Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. RegesringsvleescL Yan het Westelijk oorlogstooneel. Yan het Oostelijk oorlogstooneel. No. 2642. Woensdag 19 Januari 1916. 2Te Jaargang DE OORLOG. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 76 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 96 oent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen by alle Boekbandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. latere. No li. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 60 sent; elke regel meer 10 cent. By abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters na&r plaatsruimte Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen by den Uitgever M. DE JONGE, te Ter Neuzen. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt de ingezetenen bekend, dat de prjjzen voor het varkenevleesch en aanverwante artikelen zjjn vastgesteld als volgt (Aun den Winkel afgehaald.) Versch Spek per vjjf ons 0,42® (doorregen) 0,50 Gezouten (droog en vet) 0,45 (droog en mager) 0,50 Vette Lappen0,45 Doorregen Lappen 0,50 Magere 0,55 Cotillet0,60 Fricandeau0,60 Rollade0,60 Carbonados0,52® Gehakt „0,45 Gewone worst 0,54 Magere en saucijzen 0,58 Reuzel (Bladreuzel) 0,45 (gesmolten) „0,55 Kluiven0,15 (Bjj kleine hoeveelheden naar evenredigheid berekend). Ter Neuzen, 15 Januari 1916. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Oe algemeene toestand. De voornaamste gebeurtenis op de onder scheidene gevechtsterrein is de hervatting vaa den slag aan de grens tusscheu Bressarabië en Boekowina, welken de Oostenrijkers den naam >Nieuwjaarsslagc hebben gegeven. Op dien dag vielen de Russen, volgens het Weensche bericht, zoo hevig aan als zij nog nimmer tevoren hadden gedaan. En weer was het op dezelfde plaatsen als te voren, bij Toporoutz, ten Noordoosten van Ozernowitz, en by Barancze, iets meer naar het Zuiden. De aanvalskolonnes waren ditmaal niet minder dan twaalf, ja soms tot veertien gelederen diep. De aanvallen werden viermaal, op sommige plaatsen zelfs zesmaal herhaald. Geen wonder dat het Weensche bericht den tegenstander »taai« noemt, waar het er tevens by vermeldt, dat hij nergens een voet vooruit is gekomen. Later is rust ingetreden. Aan de Strypa vermeldt het Oostenrjjksche bericht >niets bizonders* en de twee laatste berichten uit St. Petersburg melden op het heele front geen verandering. Een telegram aan de Times uit St. Petersburg, dat bizon- derheden bevat over den terugtocht der cen trale troepen over de Strypa, verzuimt te melden, wanneer die terugtocht, waar de wederzydsche oflicieele berichten over zwjjgen, heeft plaats gehad. Over de ontruiming van Gallipolie, vindt men in de beschrjjviDg nog al verschil met hetgeen generaal Monro mededeelt. Toch zjjn er punten van overeenkomst. Een achtergoedegevecht, dat eerst, vermoedeljjk als niet behoorende tot de eigenlijke inscheping, was verzwegen, komt ook voor in Monro's latere beschryving135 geeft hjj op voor de verliezen aan Engelsche zijde bij die gele genheid geleden. Van vernietiging of bescha diging van wegvarende transportschepen is echter in de Engelsche berichten geen spoor te ontdekken. Zooals te verwachten was, gaan de Oosten- rjjkers in Montenegro verder naar het Zuiden langs de kuit van de Adriatische Zee. Spizza bevindt zich weder in hun handen en van daar leidt de weg naar de Montenegrynsche haven Antivari. Het is mogelijk, dat de Oosten- rjjkers met hun verderen opmarsch naar het Zuiden, om zich van het Montenegrynsche kust gebied meester te maken, zullen wachten tot een andere afdeeling van Cettinje uit, langs den weg over Rjeka en Wirpazar Antivari, heeft kunnen oprukken. Van Wirpazar af loopt een spoortje een unicum in Montengro. Ook verder Noordwaarts zjjn de Oostenrijkers nu in een gebied gekomen, waar de wegen niet meer ontbreken, met name bjj Grap, vanwaar een tamelijk bruikbare weg naar het Oosten in het bizonder naar Damilowgrad, in het dal van de Zeta voert. Geduchte aanvallen der Russen trekken weder eens de aandacht naar het gevechtster rein in den Kaukasus. De aanvallen zjjn uit gevoerd tegen zoowat het heele front ten Zui den van de reeds uit de oudheid bekende rivier Araxes, maar hebben, volgens de Turken tenminste, totdusver even weinig succes gehad als die aan de Bessarbische grens. Evenwel zjjn zij een nieuw bewjjs van het spoedig herstel van de Russische strijdkrachten en kunnen zjj er allicht toe bjjdragen den Engel- schen in Mesopotamia wat lucht te