TERNEUZENSCHE COURANT r Buitenland rs No. 10.632 VRIJDAG 4 AUGUSTUS 1944 84e Jaargang ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN OUITSCH WEERMACHTSBERICHT. Aanval en tegenaanval in Normandie. GOED VOORGAAN DOET GOED^VOLGEN! Ook gij behoort bij ons! Europa is inXoorlogl FLORENCE ONDER ARTILLERIEVUUR. VERSCHIJNT IEDEREN DINSDAG- EN VRIJDAG AVOND. ABONNEMENTSPKIJS per 3 maanden f 1,42; Postabonnementen /1.73. Losse nummers 5 cent per exemplaar. Directeur: I. VAN DE SANDE Hoofdredacteur: N. J. HARTE - Terneuzen - TeL 2298 TURKIJE BREEKT MET BERLIJN. Besluit door parlemenl aangenomen. Naar de zender van Ankara meldt, aldus D N B. heeft de Turksche nationale vergade- ring het voorstel der regeering tot verbrekmg der economische en politieke betrekkingen mei. Duitschland aangenomen. De Turksche premier, Saradzjogloe, heen Woensdag voor de parlementsfractie der Re- j publikeinsche Volkspartij een rede gehouden. I waarin hij zeide, dat Turkije altijd getracht heeft de beiangen van het land te behartigen en buiten het conflict te blijven. Hij gaf daarna een kort overzicht van de geschiedenis van dezen oorlog van de aanslui- ting van Oostenrijk tot aan de capitulatie van i Frankrijk. De vriendschap, die Turkije met Engeland verbindt, zoo zeide hij, is voor het j land aanleiding, het door Amerika gesteunde voorstel van Engeland, tot verbrekmg der economische en politieke betrekkmgen met Duitschland aan de Nationale Vergadermg J voor te leggen en haar besluit af te wachten. PRESIDENT VAN FINLAND TREEDT AF. Maarschalk Mannerheim opvolger. Het D.N.B. meldt uit Helsinki: Ryti, de president van de Finsche repu- bliek heeft in een brief aan de regeering medegedeeld, dat hij zijn ambt van president der republiek neerlegt. Ik ben, zoo schrijxc hij in zijn brief, tot de overtuiging gekomen, dat het hoogste uitvoerende gezag zoowel op het gebied van het militaire alsook van het burgerlijike bestuur in dezen tijd in handen van een en dezelfde persoon goconcentreerd dient te worden. Derhalve heb ik besloten het ambt van president der republiek neer te leg gen. Bij het nemen van dit besluit heeft ook het 'feit zijn invloed doen gelden, dat mijn ge- zondheidstoestand als gevolg van den zwaren verantwoordelijken last, die gedurende vele jaren op mijn schouders heeft gerust, geleden heeft. Minister-president Linkomies heeft in een toespraak tot den Rijksdag medegedeeld, dat de regeering na het aftreden van Ryti beslo ten heeft om overeenkomstig artikel 25 van de grondwet te verklaren, dat de minister- president de behartiging van de loopende zaken van den afgetreden president der repu bliek op zich genomen heeft. Minister-president Linkomies heeft in een toespraak tot den Finschen Rijksdag mede gedeeld, dat de maarschalk van Finland, baron Mannerheim, zich op verzoek van de regeering en den Rijksdag bereid verklaard heeft het ambt van president der republiek te aenvaarden. De regeering, zoo verklaarde minister- president Linkomies, is tot het besluit ge komen, dat het houden van een eigenlijke ver- kiezing niet noodig is, doch dat het ambt van resident der republiek direct en zonder ver- lie zing aan maarschalk Mannerheim moet worden toevertrouwd. In den Rijksdag is diensvolgens een wetsvoorstel ingediend om het ambt van president der republiek aan maarschalk Mannerheim toe te vertrouwen. De regeering wenscht, dat dit wetsvoorstel in den Rijksdag zeer snel behandeld zal'worden. Onmiddellijik na de bekrachtiging van de wet zal de nieuwe president der republiek zijn ambt aanvaarden. Daar maarschalk Manner heim als opperbevelhebber van de weermacht een zware taak en groote verantwoordelijk- heid heeft, dient, naar de minister-president zeide een zoodanige regeling getroffen te worden, dat hij in afwijking van de grondwet het recht heeft bepaalde taken als president van de republiek aan den minister-president over te dragen. Tenslotte betuigde de minister-president den afgetreden president Ryti den dank van het Finscha volk voor de belangriike diensten, Finland bewezen. Maarschalk Mannerheim zal bij het ovememen van zijn zware taak gesteun'd worden door het onwrikbare ver trouwen van het Finsche volk. De Rijksdag heeft Dinsdag vijf geheime zittingen gehouden voor de grondwettelijke behandeling van het genoemde wetsvoorstel. 