TERNEUZENSCHE COURANT Buitenland Houdt Uw gasverbruik in toom en spaart elken dag wat stroom Binneniand No. 10.472 VRIJDAG 22 JANUARI 1943 83e Jaargang ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAP VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN DUITSCH WEERMACHTSBERICHT. Uiterst verweer In gebied van Stalingrad. Groot convooi bij Algiers aangevallen. iTALIAANSCH WEERMACHTSBERICHT VELE SLACHTOFFERS TE BERLIJN. PRINS NAPOLEON BONAPARTE GEARRESTEERD. Strijd tegen de gedachtelooze energieverspilling. Germaansche landdienst. VEBSCHIWT IEDEREN DINSDAG- EN VRIJDAG A VON D. Direeteur: I. VAN DE SANDE HoofdredacteurN. J. HARTE - TERNEUZEN - Tel. 2298 Het opperbevel del' weermacbt maakte gis- teren bekend: In bet Zuiden van bet Oostelijke front heb- ben de bolsjewieken hup felle aanvallen voort- gezet. Zij werden overal met zware verliezen teruggeslagen. Zij verloren op 19 en 20 Januari 52 rank^, Waarvan allcen een pant- serdivisie in succesvollen tegenaanval 24 v-er- nielde. S'terke formaties van het Duitsche lucht- wapen en Roerneensche .gevechtsvliegers dre- ven in voortdurende aetie troepenconcentra- ties der bolsiewieken uiteen en bestreden de vijandelijke.-ravilailleering. De Duitsche troepen in het gebied van Stalingrad stelden tegenover de voortdurende insp&nningen van den vijand om het verdedi- gingsfront in te Jrukken verder uitersten weerstand en sloegen massaal uitgevoerde aanvallen in verbitterde gevechten af. In den centralen sector van het front en ten Zuid-Oosten van het Ilmenmeer plaatselijke gevecihten, waarbij eigen stoottroepen met succes in den strijd waren .gebracht. Bij de aanhondende, harde gevechten ten Zuiden van het Ladogameer werden 27 tanks, waarvan 18 door een infanteriedivisie, ver- nield. In den tijd van 11 tot 20 Januari zijn aan het Oostelijke front 804 bolsjewisfische tanks door formaties van het leger vernield, buit- gemaakt, of buiten gevecht gesteld. Het Duitseh-Italiaansche pantserleger heeft gisteren alle door het achtste Britsche leiger met massale infanterie- en pantserstrijdkrach- ten ingezette aanvallen bloedig afgeslagen. Duitsche duikbommenv/erpers grepen met vernietigend effect in de gevechten in. Drie Britsche jagerS werden neergeschoten. In Tunis zijn de in Je laatste twee dagen gewonnen nieuwe stellinaen behouden tegen sterke vijandelijke tegenasnvallen in. Op eenige plaatsen werden zij ten aanzien van terrein en streek nog belangrijk verbeterd. Het aantal gevangenen °n de buit wordt voort- durend grooter. 'Het lucMwapen heeft de gevechtshandelin- gen onzer troepen op ien grond gesteund en in verscheidene golven een volledig beladen groot convooi aangevallen in de wateren van Algiers. Ttot dusver zijn twee transport- schepen met tezamen een inhoud van 18.000 brt. in den grond getooord en 9 vrachtschepen zwaar beschadigd, drie dear van raakten in brand. Ten Westen van Algiers heeft een Duitsche duikboot bovendien een setup van 6000 brt. in den grond geboord en een tweede schip, welks ondergang met kon worden waarge- nomen, getorpedeerd. Een formatie snelle Duitsche gevechtsvliag- tuigen heeft gistermiddag oij verrassing Lon- den in scheervluctot aangevallen en bommen van zwaar kaliber geworpen op het stedelijk en havengebied. De begeleidende jagers scho- ten in felle gevechten drie Britsche jagers en bovendien 10 versperringsballons neer. Tezelf- dertijd 'bombardeerden andere vliegtuigen ver scheidene plaatsen in het Zuiden van het eiland. Des nachts bestredep gevechtsvli-eg- tuigen het Zuid-Oostelijk gebied van Enge- land. 110 Dooden te Berlijn. Het aantal dooden tea gevolge van den Engelschen luchtaanval op de Duitsche hoofd stad van 13 Januari is, volgens D.N.B., tot 110 gestegen, onder wie zich, zooals reeds ge- meJd, 50 krijp-sgevangenen bevinden. ACT1ES TEGEN KONVOOIEN. Het Italiaansche weermachtbericht deelt het vol- gende mede: In Tripolitanie gaan de strijdkrachten van de as voort met de vastgestelde krijgsoperaties uit te voeren. Onze formaties vliegtuigen bombardeerden en beschoten. herhaalde malen pantserstrijdkrachten van den vijand. Duitsche jachtvliegtuigen schoten drie Spitfires omlaag. Twee andere vijandelijke machines werden neergehaald door het luehtdoel- geschut. In den sector van Tunesie werden de veroverde stellingen geconsolideerd. In de gevech ten van de laatste drie dagen hebben wij