I TERNEUZENSCHE couraht srtfas=c-2«KS«f?5 tssgvtt- «.tes sssgr j^-rssssv? sssw T*,a\r m™»Sh"nn s V3S ftji-Lrsws Uw plants is nog vrlj! syssrssJK sssa dj *rawsssr &ssf Jr. ba stsrs 5ST5 a Sr tktIsssbs. T »s SSxSAi re«drvSSfl^ ifaeiT"kir^ ;p»°SngSTn°ffl» v^vS"^£: Binneniand beschikking Buitenland Stt?£55s DINSDAG 16 FEBRUARI 1943 83e Jaargang ffl/FRTENTIEBLAD VOOR ZEEUW8CH-VUANPERE-, ALGEMEEN N1EUWS- EN veesohbot - am duitsch WEERMACHTSBERICHT. Bolsiewistische aanvallen afgesiagen. S?«V 0&, docp ft. eeKtNPftlAKING Meldt U aan bij de Waffen-SS, het legioen of het wachtbataljon in Nederland. rrvo^rSreeds de groote tegerB^cj Mussert over de gebeurtenissen der laatste weken. !grfk getooToof'n^rdat nit hun kringen de sluipmoordenaars komen De bandieten' zij Vinimewieken of hun handlangers. Het Neder ?andsche voVzelf moet ze vinden en uitleve- ren De eer van de Nederlandscne politie is er mee gemoeid. Ik zeg dit niet, omdat wy bang zijn voor dit tuig. Ik heh er nog geen straatie voor om gelocpen. Maar wy aden, SVofdfv^n »en»^<a>6de „Wie met zijn stroom niet zuinig is, zit weldra in de duisternis. ITAL1AANSCH WEERMACHTSBERICHT Eerst nadenken - dan inschakelen! duitsohuand hard en OPGELET r teg» d. ™S;SlsSeS«.. dat ln JSfnNeXrSlThaWi; ^g^S»,V°on3:eS,MrvoSt .otU v,d„; land en onzen eerbied voor den arbeid, en als Nederlandsch volk een eenheid vormen tegen het menschonteerende bolsjewisme. Eu™Pa zll leven, ons Nederland zal herryzen, dood SS d"S, Sphe*"aS" b"e|.< indiening ledenlijsten. TERNEUZEN, 16 FEBRUARI1943. milt ir. in I ?os iat >li- rde tal, en. t nte Directed: I. VAN DE SANDE Duitsche divisie aan omsmgelmg ontsnapt. de Duitsche weer- de vijand na Het opperbevel van macht- maakt bekend: Plaatselijke aanvalle tillerievUUr ten hevige v°onhereidmg gebied van Zuiden van Novoioss i Koebdn ondernam, df" be^ndnir°succes Duikbommenwerpers bleven zondei succes koncentraties der vielen stellmgen e" W tln^Sen van No- bolsjewieken aan de>krtschepen in hot transpomcMpen tinp- te zetten en in beweging te hrengeri, de rest komt dan voor een groot gedeelte vanzelf. Heeft iemand den gndruk, dat wy door Stalin gt-ad moreel zwakker geworden zijn ozyn wy diet veeleer daardoor moreel steiker ge W°Hetna?aat als een groote loutering door ons volk. Wie thans nog niet tot het besef van ziin 'plicht gekomen is, Ibehoort heelemaal me Der hohere SS- und Poli^.'fUhrer deelt Ou Dinsdag 9 Februari 1943 in den laten namiddag is de echtgenoote van den secretans-g eneraal Reydon op 1beest achtiee wiize in haar wonnig door twee schoten vermoord. De,la^Ah^^ens de secretaris-generaal werd eveneens met drie schoten overvailen en hierdoor TfiSfe Woensdag 10 Februari een W.A.-man, die terugkeerde van de begrafenis van generaal Seyffardt op straat neergeschoten. loop Sis drongen in weerwil van^ ^g infanterie_ wasrens liggen vernietigd h^fgeS hevige vijarwielijke strpdkraptoten kondpn vemieti, r„ t verloor de vyand in de gevectiten van Slteren overdag aan het Oostelijke front "Een^itTomTtgeschoven fteunpunten te- den'reeel bevestigt, n.l. de regel van een vol- hardende vlijt, verbeten taaiheid, een zwygend enthoSsfJme in het werk en in den strijd, die front en vaderland boordevol vervullen.