Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, j(et congres der 5- D fl. te Arnhem. Van het Westelijk oorlogstooneel. No. 2641. Zaterdag 15 Januari 1916. 27e Jaargang aankondigingen van den Provincialen Stoombootdienst op de Wester-Schelde, ABONNEMENTSPRIJS Per 3 maanden 75 cent voor binnen en buiteD Ter Neuzen. Voor België 95 cent by vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekbandelaren. Brievengaarders en den Uitgever. 3 Telef. In tere. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: V an 1 tot en met 5 regels 50 sent; elke regel meer 10 cent. By abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen eiker' W H d a g - en Zaterdagmorgen by den Uitgever M DE JONGE, te Ter Neuzen. van 15 Januari 1916 tot nadere aan kondiging. Ter Neuzen, den 12 Januari 1916. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZING A Zaterdag en Zondag is te Arnhem in »Musis Sacrum* een congres gehouden der S. D. A. P. Resolutie s werden genomen tot vaststelling van het standpunt door de partij in te nemen ten opzichte van de belangrijke ingediende regeeringsvoorstellen. Besproken werden de Ziekte- en Invaliditeits verzekering, het Ouderdomspensioen, de belas tingvoorstellen en het Algemeen Kiesrecht. Al gingen deze voorstellen op meer dan één punt het congres niet ver genoeg, al zal er krachtig actie gevoerd worden om meerdere verbeteringen te krijgen, toch werd een woord van hulde aan de regeering niet onthouden, die zoo eerlijk hare belofte nakwam, al had ze zich, zooals Vliegen zeide, gemakkelijk achter den oorlogstoestand kunnen verschui len om er zich van af te maken. De meening van het Congres was, dat de regeering moest gesteund worden. Er heerschte op het congres eene geest driftige en ook eendrachtige stemming. De hulde aan Troelstra gebracht, die nog steeds ziek is, verwekte een spontane uitbars ting van werkelijk enthousiasme. Dit deed niet minder de rede van den Belgischen socialist Camille Huysmans over de internationale. YV at hij over de internationale, die hij niet dood noemde, sprak, ljjkt ons overdreven, maar toch moet men het bewonderen, dat deze man, wiens land vertrapt en vernederd werd door een trotschen overwinnaar, nog zooveel idealisme voor de toekomst wist te behouden. De internationale heeft niet gebracht, wat hare aanhangers er van verwachtten, kon dat o. i. niet brengen. Maar ook wij niet socialisten gevoelen voor de hoogheid, waartoe Huysmans zich wist te verheffen, wien de haat zoo verre bleef dat hij nog trachtte te verklaren de alles behalve internationale houding der Duit- sche partjjgenooten. Een beschamend voorbeeld voor die partjj genooten Leerzaam en beschamend ook voor diegenen in ons land, die zich socialisten noemen, maar het alleen zijn uit onzuivere factoren als af gunst en nijd, die zich alleen door materialisti sche doeleinden laten leiden, maar wien het ideaal dat toch iedere partij moet hebben, gansch ontbreekt. Dat is het platte, gelijkvloersche, dat geene waardeering kent, dat wel van afbreken en niet van opbouwen weet en dat zich steeds in wangunst uit. De rede van den Belgischen socialist Huys mans bevelen wij een ieder ter lezing aan. Ook de nuchtere van geest en koele van verstand zal zich een oogenblik warm voelen worden. DE OORLOG. Oe algemeene toestand. De waarheid van het spreekwooid, dat spreekt van den vinger en de geheele hand, wordt Griekenland wel aan den lijve duidelijk ge maakt. '1 hans is ook eiland Korfoe, dat in 1863 bij Griekenland werd gevoegd, door de Entente in beslag genomen. Om het Servische leger zoo spoedig mogelijk uit Albanië te kunnen brengen en het gelegenheid te geven, zich opnieuw voor den strijd toe te rusten, zal het naar Korfoe worden gebracht, en daar toe gebruikt de Entente voorloopig het Griek- sche eiland, bewerende dat dit geen bezetting" is waarop het intusschen veel gelijkt. Het Achilleion, het door keizerin Elisabeth van Oostenrijk gebouwde paleis, dat thans aan den Duitschen keizer behoort, is door de Franschen bezet. De Fransche oorlogs schepen hebben troepen aangevoerd, die aan land werden gebracht, en de Fransche com- mandeerende officier heeft zijn vlag op het Achilleion doen plaatsen. De Entente, dus beschikkende over een neutraal eiland, spreekt daarbij de hoop uit, dat Griekenland zich tegen het overbrengen van de Servische bondgenooten niet zal ver zetten De gegeven waarborgen voor de toe komst gelden evenzeer voor Korfoe als voor de andere door de geallieerden bezette ge bieden van Griekenland. Terwijl de centrale mogendheden nog geen vast plan schijnen gemaakt te hebben voor den aanval op de geallieerden te