INGEZONDEN STUKKEN. Laatste Berichten. Burgerlijken Stand. Hoogwatergetij te Ter Neuzen. Huizen en hotsteden staaü tot het dak onder water en menigmaal is het slechts met de grootste moeite gelukt, de bewoners uit hun verloren gegane bezittingen te redden. De stadsreiniging en de havenpolitie uit Amsterdam zijn met twee sleepbooten en een half dozjjn platboomvaartuigen naar het over stroomde gebied gestoomd en mochten er nog in slagen, talrijke stuks vee van hoog gelegen gronden te redden en naar Amsterdam te brengen. Vele boeren hebben op enkele stuks vee na al hun bezittingen verloren. H. M. de Koningin heeft het paleis op den Dam ter beschikking van den burgemeester gesteld voor het geval deze aan de daarin aanwezige ruimten voor het onderdak brengen of voeden van de van hun woning beroofden behoefte zou gevoelen. Uit Oostzaan werd gemeld, dat het water in den polder Oostzaan stroomde. Urk heeft van het water veel te lijden ge had. In de bazaltsglooiing aan de N.W.-zijde van het eiland is een groot gat geslagen. Uit Gelderland werd bericht, dat de staking van den treindienst van Amersfoort over Nijkerk naar Zwolle is opgeheven, Te Terwispel in Friesland staat een g^heele polder blank en konden de bewoners hun huizen niet verlaten. Te Oostzaan schijnt een aantal boeren hard nekkig geweigerd te hebben, hun door water omringde hofsteden te verlaten. De militaire verplegingseommissie uit Am sterdam heeft met verschillende burgemeesters uit het overstroomde gebied besprekingen ge voerd over het trefïen van noodmaatregelen ten behoeve van mensch en dier. Als een bewijs hoe hoog het water in den Buikslotermeerpolder staat, kan dienen, dat de telegraafpalen langs de trambaan van de Noord Hollandsehe tram in het diepste ge deelte van den polder tot de potjes in het water staan. Door het groot aantal verdronken koeien is de melkaanvoer naar Amsterdam zeer ver minderd. De vermindering wordt wel op 10,000 a 15000 liter geschat. Op Marken is de toestand zeer ernstig. Alle verbinding met het eiland is verbroken. De vloot is grootendeels vernield. Doordat een tjalk en een botter door den vloed op een groep huizen werden geworpen, stortten deze in, waarbij 16 personen verdronken. Bjj peiling bleken de gaten in den Zuid- wouderdijk te Monnikendam meer dan 30 M. diep. Het binnenwater is later het dorp in gestroomd. De menschen zaten op de daken. Te Enkhuizen was de toestand Zaterdag avond zeer kritiek en vreesde men voor door braak van den dijk. Uit Anna Paulowna werd gemeld, dat het water zakkende was. De Westpolder werd evenwel bedreigd. De stoomtreiler Annie, uit IJmuiden keerde daar terug. De stuurman en een matroos waren overboord geslagen en verdronken. Te Made in Noord-Brabant is de zoogen. Buitendijk doorgebroken, zoodat Oud- en Nieuw Drimmelen geheel blank staan. Van drie schepen, die gedurende het nood weer te Harderwijk op de ree lagen, is er een gezonken. De schipbreukelingen, die zich in de mast geheschen hadden, konden gered worden. Prins Hendrik, de minister van Waterstaat, de commissaris der Koningin in Noord-Hol land en andere autoriteiten hebben het over stroomde gebied op verschillende plaatsen bezocht. Overal worden steuncomité's gevormd waar door men de ergste nood in de eerstvolgende dagen hoopt te kunnen lenigen. Bezoek II. >1. de Koningin. Maandagmorgen is H. M. de Koningin met den trein van 9 u. 5 te Amsterdam aange