I ■f Ter taenscb Gemengd Koor Weg- Spit. „Ter Neuzensch Volksblad." lf( UITVOERING Logement voor een tiental Werklieden gezocht. Circulaires en kaarten i De Nederlandsche Briefsteller, Vulpenhouders. De dienst NEUZEN—IIOEUEIiENSKEIIKE liljjll TIJDELIJK geslaakt. M. DE JONG E TER NEUZEN. FRANC. 7AH SCHOOR, JVI. DE JONGF. ii. J. D. DIJK, L F. GEERL1NG. STOOM BOOTDIENST OP DE WESTEB-SO HELDE GEWIJZIGDE DIENSTREGELING. Lijn Vlissingen—Breskens—Neuzen. Van 15 Januari 1916 tot nadere aankondiging Alle booten leggen te Borsselen aan. BINDWERK. DRUKWERK ADVERTENTIEN. TIJDSCHRIFTEN. Middelen van Vervoer. I te TER NEUZEX. QINSDAG 18 JANUARI a.s., des avonds S uur, in de bovenzaal van het HOTEL DE COMMERCE, bij Mej. Wed. J. Michielsen, met welwillende medewerking van den heer Vlaamsch tenor. Entree f 0.50. Donateurs hebben vrijen toegang. in de nieuwste modellen. Oude Kijk-in-'t Jatstraat 66, GROMXGEX. Prijs f 1.25. X\eet gij, lijders aan spit, dat deze pijnlijke ziekte juister uitgedrukt spieren-rheumatiek heet? tegen rheumatiek, rheumatische pijnen, stramheid van de ledematen, stijven hals, spit m den rug, spierverrekkingen en kneuzingen IvJrtT ,een Veel7I|,lis huismWde' bij wonden, uitslag, aambeien, winterhanden eu wintervoeten. De kCOOSTERRACSER bijt niet ver zacht dadelijk en kan niet bederven. 5°pmfciaHulT8t' F" L- VKRW^GHEN-v. d. Hooftte Zaamslag.' D. RIEMENS- Janssen. s UREN VAN VERTREK Amnterdamuche tijd I) A G E L IJ K S Lijn WALZOORDEN—HANS WEERT—VLAKE. Wij belasten ons met de plaat sing van Annonces in alle Bladen. Veptrek dei1 Ned. Spooftpeinen. Stoomtramweg Hulst—Walzoorden. Abhonneerd U op liet 9 lü D (Dienstregeling aangevangen 18 Oct. 1915.) a M 11 50 OP Aanbiedingen onder letter Z., Bureau dezer Courant. Oucl-JHollanclsclie Electr. Drukkerij. Noordstraat 10—12. Xieuw komiek Voordraehtenboek, met 26 hoogst komieke Voordrachten, ko mieke scènes, Coupletten enz., voor alle vroolijke partijen. INHOUDEen pantoffelheld. De drie lotelingen. Een straat-type. Vrienden raad. Snijder Wop Wap Wip. Jaap Jansen. De winkelbediende. Ik ben te goed. Een leugen. Mijn lief Truitje. De pakjesdrager. Nieuwe uitvindingen. Allerlei. De heldhaftige schutter. Ik houd mij stil. De gemeentebode. Ge gronde waarheden. De X-stralen. De droog- en en nat-komiek. De groentekoop man Een man van voorname afkomst. De tevreden man. Verkouden zjjn. Waarom men trouwt. Een relletie. Het geheele Doek met de 26 splinternieuwe zeer komieke voordrachten, met aanwijzing hoe men de stukken moet voordragen, wordt goed verpakt franco per post toegezonden, na ont vangst van postwissel a f 0.55 of van post zegels, door den uitgever INHOUDENDE Brieven en andere Opstellen over de meeste Onderwerpen, die in het gemeenschappelijk leven gemeenlijk voorkomen, met vooropgaande Bepalingen over de geschiktste wijze van Samenstelling en Inrichting