Op het Zuidoostelijk oorlogstooneel Griekenland. Amerika. UIT ONZE OMGEVING. De Watersnood. De terugtocht van de Duifscher<* en Oostenrijkers aan de Strypa. De >Times« correspondent te Petersburg meldt, dat volgens gevangenen de terugtocht van de Oostenrijkers en Duitschers op den Westelijken oever van de Strypa een ver schrikking was. De vijand verwachtte den stormaanval niet en had op een front van twintig mijl slechts twee houten bruggen gebouwd, waarover de artillerie an transpor ten moesten passeereu. De infanterie ging over het onbetrouwbare ijs, maar trok terug onder een onafgebroken vuur van de Russische troepen. Een enkele divisie gebruikte een dag voor den overtocht. Ternauwernood de helft bereikte den overkant. Massa's gewonden bleven op den Russischen oever achter. Er zijn in bet geheel 2000 ongewonde soldaten gevangengenomen. De wegen waren in zoo'n staat, dat de zware kanonnen en ander materiaal van den vijand in de modder waren blijven steken. Montenegro vraagt om vrede. WEENEN, 17 Jan. (Wolff). Officieel De Koning van Montenegro en zijn regeering hebben den 13en dezer verzocht, de vijande lijkheden te staken en vredesonderhandelingen te beginnen. Wij hebben geantwoord dat dit verzoek slechts kon worden ingewilligd, als het Mon- tenegrijnsche leger onvoorwaardelijk de wapens neerlegde. De Montenegrijnsche regeering heeft giste ren dezen door ons gestelden eisch aangenomen. BOEDAPEST, 17 Jan. (Wolff.) In het huis van afgevaardigden heeft minister-presi dent Tisza, nadat een paragraaf van het voorstel inzake een centraal financieel lichaam was aangenomen, het woord genomen. Ik vraag verlof, zeide Tisza, om de behandeling tbans te onderbreken met de mededeeling, dat de koning en de regeering van Montenegro gevraagd hebben om vredesonderhandelingen aan te knoopen (groot rumoer). Als antwoord daarop hebben wij als voor waarde tot vredesonderhandelingen de onvoor waardelijke nederlegging van de wapens ge- ëischt (»eljen"-geroep). Juist op dit oogen- blik ontvang ik het bericht dat Montenegro de onvoorwaardelijke nederlegging van de wapenen heeft aangenomen, (langdurige toe juichingen en eljen-geroep van het heele huis). Dientengevolge zullen na de volvoering van de kapitulatie de vredesonderhandelingen kun nen beginnen (eljen-geroep). Zonder de be- teekenis van deze gebeurtenis te overschatten, meen ik deze in ieder geval als belangrijk en heugelijk te mogen kenschetsen, als een ge- beuttenis, die de eerste vrucht vormt van het uithoudingsvermogen en den heldenmoed der monarchie en van de Hongaarsche natie (lang durige toejuichingen, eljen-geroep van het heela huis). De zitting werd vijf minuten geschorst. De Frankfurter Ztg. ontvangt een telegram uit Konstautinopel, dat aandacht verdient in verband met de berichten over nieuwe troe penlandingen in Griekenland. De binnenland- sche toestand, verzekert de correspondent, is zeer ernstig. De beweging, door Wenizelistische kringen op touw gezet, neemt een grooten omvang aan en wordt met onbeperkte midde len gesteund. Zij richt zich hoofdzakelijk tegen het koninklijk paar. De regeering schijnt niet de kracht te be zitten om tusBchenbeide te komen. De mo gelijkheid van een verrassing van de zijde der entente, die reeds sedert eenigen tijd overweegt om troepen aan den Piraeus te landen, schijnt een verwezenljjking nabij. De entente laat van de zeezijde slechts be perkte aanvoeren in Griekenland toe, juist zooveel, dat er slechts voor