Vaa liet Oostelijk oorlogstooneel. Op bet Zuidoostelijk oorlogstooneel Yan het Russisch-Msche oorlogstooneel. Montenegro. BIiNjNEJNLaND. UIT ONZE OMGEVING. De Overstroomingen. Ontvluchting van krijgsgevangenen. Een correspondent van het H. bid. aan de Oostgrens schrijft Den laatsten tijd gaat er nagenoeg geen week voorbij, of er komen ontvluchte krijgs gevangenen uit Duitschland over de oostgrens ons land binnen en wel vocral in Overijsel en een deel van Gelderland. Voor het meerendeel zijn het Franschen of Belgen, slechts zelden Engelschen of Russen. De Duitsche bladen beweren zelf, dat het gevaar voor ontvluchten bij eerstgenoemden zeer groot, bij de Russen uiterst gering is. Vandaar dat de Russen werk zaam worden gesteld bij den veldarbeid in de onmiddellijke nabjjheid onzer grenzen. Wij meenen, dat de Russen niet ontvluchten om de eenvoudige reden, dat hun de nabijheid der Nederlandsche grens totaal onbekend is. De Franschen en Belgen zijn in dit opzicht beter georiënteerd. Van deze ontvluchten hoorden we persoonlijk herhaalde malen, dat ze precies den weg wisten, dien ze van hun gevangen kamp af of van hun arbeidsveld hadden te volgen, om in ons land te komen en wel op de kortste wijze. Daarbjj zjjn ze in den regel voorzien van kaarten, waarop West-Duitschlaud tot aan of over de Nederlandsche grens is afgebeeld, be nevens van een akompas, soms wel een zeer primitief eigengemaakt instrument, maar toch voor het doel geschikt. De meeste ontvluch tingen geschieden van uit de kampen des nachts, maar ook wel eens overdag. Volgens hetgeen ons tal van ontvluchten mededeelden, moeten 's nachts de tochten in de richting der Ned. grens gemaakt worden. De dag wordt in groote bosschen of op meer open terreinen onder struikgewas of in slooten, vaak met water ten deele gevuld, doorgebracht. Koude en ontbering tellen zij niet. Veldge wassen knollen, wortelen, in 't land achter gebleven aardappelen, rapen, enz. strekken tot voedsel gedurende den vreeselijken tocht, welke één, twee, ja soms drie weken duurt. Gevaar voor eigen levens telt de ontvluchte meestal weinig hij heeft het doodsgevaar ook reeds zoo vaak onder de oogen gezien Wan neer hij door de Duitsche wachtposten of pa trouilles wordt ontdekt, geeft hij dan ook slechts zelden aan het bevel tot halt houden gehoor. Alleen wanneer de kans op ontkomen geheel verloren is, dan.laat hij zich terugvoeren naar zjjn ballingsoord, gewillig en gelaten. Groote moeilijkheden geeft de Vecht aan de vluchtende krijgers. Alle bruggen dezer rivier worden streng bewaakt. Wie dus toch naar de overzij wil, moet tot zwemmen zijn toevlucht nemen. En hiervoor deinst dan ook geen hun ner terug. Wanneer de stroom dezer rivier, zooals thans, buitengewoon sterk is, moet men een uitstekend zwemmer zijn, om de kracht van het water te kunnen trotseeren. Maar allen schijnen in die kunst bedreven te zijn. Planken en andere lichte stukken hout doen bij den overtocht niet zelden dienst. Natuur lijk worden er gevangenen ontdekt en achter haald, vóór ze in ons land in veiligheid konden komen, en geen ontvluchte gevangene wordt gevat, of in tal van Duitsche bladen aan de overzij wordt het ^heldenfeit" van landweer- of landstormman, die de vangst deed, aan de vergetelheid ontrukt. Van geslaagde ont vluchtingen wordt niet gesproken. Bij de meeste ontsnapten is de moed er nog geenszins uitverschillende Franschen en Bel gen verklaarden ons, dat ze onmiddellijk naar het front zouden terugkeeren en sommigen