'Het voorstel werd in tweede lezing aange nomen, waardoor het voor de definitieve be- sllissing overeenkomstig het reglement van den Rijksdag op zijn vroegst over drie dagen in derde lezing behandeld kan worden. In derde lezing kan echter alleen maar gestemd worden over het al of niet aannemen van het voorstel. Er kan dan geen verandering in het wetsvoorstel zelf meer worden aangebraeht. REDE VAN CHURCHILL. Overzicht van de oorlogssituatie. In zijn Woensdag in het Lagerhuis uitge- sproken rede heeft Churchil zich, volgems D.N.B., bijna geheel foezig gehouden met het geven van een uiteenzetting over den oorlogs- toestand. De quintessence van zijn uiteenzet ting was, dat de Geallieerden op het oogea- blik in de lucht, ter zee en onder water de meerderheid hebben. De verliezen door het optreden der vijandelijke duikbooten sedert het begin van 1944 noemde hij vergeleken met die van de vorige jaren zonder beteeke- nis. Hij wees er echter op, dat te alien tijde de mogelijkheid bestaat, dat het probleem van den duikbootoorlog weer acuut wordt. Voorts noemde hij het ,,te alien tijde moge- lijk", dat de Duitschers een relatief voordeel met hv.n luchtwapen kunnen behalen. Enge land mag derhalve in zijn inspanningen voor zijn lucntwapen niet ,,onbehoorlijk verslap- pen", om zijn krachtenpotentieel in andere kanalen te leiden. Wjij moeten, zoo verklaarde Churchil ten aanzien van de mogelijkheid van onverwach- te en onzekere dingen, die in de toekomst kunnen opduiken, zeer waakzaam zijn. Voorts herinnerde hij nogmaals aan de in Januari 1942 in Washington afgelegde ver- klaring, dat Duitschland beschouwd moet worden als de voornaamste vijand en dat slechts een minimum, der noodzakelijke krach- ten voor de operaties tegen Japan moest wor den uitgetrokken. In dit verband bracht Churchill groote hulde aan de Amerikaansche inspanning in Oost-Azie. Wat den veldtocht in Birma betreft verklaarde hij slechts, dat die in bijzonderheden moeilijk te volgen is; Indie is wederom een jaar met succes tegen een invasie verdedigd. Betreffende de gevechten in Europa ver klaarde Churchill o.m., dat men een heel boekdeel vol zou moeten schrijven om de ge schiedenis van den overtocht over het Kanaal en de landing op Franschen bodem na te ver- tellen. Aangezien hij slechts enkele minuten den tijd had, moest hij een selectie toepassen. Uit zijn verhaal bleek. dat de keuze der kust- strook, waar zou worden gel and reeds gedaan was bij de besprekingen in Quebec. In Tehe ran is Stalin de belofte gegeven, dat een in- vasieplan eind Mei of begin Juni zou worden verwezenlijkt. Stalin van zijn kant heeft be- loofd dan alle Russische legers in den strijd te werpen, hetgeen inderdaad bij het alge- meene offensiei in het Oosten ook gebeurd is. Reeds sedert meer dan een jaar zijn voortdurend Amerikaansch oorlogsmaterieel en troepen naar Engeland getransporteerd, ,,maar bij het geheele groote avontuur waren wij practisch gelijkwaardig". Alle troepen zijn onderworpen aan 'n uiterst harde oplei ding. Het is bekend, zoo zeide Churchill, dat hij er tegen was, dat de invasie over het Kanaal reeds in 1942 zou worden ondemomen. Later was het toen wegens de operaties aan de Middellandsche Zee onmogelijk de onder- neming ten uitvoer te leggen. Hij geloofde ook niet, dat zii vroeger had kunnen worden ondernomen, dan thans is geschied. Het grootste deel der scheepstonnage voor de in vasie is in de Ver. Staten gebouwd aangezien de Engelsche werven reeds overbelast en tot het uiterste in beslag genomen waren. Ten aanzien van de Sovjet-Unie verklaar de Churchill er van overtuigd te zijn, dat