drie dagen levens middelen in voorraad zijn. Vreesdijke ontberingen. Reuter seint uit Malta De verklaring van de Amerikaansche regeering dat open booten geen voldoende veiligheid bieden voor passa giers en bemanning van getorpedeerde schepen wordt bevestigd door vreeselijke ontberingen waarvan de bemanning van het s.s. Clan Mac- farlane, 't welk op weg naar Indië den 30sten Dec. zonder voorafgaande waarschuwing twee dagreizen ten Oosten van Malta is getorpedeerd, heeft blootgestaan. Er ging een hooge zee toen de torpedo het schip trofde duikboot werd eerst waargenomen toen ze na den aanval aan de oppervlakte kwam. De bemanning bestaande uit 74 koppen, streek zes booten. De duikboot voer van ach teren op de booten toe en vroeg den gezag voerder naar de nationaliteit en den naam van het schip, naar de tonnenmaat, de lading en de bestemming. De nationaliteit van het schip was de duikboot dus niet eens bekend toen zij het torpedeerde. De d uikboot verhaastte het zinken van het schip door geschutvuur en verdween toen, de bemanning in de booten aan hun lot overlatend. Drie dagen aaneen bleven de booten, onderling met touwen vasgebonden, bij elkaar optornend tegen bergenhooge zeeën. Het rantsoen bestond uit een halve beschuit en de helft van een klein pannetje water tweemaal daags. Op 2 Jan sloegen zware zeeën twee booten wegmen heeft ze nooit teruggezien. Op 4 Jan. sloeg de boot van den kapitein, waarin al twee man van ontbering waren omgekomen, ook weg. De drie andere booten, welker bemanning halfdood was van gebrek, dreven hulpeloos nog drie dagen en nachten rond op de buitengewoon ruwe zee. Den 7en Jan. waren nog elf man gestorven, die nog leefden, waren volslagen uitgeput. Dien dag werden zij opgepikt, na acht dagen van ellende en doodsangst, door een schip dat hen naar Malta bracht. Er zijn slechts 24 geredden van de 74 mannen waaruit de equipage bestond. Wij maken onze lezers attent op de I lezing, die de beer L. Mokveld, Vrijdag a. s. in het »Hotel des Pays-Bas« alhier zal geven. De heer Mokveld zal als journalist en oor logscorrespondent mededeelingen doen omtrent zijn wedervaren in België, als ook van de ge- beuitenissen te Vise en te Leuven. Deze lezing belooft zeer interssant te zijn en wij gelooven, dat velen van de gelegen heid zullen gebruik maken omtrent genoemde gebeurtenissen iets nader te vernemen. Dinsdagavond had op de bovenzaal van de wed. Michielsen een uitvoering plaats van Ter Neuzen's gemengd koor onder leiding van den heer A. v. d. Eeckhout. De zaal was redelijk bezet. De verschillende nummers vielen ten zeerste in den smaak van het opgekomen publiek. Ze bleken met zorg ingestudeerd. De aanwezigen waren dan ook niet karig met hun bijvalsbetuigingen. Het was voor de vereeniging een goed ge slaagde avond. Het rijnschip >Rgoland« schipper Huijsen, geladen met kolen van Ruhrort voor Gent, liep Maandagavond te Wemeldinge op den sluismuur, waardoor het schip iek stootte. Door pompen wordt het vaartuig boven water gehouden. Bij het verlaten van de avondles aan de school met den bijbel te Zaamslag (Reu- zenhoek) kregen Vrijdag 1.1. enkele leerlingen onder elkander ruzie. Van woorden kwam het tot daden, en werd de 14-jarige W. G. door een zijner tegenstanders met een mes in het dijbeen gestoken. De verwonding was zoo hevig, dat zijn klomp vol bloed stond, en hij na bij een familielid te zijn binnen gebracht door bloedverlies bewusteloos werd. Wegens vrees voor verbloeding mocht