- Wann'eer hehhen vMj ooit in dezen oorlog een tM gehad, waarin het hart van ons volk zoo ver geopend was en. tot all^s' Wfl nrpqtnties bereid voor ons lag als tnans. wy bezitten alle voorwaarden voor de ove - winning Wii moeten ons slechts niervan oe dienen eni wel zoo snel en zoo grondig als maar eenigszins mogelijk is. Wij hehhen aan onze zijde de machtigste bon^enooten die er maar hestaan, n.l. het volk zelfHet is berei met den Fiihrer door dik en dun te gaan, welken weg hij ook naar den zegevierenden soldateTf"aan de fronten voeren de arnote afweerslagen van den winter en achter ■ninp" Daamaar zal iaet met ljzeren vasthou toidheid streven. Het staat echter den Fuhrer als een man, Wat willen wij.nog meer na den intocht der b^lsjweieken dood zijn of in Siberie omkomen. Gijzelaars. worden, zoo ging Mussert voort, waarom er na deze moorden geen vijf- Belangrijke rede in volksvergadering op den dam te Amsterdam. Amsterdam heeft Zaterdag ^ijn groote be- tooging tegen het boLsjewisme gehad Wij ontleenen daaromtrent aan de N. 1,. iT>am een volksvergadering is gehou- den die door duizenden helangstellenden is ©ewoond en bier heeft de Heider iri fe le Er zal gevraagd Dat Is niet Se9thieti, omttat Se™r*?LSrt,? "m' in ziin laatste levensuren, en ik daarna oor hen zijn ingesprongen. Wij hebben dit nc.6 weten te voorkomen Hoelang nog? Ik ben voor hen ingesprongen, omdat deze gijzelaars wel tegenstanders zijrt, maar omdat ik nipt geloof, dat sluipmoord op hun pro NSB-ers en niet N.S.B.-ers, moeten ons IwkedrslmfnnLln^n.tl&Als hetV8door|aat met fSfwS in Den °HeSg| nt'et meer naar mij geluisterd zal worden. Dan geef ik voor het leven van de gijzelaars geen meer" Belwapening der N.S.B. Aan mijn verzoek de N,S.B te dewapenen, •wordt met spoed gevolg gegeven. De N.S.B. wordt bewapend in duizenden mannen, O-m in de hulppolttie en in de nieuwe op te nchten landwacM. over een bijltjesdag moet«i nu maar eenauit zijn. De heeren vande by - tjes moeten begrijipen, dat, als zy met alie ciweid ru-zie willen hebben, onze revolvers eerder^ zullen schieten dan zij hun bijltjes kun- den aanvang ren oDheffen Wij nationaalsocialisten voelen I echter onze vterantwoordelijkheid tegenover het geheele volk, wij willen geen land van Bij onze vrijwilligers. Onder alle omstandighe- d - n weten de mannen raad. Een oude gebruikte hoot wordt gereed ge- maakt. (SS P.K. Thiele Atl-H-P S) van den Commissaris-Generaal vp°^ de _vedf& SSe volkseenheidbezw or en moet worden. Reeds lang voor het aanvangsuur verzamel den zich de menschen op het ruffgenomen infanteriedivisie is in zware ge- vefC gedurende 9 dagen onder de vooi- wS leiding van haar divisiecommandant, generaal-majoor Postel, door ^erke vyan lijke strijdkrachten ,heen^°^"' hu "es b3- Vernietigd en vervolgens de eigen limes T^' Noord-Afrika slechts gevechtshandelin- gen van plaatselijke heteekenis. De luchitmacht vfe" met goed succes doelen in de haven Ben- ""hasi alsmede vijandelijke strijdkrachten het Tunesisch-Tripolitaansche grensgebied a&Kj aanvallen overdag en 's nachtsvande Elnkele bommen, die zonder te mikKen den neergeworpen dp Westmtsch:lan - oorzaakten geringe verhezen onder de oevo. een aanval van de luchtmacht overdag on een kust'gebied in Zuid-Engeland bestookte een^ormatie Duitsche gevechtsvliegturgen m rien afgeloonen nacht de oorlogshaven Ply met talriike brand- en brisanthommen. 