verschaffen waar het misschien wel voornameljjk om te doen is. PARIJS, 17 Jan. (Havas.) OfficieelIn den afgeloopen nacht is de Fransche artillerie tusschen Somme en Avre vrjj bedrjjvig ge weest. LONDEN, 17 Jan. (Reuter.) Officieel uit het Britsche hoofdkwartierNadat de Duit- schers vannacht by Givenchy met handgranaten hadden geworpen, hebben wjj met uitstekend gevolg een aanval gedaan met handgranaten en schansmortieren. Wjj hebben de vjjandelijke stellingen ten noorden van Yperen doeltrefiend gebombar deerd en er een grooten brand veroorzaakt. De vredesbeweging in Engeland. LONDEN, 17 Jan. (Reuter.) Een onbetee- kenende groep pacifisten heeft gisteren ge tracht in een kerk te Kingsland in Londen er een betooging Toor te houden dat Enge land zich uit den oorlog zou terugtrekken, maar het gehoor stond in zjjn geheel er tegen op en maakte de sprekers voor verraders uit. De bjjeenkomst ging in groote wanorde uit een onder het zingen van Rule Britannia. Anderson, het socialistisch Parlementslid, heeft Zondagavond te Sheffield tegen den dienstplicht trachten te spreken, maar hy kon geen gehoor krygen. Het tumult duurde anderhalf uur. LONDEN, 17 Jan. (Reuter. Part.) In de Broederschapskerk in Kingsland, Noord-Lon- den, zjjn er gisterenmiddag vreemde tooneelen voorgevallen bjj een stop-den-oorlog-betooging, waarbjj het publiek vrjje toegang had. Het gehoor luisterde kalm naar het zingen van een gezang, maar toen de predikant een stuk uit den Bjjbel begon voor te lezen betreffende vrede en zei, dat de tjjd was gekomen, dat Engeland zich uit den oorlog terugtrok, ston den soldaten en burgers in het gebouw als een man op en maakten den leider der bjjeenkomst en zjjn metgezellen voor verra ders uit. Er werd vuurwerk van de galerjj geworpen en in het ruim was er een algemeen gevecht. Toen de leider het tumult trachtte te bedaren door een gezang op te geven, antwoordde het gehoor met Rule Britannia te zingen. Ten slotte trachtte de voorganger een besluit tegen voortzetting van den oorlog voor te stellen. De betoogers bestormden toen de ver booging. Zjj sprongen over de kerkbanken, en scheuren plakaten en een vlag met het woord Vrede* af. De pacifisten werden met rood oker bestookt. Een besluit om den oorlog krachttg voort te zetten tot Duitschland zou zjjn verslagen werd met geestdrift aangenomen. De politie daagde nu op en bracht de pa cifisten in veiligheid. Arm Marieke. Gedwongen verhuizing. Duitsche plannen langs de Nederlandsche grens. De commissaris van Maldegem gevangen. De Duitschers en brieven. Belasting voor de boeren. De correspondent aan de grens schrijft dd. 15 Januari Een meisje, dat bij ongeluk door bet ge weer van een Duitschen soldaat getroffen was, is overleden, 't Gebeurde op een hoeve, juist even over de grens bjj St. Anna ter Muiden (Sluis). Daar woont het echtpaar K. V. De man is een Belg, de vrouw een Nederlandsche. Marie, zoo heette 't kind, was schier altjjd bjj den soldaat, die, op zjjn beurt, veel van t wicht hield. Toen de Duitscher zyn re volver wilde schoon maken, ging 't wapen af en trof een kogel het kind in 't hoofd. De moeder nam het op. De kleine bloedde ge weldig. Dadeljjk vloog men per auto met het slachtoffer naar Westkapelle, dan naar Brugge, doch hulp kon niet meer baten. 't Was het eenig kind der wanhopige ouders de moeder verwachte haar tweede. Aan een ander grensgedeelte, Middelburg, Eede, St. Laurens, heerscht ook beroering. Zondag kregen verscheidene grensbewoners 't onwelkome nieuws, dat ze hun huis moesten ontruimen. Toen werd 't bevel tegengesproken, maar Dinsdag kwam een Duitsch officier het herhalen. Vóór Vrijdagavond moesten de ge zinnen hun woning of hun hoeve verlaten. Waarheen Dat bepaalde 't bevel niet. Over 't Leopoldskanaal. Zoo moest ook een gezin met zeven kinderkens plots vertrekken. Al de bannelingen laadden meubelen, hun overgelaten voorraad graan op, dreven de koe en de varkem voor zich en zoo vertrokken ze, om onder een vreemd dak gastvrjjheid te vragen. Wat de Duitschers feitelijk aan de grens willen uitvoeren is nog niet met zekerheid bekend. Sommigen beweren, dat er opf100 M. van de tegenwoordige versperring een tweede komt en alles tusschen beide barricade weg gebroken wordtanderen verzekeren, dat een electrische tram langs de grens rjjden zal en bjj donker de gansche zóne "electrisch ver licht wordt. Nu, de uitvoering der plannen kan aan de grens niet verborgen bljjven, zoodat geduld voor de grensbewoners 't beste middel is om hun nieuwsgierigheid te bevredigen. De politiecommissaris van Maldegem is door de Duitschers meegevoerd men weet nog niet waar heen. 