Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. ri ti Bekendmaking. Bekendmaking Kieuwjaar. Loop der bevolking te Ter Neuzen. No. 2637. Zaterdag 1 Januari 1916. 27e Jaargang Firma A. H. Donze J. D. Thielman Rott. Koloniaalhandel J. Pladdet M. Vroegop REKENINGÏln~~ UIT QNZE OMGEVING. Kerknieuws. Hoogwatergetij te Ter Neuzen. ABONNEMENTSPRIJS; Per 3 maanden 75 cent voor binnen en buiteD Ter Neuzen. Voor België 95 cent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen by alle Boekbandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. latere. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: an 1 tot en met 5 regels 50 sent; elke regel meer 10 cent. Bjj abonnement aanmerkelijk vei> minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen _Deze^ouranWerschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen by den Uitgever M DE JONGE, te Ter Neuzen. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend dat Regeeringsbaonen en erwten verkrijgbaar zijn bij de navolgende winkeliers Noordstraat No. 46 Korte Kerkstraat No. 16 Noordstraat No. 28 Tholensstraat No. 120 Donze Visserstraat No. II en 40/42. De prijzen der bruine boonen zijn 10'/a cent per 5 ons. Groene erwten zijn tl'/a cent per 5 ons. Regeerings Rundvet in de Rott. Kol. handel a 37 cent per 5 ons. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. ten laste der gemeente. Ter Neuzen, 30 December 1915. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Ter Neuzen, den 27 December 1915. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter kennis van belanghebbenden dat de geneesmiddelen enz ten behoeve der armen, gedu rende het eerste halfjaar 1916, zullen worden ver strekt door den apotheker A. J. KLAASSEN, alhier. Ter Neuzen, 30 December 1915. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Zoo staan we weder aan het einde van een' jaarkring. Hpt einde komt noodwendig, of iets goed zij of kwaad. Het zijn immer zulke ernstige, plechtige dagen, die laatste, welke het jaar besluiten. Ernstig en plechtig vooral in onze lucht streek met zijn weinig daglicht en zijn lange duisternis om dezen tijd, met zjjn intiem huiselijk verkeer, als het buiten reeds zoo vroeg donkert. Ja, aan het einde staan wij van een vol gruweljaar, een jaar vervuld van bloed en tranen. De Kerstdagen, geheiligd sinds reeksen van jaren, dagen des Vredes bij uitnemendheid, ze zijn voorbijgegaan. De klokken hebben geklonken, de deuren der kerkgebouwen stonden open, de geloovigen stroomden binnen, om verkwikking en lafenis te vinden in deze dagen, nu zoovelen daaraan behoefte gevoelen. Hoe lieflijk en wijdend klinken anders die tonen Nu sneden ze door de lucht, snijdend en hard voor wie nog niet verstompt zijn door het dag aan dag zich voortzetten van den oorlogsgruwel. In de klanken van klokken en kerstliederen mengde zich het doffe en onophoudelijk dreu nen der kanonnen, d;e daar niet ver van ons af dood en verderf brengen en tusschen de lichtjes van de kerstboomen door meenen wij den dood, te zien grijnzen. Wat een jaar Zoo is het Oudejaarsavond geworden, laatste dag van dit jaar, van het rood geteekende jaar 1915. Heilige, plechtige oudejaarsavond, avond van herdenking, van herinnering aan wat in een jaar tijds gebeurde, welke indroeve her inneringen wekt ge thans op Laat ons sterk staan, dat wij niet vertwij felen De herinnering verbannen, wij mogen, wij kunnen, wij willen het niet. En neergezeten in den huiselijken kring bespreken wij of eenzaam zijnde overdenken wij wat deze welhaast gesloten jaarkring ons bracht. En in de allereerste plaats memoreeren wij, wat op het wereldtooneel plaats had, het groote, maar gruwelijk gebeuren, dat ons geen dag met rust laat. De ontketende gruwelmachten te onzaliger ure in het vorige jaar ontketend, zij zijn nog niet vastgelegd. Onbeperkt gaan zij voort met den schrik wekkende doodendans. Bij de stapels dooden, die het