tn totaal 1500 krijgsgevangenen gemaakt. Bovendien werd een aanzienlijke oorlogsbuit veroverd, waaronder twintig kanonnen en eenige tientallen machine- geweren. Honderd motorvoertuigen werden ver- nietigd. Tijdens een vijandelijken aanval op de haven van de stad Sousse in Tunesie is een vier- motorig toestel door het afweergeschut getroffen. De machine stortte in zee. Italiaansche vliegtuigen met grooten actieradius hebben de haven van Oran aangevalien. Een schip werd brandend ach- tergelaten en een ander vaartuig werd ernstig be- schadigd. Formaties bommenwerpers hebben de haven van Algiers aangevallen en twee schepen getroffen, waarvan een is gezonken. Op zee ter hoogte van Algiers hebben formaties Duitsche vliegtuigen een vijandelijk convooi aan gevallen en een schip van 8000 ton in den grond geboord, terwijl acht andere schepen met een ge- zamenlijken inhoud van 49.000 ton getroffen wer den. Onze torpedovliegtuigen onder bevel van den kapitein-bestuurder Ricciarini Giulio namen gelei- delijk aan den aanval op het konvooi deel en brachten met torpedo's een schip van 6000 ton tot zinken, terwijl een ander vaartuig van gelijke ton nage ernstig beschadigd werd. In het Westelijke bekken van de" Middellandsche Zee werden des nachts tal van vijandelijke vaar- tuigen, die in konvooi voeren, dat krachtig be- schermd was, herhaalde malen aangevallen door formaties torpedovliegtuigen. Kapitein Franco Mei- lei, luitenant Alessandro Setti en luitenant Fran cesco Cossu boorden elk een schip van 6000 ton, dus gezamenlijk 21.000 ton, in den grond. Een vierde schip werd ernstig beschadigd door den onderluitenant Carlo Phister. ONVERWAOHTE LUCHTAANVAL OP LONDEN. INaar, volgens D.N.B., van militaire zijde vemomen wordt is Woensdagmiddag een hevige bliksemaanval onderoomen op bet cen trum van Louden door snelle Duitsche ge- vechtsvliegtuigen. Precies half een verschenen, 'bpgeleid door ongeveer 100 jachtvliegtuigen verscheidene dieht op elkander volgende golven snelle ge vechtsvliegtuigen boven de groote bocht van de Theems, die zich uit het Zuidoosten nade- rende, wierpen op de wijken ten Oosten en Noordoosten van het Greenwich Park. Terwijl de sirenes nog loeiden ontploften reeds de eerste bommen van zwaar kaliber. Vliegend op ongeveer 30 tot 50 meter hoogte boven de huizen ten Zuidoosten van de groote bocht van de Theems wierpen de vliegers, hun bommen op de wijken in de omgeving van Trafalgar road en op die van de Boven-Theems-booht in het terrein der dock®. Versperringsballons, die eerst werden opge- laten toen de aanval begon, werden door de Duitsche vliegtuigen onmiddellij'k met de wa- pens aangevallen. Zeven ballons werden neer geschoten. Nadat de snelle gevechtsvliegtui gen hun bommen hadden geworpen, vlogen zij in Zuideldjke richting en richten het vuur hunner wapens op voor den oorlog helangrijke installaties. -Twee gashouders^ werden be schadigd. De begeleidende Focke-Wulf en Messer- schmitjagers wikkelden de talrijke gealar- rneerde Spitfire-jagers bij den aftocht der ge- vechtsvliegtuigen in luchtgevechten, die zich tot een van beide zijden met groote hevigheid gevoerde luchtslag ten zuiden van Londen ontwikkelden. De poging der Spitfires de ge- vechtsvliegtuigen te dwingen hun koers te wijzigen, of ze den terugweg af te snijd'en mislukte door de waakzaamheid der Duitsche jagers. Twee Spitfires werden neergeschoten en twee zoo ernstig beschadigd, dat zij waar- schijnlijk ook wel verloren zijn. De eigen ver- liezen kunnen in verhouding tot het groote succes van dezen vermetelen aanval overdag gering genoemd worden. Van de snelle ge- vechtsvliegtuigen ging slechts een toestel ver loren. Terzelfder tijd (bombardeerden andere snelle gevecbtsvliegtuigen verscheidene plaatsen in Zuid-Engeland en op het eiland Wight, waar gehouwen-complexen instortten. Het is vooral opmerkelijik bij dezen bliksem-aanval overdag der Duitsche gevech'tsvliegtuigen, dat deze volkomen onverwacht kwam-en dat de Lon- densche bevolking eerst gewaarschuwd werd toen de eerste bommen waren gevallen. Bij het begin van den aanval was het nog zeer druk op straat. DUITSCHE BOMMEN OP HAVENSTAD. .Maandagavond heeft een formatie Duitsche gevechtsvliegtuigen, naar het D.N.B. Ver- neemt, een korteh, vernietigenden aanval on- dernomen op een Engelsche havenstad aan het Kanaal. Ondanks den hevigen afweer van