het 20-jarig verdrag van Engeland met de Sov- jet-Unie een der duurzaamste factoren zal blijken te zijn bij ,,het behoud van den vrede en de orde en bij de progressistische ontwik- keling in Europa". Churchill heeft verklaard, dat tot dusver tengevolge van het vuur der Duitsche V 1 4735 dooden en ruim 14.000 zwaar gewonden zijn gevallen. Boveodien zijn een groot aan- tal personen lichter verwond, 17.000 huizen zijn verwoest en 800.000 beschadigd. Bijna een millioen menschen hebben bij de evacua- tie van Londen steun gekregen. Opnieuw sprak Churchill het vermoeden uit, dat de Duitschers andere, nog doeltref- fender nieuwe wapens zouden kunnen gaan gebruiken. Wat de Russisch-Poolsche kwestie betreft noemde Churchill den toestand voor de Polen op het oogenblik hoopvol. Belangwekkend waren de uitlatingen van Churchill ten opzicfate van de verliezen der Engelsche luchtvloot. Zoo zeide hij, dat in verhouding tot het aantal in den strijd ge- worpen manned van het vliegend personeel de verliezen der luchtvloot die der andere weermachtsdeelen verre zouden overtreffen. Ook de verliezen der Amerikaansche lucht- macht zijn buitengewoon zwaar. GoBBELS OVER ZIJN NIEUWE TAAK. Het D.N.B. meldt uit Berlijn: Onder voorzittersehap van den chef der Rijkskanselarij, Reichsminister dr. Lammers, is te Berlijn een bespreking gevoerd door de Rijksministers, de leiders der hoogste Rijks- instanties, de chefs van het burgerbestuur in de bezette gebieden en de staatssecretarissen der Rijksministeries, in het middelpunt van welke besprekingen uiteenzettingen stonden van Rijksminister dr. Gobbels, den Rijksgevol- machtigde voor het totale gebruik van arbeidskrachten voor den oorlog. In zijn inleiding wees Rijksminister dr. Lammers op het verband tusschen de eerste maatregelen, die in het voorjaar van 1943 ten uitvoer werden gelegd om te komen tot tota- lisatie van het gebruik der nationale arbeids krachten voor den oorlog, en de fundamen- teele uitbreiding die de toenmalige opdracht van den Fiihrer, welke gericht was aan een commissie van drie van het Rijkskabinet, ge kregen heeft door de thans geschiede aanstel- ling van een Rijksgevolmachtigde. Reeds door de toen genomen, aan de indertijd be- staande omstandigheden aangepaste maat regelen, zijn millioenen Duitschers ter aanvul- ling gemobiliseerd voor weermacht en wape- ning. Door de, met den huidigen algemeenen toestand van den oorlog in overeenstemming zijnde nieuwe en omvattende volmachten. die de Fiihrer met zijn decreet van-25 Juli 19 it verleend heeft aan den Rijksgevolmachtigde voor het totale gebruik van oorlogskrachten voor den oorlog is thans een instrument ir. het leven geroepen, dat de volslagen concen- tratie der krachten en een totale uitbuiting der reserves van het Duitsche oorlogspoten- tieel waarborgt en bovendien de dynamiek van een krachtige met de volksleiding en de leiding van menschen vertrouwde persoor.lijk- heid in actie brengen. In uiteenzettingen, die meer dan een uur duurden en diep op het onderwerp ingingen waarbij hij ook" talrijke belangrijke afzonder- lijke problemen belichtte, gaf Rijksminister dr. Gobbels een overzicht over de beginselen en methodes. waarmede hij voornemens is zijn opdracht als Rijksgevolmachtigde voor het totale gebruik van arbeidskrachten voor den oorlog ten uitvoer te leggen. Hij zeide,o.m.: ..Onze vaste wil om den huidigen oorlogstoe- stand meester te worden dwingt ons ertoe ingrijpende maatregelen te nemen. Moedig en zonder voorbehoud moet er een begin mee gemaakt worden het geheele staatsapparaat uitsluitend op de oorlogsnoodzaak in te rich- ten. Werkzaamheden die niet rechtstreeks met de oorlogsbehoeften in verband staan. moeten stopgezet worden. Ook met de srtop- zetting van heele arbeidsgebieden van den openbaren dienst moet rekening gehouden worden, aangezien vooral door zulke diep in grijpende maatregelen groote krachtreserves voor het rechtstreeksche oorlogsoptreden aan het front en in