NDTSAVOND H. H. SuikerbeetePYerbouwers. STMH-PIMIHtlllllH 5tailM0öMi Musiek-Instrumenten De Nederlandsche Briefsteller, M. DE JONGE. Ui E\ UIIG. VAN DALEN, 75 ELECTR. BOEK- l HANDELSDRUKKERIJ Spreker: de heer Dr. H. G. ten Bruggencate, JAC. DE KOK - TEII MEZEN. Veiligheids Scheermessen Systeem „Gillette" en Gewoon model SCHEERMESSEN. Speciaal Adres voor 't drukken van VISITE-KAARTEN, De dienst NEUZENIIOEUEKENSKERKE blijli TIJDELIJK geslaakt. J. D. DIJK, Haarsnijmachines. Baardsnijmachines. ANTOINE MES, MIDDELBURG. L. F. GEERLING. Prijs f 1.25. Men vrage prijsopgaaf, die gaarne wordt verstrekt. W MONSTERBOEKEN ter inzage, -«s STOOM BOOT DIENST OP DE WESTER-SC HELDE. GEWIJZIGDE DIENSTREGELING. Lijn Vlissingen—Breskens—Neuzen, Van 15 Januari 1916 tot nadere aankondiging Alle booten leggen te Borsselen aan. Lijn WALZOORDEN—HANSWEERT—VLAKE. Middelen van Vervoer. op Donderdag 13 Januari 1916, te acht ure, in »Hötel des Pays-Bas* te Ter Neuzen. Dir. II. II. 8. met het onderwerpHet Leven van Spiuoza, een geschiedkundig verhaal. 'IOEGANG op de bekende wijze. Namens de Sucrerie et RaHinerie de Moerbeke-W acs, heb ik de eer U mede te deelen, dat evenals vorige jaren weder tegen algemeene prijzen en voorwaarden zal worden gecontracteerd. Axel, Januari 1916. PH. J. VAN D1XHOORN. tandarts, Brouwerijstraat 3 (lioek Havenstraat) TER NEUZEN, is dageljjks te coneulteeren van 9—12 en van 24 uur. Plaasten van Kunsttanden ->n Gebitten. cent. Alles met garantie. en alle soorten 8MF" Men vrage (ieïllustreerde Prijscouranten INHOUDENDE Brieven en andere Opstellen over de meeste Onderwerpen, die in het gemeenschappelijk leven gemeenljjk voorkomen, met vooropgaande Bepalingen over de geschiktste wijze van Samenstelling en Inrichting der Brieven Betitelingen en Opschriften, benevens allerlei Koopmansbrieven. ALSMEDE Voorschriften bjj Geboorte, Huweljjk en Over igden Iets over Testamenten, Contracten van onderscheiden aardMinderjarigheid en VoogdijBorgtochten, Volmachten, Geldlee- ningen, Hypotheken, Wissels en Quitantiëo iets betrekkeljjk de Nationale Militie Formu lieren tot het inrichten van Schrijfboeken en Rekeningen Het voornaamste uit de Postwet Eene Handleiding ten gebruike bjj de Wet op het Recht van ZegelModellen van Tele grammen, Advertentien, Aanplak- en Stroo- biljetten. BENEVENS eene Ljjst der meest voorkomende Verkortin gen, Namen der Maten en Gewichten met Verkorte Schrijfwjjze en eene Tabellarische Herleiding van de Nederlandsche Munt en onderscheidene Vreemde Munten, en Inlichtin gen bjj Opleiding van Jongelieden voor eenige RÜks- (Militaire- en Burger-) Betrekkingen Twaalfde veel vermeerderde druk herzien door SERVAA8 DE BRUIN. Voorhanden bjj M. DE JONGÈ. Ter Neuzen. NOORDSTRAAT 10—12 Telefoonnummer 15 lYjet deze zijn wjj zoo vrij uwe aandacht te vestigen op onze Inrichting, die voorzien is van een groote letterkeuze en moderne machineries waardoor het ons mogelijk is onderstaande Drukwerken in den kortst mogelijken tijd NET en B 1 L L IJ K af te leveren