Saloniki, gaat in het noorden de opmarsch der Oosten- rijksche troepeu gestadig voort. De bezetting van den onneembaar geachten berg Lowtsjen is gevolgd door die van den 1560 meter hoogen berg Basgak ten zuidoosten van Cettinje, en het terugdrijven van de Montenegrijnen over de rivier de Njegasi, Cettinje, dat' 11 K.M. van deze hoogten gelegen is, werd door de Oostenrijksche troepen onder vuur genomen. De Lowtsjen werd verdedigd door Fransche artillerie, die sedert het begin van den oorlog da kanonnen bediende, door de geallieerden aan koning Nikita gezonden, en over Dulcigno aan land gebracht en op de hoogte geplaatst. Herhaaldelijk werd die artillerie gebruikt in de gevechten tusschen de forten van Cattaro en de in de golf van Cattaro liggende Oosten rijksche schepen, met de Montenegrijnsche bezetting van den Lowtsjen. Door de bezetting vandien berg en het omgelegen gebied is tevens de verbinding van Montenegro met de zee afgesneden en wordt de aanvoer van levensmiddelen en ammunitie zooal niet onmogelijk gemaakt dan toch zeer bemoeilijkt, zoodat men in Oostenrijk het einde van den Montenegrjjnschen veldtocht nabij acht. Te meer, daar van de oostzijde, na de inneming van Berane, de Oostenrijksche troepen vooruit rukken en de terugwijkende Montene- grjjnsch-Servische legermacht dus tusschen twee vuren moet komen, terwijl uitwijken naar de Albaneesche zijde niet raadzaam is, als ge volg van de vijandelijke houding door de Mirdioten tegen de Montenegrijnen en Serviërs aangenomen. Aan het Bessarabische grensfront wordt de strijd met ongelooflijke kracht en volharding- voortgezet. Slechts is de Russische taktiek in de laatste dager, gewjjzigd. In plaats van een algemeenen, gelijktijdigen aanval over het ge heele front, worden op enkele punten met sterke macht aanvallen ondernomen, om te trachten de Oostenrijksche linies te doorbreken. Het jongste bericht geeft van zulk een aanval een beschrijving, die toont, dat deze het ge wone verloop had. Na een krachtige en voort gezette artilleristische voorbereiding werd de aanval door de infanterie ondernomen tot zes maal toe werd met groote kracht de aanval hervat, maar telkens afgeslagen. Het is dui delijk, dat zulke gevechten buitengewoon bloedig zijn, groote verliezen opleverentot dusver zijn de resultaten met de gebrachte offers niet in overeenstemming. Meer naar het noorden, boven de Pripjet en in het gebied van de Duna, bepalen de gevechten zich tot de dagelijksche beschieting en schermutselingen tusschen verkenningsaf- deelingen. Na de hevige gevechten in Champagne, om den saillant benoorden Massiges, schjjnt het thans wat rustiger te zijn geweest aan bet front in hrankrijk. De berichten maken slechts melding van artilleriebeschieting en mjjnenstrjjd. Bij de tweede lezing van het wetsontwerp tot invoering van gedwongen dienstplicht voor ongehuwden in Engeland, bleek het dat de tegenstand tegen het wetsontwerp na de ver klaringen van de regeering, veel verminderd was. De stemming gaf het ontwerp in deze phase der behandeling een meerderheid van 431 tegen 39 stemmen. Bij de eerste lezing was het aantal tegenstemmers nog 105 geweest. Merkwaardig was in deze behandeling de strijd tusschen Redmond, den nationalist, en Sir Edward Carson, den Unionist en Ulster man, over de toepassing van het ontwerp voor Ierland. Redmond achtte het juist, dat de wet slechts voor Engeland gelden zou en niet voor Ierland en daar het hem gebleken was, dat het aantal voorstanders tienmaal grooter is dan het aantal tegenstanders, achtte hij zich niet gerechtigd de totstandkoming van deze zuiver Engelsche wet tegen te werken. Doch alleen voor Engeland. Sir Edward Carson meende echter, dat juist nu, onder de ernstige omstandigheden waarin het Vereenigd Koninkrijk verkeert, als ge schilpunten moesten blijven rusten en de wet niet alleen voor Engeland, maar ook voor Ierland moet worden geldig verklaard. Want voor Ierland staan geen mindere belangen op het spel dan voor Schotland, Engelard of YY ales En Sir Edward Carson maakte op drastische wijze duidelijk, dat de leren het land een slechten dienst bewijzen, zoojzij zich tegen de invoering van den dienstplicht ook voor Ierland zullen verzetten. 