Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, EindelijH erKend. Van het Westelijk oorlogstoonee!. No. 2640. Woensdag 12 Januari 1916. 27e Jaargang ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden 76 eent voor binnen en buiten Ter NeuzeD. Voor België 96 oent by vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen by alle Boekhandelaren. Brievengaarders en den Uitgever. Telef. latere. No IS. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 50 oent; elke regel meer 10 oent. By abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen by den Uitgever M DE JONGE, te Ter Neuzen. In de Vaderlander lezen wg het volgende De heer Schaper heeft in zijne Kerstrede, juister gezegd in de Kerstrede, die thans bij ontstentenis van Mr. Troelstra door hem werd gehouden, o. a. het volgende gezegd »Vroeger kon men er roekeloozer op los slaan. De party was nog niet sterk genoeg en kon niet anders doen dan aandrijven. Doch dat is veranderd. De 15 man sterke fractie moet met beleid in de Kamer optreden. Zjj kan zoo licht anders meer bederven dan in jaren weer goed is te maken. Onze verant woordelijkheid is gestegen met onze macht.» Hieruit leert men nog eens, hoe uiterst gevaarlyk de S. D. A. P.-Kamer-fraotie was, toen ze in de Tweede Kamer nog zeer weinig leden telde, toen ze er maar steeds roekeloos op los sloeg. Adres aan hunne stem bij de Leerplichtwet, waardoor het maar een haartje heeft gescheeld, of het eerste Kabinet van sociale hervorming zou hebben moeten altre den en plaats maken voor een clericaal Kabi net, wat de sociaal-democraten zeggen lieele- maal niet te willen hebben, Wij zijn den heer Schaper, die thans wel, zooals de heer Duys, zal willen erkennen, dat het stemmen tegen de Leerplichtwet eene fout is geweest, erkenteljjk, dat hg onomwonden verklaard heeft, dat, nu zijne partij iQ de Tweede Kamer in aantal no. 3 is van de zeven, het met het roekeloos er op los slaan uit zal moeten wezen, maar er ontbreekt nog iets aan d« confessie. Het zal ook uit moeten wezen, met het vooropstellen van wenschen op ieder gebied, waardoor wel de groote massa wordt gewonnen, maar waarvan men vooruit weet, dat ze niet verwezenlijkt kunnen worden, en die men ook niet uiten zou, als men zelf achter de groene tatel kon worden geroepen, maar dat kan niet, omdat aan die roepstem geen gehoor wordt gegeven, als ze komt. Maar in dat opzicht verliest de vos nu eenmaal wel zjjne haren maar niet zijn streken, getuige de wittebroodactie en de melkactie, waarvan niemand meer iets hoort, en waarop men des dichters woord kan toepassen Et rose, elle a vécu ce que vivent les roses L'espace d'un jour. Bg de herziening van hare gedragslijn zal de S. D. A. P. echter voor deze moeiljjke puzzle komen te staan, hoe ze hare Kamerfractie, die tot 15 man groeide, door het beloven van gouden bergen aan de kiezers, op getalssterkte zal kunnen houden door het mededeelen van de nuchtere waarheid. DE OORLOG. De algemeene toestand. Hoogst belangrgk is het bericht, dat Gal- lipoli thans geheel door de Engelsche troepen is ontruimd. Nadat de posities bij Soevla- baai en bg Anzac waren ontruimd, scheen het doelloos, dat de punt van Gallipoli bg Sedd-ul-Bahr door de Engelschen zou bezet bljjven, wanneer niet het plan van de Engel sche regeeriug was, zich daar big vend te vestigen en er op Turksch gebied, aan den ingang der Dardanellen, een tweede Gibraltar te stichten. Na de ontruiming van Soevla-baai en Anzac werd van verschillende