Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Aanbesteding. Van het Westelijk oorlogstooneel. No. 2643. Zaterdag 22 Januari 1916. 27e Jaargang het herstellen van de steenglooiing op het buitenheloop van den Noordelijken Vestingwal. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 76 eent voor binnen en buiteD Ter NeuzeD. Voor België 95 cent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekhandelaren. Brievengaarders en den Uitgever. Telef. Interc. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 5 regels 50 sent; elke regel meer 10 oerit. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen bij den Uitgever M DE JONGE, te Ter Neuzea Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN zullen deu 24 Januari 1916, des namiddags 3 uur, aanbesteden Inlichtingen en voorwaarden zjjn te bekomen bij den Gemeente-bouwmeester. Deed onze regeering goed met het indienen der belangrijke wetsvoorstellen, die wij reeds vermeldden Ongetwijfeld. De regeering had er zich, zooals Vliegen op het S. D. A. P. congres te Arnhem zeide, best van af kunnen maken met een beroep op de tijdsomstandigheden. Er zijn meuschen, die altijd met die tijds omstandigheden in de weer zijn. We hebben dat in onze plaats vanwege de anti-rev. gezien. Maar steeds was het om doeleinden te be reiken, die anders buiten hun bereik vielen. De tijdsomstandigheden waren voor hen een welkom middel om iets te verkrijgen, dat in hun geest viel of iets te wereD, dat bun niet naar den zin was. Onze regeering, die door haar daden getoond heeft den ernst der tijden te begrjjpen, meent, dat waar de oorlog zoo lang duurt, niet mag voorbijgezien worden het teeken, waarin de verkiezingen van 1913 stonden. Zij meent te moeten acht geven op de uit spraak door de kiezers gedaan. En al had ze op het gebied van hervor mingen rustig kunnen nederzitten met een beroep op den oorlogstoestand, ze heeft dat gemakkelijke middel versmaad. Te midden van den arbeid haar opgelegd door den woedenden wereldbrand, heeft zij tjjd gevonden om af te werken, datgene, waar mede zij weldra voor de Kamev treedt. Daarvoor verdient zij hulde. En ziet, thans zjjn de coalitiepartijen al bezig met Dr. Kuyper vooraan, zich tegen deze voorstellen te kanten. »De regeering verbreekt den Godsvrede*, zoo werd geroepen. Maar Minister Cort van der Linden heeft kalm en zakeljjk betoogd, dat daarvan geen sprake is. Dat noch mondeling, noch schriftelijk de regeering zich verbonden heeft, om haar pro gram op zjjde te leggen. Toen heeft Dr. A. Kuyper zich vergewist, wat de regeering zou doen als hare voorstel len verworpen werden. Eenvoudig en oprecht antwoordde Cort van der Linden, dat zoo het kabinet onder gewone omstandigheden in verwerping van een belang rijk voorstel een reden tot heengaan zou vinden, het thans anders gesteld was, dat het niet op een moeiljjk tjjdstip zou heengeen. Een waardig antwoord, een antwoord van iemand, zich zjjn plicht bewust. Thans heeft Dr. Kuyper, heeft ook de coa litie de handen vrjj. Nu kan het er op los. Men mag er op aan, dat zoo de wetsvoor stellen behouden de Tweede Kamer passeeren, de Eerste Kamer van hare coalitieovermacht gebruik ;al maken, om ze te doen vallen. De wijze, waarop de coalitiebladen, vooral de anti-rev. zich uiten, laat daaromtrent geen twjjfel. Om zooveel doenlijk te bevorderen, dat de aanhangige wetsvoorstellen het Staatsblad bereiken, is het.noodig, dat bij de verkiezin gen voor de Provinciale Staten dezen zomer, door de linkerpartijen krachtig wordt gewerkt om zooveel mogeljjk linksche leden gekozen te krijgen. Want de leden der Provinciale Staten ver kiezen de leden der Eerste Kamer. We kunnen dus op politieken strijd rekenen. Maar de Godsvrede dan Wezen we er reeds het vorige jaar niet op, dat de Eerste Kamer reeds 3 maal stelling tegen het Ministerie genomen had En is het niet bekend, dat de Standaard den Godsvrede voorstond, als er voor de partjj winste te behalen was, maar anders niet Moet eindeljjk onze wetgeving stil bljjven staan, opdat later Standaard en andere coali tieorganen zegevierend vragenWat is er nu gedaan En al heelt ons Ministerie reeds een staat van dienst, dien het met eere mag toonen, ook bjj de thans ingediende wetsvoorstellen mag getuigd worden, dat het gewerkt heeft met kloeken jjver en hooge rechtsopvatting. Wij dienen dus tegen den zomer gereed te staan met alle man, met volle kracht. Mocht dan ondanks aller krachtsinspanning het doel, het brengen van groote, reeds jaren lang wachtende hervormingen, niet bereikt