zijn ons zelfs door het toezenden van een brief uit Frankrijk komen overtuigen, dat zij hun woord gestand hebben gedaan. De verrader van Miss Caveil. De man die Miss Caveil verraden of, beter gezegd, aangebracht heeft, een Belg, Cels ge naamd, is, volgens een telegrem uit Amster dam aan de »DaiIy Expres* de bron is dus niet volmaakt onverdacht vermoord gevonden in een der straten van de Brusselsche voorstad Schaerbeek. Hij was met twee revolverkogels gedood. Deze Cels stond in dienst van de Duitsche autoriteiten te Brussel. Hij had vroeger tot het Belgische leger behoord, lang voor den oorlog, en maakte er werk van om jeugdige Belgen, die zich bij het leger van Koning Albert wilden voegen, bi) hun ontvluchting te helpen. Hij lichtte de autoriteiten evenwel in. zoodat de vluchtelingen gegrepen werden op het oogenblik, dat zjj de Hollandsche grens wilden overtrekken. Door deze spionnen- diensten kwam hij ook op de hoogte van de pogingen, die Miss Caveil aanwendde om de vaderlandslievende Belgen te helpen. In Sep tember 1.1. lichtte hij de Duitsche autoriteiten omtrent haar doen en laten in. De Belgen hadden gezworen de Engelsche verpleegster te wreken en hebben blijkbaar woord gehouden, ST. PETERSBURG, 19 Jan. (St. P. T. A.) Officieel. Aan het front Riga Dunaburg her haaldelijk vluchten van Duitsche vliegers. De vijandelijke vliegtuigen zijn verschenen in het gebied van den beneden-loop van de Aa, in Koerland, bij Skotel, ten westen van Friedrich- stadt, boven Dunaburg, waar de Duitschers verscheidene bommen geworpen hebben. Een poging van de Duitschers om te landen aan den Duna-oever Lennevaden, stroomaf waarts van Friedrichstadt, is door ons vuur verijdeld. Ten zuidwesten van Friedrichstadt, bij Samen, hebben de Duitschers een aanval met verstikkende gassen gedaan. In de streek van Tennenfeld hebben Duitschers hun ar tillerie-vuur versterkt, waarna zij twee aan vallen deden, die telkens afgeslagen werden door ons vuur. PARIJS, 19 Jan. (Havas.) Gemeld wordt, dat de onderhandelingen tusscben Oostenrjjk en Montenegro verbroken zijn, daar de door Oostenrijk gestelde eischen door Montenegro onaannemelijk werden geacht. De koning, de koninklijke familie en de gezanten zullen zich naar Italië begeven. PARIJS, 19 Jan. (Reuter.) Volgens de laat ste berichten uit Rome zijn de onderhandelin gen tusschen de Oostenrijksche en Montene- grijnsche regeering afgebroken de voorwaar den, door Oostenrijk gesteld, waren onaane- melijk. Het is waarschijnlijk, dat koning Nikita niet de vernederende bepalingen heett willen on derteekenen, die hem opgelegd waren en zich gereed houdt om Skoetari te verlaten, ten einde te voorkomen, dat hij in handen der Oosten rijkers zou vallen. LONDEN, 20 Jan (Reuter.) Aan de Daily Mail uit Saloniki Er is plotseling een onbe grijpelijke verandering van de houding des vijands. De Bulgaren, Oostenrijkers en Duit schers trekken haastig een deel van hun troepen van de grens naar het Noorden terug. PARIJS, 20 Jan. (Havas.) Het Petit Jour nal verneemt uit Saloniki dd. gisteren Men verneemt uit vertrouwbare bron, dat tenge volge van moeielijkheden bij den aanvoer van leeftocht een groot gedeelte van Duitsche ruiterij, die te Monastir was samengetrokken, uit die stad naar Nisj terug is gekeerd. Men verneemt, dat de in dezelfde streek samenge trokken Duitsche troepen aanstalten maken om naar andere fronten te vertrekken. ROME, 20 Jan, (Stefani.) Het consulaat vaD Montenegro deelt medede minister van