nachtjagers en luchtdoelgeschut konden de Duitsche vliegtuigen hun brtsant- en brand- bommen met- succes op de aangegeven doelen werpen en zonder verliezen naar hun bases terugkeeren. -Wederom is het Zwitsersche luchtnvim door Engelsche vliegers geschonden. Het Zwitser sche telegraafagentschap meldt namelijk, dat Maandag even na 23 uur en daama tegen middernacht in verscheiden gebieden en steden luchtalarm is gemaakt, onder meer in Bern en Zurich. (D.N.B.) (Ziooals reeds kort is gemeld heb ben Engelsche vliegers, na geruimen tijd, in de avonduren van Zaterdag weer een aanval gedaan op de Duitsche hoofdstad. Brand- en brisantbommen vielen overwegend in dicht be- zette woonwijken. Ook een ziekenh-uis werd getroffen. Verscheidene brandbommen kwa- men terecht op de Deutschland-halle, waar- door het dak in brand geraakte. De koepel van dit gebouw i® _ingestort. De bezoekers van de voorstelling waren tijdig uit het ge bouw verwijderd, zoodat niemand werd ge- deerd. Door den vijandelijken luchtaanval werden 31 menschen gedood en 150 gewond. Evenwel rekent men er op dat het aantal dooden nog zal stijgen, daar het reddingswerk nog niet overal is voltooid. Er werden twee vijandelijke machines neergehaald. De Berlijnsche pers wijst er op, dat de be volking der Duitsche hoofdstad tijdens den Engelschen luchtaanval de grootste discipline heeft getoond en de grootste kalmte bewaard. Overal in de getroffen wijken kwam de eigen luchtbescherming der bevolking onmiddellijk in actie, terwijl weermacbt, politie en andere staat®organen onverwijld hulpmaatregelen namen. Daardoor kon de aangeriehte schade worden beperkt. CHILI EN DE SPIL. De Ohileensche senaat heeft, naar D.N.B. meldt, de verbreking der betrekkingen met de mogendheden van de spil goedgekeurd met 31 tegen 11 stemmen. Drie senatoren waren af- wezig. Volgens een nader bericht van S.P.T. heeft het Chile'ensctie ministerie Van buitenlandsche zaken meegedeeld, dat de regeering besloten heeft de diplomatieke betrekkinaren met de mogendheden van de spil af te braken. Naar uit Santiago de Chile wordt gemeld is het Dinsdag in de straten van de Ohileen sche hoofdstad tot botsingen gekomen tus- schen voor- en tegenstanders van het verbre- ken van de diplomatieke betrekkingen met de spil. Associated Press meidt in dit verband, dat de pQlitie talrijke arrestaties laeeft ver- richt. In Berlijnsche politieke kringen gelooft men het besluit van den Chileenschen senaat te kunnen beschouiwen als de voorbode van het verbreken der diplomatieke betrekkingen. Een zoodanige stap, waartoe de spilmogend- heden in geen enkel opzicht aanleiding hebben gegeven, zou het resultaat zijn eener poiitiek van afpersing door de Ver. Staten, waarvoor de Chileenscfhe regeering zou hebben gebukt, zonder rekening te houden met de gevolgen die het Ohileensche volk zou moeten dragen. Van Duitsche zijde ziet men de verdere ont- wi'kkeling gelaten tegemoet. ARRESE BIJ HITLER. In tegenwoordigheid van den minister van buitenlandsche zaken, von Ribbentrop en van den leider der partijkanselarij, Rijksminister Bormann, heeft Hitler Dinsdag in zijn hoofd- kwartier ontvangen den Spaanschen partij- minister Arrese. De Ftihrer heeft met partij- minister Arrese een langdurig onderhoud ge- had in den geest van de oprechte vriendschap tusschen Duitschland en Spanje. Ter gelegenheid "van zijn aanwezigheid in het hoofdkwartier van den Fiihrer heeft partij- minister Arrese een bezoek gebracht aan den Duitschen minister van buitenlandsche zaken, von Ribbentrop. BERLIJNS STERKE VERDEDIGING. Het aantal dooden, ten gevolge van den eersten Britschen luchtaanval op Berlijn, dus in den nacht van Zaterdag op Zondag, is tot 82 gestegen. Tot deze slachtoffers behooren 50 krijgsgevangenen. De jongste Britsche aanvallen op Berlijn waren, naar volgens D.N.B. officieel wordt medegedeeld, heviger dan die, welke in 1940 en 1941 beleefde. De luchtdoelartillerie legde evenwel een dicht spervuur, waardoor slechts een deel van de vijandelijke vliegtuigen het centrum van de stad kon bereiken. Volgens de Duitsche schattingen zijn de aanvallen van Zaterdag en Zondag met ongeveer gelijke kraohten ondemomen. Het feit, dat de eer ste maal slechts twee en de tweede maal 20 viermotorige bommenwerpers werden neerge schoten, is voor een groot deel te verklaren door de weersgesteldheid. Zondagnacht werd opigeveer 