worden, dan rust niet op het ministerie de schuld, niet op ons, maar dan drukke met volle zwaarte de verantwoordelijkheid voor mogeljjke verwerping op de rechterzijde. Aan den arbeid dus om te verwezenlijken, wat verwezenlijkt kan worden. DE OORLOG. Terug in het vaderland. PARIJS, 19 Jan. (Havas.) Tien Franschen, die als grijzelaars naar Duitschland waren ge voerd, onder wie Frepont, de prefekt van het Noorderdepartement; Jacomet, procureur- generaal te Doui Noel, senator van het Oisedepartement, zijn gisteren in Frankrjjk teruggekeerd. Zij vertellen van een nieuwe wjjze van behandeling waaraan zij onderworpen werden. Zjj werden n.l. achtereenvolgens geïn terneerd gedurende drie maanden in het fort Hirson, zes maanden te Rastadt, waar zjj in gezelschap van Duitsche veroordeelden werden opgesloten, een maand te Celle en te Han nover voordat zjj de grens passeerden werden zjj onderworpen aan een verfoeilijk onderzoek aan den ljjve. VAN DE GRENS, 17 Jan. (Telegraaf). Men is te Cappellen bjj Antwerpen zeer be zorgd over het lot van een inwoner, M. F. wonende in een herberg op den Antwerpschen Steenweg. Ruim veertien dagen geleden kreeg deze bur ger bezoek van twee mannen, die zich voor Brusselaars uitgaven. Ze namen bjj hem hun intrek. Na enkele dagen brachten ze 't gesprek op de grens. De heeren gaven voor naar Calais te moeten, in 't belang van 't land. Ze verlangden van hun gastheer, dat deze hen helpen zou met over schrijden van de grens. Maar de man antwoordde, dat zulks niet in zijn macht lag. De bezoekers bleven en brachten steeds 't gesprek op 't zelfde onderwerp terug. Wel tienmaal weigerde F. op hun voorstel in te gaan. Eindeljjk, na veertien dagen kreeg hjj ver trouwen in de vreemdelingen. Ze spraken op oprechten toon, keurden 't Duitsche bestuur af en hun accent was volmaakt Brusselsch. De burger wilde hen dan helpen, om naar Nederland te vluchten. Hjj liet een houten lijst maken, om door de draden te sluipen en bracht zijn gasten naar de grens bij 't blokhuis te Putten. Daar ontmaskerden de beide ke rels zich plotseling als Duitsche agenten. F. werd gevangengenomen en naar Antwerpen geroerd. Eerst verwachtte men een eenvoudige ge vangenisstraf, maar nu schjjnen de Duitschers het feit een ernstiger karakter te willen geven, want beweren ze, het geldt hier niet alleen een eenvondige ontvluchting. En M. F. zou daarom te Brussel gevonnist worden. Dan kunnen de Duitschers weer een ronken de proclamatie over »spionnage« uitvaardigen. Nog een geval van terreur. De koopman S.van Aalter (tusschen Gent en Brugge) is te Eecloo tot drie jaar gevang, veroordeeld. Een Duitsch soldaat had hem over de vorming van nieuwe legers ge sproken. »Och, nieuwe legers*, antwoordde S. ..Het zullen weer oude en gebrekkige mannen zjjn, zooals we hier veel zien. oor deze beleediging werd hjj aangehou den, veertien dagen te Eecloo gevangengezet, eiken dag tusschen soldaten over straat geleid en eindeljjk tot bovengenoemde straf veroor deeld. Twee renteniers van Eecloo, die eens een kjjkje namen, waar Russische krijgsgevange nen hoornen rooien, werden door veldgendar- men aangehouden en tot 10.000 mark boete veroordeeld. Te Brugge. Eecloo, Gent, heeft men krijgs gevangenen gezien twee Belgen een van de genie en een van de artillerie. Altijd dezelfde, die dus naar verschillende steden worden ge voerd, om indruk te maken op het volk. De tjjd. dat men door Rousselaere, Brugge, Gent, gansche colonnes gevangen zag mar- cheeren, is lang voorbij. En nu mag men weer al die feiten »onge- loofljjk* noemen, als gewoonlijk vermelden we namen en plaatsen en vreezen niet voor onder zoek naar de waarheid dezer mededeelingen. „Het spel is gewonnen". Uit een hoofdartikel in de Matin, waarin betoogd wordt, dat Frankrjjk bjj den aanvang van den oorlog niet gereed was, dat het dit thans wel is en dat voor Duitschland de tuch tiging begint, vertalen wjj vooreerst dit begin »Wjj waren niet gereed: toegegeven! ioen de oorlog in Augustus 1914 uitbrak, ware# wjj er zeker van, dat we regelmatig ieder jaar ons de noodige opofferingen getroost hadden om in staat te zjjn zonder nadeel te strijden tegen hevige en geduchte, maar over igens beschaafde vjjanden, die trouw aan de eer zouden zjjn. Maar die vijanden hebben we niet tegenover ons gevonden. Wat ook de lessen van het ver leden geweest zjjn, wjj konden niet denken, dat de geveinsde, grimmige souverein, die over Duitschland regeert en in wien zich de ziel van zjjn ras belichaamt, sedert een kwart eeuw niet slechts