TERNEUZENSCHE COURANT Geeft gehoor aan de stem van Uw geweten Buiteniand No. 10.494 VRIJDAQ 9 APRIL 1943 83e Jaargang ALfiEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Jnvasle kan thans geen beslissing brengen". Het geweten der menschheid. Hulpactie voor de slachtoffers van den betreurenswaardigen Britschen bomaanval te Rotterdam. 0UITSCH WEERMACHTSBERICHT. Rust aan het Oostfront. ITALIAANSCH WEERMACHTSBERICHT Britsch-Amerikaansche aanval op Antwerpen. Meldt U aan bij de Waffen-SS, het legioen of het wachtbataljon in Nederland. NA HET ROMBARDEMENT VAN ANTWERPEN. WEEKPRAATJt. VERSOHIJNT IEDEREN DINSDAG- EN VRIJDAGAVOND. DlrecteurI. VAN DE SANDE HoofdredacteurN. J. HARTE - TERNEUZEN - Tel. 2298 Oyrill Falls over het geallieerde krugsplau. Kapitem Oyrill Falls is een der bekendste militaire deskundigen van Engeland. Hij 'S millifair commentator van den Engelschen foe- ricihtendienst, medewerlter van de Times en schrijift voorts in verschillende tijdschriften over actu-eele militaira vraagstukken. Zoo puWieeert Mj thans in het jongste nummer van Illustrated London News e-en door het •Haanlbi vger Fremdenblatt uitvoerig weerge- geven .besfctiouwing Tunesie en de Toekomst Hoe de strijd in Tunesie ook moge fceslist w or den, de soil heeft in ieder geval ondanks vrii ongunstige omstandigheden en tegenover een numeriek sterkeren tegenstander ,,een aanzienlijke vertraging van het Anglo-Ame- l'ikaansche krijgsplan bereikt", stelt Falls reeds terstond vast. Deze vertraging he- draagt minstens drie tot vier maanden, die niet zonder invloed op de verdere plannen der Anglo-Amerikanen zullen hlijtven. Wat zal nu na een eventueele verovering van TOnesie de volgende stap der geallieerden zijn? Falls ziet vier mogelijkheden een aan- val op Sicilie, een aanval op Sardmie met een landingspoging in Zuid-Italie, een opmarseh op den Balkan via de Donaumonding en ten- slotite een invasie in Frankrijk. Op zichaelf bieden deze mogelijikheden weinig nieuws, daar zij in de Engelsche en Amerikaansche pers reeds uitvoerig bcsproken zijn. Falls gaat echter op elke mogelijltheid dieper in en komt dan tot de conclusie,; dat in geen enkel geval een den oorlog beslissende slag moge lijk is. Sicilie is „zeer aanlokkelijkomdat eers, de bezetting van Sicilie een ongestoordeu doorvaart door de Midellandscihe Zee mogelijk miaaikt. Bovendien zou een aanval op dit eiland veel ervaring in gecombineerde opera- ties geven. Een aanval op Sardinie zou vol- gens Falls alleen zin hebben bij een gelijk- tijd&gen landingspoging in Zuid-Italie. De mogelf® kheid hiertoe is geheel afhankelijk van de sterkte der beschikbare strijdkrachten en zeer problematisch. Wat een .opmarsdh op den Balkan hetreft, bhjkt Falls een tegen- stander van het herhaaldelijk naar voren ge- brachte plan om eerst op Kreta en dan eerst op den Balkan te landen. Dit plan is z.i. wegens bet gebrekkige verkeersnet en .Siet moeilijke terrein onuitvoerbaar. Meer succes zou een doorbraak door de Dardenellen kun nen hebben. De hiermede verbonden moeilijk- heden van politieken aard zouden zeer groot zijn, terwijl de bolsjewi'sten bovendien gelvjk- trjdig moeten doorbreken in dpn zuidelijken sector van het Oostfront. Tenslotte de invasie in Frankrtjk. Ook in dit geval ziet Falls meer nadeelen dan voor- deelen. Na een geslaagde bezetting van Frankrijk zou de Westwall bestormd moeten warden." ,,Dit zou, zooals ook elke leek moet bekennen, een enorrne onderneming worderi. De Ihuidige kraobten der -mallieerden zijn voor een dergelijke ondememinig niet voldoen- de en wegens de ernstige sdheepvaartmoeilijk- heden, waarmede .de tegenstanders der spil voorloonig te karnpen hebben, zou de eenmaal fcegonnen operatie siecihts zeer bezwaarlijx feunnen worden voortgezet." Udele verwachtingen. Ondanks de mogebjkheid van acties om den vnand te verzwakiien, aidus Fails' conclusie, bou geen enkele dezer acties ook maar eenigi- ains een knock-out-slag, d.w.z. een beslissing van den oorlog beteekenen. En nogmaals zi;n overwegingen samenvattend, schrijft hij: ,,Elk verstandig en zakelijk overleg moet tot le slotsom komen, dat een dergelijke beslissende slag, alliums in de nabije toekomst, slechts onder twee voorwaarden mogelijk is, n.l. of met een gelijktijdig suceesvol sovjetoffensief of tijdens een ineenstorting van