Op het Zuidoostelijk oorlogsiooneel Yan liet Oostelijk oorlogstooneel. Aan de Dardanelles Op Zee. UIT ONZE OMuSVIU Ce Lowtsen doop de Oostenrijkers bezet. De Oostenrijksche generale staf meldt officieel De berg Lowtsen is door onze troepen be zet. Na hevige gevechten, die drie dagen duurden, overwon onze dappere infanterie in prachtige samenwerking met de zware artil lerie en de marine, den verbitterden tegen stand van den vijand en de ongehoorde moei lijkheden van het wintersch Karstgebergte, dat als een muur, 1700 meter hoog, uit de zee oprijst, en dat sinds jaren voor een ver dediging was bestemd. De buit bestaat uit26 stukken geschut, waaronder twee 12 e.M. kanonnen, twee mo derne 15 c M. mortieren en twee 24 c.M. mortieren, en ook munitie, geweren, verple- gingsartikelen en kleedingsvoorraden. Een ge deelte van het geschut, dat intact was ge bleven, werd tegen den vijand gekeerd. In het Noord-Oosten van Montenegro werd de vijand. die gisteren vlak voor Bevana nog maals tegenstand bood, weer teruggeworpen. Berana en de heuvels, Zuid-Oostelijk daarvan, die het beheerschen, werden door ons bezet. Door snel ingrijpen gelukte het ons, om de brandendende Lim-brug in Berana voor tot- alle verwoesting te bewaren. Bij Ipek werden wederom 13 Servische stukken geschut met veel munitie opgegraven. De strijd in Huslaiul. De »Daily Tel.c verneemt uit Petrograd, dat volgens de mededeelingen van krijgsge vangenen de Oostenrijkers en Duitschers 100,000 man aan dooden en gewondeu hebben verloren, hoofdzakelijk op het Boekowinafront. Duitschers, die vao het Fransche front naar het oostfront zijn gebracht, verklaren, dat zelfs de heetste strijd daar niet vergeleken kan worden met de geweldige en waanzinnige woede van den strijd om Tsjeruowitsj. Enkele bijzonderheden, welke bekend zijn geworden over de actie bij Kriask, zes mijlen ten noorden van Tsjartorysk, kunnen eenig denkbeeld geven van de geduchteu tegenstand, welken de Russen hebben te overwinnen. Na de Styr te zijn overgetrokken en 't dorp veroverd te hebben, begonnen de Russen zich te versterken in de zuidelijke en zuidwestelijke buitenwijken. Terwijl deze arbeid in grooten haast werd verricht, verschenen dichte drommen vijanden op de hoogten ongeveer een mijl van het dorp verwijderd en ofschoon zij overstelpt werden met granaatkartetsvuur door de batterijen, verborgen in de terreinplooien, trokken zij snel door de vlakte en legden tweederden van den afstand af, welke hen scheidde van de Russen, Zij verdwenen toen in een terreinin zinking, waar zij op adem konden komen en de gelederen herstellen. Zoodra zij echter uit hun dekking te voorschijn kwamen, werden zij begroet met een geweldig mitrailleur- en infanterievuur, dat hem terugdreef naar hun schuilplaats. Toch werden nog vier pogingen gedaan om vooruit te komen eindelijk, toen de vijfde aanval was afgeslagen, eu de Russen met de bajonet een tegenaanval deden en de terreinplooi schoon veegden, gaven de Duit schers het op om de verloren stelling te her overen. LONDEN, 11 Jan. (Reuter's bijz. dienst). De volledige tekst van generaal Morno's histo risch bericht luidt: »De Turken beproefden een neftigen aanval op onze linies bij Helles op 7 Januari tusschen 1 uur 30 en 3 uur 's middags. Onze loopgraven werden onafge broken gebombardeerd. Tusschen 3 tot 4 uur 's ihiddags werd de beschieting zeer intens. De Turken openden een hevig geweervuur te 4 uur. Zij lieten twee mijnen springen bij de »Birdcage« en» Fusiiierbluff.Een kwartier later zetten ze de bajonet op langs ons geheele front en men zag hoe hun officieren blijkbaar trachtten de mannen tot