3^rs op df werkplaatsen en ravitaillee- ringshedrijiven veroorzaalkten aanzienlyke verwoestingen. rein waar aan hooge mast en het 0^n3rie"bgaijj|. Te-'j'en witten achtergrond stond voor het K ^WSf£-eLegio.n Nedem»d Ger- maansche SS en leden van N.S.R.R. <ne uil Stalingrad waren teruggekeerd, plaats g - n°p|ngtafmiiziek van den heerhan Amster dam der W.A. zat aan de andere zyde en bracht marschmuziek ten gehoore. Fen aantal Nederlandsche en Duitsche PaVan half drie af marcheerden regelmatig moord -en loodsTag, n^ -n volk v=igd m bet hesef dat iedere directe of lncnrecie ondersteunfng van de bolsjewieken verraad is aan Europa, verraad aan eigen vol|tudenten> Komende tot het oppakken van honderden I stuSen door de Sicherheitspolizei, zeide de I Leider, dat terwijl tienduizenden Duitsche andere studenten aan net front staan en Furona met hun leven heschermen, bier stu denten denken ongestoord te zen tegen de hezettende macht. Het o?aeeie imRerltaife leven wordt hierdoor bedreigd. Tk heh o-isteren gedaan gekregen, da. bona fide studenten die zich beh°°^leaa"n den^ug <tie wii den en geen streken uithalen in aen rug van het front, hun studie zullen kunnen voort- zetten. Zuivering is echter noodig van -d ophitsers en heid over de vervroeging van het sluitmgsuur der cafd's en van het tijdvak waarm men zich niet op straat mag hevmden in de steden Amsterdam en Den Haag. 's-GRAVENHAGE, 13 Februari. Op grond van par. 52 der Verordening vai:deni Ryks- commissaris voor het bezete N,ed^ "d ^an gebied no. 1/1943 verorden ik met mgang van 14 Februari 1943 het volgende. u dt In de steden Amsterdam en Den Haag wordt tot nader order het sluitmgsuur der cafe s en openbare gelegenheden tot 19 uur en het be o-in van het tijdvak, waarm men zich met op straat mag bevinden, tot 20 uur ^ervroegd Voor de overige gemeenten blyfde bekena gemaakte algemeene regeling vankracht. Overtredingen worden op grond van de m ■n aanvang vermel.de verordening gestra De Commissaris-Generaal voor de Veiligheid, w.g. RAUTiER, S.S. Gruppenfiihrer en Duitenant- Generaal der Politie. t.roenen van de W.A. en van den Jeugdstorm grootste dgnedS ^van^het DampRin^geheel M,u„e Mma«„ «n 'en Jeugdstorm i aanblik. De Amsterdamsche politie had voor een goede afzetting gezorgd en burgemeester E l Voute als hoofd van de' politie, zorgae per S°Nadat df heer JanT^feenkort begroe- tingtwoord had gesproken en de =-ezigen Waar de blanke top der dumen iadde i^e arriveerde de Leider op den thim fn'de w^renrvlkggen van den Jeugdstorm verhoogden nog den feestelyken aanblik ZeUnVsIbofeurs,"om''onze hoSgescholen en'universiteiten in stand te houdem detgeen ™nnt bpinne- is. voor ons volk juist m van groot belang is deNu zoovele tienduizenden ^or^e flinke arbeiders hun gezinnen moeten veriaten o Neder landers een regehng te treffen waar door de eventueele vertragmgen, welke gedu rende de eerste weken van het verblyf in Duitschland kunnen ontstaan, wo^d®n "1Ijf vanaen en wel op een wyze, die ten voile in overeensTemming is met de arheidseer van den Nederlandsohen werker. Bij deze regeling mogen de hetahngen, welke aan de gezinnen worden verncht, oneer €en steurikarakter hebben. DE