zjjden de mogelijkheid hiervan besproken. Maar de uitkomst heeft deze meening geloochenstraft. Thans is ook de zuid-westeljjke punt van Gallipoli door de Engelschen ontruimd. Zjj hebben de pogin gen om de Dardanellen te forceeren opgege ven. Het schijnt, naar de Engelsche berichten te oordeelen, dat de ontruiming met evenveel zorg en op dezelfde verrassende wjjze heeft plaats gehad, als die van Soevla-baai. De Engelsche generaal Monro meldt, dat alle kanonnen en houwitsers konden worden me degevoerd, behalve 17 versleten stukken ge schut, die echter vernield konden worden, voordat de troepen heengingen. De Britsehe verliezen bedragen één man, die der Franschen geen enkelen. De Turken spreken nog wel van zware verliezen, die de geallieerde troepen leden, en van een ontzaglgken buit, dien zg achter lieten. Maar dit zal wel zeer overdreven zgn, evenals het Turksche verhaal over den groo- ten slag, die aan de ontruiming voorafging en deze noodzakelijk maakte. Ware dat het geval geweest, dan zou immers geen enkele afdeeling zonder aanzienlijke verliezen de sche pen hebben kunnen bereiken. Juist de verrassende en zorgvuldig voorbe reide aftocht moe3t het mogelijk maken, dat bijna zonder verliezen de troepen werden in gescheept. Al is het bijna ondenkbaar, dat de Turken zich nu voor de tweede maal hebben laten beetnemen, en dat de volgehouden strijd door enkele atdeelingen, om de inscheping van menschen en materieel te kunnen volbrengen, een zoo groot succes heeft gehad maar de resultaten toonen aan, dat de Engelsche gene raal ook dezen inscheping met buitengewone zorgvuldigneid heeft voorbereid en uitgevoerd. Dit neemt echter niet weg, dat de Turksche blijdschap over het opgeven van een strijd om den weg naar Konstantinopel in bezit der ge allieerden te brengen, volkomen begrijpelijk is. Het breedvoerige verslag van Sir lan Hamil ton over den strijd aan de Soevla- en Anzac- baai en bij Sedd-ul-Bahr en Tekke Boeroen toont, dat daar door de Engelsche, Fransehe, Indische, Australische en Nieuw-Zeelandsche troepen met heldenmoed is gestreden, en dat deze troepen wel ontzettende verliezen leden, maar ook den Turken belangrijke verliezen toebrachten. Maar uit dit rapport blijkt tevens, dat niet steeds de Engelsche officiereu het be lang inzagen van hetgeen gebeuren moest. Op een oogenblik, schrijft Sir Ian Hamilton, gaf generaal Stopford, inziende welk een belang gemoeid was met het voortzetten der poging om den vijand aan te vallen, zgn divisie-com mandanten last, op te rukken, daar anders alle voordeelen van de verrassende landing zouden verloren gaan. Doch de divisie-com mandanten meenden, naar 't schijnt, dat(opruk- ken onmogelijk was. De troepen waren uit geput en niet meer in staat te vechten, na de vermoeienis van een nachtelijke landing en een gevecht in den heeten morgen. Maar men vergat, dat ook de Turken uitgeput en ge desorganiseerd waren, en dat een opmarsch de overwinning had kunnen verzekeren. Generaal Stopford, die bovendien meende geen voldoende artillerie ter ondersteuning te hebben, gat nu bevel, dat met het oog op de onvoldoende artillerie geen frontaanval zou worden gedaan, doch dat loopgraven die men zag, zooveel mogelijk moesten worden omgetrokken. En in dit bevel, zegt Sir Ian Hamilton, ligt de oorzaak van de mislukking van den aanval op den 8en Augustus. Tegen deze voorstelling van de zaak in het officieele rapport van Sir Ian Hamilton, komt sir Frederik Stopford, de commandeerende