der Brieven Betitelingen en Opschriften, benevens allerlei Koopmansbrieven. ALSMEDE Voorschriften bij Geboorte, Huwelijk en Over lijden Iets over Testamenten, Contracten van onderscheiden aard Minderjarigheid en Voogdij Borgtochten, Volmachten, Geldle ningen, Hypotheken, Wissels en Quitantiën iets betrekkelijk de Nationale Militie Formu lieren tot het inrichten van Schrijfboeken en Rekeningen Het voornaamste uit de Postwet Eene Handleiding ten gebruike bij de Wet op het Recht van Zegel Modellen van Tele grammen, Advertentien, Aanplak- en Stroo- biljetten. BENEVENS eene Lijst der meest voorkomende Verkortin gen, Namen der Maten en Gewichten met Verkorte Schrijfwijze en eene Tabellarische Herleiding van de Nederlandsche Munt eg onderscheidene Vreemde Munten, en Inlichtin gen bij Opleiding van Jongelieden voor eenige Rijks- (Militaire- en Burger-) Betrekkingen Twaalfde veel vermeerderde druk herzien door SER VAAS DE R R U I X. Voorhanden bjj 1H. DE JOXGE. Ter Xeuzen. M. DE JONGE. TER NEUZEN. Weet gij dat de pijnen in usv lendenen een aanduiding zjja dat een of meerdere spieren ernstig zijn aangetast, deze spieren te zaraen trekken en U daardoor die ondrageljjke pijnen veroorzaken, welke gij bij weersverandering te verduren hebt. Lpders aan spit, weet ge wat het zeggen wil bij elke beweging van de romp ineen te krimpen van de pijn, niet te kunnen bukken draaier, cf opstaan, niets te kunnen optillen zonder da'r gij het g e erggt also! uw hals, rug en lendenen als 't ware van elkaar worden gerukt last op, geneest U voordat het te laat is. Vandaag lijdt gij nor aan spit, morgen kunnen reeds meerdere spieren aangetast worden en loopt gij groote a toekotust en beklagenswaardig rheumatieklijder te worden'. Neemt dadelpk do veelgeroemde KLOOSTERBALSEM, dat uitmuntende wrijfmiddel bu spit in den rug en rheumatische pijnen, welke rechtstreeks op'de spieren werkt en deze weder de normale lenigheid zal kunnen geven waardoor uw pijnen zullen verdwenen. De I'rijs per pot van 20 gram 40 cents, van 50 gram f 0.80 van 10O gram 11,25, van 250 gram f2,50. Eischt ROODEN BAND met onze handteekeniDg L. I. AKKER, Rotterdam. Alom verkrijgbaar bij alle drogisten, apothekers en te Ter Neuzen bij de Wed. A VAN OVERBEEKE- Leunis; Axel, H. VAN DIXHOORN en L„ B A Van Vlissingen naar Breskens vm. Breskens Vlissingen Van Vlissingen naar Ter Neuzen vm. 7,15 9,20 urn. 12,10 d) 3,43 c) Ter Neuzen Vlissingen 7,30 9,— 10,40 nm. 3,15 7,50 10,— 11,15 nm. 12,10 b) 3,43 c) 8,20 10,45 nm. 12,40 1,— a) 4,10 c) a) Deze reizen worden op de Zondagen niet gemaakt. b) Bij vertraging van treinl2,02 kan op de werkdagen de boot naar Breskens wachten tot een uur. c) Bij vertraging van trein 3,36 kunnen de booten van 3,43 naar Breskens en naar Neuzen wachten zoolang de omstandigheden dit toelaten. Is de boot naar Breskens later vertrokken dan 