VOORRANGSKAART VOOR AANSTAANDE MOEDERS. De voorrangskaart voor aanstaande moe- ders met welker uitreiking de Ned. Volks- dienst 1 Januari begon, is een vcelgevraagd artikel. Tot heden werden er re^ds 30.000 uitgereikt, voornamelijk in de groote steden. Voorloopig is zij uitsluitend hestemd voor aan- staande moeders, van zeven maanden v6<5^ he vailing af tot twee maanden daarna. Aan het einde van dien termijn moet de kaart wor- Zoo bespaart U op uw electriciteits- verbruik. Tedere huisvrouw weet, dat er vandaag aan den dag zooveel mogelijik ko^Ji a^k U1p^°c- stof voor vele andere onontbeerhjke Pr»ou ten bespaard moeten worden. Wm stroom bespaart, bespaart ook, kolen. o-ioei- iedere huishouding slechts een enkele gioei lamp van 25 watt een kwartier lang uitge- Skeld blijft, in plaats van branden (alleen omdat men k®t uitechakelen vergat) worden hierdoor vele duizenden kho watturen bespaard, welke ^d and torufkt wichtiger doeleinden kunnen worden gebcmKt. Van het grootste gewicht is altijd: eerst naden- Van in|chflkelen. Deze vermamng ppidt niet alleen voor de vrouw des buizes, neen het geheele gezin moet haar behartigen: in ieders eigen helang, want, wie zyn rant soen overschrijdt, krygt een boete of wordt van den toevoer afgesloten. A.ANVAIXEN in TUNIS AFGESEAGEN. j I gejuich steeg uit de menigtfr op. -arpormachtbericht van I De handen werden ten groet gehevenengeest- ,Het Italiaansch weermachtbericht Maandag luidt als volgt: Iti den Tunesischen sector werden 2 plaat- afe-eslagen. De luchtmacht gelijke aanvallen afgeslagen. - der As schoot in een luchtgeyecht 2 vyande Sen^^de^n-de afgeloopen 4 d: ondernomen operaties niet teruggekeer^ "Rritsche vliegtuigen hebben Grotone ge hombardeerd iwaarbi} het kindertehuis „Komn- grSpetha" en talrijke gehouwen wer den getroffen. Van de hurgerbevolkmg wer den 3 personen gedood en 15 geiwond. In CtSabrie Sicilie werden Zaterdag per- stmentreinen door vijandelijke yliegm^ mitrailleurvuur beschoten. In totaal wera een persoon gedood en verscheidene gewond. B6n der aanvallende vliegtuigen werd Ibuurt van Pachino (Syracuse) neergeschoten. VASTiBERADEN. Absoluut geloof in de overwinning. Minister Dr. Gdbbels verklaart in een artikel dat als opschrift draagt ,,Onze wii en onze we»d in het weekhlad „Das Reich", dat de stemming van het Duitsche volk uitgespro- ken goed moet worden genoemd. De Duitsche stemming, zoo schryft de mini - ter is hard en vastberaden, zooais <ht ten oorlogvoerend volk hetaamt. Er is thans in mffiland niemand, die van tpegevendheid Drie van onze vlieg- 4 dagen fflTe functionarissen beTrkd 'de" IkjideF direct het podium en hield zijn red® Xifwisme ,S» refc vast, Oat ar Zn SSS. eSia SSToaj.'l Sauacaland »er. "'I'm mmt'i. eens van Duitsohen ,kant bezien. Zij beschermen Europa, zy bloe- den er voor. Hun jongens vallen aan het front en kunnen niet studeeren. Zy zyn als hezettende macht hier zoo grootmoedig de unWersiteiten niet te sluiten. Oponsrustdan de plicht er voor te zorgen dat dieslecht elernenten daar verdwynen. De bona nae studenten de hoogleeraren, zij moeten er zelf voor zorgen, zoo noodig helpen wij een handje! In het laatste deel van zijn toespraak zette Mn^sert uiteen, dat het onze taak is hier te vioinen de orde en rust te