de -wapening worden vrijge- maakt. Rijksminister Gobbels legde in dit verband opnieuw den nadruk op het beginsel, dat alle offers en lasten. die het Duitsche volk daarbij ziullen treffen, gelijkmatig en zonder onderscheid moeten worden verdeeld over alle lagen der natie en door hen gemeenscnappe- lijk gedragen moeten worden. Aan het slot van zijn uiteenzettingen richtte hij een bijzonder beroep op alle chefs der hoog ste Rijksinstanties om met eigen initiatief voort te gaan in de ontwikkeling van Duitsch land tot een waar ,,volk in den oorlog". Wij hebben, zoo zeide Rijksminister dr. Gobbels nadrukkelijk de doeltreffendste panden der overwinning in de hand, wanneer wij ze slechts volslagen mobiliseeren. Ik ben ervan over tuigd. dat wij ook het nieuwe, door den Fiihrer aangegeven doel bereiken en dat dit tn den waren zin van het woord beslissend voor den oorlog zal zijn. Rijksminister dr. Lammers gaf in aanslui- ting op de uiteenzettingen van den Rijksge volmachtigde voor het totale gebruik van arbeidskrachten voor den oorlog uitdrukking aan den wil van de leden van het Rijkskabinet en alle aanwezigen om Rijksminister dr. Gob bels in aaneengesloten eensgezindheid te steu- nen en zijn eischen met alle energie in de daad om te zetten. Hij herinnerde aan het voorbeeld, dat de Fiihrer met zijn wilskracht aan alle Duitschers geeft en besloot de bijeen- komst met een gelofte van trouw aan Adolf Hitler en met de uitdrukking van onbuigzame vastberadenheid tot den strijd tot aan de over- winning van de rechtvaardige Duitsche zaak. EEN NIEUWE FAZE IN DEN STRIJD IN HET WESTEN. De correspondent der N. R. Crt. te Berlijn telefoneerde Dinsdagochtend Aan het Normandische front schijnt een nieuwe faze in den strijd te zijn ingeleid, de stationnaire uitputtingsgevechten hebben al- thans wat den Amerikaanschen sector aan- gaat, plaats gemaakt voor een beweeglijker oorlogvoering. Sedert eenige dagen operee- ren daar de geallieerden met sterke gemoto- riseerde troepen krachtig in Zuidelijke rich- ting, van Coutances t*t konden snelle forma- ties 45 km diep doordringen tot ten Zuiden van Avranches (waar thans regelmatige ont- schepingen reeds worden waargenomen De doorbraak was wel niet zeer breed, doch de Duitschers vermochten to-ch niet den op- marsch van de Amerikanen, die langs drie routes ging, tot staan te brengen. Een colon- ne richt nu den aanval naar het Zuiden en Zuidwesten op het spoorwegknooppunt Ren- nes, een ander gaat in Westelijke richting naa^ St. Malo, een derde streeft er naar Fougeres te bereiken. Daarnaast wordt geprobeerd de doorbraak te verbreeden, voorloopig tusschen Avranches en Villedieu. Men krijgt den in- De Nederlandsche Volksdienst geeft in Am sterdam een cursus voor toekomstige kraam- verpleegsters. De opleiding geschiedt niet alleen theoretisch, doch ook aan het prac- tische gedeelte wordt de nocdige aandacht beste'ed. (C.N.F./Noske Pax s). Het opperbevel der weermacht deelde Don- derdag mede: In Normandie zette de vijand, gesteund door hevig artillerievuur en talrijke jachtbommen- werpers zijn hevige aanvalien in het centrale en het Westelijke deel van het landingshoofd den geheelen dag voort. Hij werd op de meeste plaatsen met aanzienlijke verliezen maar in zware gevechten afgeslagen en kon slechts op enkele punten successen behalen. Daar zijn onze troepen tot den tegenaanval overgegaan. Zuidoostelijk van Villedieu be- vinden eigen pantserformaties zich in een zich ontwikkelenden aanval naar het Westen. De over Avranches naar het Zuiden en Westen opgedrongen vijandelijke strijdkrachten vielen met haar pantservoorhoeden Rennes en Dinan aan waar zij werden afgeslagen. Slagvliegtuigen verstrooiden vijandelijke marschcolonnes in het gebied ten zuiden van Avranches en vernielden een vrij groot aantal tanks, kanonnen en voertuigen. Boven Normandie en het bezette gebied in het Westen werden 18 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. In het Fransche gebied werden 118 terroristen in den strijd vernietigd. Bij deze zuiverings- operatie hebben de bandieten sedert 6 Juni ongeveer 7300. .