't Zou om een kwestie van uit Holland ontvangen brieven zyn. Zeker is het dat de Duitschers geruimen tijd een vrouw over de grens lieten gaan, om voor Belgische gezinnen bestemde brieven te halen. Wat ze dus aan de burgers openljjk en streng verbo den, lieten ze door een vrouw in 't geheim doen. En zoo hooren we altjjd weer van Duit- sche middeltjes om brieven van Belgische soldaten in handen te krjjgen. Nu zouden er onder die brieven ook voor den commissaris geweest zijn. Sommige grensgemeenten, zooals Maldegem krygen eiken dag wit brood uit Nederland. En in 't dorp is 't een ware processie, om wit brood te halen. Dit wordt door 't gemeente bestuur verkocht of verdeeld. Nog altjjd werkt heerlijk in de Belgische dorpen de naastenliefde, waardoor de beboef- tigen voor gebrek bewaard bljjven. De kleine burgerjj lijdt echter 't meestdie beeft dikwjjls verborgen armoede, en daar ook worden de in jaren met vlijt en zuinigheid verdiende centjes nu verteerd. De boeren maken het over het algemeen uitstekend. Velen hebben een best jaar gehad. WEENEN, 17 Jan. (Wolff.) OfficieelD* vijand heeft aan de Bessarabische grens en op het front in Oost-Galicië ook gisteren zjjn aanvallen niet herhaald. Over het algemeen ii het rustig geweest. Slechts in den sector ten oosten van Rarancze hebben onze troepen in hevige gevechten den vjjand uit een vooruit geschoven stelling verdreven, zyn loopgraven vernield en er prikkeldraadversperringen op gericht. In het gebied van het leger van aartshertog Jozef Ferdinand zyn drie aanvallen der Russen tegen onze veldwacht-linies afgeslagen. ST. PETERSBURG, 17 Jan. (P. T. A.) Officieel Duitsche vliegtuigen hebben tochten gedaan boven Sjlok, Krertenhof en Dunaburg. In de streek van Plakanen (ten Zniden van R'g8)» Kockenhausen (ten Oosten van Friedrich- stadt) en Ilioekst artilleriegevechten. Onze artillerie heeft het dorp Lavrenska en de streek van Doebeliszki, ten N. W. van Dnna- burg doeltreffend beschoten. ST. PETERSBURG. 17 Jan. (Havas.) Generaal Dimitrief, die den uitersten rechter vleugel der Russische legers aanvoert, heeft aan een correspondent der Petit Parisien het volgende verklaard De Duitschers kunnen Riga niet nemen. Ik bezit de middelen om de Riga-stellirg te verdedigen en ik zal ze verdigen. Overigens verklaren de krijgsge vangen, die wjj dageljjks maken, dat zich een zekere vermoeidheid bjj den vjjand voordoet. BERLIJN, 17 Jan. (Wolff.) Naar de Vos- sische Ztg. uit het O.-H. oorlogsperskwartier verneemt, worden de verliezen der Russen op het Bessarabische front sedert nieuwjaar op 70,000 man geschat. De hevige gevechten in Polesië. PETERSBURG, 16 Jan. Ofschoon er in de laatste officieels communiqués geen enkele verandering aan het front vermeld wordt, du ren de gevechten niettemin voort. Er wordt op verschillende punten in Zuid-Polesië tot aan Pinsk verbitterd gestreden, de hoogten die deze plaats beheerschen, zjjn in handen der Russeo gevallen. Duitsche krijgsgevangenen vertellen, dat Pinsk geheel ontruimd ia, en dat hun leger ten Oosten van de stad nog slechts enkele loopgraven bezet houdt. Van de hoogten, die de Rassen in de streek van Polesië bezet hebben, kan men zien, dat er een groot aantal zware kanonnen, munitie wagens, auto's en vrachtwagens van den vjjand in de modder en het ontdooide moeras ver loren zyn gegaan. De Russen zijn op verscheidene plaatsen door het Oostenrjjksch-Duitsche front heen gebroken en maken nog voortdurend vorderingen. De dooi, die onverwachts ingevallen is, heeft in Polosië vele verschansingen van jjzerdraad doen bezwjjken, waardoor de linie der Duitschers van dit verdedigingsmiddel beroofd is. Hoewel de Duitschers Oostenrjjkers versterkingen had den {gekregen, werden hnn tegenaanvallen door de Russen met zulk een kracht afgesla gen, dat er in de gelederen van den vjjand sen paniek ontstondhy wierp zjjn geweren en patronen, ja zelfs zyn kleeren weg. Na dezen overhaasten terugtocht vond men in het dorp Komorano een groote hoeveelheid munitie en levensmiddelen, benevens vele Oos- tenrjjksche en Duitsche soldaten, die zich in loodsen, op zolders en in bergplaatsen ver borgen hielden. Bij Riga gebruiken de Duitschers nieuwe phosphoresceerende granaten, die men op groo ten afstand kan zien ontploffen, TER NEUZEN VOLKSBLAD.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 1