bui- tenlandsche zaten is gisteravond op last van den minister-president Moesjkowits te Brindisi aangekomen. De Koning van Montenegro en zjjn regeering hebben alle voorwaarden van Oostenrjjk-Hon- garije afgeslageo de strjjd is reeds op het geheele front hervat. De koning en zijn zoon zijn nog in Monte negro te midden van hun troepen om de laatste verdediging voor te bereiden. PARIJS, 20 Jan. (Havas.) Het Montenegrijn- sche leger heett niet gecapituleerd. De koning bevindt zich te Podgoritsa, te midden zijner troepen, wier tegenstand voortduurt. ROME, 20 Jan. (Reuter.) De tijding, dat de onderhandelingen, die tusschen Oostenrijk en Montenegro waren begonnen, zijn afgebroken werd hier in den loop van den namiddag bekend. Men beschikt nog over geen nadere inlich tingen over de oorzaak van de breuk, welke schijnt te worden bevestigd door de omstan digheid, dat de Koning van Montenegro het voornemen aan den dag legt zich met zijn familie naar Italië te begeven. BERN, 19 Jan. (Havas.) Volgens berichten in de Zwitsersche pers, schijnt het afbreken van de onderhandelingen tusschen Oostenrijk en Montenegro te wjjten zijn aan de eischen van Oostenrijk, die, volgens d<> formule die Duitschland ten aanzien van België toepast, onder het voorwendsel van militaire en eco nomische waarborgen, concessies wilda ver krijgen, waardoor alle latere souvereiniteit en onafhankelijkheid van Montenegro feitelijk ver nietigd zouden zijn. Men gelooft, dat Italië bewogen zal wor den, om snel en krachtig in dat gedeelte van den Balkan tusschenbeide te komen, ten einde zijn eigen belangen te behartigen. ST, PETERSBURG, 19 Jan. (St. P. T. A (Officieel.) Tengevolge van onze onverwachte ontstuimige aanvallen is het centrum van het gedesorganiseerde Turkscbe leger uit sterke stellingen aan het front MelasgertSoint over een uitgestrektheid van meer dan honderd wersten verdreven en vouwt zich samen in de richting van de versterkte vlakte van Ec- zeroem. Op verscheidene plaatsen heeft die terugtocht het karakter van een vlucht in paniek. Verscheidene Turksche eenheden zijn bijkans geheel vernietigd; honderden ljj ken van vijanden dekken den weg van ons offensief. Onze troepen hebben verschillende sterke voor uitgeschoven stellingen genomen op een heuvel, loopgraven delvend in de diepe sneeuw gedu rende een hevige sneeuwstorm. Wij hebben het dorp Keuprikeui aan den Araxes bezet, 50 werst ten oosten van Ecze- roem. Bij de gevechten van 17 dezer hebben wjj 5 officieren en 208 manschappen krijgsgevan gen gemaakt. Wij hebben veel wapens, ma chinegeweren. materieel en kisten met schiet voorraad buitgemaakt. In de streek van de Sjarjonsoe hebben wjj bi) het dorp Toernagel een Turksche opslag plaats van munitie genomen. Uit Perzië. ST. PETERSBURG, 19 Jan. (St. P. T. A.) Officieel. Ten zuiden van het Oermia-meer ge vechten met Koerden, die teruggeslagen werden. TWEEDE KAMER. Vernomen wordt, dat de voorzitter der Tweede Kamer voornemens is, in de Kamer vergadering van 25 Jan a.s. voor te stellen, om na het wetsontwerp houdende bepalingen betreffende heffing van vergoeding van kosten voor afgifte van consenten voor uitvoer aan de orde te stellen, het wetsontwerp betreffende tijdelijke afwijking van de Kieswet; de wets ontwerpen tot verlenging en herstel van in de Octrooiwet en de Merkenwet genoemde termijnen het wetsontwerp houdende verbods bepalingen betreffende het bereiden van alco holische vloeistoffen het wetsontwerp houdende voorziening ten behoeve van de