LUCIËN Loop der bevolking le Ter Neuzen. Kerknieuws. Rechtszaken. Gemengde Berichten. Burgerlijken Stand. Hoogwatergetij te Ter Neuzen. één onzer gevierde Hollandsche humoristen, die met zooveel succes in de voornaamste variété-theaters van Holland, België en Indië optrad, schrijft ons: van genie officieren. Met belangstelling nam H. M. kennis van de verschillende werken en sprak de hoop uit, dat zjj mochten strekken tot behoud van de nog gespaarde polders. Van Oude Sluis trok H. M. per motorboot den Anna Panlowna polder in, eerst naar het Anna Paulowna, waar zij door een groot aan tal inwoners die zich op de kleine sluis had den opgesteld, juichend werd begroet en dan in eens door langs de van Wijksluis naar den zeedijk waar de groote doorbraak het zeewater in den A.-P.-polder heeft gebracht. Nauwkeurig liet H. M. zich inlichten omtrent de situatie en den toestand. De Westerpolder is overstroomd tot den spoordijk die thans als waterkeering dienst doet. Daartoe zjjn alle doorlaten bekist en wordt voortdurend langs den spoordijk wacht gehouden. Inmiddels zijn reeds vele gezinnen uit het gedeelte bewesten de spoorlijn gevlucht uit vrees, dat de vloed toch nog zou komen. Daar de weg langs de van Ewyksvaart de verbin ding was var. den Anna Paulowna met de dorpen in het noorden heeft men er naar ge streefd, deze verbinding zoo spoedig mogelijk te herstellen. De spoordijk Purmerend—Amsterdam is op verschillende plaatsen verzakt. Deze dijk stond reeds dagen lang midden in het water. Het water stroomt thans bij de Purmer- brug over den weg tusschen Purmerend en den Purmer, in de Where, de gracht langs de Wheerwal. Militairen zijn hierheen ont boden om den weg op te hoogen en te be houden, daar anders Purmerend van het ver keer met den Purmer wordt afgesloten. Alle bewoners van het nieuwe stadsgedeelte van Purmerend en van het lager 'gelegen gedeelte van de oude stad zijn door het water ge dwongen te vluchten en bij de bewoners van de hoogere gelegen deelen een onderdak te zoeken. Ook uit den Wijden Wormer komen voortdurend vluchtelingen te Purmerend aan, de meeste bewoners van dezen polder vluchten naar den veiligen Beemster. Het vierde gedeelte van Purmerend staat thans onder water. De stormwind jaagt het water in de stad. De Purmersteenweg en de Neckerstraat staan bloot aan de woeste gol ven deze wegen zijn gevaarljjk, ze brokkelen af. Het water was sinds des middags 1 uur 40 cM. gestegen. Het aantal verdronken runderen wordt in de gemeente Bunschoten alleen geschat op 200 stuks, terwijl 't aantal ingestorte huizen werd geschat op ruim 50. Op verscheidene plaatsen zijn de botters van den zeekant overgezwiept naar den anderen kant van den zeedijk, waar zij in de straten van het dorp werden neerge kwakt en zelfs ten deele en de huizen werden gesmeten. Langs den Velderdijk werd Dinsdag door den Prins de toestand zeer ernstig aan getroffen er dreef hier heel veel dood vee rond, terwjjl de Velderdjjk op tal van plaatsen belangrijk beschadigd bleek, wat eveneens het geval was met de Grebbe-linie. In de loop dezer week zijn alhier de vol gende personen gevestigd A. C. de Schepper, dienstbode, Westkolk- straat 17 van Antwerpen A. M. Neve, dienstbode, Nieuwstraat 13 van Hontenisse F. de Feijter, dienstbode, Q 213 van Axel J. Drabbe, dienstbode, O 75 van Hoek D. J. de Waele, landb.knecht, Elleboog 4 van Zaamslag. Vertrokken J. Keukelaar, zonder beroep, P 61 naar Zaamslag M. L. de Koeijer, dienstbode, O 92 naar Axel C. Haertjens, veldarbeider, P 98 naar Biervliet L. B. Kolijn, dienst bode, Donze Visserstraat 88 naar 's Graven- bage A. Simons, dienstbode, Schoolweg 39 naar Rotterdam. Zondag 23 Januari 1910. Ned. Hervormde Kerk. Ter Neuzen. Yoorm. 