Duitschland (Joon' iniwendige oorzaken. Zonder een van dazdFtwee voorwaarden kunnen wij niet ver- wacbten in afzienbaren tijd een beslissing te bereiken." ijjjr zijn in Engeland veel menschen, waar- cnder z.g. deskundigen, die met groot rumoer een ,,invasle inWest-Europa eiscben. ,,Dit geschreeuw is in zooverre gevaarlijk, dat het de opcnbare meening tot een verkeerde be- oordeeling van den toestand verleidt. Wat ait hetreft"aldus besluit Fals zijn van groote nuchterheid getuigend artikel, „zou ik vier punten willen opsommen, die ondanks even- tuee5e onnauwkeurigheden in ieder geva] on- weerlegbaar zijn. 1. Iedere invasie van het continent zou 'onder de huidige krachtsverbouding met ge- weldige gevechten* en kolossale verliczen, waarscbijnlijk van honderdduiizenden soldaten, gepaard igaan. 2. Geen enkele invasie van het continent kan momenteel direct tot de be slissing leiden. 3. Een invasie Van een om- vang en een aard, dat zij eventueel tot een besEssing kan leiden, kan eerst na groote suoeessen der sovjets of een ernstige ver- zwakking van Duitschland plaats vinden. 4. Zelfs onder deze omstandigheden zou de in vasie voor ons nog altijd een onderneming beteekenen, waarvan de kosten niet te scbat- ten zajji." (C.D.) Roosevelt toont een slecht geheugen. „De wreede lucbitbombardementen op de (bupgerbevolking an open steden tijdens de vijjandelijfcheden, welke in den loop der laatste jaren in verschillende streken van de aarde gewoed hebben en die den dood en verminking van duizenden onbescherm- de vrouwen en kinderen tengevolge had- den, doen de harten van alle beschaafde vrouwen en mannen bloeden en zij hebben het geweten der meaischheid ten diepste geschokt." Dit citaat is letterlijk ontleend aan Roose velt's appel van 1 Septemlber 1939, gericht tot de regeeringen van Groot-iBrittannie, Frank- rrjk, Italie, Duitschland en Polen. In heizelfde beroep op de beschaafde menschheid noemde hij deze wijze van oorlogvoering ,,een bar- baarsclhheid", welke het leven kostte aan „ihonderdduiz!enden onscihuldige menschelijke wezens, die niet verantwoordelijk zijn voor de huidige vijandelijikkeden." De klank van dit beroep bp de betere ge- voelens der menschheid, gedaan op het oogen- blik, dat het groote conflict losbarstte, doet wel zeer edel en menschlievend aan. Doch het is wellicht de tragische, om niet te zeg- gen de grijwelijke iroriie van het noodlot, dat wij ons de beteekenis van deze woorden pas ten voile realiseeren op het oosrenblik, dat Roosevelt blijkbaar geheel van meening is veranderd en door de leverantie van het mate- riaal voor ,,dezen vorm van toarhaarschheid" ook de verantwoordelijkheid er voor aan- vaardt. Men vraagt zich af, of het den Amerikaan- schen staatsman niet vreetod te moede ig ge- weest, toen ongeveer een jaar geleden een gevangen piloot, die had deelge nomen aan den eenigen Anierikaanschen aanval op Japaiisch grondgehied. woordelijk verklaarde, dat hij ,,den Japanschen kinderen slechts een voor- proefje had willen geven van wat kogels zeg gen willen."' En welke gevoelens moeten Roosevelt be- slopen hebben bij, het bericht van Exchange Telegraph en Reuter, dat de aartshisschop van New York, Mgr. SpeUmann, de katholieke leden der bemanningen van de bommenwer- pers, die 180 Antwerpscihe schoolkinderen van het leven zouden berooven, den pauselijken zegen had verstrekt? Het dementi van het Vaticaan dat ongetwijfeld berust' op het feit, dat de Pans, hoewel bereid tot de gebrui- lijke inzegening der wapenen van weerszijden, nooit zijn zegen zal geven op militaire onder- nemingen als luehfcbombardementen van 7000 meter hoogte, welke hewust en in hoofdzaak de onscihuldige burgerbevolking moeten tref- fen verandert niets aan het feit, dat door deize indiscretie van Amerikaansche en En gelsche persbureaux de wereld een zonderlin- gen indruk krijgt van de Amerikaansche moraal op .vodsdienstig en mildtair gehied. (C.D.) Met ontroering en medegevoel hebben we kennis genomen van de berichten over de vreeselijke gevolgen van den Britschen bom aanval op Rotterdam, waarbij niet alleen eenige honderden dooden en gewonden vallen te betreuren, doch niet minder dan 18.000 personen, behoorende tot 4000 gezinnen, zijn van have en goed beroofd en bezitten niets meer dan zij op het liohaam dragen. Met voldoening kon reeds worden kennis