TERNEUZENSCHE COURANT Buitenland No. 10.634 VRIJDAG 11 AUGUSTUS 1944 84a Jaargang ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENT1EBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN GEL00F EN GEESTKRACHT. QUITSCH WEERMACHTSBERICHT. Zeer zware gevechten in Normandie. TER DOOD VEROORDEELD Strijdt in de Waffen S.S. mede voor een meuw Europa. KEURINGEN. Acht deelnemers aan den aanslag op den Fiihrer ter dood veroordeeld VERS CHI J NT IEDKREN HINSDAG- EN VRIJDAGAVOND. ABONNEMENTSPBIJS per 3 maanden 1,42; Postabonnementen f 1,73. Losse nummers 5 cent per exemplaar. Directeur: L VAN DE SANDE Hoofdredacteur: N. J. HARTE - Terneuzen - Tel. 2298 Deze gemeenschapsprestatie is in haar om- vang en uitvoering eenig in baar soort. Het was een volkslevee in den waren zin van het woord. Op de ernstige gebeurtenissen aan bet front beeft Oost-Pruisen aldus met vastbe- raden daden, met een betooging van gemeen- scbapswil geantwoord, die voor alle Duitschers een iichtend voorbeeld vormt. De waarlijk nationaal-socialistische belijdenis van Oost- Pruisen tot de bartstocbtelijke verdediging van het vaderland is een vaan van Duitsche vast- beslotenbeid. De vijand zal, wanneer hij, ais immer, de hand-naar Duitschen bodem uit- strekt, ervaren dat bij iederen voetbreed met stroomen bloed betalen moet, zoolang tot het uur van den aanval en de afrekening voor de Duitsche legers weer gekomen is." Het zijn vooral ook de laatste woorden, die van uitmaakt. Wat men nu, schrijft de N. R. Crt., al vele maanden achtereen aan het Oostelijke front bad zien gebeuren, sedert weken ook aan het Zuidelijke, dat de Duitsche kracht zicb in den haraneKKigen wil tot afweer van een tot den concentriscben aanval naderenden yrjan... samenbalde en steeds meer op zich zelf con- centreerde, om op het beslissende oogenblik nog over baar voile vermogen te kunnen be- schikken, dat is sedert en door den aanslag op den Fuhrer van een beweging van leger- scharen tot een innerlijke beweging, beweging van geloof en geestkracht, aangevuurd. De terugtochten aan de fronten, zij hebben sinds- dien voor bet lot en de toekomst van het DuiHntratfelk op ^e^sen kracht^ heTeigen i de innerlijke en uiterlijke concentratie op de hart om van daar uit het vertrouwen in den I nationale kracht in een verband brengen, dat uftei'ndelijken uitslag te behouden. De conse- er den emst en mspannmg, de voile spanning quenties. welke aan de fronten onder den druk J van een numeriek en materieel overmaehtigen t vijand getrokken werden, zij kregen voor bet innerlijke de waarde van een vrij wilsbesluit: zooals het in de eerste oorlogsjaren er voor Duitscbland om gegaan is om buiten zijn gren- zen de ruinate te winnen, die het eigen gebied en het eigen volk moest beveiligen tegen de eerste slagen van den vijand, zoo trekt het nog veel meer innerlijk, dan op het slagveld thans geheel en al op zich. zelf terug, op de borstwering van nationaal besef en het natio nale bolwerk, om van daaruit den moed en de kracht te vinden om den laatsten slag te door- staan en het is omgekeerd in deze concentra tie op zichzelf dat het het zelfvertrouwen vindt om tegenover den vijand, met zijn over- macht van menschen en wapens, tot de uiterste consequenties te gaan. Juist nu de aanslag op den Fiihrer het sein gewnest is om deze zelf-concentratie door geesf en lichaam van volk en staat in voile bewustheid uit te voeren nu mag men verwachten, dat er ook voor de militaire bewegingen dit eene cnte- rium zal blijven beslissen: alle kracht te vin den in zich zelf, geestelijk, maar ook ruimte- lijk. Ziet men het van dien kant, dan krijgt de vergelijking, welke de Briisseler Zeitung dezer dagen met den tijd van Frederik den Groote maakte, een zin, die haar boven de toevallig- heid verheft. Toen Frederik de Groote zijn moeilijken dri'efronten-oorlog tegen de Russen, Oosten- rijkers en Franschen te doorstaan had, aldus de R. dsseler Zeitung, beperkte hij alle voor- naamste inspanningen tot zijn kerngebieden. Oost-Pruisen liet hij aan de Russen en wat hem in de Rijnsche landen toebehoorde. stelde hij zonder verw'eer aan de willekeur van den vijand ter beschikking. .Alleen voor de verde- diging van zijn stem'provincies, voor hun weer- baren samenhang, bracht hij het meest moge- lijke aan krachten, middelen en intelligence op. Want wanneer in de groote slagen over hun lot beslist werd, dan werd tegelijkertijd ook het lot van de Pruisische randgebieden en enclaven bepaald. Met Berlijn stond en viel ook