verzekeren, mede te helpen in fabrieken en wenkplaatsen hier en in DuitscWand, de oorlogslasten zoo bereid- Slf sS'S-sTKimlanen "a« Nederlandschen stam die mede in Stalmgrad iNeoeiiaiiDu-a De keug tusschen soldaat of X Laatste waarschuwing. ,De Duitsche weermacht houdt tot nadere aankondi°'in0' overdag m het geheele NederCdsche gebied schietoefeningen der luchtdoelartillerie. De der noemaals op geswezen, bij het scbieten der ffidoelartilllrie in huis te blyven of anders onmiddellijk de dichtstbygeleige o legenheid tot deklting op te zoeken, daa. anders bij eventueele schade of ongevallen geen enkele aanspraak op schadevergoe ""g SfJSKfiSSKft meer gewaar- sehuwd! Der Befehlshaber der Ordnungspolizei. in aan staan. zijn gevallen. federenman tef n het\ols£wisme te strijden. Het is de eer van Het is de eer van het geheele volk de mis- dndigers uit te roeien, opdat niet het geheele volk de dupe wordt van demisdadend^mp- den oorlo'gstoestand. van de mobihsatie van moordenaars. Laten wij ons aldus besioot ae aUe werkkrachten het arheiden m Duitschland T alfi. volksgenooten vinden in ons Gods de schaarschte, de dreiging van inyasie de evacuatie en de huisuitzettingen willen wm pen op de Duitschers en de N.S.B. en die ye waehteh dat ^^^rlteUe^ TegSmver zooveel domheid, welke^slecddLp®5" dfsf!dVofieefenStenddeood van gantsch Europa tegen het bolsjewisme. Een overwinning van Stalin heteekent dat het hart van J,TT.',eeS£1etwti'^«v o< ryk en de Nedei landen. Maashode: WHet communtsme if steeds zonder voorhehoud et comHet commumsme is spicek tof "hier ook maar aan denkt Ons volk ^4 ,-v rvxromirinm TliP". r>T] ag den oorlog g'elooft vast aan de overwinning. By het einde geiooft t wors ehng i Sta- lirvp-rad Vie eft de Duitsche natie direct in zijn meedoogenloos gelaat gezien. Zy weet nu dat hij geen genade kent en dat zich absoiuut^""veiwerpelijk. Het tr, Hitler. Sedert lWl voerde de N.S.B een geluk en zijn strenge wet is opgewassen. Wy I dat in zyn staan even krachtig als op den eersten dag, wij zijn alleen door een schikking van het lot gehard en gelouterd. Ons volk is thans tot files bereid. Het is bereid zijn leiding op iederen als is het nog zoo'n zwaren weg, >.e volgenwanneer aan het einde maar de over- w-imiing ligt. Geen moeite zal te groot en geen offer te zwaar zijn. De vijand heeft het ons in dezen winter duidelijk aan het yerstand gehracht, dat wij met gehruikmakmg van slechts een gedeelte van onze kracht, het doel niet bereiken. Het volk iwil nu zajn geheele kracht in den strijd werpen. Met een woord de totale oorlog op alle gebieden is het gebod van het uur. Door het volk zal deze oorlog niet mislukken. De vijand geiooft mipchien dat nog de mogelijkheid bestaat, dat hy zooais in 1918 door zijn leiding verloren zou kunnen gaan. Doch ook dat is zooais de dmgen lig- £en totaal uitgesloten, want deze leiding ftamt uit het volk. Zij voert dezen oorlog met het Duitsche volk als lots- en levensstryd van de Duitsche natie. Wii hebben, zoo schrijft de minister verder, in het Oosten tegenslag te verduren gehad. Dat valt niet te ontkennen en moet ook niet worden ontkend. Wij hehhen totdusver veelal oorlog gevoerd volgens het begftisel weimg troepen in den strijd te werpen en zooveel mogelijk hiermede