komen. Op het perron van het Centraalstation werd H. M. verwelkomd door den heer J. W. C. Tellegen, burgemeester van Amsterdam. Van het station wandelde H. M. naar den steiger aan de Prins Hendrikkade, waar drie motorbooten gereed lagen. In de motorboot onder leiding van den heer E. S. Kerkhoven, directeur van de Dordtsche Petroleum-Maat- schappij, nam H. M. plaats. De beide booten, die de boot van H. M. vergezelden stonden onder commando van den heer Th. Boelen, en den luitenant ter zee eerste klasse A. W. Boeke. De motorbooten waren zoo eenvoudig mogelijk gelaten en voerden geen koninklijke standaard. Van de Prins Hendrikkade voer de motorboot de Dordt, waarin H. M. had plaats genomen, vergezeld van de motorboot Nora, onder het westeljjk viaduct over het Y naar het Noord-Holland8ch Kanaal. Langs Buiksloot gingen de beide booten naar Broek in Waterland, dat nu geheel ge ïsoleerd ligt en van daar naar Monnikendam. Ook lag het in het voornemen naar Marken door te varen. De derde motorboot, de Piccolo, was, om de komst van H. M. in Monnikendam af te wachten, en haar van daar naar Marken te brengen, onmiddellijk buitenom gevaren. H. M., die gekleed was in donkerbruin reis kostuum met automuts, was vergezeld van haar adjudant jhr. C. Hooft Graafland. Uit Monnikendam H. M. de Koningin heelt er prijs op gesteld als een echte landmoeder de overstroomde streken in Noord Holland te bezoeken, om zich persoonlijk op de hoogte te stellen van de gevolgen van de groote ramp, die de bloeiende streek en hare bevolking getroffen heeft. Met drie mototbooten vertrok Hare Majesteit met klein gevolg en in gezelschap van verschillende autoriteiten tegen half 10 uit Amsterdam. Het eerst werd Broek in Waterland bezocnt. Daarna ging de tocht naar Monnikendam. Hier duurde het bezoek het langstcirca één uur. Hare Majesteit werd bij het aan land komen verwelkomd door den burgemeester der gemeente, den heer J. Versteeg. Het eerst bezocht Zij de oude hervormde kerk, die nog vol vee staat. H. M. stapte zonder aarzeling tusschen de geredde beesten door, om te spreken met de eigenaars en hun vrouwen, Zjj liet zich vertellen, hoe zij met hun vee gevlucht waren in den verschrikke- lijken nacht. Zij getuigde haar innig mede lijden met hun lot. Daarna bezocht zij ook de katholieke bewaarschool, waar ook veel vee gestald is. Op haar wandeling sprak H. M. telkens vooral de Markers toe, kenbaar aan hun eigenaardige kleeding. Telkens weer haalde zij vooral de arme kinderen aan. H. M. liet zich door den burgemeester inlichten over den boogtestand van het waterongeveer 3 meter boven A P. Zij liet zich bij de Noord- eind srpoort het gat toonen, dat door het water onder de trambaan is gewoeld. Hier scheepte zij zich weer in om een bezoek te brengen aan Volendam. Bij het vertrek zong de bevolking haar spontaan het Wilhelmus toe. Militairen en rijkspolitie regelden het straatverkeer. Over het bezoek van de Koningin aan Volen dam, lezen we in de Telegraaf het volgende Hier weten ze 't al Een kleurige Volendammer-groep, die steeds aangroeit, wacht de motorbooten aan het ha venhoofd op. De zon bestraalt een tafereel, dat de grootste schilder niet in zijn volle schoon heid zou kunnen treffen. de pittoresque woninkjes langs den dijk, de saamgestroomde bewoners in hun schilderachtige kleeding, tu rend door het mastenbosch in de haven naar de rij voortsnellende motorbooten, den haven