Guiik, met Neuruppin ook Koningsbergen en het Westfaalsche Minden. Zoolang kon de vijand zijn successen slechts als tijdelijk be- schouwen, als het leger van Frqderik met ten- volle uit het veld geslagen was en de gebieden i)Qzet W£tj*en, die yoor hem steeds weer. de o-edunde gelederen aanvulden en de kanonnen goten Op de geniale manier, waarop FrederikI hardnekkK de prestaties van zijn voorvaderen bekroonde drongen. en Pruisen in harde oorlogen tot de vijfde Europeesche groote mogendheid verhief, ver- wezenlijkte hij in alle consequentie een lapi- daire wet van strategic, verbrokkeling te vermijden en als het erop aankwam, de hoofd- krachten op kerngebieden te coneentreeren' Wei is het niet voldoende om een historische parallel te trekken, om met zekerheid aan te duiden. hoe het verdere verloop van zaken zal zijn; maar de keuze van de parallel is wel in staat om aan te geven met welke verwacti- tingen men voor het oogenblik zijn besluiten reemt. Indien zij over de toekomst niets be slist dan is zij des te welsprekender voor den wil, waarmee zij tegemoet wordt gestreefd. net. 'oorbeeld van Frederik den Groote is dan ook op zichzelf niet voldoende, om alle zorgen te verdrijven. ,,Zeker is het niet zon der belang, aldus de Briisseler Zeitung, wan neer de Oekraine verloren gaat en de oogst in de Oostgebieden in gevaar komt. Onze zorgen zijn niet verzwegen, maar openlijK en het ware kletskoek, wanneer wij zouden trachten te bewijzen, dat het alleen maar voor- deel was, dat wij ons naar achteren geccn- centreerd hebben. Dat is zeker niet zoq. Maar wij hebben nog alle voornaamsce troe- ven, waarmee wij in 1939 uittrokken, ienvolle in de hand. Wanneer de rij van groote s.agen de serie van ingebruikneming van de nieuwe wapens en het definitieve standhouden van onze afweer voor het groote of of begin t. dan zullen tegelijk, behalve over ons lot, ons leven en onze toekomst, de dobbelsteenen ge- worpen worden over alles, wat thans toch niet meer dan de aanhangsels van de groote be- slissingen vormt of wij toegang krijgen tot de tarwe van Canada, de ertsen van Nikopol oi da koffie van Oleandi". .Van dit vertrouwen in den laatsten slag is de Fiihrer voor zijn Duitsche volk en voor alien, die zich onder zijn leiding geschaard hebben, het symbool. En wanneer hij in zijn toespraak tot de Reichsleiter en gouwieiders, die hem dezer dagen zijn komen begroeten om hun vreugde over het mislukken van den aan slag uit te drukken, zeide, dat hij juist door den 20sten Juli een vertrouwen gekregen had als nooit tevoren in zijn leven, wanneer hij zeide. dat hij, welke slagen er ook van het lot mochten komen, als drager van de vaan van geloof en vertrouwen zou vaststaan,, over tuigd, dat hijl voor zijn land noodig was als de man, die onder geen omstandigheden capi- tuleert. dan is daarmee in alle scherpte en met alle geladenheid gezegd, in welken inner- lijken zm thans de hoofdkrachten op de kern gebieden worden geconcentreerd. En in dit licht zijn nu voortaan alle be wegingen gesteld. tot aan de grenzen, waar de uiterlijke strijd gestreden wordt. Het ligt in zijn eerste glans op het volgende bericht van de Nationalsozialistische Parteikorres- pondenz uit de gouw Oost-Pruisen: ,,De militaire gebeurtenissen zijn voor de Oost-Pruische bevolking tot een signaal voor een werkelijk totalen inzet van alle krachten geworden, zooals er in de Duitsche geschiede- nis nauwelijks een voorbeeld bestaat. In den hartstochtelijken wil, om den bolsjewistischen doodsvijand het schenden van den Duitschen bodem te beletten, zijn honderdduizenden van Oost-Pruisen den oproep van gouwleider Koch gevolgd en hebben houweel en schop voor den bouw van de grensbescherming ter hand ge- nomen. Binnen drie uur marcheerde bijvoor- beeld de universiteit Koningsbergen met alle professoren, studenten, bedienden enz. aaneen- gesloten af voor het transport. Aan den inzet namen 30.000 Hitlerjongens deel, die met de spade aan den schouder aaneengesloten uit hun woonplaatsen opmarcheerden. Zoo gin het ook in alle takken van bestuur en be- roepsstanden van Oost-Pruisen. Sedert den 16en Juli we^t 4e hele Oost-Pruisische bevol king hard en ingespannen met volledige over- gave Vaan de besefteWfii%&.y«an de .grens. Eefe geweldige grondverplaatsing werd volbracht Reeds binnen 24 uur was de eerste linie var, honderden kilometers langs de grens van Oost- Pruisen tot stand gekomen. En zoo gaat de ahbeid van de Oost-Pruisische bevolking dag in dag uit, week aan week, in