den stormaanval op te wekken. Maar ze hadden hierbij alleen succes tegenover »Fifthaven« en »Fusilierbluff«. De Staffordshires werden volkomen teruggeslagen. Een groot deel van de aanvallende Turken werden gedood en gewond. Onze verliezen be droegen 135 man. Berichten van vliegers" toon den, dat het vuur van het marinegeschut aan den linkervleugel zeer nauwkeurig was. Waar schijnlijk leed de vijand hevig. De nacht was mooi en de ontruimingsoperaties werden kalm en met succes voortgezet. Ook 8 Januari was een mooie dag, de zee was kalm, tot na vier uur 's middags het weer plotseling veranderde en te elf uur een hevige storm opstak. Na middernacht eerst was het mogelijk, pieren en lichters te gebruiken. Het was onmogelijk het plan uit te voeren om de troepeu in te schepen in torpedobootjagers langs de gezonken schepen bij de W.-baai, omdat de pieren waren weggeslagen. De inscheping bij Gullybeach was onmogelijk. Een lichter liep op het strand en de overblijvende troepen moesten naar W. Beach marcheeren, om ingescheept te worden. Ondanks die moeilijkheden was het programma bij de W. en Y. beach afgeloopen te 2 uur 30 's morgens en de troepen van Gully Beach en al de groepen aan het strand werden on, 4 uur 's ochtends ingescheept. Het bericht kwam, dat een vijandelijke onderzeeër bjj Kaap Helles gezien was Om negen uur den vorigen nacht had de Turksche artillerie zoo goed als den geheelen nacht gezwegen, totdat de voorraden in brand gestoken werden. Toen vuurden zij over de geheele lengte van hun front roode lichten af en openden zij een heftig vuur op het strand, waar wij ons bevonden en op de tweede rij loopgraven. Anderhalf uur lang duurde dit ontsteken van roode lichten en het vuren, tot na het aanbreken van den dag. De Fransche troepen werden aan boord van hunne eigen schepen gebracht, die ons ook nog hielpen door het inladen van een gedeelte onzer lastdieren. De duikboot- en mijnoorlog. Een Turksche duikboot vernield. PETROGRAD, 13 Jan. (P. T. A.) Van bevoegde zijde wordt meegedeeld, dat krijgs gevangenen van het in den grond geboorde schip »Carmen«, de Russen belangrijke in lichtingen verstrekten over het doel van de uitzending einde December van twee Turksche kanoneerbooten uit Konstantinopel. De twee booten haden n 1. bevel gekregen en nabij de kust gezonken Turksche duikboot te lichten. Zij konden echter het bevel niet opvolgen, omdat zij, zooals men weet door Russische torpedobooten onder bevel van prins Troe- betskoi in den grond werden geboord. Op grond van de ontvangen inlichtingen begaven onze torpedobooten, die op zee kruisten, zich op 10 Jan. naar het punt waar de duikboot zou zijn gezonken. Inderdaad werd het vaar tuig ontdekt bij de monding van de Melen de artillerie vernielde de boot geheel. Op denzelfden dag boorden dezelfde torpe dobooten twee Turksche zeilschepen beladen met steenkool in den grond. Vijf man van de equipage dezer vaartuigen werden krijgsge vangen gemaakt. Waar we reeds voor de zitting van ver schillende absenten boorden, leek het wel of we de eerste maal, dat de burgemeester in dit jaar onzen gemeenteraad bijeengeroepen had, te nauwernood zouden kunnen vergaderen. Nadat, het prinsenkwartiertje verstreken was, waren er toch 8 leden aanwezig. Van de heeren Visser en Donze vernamen wij, dat ze wegens ziekte en van de heeren Dees en Lensen, dat ze wegens uitstedigheid niet aan de ver gadering konden deelnemen verder was nog afwezig de heer De Jager. Als gebruikelijk werd het jaar ingeleid met eene toespraak van den Voorz., die de traai- tioneele gelukwenschen uitte. Hij onthield zich in zijn overzicht over