vorige jaar reeds als offers van den krijg aanwees, zijn dag aan dag, 365 malen, nieuwe massa 's ge voegd. Het aantal dooden en vermisten, het be draagt (ontzettende verantwoordelijkheid reeds vele millioenen, het aantal weduwen en weezen is verbijsterend vermeerderd, de schuldenlast met milliarden in ieder oorlogvoerende land toegenomen. En de krijg breidde zich uit De centrale mogendheden zijn na de toe treding van Bulgarije een vierbond geworden, bij de geallieerden voegde zich Italië Ons land, midden tusschen den wereldbrand, hield er zich nog buiten en heeft aan vele hulpeloozen de reddende hand kunnen bieden. Wij zijn tevreden en gelukkig, dat wij nog van vrede kunnen spreken. Toch dreigt één gevaar. De afstomping van ons gevoel voor een wereld van nameloos lijden Erger nog dan België schijnt de verwoesting en ellende van Servië te zijn. I wee kleine landen zuchten onder de ge weldige hand des overwinnaars. V oeleD wij dit nog zoo diep als een jaar te voren Ontzettende schrik bracht het bedrijf van een duikboot tegen de Lusitania, welk pracht- schip met bijna 2000 niet-strijders, waaronder velen van neutrale landen, ten gronde ging. De Ancona, kortelings door een duikboot tot zinken gebracht, maakte dien indruk niet meer. Helaas Want zullen wjj ooit den vrede erlangen, dan mogen wij niet ongevoelig worden voor het nameloos wee der menschheid, wij mogen den oorlog niet als iets gewoons gaan be schouwen. In verband met den grooten wereldkrijg, die woedt over bijna geheel Europa, zich uitstrekt tot in Egypte en Azië, hadden wij geen aan dacht voor wat in Mexico gebeurde, waar de opstand zijne oplossing vond, gaan massale rampen als uitbarstingen van kraters, aard bevingen, mijn- en spoorwegongelukken, die als ieder jaar hunne offers maakten, bijna on opgemerkt aan ons voorbij. Geen wonder, bij den grooten wereldbrand blijven het kleine' vonken Al bleef ons land buiten den krijg, toch ondervond het de nabijheid van het monster. Men denke aan de leening van 275 millioen, die nog met 50 millioen welhaast wordt ver meerderd, aan de aanhoudingen onzer schepen, het opbrengen van Batavier en Zaanstroom, het torpedeeren van de Medea en meest geruchtmakend feit van de Katwijk, aan het opbrengen of verongelukken van visschers- schepen. Velen, landbouwers, fabrikanten en hande laars hebben schatten verdiend, maar duizenden bjj duizenden hebben geleden. Tegenover den vooruitgang van enkelen staat de achteruitgang van velen. Toch is geholpen, er is gesteund, veel ge steund, misschien niei immer voldoende, maar zeker steeds met goeden wille. In onze streek zagen wij velen in België terugkeeren, met droeven blik en gebogen gestalte, anderen zjjn in de vluchtelingenkam pen ondergebracht. Het Ministerie geniet vooral om zijn bui- tenlandsch beleid medewerking van de ver schillende partijen. H aar het economisch leven zich langza merhand begon aan te passen, kon ook weer de politiek zijn rechten erlangen. Waar het ministerie terecht meent aan de verlangens in 1913 geuit, door indiening van wetsontwerpen tegemoet te moeten komen, daar begint zich rechts schrap te zetten en politieke strijd zal niet uitblijven. Moge hij met kalmte en waardigheid ge voerd worden. In onze plaats bleef het economisch leven door gemis van buitenlandsche handel en scheepvaart gedrukt. Steun was en bleef noodig. 