20 1% van de aanvallende vliegtui gen omlaaggehaald. Uit Londen meldt S.P.T.dat uit een mede- deeling van den Dondensohen berichtendienst blijkt, dat, volgens verklaringen van Engel sche piloten, die aan de luchtraid hebben deelgenomen, de verdedigir.g van de rijks- hoofdstad de tweede maal belangrijk sterker was dan de eerste maal. De Duitschers heb ben een groot aantal nachtjagers aan de ver- dediging laten deelnemen, zoodat de Britsche vliegtuigen herhaaldelijk ontmoetingen met Duitsche toestellen hebben gehad, zoowel op weg naar Berlijn als boven de stad zelf. (Naar D.N.B. nog meldt, vlogen de vijande lijke vliegtuigen de tweede -maal van het ■Noorden uit, over Mecklenburg Duitschland binnen en tegen acht uur poogde de Britsche toestellen door te aringen tot de stad Berlfjn. De luchtafweer legde een versperringsgordel, waardoor de vijand werd gedwongen van het Zuiden en het Ortsten uit zijn pogingen te her- halen. Ook deze bleven echter zonder suc ces. Slechts enkelen bommenwerpers gelukte het hun bommen tewerpen op Berlijn, dat voor een groot deel door sterke nevels aan het oog onttrokken was. Om dezen tijd be gon ook de catastrophe voor de Britsche bom menwerpers. Reeds in den aanvang- waren enkele toestellen met hun bommen neerge schoten. Op den terugweg is slecht® een be- treikkelijk gering aantal toestellen er in ge- slaagd over zee te ontkomen. De aangeriehte schade is in verhouding tot de zware nederlaag der vijandelijke forma ties, die tien Lancaster-toestellen, vier Stir ling, vier (Halifax-vliegtuigen, ^een Manches ter en nog een toestel van een onbekend type verloren, gering. De zware verliezen van de Engelsche lucht- macht bij den laatsteh aanval op Berlijn, trac'ht men te Londen, zeggen Zweedsche be- richten, te verklaren door te wijzen op den slechten weerstoestand. De Eiigelschen heb ben hun geheelen tocht bij helder maanlicht moeten ondernemen. DE POLITIEKE MOEILIJRHEDEN IN NOORD-AFRIKA. Giraud zou met medewerking van Bergeret, den vroegeren Pranschen minister van lucht- vaart, een regeering van Noord-Afrika" heb ben gevormd. Jacques de Saint 'Hardouin is benoemd tot secretaris voor buitenlandsche zaken, hij heeft den rang van gevolmachtigd minister ge- k.reg,en. De New York Times keert zich tegen de bewering van Engelsche; zijde, volgens welke de onderhandelingen tusschen De Gaulle en Giraud uitstekend vorderen en de beide gene- raal® elkander weldra zullen ontmoeten. Van officieele zijde wordt te Washington verklaard, dat alle berichten over een aanstaande over- eenstemming tusschen Giraud en De Gaulle voorbarig zijn. Juist het feit dat Peyrouton benoemd is tot gouvemeur-generaal van Alge- rie, stemt in het geheel niet overeen met een veraoening tusschen Giraud en De Gaulle. Peyrouton heeft als minister van binnenland- ®che zaken in Frankrijk vele Gauliisten doen arresteeren en staat dan ook op zeer slechten voet met hen. Het is niet duidelijk, waarom Giraud Peyrouton dezen gewichtigen post heeft toevertrouwd, maar het staat vast, dat zijn motieven door generaal Eisenhower ge- deeld worden, die de benoeming heeft goed gekeurd. DE STRIJD IN DE LUGHT. Naar de Ni.iR.GFt., meldt beschikken, vol gens het te New York, verschijnende week- blad Life, de geallieerden in Engeland nog niet over genoeg vliegv.elden om Duitschland en Italie intensief te kunnen aanvallen. Enge land is volgens Life te klein, om al de bom menwerpers te herbergen, welke voor een doeltreffend bombardemgnt van den vijand noodig zijn. Ierland zou een uitermate ge- schikt land zijn om Amerikaansche lucht- steunpuntein aan te leggen. Wlat Japan be- treft, dit land zou van Siberie uit met succes door de geallieerde luchtvloot kunnen worden aangevallen. De regeering van de Sowjetunie zal evenwel slechts dan toestemming geven tot bet aanleggen van steunpunten aildaar, in- dien kan worden bewezen, dat iSiberie doel treffend tegen Japansche luchtaanvallen kan jworden verdedigd. ENGELAND BEREID GIRAUD TE ERKENNEN. De Britsche minister MaoMillan heeft mede gedeeld, dat de Geallieerden principieel bereid zijn Giraud en zijn medewerkers te erkennen als regeering de facto. Als motief voor deze erkenning braeht MacMillan naar voren, dat het een beginsel is van de poiitiek der Ge allieerden. dat de Europeesche landen na den oorlog #elf hun regeeringsvorm moeten be- palen en daarom wil men