het afgeloopen jaar ditmaal van cijfers, die nu toch weinig kunnen zeggen, waar de bron van welvaart onzer gemeente in normale omstandigheden, de zee vaart, geen getallen aangeeft, daar zij geheel stop staat. Uit de omstandigheid, dat echter op een enkele uitzondering na in elke ver gadering van Burg. en Weth. moest worden beslist op aanvragen tot bouwen, verbouwen en herstellen leidde de Voorz. af, dat het bouwbedrijf zich na het najaar van 1914 weer heeft hersteld. Ai valt niet niet te ontkennen dat de werk lieden stand vooral door de tijdsomstandig heden wordt gedrukt, blijkt toch uit de uitkeeringen van het Steuncomité, dat' een groot deel hunner werk weet te vinden. In Oct., Nov. en Dec. kwamen weken voor, dat resp. slechts 90, 102,65 en /'214,15 moest worden uitgekeerd. Met dankbaarheid maakte spr. gewag van de verhooging der subsidie voor de H. B. S. met ƒ2006,waartoe in Den Haag is be sloten, terwijl hij den wensch liet doorsche meren, dat de raad nu van zijn kant het schoolgeld dier inrichting voor leerlingen van de buitengemeenten zal verlagen, opdat de schoolbevolking zal toenemen, (of de raad er happig op zal zijn om de schoolgelden te verlagen, ten einde de kans te loopen meerdere dure parallel klassen te moeten inrichten is nog wel de vraag). Ook werd een beroep gedaan op het onder wijzend personeel der school, om zoodanig op te treden en saam te werken, dat de bloei der school bevordert wordt en dat bij de aan neming en bevordering van leerlingen be slissingen zullen worden genomen, rekening houdende met de herkomst der leerlingen, opdat de school daardoor een goeden naam zal krijgen (toch zeker ook door een zoodanige opleiding dat de leerlingen die dit verlangen eenmaal met vrucht aan de eind-examens kunnen deelnemen In het vooruitzicht werd gesteld, dat de raad zich dit jaar zal hebben uit te spreken over maatregelen tot bevordering der volks huisvesting. (De ter zake door den Voorzitter opgerichte vereeniging zal dus vermoedelijk met plannen komen). Met verlangen wordt uitgezien, verklaarde spreker, naar de nieuwe regeling betreffende de financieele verhouding tusschen het Rijk en de gemeenten (natuurlijk voor zoover men hoopt, dat ook deze gemeente daarvan profi teer en zal.) Nadat de notulen der vorige vergadering waren goedgekeurd, werden een aantal inge komen stukken meegedeeld, waaronder een verzoek was van de buurtvereeniging »Eens- gezindheidc te Sluiskil, om te bepalen, dat de eventueel op te roepen tweede gemeente geneesheer zich in de druk bezochte buurt Sluiskil moet vestigen, omdat in spoedeischende gevallen voor die buurt medische hulp zoo moeilijk is te bekomen daar de buurt 7 kilo meters van de kom verwijderd is. Dit adres werd in handen van B. en W. gesteld om bericht en raad en het oproepen van een geneesheer in verband daarmede aan gehouden. Hoewel het billijk achtende, noemde Dr. Van Nes het verzoek onuitvoerbaar, daar er geen arts zal te vinden zijn, die zich daar wil vestigen, tenzij men een zeer hoog salaris zou uitloven. Trouwens ook te Sluiskil zou o. i. geen enkele geneesheer het thuis zitten afwachten of men hem voor een dringend geval kwam roepen en het zou ook daar voorkomen, zooals het b. v. des namiddags in de kom der gemeente meestal voorkwam (eenige jaren geleden) dat den geheele na middag geen enkele der drie gevestigde ge- neesheeren te bereiken viel (die waren dan te Sluiskil of in de omgeving). Eenige discussie ontstond naar aanleiding van een schrijven van het Plaatselijk Steun comité, betreffende het voorstel van dhr. NoIsod, om degenen die uitkeering krijgen en van wie thans wordt