genomen van de bewijzen van saamhoorigheid der bevolking van Rotterdam en omgeving, die doet wat in haar vermogen is, om de slachtoffers directe hulp te verleenen, en onder algemeene leiding van den burgemeester ver schillende instanties werkzaam zijn voor het tijdelijk onderdak brengen der gezinnen, en hoe in centrale keukens wordt voorzien in de voeding van zeer velen, aangezien de levens- middelenvoorziening te Rotterdam door de gevolgen van den bomaanval in het algemeen ontredderd was, ook door verstoring van de levering van gas en water. Er is echter meer noodig. Nu is weer aangebroken de tijd van opbouw, de vestiging der gezinnen, doeh daarvoor is onder de hui dige omstandigheden aari a 11 e s gebrek. en is om daarin te voorzien, hulp van de ge- geheeie Nederlandsche bevolking noodig. - Naar ons wordt meegedeeld wordt in ver- band hiermede door de Nederlandsche Volks- dienst van 10 tot en met 16 April een lande- lijke actie ingezet om een beroep te doen op den weldadigheidszin van het Nederlandsche volk, voor het inzamelen van buisraad, klee- ding, dekking, schoeisel en alles wat voor de voorziening van de gezinnen en daartoe be hoorende personen te pas kan komen voor een nieuwe voorziening in de behoeften. Tevens ,zal van 17 tot 19 April a.s. een huis-aan-huis en straatcollecte worden gehou- den mede voor steun aan de getroffenen. De Nederlandsche Volksdienst doet daarhij een beroep op de algemeene medewerking der ingezetenen, zoowel door het schenken van de gevraagde gebruiksvoorwerpen, kleeding enz. en het offeren van milde bijdragen aan de collecte, als door het verleenen van persoon- lijke medewerking bij het houden der inzame- ling aan de huizen der ingezetenen en het hou den der collecten. Zij die daartoe bun persoonlijke medewer king willen verleenen gelieven zich aan te melden op het plaatselijk kantoor van den N.V.D., SchooHaan 10 te Terneuzen en op de beneden-gemeente-secretarie te Terneuzen aan de Matikt en te Middeltourg, Singelstraat 15. Wij vertrouwen, dat ook onze bevolking, die. zij het in vergelijking van Rotterdam in zeer bescheiden mate ook heeft kennis gemaakt met bomaanvallen en de daaruit voort- vloeiende onheilen, volkomen doordrongen zal zijn van haren gemeenschapsplicht, om alge meene medewerking te verleenen voor het verschaffen van hulp aan onze zoo diep ge- troffen landgenooten te Rotterdam. Voor Terneuzen is deze algemeene inzame- Tirig,- die door vrijwilligers zal geschieden, be- paald op a.s. DSinsdag 13 en Woensdag 14 April. Nieiiwe stellingen in Tunis betrokken. Het Opperbevel van de Weermacht deelde Donderdag mede: Aan het Oostelijke front heerschte over het algemeen rust. Afzonderlijke vijandelijke aan- vallen aan het Koebanbruggehoofd en aan $e Midden-Donetz werden afgeslagen. Aan het Zuidelijk front in Tunis bieden Duitsche en Italiaansche troepen taai weer- stand aan den met groote meerderheid aan- vallenden vijand. Doorgebroken vijandelijke pantserstrijdkrachten werden in verbitterde gevechten tot staan gebraeht en omsinge- lingspogingen veijjdeld. Nieuwe stellingen werden volgens de plannen betrokken. In den Centralen en Noordelijken sector van het front mislukten verscheidene vijandelijke u.ap- vallen met verliezen voor den vijand. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben Woensdag overdag voor den oorlog belangrijke doelen op het eiland Wight en aan de Engel sche Zuidkust aangevallen. DEFENSIEVE GEVECHTEN IN TUNIS. In Tunis wordt de krachtige aanval van den vijand, die zich tot den Noordelijken sector van het front heeft uitgestrekt, met hard- nekkigheid weerstaan door de strijdkrachten van de As, die harde defensieve gevechten .leveren. De strijd duurt voort. Italiaansche en Duitsche jagers hebben in luchtgevechten 8 vliegtuigen neergeschoten. Woensdagmid- dag hebben vijandelijke 4-motorige vhegtuigen brisant- en brandhommen laten vallen op Pa lermo, die lichte schade veroorzaakten aan enkele gebouwen aan den rand van de stad. Er zijn geen slachtoffers. Twee vhegtuigen, waarvan er een door onze jagers en een ander door batterijen luchtdoelartillerie was getrof- fen, zijn in zee gestort in de omgeving van Kaap Gallo en Mongerbino. RUilM 2000 DOOHEN. Blijkens een bericht van hetopperbevel der Duitsche weermactit hebben Maandag Britsch- Amerikaansclae fonmaties