hij op last van den inmiddels te hulp geroepen ge neesheer niet naar huis worden vervoerd. Eerst den volgenden dag werd de verwonde voorzichtig huiswaarts gebracht. Naar wij vernemen is de toestand thans redelijk. Om trent den dader verkeerde men Zaterdag nog in 't duister, alhoewel verschillende leerlingen een verhoor ondergingen. Nabij de kom van Zaamslag sloeg een koppel paarden, die voor een wagen stonden, eenklaps op hol. In vliegende vaart rende het tweespan over het dorp, gelukkig terwijl de scholen aan waren daar anders groote on- gelukkeri niet waren uitgebleven. Nabij het Zaamslagsche veer werden de dieren tot staan gebracht. De bestuurder die van den wagen was gesprongen en daardoor in de leidsels verward raakte was eenige malen over den grond geslingerd en had zich daardoor ernstig bezeerd, en bleef aan den weg liggen. Door hulp van anderen werd hij in een naastbij zjjnde woning binnengebracht, en later naar huis vervoerd. Een ballon boven ons gebied. Uit Philippine meldt men aan de »N. R. Crt.«, dat Vrijdagmorgen 10,45 een kabel ballon dreef over de Belgische grens in de richting Ter Neuzen Uzendijke. De ballon bevond zich op een hoogte van pl.m.2200M. Er kon worden opgemerkt, dat er een schuitje of iets dergelijks aan hing. Zceuwscli Vlaamschc train. Omtrent de vorderingen van de stoomtramlijn der Zeeuwsch Vlaamsche tramwegmaatschappij kon thans worden gemeld, dat die met kracht worden voortgezet. Behalve het reeds gedu rende bijna een jaar in exploitatie zijnde ge deelte IJzendijke—Philippine - Sas van Gent, liggen thans over bijna de volle lengte, de spoorstaven van at Sas van Gent, door West- dorpe tot Drie Schouwen en van hier tot Moerbeke. Verder is men grootendeels gereed met het baanvak Drie Schouwen Zaamslag, terwijl het baanvak Ter NeuzenZaamslag Ilontenisse, aansluitende aan de lyn Hulst Walsoorden nabij den Kruisweg is gevorderd tot in de Molenstraat bij Kioosterzande en tot op een 500 M. van het eind. Verder zijn de bruggen in Sas van Gent en bij het Vogelfort (gemeente Stoppeldijk) berijdbaar en nadert die, over de Kraag onder Zaamslag en over den Westelijken kanaalarm te Ter Neuzen de voltooiing, terwijl men ook al spoedig met het betonwerk van die over den Oostenlijken kanaalarm zal kunnen aan vangen. Er resten dan nog de vakken Piramide Hoofdplaat en Philippine-—Ter Neuzen, waar mede ook bereids is aangevangen of spoedig zal worden aangevangen. Een heele massa grindzand moet echter voor het ballastbed der aangelegde lijndeelen ftog worden aangevoerd. Uit werk gaat even wel ook flink vooruit en het laat zich aan zien, dat de genoemde deelen wel alle geëxploi teerd zullen kunnen worden aan 't begin der 2e helft van dit jaar, ten minste als het ge lukt het bestelde rollend materiaal los te krijgen. Toen ons vorig nummer uitkwam, was hier nog niets bekend van de groote rampen, die Donderdagnacht en Vrijdag een groot gedeelte van ons Vaderland zoo vreeselijk getroffen had. De hevige Noord-westenstorm heeft het zeewater zoodanig opgestuwd, dat verscheidene dijken zijn bezweken en vele polders in Noord- Holland, L (recht, Gelderland en Overijsel zijn overstroomd. Ook Zaterdag en Zondag rees op verschillende overstroomde landen nog steeds het water en zelfs Maandag breidde de ramp zich nog steeds uit. Veel paarden en rundvee, schapen, kippen, konijnen enz. zijn verdronken en ook tal van mensehenievens zijn te betreuren. Onze provincie kwam er ditmaal goed van