veroveren. Dat gaat met, zooais' de ontwikkeling bewyst Het is niet te laat, doch juist op tyd, om het noodzake- lijke te doen. Men hehoeft het reusachtige apparaat van onze volkskracht maar in de gewenschte nch- dat in zyn heteekenis vaak werd onderschat. Rehalve de C P.N. waren er echter met minder dan vier urgaiien, een jeugdbond, een vrou- rkior en lfetel het volk strijdend achter, na de oorlogsdagen hitsten zij uit hun velllge &chuil- hoeken het volk op tot sabotage en J moord. Dat is driemaal verraad aan ons eigen volk. gluipmoord. Wat in de laatste dagen gcschiedde^Jdus de Leider was sluipmoord. In Haarlem op een Duitschen Feldwebel waarvoor tien guye laars zijn geexecuteerd. Verder sluipmoord op Tuitenant-generaal Seyffardt, op mevrouw Reydon, op een W.A.-man in Haarl®f1Fpits^l ging tot moord op procureur-generaal Feitsma en op den secretaris-generaal Reydon De daders ziin nog onbfekend. Als zy met uit TCrafschuwen sluipmoord. Het is ke^b-0e1|'^ N^i'-ers velmfotden," daTlnderen Mussert herinnerde hier aan den moord met roof te Rotterdam op een dame en haar dochter f%TsaageU^ln%e°Jnfn^ den. Zij, die nu juiehen, zouden een maam "de de Mussert Ich nil? de gewonde Nederlandsche strijders van het Oostfront, met wie hy - eenigen tiid onderhield. Daarna vertrok hy, onder stormachtig houzee-geTOep er^kon zich tti^v moeite een weer banen door de niemgLe. Het was een voortreffelijk geslaagde massa- betoogSg en een veelbeloVend begin van de |?o?tf hftooging tegen het bolsjewisme. BOMMEN OP BFAOLKfNG DER BEZETTE GEBIEDEN. De bevolking van de bezette Westelijke gebieden heeft weer gevoelige verhezen gele- den. doordat Britsche vUe-gers iukraak bom- men hebben uitgeworpen. QP Februai 1 werden daardoor 13 personen gedood en 37 gewond. V OLKORENBROODDIENST. De secretaris-generaal van het departe- ment van sociale zalren heeft een stichtmg tot instandhouding van een Jr° ^i?di?fni dienst in het leven geroepen ter bevordering van het gebruik van volkorenbrood door het Nederlandsche volk. Commissariaat voor niet-commercieele vereenigingen. (De commissaris voor niet-commercieele vereenigingen en stichtingen, gelet on artikel yereemg g ud d0r verorderling no. 41-1941 van den Rijk'scommissaris voor het hezette Nederlandsche gebied, bepaait, dat de ren van de b* zijn commissariaat, Amalia- straat 13 te 's Gravendiage. ingeschreven ver eenigingen en stichtingen, zorg dienen te dra- gen dat de lijsten van-leden, contntouanten, beeunsti^ers enz., opgemaakt per 1 Januari 1842 en °1 Januari 1943, voor 15 Maart 1. in tweevoud bij hem worden ingediend. iVoorts herinnert hij aan de verplichtmg tot ia^yksche YndieningJvan een. financieel oyer- zicht, alsmede een verslag der werkzaamheden van de vereeniging of stichtmg. GEEN GUNST, MAAR REC'HT. De centrale persdienst van het Nederland sche Arbeidsfront schrijft: In aansluiting op de door den leider van het Nederlandsche Arbeidsfront gedane me e- deelin°en wordt bekend gemaakt, dat het m het voornemen ligt, met betrekkmg tot e loonhetaling voor in Duitschland werkenae ging van de uitgereikte bahy-textielvergun ling. Aanvrage kan geschieden by i«tead- viesbureau moeder en kind van den - of waar dit niet is, bij het buurtsohapkhoofd. Op de kaart wordt voorrang verleend m