9'/a u., en 2u., Ds. A. Timmerman. 's avonds 5u., dhr. Jens oud-zending. Sluiskil. Voorm. 9'/a u., dhr. L. Dek, en 2 u., dbr. Jens. Halst. Voorm. 9'/a u., Ds. L. M. de Boer. Gereformeerde Kerk. Ter Neuzen. Voorm. 9 u., en nam. 2 u., Ds. Lambus van Loppersum. Gereformeerde gemeente (Vlooswijkstraat). Ter Neuzen. 9 u., 2 u en 5'/a u-> ®8- Overduin. Oud-Gereformeerde gemeente (Vlooswijkstraat) Ter Neuzen. 9 u., 2 u., en 5'/» Leeskerk. Lokaal „Eben-Ha'ézer" (Kerkhoflaan.) Ter Neuzen. Nam. 51/, u., Evangelisatie. Arrondlssements-Rechtbank te Middelburg De rechtbank beeft iu hare zitting van 21 Januari 1916 de volgende vonnissen uitge sproken A. v. H., oud 23 j., grondwerker te Clinge, is wegens poging tot omkooping veroord. tot H dagen gevang. G. S„ oud 26 j„ landbouwersknecht bij P. v. R., te Kieldrecht, is wegens beleediging van een ambtenaar veroord. tot 10 boete of 10 dagen hecht. L. B., oud 57 j., metselaar te Hulst, is wegens eenvoudige beleediging veroord. tot 5 boete of 5 dagen hecht. D. v. d. W., oud 36 j werkman te Ter Neuzen, is wegens wederspannigheid en be leediging van een ambtenaar veroord. tot/10 boete of 10 dagen hecht. G. F. L., journalist te Vlissingen, beklaagd van beleediging van den burgemeester van Kattendijke is vrijgesproken. Een onderzeeër gestrand. De Engelsche duikboot »H 6" is Woensdag nabij Schiermonnikoog gestrand. Elf man, waaronder de commandant, zijn door de red dingboot te Amsterdam aangebracht, en onder militaire bewaking gesteld. De andere elf zijn gered door een sloep van de Engelsche torpedojagers. Men meldt nog uit Den Haag, dat de onder zeeboot is gestrand in het Friesche Zeegat wegens een fout in zijn bestek. De aan boord aanwezige bemanning is door de reddingboot van Schiermonnikoog op dat eiland aangebracht De Rijndam op een mijn geloopen. De directie van de Holland Amerika Lijn deeld het volgende telegram mede, dat zij van den gezagvoeder van het stoomschip Rijndam heefd ontvangen Gister (Dindag) ochtend 10 uur is het stoom schip Rijndam op een mijn geloopen, waardoor het voorschip werd beschadigd en ruim no. 1 vol water is geloopen. Het stoomschip ligt nu te Gravesend. De gezagvoerder van de Rijndam bevestigd, dat er drie stokers zijn overleden. De directie der HollandAmerika—Lijn overweegt, aangezien alle droogdokken te Londen zijn bezet, het stoomschip, met toe stemming van assuradeuren, naar Rotterdam over te brengen. Eerisweigeringgijzeling. Ter terechtzitting der rechtbank te Breda van Donderdag waarbij smokkelzaken werden behandeld, was bij een dier zaken als getui ge verschenen S. B., reserve-officier der infan terie. die weigerde den eed af te leggen. Hij deelde op desbetreffende vragen mee, als Is raëliet te zijn geboren, doch thans geen Israë liet meer te zijn. Op de vraag van den president, of hjj per deurwaarders-exploit het lidmaat schap van zijn kerkgenootschap had opgezegd, verklaarde getuige, zulks niet te hebben ge daan. Getuige geloofde niet aan een God en had bezwaar tegen het aanroepen van Gods naam in den af te leggen eed, terwijl hij te vens als protest tegen de verwerping van het eedsontwerp in de Eerste Kamer de eedsaf legging weigerde. De president deed vergeefsche pogingen hem tot een ander inzicht te brengen. Nadat de rechtbank geruimen tijd in raads kamer was geweest, verzocht de president, mr. Heiliger, den getuige nog eens v^or te komen en vroeg hij hem nogmaals, of hij bereid was den eed af te leggen. Wederom weigerde getuige. Daarop sprak de pesident het vonnis der rechtbank uit, waarbij