aan de grens van Lotharingen en België de machtigste en monsterachtigste oor logswerktuigen ophoopte, maar dat hjj in de gansche wereld kiemen van verraad zaaide en strikken uitzette voor de vrjj beid der volken. Hjj trot zijn maatregelen om de onzjjdigheid van België te schenden en wjj wisten er niets van. Hjj betaalde vooruit de ontrouw van Bul garije en wjj wisten er niets van. Hjj kocht Jong-Turkjje en wjj wisten er niets van. Hjj had in vredestjjd al de holen in het gebied van Soissons, al de heuvels van Cham pagne en al de rajjn-groeven in Noord-Frank- rjjk verkend om er zjjn troepen te legeren in geval van tegenstand van onzen kant en een Fransch offensief in het open veld tegen te houden en wjj wisten er niets van. Hjj had verstikkende gassen, bjjtende vloei stoffen en traan-verwekkende granaten te hulp genomen en wjj wisten er niets van. Hjj organiseerde wapen-reserves, oorlogs- flottilles en munitie-opslagplaatsen in Togoland Kameroen, Tsingtao en Tanganyika evengoed als in Rjjn-Pruisen en langs de MaasHjj maakte vergiften voor de putten in Zuid* Afrika en tevens brandveroorzakende stoffen voor de troepen in Oost- en Noord-Frankrjjk en wjj wisten er niets van. Hjj organiseerde in de Vereenigde Staten een uitgebreide samenzwering om de fabrieken van wapens en munitie te vernietigen en wjj wisten er niets meer van dan presi dent Wilson zelf. Neen, we waren niet gereed. Maar thans zjjn wjj het De schrj)ver in de Matin schetst vervolgens de overwinning aan de Marne als een keerpunt in den oorlog en zet uiteen wat er nu voor de tegenstanders van Duitschland nog te doen overblijft. Er is nog veel onafgedaan, maar het groote werk begint in vervulling te gaan, met hardnekkigheid, stap voor stap en alle schuldigen zullen gestraft worden De Duit schers en hun dienaren kannen wel in de stuiptrekkingen van den doodstrijd een roem zuchtig Servië treffen en verminken, een ver geetachtig Griekenland vrees inboezemen, probeeren het eerljjke en verstandige Rdetne- nië te koopen en intusschen te Brussel, War schau, Rijsel, in den Elzas, en overal waar hun bezoedelde vlaggen voor het oogenblik geplant zjjn, neerschieten, ophangen en stelen dit alles zou niet mogen voortduren en de aandachtige volken zien na dezen bloedigen nacht den eersten schijn van den dageraad gloren. Alle pogingen der barbaren zjjn mislukt. Het is waar, dat de Duitsche duikbooten er in geslaagd zjjn honderden vrouwen en kinderen te doen verdrinken, maar de Engel- sche en Fransche oorlogsvloten, die ze be doelden te vernietigen, zijn thans machti ger dan een jaar geleden en beheerschen alle zeeën. De Zeppelins moesten verwoesting brengen in de hoofdsteden van den vijand, onze ves tingen verpletteren en schrik zaaien in ons leger in werkeljjkheid hebben ze wat jongemeisjes en wat grijsaards vermoord op de Engelsche kustmaar hun bemanningen durven niet meer het hoofd bieden aan de zwermen vliegtuigen, die ze opwachten en neerschieten. Militair gesproken kan Duitschland den strijd nog voeren overwinnen kan het niet meer. Moreel heeft het alle vertrouwen in zich zelf verloren Van al de bewjjzen, die wjj daarvan hebben, misschien een der meest be teekenende de geheel nieuwe genegenheid, waarop het zich toelegt, door thans de bur- gers-krjjgsgevangenen, die het ons uit de be zette departementen terugzendt en die het vroeger naar genoegen kwelde met nauw lettende zorgen te omringen. Wanpeer men een roofstaat zoo sentimenteel en zoetsappig ziet doen, dan komt dat doordat hjj opgehouden heeft te meenen, dat hij de sterkste is.« Versterkingen aan de grens. VAN DE BELGISCHE GRENS, 19 Jan. (Telegraaf.) Nabjj het gehucht de Broeck, in de nabjjheid van het fort van Stabroeck, zjjn de Duitschers bezig de bosschen te doen rooien van den heer De Vries, die nog in Engeland vertoeft. Tevens werden in deze buurt tal van loopgraven aangelegd, alle met het front naar Nederland. De djjk tusschen Stabroek en het fort »De Frederik*, nabjj Beirendrecht, is als 't ware in een sterk verdedigingswerk herscha pen, waartoe alléén van de zijde van Antwerpen toegangen zjjn aangebracht. Aan de rooiïng der bosschen werken vele burgers, doch aan de loopgraven en andere verdedingswerken wordt alleen door Duitsche militairen gearbeid. Behalve deze werken, bouwen de Duitschers verscheidene houten barakken. In een dezer is een groote pas aangekomen machine onder gebracht, waarschjjnljjk voor electrische instal latie. TER KE1IZEIVSCH VOLKSBLAD.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 1