(Jftoden en 4700 gevangenen verloren. j- Het gebied'v&uGroot-Londeh ligt nog steeds onder zwaar vergeldingsvuur van de V 1. In Italie hebben onze troepen ook gisteren alle vijandelijke doorbraakpogingen in de rich- ting van Florence met zware verliezen verijdeld. Zij blijven den vijand Westelijk en enkele kilometers Zuidelijk van de stad hardnekkigen tegenstand bieden. Op de Noordelijke helling der Karpaten mis- lukten talrijke door tanks gesteunde Sovjet- aanvallen. Door tegenaanvallen, vooral Oostelijk van den Beskidenpas, werd de vijand verder teruggeworpen. In de groote bocht van den Weichsel werd de vijandelijke druk Westelijk van Baranof sterker. Verder naar het Noordoosten stortten talrijke aanvallen der bolsjewisten met zware verliezen ineen. Verscheiden poginger om de rivier over te steken werden verijdeld. Noordoostelijk van Warschau kwam het zware heen en weer golvende gevechten. De stad Radzymiri werd in een tegenaanval door onze tanks heroverd. Terwijl aan de Midden Boeg en ten Zuiden van Augustow herhaalde vijandelijke aanvallen mislukten, zijn in den sector Seinen-Wilkowisj en bij Mitau verbitterde gevechten gaande. In het gebied van Birsen namen onze grenadiers bij tegenaanvallen verscheidene plaatsen. Oos telijk van deDuna en op de landengte van Narwa werden krachtige doorbraakpogingen derSovjets in zware gevechten verijdeld. In den grooten afweerslag tusschen de Kar- paten en de Finsche Golf zijn in de maand juli alleen al door troenen van het leger en de Waffen-SS 3908 vijandelijke tanks stukgeschoten, 250 andere vijandelijke tanks werden door de luchtmacht vernield. In dezelfde periode ver loren de Sovjets in luchtgevechten en door afweergeschut der luchtmacht 1329 vliegtuigen. druk, dat de taetiek van Montgomery, om af- wisselend de Amerikanen en de Engelschen en Canadeezen het leeuwendeel van de mas- sale aanvallen op het Duitsche front op te dragen, het steeds wijzigen van het zwaarte- punt met de concentratie van de luchtmacht teggn 66n sector, het succes heeft opgeleverd, dat, gelet op de groote numerieke meerderheid, eens moest komen. In een vergelijking tus schen de beide gevechtsgroepen heeft een Duitsche militaire commentator opgemerkt, dat de Amerikanen een beter gebruik maken van de samenwerking van hun infanterie en tankdivisies met de beschikbare ondersteuning van de artillerie en de luchtvloot. Zij zouden zich hierin vooral in de laatste dagen beweeg lijker en handiger dan de Engelschen hebben getoond. Aan het Oostelijke front rukken de Sovjet- troepen langs meer dan een weg van Litauen uit op naar de grens van Oost-Pruisen. Hun aanval van het gebied van Augustow uit heeft klaarblijkelijk Lyck als eerste doel. Van Kowno uit is de marschrichting duidelijk Insterburg. Daarmee parallel is een onderneming gaan de met Olita als basis, waarbij de stadjes Kal- varija en Vilkaviskis (dichtbij de Oost-Pruisi- sche grens) in Sowjethanden zijn gevallen. Buitendien zijn de pogirigen, om van Schaullen naar Tilsit te komen, nog niet opgegeven. Daarop wijzen de zeer sterke concentraties in dit gebied. De strijd om Warschau en de Weichsel-linie is nog niet beslist. Volgeris Duitsche berichten staan de Sowjet-troepen nog altijd in een groo te boog ongeveer 10 km van de Poolsche hoofdstad. Meer ten Zuiden hebben de aanval- lers op den Westelijken oever van den Weich sel weliswaar verscheidene bruggenhoofden kunnen vormen ondanks de activiteit van het Duitsche luchtwapen, maar aan slechts twee daarvan wordt hier beteekenis gehecht n.l. die bij Deblin en Baranow. In het aligemeen blijft de zware Sowjet-Russische druk aan het ge heele front aanhouden. Zooals niet anders was te verwachten. heb ben de gebeurtenissen op het krijgstooneel een plotselinge bedrijvigheid op politiek gebied ak-j gevolg gehad. In het diplomatieke