mond naderend door de witkuivende golven. Achteraan varen de groote booten «Piccolo IV* en »Nora« die in reserve zijn meegegaan. De oudste wethouder, de heer Eelting Monnikendam en Edam vormen één gemeente en burgemeester Calkoen vertoeft in Edam leidt H. M. hier rond. Achter haar het kleine gevolg en de journalisten. Er is te weinig poli tie voorhanden om de menschenmenigte te be letten al te nieuwsgierig te worden, en met de leden van 't gevolg helpen we 'n handje. Overi gens moeten we getuigen, dat Volendam een waardige eerbiedige ontvangst aan H. M. be reidde, en 't is roerend de oude visschers- vrouwtjes te zien, die van pure aandoening voor hun woninkje staan te snikken. Overal heeft de Koningin een vriendelijk en deelnemend woord, en als haar klare, vrien delijke stem vragen richt tot een der vrouwen over de schade, die haar boedeltje geleden heeft, is 't typisch hoe snel 't eerste onthutste vrouwke is gerustgesteld, en vrijmoedig de vragen beantwoord. Nou, ziet u, eigenlijk.... 'tis bedroefd dat moet ik u zeggen En bedrijvig vertelt de vrouw, die bezig is haar doorweekte goed, waarvan heel wat be dorven is, uiteen te halen wat ze nog allemaal doen wil en doen zal. De dorpsautoriteiten verschijnen achtereen volgens, en met hen allen onderhoudt H. M. zich vriendelijk en informeert naar de dingen, die speciaal hun werk en hun zorgen betreffen. Mej. Calkoen, dochter van den burgemeester, de heer Spaander, de vermaarde hotelhouder, dr. Van Balen, de WelEerw. heer J. G. van der Weide, pastoor en de Eerw. heeren Van Baren en v. Veldhuijsen, kapelaans, komen achtereenvolgens op straat, hun opwachting maken. De dokter deelt op H. M.'s vragen mede, dat het aantal zieken gelukkig niet grooter is dan in normale tijden, en dat er nog geen direct gevaar voor een epidemie bestaat. Op de wandeling daalt de Koningin langs de steile loopplank af in een der kotters, waarin een groot gezin woont, en spreekt eenigen tijd met de menschen, laat zich alles uitleggen van hun beknopte verblijfplaats. Een jonge visscher en z'n vrouw, op den dijk, lachen blij-verheugd als de Koningin hen aanspreekt. Dan gaan we ook naar 't huiske, waar de voorraad van het Roode Kruis wordt bijeengebracht, en nu komen een aantal pakken uit de Koninklijke boot voor den dag, die elk een hoeveelheid kinderkleertjes, wollen en linnen goed voor mannen en vrouwen in houden. Dankbaar worden deze goede gaven in ontvangst genomen. In café Zeezicht en in hotel Spaander zijn, zooals we Maandag al vertelden, in onze uit- vorige beschrijving van den toestand te Vo lendam, een groot aantal gevluchten uit het ondergeloopen benedendorp ondergebracht. In beide toevluchtsoorden brengt de Koningin een bezoek, in beide vindt ze een veertig of vijftig kleine Volendammertjes aan den kinder-etens- tafel, en pakt de kleinen in door haar moeder lijke vriendelijkheid. Als H. M. nog in Spaander's hotel vertoeft en juist aanstalten maakt om naar de haven terug te keeren, komt iemand haar zeggen, dat een zieke vrouw, een tuberculosepatiënte, die boven op sterven ligt, haar zoo graag nog voor haar dood zou willen zien. Nooit heeft ze nog de Koningin gezien, en nu kan ze niet meer Dadelijk beklimmen de Koningin en freule Rengers de steile trap, en het moet daar in die kleine kamer een roerend tafereeltje ge weest zjjn, toen H. M. het vrouwtje zei, dat ze blij was haar te kunnen bezoeken en dat het haar verheugde dat er hier zoo goed voor de arme zieke gezorgd was. 