vliegers de Weste- lij.ke bezette gebieden, vooral de stad Antwer pen, aangevallen. Die bevolking leed aanzien- lijke verliezen. In een school werden 180 kin deren gedood. Jagers en afweergesehut van het luchtwapen schoten 19 vijandeliike toe- stellen neer. Een ramp van ongekenden omvang. Naar de Dinsdag medegedeelde cijfers heeft de Britsche luchtaanval op Antwerpen tot nog toe 2007 dooden, 603 gewonden en 200 ver- misten gevergd, zoo meldt de Belgapress uit Brussel. De aanval dee- Anglo-Amerikanen op groot- Antwerpen, zoo vervolgt de Belgapress, 3S werkelijik misdaddg geweestop vreeselbke wijlze werd de burgerbevolking getroffen. Meer dan 2(H) bommen werden uitgeworpen en haast evenveel woonhuiizen met daarbij vier scholen en een kerk werden getroffen. i.vj.et man en macht weuo van Maandagmid- dag af gewerkt om te redden wat er nog te redden viel: politie, brandweer, luchtbescher- mingsdienst, vrijwillip'e arbeidsdienst voor Vlaanderen, studenten, Vlaamsche en Roode Kruis spanden htm krachten samen om de eerste hulp te verleenen. Alle voertuigen werden oogeeischt om dooden en gewonden te vervoeren. In de vier getroffen scholen beloopt het ge- tal doode kinderen meer dan 300, ook werden 16 zusters gedood, terwijl er twee andere ver- mist worden. Vanwege het stadsbestuur wordt meege deeld dat de lij.ken der' slachtoffers worden samengebracht in de lokalen der Harmonie, Mechelsche Steenweg, Antwerpen. Van Woensdag te 9 uur af is de familie toegelaten. Op de stadsmuren heeft burgemeester Del- waide een billet met rouwband laten aan- slaan. Daarop lezen wij: ,,Een ontzettende ramp heeft onze stad ge troffen. Talloo-ze medeburgers zijn gedood, tallooze anderen liepen verwondingen op. Van duizenden werden have en goed vernield. Ge heel de bevolking trs'urt om het ieed van deze ongelukkigen. Ten teeken van rouw zullen alle openbare vermakelijkheden tot en met 9 April gesloten blijven. Muziekuitvoeringen moeten achterwege blijven. Daar is echter ook onmiddellijk daarwerkelijke hulp noodig. Er dient voorzien in de dringendste behoef ten van de geteisterden. Het stadsbestuur heeft te dien einde uitgebreide maatregelen getroffen, maar het is noodig dat alle Ant- werpenaars het hunne bijdragen door giften in natura (fauisraad, beddegoed, kleederen, enz.en giften in geld. Ik doe een beroep op den burgerzin, de naastenliefde en de offer- vaardigheid van alien. Ik weet dat dit be roep gehoor zal vinden. W'aar nood te leni- gen viel, komt Antwerpen steeds vooraan. Nu de nood ons zelf getroffen heeft, kloppen onze hailen warmer dan ooit voor onze geliefde stad en voelen wij ons ook meer dan ooit ver- eend in den wil tegenover onze zwaar be- proefde medeburgers, onzen vollen plioht te doen." Verder wordt vernomen, dat de Militarver- waltungsehef dr. Reeder in naam van den militairen hevelhebfber voor Belgie en Noord- Frankrijk 10 millioen frank ter heschikking' van den burgemeester van Antwerpen heeft gesteld. Kardinaal van Roey, primaat van Beligie heeft een bezoek gebraeht aande geteisterde bevolkihig van Groot-Antwerpen. Hij werd door burgemeester Delwaide ontvangen en rondgeleid op de nlaatsen der ramp. De kar dinaal heeft vooral de getroffen scholen be- zocht. Naar de correspondent van de Belga-press vernomen heeft, moeten de Engelsch-Ameri kaansche vliegtuigen hun bommen- geworpen hehlben van een hoogte van 6 tot 7000 meter. Meer dan twee uren zouden er noodig zijn om de straten door te loopen van de wijker., waar de Amerikaansche bommen de igrootste ramp hebben teweeggeibraoht welke ons land ooit heeft getroffen, zoo vervolgt de corres pondent van de Belgapress te Antwerpen. Van het stadhuis af beef 1> men een indruk- wekkvend gezicht op de verwoestingen. Langs de Groote Baan over een afstand van meer dan een kilometer- vormen de huizen met hun wegigerukte voorgevels, met de ingestorte daltcn ep de gesprongen vensters, een blok, waar in geen enkele wonin-g onbeschadigd is gebleven. Hier heeft een bom 34 woningen vemietigd en slechts de rookende pinhoopen, waarin de reddingsploegen wroeten, ac-hter- gelaten. Tusschen deze volledig vernjelde hui- zenblokken staan nog enkele gebouwen, die enkel door scherven werden getroffen of door het geweld van de ontploffingen gedeeltelijk werden vernield. Op een markt zijn drie bommen gevallen. Naast de reusaehtige trechters liggen volledige uitgebrande, rjjtuigen en vrachtauto's. Maar wanneer men in de straten gaat, die uitkomen op de Groote Baan, staat men voor een beeld van verschrikking, dat aan het ongeloofelijke grenst. Bommen van het zwaarste kaliher werden op een school geworpen. 