de diepte inge- deeld, met aflossing en wisseling van ploegen Het opperbevel van de weermacht deelde Woensdag mede: In Normandie zijn thans langs het geheele front, Zuidelijk van Caen tot Oostelijk van Avranches, zeer zware gevechten gaande. Met zeer groot gebruik van materieel liep de vijand, gesteund door talrijke tanks en sterke luchtstrijdkrachten, steeds weer storm tegen ons front. Hij slaagde er echter alleen ten Zuiden van Caen en ten Zuiden van Vire in, in ons front binnen te dringen. Vijandelijke aanvalswiggen werden echter in de diepte der stellingen opgevangen. In de overige sectoren bleven de vijandelijke aanvalsgroepen met de zwaarste verliezen aan dooden en gewonden reeds voor onze stellingen steken. In het gebied van Le Mans kwam het gisteren tot vea-bitterde gevechten, in welker verloop de vijand de stad zelf binnendrong. In Bretagne werden de in de riehting van Dorient en Brest aanvallende Amerikaansche formaties afgeslagen en talrijke vijandelijke tanks vernield. Om St. Malo wordt nog steeds hard gevochten. Gevechtsvliegtuigen vielen de aanvoerbasis Avranches en Brecey met goed gevolg aan. In de wateren voor Avranches werd in den nacht van 7 op 8 Augustus een vijandelijik koopvaar- dijschip van 10.000 ton door bomtreffers t°t zinken gebracht. Boven Normandie en het Westelijke bezette gebied verloor de vijarja 20 vliegtuigen. In het Franscbe achterland werden 69 ter- roristen in den sfrijd vernietigd. Het gebied van Groot-Donden ligt onder zwaar vergeldingsvuur van de V 1. In Italie ondernam de vijand slechts plaat- selijke aanvallen Zuidoostelijk van Florence en in het gebied Noordelijk van Arezzo, die zon der resultaat bleven. Bewakingsvaartuigen der marine brachten voor de Dalmatische kust twee Britsche motortorpedobooten tot zinken. Twee eigen vaartuigen gingen verloren. In het Oosten werden in het gebied van Baronof krachtige door tanks gesteunde Sov- jet-aanvallen afgeslagen of opgevangen en 47 vijandelijke tanks vernield. Zuidoostelijk van \yarka zijn pants,erformaties tot den tegen- aanval overgegaan en in de door den vijand verdedigde stellingen binnenge- Wegens misdrijven tegen de bezettende mflcbt. De Hdhere SS- und Polizeifiihrer ,,Nord- west" maakt bekend: Het Polizeistandger i cht 's-Hertogenbosch tieeft op 5 Aug. '44 onderstaande Nederlanders wegens misdrijven tegen de verordening op de bescherming der orde ter dood veroordeeld: 1den installateur Willem S a n t e m a, geb. 2 Maart 1902; 2) den win'kelbediende Jan van der Laan, geb. 14 Dec. 1914; 3) den hulpmachinist Germanus Moo ij, geb. 30 Jan. 1923; 4) den belastingambtenaar Petrus van Gils, geb. 6 Oct. 1916; 5) den vlashandelaar Friedrich V ogel, geb. 23 Mei 1909; 6) den student Rudolph van Baarle, geb. 31 Juli 1918; 7) den bestuursambtenaar Johannes Spits, geb. 18 Maart 1916; 8) den laborant Theodor Mo o ij, geb. 21 Februari 1920; 9) den ingenieur Jan Willem H. Pen ning, geb. 21 September 1917; 10) den boek- handelaar Douve W e r k m a n, geb. 12 Juli 1914; 11) den winkelbediende Dionisius En- gelsen, geb. 1 April 1921; 12) den handels- bediende Pieter P 1 e u r k e, geb. 1 December 1920; 13) den kantoorbediende Johannes H a- gedoorn, geb. "2 Juni 1911; 14) den drukker Everhardus Overeem, geb. 12 October 1919; 15) den conservator Steeven Bastiaans, geb. 7 Februari 1891; 16) den leeraar Hendrik Uittien, geb. 16 September 1898; 17) den kantoorbediende Josef van de Mortel, geb. 5 April 1910; 18) den patroonteekenaar An- dries G o r t, geb. 24 Januari 1914; 19) den schilder Cornelis de Graaff, geb. 3 Novem ber 1914; 20) den advocaat Louis Cornelis Dijkman, geb. 5 Augustus 1919; 21) den student Dodewijk /an D u u r e n, geb. 5 Augustus 1917; 22) den kantoorbediende Jo hannes Rainer d e M i 1 d t, geb. 26 Februari 1924; 23) den onderwijzer Jan Nauta. geb. 3 Mei 1917; 24) den magazijnbediende Arthur Viktor Martens, geb. 27 September 1917. Alle veroordeelden waren vooraanstaande actief deelnemende leden van een organisatie tot het verspreiden van ophitsende geschriften. Allen waren reeds vdor de oprichting dezer organisatie werkzaam in andere illegale ver- eenigingen. Volgens een bepaald organisatie- plan namen zij deel aan de samensteliing en verspreiding van een vrij omvangrijk illegaal ophitsend geschrift, dat den laatsten tijd open- lijk opriep tot strijd tegen de bezettende macht. Ook vereenzelvigt zich het geschrift met de- genen, die Nederlandsche nationaal-socialisten vermoorden. Het bevatte verder zeer