Aandeelen, Adreskaarten, Bestekken, Briefkaarten, Briefpapier, Biljetten, Bonboeken, Bons, Brochures, Circulaires, Convocaties! Correspondentiekaarten, Coupons, Diploma's, Enveloppen, Etiquetten! Facaturen, Formulieren, Inteekenbiljetten, Inwikkelpapieren, Jaar verslagen, Kwitanties, Labels, Memorandums, Menu's, Nota's, Onder- trouwcirculaires, Ondertrouwkaarten, Programma's, Prijscouranten, Reclamekaarten, Reglementen, Rouwbrieven, Rouwkaarten, Reke ningen, Statuten, Strooibiljetten, Tabellen, Tekstboekjes, Verlovings kaarten, Visitekaartjes, Werkiijsten, Wissels, enz. enz. Niet van Steendruk te onderscheiden. UREN VAN VERTREK A mHterdamttche tijd DAGELIJKS Van Vlissingen naar Breskens vm. 7,50 10,- 11,15 a) nm. 12,10 b) 3,43 c) Breskens Vlissingen 8,20 10,45 nm. 12,40 1,— a) 4,10 c) Van Vlissingen naar Ter Neuzen vm. 7,15 9,20 am. 12,10 d) 3,43 c) Ter Neuzen Vlissingen 7,30 9,- 10,40 nm. 3,15 a) Deze reizen worden op de Zondagen niet gemaakt, tot een uur TertraglDg ?aQ treID 12'02 kan °P de werkdagen de boot naar Breskens wachten c) Bjj vertraging van trein 3,36 kunnen de booten van 3,43 naar Breskens en naar Neuzen wachten, zoolang de omstandigheden dit toelaten. Is de boot naar Breskens later vertrokken dan 3,43 dan vertrekt ook de uit Rreskeüs terugkeerende boot later dan 4,10 en wordt aan sluiting op den om 4,50 van Vlissingeu vertrekkendeu trein waarschijnlijk gemist. d) By vertraging van trein 12,02 kon de boot naar Ter Neuzen tot een uur wachten. GOEDEREN en VEE zullen zoo spoedig mogelijk worden vervoerd. De stoombootdienst neemt ten aanzien van het vervoer van passagiers, goederen en vee geene verantwoordelijkheid op zich. Van I Februari 1915 lot nadere aankondiging. van Walzoorden n. Hansweert per boot, vm. 6,05, 9,05a, nm. 1,-, 3,45 7 Hansweert Vlake per tram, 6,35, 9,35, 1,30, 4,15, 7,30.' Make Hansweert per tram, 8,08, 11,255, 2,40c, 5,45, 8,30. Hansweert Walzoorden per boot, 8,26a, 11,456,,, 3,-c, 5,58, 8,48. a). Up deze reizen worden geen goederen en vee vervoerd. bBjj vertraging van trein 11,23 kan de tram wachten tot 11,50 en wacht de boot op de tram. e.) Des Dinsdags wacht de tram tot 2,50 op den markttrein van Goes en wacht de boot op de tram. Nieuw komiek V oordrachtenboek, met 26 hoogst komieke Voordrachten, ko mieke scènes, Coupletten enz., voor alle vroolyke partijen. INHOUDEen pantoffelheld. De drie lotelingeu. Een straat-type. Vrienden raad. Snjjder Wop Wap Wip. Jaap Jansen. De winkelbediende. Ik ben te goed. Een lengen. Mgn lief Truitje. -- De pakjesdrager. Nieuwe uitvindingen. Allerlei. De heldhaftige schutter. Ik houd mg stil. De gemeentebode. Ge gronde waarheden. De X-stralen. De droog- en en nat-komieb. De groeotekoop- man Een man van voorname afkomst. De tevreden man. Verkouden zjjn. Waarom men trouwt. Een relletje. Het geheele Doek met de 26 splinternieuwe zeer komieke voordrachten, met aanwjjzing hoe men de stukken moet voordragen, wordt goed verpakt franco per post toegezonden, na ont vangst van postwissel a f 0.55 of van post zegels, door den uitgever Oude Kijk-in-'t Jatstraat 66, GRONINGEN. Spoorweg Ter Neuzen—Gent. Van af Vrjjdag 1 October 1915 en tot verder bericht, zal de dienst der reizigers treinen, geregeld zjjn als volgt v. Ter Neuzen 7.20 11. Sluiskil 7.29 11.20 Sluiskil (brug) 7.33 11.30 Philippine 7.37 11.40 Sas van Gent (aank.) 7.45 11.50 Sas van Gent (vertr.) 