ge neraal, die deu aanval leidde, op, en hg diende bg den minister van oorlog een verzoek in, om het ernstige verzuim, dat Sir Ian Hamil ton hem in het rapport toeschrijft, aan een onderzoek te onderwerpen. Het tweede belangrgke bericht is de onder gang van het Engelsche slagschip »Edward Vil", dat op een mijn geloopen en gezonken is. Het is niet een der nieuwste, noch een der grootste schepen van de Engelsche vloot, het was in 1903 gebouwd en had een inhoud van 16.600 ton. Maar vóór de »dreadnoughts" werden gebouwd, behoorde de »Edward Vil" tot de grootste schepen van de Engelsche vlcot, en eenmaal voerde het schip de admi raalsvlaag van een der Engelsche vloten. De bemanning, van 780 hoppen, kon gered wor den, persoonlijke ongelukken kwamen daarbg niet voor. L)e sterkte der Engelsche vloot blijft, ook na dit ongeval, ongeschokt. De strijd aan de verschillende fronten blijft van weinig beteekenis. De artilleriebeschieting die hier en daar wordt afgewisseld met een infanteriegevecht, brengt weinig verandering in den toestand ook al worden eenige loop graven genomen of hernomen, die voordien in banden van den vijand waren. Van den juisten toestand aan het oostelijk front is het nog steeds moeilijk zich eeD denkbeeld te vormen. De Russen beweerden, dat zij Tsjartorysk aan de Oosten rij kers hadden ontnomen. Een aanzienlijke vijandelijk macht dreef hen weer uit dat dorp, doch daarna werd d? vijand weder verdrongen en bleef Tsjar torysk in Russische handen. Het Duitsche en Oostenrgksche legerbericht daarentegen meldde, dat niet het dorp Tsjar torysk, doch uitsluitend het kerkhof van die plaats door een Russische afdeeling werd bezet, doch dat de Russen weder daaruit werden verdreven, en dat sedert dorp en kerkhof in Oostenrgksche handen bleven. De Oostenrgksche artillerie vergdelde een poging van de Russen om het kerkhof van Tsjartorysk te heroveren. De Oostenrgksche berichten blijven betoogen, dat alle pogingen der Russen, om in het ge beid ten zuiden van de Pripjet, in Oost-Galicië en langs de Bessarabische grens, de Oosten rgksche stellingen aan te vallen en in te drukken, werden afgeslagen. De Russen daar entegen, dat aan de midden Strypa de Oosten rgksche troepen over de rivier werden terug gedrongen. Van overwegenden beteekenis is dit alles niet. Het is slechts een bewijs, dat, al ver andert de militaire toestand niet veel, de moordpartg geregeld voortgaat, en dat er aan alle fronten voortdurend wordt gevochten dat er voortdurend menschen worden gedood en gewond. Officieele communiqué's. PARIJS, 9 Jan 's avonds. (Havas.) Offi cieel. In Argonne is een Duitsche mijn ten Zuiden van de Butte de Mesnil ontploft. Ge vechten met handgranaten volgden om den krater, in welks bezit wij bleven. Onze kanonnen hebben een munitie-opslag plaats van den vijand in zijn linie bij de Fiüe Morte tot ontploffing gebracht. In de Vogezen hebben wij StockatenNW. van Metzeral krachtdadig gebombardeerd. De Duitschers werden toen zij het dorp ontruim den, door het vuur van onze kanonnen van 75 mM. bestookt. Bij Stockwier, ten N.W. van Munster, hebben wij verscheidene branden in de verdedigingswerken van den vgand ver oorzaakt. Ten Z. van den Hartmannsweilerkopf hebben de Duitschers na een reeks van vruchtelooze aanvallen die op een hevig bombardement volgden, een kleinen bergkam ten N. van den top van den Hirzstein bezet. Onze troepen, die den top bezet hielden, zgn dientengevolge teruggetrokken. Ons nauwkeurig gericht gor- dijnvuur bracht deu vijand zware verliezen toe. Het artillerie-gevecht houdt aan. BERLIJN, 10 Jan. (Wolff Officieel. Ten N.W. van Massiges in de streek van de boer derij Maison de Champagne hebben aanvallen van onze troepen tot de vermeestering van vijandelijke waarnemingspunten en loopgraven over een uitgestrektheid van eenige honderden meters geleid. 