af. Uit de verschillende bladen vernemen wij het volgende Te Domburg zijn de duinen, vooral daar, waar paalhoofden ontbreken, zeer afge knaagd. Uit de pieren zijn een menigte palen afgeknapt. Aan de dijken der Völcker- en Anna Maria- polder te Rilland is heel wat schade gekomen. Ook is een gedeelte van den nieuwen ver bindingsweg gelegen langs den spoordam, geheel onder geloopen, zoodat ook aan den weg eenige schade is toegebracht. Zaterdagmorgen ongeveer 9 uur kwam in de haven te Colijnsplaat een roeiboot met 3 personen, die meedeelden, dat hun scheepje, een Belgische mosselschuit, ongeveer twee uur in den nacht was lek gestooten op een vooruitspringenden dam in de Ooster-gehelde en dat het daarna was omgeslagen. Schipper Anth. Kole Cz. maakte aanstonds toebereid selen met zijn stoomboot te trachten het scheepje te redden. Het gelukte de schuit op sleeptouw te krijgen, waarna weggevaren werd in ae richting Ouwerkerk, (Schouwen en Duiveland.) Zooals reeds gemeld, kwamen er geen persoonlijke ongelukken voor. De duinen van Noord-Schouwen hebben zeer geleden van den storm. De duinvoet, door rijsbeplanting aangewonnen, is overal weggeslagen, zoodat men op sommige plaat sen als tegen een steilen muur opziet. Op de plaats van de hulptrap is de voet van het duin 13 a 14 M. achteruit gezet en ziet men tegen een steilte van pl.m. 6 Meter op. De bazaltglooiïng voor den (nu afgebroken) ijze ren vuurtoren ligt geheel bloot. Daar door den storm een groot gedeelte van den spoordam aan de Kraag te Zaamslag is weggeslagen, heeft men om verdere af schuiving te voorkomen daarlangs een houten schutting aangebracht. Daar de golfslag van de kreek aldaar vrij sterk is, werkt deze, aangezien er nog geen steenglooiïng is, zeer nadeelig op den opgeworpen dam. Rotterdam beleefde den hoogsten vloed. Donderdagavond om 11 uur wees de peil schaal 3.88 M. Na 1894, toen de vloed 3 74 M. was, kan de vloed van Donderdagavond tot de hoogst bekende gerekend worden. Kelders en pakhuizen liepen vol water en de verbinding met Feijnoord was geheel verbroken. Het draailicht op de Noorderpier uit Hoek van Holland is door den storm stukgeslagen. Te IJ muiden kwam het water tot 2.35 A.P. In het Westland heeft de storm groote schade aangericht aan de zgn. Warenhuizen. In Naarden had men verzuimd, de water- keering aan te brengen, waardoor de stad gedeeltelijk onder water liep, evenals de ka zernes. Vele bewoners vluchten naar den zolder en het verkeer was geheel geatramd. Bij Kalwoude, geneemte Monnikendam, is de dijk doorgebroken. Om Broek en Waterland stond alles blank en het vee liep los in de Parmer, Edam en Durgerdam stonden geheel blank. In Muiden is 40 M. weg met rails van de stoomtram weggeslagen. Het verkeer met de Gooische stoomtram is tijdelijk gestaakt. De dijk van den Anna Paulownapolder is doorgebroken en het water in den polder stijgt voortdurend. Een oppervlakte van 1500 HA. was overstroomd. Het spoorwegverkeer tus schen Schagen en Den Helder moest gestaakt worden. Bij Nijkerk werd de spoorbaan overstroomd waardoor alle spoorwegverkeer met het Noorden des lands met de staatsspoor en de centraal- spoor verbroken was. De strandboulevard te Schiermonnikoog is over een afstand van 200 M, weggeslagen. Oostvoorne heeft duchtig geleden. Te Stel lendam zijn de Scharrezeepolder, de Kronings polder en de Boschpolders ingevloeid, te Sliedrecht liepen de buitenpolders onder en te Spijkenisse zijn de polders Oud- en Nieuw- Hoogerland