3,43 dan vertrekt ook de uit Rreskeus terugkcerende boot later dan 4,10 en wordt aan sluiting op den om 4,50 van Vlissingen vertrekkeuden trein waarschijnlijk gemist. d) Bjj vertraging van trein 12,02 kan de boot naar Ter Xeuzen tot een uur wachten. GOEDEREX en VEE zullen zoo spoedig mogelijk worden vervoerd. De stoombootdienst neemt ten aanzien van het vervoer van passagiers, goederen en vee geeue verantwoordelijkheid op zich. Van I Februari 1915 4ot nadere aankondigsnq. van Walzoorden n. liansweert per boot, vin. 6,05, »,05a, nm. 1,-, 3,45 Vlake per tram, 6,35, 9,35, 1,30,' 4,'l5,' 7,30.' liansweert per tram, 8,08, 11,255, 2,40c, 5,45, 8,30. Walzoorden per boot, 8,26«, 11,456,,, 3,-c, 5,58, 8,48. Up aeze reizen worden geen goederen en vee vervoerd. Bij vertraging van trein 11,23 kan de tram wachten tot 11,50 en wacht de boot op de tram. Des Dinsdags wacht de tram tot 2,50 op den rcarkttrein van Goes en wacht de boot op de tram a). b). c.) liansweert Vlake liansweert Wilt Gij Uwe Boeken netjes en goedkoop opnieuw- of overgehou den hebben, wendt U dan tot ons. Hebt Gij iets vlug, netjes en goedkoop te drukken, komt er mede bij ons. Wenscht Gij Uwe Tijdschriften of erken in afleveringen steeds regelmatig te ontvangen, Abon neert U bij ons. Spoorweg Ter Xeuzen—Gent. Van af Vrijdag 1 October 1915 en tot vei dei bericht, zal dg dienst der reizigers treinen, geregeld zijn als volgt ii msterdamsch e t yd. Vlissingen Middelburg. Arnemuiden Noord-Kraajjert 's Heer-Arendsk. Goes Kapelle-Biezel Vlake KruiningenIers. Krabbendijke Rilland-Bath Woensdrecht Bergen op Zoom Wouw Roosendaal Breda Rotterdam D. P. Amst. W. p. o. Gouda Den Haag o. R. H.S. Amsterdam o. R. H.S. Utrecht o. Den Bosch Amst. Wp. o. Utr. Arnhem o. Nijm. Zwolle o. Utr. Gennep Venlo o. Eindh. Maastricht o. R r v. Ter Neuzen 7.20 Sluiskil 7.29 Sluiskil (brug) 7.33 Philippine 7.37 Sas van Gent (aank.) 7.45 Sas van Gent (vertr.) 7.55 Duitsche tijd. Selzaete (aank.) Selzaete (vertr.) Gent (kl. statie) 11— 11.20 11.30 11.40 11.50 8.40 9.40 - 10.25 1.46 1.54 1.58 2 02 2.10 2.15 3— 4— 5.25 4.50 4.59 5.03 5.07 5.15 5.25 6.10 7.10 7.55 Duitsche tijd. v. Gent (kl. statie)8.15 11. 6— 6.45 7.45 7.10 7.15 7.24 7.28 7.32 7.45 Selzaete (aank.) 9— 12.30 Selzaete (vertr.) 10— 1.30 3.45 Amsterdamsche tijd. Sas van Gent (aank.) 9.25 12.55 3.10 Sas van Gent (vertr.) 9.35 1.05 3.25 v. Philippine 9.44 1.14 3^40 Sluiskil (brug) 9.48 1.18 3.50 Sluiskil 9.51 1.21 4.10 Ter Neuzen (aank.) 101.30 4.20 Zeeuwsch-VI. Tramweg-Maatscliappg. Dienstregeling vanaf 15 Januari LIJN SAS VAN GENT-IJZENDIJKE. Richting IJzondjjkeSas van Gent. Treinnummers Ia I III Vertrek IJzendjjke (Remise) 6,30 8,10 12,30 Pyramide 6,47 8,25 1250 Aankomst Philippine 7,19 8,55 1 20 Vertrek 7)22 8,57 U25 Aa> komst Sas van Gent 7,50 9,25 2,05 Richting Sas van Gent—IJzendijke. Treinnummers Ha II IV Vertrek Sas van Gent 8,20 10,00 2 30 Aankomst Philippine 8,53 10,30 303 Vertrek 8,58 10,33 3 10 Pyramide 9,30 11,05 3,42 Aank. IJzendijke (Remise) 9,50 11,25 4,03 Tremen Ia en Ila rijden alleen op Zaterdagen welke dagen de treinen I en II dan vervallen. 