leven is op het oogenblik veel beweging en de naaste toekomst houdt nog talrijke mogelijkheden voor snelle ontwikkelingen op dit terrein in. ,,Wij kunnen ons niet beklagen over te weinig werk, zei de woordvoerder van de Wilhelm- strasse gisteren, doch zoowel wat betreft Tur kije als Finland moesten de buitenlandsche waarnemers genoegen nemen met weinig- zeggende verklaringen. In het geval Finland hield men zich aan de motiveeringen voor de presidentswisseling zooals die van officieele Finsche zijde zijn gegeven en werd niet meer getreden in de combinaties en de verwachtin- gen, die aan de wijziging van staatshoofd en Finlands verdere deelneming aan den oorlog in vele kringen is gehecht. Wat Turkije aan- gaat, kon, nadat men hier sedert eenige dagen rekening hield met de mogelijkheid, die thans een feit is geworden, van een verrassing geen sprake meer zijn en was ook al te voorzien, dat aan de commentaren die men aan den vooravond van de beslissing van de Turksche Nationale Vergadering had gegeven, niet0' was toe'te voegen. Bovendien had men gis teren in de Wilhelmstrasse nog niet de be- In het verleden Ligt het heden. In 'tnu wat worden zal. BILDERDIJK. Michiel AdriaaDSZ. de Ruyter 24/3/1607 29/4/1676. De grootste admiraal aller tijden. Beroemd door zijn vele zeeslagen in den eersten Engelschen oorlog 1652 1654 en den tweeden Engelschen oorlog 1665 1667, in het bijzonder door den stoutmoedigen tocht naar Chattam, Juni 1667. Later volgden nog de slagen bij Schoonveldt, Juni 1673, en Texel, Aug. 1673. Zwaar gewond in den slag bij Agosta, 22 April 1676, overleden 29 April 1676. Graftombe in de Nieuwe Kerk te Amsterdam! (O/H P s) Ook thans weer strijden Nederlanders voor Europa's vrijheid ter zee, in trouwe verbondenheid met hun Duitsche kameraden. fO/H P s) Zet ook gij U derhalve in voor de toekomst van Uw Volk en meldt U als vrijwilliger bij de Kriegsmarine. Aanmelding staat open voor iederen Nederlander van 1745 jaar en kan geschieden bij de Marineannahmestelle West Zweigstelle Niederlande te Utrecht, alle Hafen- en Ortskommandanturen en bij de Nebenstellen der Waffen SS alwaar tevens alle gewenschte inlichtingen worden verstrekt. De beveiliging van de kusten en de bestrij- ding van den vijand vergen de hoogste inspan ning van den soldaat en den arbeider. Het front heeft wapens, munitie en voedsel noo dig. iederen dag weer. Het luchtwapen van de Duitsche weermacht is een groote afnemer. Te dien einde is er een speciale transport- organisatie geschapen. welke alles, wat het luchtwapen noodig heeft, aanvoert. Deze or- ganisatie draagt den naam van NSKK-gruppe Luftwaffe. Reeds tionderdduizenden kilometers hebben de groote NSKK-vrachtauto's, waarop nu eens bommen van 2000 kilo, dan weer mud- zakken aardappelen of andere levensmiddelem, door geheel Europa afgelegd. Het grootste. aandeel in deze organisatie hebben de Neder landers. Duizenden vrijwilligers staan in de NSKK-regimenten Nederland, waarvan het grootste deel van het kader eveneeos uit Nederlanders bestaat. Deze mannen hebben zich door hun schitterende prestaties als chauffeur, maar niet minder als soldaat, reeds in enkele jaren een uitstekenden naam bij de hoogste leiding van inet NSKK ver- worven. Iedere gezonde Nederlander tusschen 17 en 45 jaar of hij al dan niet kan autorijden, doet niet ter zake kan zich melden voor het regiment Nederland der NSKK-gruppe Luftwaffe. Het spreekt vanzelf, dat er be- halve aan chauffeurs ook behoefte is aan koks, verplegend en administratief personeel, enz. Na een korte oefening in het gebruik der wapens en een opleiding tot chauffeur of monteur op een motorschool van het NSKK kunnen de mannen hun plaats in de kolonnes innemen. Over zijn achtergebleven gezin kan de NSKK-vrijwilliger geheel onbezorgd zijn. Voor hem en zijn gezin geldeci nl. in alle op- zichten dezelfde regelingen als voor de Duit sche soldaten. Er worden extra levensmidde- len en -kolenbonnen verstrekt, etc. Vrouw en