afgehouden hetgeen ze meer dan 2,50 in een week verdienen, ook nog 50 °/0 van dat meerdere te laten behouden, opdat zij die werken, inderdaad ook van hun werken zull«n profiteeren. Het Steuncomité verklaarde zich bereid den maatregel in te voeren, bij wijze van proef, indien de Raad dat wenscht, maar ontraadt er toe over te gaan, daar de gevolgen niet kunnen worden overzien en men misschien zou komen op een weg dien men niet gaarne bewandelt. De thans sedert een jaar gevolgde regeling werkt goed. Dhr. Nolson handhaafde zijn voorstel, met het oog op de billijkheid, en dhr. Van Nes viel hem bij, ook deze acht het billijk, dat, wie werkt, daarvoor ook wat krijgt De Voorz. wees er op, dat de ondersteun den toch al in betere conditie zijn gekomen, doordat huurbons worden verstrekt. Dhr. D. Scheele was bet eens met den Voorz. en wees er op, dat ook de uitkeering met 1 per gezin is verhoogd. Hij betoogde, dat men de zaak verkeert gaat voorstellen en de uit keering die vanwege het Plaatselijk Steun comité aan de menschen gegeven wordt als een recht schijnt te beschouwen. Hij is het er niet mee eens. Degenen die werken ont vangen ten voile het verdiende loon en het is toch voor hen eervoller loon te ontvangen dan een ondersteuning te krijgen. Hij bestreed daarom het voorstelNolson en wenschte op den ouden voet voort te gaaD. Er werd nog gesproken over niet zoo hoog gaand eergevoel en zeer begrijpelijke men- schelijke zwakheid, en daartegenover door den Voorz. te kennen gegeven, dat de zaak wer kelijk goed marcheert, dat het comité goede opgaven krijgt, dat men nog slechts 6 per sonen heeft móeten straffen wegens het doen van onjuiste aangifte omtrent verdiensten en ook dat zich misschien slechts in 1 geval het feit heeft voorgedaan, dat personen in een week niet meer wilden werken omdat ze ongeveer een rijksdaalder hadden verdiend en zij vermoedelijk wilden trachten ook de vol gende week een kansje te hebben weer wat te verdienen. Dhr. Yan Hasselt achtte een proefneming in deze gevaarlijk de menschen zouden er door verbeteren en als ze het eenmaal hadden zou men, als het later weer teruggenomen werd, ontevredenen maken, die er naar hij meent nu niet zijn. Hij vertrouwde in deze op het Steuncomité, dat de maatregel ont raadt. Ten slotte werd met 5 tegen 3 stemmen besloten, de uitkeeringen te doen voortgaan volgens de tot hiertoe vastgestelde regelen. Reeds in de eerste vergadering volgende op die waarin de verordening houdende nadere eischen voor verlofslokalen werd vastgesteld, kregen voorstellen van Burg. en Weth, om hun college te machtigen, 2 verloven te ver- leenen in afwijking van die nadere eischen. Het nieuwe lokaal op de Markt, voor ruej. M. Verstraeten, echtgenoote van Adr. Kaan, voldoet n.l. niet voor wat betreft de opper vlakte van 50 Ma. en dat aan de Westkolk- straat no. 4, waarvoor verlof is aangevraagd door den heer M. G. Broekhoven, voldoet ten eenenmale niet aan de gestelde eischen. Burg. en Weth gronden er hun voorstel op, dat het eerstgenoemd lokaal reeds in aan bouw was voor er bekend was, dat voor die lokalen nadere eischen zouden worden gesteld, en betreffende de andere lokaliteit was ook voor de vaststelling der verordening het verzoek reeds gedaan. Zonder eenige bespreking verleende de Raad de gevraagde machtiging. Wie waagt die wint, dacht de heer J. J. Huijssen, adj.