5 Juli 1915. Amsterdamsche tjjd. v. Hulst, Station 5— 8- 10 40 2 25 5 25 8 Aank. Wals. Dijk 6— 9 11 40 3 25 6 25 9_ v. Wals. Dijk «05 9 15 12 20 3 45 6 40 9 25 a. Holst» Station 7 05 10 16 1 20 4 45 7 40 10 25 V 5,25 5,43 6,13 6,18 6,48 VI 7,25 7,55 7,57 8,27 8,45 6 25 7 20 12 25 1 27 4 50 6 10 6 35 7 29 9 2C 12 35 1 36 5 6 41 9 27 1241 5 06 6 49 9 35 12 49 5 14 6 56 9 43 12 56 521 7 03 7 48 9 53 1 04 1 55 5 29 7 11 10 05 r I IS 5 37 7 17 7 58 10 12 1 22 2 06 5 43 SB O 7 22 10 17 r 1 27 5 48 7 31 10 27 r 1 36 5 57 so 7 37 10 33 r 1 42 6 03 5* r*5 7 50 10 45 1 54 6 15 8 8 24 10 56 2 03 2 33 6 24 8 08 11 05 2 11 6 33 8 16 8 37 11 13 2 19 2 46 6 42 7 15 9 06 11 44 2 49 3 24 7 42 7 42 9 54 12 27 3 59 8 20 8 35 10 30 12 55 4 27 9 14 9 14 11 39 2 5 17 10 27 10 27 10 56 1 34 5 02 10 10 11 40 2 12 5 30 10 34 10 34 11 42 2 29 6 26 9 58 9 58 1 28 3 28 7 16 11 36 351 8 01 9 30 9 30 11 29 3 55 7 46 10 27 10 27 12 10 4 4ö| 10 14 10 56 10 56 7 46 Maastricht o. li. 7 56 Venlo o. Eindh. Gennep Zwolle o. Utr. Arnhem o. Njjmeg. 8 17 Amsterd. Wp. o. Utr. Utrecht o. Den Bosch. 8 28 Amst. o. Rott. H. S. Den Haag o. R. H. S. stopt Amst. Wp. o. Gouda 8 36 Rotterdam D. P. Breda 8 57 Roosendaal Wouw A. 8 16 8 37 11 13 2 19 2 46 «42 1 7 15 9 10 Bergen op Z. 9 42 Woensdrecht 10 44 Rilland Bath Krabbendjjke 11 27 KruiningenIers 12 34 Vlake 11 35 Kapelle— Biezel 12 28 Goes 's-Heer-Arendsk. Noord-Kraajjert Arnemuiden Middelburg I--i - *"i i1»" iu uo jouo Vlissingen De trein neemt Dinsdags to Goes geen reizigers 2e en 3e klasse op voor de stations Kapelle -rein van 6,10 1, IS een facultatieve trein in A>in>liiiHn» nr 1 Ho Koot lilt T?.HMn1n_/l I 6 25 7 00 7 10 7 23 7 32 7 44 7 50 801 8 06 8 17 8 27 8 35 42 8 49 8 57 9 06 4 46 4 20 7 17 7 50 9 10 9 25 9 51 10 02 10 10 10 26 10 34 7 7 28 5 10 7 30 7 35 8 13 8 8 50 9 18 10 02 10 41 10 56 11 22 11 33 11 54 12 02 co a bf a .5 "5 O» 5 a 11 59 12 07 12 16 12 23 12 32 8 40 10 55 10 38 11 15 9 43 10 53 11 32 1 09 1 41 1 50 1 59 2 07 2 18 2 24 2 33 2 38 2 48 2 57 3 05 3 12 3 20 3 27 3 36 t 9 40 12 15 12 40 11 10 12 41 1 27 2 05 1 45 2 39 3 03 3 44 4 16 4 30 4 57 5 09 5 28 5 35 1 14 4 02 3 05 3 36 4 16 4 52 4 15 5 05 De trein van 6.10 VI. is eon faculta^^^^wnsluitin?°pTboot™/ Engeland;8op'^n^loop 4 25 4 35 4 45 4 54 5 07 5 14 5 24 5 30 5 40 5 49 5 57 6 05 6 13 6 21 6 29 1 40 4 14 6 17 3 45 5 53 6 21 7 6 40 7 51 5 55 6 43 7 29 7 39 7 49 7 58 8 10 8 16 8 25 8 30 8 40 8 50 8 58 9 05 9 13 9 22 9 30 en Rilland-Bath t Over Venlo, 8 19 8 50 9 39 9 44 9 56 10 06 1011 10 25 10 36 10 56 11 04

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 4