't Dankbare vrouwke heeft haar laatsten wensch vervuld gezien. Gisteren was 't al verwacht, dat ze zou sterven - zeien ze beneden in 't hotel. Misschien behoort nu de arme Volendamsche al niet meer tot de levenden. Tegen half twee verlaat de Koningin Volen dam, uitgeleide gedaan door de dankbare dor pelingen. Buiten verantwoordelijkheid, der Redactie. Mijnheer de Redacteur Nogmaals vraag ik U een weinig plaats ruimte voor een kort wederwoord naar aan leiding van een stuk over de liberalen en de drankbestrijding in De Baanbreker. Veel moet ik er niet Tan zeggen. Want het schrijven van mij, dat in De Baanbreker geweigerd werd en een onderkomen in Uw blad vond, blijft onaangevochten. Hierin gat ik een stukje historie, zooals deze met de werkelijkheid overeenstemt Wat de kiesvereeniging krachtens haar be ginsel deed, is er tegen gesputterd in de Baanbreker, maar eenig bewijs voor het on gemotiveerde is nog niet geleverd. Wat niemand, die met Ter Neuzen bekend is, behoeft te verwonderen. Nu komt men met artikelen uit het Vrijz. Dem. Gemeenteprogram en dat van de Libe rale Unie af. Maar dit alles staat buiten de kwestie, waar het om gaat. De Baanbreker heeft het over bestrijding van drankmisbruik, ik had het en de liberale kiesvereeniging had het over beperking der vrijheid van beweging en verkeer en let wel, over gansch onnoodige beperking. De Baanbreker blijft om de zaak heenzwermen. Dit te constateeren is voldoende. Toch wil ik nog even op iets grappigs wijzen. De Baanbreker nam mijn stuk o. a. niet op, omdat ik Redacteur van het Volksblad zou zijn en dan schrijft het blad over het zenden van een ingezonden stuk door J. v. d. Peijl aan zichzelven. Dit nu klinkt erg grappig en is misschien in staat om de aandacht van de zaak, waar het om gaat, af te leiden. Er is maar één ding vergeten. De bewering van De Baanbreker is in strjjd met de waarheid. Wie zich even daarvan wil vergewissen op het bureau van het Volksblad, zal dit spoedig ervaren. Hoe gevoelig dus voor de promotie door De Baanbreker, waarvoor ik van vrienden en kennissen reeds eenige felicitatie's mocht ont vangen, moet ik toch voor de mij toegeachte eer bedanken. Wat de eigenlijke zaak betreft, wijs ik er nogmaals op, dat de zuiverheid van onze handelingen in de kiesvereeniging ondanks alle artikelen van De Baanbreker onaange tast bleef. En dat is toch de hoofdzaak. Men houde mij ten goede, dat ik op praatjes als kroegliberalisme e. d. niet inga, evenmin als over verwaarloozing van arbeidersbelangen en zoo meer. Laat ons toch bij de zaak zelf blijven. Maar zoo gaat het: wie zelf zwak staat, wil er allerlei mogelijks en onmogeljjks bij sleepen. Met dank voor de plaatsing. Uw dw., J. v. d. PEIJL, H. M. de Koningin bracht gisteren weder om een bezoek aan de door den watersnood geteisterde streken in Noord-Holland. Uit Purmerend wordt gemeld, dat het water gisterennacht nog 12 c.M. gewassen is. De Paardenmarkt, die Zondag slechts half onder water stond, staat thans geheel blank. Naar uit Rotterdam wordt geseind, zgn de door de stoomschepen Rijndam, Noordam, Nieuw Amsterdam, Oosterdjjk, Noorddjjk en Rotterdam aangevoerde partjjen spek, gezou ten vleesch en darmen alle op order der Engel- scke regeering aangehouden en voor een prij- zenhof gebracht, ofschoon alle deze partgen met goedkeuring van N. O. T. verkocht