statistiek van den in-, uit- en doorvoerhet wetsontwerp tot aanvulling en verhooging van hoofdstuk IX der Staatsbegrooting voor 1915 (Aankoop terrein gebouw Centraal Bereau voor de Stati stiek) bespreking van den toestand van het spoorwegpersoneel; een 5-tal wetsontwerpen tot Bestendiging van den Staat van beleg het wetsontwerp tot ontreigening in de ge meente Rolde voor een oefeningsterrein voor het garnizoen Assen de motie van orde van den heer Mendels omtrent verhooging van de vergoedingsbedragen, bedoeld in artt. 84 der Militiewet15bis der Landweerwet en 9 der Landstormwetde motie van orde van den heer Kleerekoper c.s. betreffende het subsi dieeren van den uitgave van »De Soldatencou- rant« en het wetsontwerp tot tijdelijke nadere voorziening betreffende het eedsvraagstuk. De landweerlichting 1910 naar huis. De dienstplichtigen der land weerlicbting 1910, het kader inbegrepen, zullen op 28 dezer in het genot van voorloopig klein verlof worden gesteld. Al hetgeen ten aanzien van het met verlof gaan der landweerlichting 1909 was bepaald, is ook va i kracht voor de thans met verlof te zenden lichting. Op 28 dezer zullen eveneens met voorloopig klein verlof worden gezonden de dienstplich tigen der militielichting 1906 van het korps p ntserfort-artillerie, met inbegrip van bet tot die lichting behoorende kader, alsmede van het korps torpedisten, echter met uitzon dering van het miiitiekader. Er worden maat regelen genomen teneinde ook zoo spoedig mogelijk het militiekader der torpedisten in het genot van verlof te doen deelen. Vergadering van exporteurs van aardappelen. YV oensdag had te Utrecht op uitnoodiging van de vereeniging van exporteurs van veen koloniale aardappelen eene vergadering plaats van landbouwers, handelaren en exporteurs van aardappelen, om te komen tot export van de overtollige groote voorraden aardappelen. De vergadering was zeer druk bezocht. De heer Nieboer van Stadskanaal die in het bijzonder de noodzakelijkheid van coöpe ratieve aardappelmeelfabrieken tegenover de speculatieve bepleitte, betoogde dat er vol doende aarappelen zijn voor uitvoer, maar de fabrikanten ontkenner? zulks en willen als er veel aardappelen overbljjven, deze dan wel koopen voor f 1.80 per H.L. De heer Herwich zette uiteen, dat er reeds veel is gestreden tegen de speculatieve fabrieken. De verontwaardiging steeg echter, toen men tot de ontdekking kwam, dat consumptie aardappelen vermaald mogen worden zulks vond p'aats door een klein groepje menschen onder leiding van burgemeester Van Berestejjn. Deze bevoorrechting geschiedt ten koste van den export en van de kleine landbouwers. Door de speculatieve fabrieken wordt de groote winst behaald van 80 cent de H. L. Spreker zegt dat de maatregel van de regeering om de grenzen gesloten te houden de verontwaar diging heeft opgewektzjj had beter gedaan, eene hoeveelheid aardappelen beschikbaar te stellen voor geriDgen prijs ten behoeve van de arbeiders. De Minister heeft de controle gestaakt, doch spr. noemt dit een paraplue tegen den adressenregen. De heer Joh. de Fejjter, burgemeester van Zaamslag, zegt, dat in zijne gemeente nog negen tiende deel van de aardappelen aanwezig is, aangezien niet naar België kan woiden uitgevoerd. Indien het nog eene maand duurt is 90°/0 der Eigenhei mers bedorven. Er moet hulp komen want veevoeder en alles wordt duur. Na nog eenige discussie werd de volgende motie aangenomen, die als telegram aan den Minister van L., N. en H. werd gezonden. De