bevolen werd, dat getuige in gijzeling zou worden gesteld. De getuige werd daarna op last van den officier van justitie door den deurwaarder naar huis het van bewaring gebracht aldaar op- j gesloten. Waaghalzen. Toen de wacht bij de mijnen te Wissenkerke zich een oogenblik verwijderd had, begaven drie mannen uit Coljjnsplaat zich naar een der mijnen en begonnen deze met behulp van een Engelschen sleutel open Ce maken. Juist bijtjjds maakte de militaire wacht hieraan een einde. Het voorgevallene te Zierikzee is dus vöor sommige nog geen voldoende waarschuwing geweest. Aan den grond gezet. De tjalk »Eensget ndheidc, komende van Harlingen met een lading aardappelen voor Helder, is in de Buitenhaven te Helder bjj het veespermagazijn tegen een ducdalf opgeloopen, bekwam daardoor een groot gat en is iu zin kenden foestand aan den grond gezet. Het volk is aan wal gebracht. Een trawler gestrand. Van den bij Ameland gestranden stoomtraw ler UM. 197 »Zaanstroom 4t verliet de be manning Woensdag avond met eigen sloep het vaartuig, Zij werden opgenomen door de motor reddingboot »Branduris« en op Terschelling aangebracht. De sleepboot »Neptunus« beeft den tiawler op sleeptouw. Brand te Bergen. De berichtgever van de »N. R. Ct.« te Christiania schrijft aan dat blad Een ontzettende ramp heeft Woensdagavond de oude koopmansstad Bergen getroffen, een ramp, welke in omvang die van Alesund, in 1901 overtreft. Het midden der stad is in de asch gelegd, een oppervlakte van 500 bij 200 meter, waarbij een gedeelte der oude stad, een aantal groote hotels, een groot aantal der voornaamste winkels, drie courantenbureaux en drie scholen zijn vernield. Men kan de stad als het ware in drie deelen verdeelen. le. Het gedeelte gelegen op de land tong tusschen Puddefjorden en de havenkom Vaagen, bekend door den zeeslag van 2 Aug. 1665 tusschen de Hollanders en Engelschen. Dit gedeelte is ca. l'/s kilometer lang en kilometer breed en is een dicht bebouwde streek, met tal van kris-kras loopende nauwe steegjes en slopjes, houten woonhuizen en pakhuizen. Het tweede gedeelte is de bekende »Tyske bryggen«, liggende aan de noordelijke zijde van Vaagen, met zijne eeuwenoude houten pakhuizen, met Bergenhusvesting tn als voort zetting daarvan Saudviken. Het 3e gedeelte der stad strekt zich uit van de vischmarkt naar en om het kleine Lungögaardswater daar zjjn gelegen de domkerk, het stadhuis, het groote brandweerstation, de voornaamste hotels en restauranties, de musea, en een groot aantal winkelsbij dit gedeelte sluit zich het deel der stad aan, Nygaard geheeten, met het daaraan grenzende groot stadspark. De brand ontstond in een der pakhuizen van een ijzerhandel bij Muralmenningen, in het eerstgenoemde gedeelte der stad hier wa ren duizenden vaten teer opgeslagen, zoodat 'tvuur onmiddellijk voedsel vond en zich met ontzettende sneldheid uitbreidde, aangewakkerd door een sterken Noordoostenwind. De vlam men sloegen van het eene pakhuis naar het andere over, zoodat weldra het heele kwartier tot aan de markt een vuurzee was. De overi gens uitstekend georganiseerde brandweer met den Hinken brandmeester Rolland aan het hoofd, stond machteloos tegenover de ramp wel wer den onmiddellijk de drijvende brandspuiten in werking gesteld, maar wat vermochten zij tegen deze zee vuur Inmiddels was de wind in kracht toegeno men, de huizen brandden als lucifersdoosjes en de vlammen baanden zich nu een weg in de richÜDg van den Dieuwen schouwburg, die evenwel gespaard is gebleven. Tegen 9 uur sprongen de vlammen naar de overzijde der breede markt over, en nu stond ook weldra dit kwartier in lichtelaaie. De