en verladen waren en het spek zelfs grootendeels voor bet Nederlandsche leger bestemd was Door de belanghebbenden is bij de N. O. T. en bij de Engelsche regeering ernstig gepro testeerd terwjjl de medewerking van den Ame- rikaanscben gezant is ingeroepen, ten einde de bewuste goederen weder vrjj te krijgen. BERLIJN, 18 Jan. Over het algemeen wordt de artillerie-actie over het geheele front grooter. Lens werd hevig beschoten. Twee Engelsche vliegmachines moesten in een gevecht het onderspit delven. Van de vier inzittenden werden drie gedood. Bjj Medewich werd een Fransch vliegtuig neergeschoten de bestuurder en de waarnemer zijn gevangen genomen. Bij Dumhof ten Z. O. van Riga en ten Zuiden van Widsij zgn de Russen erin geslaagd onder bescherming van de duisternis en den sneeuwstorm kleine vooruitgeschoven Duitsche posten te overvallen en terug te drjjven. Balkan-oorlogstooneel. Niets nieuws. Amerika en Engeland'» blokkade politiek. NEW-YORK, 18 Jan. Een correspondent van de «Evening Post* te Washington deelt mede, dat president Wilson uit Londen van den ambassadeur Pages en kolonel House bericht heeft ontvangen dat de regelen voor de blokkade van Duitschland binnenkort strenger zullen worden toegepast en dat een lange nota in antwoord op de Amerikaansche van October j.l. binnenkort verwacht mag worden. LONDEN, 18 Jan. Naar de «Times" ver neemt uit Boekarest zijn er door BoedaPest veel Boelgaarsche troepen getrokken, op weg naar het Westelijk front. LONDEN, 18 Jan. Uit Saloniki wordt aan de «Daily Mail" gemeld, dat ten O. van Chaldikice in de haven van Orfano sterke troepenmachten door de Entente bijeen worden gebracht. Duitsche vliegers wierpen bommen op de kampen bij Saloniki. KONSTANTINOPEL, 18 Jan. De Griek- sche gezant is alhier aangekomen, zoodat thans voor 't eerst sinds de laatste Balkanoorlogen de diplomatieke betrekkingen weer geheel op den ouden voet zgn hersteld. Tot nog toe vertoefde er in Konstantinopel een Grieksch zaakgelastigde. LONDEN, 18 Januari. Een telegram uit Konstatinopel meldt, dat de Porte, nu de En tente weigert de consuls der middelrgkeD, die te SaloDiki en elders gearresteerd zgn vrg te laten, besloten heeft om de Engelsche, Fransche en Russische onderdanen, die zich nog vrg in Turkjje bewegen, gevangen te nemen. TER NEUZEN. Huwelijks-aangiften. Geert Ma- ree, 32 j., jm. en Suzanna Johanna Hamelink 24 j j<L Huwelfjks-volirekkingen. 12 Jan. Gilles Schip pers, 20 j., jm. en Maria Elisabeth Veerman, 20 jjd. Geboorten. 9 Jan. Francois en Abraham, zonen van Jacobus van der Welle en Lidewij van Es. 10 Jan. Maria Adriana, d. van Petrus Francois Lantsheer en Magdalena van Alten. Janna Maria, d. van Pieter Jozias Risseeuw en Jacoba Jozina Anna de Bruijne. 11 Jan. Cornelia Aaltje, d van Cornelis Leunis en Johanna Cornelia Wieland. 14 Jan. Wilhelmina, d van Cornelis van der Have en Jacomina Verschelling. Johanna en Bertha, dochters van Elizabeth Simons. 15 Jan. Willem Frederik, z. van Daniel Hofman en Jozina Kaüser. Overlijden. 10 Jan. Victor Ernest Galle, 84 j., echtg. van Anthonetta Maria Heijens. 13 Jan. Francois van der Welle, 4 d., z. van Jacobus en Lidewij van Es. DAGEN. Voorn. Nam. Woensdag 19 Januari 1.18 1.3? Donderdag 20 1.54 2.11 Vrjjdag 21 2.27 2.43 Zaterdag 22 2.59 3.15 Zondag 23 3.31 3.45 Maandag 24 4.3 4.18 Dinsdag 25 4.3G 4.53 tt tt tt tt tt tl

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 3