ook niets in den weg leggen aan welke wenschen van dien aard ook in Noord-Afrika". MacMillan sprak buitendien de verwachting uit, dat een overeenstemming tusschen de Gaulle en Giraud reed® 'in zicht zou zijn. SAUOKEL IN BELGIe. De geVoimachtigde voor den arbeid, gouw- leider Sauckel, heeft zich, volgens DjN.B. te Brussel vtegenover persvertegenwoordigers gekeerd tegen de Engelsche en Amerikaan sche bewering, volgens welke in het kader van de Duitsche arbeidsorganisatie menschen naar Duitschland „igedeporteerd" zouden wor den. De tewerkstelling van Europeesche ar- beiders in Duitschland,' aldus Sauckel, ge- schiedt volgens nationaal-socialistische begin- selen en volgens aanwijzingen van den Fiihrer. Dezle vormen het meest moderne, hygienische en rechtvaardige, wat men zich op dit gebied kan voorstellen. Duitschland brengt, door zijn beste men schen tegen het bolsjewisme te doen vechten, het zwaarste offer voor Europa. Het gelooft daarom het voile recht en den pilicht te heb ben, den Europeeschen arbeid te mogen en te moeten mobiliseeren in dezelfde mate als waarin het bloed offert. In alle tijden der wereldgeschiedenis is het het onhetwistbare recht van den overwinnaar geweest en het zal dat blijven de krachten te mobiliseeren, die hijzelf noodig heeft om te leven. IRAK IN STAAT IVAN OORLOG MET SPILMOGENDHEDEN. Radio Londen meldt, volgens D.N.B., het Iraksche gezantschap te Londen heeft mede gedeeld, dat de Iraksche regeering zich in staat van oorlog met Duitschland, Italie en Japan beschouwt. SCHEPEN IN HAVEN VAN BoNE BESTOOKT. Op 17 Januari tegen een uur i®, naar het D.N.B. verneemt, een door jagers begeleide formatie snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen in de baai van Bone doorgedrongen, waarbij zij in de haven liggende vijandelijke koopvaar- dijschepen aanvielen. Zware bommen ont ploften op vrachtschepen en op de kade- installaties. Van twee koopvaardijschepen van in totaal 12.000 brt. werden door een bom, die vlak naast een schip insloeg, de scheeps- wanden uiteengereten. In de laadinstallaties van de kade braken verscheiden lyanden uit. Bij een later uitgevoerden hernieuwden aan val op de haven van Bone werden de scheeps- aanlegplaatsen en pieren van de haven nog maal® door bommen van zwaar kaliber getroffen. HITTEGOLF IN ZUID-AMERIKA. De hittegolf in Argentinie, Uruguay en Brazilie houdt onverminderd aan. Te Buenos- Aires wee® de thermometer Maandag een temperatuur van 40 graden Celsius aan. Het was de warmste dag sedert zeven jaar. Bij een poging de Spaansclie gren® te over- schrijden, is Prins Napoleon Bonaparte ge- arresteerd, meldt de Frankfurter Zeitung uit Parijs. Hij wilde zich waarschijnlijk via Spanje naar Noord-Afrika ibegeven. De Prins bevond zich in gezelsohap van De iSaivre, die enkele weken geleden uit het civiele kabinet van maarschalk Pietain is getreden. De Saivre, was van Vichy naar Zwitserland gereisd om den Prins te halen en hem vervolgens door Frankrijk over de Spaansche grens te bren- gen. D lElectriciteit en gas spelen in het leven en in den arbeid van den mensch een belang- rijke rol en het gemak, waarmede men er ge- bruik van maakt, kan in dezen tijd, waarin spaarzaamheid geboden is, als een nadeel worden beschouwd. Gas en eleetriciteit im- mers vliegen in een handomJraai, waarmede men een kraan opnzet of een schakelaar over- tiaalt, door den meter en hier ligt dus een grcot gevaar voor een onoeconomisch ver- bn'uik ervan, wat verspilling van efiergie be- teekent. De instelling van een energiewaeht in de ibedrijven, waarbij een of meer energiecontro- leu,rs optreden als '-wakers, teneinde er voor te zorgen, dat het licht niet onnoodig blrjft branden en de machines niet zonder nood- zaak blijven ingeschakeld, mag daarom zeker niet overbodig worden genoemd. In de huis- houding dient eveneens elke gedachtelooze energieverspilling te worden vermeden. Ook daar zou een energiecontroleur goed werk kunnen doen als er niet de huisvrouw was, die ter wille van haar eigen ibelangen en die van haar gezin, er zelf van overtuigd behoort te zijn, dat het beter is met minder gas en minder eleetriciteit om te springen dan van den toevoer te worden afgesneden. Het ver- bruik van kolen, gas en eleetriciteit speelt in de bedrijven en in de huishouding een. groote rol, zoodat de taak van den energiecontro leur" om op de kleintjes te letten, waarlijk niet mag worden onderschat. 