onbe- hoorlijke caricaturen, die den Fiihrer van het Groot-Duitsche rijk en zijn soldaten moeten beleedigen, maar tegelijkertijd Stalin verheer- lijken. Het Standgericht heeft geconstateerd, dat in dezen kring van daders de auctores intel- lectuales1 moeten worden gezien van talrijke misdaden tegen de bezettende macht, die de laatste maanden gepleegd zijn. Op grond van deze overweging en omdat de in de verorde ning op de bescherming der orde genoemde strafbare feiten in meer dan edn opzicht aan- v/ezig zijn, moest de dpodstraf worden uitge- sprdken. Het vonnis is na onderzoek van de moge- lijkheid van gratie aan 23 veroordeelden vol- trokken. De Nederlander Andries Gort werd begena- digd tot 15 jaar tuchthuisstraf. Het S.S.-Ersatzkommando deelt mede: iedere gezonde Nederlander kan zich aanmelden teneinde gekeurd te worden voor de Waffen S.S. (Wikjng), S.S. pantzer- grenadier-brigade Nederland, S.S. pantzer jagerkom- pagnie Scheveningen, Landstorm Nederland en Ger- maansche <fcsS. in Nederland. 14.8.44 812 uur, Rotterdam, Deutsche Oberschule, Westerlaan 1. 14.8.44 1618 uur, Den Bosch, hotel Noord-Brabant, Markt 45. 15.8.44 812 uur, Venlo, Deutsches Haus, Egmond- straat 16. 15.8.44 1618 uur, Arnhem, cafe Royal. 16.8.44 812 uur, Zwolle, hotel Geitenbeek. 17.8.44 813 uur, Amsterdam, Dam 4. 18.8.44 812 uur, Utrecht, S.S. Ersatzkommando Niederlande, Nebenstelle, Vredenburg 19. 18.8.44 1517 uur, Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leusderweg. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen ver- strekt met betrekking tot de verzorging van familie- leden, difur der opleidihg, extra levensmiddelen, kolen, etc. Personen tusschen 19 en 35 jaar, die aanmeldings- plichtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich even- WiWi ecns aanmelden en worden gedurende de verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-S.S. kan ieder worden, die, na Bij onze vrijwilligers. Met verre- tenminste een jaar diensttijd, zijn geschiktheid voor de kiikers wordt gezocht naar vijan- officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding delijke weerstandsnesten. is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering (SS P.K. Schulz O/H P s.) zijn: gedrag, karakter, prestatie. Alle verdere inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en te- rugreis verstrekken de navolgende Nebenstellen der Waffen S.S.: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56; Utrecht, Vredenburg 19; Heerlen, Saro- leastraat 25; Groningen, Heerenstraat 46 en Enschede, Hengeloschestraat 30. Even- eens bij het S.S.-Ersatzkommando Niederlanden, Den Haag, Korte Vijverberg 5. Ten Zuidwesten van Bialystok hervatten de bolsjewisten hun aanvallen na hevige artil- lerievcorhereiding met sterke formaties tanks en slagvliegtuigen. In eenige penetratieplek- ken duren de zware gevechten voort. Noordelijk van de Memel werden ook giste ren weer alle doorbraakpogingen der Sovjets verijdeld. Bij Raseinen binnengedrongen vijan- delfke strijdkrachten werden in den tegenaan- val 'afgegrendeld. 66 vijandelijke tanks werden stukgeschoten. Aan het Letlandsche front stortten talrijke vijandelijke aanvallen na zwaren strijd ineen. In scheeraanvallen mengden slagvliegtuigen zich herhaaldelijk op doeltreffende wijze in de gevechten te land. Gevechts- en nachtslag- vliegtuigen vielen met goed gevolg verkeers- installaties en steunpunten der Sovjets aan. Verscheidene pontonbruggen over den Weich- sel werden vernield. Bewakingsvaartuigen van een Duitsch kon- vooi en scheepsafweergeschut schoten voor de Zuidkust van Noorwegen acht Britsche vlieg tuigen neer. Vijandelijke storingsvliegtuigen heten m den afgeloopen nacht bommen vallen op plaatsen in West-Duitschland en Oost-Pruisen. Te Keu- len ontstond schade aan gebouwen. In aanvulling op het weermachtbericht wordt medegedeeld: in den Noordelijken sector van het Oostelijke front hebben zich de Noord- duitsche 83ste divisie infanterie onder bevel van kolonel Goetz met daarbij gedetacheerde deelen van de Oostpruische 61ste divisie in fanterie en de 19e Letlandsche SS-divisie on der bevel van SS-Brigadefiihrer en generaal- majoor der Waffen-SS Streckenhach bij aan val en verdediging brjzonder onderscheiden. De wachtmeester Scharf bij een brigade storm- geschut en de Unteroffizier Janko van een af- deeling kustartillerie van het leger hebben zich door bijzondere dapperheid in den strijd met Sovjettanks onderscheiden. Het vonnis twee uur later door den strop