180 school- meisjes, die na het ontploffen der eerste bom men naar hun onderwijzeressen gesneld wa- ren, werden ter plaatse gedood, ofwel op de cour ofwel in de gebouwen. Ond^r de puin- hoopen liggen de lijken nog verborgen, terwijl de reddingsploegen de ij-zeren staven met oxygeenlampen bewerken en de betonnen palen met houweelslagen losslaan. Hier en daar gaan stil en zwijgend zusters met witte kappen, het gelaat vertrokken door de verschrikking, zich inspannend om toch den angst der bezorgde ouders te kalmeeren. Ver- pleegsters. van het Vlaamsche Roode Kruis en het Roode Kruis dragen o-verblijfselen van afgrijselijk verminkte lijken met een deken bedekt weg. Dit alles gebeurt in akelige stof- wolken welke door een geweldigen wind wor den opgedreven. In de kruin van een boom bemerkt men de alpenmuts van een school- kind, aangrijpend zinnebeeld van de vreeselijke slachting welke aangericht werd. Een der eerwaarde zusters vertelt ons nog dat een zuster en een onderwijzeres nog onder de puin- hoopen bedolven liggen. Nog een andere werd zwaar gewond weggevoerd. 200 meter verder ziet -men de nojmaalschool voor meisjes, welke ook niet ontsfiapt is aan dit bloedbad: 100 jonge meisjes evenals vijf zusters werden gedood. In de kleine bewaar- school er naast werden de zeer kleine leerlin- gen als bij wonder gered door onder een broos afdak te vluchten. In de jongensschool aan den anderen kant van den Steenw'eg, meer dan 500 meter verder, werden 25 kinderen het slachtoffer van den laffen aanval. De kerk. welke te midden van deze gebouwen verrijst. werd ook door verscheidene bommen getrof fen. De vensterbogen en kerkramen werden door de ontploffing aan gruis geslagen. Stuk- ken muur zijn ingevallen en het dak is inge- stort, zoodat de kruisbeuk en het koor bloot- gesteld zijn aan weer en wind. Maar het afschuwplijkste in dezen plotse- lingen overval is het feit, dat de bevolking tijdens haar werk verrast werd, in de middag- uren, op het oogenblik dat het verkeer het drukste was. Om 15.30 viel de eerste born van een hoogte van meer dan 6000 meter. Een tram, waarvan de rhitere stuk geslagen wer den en de rest door bomscherven werd door- zeefd, staat temidden van de plek des onheils. tusschen de banken, die voorloopig als kleed- kamer voor de redders dinen, getuigen nog bloedige resten van de snelheid van den aan val. Weinig personen hebben den "tijd gehad om zich in veiligheid te stellen of een schuil- p'laats op te zoeken. In de huizen hebben "de bewoners er niet aan kunnen denken de kelders te bereiken. De resultaten van deze verrassingstactiek kunnen volledig op het credit der Amerikaan sche vliegers worden geboekt. Aan een in 1934 geschreven artikel van Winston Churchill, ontleende de Rijksperschef Dr. Dietrich onlangs de zinsnede: .Wellicht zal het in den volgenden oorlog er om gaan, vrouwen en kinderen of de burgerbevolking in het algemeen te dooden en de godin dpr over- winning zal zich tenslotte vol onzetting met dengene verbinden, die zulks in den geweldig- sten omvang weet te organiseeren". Het schijnt wel, alsof Churchill, als regee- ringshcofd, thans het oogenblik gekomen acht om het denkbeeld, dat hij tien jaar geleden als publicist de wereld inzond, in de practijk te brengen. Na den' aanslag op Rotterdam, waar de levens van een paar honderd rustige burgers werden opgeofferd, voor de problematieke kans. van duizenden meters hoogte, bij een straffen wind inderdaad de schepen en scheepswerven te treffen, waarop volgens de Engelsche radio de aanvallen gemunt zouden zijn geweest, is Parijs gevolgd. ,,Het was helder weer, berichtte Reuter achteraf, het doel werd zwaar en nauwkeurig gebombar- deerd.''