alle overheidsbureaux, door de dishributiedien- sten, door de centrale keuken, en in alle Pit katfitoren. De N.V.D. verspreidde voorts biljetten waar- de passagiers verzocht worden hun piaats houdsters van voorrangskaarten af te staan. Aan eenige tienduizendenwinkels werden voorts op aanvrage biljetten uitge reikt, vermeldende dat de betrokken zaalt aan houdsters voorrang verleent. REIZEN NAAR BELGIE EN FRANKRIJK. De „Passierscheinstelle" thans Pruefstel e i bevindt zich van 22 Februari 1943 af te Am sterdam op het Jan Willem Brouwersnlem 110 27 VEEZIEKTENBESTRIJDING. Zooais reeds eerder gemeld, zal door het inhouden van een zeer klein gedeelte van den met ingang van 1 Januari 1943 verhoogden melkprijs een aanzienlyk bedrag ter beschik king komen, dat zal worden aangewend ter bevordering van de melkcontrole dc*^ middel daarvan een verboogde meikproductie te verkrijgen alsmede voor de bestrydmg van verschillende dierzieken. hpstrii-' Het ligt in het voornemen bedoelde bestry din^ te leggen in handen van Gezondheids- diensten voor dieren in de verscheidene .pro- vincies. Hierfoe zullen dethansinale pio- vincies bestaande Provinciate Centrale Ver eenigingen tot bestrijding van de tuberculose onder het rundvee en van andere veeziek.en dienen te worden uitgehouwd tot volledige Ge- zondheidsdiens-ten van dieren, ™et aan het hoofd een directeur-dierenarts, wien een een voudig geoutilleerd laboratonum ter ^aachik- king wordt gesteld, op de wyze zooais dit m de frmdncie Friesland sedert 1919 t gevaHs. •Het tot stand hrengen van deze Gezond lipidsdiensten zal gepaard gaan met xle m- voering nnn.iTai in hM helfl.ng alhier il. Zaterdagavond in het Concertgebouw een uitvoering gegeven van de cabaret-variete- revue de Jan I3lazier ,TTrtV.r4 Door een der leden van het .gezelschap v. erd als inleiding een uiteenzettmg gegeveii om- trent hetgeen Vreugde en Arbeid no| mem doet dan ontspanmngsavonden als deze or0a niseeren nl. het inrichten van verschillende cursussen, bedrijfssport enz., terwyl ook de I huisvlijt wordt bevorderd en binnenkort een i groote tentoonstelling daarvoor zal worden geBijU<den'daarop aangevangen uitvoering van het programma hewees Leonardi een gezellige t en vlotte prater te zijn, er^daardoor aanstonds het oor der zaal te hehhen terwyl hy ook leuke liedies bleek te kunnen brengen. Kees Borri is niet alleen een goede accordeonspeler maar tevens een goede coupletzanger. Hij wist ter- stond stemming in de zaal te b^nS®n.do® het "even van populaire liederen, en het kostte Sim leel moeite^ de luisteraars als medewer- kers te krijgen, want met veel amhitie werden de refreinen meegezongen. Remlbrandtina toonde aan de opgekomenen hoe men met behulp van oude lapjes textiel- productfen aardfge schilderytjes kan voort- ding onder het rnndvee, zoowel in het delays van den gezondheidstoestand van den veesta- l^als in dat van de volksgezondheid, welke zooais reeds herihaalde malen met nadruk we l-d betoogd, hij een intensieve bestrijding van de rundertuiherculose zoo nauw betrok- k8In verba nd hiermede zullen alle pogingen in het werk worden gesteld om de werkzaam heden van 1 bovenibedoelde Gezondheidsdien- sten bij het begin van de bestrydingscam- pagne 1943/1944 te kunnen doen aanvangen. PRODUCTIEOONTROLE