'Het is onze taak zuinig om te gaan met alle vormen van enerige, teneincte uit elk mud kolen, uit elke kwh en uit elken kubieken meter gas het grootste nuttige effect te verkrijgen. Weest snaarzaam met energie. NEDERLANDSOHE WERKERS IN DUITSCHLAND. De rechten en de plichten. De heer Woudeiiberg, de leider van het Nederl. Arbeidsfront, heeft hijizondere bepa- lirugen vastgesteld betreffende de rechten en plicliten van in Duitschland tewerkgestelde Nederlandsche arbeiders, welke met ingang van 1 Januari j.l. in werking zijn getreden. Den inhoud -van deze nieuwe bepalingen samenvattend, kunnen wij de volgende punten onderscheiden. Leden van het Ned. Arbeidsfront, die naar Duitschland gaan- en him lidmaatschapsboekje bij een bureau van het N.A.F. hebben inge- leverd, behouden hun rechten zoolang zij in Duitschland werken en hun bijdrage aan het Deutsche Arbeidsfront betalen m.a.w. de in Duitechland betaalde contributieweken tellen voor de vaststelling van de rechten als lid van het N.A.F, In Nederland ongeorganiseerde arbeiders, die naar Duitschland gaan en aldaar hun bij- drage aan het Deutsche Arheitsfront betalen, ■kunnen bij terugkeer in het vaderland de rechten verwerven, welke in het betreffende huishoudelijk reglement van het N.A.F. zijn omschreven, mits zij zich bij terugkomst bij een der plaatselijke kantoren van het N.A.F. melden, onder overlegging van de bijdrage- kaar-t van het Q.A.F. en een geldig ontslag- bewijs. De rechten, verbonden aan het lidmaatschap van het N.A.F. voor uit'Duitschland terug- keerende arbeiders beginnen bij de eerste con- tributiebetaling aan het D.A.F. in Duitschland. Dit beteekent derhalve, dat contributieweken, betaald aan het D.A.F. medetellen bij de er kenning der rechten in Nederland. Hierdoor ziim vele bezwaren voor de arbei ders, die in Duitschland werken, ten aanzien van het lidmaatschap van het N.A.F. ver- vallen. De uit Duitschland terugkeerende Neder landsche arheider heeft ook te bedenken, dat hij, wanneer hij zich in Holland als lid van het N.A.F. opgeeft, recht heeft op alle sociale voorzieningen, die door het N.A.F. zijn getrof fen. Dit zijn er vele en wel: ondersteuning in gevallen van nood, t.b.c.-ondersteuning, over- lijdensuitkeering, huwelijksuitkeering en ouder- doms- en onvaliditeitsondersteuningen. DE KINDERBIJSLAG DER ARBEIDS- CONTRACTANTEN. Het minimumbedrag van de kindertoelage voor rijksambtenaren, die gesalarieerd woixlen volgens het Riiksb'ezoldigingsbesluit 1934 is, schr. de H. Crt., tot 2 keer toe verhoogd. Eerst werd zij van 60 op f 75 en veivolgens van 75 op f 150 per jaar en per kind ge bracht. Een maatregel, die voor ambtenaren met kinderen zeer welkom was, daar het voor al voor hen, die 2 of meer ikinderen hebben, een vrij aanzienlijke verhooging van het toch al niet groote inkomen beteekent. De vreugde op de departementen en rijksbureaux bij hen, die kinderen hebben, was bij het bekend wor den van de verhoogingen lang niet algemeen. Ja, er werden vele scheeve gezichten getrok- ken. Een groote groep van ambtenaren heeft namelijk niet gedeeld in de verhoogingen. Tot deze groep 'behoort het meerendeel der z.g. arbeidscontractanten, die een aparte regeling hebben. Zij, die onder deze regeling vallen, krijgen pas bij 't derde kind een kindertoeslag, die ongeveer f 31 per jaar bedraagt voor sala- rissen minder dan 100, 48 voor salarissen tusschen de f 100 en 150, f 62 voor salarissen tusschen de 150 en f 200 per maand. Hun kinderbijslag is dus veel lager dan de kinder toelage voor ambtenaren, die volgens het Riiksbezoldigingsbesluit 1934 gesalarieerd wor den. Het is ons niet goed! duidelij'k waarom deze menschen (het zijn er duizenden) geen verhooging van kinderbijslag ontvangen en hun collega's rijksambtenaren wel, al doen zij hetzelfde werk en al drag;en zij dezelfde ver- antwoordelijkheid. De salarissen van de arbeidscontractanten zijn veelal nog lager dan die van de rijks ambtenaren, zoodat er o.i. alle reden toe is hun een grooteren kinderbijslag te verleenen, dan tot nu toe geschiedt. In een tweetal circulaires, welke onlangs door den secretaris-generaal van Binnenland- sce Zaken zijn gezonden naar de gemeenten, is den burgemeesters verzocht het minimum bedrag der kindertoelage voor gemeente- ambtenaren eveneens te verhoogen tot 150 's jaars en te