voltrokken. Het Volksgerechtshof van het Groot-Duit sche Rijk heeft op 7 en 8 Augustus de zaak behandeld tegen acht uit het leger uitgestooten verraders, die deelgenomen hadden in leiden- de functie aan de misdaad van 20 Juli. De beklaagden Erwin von Witzleben, Erich Hoppner, Hellmuth Stieff, Albrecht von Ha- gen, Paul von Hase, Robert Bernardis, _Frie- drich-Karl Klausing en Peter Graf York von Wartenburg werden als meineedigen, eerloo- zen, eerzuchtigen, wegens hoog- en landver- raad ter dood veroordeeld. Hun vermogen ver- valt aan het Rijk. Het vonnis is twee uur na de uitspraak voor alle veroordeelden met den strop voltrokken. Over de behandeling van de zaak meldt het D.N.B. Voor het Volksgerechtshof heeft Woensdag na een behandeling van twee dagen de mis- dadige aanslag van 20 Juli zijn gerechte straf gevonden. In de groote zaal van het Kammergencht te Berlijn kwam op 7 Augustus de eerste Senaat van het Volksgerechtshof bijeen. Door een zijdeur worden de acht beklaag den door politieagenten in de zaal gebracht. Zij dragen geen uniform. In een dubbele rij zitten zij, wachtend op hun rechters. aan de lange zijde van de zaal. Met de lippen opeen, voor zich uit starend, zit de vroegere generaal- veldmaarschalk Von Witzleben, naast hem de vroegere Generaloberst Hoppner, die reeds m 1942 wegens lafheid tegenover den vijand uit de weermacht was gestooten. De vroegere .'eneraal-majoor Stieff werpt schuwe blikken in de zaal. Met nerveuze en. onrustige gebaren grijpt hij steeds Weer naaft- Xijrfhals, terwijl de andere beklaagden dof voor zich hit staren. Intusschen heeft de Senaat in de wijnroode toga's, die dit hoogste Duitsche gerecht draagt. de zaal betreden. aan het hoofd de president, dr. Roland Freisler. De aanklachL wordt ingediend door den Oberreichsamvait, Lautz, die vergezeld is van den Oberstaats- anwalt, Gorisch. Voor *de beklSagden hebben de acht toegewezeh verdedigers plaatsge- nomen. Voor de assessor, de koopman Seu- berth. aan de behandeling deeinepmt, wordt hij door den president beeedigd. De behandeling begint met de verklaring van den president, dat de Oberreichsanwalt een aanklacht indient tegen d~ vroegere gene- raal-veldmaarschalk Von Witzleben, General oberst Hoppner, generaal-majoor Stieff, re serve eerste-luitenant Von Hagen, luitenant- generaal Von Hase en luitenaut-koionel bij den generalen staf BernaldiS, die op de vragen naar zijn personalia zoo onhoorbaar ant- woordt. dat de president hem moet vermanen luid te spreken. Voorts zitten op de beklaag- denbank de vroegere kapitein Friedrich Karl Klausing en de vroegere reserve -luitenant graaf York von Wartenburg. Als de president den eersten beklaagde Er win von Witzleben oproept en deze de hand wil opheffen om den Duitschen greet te bien- gen. verzoekt de president hiervan verschoond te blijven, met de woorden; „De Duitsche groet wordt slechts gebracht door volksgenoo- ten, die hun eer nog bezitten". De Oberreichsanwalt Lautz dient de aan klacht in met de korte motiveering, dat de beklaagden in den zomer van 1944 als deel nemers aan een kleinen kring van samen- zweerders getracht hebben den Fiihrer, door laffen moord te dooden om daarna door een revolte in het binnenland de macht ever leger en staat aan zich te trekken met het doel om zich smadelijk aan den vijand over te geven. Onthullingen van Stieff. Als eerste beklaagde treedt Stieff voor de tafel der rechters. Uit zijn verhoor blijkt, dat hij op 30 Januari 1944, dus, zooals de president opmerkt. op den verjaardag van het over- nemen van de macht. is bevorderd tot gene raal-majoor. De president constateert, dat de beklaagde bij het eerste politieverhoor, waar- bij hij voorgaf van alles wat met deze vreese- lijke gebeurtenissen samenhangt, pas na den moordaanslag te hebben vernomeh, heeft ge- logen. Als Stieff uitvluchten tracht te zoeken, verlangt de president een ondubbelzinnig ja of neen, waarop de beklaagde toegeeft bij het eerste verhoor onwaarheid te hebben gespro- ken. De president houdt dan den beklaagde zijn bekentenis voor de politie woord voor woord voor. President: „Hebt u in den zomer van 1943 kolonel Von Treschkow, den lateren chef van den staf van een leger van de legergroep cen trum, bezocht en heeft hij er oyer gesproken dat de Fiihrer door een dynamietaanslag br de bespreking van de militaire situatie ver- moord moest worden?' Beklaagde: ,,Ja." Pres.: ,,Hebt u uw chef en hebt u den Fiihrer rapport uitgebracht over dit schande lijke voornemen?" ,,Neen, dat.heb