M. DE JONGE. J 1. EliSSES bi Co. ANTHRACIET BELGISCHE AltTHRMET STMB-PIANO -FABRIEK. Muzïek-ïnstrumenten De Nederlandscbe Briefsteller, VAN DALEN, oi mS?;:rr jsss.i .i£° s. a-s ïai&irSBtassiift Vulpenhouders. Belgisch homiteil „Sleiinl Elkander" Zijn wedervaren ia België. De gebeurtenissen te Visé en te Lenten. ELECTR, BOEK- l HANDELSDRUKKERIJ Speciaal Adres voor 'l drukken van VISITE-KAARTEN, Re dienst NELZEN—IKIEDEKENSKERKE hip TIJDELIJK gestaakt. •f op JL.-SL IMi4- 3'-c-5,5S' MS- JAC. DE KOK - TER NELZEN. Veiligheids Scheermessen Systeem „Gillette" en Gewoon model SCHEERMESSEN. Haarsnijmachines. Baardsnijmachines. Het Kantoor van wordtgevesfigdteTerNeuzen, Nieuwstraaf n°. 10 en geopend 1 FEBRUARI 1916. IN LOSSING. Mr. IIA1IEKLINCK. ANTOINE MES, L. F. GEERLING. S OOM BOOT DIENST OP DE WESTER-8CHELDE GEWIJZIGDE DIENSTREGELING. Lijn VlissingenBreskensNeuzen. Van 15 Januari 1916 tot nadere aankondiging1 UREN VAN VERTREK dagelijks Van Sirgen naar vnre8kenS vm- 7'50 10'- 1135 a) nm- 12,10 b) 3,43 c) Breskens Vlissingen 8,20 10,45 nm. 12,40 1,- a) 4,10 c) AUe booten leggen te Borsselen aan. Middelen van Vervoer. TER WEUZEIi. Op Vrijdag aanstaande, 21 Januari, om ure, 's namiddags, ter groote zaal van het Hotel des Pays-Basc Ter Neuzen, zal de heer L. MOKVELD van Vlissingen, Nederlandsch journalist en gewezen oorlogscorrespondent in Belgie, eene lezing geven over De bewoners van Ter Neuzen en den om trek, zoo Nederlanders als Belgen, worden hierdoor beleefd uitgenoodigd deze voordracht, die hoogst interessant belooft te zijn, bij te wonen. Ingang vrij. NOORDSTRAAT 10—12 Telefoonnummer 15 HET K0MITE1T. Ook verkrijgbaar 10|20 en 30|50, voor rekening van Schuttershof weg. /VI® ,0Ze Zijn Wij 200 vriJ uwe aandacht te vestigen op onze Inrichting, die voorzien is van een groote letterkeuze en moderne machineries waardoor het ons mogelijk is onderstaande Drukwerken in den kortst mogelijken tijd MET en B I L L IJ K af te leveren Aandeelen, Adreskaarten, Bestekken, Briefkaarten, Briefpapier, iljetten, Bonboeken, Bons, Brochures, Circulaires, Convocaties Correspondentiekaarten, Coupons, Diploma's, Enveloppen, Etiquetten' Facaturen, Formulieren, Inteekenbiljetten, Inwikkelpapieren, Jaar verslagen, Kwitanties, Labels, Memorandums, Menu's, Nota's Onder- trouwcirculaires, Ondertrouwkaarten, Programma's, Prijscouranten, Reclamekaarten, Reglementen, Rouwbrieven, Rouwkaarten, Reke ningen, Statuten, Strooibiljetten, Tabellen, Tekstboekjes, Verlovinqs- kaarten, Visitekaartjes, Werklijsten, Wissels, enz enz MIDDELBURR en alle soorten Men vrage Geïllustreerde Prijscouranten INHOUDENDE: Brieven en andere Opstellen over de meeste Onderwerpen, die in het gemeenschappelijk leven gemeenlijk voorkomen, met vooropgaande Bepalingen over de geschiktste wijze van Samenstelling en Inrichting der Brieven