bevorderen, dat ook voor het eerste en tweede kind een toelage wordt ver- strekt. Zou het niet toillijk zijn, dat ook de kinderbijslag van de arbeidscontractanten en andere groepen van ambtenaren, die eveneens achtergesteld zijn bij die rijksambtenaren, die gesalarieerd worden volgens het Rijksbazoldi- gingsbesluit 1934, aan een herziening onder- worpen wordt, zoodat ten eerste ook voor het eerste en tweede kind een bijslag gegeven wordt en ten tweede de bijslag wordt ver hoogd. Wij hebben er reeds meermalen op ge- weizen, dat deze menschen er financieel dik- wijls zeer slecht voorstaan. Een laag salaris en een geringe kinderbijslag, die bovendien eerst begint hij het derde kind, hebben een na- deeligen invloed op de gezinsvorining, welke het fundament van de gemeenschap is. Dat moet voorkomen worden. RICHTLIJNEN ARBEIDSFRONT. Vrijwel alle functionarissen van het Duit sche en Nederlandsche Arbeidsfront zijn Zon dag in een gecombineerde vergaiiering in den schouwburg te Utrecht bijeengekomen, ter bespreking wat hun in de naaste toekomst te doen staat. Het openingswoord werd uitgesproken door den Provincialen frontleider van het N.A.F., den heer Satony. Hierna was het woord aan den leider van de sociaal-economische hoofd- afdeeling van het N.A.F., drs. T. J. Kooistra, die in den breede uiteenzette, tot welke toe- standen de tegengestelde belangen in een be- drijf vroeger leidden en uitvoerig betoogde, hoe het N.A.F. wil komen tot een eenheid in het bedrijf tusschen werkgever en werknemer. Uitvoerig besprak drs. Kooistra het decreet van den Rij'kscommissariS tot oprichting van het NA.F. en de verordening op de ordening van den arbeid. Verder belichtte spreker de functie van den socialen voorman, die een schakel moet zijn tusschen den Betriebs- Nederlandsche jongemannen en vrouwen van 20 jaar en ouder, die begrip toonen voor de nieuwe orde en belangstelling aan den dag leggen voor het ooerenbedrijf, kunnen ha een opleiding van vvjf maanden in Nederland en Duitschland -worden ge- plaatst als leiders, leidscers en huishoud- sters in de Nederlandsche kampen van den Germaanschen landdienst 'in hft Oosten. Het dienstverband is bepaald op 1 ¥s jaar. Het zakgeld tijdens de opleiding be draagt. ongeveer 15 per maand. Jlet safa ris in de kamben is vastgesteld op 45 tot 60 per maand met inbegrip van kust, :n- woning, kleeding en doktersbehandalnig.- Aanmeldingen kunnen geschieden van heden af, docfi uiterlijk tot 1 Februari a.s. aan het adres Koningslaan 9, Utrecht. Bij de aanmelding moet duidelijk worden yermeld of men in aanmerking wenscht te komen voor de functie van leider, Jeicisf er of huishoudster. fiihrer en het Gefolgschaft. Wat de taak van den socialen voorman is op sociaal en cultureel terrein in het bedrijf, besprak iiij naar aan leiding van enkele concrete voorbeelden. Wer ken Betriebsftihrer en Gefolgschaft met den socialen voorman mee, dan zal de toedrijfs- gemeenscha,p tot voile werkelijkheid worden. ■Nadat een film was vertoond en ingediende vragen waren behandeld, volgde een gemeen- schappeUj.ke maaltijd. De heer H. J. Woudenberg, leider van het N.A.F., was de eerste spreker op de middag- vergadering. Spr. zette allereerst het verschil uiteen tusschen den strijd, dien de vakver- eenigingen vroeger voerden en datgene, wat het Arbeidsfront zich thans ten doel stelt. De nieuwe economische ordening kan niet be- staan zonder een sociale ordening, welke het Arbeidsfront brengt als de beqjrijfsgemeen- schap, waar de ikameraadschap onder de wer- kers beleefd wordt. Spr. noemde den socialen voorman den pijler van het N.A.F. Daarom zijn zij in feite de belangrijkstefunctionarissen van het Ar beidsfront. Ein hij: ging verder uitvoerig in op de nieuwe gedachten, die in en door het N.A.F. levend zijn geworden. De Nederland sche arbeider, zoo vervolgde spr., moet tbans zichzelf terugvinden. Hij mag zich niet langer aan het burgerlijke gedoe, dat'hem in vroeger tijd was opgedrongen, vergapen, terwijl het leidersbeginsel ook op sociaal terrein doorge- voerd moet worden.' Het gaat nu om den Nederlander, zijn kinderen en de plaats van ons land in het nieuwe Europa. Daarom mag ook een arbeider, die naar Duitschland gaat, er geen schade van ondervinden, dat hij een anderen post inneemt. De nieuwe ordening kan van bovenaf geleid worden, doch zij moet in de huizen der werkers ontstaan. Met