ik niet.'' hij met een duidelijk hoorbaar ,,ja". Bij het verdere verhoor doet Stieff mede- deelingen over een vroeger plan dat wel voor- bereid, maar niet uitgevoerd was. Men zou den Fiihrer een nieuwe soldatenuitrusting de- monstreeren. De gewone soldaten, die zich aan het front verdienstelijk hadden gemaakt, zouden voor deze „vereerende opdracht" wor den gerequireerd. In de uitrusting van een dezer argelooze frontsoldaten zou de horn met tijdontsteking worden gepakt, opdat zij zou ontploffen op het oogenblik, dat de soldaten bij. den Fiihrer werden gemeld, om hem met de grenadiers te dooden. De beklaagde bekende, dat hij ook In al deze bijzonderheden was in- gewijd. De beklaagde bevestigt dan, dat, nadat de aanslag bij de demonstratie der nieuwe uit rusting niet was uitgevoerd. nu door graaf Von Stauffen-berg, een geconcentreerde spring- stoflading in een actetasch gedurende de be spreking van de situatiebij den Fiihrer zou worden binnengesmokkeld, een voorstel, dat eveneens van den vroegeren generaal-majoor Von Treschkow uitging. Opnieuw wendt zich de president tot den beklaagde: .Thans kende u dengene, die den aanslag wilde ten uitvoer leggen. Hebt u het nu den Fiihrer gemeld?" Bekl.: ,,Neen." Bij het verdere verhoor van Stieff wordt ge sproken over zijn onmiddellijken chef, den kwartiermeester-generaal van het veldleger. /den -vroegeren generaal der artillerie Wagner, ,die na den mislukten aanslag zelfmoord ge pleegd heeft. Hierbij blijkt, dat Stieff reeds in de laatste. maanden van 1943 met Wagner over den moordaanslag heeft gesproken en dat Wagner op de hoogte was. De bewering van Stieff, dat zoowel Wagner als hij van den aan- vang af de misdaad niet hadden gewild, wordt door den president beantwoord met een ver- wijzing naar' de duidelijke bekentenis van be klaagde, dat hij de voor den aanslag gebruikte springstof verborgen heeft gehouden. Onder de groote spanning, komt den ter sprake, dat reeds op 6 en op 11 Juli de moor- denaar, graaf Stauffenberg, die zich in het hoofdkwartier van den Fiihrer had gemeld om rapport uit te brengen. de voor den moord aanslag bestemde springstof bij zich heeft ge- had. -Pres.; ..Waarom is de aanslag niet op dezen dag uitgevoerd?" Bekl.: Omdat de Reichsfiihrer-SS niet aan- wezig was. Deze moest ook uit den weg ge- ruimd worden." Thans volgt de beslissende vraag: „Hebt u voor 20 JUli geweten, dat graaf Stauffenberg op dezen dag zijn moordplan wilde uitvoeren?" De beklaagde geeft toe, dat hij den 19den Juli des avonds door Wagner ervan in kennis werd gesteld, dat de misdaad op 20 Juli zou plaats vinden. Het. verhoor van Von Hagen. Dan wordt de vroegere reserve eerste luite nant Albrecht von Hagen verhoord. Hij was ondergeschikte van den na den aanslag naar de bolsjewisten overgeloopen majoor Kuhn, die op zijn beurt ondergeschikt was aan be klaagde Stieff. Ongeveer eind November 1943 had majoor Kuhn hem opgedragen, twee pak- jes springstof in veiligheid te brengen, die door majoor Kuhn en beklaagde in het bosch bij een stapel hout begraven werden. In Decem ber 1943 kreeg hij van Kuhn, naar aanleiding van een dienstreis naar het front, nogmaals opdracht voor ontplofbare stoffen te zorgen, hetgeen hij ook deed. Een rapport over de uitvoering van dit bevel heeft hij echter niet gemaakt, terwijl van alle andere uitgevoerde opdrachten schriftelijk rapport door hem werd uitgebracht. Beklaagde bevestigt dat Stieff van deze opdracht tot het verzorgen van springstoffen heeft geweten, hoewel het bu reau van Stieff en van de anderen deelnemefs met inbegrip van beklaagde in het geheel niets met ontplofbare stoffen uitstaande hadden, maar een volkomen andere taak hadden. Stieff liet zich de springstof overhandigen en be- waarde haar hij zich, tot zij op zijn bevel eind Mei 1944 door Von Hagen naar Berlijn ge bracht werd en aan den moordenaar Stauffen berg overhandigd werd. Pres.: ,,Hebt u de springstof bij Stauffen berg afgeleverd?" Bekl.: ,,Ja." Pres.: ,JEn daarmede was de zaak afgehan- deld?" Bekl.: ,,Neen.' Pl*€S MftET. Bekl'.': ,'lk heb Stauffenberg gevraagd, wat daarmede moest gebeuren. Daarop heeft Stauffenberg verklaard, dat hij daarmede de INLICHTINGEN OVER WAFFEN-SS. Het SS-Ersatzkommando, Korte Vijverberg 5, Den Haag, deelt ons mede: Gehoor gevende aan de vele verzoeken, is het SS-Ersatzkommando er toe overgegaan, overal in Nederland inlichtingeribureaux op te richten, waar men alle inlichtingen over de Waffen-SS verkrijgen kan. Ook te Utrecht is een bureau