kinderen kunen zoo noodig in mooie rusthui- zen geduurende eenigen tijd worden opge- nomen, terwijl bij voorkomende moeilijkheden een speciaal daarvoor aangestelde verbin- dingstaf ihulp verleent. De NSKK-gruppe Luftwaffe zal, qu de laatste phase van den strijd, naar het zich laat aarrzien, weldra zal aanbreken, op voile toeren moeten draaien. Daarom is het zaak, de gelederen tijdig zoo hecht mogelijk te maken. Meldt U bij het werfkantoor der NSKK-gruppe Luftwaffe, Lange Vijverberg 10, Den Haag, want: ook gij behoort bij ons. voegdheid om het officieele Duitsche stand- punt naar voren te brengen en was het wach ten op het rapport van von Papen. WILHELMSTRASSE OVER SITT ATIE IN WESTEN EN OOSTEN. Voor het eerst sedert geruimen tijd is. schrijft de Berlijnsche correspondent van De Telegr., aan het invasiefront een wijziging in de satuatie ingetreden, welke niet zonder be teekenis is, Terwijl het den Du'tschen troe pen in het Oostelijke gedeelte van het Nor mandische schiereiland gelukte de ten Oosten van Caen opdringende Engelschen tegen te houden, slaagden de Amerikaansche formaties, welke langs de Westelijke kuststrook operee- <ren, er namelijk in door de Duitsche stellingen been te breken en diep naar het Zuiden door te dringen tot Avranches. Hun opmarsch kwam tot staan op de nieuwe Duitsche linie, welke ongeveer van Villedieu tot Avranches loopt langs den groo ten straatweg. Tot dusverre is het den Ame rikanen volgens de Duitsche informaties nog niet gelukt dezen straatweg te overschrijden. Een groot deel van de ten Noorden van deze lijn strijdende Duitsche troepen wist zich uit het omsingelingsgevaar te bevrijden. doch naar de militaire spreker van de Wilhelm strasse Dinsdagmiddag mededeelde, is een klein deel nog in hevige gevechten met de Amerikanen gewikkeld. Deze troepen probee- ren zich thans eveneens uit de omsingeling los te maken en zich terug te vechten tot op den genoemden straatweg. Wat de situatie aan het Oostelijke front be treft, meende de militaire spreker gerechtigd te zijn om de eerstvolgende dagen met gela- tenheid te gemoet te zien. Men constateert namelijk te Berlijn, dat de Sovjet-Russen de laatste dagen niet veel verder zijn gekomen en dat zij zelfs op verschillende punten kon den worden teruggedrongen. wat o.a. bij Schaulen het geval was. Hier staan de Russen thans weer 20 km van de stad, terwijl zich volgens de Duitsche berichten ten Westen van Riga nog slechts geringe strijdkrachten der Sovjets bevinden. Voorts wijst men er te Berlijn op, dat men den stormloop bij Augustow, welke op Oost-Pruisen gericht was. heeft kunnen opvangen. Noch bij Kow no, noch bij Narwa kwamen de Sovjets verder. Slechts in het gebied van Pleskau vonden ver dere Duitsche distancieeringsbewegingen plaats. Het zou naar de meening van Berlijnsche militaire deskundigen onjuist zijn, uit dezen gang van zaken de conclusie te trekken, dat het Sovjet-Russische offensief aan het ver- flauwen is. Men wijst er namelijk op, dat de Sovjet-Russen thans eenigen tijd noodig heb ben voor het hergroepeeren van hun strijd krachten en voor het aanvoeren van versch materieel en voorraden. Niettemin acht men zich gerechtigd tot de constateering, dat de teruggang van de Duit sche legers tot aan de Weichsel-posities niet alleen het gevolg is geweest van den sterken Sovjet-Russischen druk, doch evenzeer van de Duitsche strategische afweerplannen. Dit komt tot uiting in het verloop van de aller- laatste dagen. Voorts wijst men er te Berlijn op, dat de toon van de Sovjet-Russische berichten de laatste dagen ook iets gematigder is gewor den, in tegenstelling tot de berichten uit En gelsche en Amerikaansche bron, die voortgaan van grooten Sovjet-Russischen vooruitgang te spreken. BEWEGINGSSLAG IN NORMANDIE. S.P.T. meldt uit Parijs: Aan het Norman dische front is het tot een bewegingsoorlog gekomen, zooals de geaUieerden zich dat hebben gewenscht. Hun legers staan nu mid den in het binnenlandsche