Betitelingen en Opschriften, benevens allerlei Koopmansbrieven. ALSMEDE Voorschriften bij Geboorte, Huwelijk en Over lijden Iets over Testamenten, ContracteD van onderscheiden aardMinderjarigheid en VoogdjjBorgtochten, Volmachten, Geldlee- ningen, Hypotheken, Wissels en Quitantiën iets betrekkelijk de Nationale Militie Formu lieren tot het inrichten van Schrjjiboeken en Rekeningen Het voornaamste uit de Postwet Eene Handleiding ten gebruike bij de Wet op het Recht van ZegelModellen 'van Tele grammen, Advertentien, Aanplak- en Stroo- biljetten. BENEVENS eene Lijst der meest voorkomende Verkortin gen, Namen der Maten en Gewichten met Verkorte Schrijfwijze en eene Tabellarische Herleiding van de Nederlandsche Munt en onderscheidene Vreemde Munten, en Inlichtin gen bij Opleiding van Jongelieden voor eenige Rijks- (Militaire- en Burger-) Betrekkingen Twaalfde veel vermeerderde druk herzien door servaas de kruin. Prijs f 1.25. Voorhanden bij M. DE JONGE. Ter Neuzeu. Niet van Steendruk te onderscheiden. Men vrage prijsopgaaf, die gaarne wordt verstrekt. aw monsterboeken ter inzage. T A N D A K r S, Brouwerijstraat 3 (hoek Havenstraat) TEB NEUZEN, is dagelijks te consulteeren van 9—12 en van 24 uur. PI aasten van Kunsttanden Gebitten. A uisterdamsvhe tijd Van Vlissingen naar Ter Neuzen vm. 7,15 9,20 urn. 12,10 d) 3,43 c) Ter Neuzen Vlissingen 7,30 9,— 10,40 nm. 3,15 a) Deze reizen worden op de Zondagen niet gemaakt, tot een uur. VertraglDg van trein 12'02 kaD °P de werkdagen de boot naar Breskens wachten c) Bij vertraging van trein 3,36 kunnen de booten van 3,43 naar Breskens en naar Neuzen dan 3^3 dit toelaten. I, dP boot'naar BrXs Lter verSken vertrekt ook de uit Rresbens terugkeerende boot later dan 4,10 en wordt aan- ng op den om 4,50 van Vlissingen vertrekkenden trein waarschijnlijk gemist GOEDEBEn'»»7vvn neiD 12,02 ka" de b00t naar Ter *euzen een Wr wachten. De«tnnmh tv Z" Z°° 8PoediS mogelijk worden vervoerd. ^«oombootdienst neemt ten aanzien van het vervoer van passagiers goederen en vee geene verantwoordelijkheid op zich. passagiers, goederen Lijn WALZOORDEN-HANSWEERT-VLAKE. Van I Februari 1915 tot nadere aanknnH:n;nn van Walzoorden n. Hans weert per boot, vm. 6,05, 9,05a, nm 1,1 3 45 7 Haosweert Vlake per tram, 9,35,' 1,30 4,',5,' t'sO.' llansweeri ïr? P*r l™"'' 8'°8' II'255' 240c' 545< M<). cent. Alles met garantie. Spoorweg Ter Neuzen—Gent. 11.— 11.20 11.30 11.40 11.50 12.- Ter Neuzen 7.20 Sluiskil 7.29 Sluiskil (brug) 7.33 Philippine 7.37 Sas van Gent (aank.) 7.46 Sas van Gent (vertr.) 7.55 Selzaete (aank.) 8.40 Selzaete (vertr.) 9.40 Gent (kl. statie) 10.25 Sas van Gent (aank.) 9.25 12.54 Sas van Gent (vertr.) v. Philippine Sluiskil (brug) Sluiskil Ter Neuzen (aank.) 1.46 1.54 1.58 2 02 2.11 2.15 3.— 4.— 5.25 4 50 4.59 5.03 5.07 5.16 5.25 6.10 7.10 7.55 3.45 1.04 1.14 1.18 1.20 1.30 3.10 3.25 3.40 3.50 4.10 4.20 9.34 9.44 9.48 9.51 10.