alg vergadering enz. gehoord de vele vertegenwoordigers van landbou wvereenigingen, gehoord de opgaven van producenten gevende een totaal overzicht van de nog in millioenen in voorraad liggende hectoliter aardappelen welke op uitvoer wachten, overwegende dat dit voornamelijk soorten aardappelen zijn minder geschikt voor de bin- nenlandsche consumptie, dringt bij Uwe Exellentie aan op onmidde- lijke openstelling der grenzen voor den export er op wijzende, dat er eene algemeene ver ontwaardiging wordt geuit over de onbegrij- peljjke bevoorrechting van de aardappelmeel fabrieken. Met ingang van 1 Februari as. is tot brievengaarder te Sluiskil benoemd de heer A. Brakman, brieven- en telegrambesteller te Ter Neuzen. Na de tallooze gevallen van roodvonk en mazelen, die den laatsten tijd in de ge meente Hoek werden geconstateerd, worden thans gelukkig weinig nieuwe gevallen meer gemeld. Niet in één gemeente in dezen omtrek kwamen de verschillende ziekten in zoo'n he- vige graad voor als in deze gemeente. Als gevolg daarvan zijn verschillende kinderen en volwassenen gestorven, niettegenstaande van medische zjjde al het mogeljjke werd gedaan om de epidemie te stuiten. Laten wjj hopen, dat het hierbij blijve en er in de toekomst geen nieuwe gevallen meer zullen te betreu ren zijn. De toestand van den 14jarigen G. te Zaamslag die bij het verlaten der avondschool door een zijner schoolmakkers een hoogst ge vaarlijke messteek werd toegebracht is bevre digend, alhoewel zich aanvankelijk wondkoort sen openbaarden. Het politieonderzoek is thans zoover gevorderd, dat als vermoedeljjke dader wordt genoemd de lljarige B. te Reu- zenhoek, Benoemd tot belasting-ontvanger te Edam W. M. Weve, thans te Oostburg. Dezer dagen zijn op een vergadering van aandeelhouders der voorloopige suikerfa briek te Sluis zijn ruim 300 aandeelen ad ƒ500 overgegaan naar de te stichten fabriek te Middelburg. Hoewel daarmee nog niet ten volle het be- noodigd kapitaal is verzekerd, bestaat nu het vooruitzicht, dat ook het geringe ontbrekende bedrag zal worden verkregen, en dat men tot uitvoering der plannen zal kunnen overgaan. In de week van 12—18 Jan. zjjn de volgende besmettelijke ziekten in Zeeland ter kennis van den Centralen Gezondheidsraad ge komen. Roodvonk 4 gevallen te Ter Neuzen 3 te Hoek, 2 te Scherpenisse en één geval in Kou- dekerke, Oostburg en Sas van Gent. Diphte- ritis één geval in elk der volgende gemeen ten Biervliet, Groede, Hontenisse, Hoofdplaat en Kruiningen. Typhus één geval te Kruiningen. H. M. de Koningin is nog iederen dag op pad om de geteisterde streken te bezoeken en de zoo erg bezochte bewoners aldaar, door yriendeljjke woorden en goede daden, moed in te spreken. Om 8 uur per gewonen trein uit Amsterdam vertrokken kwam H. M. de Koningin Woensdag ruim 9 uur te Oudesluis, den ingang van den Anna Polownapolder en het verbindingspunt tusschen dezen polder en de Zjjpe aan. Het is hier een kritiek punt. De sluis die? hier ligt en beide polders verbindt, was jarem lang niet gebruikt. Toen men die wilde sluiten om het water te keeren, bleek dit onmogeljjk waarop men de sluis dicht gooide met stroobossen, zakken zand en alles wat voor de hand was. Hier- werd het gevaar voor de Zjjpe bezworen. Overigens zijn de dijken en wegen in deze buurt overal versterkt en opgehoogd en wordt aan deze versterkingen nog steeds doorgewerkt, door afdeelingen vesting artillerie onder leiding

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 2