groote offensief, waar al zoo lang het wachten op is geweest. Heeft deze manier van oorlogvoeren voor- deelen voor de geallieerde legerleiding, zij is ook niet ongunstig voor de Duitsche troe pen en biedt hun dan ook menige kans, die tijdens den strijd binnen het bereik van de scheepsartillerie der geallieerden niet moge lijk was. Op het oogenblik is het initiatief ontegen- zeglijk aan den geallieerden tegenstander en wel doordat hij een overvloed aan materieel in den strijd kan brengen dit geldt vooral voor gcmotoriseerde wapenen en doordat hij gebruik kan maken van de bres die in de Duitsche linie is geslagen. Daarbij komt dan nog het onophoudelijk bombardeeren van de verdedigingslinies, die zijn samengesteld uit Duitsche reserves om te verhinderen dat de vijand in de diepte doorstoot. Hieruit komt wel duidelijk naar voren hoe groot de moeilijkheden voor de Duitsche troe pen zijn, die tot taak hebben de uit Avranches in de richting ten Zuidwesten van de bocht van St. Michel oprukkende tankafdeelingen der Amerikanen op te vangen. Ondertusschen is het hier in de linkerflank tot nieuwe felle gevechten gekomen en van den uitslag daar van zal het afhangen of de Amerikanen over nog meer operatieve ruimte de beschikking zullen krijgen. Voorloopig zijn de gevechten bij Avranches en de overige betrokken plaatsen nog niet van invloed op de ontwikkeling van den strijd tusschen de Vire en de Westkust. Weliswaar blijven de Amerikanen zwaar op deh sector van Torigny drukken, maar er vallen toch nog geen successen te vermelden. Ten Zuiden van Caumont echter. waar de Amerikanen door Britsche eenheden zijn vervangen', is de strijd weer aangewakkerd, nadat de Duitsche troepen een distantieeringsbeweging naar het bosch en het heuvelachtige terrein aan den rijksweg 175. die langs het dorpje St. Martin des Bevaces loopt, hadden uitgevoerd. Op dit punt zijn de geallieerden wel het diepst in de Duitsche linies ten Oosten van de Orne gedrongen. Aan den Westelijken vleugel van het in vasiefront heeft zich een der grootste tank- slagen, welke tot nu toe in Normandie ge- leverd werden, ontwikkeld. Omstreeks 350 Amerikaansche Sherman-tanks deden Maan- dag een aanval op Granville en namen stad en haven in. Voorts ondernamen meer dan 600 Amerikaansche tanks een offensief op Avranches, alwaar zich in den loop van Maan- dag verbitterde gevechten afspeelden. Het geheele front is in dit gebied door de snelle venplaatsingen onoverzichtelijk gewor den. Waar de Amerikanen er b.v. in slaag den door een snel oprukken om de Duitsche stellingen heen te trekken, draaiden de ver- dedigers zich een halven slag om en vielen zii de Amerikanen in den rug aan. Tegen het tamelijk ver naar het Zuiden reikende deel van het Amerikaansche front werden bijna den geheelen dag flankaanvallen ondernomen vooral in het gebied van Percy. Ook bij Cau mont namen de gevechten zeer in hevigheid toe. De Engelschen die in dit gebied voor een goed deel de Amerikanen hebben afgelost, streven naar terreinwinst met het begrijpe- lijke doel den Westelijken vleugel van het Amerikaansche leger te verbeteren en te ver- sterken. De Duitschers weken op dit smalle front, waar vier Britsche infanterie-divisies en drie sterke afdeelingen tanks, tot St. Mar tin des Besaces terug. Ook hier golfden Maan- dag hevige gevechten heen en weer. BOMBARDEMENT VAN LONDEN. STOCKHOLM (D.N.B.). Naar radio Lon den meldt, werden in den afgeloopen nacht de aanvallen op Zuid-Engeland en het gebied van Londen met de V. 1 voortgezet. De bom- I men veroorzaakten materieele schade en er j vielen slachtoffers. BERLIJN. Naar het D.N.B verneemt richt sedert den namiddag van 3 Aug. de vijand zijn artillerievuur op de stad Florence. SPAANSCHE MINISTER JORDANA OVERLEDEN. MADRID (D.N.B.). De Spaansche minis ter van Buitenlandsche Zaken Jordana is op zijn buitenverblijf te Sebastiaan plotseling overleden.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1944 | | pagina 1