— Spoorweg Ter Neuzen—Mechelen. 6.- 6.46 7.44 7.10 7.15 7.24 7.28 7.32 7.44 Zeeuwsch-VI. Tramweg-Maatschappij. Stoomtramweg Hulst—Walzoorden. TER NEUZEN. M. Düi JUiNOI!;. Veptnek dep Ned. Si>ooi?ti?eiiaeM7~(DÏ^8tregeliDg aangevangen 18 Oct en Rilland-Bath. f Ov#r Venlo, Kruiningen—Ierseke Krabbendjjke Met sekerheid worden prekend. Vlissingen Middelburg Arnemuiden Noord-Kraaijert 's Heer-Arendsk. Goes Kapelle-Biezel Vlake Kruiningen—Iers. Krabbendijke Rilland-Bath Woen8drecbt Bergen op Zoom Wouw Roosendaal Breda Rotterdam D. P. Amst. W. p. o. Gouda DeD Haag o. R. H. S. Amsterdam o. R. H.S. Utrecht o. Den Bosch Amst. Wp. o. Utr. Arnhem o. Rijm. Zwolle O. Utr. Gennep Venlo o. Eindh. Maastricht o. R A materdamsche tijd. Duitscht tyd. Duitsche tijd. v. Gent (kl. statie). 8.15 11.— Selzaete (aank.) 9.— 12.30 Selzaete (vertr.) .10.— 1.30 Amsterdamsche tijd. Amsterdamsche tijd. 7 05 10 7 13 10 08 7 21 10 17 7 28 10 24 7 35 10 36 Amsterdamsche tijd. v. Ter Neuzen Sluiskil Axel Kijkuit Hulst 1 1 11 1 30 1 40 215 5 5 08 5 16 5 23 5 36 v Hulst Kijkuit Axel Sluiskil Aank.TerNeuzen 8 25 8 32 8 39 8 47 8 55 12 48 12 55 1 01 1 09 1 16 3 25 3 35 3 55 4 05 4 15 7 56 8 08 8 10 8 17 8 24 Dienstregeling vanaf 15 Januari LIJN SAS VAN GENT—IJZENDIJKE. Richting IJzendijkeSas van Gent. 6,30 6,47 7,19 7,22 7,50 I 8,10 8,25 8,55 8,57 9,25 III 12,30 12,50 1,20 1,25 2,05 Treinnummers Vertrek IJzendjjke (Remise) Pyramide Aankomst Philippine Vertrek Aankomst Sas van Gent Richting Sas van GentIJzendijke. Treinnummers Ila II IV Vertrek Sas van Gent 8,20 Aankomst Philippine 8,53 Vertrek 8,58 Pyramide 9,30 Aank. IJzendijke (Remise) 9,50 10,00 10,30 10,33 11,05 11,25 2,30 3,03 3,10 3,42 4,03 V 5,25 5,43 6,13 6,18 6,48 VI 7,25 7,55 7,57 8,27 8,45 Treinen Ia en Ila rijden alleen op Zaterdagen welke dagen de treinen I en II dan vervallen. 5 Juli 1915. Amsterdamsche tjjd. v. Hulst, Station 58- 1040 2 25 5 25 8 Aank. Wals. Dijk 6— 9— 1140 3 25 6 25 9_ v. Wals. Dijk 6 05 9 15 12 20 8 45 6 40 925 a. Hulst. 8tation 7 05 10 16 1 20 4 45 7 40 10 25 Maastricht o. R. Venlo o. Eindh. Gennep Zwolle o. Utr. Arnhem o. Nijmeg. Amsterd. Wp.o.Utr. Utrecht o. Den Bosch Amst. o. Rott. H. S. Den Haag o. R. H. Amst. Wp. o. Gouda Rotterdam D. P. Breda Roosendaal Wouw Bergen op Z. Woensdrecht Rilland Bath Krabbendijke Kruiningen—Iers Vlake Kapelle— Biezel Goes 's-Heer-Arendsk. Noord-Kraajjert Arnemuiden Middelburg Vlissingen t 9 40 12 15 12 40 11 10 12 41 1 27 2 05 1 45 2 39 12 49 8 40 10 55 10 38 11 15 9 43 10 53 10 17 9 18 10 02 10 41 11 13 11 44 a <n 10 30 11 39 10 56 11 40 11 42 1 28 11 36 11 29 12 10 9 14 10 27 10 10 34 9 58 9 14 10 27 10 10 34 9 58 11 27 12 34 11 35 12 28 11 33 9 30 10 27 10 56 11 54 12 02

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 4