geopend. Men kan zich dagslijks van 9.0012.00 uur van 14.0017.00 uur en van 19.0021.00 uur tot dit kantoor wenden, waar alle mogelijke vragen zonder eenige ver- plichting beantwoord kunnen worden. Het bureau is gevestigd: Vredenburg 19, Utrecht. Op de vraag van den president, wie het beter had kunnen doen, antwoordt von Witzleben met zachte stem: „Wij beiden, Beck en ik". Een tweede bespreking in deze aangelegenheid hield Von Witzleben in October of November 1943 met Olbricht en wel omdat Olbricht zich had belast met de eorrespondentie over het verraad. Bij deze bespreking heeft aldus blijkt uit de behandeling Olbricht er voor het eerst op gewezen dat hij het alleen nauwe lijks afkon. Hij moest er nog iemand bij hebben. De president vraagt hoe men zich eigenlijk de verwezenlijking had gedacht van het plan om den Fiihrer tot aftreden te bewegen en Von Witzleben en Beck opperbevelhebber en rijkskanselier te laten spelen. Daarop antwoordt von Witzleben: „Varfrde heele politiek en de Jainnenlandsche polltieke aapgejegenheden heb ik in het geheel geen verstand. In de eerste plaats wilden wij ons natuurlijk van den Fiihrer meester maken, maar niet in den vorm van een aanslag. Men zou wachten op een tijdstip dat de Fiihrer met zoo klein mogelijk gevolg op reis zou zijn, opdat men zich van hem meester kon maken. Wij waren van meening, dat een Fiihrer in leven nuttiger voor ons zou zijn dan een niet-levende." Pres.: „Wie zou den stoottroep aanvoeren?" Von Witzleben: „De menschen daarvoor moesten eerst gezocht worden." De president vraagt, of men zich had voorgesteld, dat de Fiihrer zich zonder strijd zou laten overweldigen. Von Witzleben antwoordt: „Dat hadden wij ons toen voorgesteld." Op de opmerking van den president, dat men toch een zuiveren moord had beraamd. verklaart von Witzleben: „Dat kan men natuurlijk zeggen." Een derde bespreking had von Witzleben in Mei 1944, toen hij naar Olbricht ging om zich, zooals hij zegt, een uiteenzetting van de situatie te laten geven. Daarbij leerde hij den moor denaar, graaf Stauffenberg, kennen. Von Witz leben geeft toe, dat hij nu wist, dat Olbricht den „gezochten helper" had gevonden. Na deze bespreking vertrok von Witzleben inallekalmte voor zijn gezondheid naar Bad Kissingen. Daar werd hij op 10 of 11 Juli opgebeld door een nieuwen tusschenpersoon met de mededeeling, dat hij onmiddellijk naar Berlijn moest komen. Men had hem daar noodig. De aanslag was namelijk al voor dien dag beraamd. (Wordt vervolgd). Bekl.: De beklaagde geeft verder toe, dat hij heeft deelgenomen aan eenclatere bespreking met - den inmiddeljB standrechteljjk doodgeschoten I regeering of den Fuhrer zoo precies weet generaal dersanfanterie. Olbricht. en daarbij ook 1 Ik dat niet meer in de lucht ivnde iaten kennis maakte met den. vroegeren General oberst Von Beck, die er direct bij hem op aandrong, den Fuhrer door een dynamiet aanslag uit den weg te ruimen. Pres.: .Heeft men u gevraagd, of u daar- aan wilde deelnemen? Bekl.Ja." Pres.: .,1s het juist dat in October 1943 graaf von Stauffenberg bij u heeft aange drongen en dat u niet geweigerd hebt. aan- gezien u de hand in de zaak wilde hebben?" Bekl.: ,,Ja." Pres.: .Beseft u, dat u niet alleen de hand om van uw hoofd niet eens te spreken maar uw eer erin gemoeid hebt en door uw toestemming uw eer voor altijd verloren hebt?" Bekl.: ,,Ja." Stieff geeft op desbetreffende vragen toe, dat hij, toen Von Stauffenberg hem voorstelde den aanslag uit te voeren. weliswaar dit van de hand wees, doch de ontplofbare stoffen, die voor den aanslag gebruikt werden, heeft be- waard. ofschoon hij wist, dat zij bestemJ waren voor het arghstige moordplan. De pre sident houdt den beklaagde voor. dat hij voor de politie heeft verklaard nooit ontplofbdre stoffen in zijn bezit te hebben gehad. Ten bewijze van de leugenachtigheid van beklaag de leest de president het proces-verbaal van het verhoor voor, waarin de beklaagde aan- vankelijk alles ontkent om tenslotte toe te geven, dat hij het was. die de helsche machi nes, waarvoor een verre bloedverwant van den aanslagpleger gezorgd had. naar Stauffenberg liet brengen. Daarbij wijst de president erop, dat hier sprake is van een ontplofbare stof van Engelsche herkomst. Als de president den beklaaede vraaet. of hii heeft neweten. dat de ontplofbare stof gebruikt moest worded .voor een moordaanslag op den Fuhrer, antwoordt ik dat niet meer vliegen". Op de vraag van den voorzitter, of hij dit voornemen van graaf