1 och valt op goede dingen te wijzen. De werkzaamheden aan onze tramlijn, de aanvankelijke beslissing x>ver een verkeersweg tusschen Oostelijk en Westelijk deel van Zeeuwsch-V laanderen, de verhooging van sub sidie voor de H. B. S. het zijn lichtpunten bij den nood der tijden. Bij de gemeenteraadsverkiezingen werd onze partij versterkt. Eene motie bracht beroering in de gemeente, niet het minst in onze partij. We treden het nieuwe jaar in. Hat kunnen wij beter wenschen, dan dat 1916 moge worden het vredesjaar? Wij hopen voor land en volk, voor onze streek en onze plaats verbetering, voorspoed. Voor ons beginsel, onze partij, ons blad, vragen wij den steun van die ons hielpen in het verleden, wekken wij op tot krachtige medewerking door hen, die nog van verre bleven. Wij zullen voortgaan op den beproefden weg voor wat ons goed leek, wat wij meenen ten zegen te zijn van land en volk Daartoe de steun van ieder, die aan onze zijde behoort Lezer en lezeres, van heeler harte, gelukkig nieuwjaar Men schrijft uit Hulst Steeds wordt het lastiger om een pas mach tig te worden om naar België te reizen. Duidelijk moet aan de met de afgifte der passen belaste ambtenaren worden getoond dat de reis noodzakelijk moet geschieden. Tevens moeten worden overgelegd twee fotografiën waarvan één op den pas wordt geplaatst en gestempeld en de andere gestempelde blyft berusten bij de grenscommandanten der Duit- sche autoriteiten in België. In België zelf worden geen passen meer verstrekt dan uit sluitend- aan vrouwspersonen, en nog wel onder voorwaarde dat de pashouder nimmer tijdens den oorlog meer in het bezette gebied in België terugkeeren. De smokkelarij is, dank zij het krachtdadig en beleidvol optreden onzer militairen en an dere ambtenaren totaal den kop ingedrukt. Als gevolg dezer maatregelen zijn vele ar tikelen van huishoudelijken aard in de grens gemeenten ook thans beter te verkrjjgen. Kan men de nog hier en daar over de grens komen den gelooven dan is het op sommige plaatsen in België met de levensmiddelen voorziening allertreurigst gesteld. Midd. Ct. Zondag 2 Januari 1915. Ned. Hervormde Kerk. In de loop dezer week zijn alhier de vol gende personen gevestigd A. Verpoorte, koewachter, Q 114 van Hoek J. W. H. C. Bruning, electicien, Nieuw- straat 10 van Kaiserswerth A. de Ridder, koewachter. Dekkerstraat 42 van Zaamslag J. B. Standaert, winkelbediende, Noord- straat 50 van 's Hertogenbosch M. S. Ongena, dienstbode, Noordstraat 3 van St! ■Jausteen 8. M. van der Hooft, dienstbode, O 84 van Zaamsjag. Vertrokken A. Vinke, werkman, O 42 naar Heerlen D. Buijze, arts, Noordstraat 72 naar 's-Gra- venhage C. van der Vliet, zonder beroep, Noordstraat 72 naar Kruiningen C. S. de Ridder, zonder beroep, P 36 naar Hoek ('hr. van Kolk, zonder beroep, Walravenstraat 1, naar Veenhuizen. DAGEN. Voorm. Nam. Zaterdag 1 Januari 9.40 10.15 Zondag 2 10.49 11.22 Maandag 3 11.53 Dinsdag 4 0.21 0.49 Woensdag 5 1.15 1.41 Donderdag 6 2.6 2.31 Vrjjdag 7 2.55 3.19 Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN noodigen de ingezetenen uit, om de vorderingen, welke zij ten laste van de gemeente mochten hebben, zoo spoedig rhogelijk in te dienen en daartoe de uitersten termijn niet af te wachten. De Burgemeester van TER NEUZEN wijst, ter vol doening aan de missive van den Heer Commissaris der Koningin in Zeeland dd. 18 dezer, A No. 6864/3e Afdeeling, belanghebbenden met nadruk op de gevaren, welke voor hen het gevolg zijn van niet naleving van het voorschrift van artikel 13 der wet van 1870(S'aats- blad No. ltl) luidende: "Wanneer zich bij eenig stuk vee verschijnselen van eene besmettelijke ziekte openbaren, is de houder of hoeder verplicht daarvan onmiddellijk kennis te geven aan den Burgemeester der gemeente, waar het vee zich bevindt," Ter Neuzen. Voorin. 9% De. A. Timmerman Bevestiging van Kerkeraadsleden eu nam. 2 u.. De. A. 'timmerman. Voorbereiding H. Avondmaal. Sluiskil. Voorm. 9'/a u., en nam. 2 u.. dhr. L. Dek Hulst. Voorm. 9'/a u„ Ds. L. M. de Boer. Gereformeerde Kerk. Ter Neuzen. Voorm. 9 u., en nam. 2 u., Candidaat Vollenhoven van Amsterdam. Gereformeerde gemeente (Vlooewijketraat) Ter Neuzen. 9 u„ 2 uen 5>/a u., Da. Overduin. Oud-Gereformeerde gemeente (Vlooswijketraatl Ter Neuzen. 9 u., 2 u., en 5u., leeekerk. Lokaal „Eben-IIaëzer" (Kerkhoflaan.) Ter Neuzen. Nam. 5'/a u., Evangelisatie. 11 11 11 11 11 11

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1916 | | pagina 1