BIJ MELKVEE. De groote heteekenis van een betrouwbare productiecontrole voor het melkvee als hi^p- middel voor de verhoogmg van de o.pdr®ngs aan botervet wordt algemeen erkend. Slecht met behulp van de gegevens dozer controle kan een doelmatige selectie plaats hebben. Het aantal melkkoeien, dat in Nederland ge- controleerd wordt, is nog steeds met even- iedig aan. de groote economische heteekenis van onze fnelkveehouderij. De middelen, welke noodig zyn om geleide- een verplichte melkcontrole op niet te overkome moeilijk!heden sbuit, zal voorloopig een systeem worden gekozen, waarbij de deelname aan do melkcontrole gestimuleerd wordt hen die hun vee aan een controle ondeiwea pen' welke aan nader bekend te maken eischen ?l?doIt, de kosten van de controle Zoo goring mogelijk te doen zijn. ten- Gei'da en Helmuth gaven gratieuze dansen te zien, terwijl Ted de toeschouwers verblufte door de manier waarop hij op zyn koge. weet t6lf ^pglvoelde schets „De gezellige buur- man" deed hartelijk lachen. Fantasto bleek in zijn toovertum over groote mopeliikheden te besehikken om uit het met allerlei te voorschijn te tooveren, waaronder in 1 het bijzonder een overvloed hloemen die uit .oagenschijnlijk ledige kokers werden teJoor- schijn gehaald in een hoeveelheid dat ze ten slotte het geheele ruime tooneel vulden. Het was al met al vpor de opgekomenen een genotvolle avond en het applaus der opge komenen bewees dan ook. dat men zichbest amuseerde. N- J- Harte. MACHINESCHRIJVEN. Voor het examen machineschrijven diploma C (hoogste snelheidsdiploma) van het Instt- tuut Rients Bait te Den Haag, slaagden dezer dagen de dames J. Arbman. J. Harms, N. Harte R. de Pauw, N. Schalk en B. Somers en de heer J. Bareman, alien te Terneuzen, benevens de heer L. F. Oppe te Zaamslag. BESMETTELIJKE ziekten. In de tveek van 31 Jan. ttoi 6 Febr. kwa- men er in ons land 1175 gevallen van besmet- telijke ziekten voor, waarvan 819 diphtherie en 328 roodvonk. Keeland had 25 gevallen van diphtherie nf. 8 in Yerseke, 6 in Middelburg, 3 in Oud-Vos- semeer en 1 in St. Annaland, Hulst, Kvabben- "dijke St. Laurens, Rilland-Baht. Terneuzen, Tholen en Waarde. Souburg had 1 geval van roodvonk. de centrale oommissie VOORZIENING ZEELAND heeft thans haar werkkring uitgebreid einde voor gedupeerden beschikbaar te stellen kleermakers-naaimachines en zig-zag-naai- machines. Gedupeerden, die meenen hiervoo. in aanmerking te komen, kunnen zich wen- den tot de dives-se handelaren en winkeliers in naaimachines. Rekening dient te worden t-ehouden met een levertijd van 4 a 5 maan den doch het is raadzaam zich tijdig hiervoor op te geven. „Vi-eugde en Arbeid". In het bioscoopgebouw ..Het Centrum" al hier werden Maandag een tweetal vcorstellin- gen gegeven door de hoofdafdeehng ,,\reugde fl Arbeid" van het N.A.FIn den namiddag had eerst een kindervoorstelling plaats, welye Door .Vreugde zeer in den smaak vie! en goed hezocht was. 's Avonds volgde" het neusje van den zalm, nl. de opvoering van de cabaret-vartete-revue Met de Jan Plezier". En deze revue ver- ,MET DE JAN PLEZIER". 6 D^rijkfUfSe^vafforSt, zang, fn Kfda'd?affet N.ARiS Ef'kunst In goochelkunst niet te vergeten.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1943 | | pagina 1