. Welnu, wanneer er werkelij-k nauw keurig werk geleverd is, dan weten we uit de resultaten wat dat beteekent: woonwijken, parken en de renbaan Longchamps werden getroffen. Hier loopt het aantal dooden om ESS de drie honderd. Gewonden zijn er vijfhonderd. Maar vele malen erger is de ramp, welke Antwerpen getroffen heeft. Aan de beschrij- ving, welke mem hierboven heeft aangetrof- fen, behoeft niets te worden toegevoegd. De ontzetting, waarmede zulk een bericht een ieder vervult, die het hoort of leest, behoeft niet nog eens onder woorden te worden ge braeht. Maar is het een ontzetting, die vol- doende is, om zooals Churchill zich dit in 1934 voorstelde, de godin der overwinning te dwin- gen zich te verbinden met dengene, die den moord op vrouwen en kinderen op de groots: mogelijke schaal organiseert Wij betwijfe- len het of de oorlog met rhetorlek gewonnen kan worden. Maar even hoi als Churchill's vermetele woorden, zijn zijn daden, daden van terreur daar waar het niet mogelijk is met zulk armzalig, aan een weerlooze bevolking bedreven geweld, een militaire beslissing af te dwingen. Zij brengen de overwinning van Engeland niet nader, wat zij nader brengen is de heugenis aan tal vail historische data, die in de geschiedenis zijn ingebrand als bewijzen van de niets ontziende methoden, waarmee Engeland oorlog voert, in Zuid-Afrika, in Indie, overal waar het zich wilde wreken over het verzet, dat het ondervond. Nog eens weer wreekt Engeland aan de volkeren in de be zette gebieden, die het zijn bondgenooten noemt, zijn onvermogenom met zijn werkelijken tegenstander ook maar slaags te raken. En in ontzetting wenden zij het gelaat van Enge land af ook daar, waar zij, in zichzelf nog geen vrede hebben met het lot, dat hun voorshands in het nieuwe Europa beschoren lijkt. In de .Harmonie" aan den Mechelschen Steenweg te Antwerpen zijn tot en met Woensdag 200 onherkenbaar verminkte lijken opgebaard, die uit de puinhoopen van de door den Anglo-Amerikaanschen luchtaanval ver- nietigde stadswijk zijn geborgen. Daar de aanval in den namiddag plaats vond waren vele vrouwen onderweg naar het ge- meentehuis om distributiepapieren af te halen. Zij, die op het oogenblik dat de bommen onf- ploften, in het gemeentehuis waren of op het naburig plein, kwamen voor het meerendeel om het leven. Andere huisvrouwen ontsnap1- ten aan den dood, maar vonden haar woning in een puinhoop herschapen. De opruimingswerken worden onverpoosd voortgezet. In de plaatselijke jongensschool werden de knapen tijdens den speeltijd door den aanval verrast. Een gedeelte vluchtte de klassen bin- neni en werd daar door het geweld van een ontplofte bom, welke bijna het geheele school- gebouw met den grond gelijk maakte, onder de instorting bedolven. De andere jongens, die een toevlucht zochten tegen den muur van het speelplein, kwamen er met enkele schrana- men af. De Amerikaansche vliegers .hebben ook in naburige gemeenten bommen uitgeworpen tot op 20 km afstand van het bijzonder geteis terde stadsgedeelte. Zij hebben zelfs op het land werkende arbeiders met mitrailleurs be- stookt en gedood. Toen een dezer groote bombardementsvlieg- tuigen werd neergeschoten, sprongen de Ame- rikanen tijdig met hun valschermen uit„de machine en kwamen behouden op den grond terecht. Zij staken na deze hemeltergende moordpartij, eenvoudig een sigaret op en gaven zich daarna aan de inmiddels toegesnelde le den van de Duitsche Weermacht over. Deze laatsten hadden alle moeite om te verhinde- ren, dat de burgers, die razend van woede op de flegmatieke luchtpiraten kwamen toege- sneld, de Amerikanen lyn-cht.en. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: De jongste Anglo-Amerikaansche bombarde- menten op de bezette gebieden in het Westen en in 't bijzonder het bomhardement van Ant werpen, hebben hier groote verontwaardiging gewekt. Naar van bevoegde Duitsche zijde wordt verklaard, is het aan Engeland en de Wer. Staten voorbehouden geweest den oorlog te brengen op een plan, waarbij uitsluitend bur gers, voor een groot deel vrouwen en kinde ren, worden getroffen. Het is om het even of dit in de bezette gebieden, dan wel in het Rijksgebied zelf geschiedt, want Duitschland acht zich verantwoordelijk voor de verdedi- ging van Europa. De maat is thans vol en Engeland kan er op rekenen, dat de vergel- ding vreeselijk zal zijn. BEGRAFENISSEN TE PARIJS. Woensdag heeft de begrafenispleehtigheid plaats gevonden van -de slachtoffers van Zon- dag j.l. 220 lijkkisten stonden opgesteld voor het in een rouwkapel herschapen stadhuis iri de het sterkst getroffen wijk van Parijs. De echtgenoote van maarschalk Petain nam aan de plechtigheid