Stauffenberg in overeen- stemming met zijn plicht heeft gemeld,antwoordt ook beklaagde met „neen". De pres dent be- sluit het verhoor van beklaagde met te con- stateeren, dat von Hagen den aanslag mede gepleegd heeft, doordat hij de springstof aan Stauffenberg heeft doorgegeven. Na een korte pauze gaat de president over tot het verhooren van den vroegeren generaal- veldmaarschalk Von Witzleben en den vroegeren generaal-oberst Hoppner, die reeds in 1942 wegens lafheid en ongehoorzaamheid uit de weermacht was gestooten. Von Witzleben is in 1881 geboren. In 1901 werd hij officier in actieven dienst. IndeRijks- dagzitting van 19 Juli 1940 werd hij door den Fuhrer tot veldmaarschalk benoemd, doch in 1942 naar de reserve overgeplaatst. Hij geeft toe dat hij „in de zaak verwikkeld is''. Von Witzleben kende den standrechtelijk doodgeschoten vroegeren generaal Olbrecht sedert geruimen tijd en heeft met hem onder- handeld. Hij heeft ook contact gehad met den vroegeren chef van den generalen staf van het leger, generaloberst Beck, die zelfmoord heeft gepleegd en met beklaagde Hoppner. Het eerste ^er belasten^ie feit houdt in, dat Von WiJgleBen reeds in- F'ebr. 1943 Beck in dieris wdhing heeft bezocht en met hem heeft ge%Jvo|eh „over den toestand'''. Zij hadden er o\aV'glsproken, -dat degenen, die, de Fuhrer ain' het- Jioofd der militaire oorlogvoering ge- plaatst had, „niet goed" waren en „de goeden" waren uitgeschakeld. DE OORLOG IN WEST-FRANKRIJK. Het nieuwe strijdbeeld, dat in den loop van de vorige week plotseling in West-Frankrijk is ontstaan, begint nu, schrijft de N.R.Crt., gaandeweg duidelijk te worden. De snelle Ame rikaansche vorderingen zijn, zooals men weet, aan de Zuidwestelijke punt van den Norman- dischen driehoek begonnen; dit beteekent, dat hier ter hoogte van Avranches een betrekkelijk nauwe flesschenhals gevormd werd, waardoor- heen de omvangrijke transpcrten, noodig voor de operaties zoowel in Bretagne als naar het Oosten toe, moesten passeeren. De intensiteit van dit verkeer werd niet alleen bepaald door de hoeveelheid, maar tevens door de snelheid, welke een eerste eisch voor het welslagen van zulk een onderneming was. Aangezien de Amerikaansche divisies in het gebied. dat zich weldra zou uitstrekken van Brest tot voorbij Laval en van St. Malo tot de Zuidkust van Bretagne, dus geheel afhankelijk waren van den corridor van Avranches, werd in de Duit sche beschouwingen met reden gesproken van een groot waagstuk en aanvallen op dit kwets- bare punt zijn dan ook niet uitgebleven. Deze, uitgevoerd tusschen Vire en Mortain, hebben eerst de Amerikaansche stellingen naar het Westen teruggedrongen en hebben vervolgens, blijkens het legerbericht van Dinsdag, tegen- aanvallen noodzakelijk gemaakt. Uit dezen verbitterenden strijd is het te verklaren, dat er den geallieerden veel aan gelegen moest zijn om de doorbraakzone te verbreeden en men heeft reeds gezien. dat in verband daarmee elders in Normandie de gevechten een nieuw hoogtepunt hebben bereikt. De Britsche vleu- gel met name, waar sinds kort twee afzonder- lijke legers moesten worden onderscheiden, het tweede Engelsche en het eerste Canadeesche leger (zooals er op het oogenblik naast het eerste Amerikaansche leger ook sprake is van een afzonderlijke derde Amerikaansch leger), heeft ten Zuiden van Caen het offensief her- vat, dat eenigen tijd geleden moest worden afgebroken. Aan weerszijden_van-den weg van Caen naar Falaise zijn sedert Dinsdagmorgen uiterst zware gevechten aan den gang, waarbij de aanvallers, behalve door zwaar artillerie- vuur. ondefsteund werden door onophoudelijke luchtbombardementen. Blijkens de Duitsche berichten worden de daarbij ontstane pene- tr-aties op het oogenblik bestreden. In tegenstelling met den strijd in den sector van het Britsche tweede leger ten Westen van de Orne, welke de laatste dagen minder ftevig was. komt aan den cpmarsch langs. den -weg naar Falaise meg -een bet-eekenis toe, uitgaan- de boven een enkele uittoreiding vaii yiet Nor- mandische front. Indien men op -gezag van hetgeen het agentschap Interinf,' aan gealli- eerde aaitkondigingen ontleerit nidet aannemen, dat de snelle. Amerikaansche tank- en infan- terie-afdeelingen. die Lavgl. Chateau Gontier (ten Zuiden van Laval) en Majnehne hebben bezet. op weg. ZijA naar Le Mans en Aleneon, dan kan.het niehwe Britsche offensief in de riehting van Faltttse als verder strekl^end stra-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1944 | | pagina 1