een uiteenzetting oyer de nieuwe sociale poiitiek, die sinds 30 Januari 1933 in Duitschland is gevolgd, ving de plaatsvervan- gende Obmann van het D.A.F., de heer Kretsebmar, zijn rede aan. De arbeid werd vroeger beschouwd als een vloek, aldus spr., tbans als een eer, waaro'p iedereen recht heeft. Het socialisme beduidt in Duitschland: sociale gerechtigheid. Evenals hier de sociale voorman had vroeger de Duitsche Obmann in zijn bedrijf vele moeilijkheden te overwinnen. Wat betreft den arbeider, die in Duitschland gaat "werken, betoogde spr., dat het niet meer mag voorkomen, dat diens vrouw hier aange- wezen is op een aalmoes van Maatsohappelijk Hulpbetoon of een andere dergelijke instelling. 'Zij heeft recht) op loon. Het N.A.F. heeft daarom stappen endernomen en met toes.tem- ming van den Rijkscommissaris zijn maat- regelen getroffen, die dergelijke wantoestan- den kunnen voorkomen. Nadat Obmann Kretschmar was ingegaan op enkele gerezen vragen, werd de bijeen- komst met een slotwoord van den Kreis- obmann van het D.A.F., den heer K. Grime, gesloten. EEN JAAR TUGHTHUISSTRAF. Wegens delict tegen de verordening tot beseherming der orde. !De hoehere SiS- und Polizeifuehfer deelt mede Het SS- und Polizeigericht heeft een Neder lander wegens een delict tegen de verordening tot beseherming van de orde veroordeeld tot een jaar tuchthuisstraf. - De veroordeelde had aan den vader van een Nederlander, die aan het Oostelijke front in den strijd tegen het bol&jewisme was geval len, een anoniemen' gelukwensch gezonden. Het gerecht zal voortaan dergelijke indivi- duen, die de meest primaire geboden van menscbelijkheid overtreden, met de strengste straffen ter verantwoording roepen. DOODVONNIS VOLTROKKEN. De hoehere SiS- und Polizeifuehrer deelt mede Het SS- und Polizeigericht heeft denNeder- landschen halfjood Benedictus Hijmans »uit Den Haag wegens een emstige daad van geweld tegenover -een lid der Duitsche politie ter dood veroordeeld. Het vonnis is 19 Janu ari 1943 voltrokken. ARBEIDSDIEN ST VOOR THEOLOGISCHE STUDENTEN. Het commando van den Ned. Arbeidsdienst maakt bekend, dat vrijstellmg van den arbeidsdienstplicht voor aanstaand-geestelijken niet wordt verleend. Wel kunnen de a.s. theo- logische studenten van R. K. en Protestant- scbe richting uitstel van den arbeidsdienst plicht aanvragen voor den tijd, benoodigd om de middelbare 6f de voorbereidend-hocgere studie af te sluiten. IR. HUYGEN IN BRABANT. In de reeks inspectietochten door de ver- schillende provincies is de secretaris-generaal van de iNjS.B. der Nederlanden, ir. C. Huygen, Maandag zijn rondreis door Brabant begonnen met een bezoek aan den Landstand in s-Her- togenbosch. In gezelsohap van den districtsleider. den heer A. H. Stoetzer, werd vervolgens een bezoek gebracht aan het provinciaal bureau Van het Nederlandsche Arbeidsfrc-nt. M.et veel belangstelling nam ir. Huygen kennis van den Snellen g:roei van het N.A.F., waarbij vooral de bedrijfsappels en de ontwikkeling van de gemeenschap Vreugde en Arbeid zijn belang stelling hadden. Op het provinciaal kantoor van den Nederlandsohen Vol'ksdienst liet de heer Huygen zich voorlichten over de ontwik keling van het gemeenschhapswerk van deze instelling om daarna te vertrekken naar het kringhuis ter plaatse, waar de kringleider H. G. Schnetkamp de functionarissen en de mele- werkers aan hem voorstelde. In den namiddag werd een bezoek gebracht aan de zaadteelt. In de avonduren heeft ir- Huygen den kring Roosendaal bezqcht en daai; tot" de leden en functionarissen een korfe toespraak gehouden, waarin hij zeide, dat de vier grondslagen die Hitler voor de toekomst van het Nederlandsche volk heeft vastgesteld, van des te meer belang zijn, omdat dit ge- schied is in volle'n corlogS'tijd, terwijl Neder land nog officieel in oorlog met Duitschland is. In <Je komende weken zullen de besluiten be kend worden gemtakt van Mussert, waarin de medeverantwoordelijkheid van de N.S.B. voor het binnenlandsche bestuur haar vorm zal krij gen. Wij moeten begrip hebben voor de moeilijkheden, die de nationaal-socialisten on dervinden, wanneer zij als gezagdragers m den staat worden ingezet. Spr. wekte ten slotte op tot blijmoedigheid en trouw aan den leider. Dinsdagavond heeft ir. Huygen voorts den kring' Breda bezccht.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1943 | | pagina 1