-commies ter secretarie, en toen een collectief verzoek om salarisverhooging bjj de begrooting was afgewezen, ging hij het eens op z'n eentje probeeren, dan komt de Raad niet ineens voor zoo'n beteekenend bedrag te staan. Nu, hij heeft ook gewonnen. Burg. en Weth. zjjn over dezen ambtenaar in alle opzichten zeer tevreden, en achten, dat hij in totaal-inkomsten van de gemeente ge noten, wel wat ver achterstaande bij andere gemeente-ambtenaren, zonder dat zij daarom aan de verdiensten van anderen willen tekort doen. Zij stelden voor, hem voor 100 perso- neele toelage te geven voor 1916. De leden hebben er niet veel opgezegd en met algemeene stemmen goedgevonden, dat de ambtenaar, die blijkbaar rekende op eene gunstige beslissing hunnerzijds voor eene hem sedert de indiening van zijn verzoek ten deel gevallen benoeming elders bedankte, die toe lage verleend. Daarmede is echter de eerste stap gezet. Wie volgt? Aan mej. F. S. Lansen, die tijdelijk dienst deed als onderwijzeres aan school C, gedurende de maand Dec. 11. wegens ziekte van een onderwijzer, werd eene gratificatie van ƒ50 verleend. Omtrent het verzoek om salarisverhooging van den heer Kok was thans van de School commissie een kort advies ontvangen. Had de Raad in de vorige zitting blijkbaar de verwachting dat de Commissie zich zou uit spreken omtrent de vele lesuren die de heer Kok betoogt te hebben, in tegenstelling met het hoofd der school die minder lesuren beeft, doch eene jaarwedde geniet van ongeveer het dubbele van adressant, dan had zjj het mis. De Commissie acht het blijkbaar zeer onge past dat de onderwjjzer Kok (zich vermeet) vergelijkingen te maken wat zijn werk en salarieering betreft met de leeraren aan de H. B. S. en het hoofd der school. De Com missie protesteert althans tegen de bewoor dingen van het adres en de toelichting. Zij meent overigens, dat, als in andere plaatsen de belooning van een onderwijzer met bevoegd heden als adressant hooger is, deze daarmede zooveel mogelijk in overeenstemming moet worden gebracht. Uit overweging dat elders voor onderwijzers aan M. U. L. O. scholen meer wordt betaald en de heer Kok iemand is wiens onderwijs zeer wordt gerespecteerd, stelden Burg. en Weth. voor, zijn jaarwedde met 200 te ver- hoogen. Dhr. Van Nes en ook dhr. Van Hasselt achten, dat men in deze geen persoonlijke appreciatie mag doen gelden en ook niet het aantal lesuren in aanmerking mag nemen. Als men meent, dat het werk te weinig betaald wordt, is het wat anders, doch dan behoort ook het salaris van den heer O. Bakker in gelijke mate te worden verhoogd. Het voorstel om dhr. Kok 200 meer te geven werd aangenomen en een verzoek om verhooging van dhr. O. Bakker werd aange houden, tot hij, thans gemobiliseerd als reserve le luitenant, weer bij de gemeente in dienst komt. De Schoolcommissie adviseerde dezen heer te kennen te geven, dat hij goed deed elders een dienstverband te zoeken, aangezien hjj hier overbodig is, omdat er geen pa allelklassa van de eerste klasse meer noodig is. Burg. en Weth. zijn het hiermede niet eens, de wet laat het ook niet toe, daar in verband met het totaal aantal kinderen op de M. U. L. O. school het hoofd door 2 onderwijzers moet worden bijgestaan. Dhr. Van Hasselt was hier mede geheel eens en meende, dat de School commissie in overweging moet worden gegeven de wet op het lager onderwijs, althans art. 24, le lid eens te bestudeeren. Dhr. Waalkes gaf te kennen dat de Commissie wel een tweeden onderwijzer wenscht, maar dan een met dezelfde bevoegdheden als dhr. Kok. Met algemeene stemmen werd dhr. W. S. Unger, te Middelburg, weer voor een jaar be noemd tot leeraar in de staatshuishoudkunde aan de H. B. S. In verband met opmerkingen van Ged. Staten, van administratieven aard en enkele later ge komen wijzigingen, werd de begrooting voor jr.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 2