groote hotels Norge, Mettropole, Heldts en Victoria, be nevens drie scholen en drie courantenbureaux, die van Bergens Tideade, Bergens Aftenblad en Gule Tidende, werden weldra een prooi der vlammen, terwijl de brand zich aan weers- zeiden van het kleine Lungögaardswater uit- breidde. In de onmiddelijke nabjjheid daar van is ook het museum van kunst gelegen, dat gelukkig gespaard is gebleven. Een oogen blik vreesde men voor het spoorwegstation, maar vlak daarbij werd de brand beperkt. Iu het gedeelte der stad, dat platgebrand is, stonden de meeste groote winkels en zaken de schade bedraagt dan ook millioenen. Men had daar de groote zaken in koloniale waren, die de geheele kust tot aan Noordkaap voor zien voorts Berstad's en Walleodahl's groote winkels en magazijnen van jjzerwarende boekwinkels van Beyer en Gjertsen, de groote manufactuurwinkels van Zuckermann en ten slotte ook Bergen 's nieuwe telefooncentrale, de eerste automatische in het land, die eerst daags in gebruik zou worden genomen. Het is wel treffend dat Bergen door deze ontzetten de ramp wordt getroffen, juist in een tjjd dat er in die stad zulke ontzettende sommen ver diend zijn door reeders en kooplieden. Nog kort geleden wist men te vertellen dat Bergen nu honderd milionairs telde, terwijl de schade die de stad nu lijdt, door sommigen op hon derd millioen kronen wordt geschat. Door den brand zijn duizenden menschen dakloos geworden, en dit wil wat zeggen in een stad als Bergen, waar reeds woninggebrek heerschte. De stad Stavanger heeft onmiddel- Ijjk aan Bergen het voorstel gedaan om aan 4000 menschen een onderdak te bezorgen. AXEL. Huwelijks-aangiften 5 Jan. Cornelis de Feijter, 24 j., jm. en Sara Elizabeth Gans, 21 j., jd. 14 Jan. Marinus Dieleman, 19 j., jm. en Leuntje Faas, 20 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 13 Jan. Emilius Pieters, 27 j., jm. en Maria Louisa Cornelia van Dorsselaer, 21 j jd. Geboorten 1 Jan. Maria, d. van Hendrik Willem de Jong en Johanna Petronella Maria Blom. 3 Jan. Maria Geertruida, d. van Marinus Dieleman en Paulina Geertruida Dieleman. 4 Jaft. Marinus, z.van Willem Siemens en Maria Janna Boefje. 8 Jan. Albert, z van Honoré Dellaert en Emma Maria de Vrieze. 14 Jan. Frederik, z. van Abraham Bakker en Helena Goossen. Cornelia Hendrina, d. van Francois Pieter Schutz en Dina Guequierre. 15 Jan. Cathalina Aaltje, d. van Jan Cornelis de Bruin en Cornelia Binkhorst. Overlijden. 6 Jan. Tanneke Faas, 43 j., echtg. van Jacobus de Groote. 11 Jan. Maria de Kraker, 81 j., wed. van Eggebert Wolfert. DAGEN. Voorm. Nam. Zaterdag 22 Januari 2.59 3.15 Zondag 23 3.31 3.45 Maandag 24 43 4.18 Dinsdag 25 4.36 4.53 Woensdag 26 5.11 5.30 Donderdag 27 5.50 6.13 Vrjjdag 28 6.38 7.6 A DYERTENTIEN. »Het was in de maand April van het vorig jaar. Ik stood voor het voetlicht van een schouwburgzaal in een bekende provincieplaats. Geruimen tijd reeds had ik last geliad van hoestbuien, beesche stem en benauwd gevoel op de borst. Dien avond bemerkte ik, dat ik plotseling geen geluid kon uitbrengen, mijn stembanden waren als verlamd. Een snel werkend, krachtig middel was hef eenige dat mjj kon redden. Ik dacht aan de ABDIJSIROOP en liet dadeljjk een flesch halen. Gretig nam ik twee lepels van dit geneesmiddel. Het was mijn redding. Als door tooveislag keerde mjjn stem terug en ik zong dien avond wederom uitmuntend, dank zjj de ABDIJSIROOP. Tot in de verste hoeken van de zaai drong myn stem door, het handgeklap nam geen einde. Dank zjj de ABDIJSIROOP behaalde ik dien avond weder een uitbundig auccei.e 11 11 11 11 11 11

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 3