deel aan de zijde van gene- raal Brecard, den officieelen vertegenwoor- diger van den maarschalk. De minister van financien, Cathala, vertegenwoordigende de regeering en werd vergezeld door alle te Parijs aanwezige ministers. Van Duitsche zijde waren aanwezig de gezant Schleier en andere vertegenwpordigers der ambassade, terwijl ook de Italiaansche amhassadeur Butti tegen- woordig was. De aartshisschop van Parijs, kardinaal Su- hard, droeg de mis op. In zijn rede wees hij erop, dat de Parijsche bevolking reeds voor de tweede maal op deze plaats bijeenkomt om onschuidige slachtoffers van den oorlog te betreuren. Het menschelijke leven is iets hei- ligs en alle aanvallen op onschuldig leven geven een zware verantwoordelijkheid. De minister van financien, Cathala, herin- nerde aan de woorden van den maarschalk, die den Angelsaksisehen aanval ,,een door niets gerechtvaardigde handelwijze" heeft genoemd. De algemeen gevolmachtigde der Fransche regeering in het bezette gebied, ambassadeur de Brinon, heeft tegenover de Fransche en buitenlandsche journalisten verslag uitge- bracht over den aanval van Zondag j.l. op Parijs. Uit het verslag blijkt, dat een'groep bommenwerpers de richting insloeg van de paardenrentoaan Longchamps. In het Bois de Boulogne vielen tien bommen op de wegen naar de renbaan en 12 op de renbaan zelf. Een kliniek en een tehuis voor zwakzinnigen werden verwoest. Onder de dooden bevindt zich ook de bekende componist van de Ha banera", ffaoul Laparra. Ruim 400 huizen zijn verwoest en beschadigd. De schade aan fabrieken is gering en kan spoedig herstekl worden. Het aantal dooden is nog hocger geworden doordat blijkt, dat een aantal als vermist op- gegeven personen verdronken is. Deze per sonen bevonden zich tijdens den Fanval op een der -Seinebruggen en werden vandaar door de uitwerking der bommen in het water geslin- gerd.- Reeds heeft men een tiental lijken van verdronken slachtoffers uit het water gehaald. Men vreest, dat er ncg meer lijken zullen worden gevonden. Men spreekt over: GROOT-ADMIRAAL OOENITZ. ,,Doenitz-offensief" noemt de Engelsche pers de intensieve actie, waarmede/ de Duit sche duikbooten den laatsten tijd bijzondere successen behalen. ,,Doenitz-offensief" naar groot-admiraal Doenitz", sedert kort opper- bevelhebber der Duitsche marine. Doenitz is de man, aan wien Duitschland zijn duikboot- wapen te danken heeft. Reeds tijdens den vorigen wereldoorlog kreeg de toen 27-jarige luitenant ter zee zijn eerste duikboctcomman- do. In den Atlantischen Oceaan en de. Mid- dellandsche Zee teisterde hij de vijandelijke scheepvaart, een stoutmoedige doorbraak in <te de haven Porte Augusta bracht hem de Ho- henzollem-orde. Ook na den vrede bleef hij de marine op verschillende posten trouw. Eerst als commandant van een flottille tor- pedobooten, vervolgens van het marinestation der Noordzee om tenslotte in 1934 het bevel over den kruiser ,,Emden" te krijgen. Een jaar later kreeg Doenitz zijn groote kans. toen de nieuwe duikbootvloot onder zijn lei ding kwam te staan. In vier jaren tijds wist hij deze tot een der meest geduchte wapens van den huidigen oorlog te ontwikkelen. Na de bezetting van Noorwegen werden zijn ver- diensten door het Ridderkruis erkend, enkele maanden later volgde de benoeming tot vice- admiraal- en in Maart 1942, tijdens de duik- bootsuccessen voor de Amerikaansche Oost- kust, tot admiraal. Nieuwe methoden-ravitail- leering door drijvende steunpunten, aanvallen in groepen kwamen in zwang. Steeds grooter beteekenis kreeg de strijd der duikbooten tegen de geallieerde scheepvaart in het kader der totale oorlogvoering, totdat admiraal Doe nitz in het begin van dit jaar tot groot-admi raal en opperbevelhebber der geheele marine werd benoemd. Meer dan ooit kan hij Duitschland's strijd ter zee tot een ongekende hoogte opvoeren, overeenkomstig zijn recente verklaring, dat deze oorlog een zee-oorlog is en Engeland alleen ter zee verslagen kan worden. (C. D.) Er zijn vijf punten te noteeren naar aanlei- ding van het Anglo-Amerikaansche bombar- dement op Rotterdam van 31 Maart j.l.: 1) kenmerkend verschil tusschen het bom hardement van Mei 1940 en dat van Maart 1943; 2) Engeland strijdt met onbekwame pilo- ten; 3) arbeidskrachten vormen vemietigings- object; 4) gezegende, krasse beperking van de ramp; 