423 Franschen, onder wie 7 officieren, 5 machinegeweren, em groote en 7 kleine mijnwerpers vielen in onze handen. Een aanval der Franschen ten O. van de boerderij mislukte. Een Duitsch vliegeskader heeft de etappe- inrichtingen van den vgand te Yeurne aange vallen. PARIJS, 10 Jan. (Havas.) OfficieelIn Champagne heeft de vgand gisteren den door hem aangekondigden aanval onder begunstiging van een verwoede beschieting, vooral met granaten, en met gebruikmaking van stikgas, tot ontwikkeling gebracht. Zoowel overdag als 's nachts heeft hij tot vier maal toe aange vallen over een front van 8 kilometer, loopende van Courtine tot Mont Tetu, ten Westen en ten Oosten der hoogte van Misnel. Overal heeft ons vuur den vgand gedeci meerd en zijn offensief gestuit. Hg slaagde er slechts een oogenblik in op twee puDten voet te krijgen in onze eerste linie, ten Noord oosten van de hoogte van Mesnil en ten Oosten van Mont Têtu. Een krachtige tegen aanval heeft hem er weer onmiddellijk uit verjaagd. Op dit oogenblik houdt hg nog slechts Jtwee kleine stukken vooruitgeschoven loopgraaf bezet. PARIJS, 10 Jan. (Reuter.) Officieel bericht van avond Artillerie vuur op het geheele front. Op de Maasheuvels heeft onze hevige be schieting vijandelijke schansen vernield. In Champagne hebben Je met verbittering voortgezette gevechten de Franschen in staat gesteld, nagenoeg 't geheele verloren terrein te hernemen. De Duitsche krijgsverrichtingen die breed waren opgezet zoowel wat betreft het aantal in 'tvuur gebrachte troepen als de gebezigde middelen, hadden ten doel belangrgke resultaten te bereiken. Zij zijn echter op een volslagen mislukking uitgeloopen. Op een punt van bet breede front kwam een geheele brigade in bet vuur. Een Duitsch succes. Het Duitsche hoofdkwartier deelt officieel het volgende mede Ten zuiden van den Hartmannsweilerkopf aan den Hirzstein is het ons gisteren ge lukt, de laatste van de op 21 December in 's vijands handen gevallen loopgraven te her overen, daar 20 officieren en 1082 jagers bij gevangen te nemen en 15 machinegeweren buit te maken. Oproeping wan Belgische dienstplichtigen. Koning Albert heeft, naar de Daily Tele graph" meldt, een decreet geteekend, waarbjj alle Belgen, geboren tusschen 1890/1896, die zich in neutrale landen bevinden en zich niet bij het leger aanmelden, als deserteurs zullen worden beschouwd. Het wonnis wan Noppeny. De Luxemburgsche corespondent van de »Tijd« schrijft Thans worden in Luxemburg eenige bij zonderheden bekend, die geleid hebben tot de terdoodveroordeeling van den Luxemburg- schen advocaat Noppeny, wiens doodvonnis dezer dagen, naar ik u reeds meldde, door den Duitschen keizer, door tusschenkomst der Groot hertogin van Luxemburg, in levens lange tuchthuisstraf werd veranderd. Noppeny was in Luxemburg van af het begin van deu oorlog de voorvechter der Fransehe cultuur, toonde zich meer Fransch- gezind dan de Franschen zelf, en was zóó fanatiek anti-Duitsch, dat hem ieder middel geoorloofd scheen, om de Duitschers in Lu xemburg te dwarsboomen. Men waarschuwde

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 1