01 dit beroep van Sir Edward eenige kans heeft op verandering in de meening der na tionalisten is wel zeer onzeker. Redmonds 's geheele houding toont, dat hij en zijn mede standers beslist tegen het ontwerp zouden zijn, zoo gepoogd werd het ook voor Ierland van kracht te verklaren. De tegenstand der arbeiders tegen het ont werp schijnt niet veel verminderd. Wel hebben de arbeiders-ministers, Henderson, Brace en Roberts, hunne ontslag-aanvrage teruggenomen, in afwachting van de besluiten der arbeiders conferentie, die tegen het einde der maand in Bristol zai plaats hebben, en waarin nogmaals de houding der arbeiders zal worden vastge steld. Maar inmiddels heeft de mjjnwerkersbond van Zuid-Wales te Cardiff vergaderd, en met groote meerderheid besloten, de nationale staking af te kondigen, zoo de dienstplichtwet wordt uitgevoerd. En al hecht men nu in Engeland niet al te groote waarde aan dit besluit voor den »uationalen« arbeid het staken van het werk alleen in de mijnen van Zuid-Wales zou op zichzelf reeds van het allergrootste belang zijn onder de gegeven omstandigheden. Aan de Belgische kust. LONDEN, 12 Jan. (Reuters bjjz. dienst.) Admiraal Bacon, de bevelhebber van de mari tieme strijdkrachten aan de Belgische kust, bericht over de operatiën aan deze kust. Hjj zegt, dat in alle gevallen groote zorg is be tracht om het vuur te beperken tot doelen van militair en maritiem belang, teneinde der civiele bevolking zoo min mogeljjk verliezen aan menschenlevens en ellende te berokkenen. Bij zes gelegenheden werden omvangrijke ope ratiën uitgevoerd. De nauwkeurigheid van het vijandelijk vuur was goed. Onder de schade die den vijand werd berokkend moet worden genoemd het in den grond boren van een tor pedoboot, twee duikbooten en een groot bag- gervaartuigde geheele vernieling van drie militaire fabrieken omvangrijke schade toe gebracht aan de sluizen van Zeebruggede vernieling van dertien zware kanonnen schade aan werven en pieren enz. De vijand leed zware verliezen. De Britten verloren drie patrouillebooten de Franschen eveneens drie. De Britsche verliezen zijn 34 gesneuvelden, 24 gewonden. De isoleering van Zuid-België. De werkloosheid in het Zuiden. Men schrijft uit België, d.d. 10 dezer: Er gaat een zware wjjs op, een reisje naar de Zuid-Belgische grensplaatsen of de Fran sche departementen te ondernemen. Het ver keer in die richting is sedert enkele maanden aan zeer bezwarende bepalingen onderworpen de provinciale gouverneurs gaan er slechts na breedvoerige correspondentie en ontvangen garantie toe over een pas uit te reiken, waar door de jjzeren deur tot het heiligdom van de Duitsche strategie in het Westen wordt ontsloten. Enkelen genieten dat voorrecht om de gruote sommen, welke als garantie gestort zijn en den afgelegden eed, waarbjj de betrekkelijke personen zich verbinden, van eventueele bevindingen op militair gebied geen mededeeling aan derden te doen. De voorzorgen zjjn wel afdoende. Vluchte lingen uit Fransche grensplaatsen, die nog altjjd, hoewel in klein getal, naar hier willen uitwjjken, worden, indien zjj worden opgevan gen, door de Duitschers of de plaatselijke burgerwachten teruggezonden. Van een officieel comitélid verneem ik, dat in de Zuidelijke gewesten onder een deel der bevolking de toestand allerellendigst is. In Charleroi, Nivelles, Bergen en de Fransche plaatsen zjjn nog etteljjke duizenden gezinnen ten laste der gemeenten en de ondersteunings- commiteiten Toch is in de mjjn-centra de werkloosheid aanzienljjk verminderd. Er wor den echter lage loonen door de arbeiders ver diend. Langs verschillende lijnen worden transpor ten van oorlogsmateriaal gemeld. De vjjand legt inderdaad een geweldige bedrijvigheid aan den dag. Er wordt artillerie over de ljjn Luyk-Namen-Bergen-Valenciennes naar het Noord-Fransche front overgebracht. In laatst genoemde plaats is, geljjk ik uit zeer goed ingelichte bron verneem, een groot artilleriepark ingericht. Troepenvervoer heeft slechts plaats met zwakke afdeelingen, geljjk steeds is geschied in dezen oorlog. De munitie-treinen loopen af en aan dag en nacht. De ligging der hoofddepóts wordt zorgvuldig geheimgehouden, maar met goeden grond kan ik veronderstellen, dat o.a. te Rocroi, aan de Fransche grens, zulke depóts zün opgerichtin Ath en Lens (België) zjjn even eens aanzienljjke voorraden aangevoerd. Het algemeen optreden der Duitschers ken merkt zich in den laatsten tjjd weer door een bijzondere scherpte. De wrevel tegen de offi cieren neemt gestadig toe, maar de jjzeren hand rust zwaar genoeg op ons volk om een opstand" te voorkomen. Men bedriegt zich in het buitenland deerljjk, wanneer men veron derstelt, dat hier toenadering tot de Duitschers ontstaan is. Deze indrak it tea eenenaale onjuist, De Burgemeester van TEE. NEUZEN brengt ter kennis van logement-, koffie- en bier huishouders en verdere ondernemers van voor liet publiek toegankelijke bedrijven, dat van af heden op het Gemeentehuis op de gewone kantooruren GRATIS verkrijgbaar zijn:

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 1