5) voorbeeldige bouding der bevolking. Bespreken -we deze 'Vijf punten eens even in het kort, zoo zij dan allereerst gewezen op het besliste onderscheid tusschen de twee cata- strophale hombardementen, die Rotterdam nu heleefd heeft. Midden in een onweerstaan- baren veldtocht moest een legermacht tot voorbij Rotterdam oprukken paar de strate- gische positie aan de kust J940. Want al- daar opereerden vijandelijke strijdkrachten op ernstige wijze. Na een ultimatum, dat onze machthebbers in hun ijdelheid lieten verloo- pen, na waarschuwingen aan de Rotterdam- sche bevolking door radio-Bremen, gingen de Duitschers tot een bomhardement onzer stel lingen over, dat den oorlog besliste. Later kon in den Rotterdamschen raad de N.S.B.- fractie maar niet het woord krijgen over de behandeling van de schuldvraag! In schrille tegenstelling staat de plotselinge Engelsche aanval op de reeds zwaar beproef- de stad, dat voelt iedereen. We vermeien ons verder niet in dit laffe optreden der „vrien- den", maar wijzen er wel op, dat een en ander door dp Nederlandsche sdhijnregeering be Lon- den ten voile gesanctiorveerd wordt, getuige de daags erna getelegrafeerde gelukwenschen van minister Van Lith de -Jeude, die namens het emigrantencomite gewaagde vaif ..het prachtig werk van deze luchtmacht". Vervolgens is op te merken, dat de Britsche weermacht niet voor 100 berekend is voor de taak, die haar bevelhehbers haar zop gaame zouden willen laten verrichten in dezeh derden oorlogszomer. Een kennelijk gebrekkige op- leiding der betrokken manschappen proeft men steeds meer, en is niet te verbloemen door zelfs de Engelsche propaganda. Engeland strijdt zijn wanhoopsoorlog. En het feit, dat niet-volleerde piloten wor den losgelaten op de Europeesche bevolking, wijst er op, dat de Engelschen de arbeiders als een oorlogsobject beschouwen. Dat klopt ook met het algemeene karakter van dezen oorlog: kapitalisten, die hun dividenden belangrijker vinden dan het arbeidersheil, voeren met dezen oorlog hun uiterste politiek tegen den arbeid. Nu is dan ook weer Jan de arbeider (die Rot terdam groot maakte), de dupe der pluto- craten. Als de bevolking getroffen wordt, is toch het arbeidsproces geschaad en daarom stuurt Engeland ook waarom nfet? on bekwame vliegeniers naar Europa, getuige Rotterdam. Voorts moet gezegd worden, dat de ramp zonder het heldhaftige, deels gewelddadige optreden der hulpformaties vele malen groo ter zou' zijn geweest. Denken wij slechts aan de voornamelijk langs de daken der huizen voortsnellende vlammen, die door vliegende vonken zich via uit de vensters waaiende gor- dijnen een weg baanden van dak tot dak, van straat tot straat. Zij, die met inzet van eigen leven hiertegen zijn opgetreden, verdienen hoogsten lof. Als toen, in 1940, de reddings- fomiaties zoo hadden klaargestaan als nil, in 1943, of indien andersom nu de hulpverleening zoo gebrekkig was geweest als in 1940, zouden de pathetische verhalen over „Kotterda«v" er nooit geweest zijn, ja zou men algemeen in Nederland nuehterder zijn t.a.v. de Engelsche vrienden. Daar wij in dit korte bestek niet kunnen, en ook niet willen ingaan op de aangerichte ellende in Rotterdam, is het niet gemakkelijk ook maar een flauwen dunk te geven van het werk, dat de Ned. Volksdienst verricht heeft. Ben ding staat echter vastj: alles wat men doet om den Volksdienst te steunen. is wel- gedaan. Om een vergelijking te trekken: de N.IV.D. is een pot balsem, die waar noodig wordt uitgestreken over schrijnende, vurige en schroeiende wonden in ons volkslichaam. Zan der overdrijving: wie den N.V.D. verzaakt, kan zich geen goed Nederlander meer hoemen. Zooals de N.V.D. helpt de behoeftigen en hul- peloozen zonder aanzien van persoon of ge- zindte, is het steunen van dezen Dlenst, al is 't maar financieel, een nationale plicht. Tot slot vermelden wij met ontroering de indrukwekkende saamhoorigheid van alien, die met de ramp te maken hadden. Veel woor den behoeven we niet te verspillen aan de grootsche beteekenis van dit feit, als wij even ons herinneren de 53 politieke partijen van daarnet Dit, ook tezamen met de meer dan bewon- derenswaardige houding der gproffenen, is reeds het flauwe licht onzer fiere toekomst. dat afstraalde op de ramp.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1943 | | pagina 1