en Oostbroek volgestroomd en kouden de bewoners zich slechts met moeite in bootjes redden. Lit Hendrik Ido Ambacht, Gorinchem en Puttershoek kwamen eveneens berichten van hoog water en verwoesting. Te Maassluis is het tramverkeer gestremd en uit Oud-Beier land wordt gemeld, dat het eiland De Beer is ondergeloopen. De boeren uit Waterland vluchtten met hun vee van Buiksloot naar Amsterdam, waarbij een honderdtal manschappen van de Amsterdamsche landstorm als veedrijvers dienst deden. De geheele Buikslotermeerpolder is ondergeloopen. In de Zuiderzeedjjk bij Kats- dam zjjn drie doorbraken geconstateerd. Te Holysloot stonden de huizen zoo diep onder water, dat de schuitjes aan de daken vast legden. De dijken hebben over het algemeen heel wat te lijden gehad. De zeedijk van den Prins Hendrik Polder °R Uicel toont groote bressen en de zeedijk bij Edam moest ten krachtigste worden ver sterkt. Ieder oogenblik vreesde men door braak. De Zuiderpolder stoud onder water nadat het water eerst den zeedijk van den Katwouderpolder had doorgebroken. In Volendam stond het water in de lager gelegen huizen tot aan den zolder. Te Uitdam bij Zuiderwoude is de zeedjjk doorgebroken en werd de Zeevangspolder over stroomd. Het water stroomde over de straten te Edatu den polder de Zeevang in. De dam van den spoordijk is doorgebroken. Urk staat voor viervijfde blank. Uit tal van plaatsen uit Friesland, Drente, Overijsel, Noord-Brabant en de andere provin cies kwamen berichten van aanzienlijke water schade in. Bij Baarn is de Eemdijk op verscheidene plaatsen doorgebroken en uit Amersfoort werd gemeld, dat de geheele streek ten N.W. en N. van de lijn Baarn—Amersfoort—Njjkerk— Harderwijk overstroomd was. De zeedjjk werd op twee plaatsen vernield. De dijk is doorgebroken tusschen Hoog landerveen en Nijkerk en bij het Palmbosch tusschen Nijkerk en Putten, waar een groot stuk uit de zeewering werd geslagen. In zeer korten tijd stond een uitgestrekt terrein blank, zoodat de meeste bewoners geen gelegenheid meer hadden vee of meubilair in veiligheid te brengen, maar ternauwernood zich zelf konden redden. In de gemeente Hoogland is de oude pol derwachter B. v. d. H. door schrik bevangen te water gevallen eu verdronken. De zoon van den landbouwer de Ridder werd bij een poging tot redding meegesleurd en is ook verdronken. De overwegwachter van het spoor te Amersfoort is krankzinnig geworden. Hij had nachtdienst bij de rivier de Eem, zag het water steigen, verliet zijn post niet en later bleek zjjn verstand verbijsterd. In Amersfoort zelf stonden alleen de lagere gedeelten onder water. Honderden stuks vee zijn over het geheele land in de golven omgekomen en de schade aan huizen, landerjjen en goederen toegebracht is met geen mogelijkheid te schatten. Gndei Hillesluis zijn 4 kindereu verdronken, die niet vlug genoeg uit de ondergeloopen woningen gered konden worden. Reeds vormden zich hier en daar commis sies met het doel, de meest getroffenen zoo spoedig mogelijk financieelen steun te ver schaffen. Naar later bericht wordt, was Zaterdag het passagiersverkeer op de lijn Rotterdam-Dord recht in beide richtingen hersteld. Het ver keer liep toen van het station Beurs naar IJselmonde over enkel en na vier uur weer over dubbel spoor. Ernstige berichten komen nog steeds uit Waterland. Het gebied benoorden het IJ is geheel over stroomd en ontelbare stuks vee zgn verdronken.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 2