7.55 Selzaete (aank.) 8.40 Selzaete (vertr.) 9.40 Gent (kl. statie) 10.25 v. Gent (kl.statie). 8.15 11. Selzaete (aank.) 9.— 12.30 Selzaete (vertr.) 10.— 1.30 Amsterdamsche tijd. Sas van Gent (aank.) 9.25 12.55 Sas van Gent (vertr.) 9.35 v. Philippine 9.44 Sluiskil (brug) 9.48 Sluiskil .9.51 1.05 1.14 1.18 1.21 1.30 1.46 1.54 1.58 2 02 2.10 2.15 3.— 4.— 5.25 3.45 3.10 3.25 3.40 3.50 4.10 4.20 4.50 4.59 5.03 5.07 5.15 5.25 6.10 7.10 7.55 6.- 6.45 7.45 7.10 7.15 7.24 7.28 7.32 7.45 Ter Neuzen (aank.) 10. Zeeuwsch-Vl. Tramweg-Maatschappij. Stoomtramweg Hulst-Walzoorden. De trein Amsterdamsche tijd. Duitsche tijd. Duitsche tijd. Dienstregeling vanaf 15 Januari LIJN SAS VAN GENT-IJZENDIJKE. Richting IJzendijke—Sas van Gent. Treinnummers Vertrek IJzendijke (Remise) Pyramide Aankomst Philippine Vertrek Aar komst Sas van Gent Ia 6,30 6,47 7,19 7,22 7,50 I III 8,10 12,30 8,25 12,50 8,55 8,57 9,25 1,20 1,25 2,05 Richting Sas van Gent—IJzendijke. IV 2,30 3,03 3,10 3,42 4,03 V 5,25 5,43 6,13 6,18 6,48 II 10,00 10,30 10,33 11,05 11,25 VI 7,25 7,55 7,57 8,27 8,45 Treinnummers Ila Vertrek Sas van Gent 8,20 Aankomst Philippine 8.53 Vertrek 8i58 Pyramide 9,30 Aank. IJzendijke (Remise) 9,50 ,)Ua c Treinen Ia en Ila rijden alleen op Zaterdagen welke dagen de treineu I en II dan vervallen. 5 Juli 1915. Amsterdamsche tijd. v. Hulst, Station 5— 8- 10 40 2 25 5 25 8 Aank. Wals. Dijk 6— 9— 11 40 3 25 6 25 9 v. Wals. Dijk 6 05 9 15 12 20 3 45 6 40 925 a. Hulst, Station 7 05 10 16 120 4 45 7 40 10 25 Vlissingen Middelburg Arnemuiden Noord-Kraaijert 's Heer-Arendsk. Goes Kapelle-Biezel Vlake KruiningenIers. Krabbendijke Rilland-Bath Woensdreoht Bergen op Zoom Wouw Roosendaal Breda Rotterdam D. P. Amst. W. p. o. Gouda Den Haag o. R. H. S. Amsterdam o. R. U.S. Utrecht o. Den Bosch Amst. Wp. o. Utr. Arnhem o. Nijm. Zwolle o. Utr. Gennep Venlo o. Eindh. Maastricht o. R 7 48 7 58 5—8 24 8 37 9 06 9 54 1 55 2 06 2 33 2 46 3 24 3 59 8 17 8 28 8 57 9 10 9 42 10 44 11 27 12 34 11 35 12 28 r. 9 30 10 27 10 56 9 30 10 27 10 56 Maastricht o. R. Venlo o. Eindh. Gennep Zwolle o. Utr. Arnhem o. Nijmeg. Amsterd. Wp.o.Utr. Utrecht o. Den Bosch. Amst. o. Rott. II. S. Den Haag o. R. H. S. Amst. Wp, o. Gouda Rotterdam D. P. Breda Roosendaal Wouw Bergen op Z. Woensdreoht Rilland Bath Krabbendijke Kruiningen—Iers Vlake Kapelle— Biezel Goes 's-Heer-Arendsk. Noord-Kraaijert Arnemuiden Middelburg Vlissingen 7 50 9 10 9 25 9 51 10 02 10 10 10 26 10 34 9 18 10 02 10 41 10 56 11 22 11 33 De trein neemt Dinsdags té Goes geen reizigers 2e en 3e'klasse op voorde Stations Kanelle— R' 9 °r \2 02 'T2 32 3 36 5 35 trew van 6,10 VI, is een facultatieve trein in aansluiting ep de boet uit Engeland; op sjjo loop kan'Tét '^SSSt 11 50 11 59 12 07 12 16 12 23 12 32 8 40 10 55 10 38 11 15 9 43 10 53 t 9 40 12 15 12 40 11 10 12 41 1 27 2 05 1 45 2 39 4 30 4 57 5 09 5 28 5 35 3 05 3 36 4 16 4 52 4 15 5 05 8 19 8 50 9 39 9 44 9 56 10 06 10 11 10 25 10 36 10 56 11 04

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 4