Buitenland No. 10.461 VRIJDAG 18 DECEMBER 1942 82e Jaargang I. VAN DE SANDE ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENT!EBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN MUSSERT Leider van liet Nederlandsche Volk. Rede van den heer ir. Mussert. Eisch der rechtvaardigheid. DUITSCH WEERMACHTSBERICHT. Nieuwe Sovjet-aanvallen ten Zuiden van Rsjef ineengestort. Felle afweergevechten in Cyrenaica. ITALIAANSCH WEERMACHTSBERICHT WEEKPRAATJE. Verschijnt iederen Maandag-, Woensdag- en Vrljdagavond Pri'jsverhooging •adverte»*tien toegestaan door het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart onder No. 16236 N.P. d.d. 24 Maart 1942 - AbonnementsprijsBinnen Terneuzen f 1.42 per 3 maandenbuiten Terneuzen 1 1.73 per 3 maanden. Bi] vooruitbetaling I 6.60 per jaar. Uitgeefster N V. Firma P. J. VAN DE SANDE Telefoon 2073 - Giro 38150 DIRECTEUR: TERNEUZENSCHE COURANT ADVERTENTIEN Per mm 10 cent, minimum per advertentie f 1.50 Rubriek kleine advertentien 1 -5 regels 60 centiedere regel meer 12 cent maximum 8 regels Dienstaanbiedingen en dienst- aanvragen 1-5 regels 52 cent, iedere regel meer 10 cent Met vermelding brieven of adres bureau van dit blad 1 0 cent meer. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, dat op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien uiterlijk 10 uur v. m. op ^den dag van verschijning. HOOFDREDACTEURN. J. HARTE TERNEUZEN - TELEFOON 2298 Slot.) Be samenwerking tusschen bezetter en N. S. B. Gij ,weet bet, als Europa wint, winnen Hitler en Mussolini en zal een rechtvaardig Europa ontstaan en daarom hebben wij reeht te' vragen zooveel mogelijk mee te helpen. Be Beweging doet haar best, en zal na den dag van vandaag nog meer haar plicht doen. j - Daarvan ben ik overtuigd. Ons doel is ons volk in te scha'kelen in den oorlog, maar aan een kant en dat is den Europee- sciien kant. Dat doel zullen wij nooit meer uit het oog -mogen verliezen. De positie van ons volk is moeilijk en zwaar. De oor- zaak daarvan ligt hij hen, die van ons heen- gingen op het beslissende oogenblik. Aan ons is het er boven uit te komen. En ziet van stap tot stap bewandelen wij dezen weg. IVandaag is weer een stap gedaan, een zeer groote stap. Het groote dat wij dnarbuiten hadden in In die is van ons afgesnedon. Er is maar een ding te doen voiksgenooten en dat is, wij moeten Buropeesch gaa-n voelen, Europeesch gaan denken, Europeesch gaan handelen. De moeilij'kheden zijn echter groot. Bij velen be- staat er een gevoel van machteldosheid, maar dit mag met bij ons aanwezig zijn. Wij zul len dit moeten doen: wrj zullen het zelfrespbct van de na'.ie hoog moeten houden en het ge loof in ce goede eigenschappen van ons vplk versterken. Want kerngezond van aard is nog altijd ons volk on dat toont het, doordat het de moeilijkheden van dezen tijd draagt, zooals het ize draagt. Het is niet eenvoudig, maar •het volk draagt het waardig en goed. De eigenschappen van hoofd en hart en hand, die eens ons volk groot declen zijn, diezelfde eigen schappen zijn er nog en zijn overgeerfd van geslacht op geslacht. Het is alleen aan ons die eigenschappen omhoog te halen en te steunen. Dat zullen wij kunnen. Er #al een enorme opbloei zijn, wanneer eenmaal Europa dezen oorlog gewonnen heeft. Er zullen enorme spoorwegen gaan door Europa van het Oosten bij de Wolga tot het Westen en van het Noorden tot het Zuiden. En vliegtuigen zullen kruisen over Europa, niet on dood en verderf te brengen, maar om - de volkeren nader tot elkander te brengen en ieder volk produceert dan dat, waartoe het het beste in staat is. Dan zal er welvaart kcmeri en wij zullen een ongekenden opbloei tegemoet gaan. Dat is ons onverwoestbaar verlrouwefl. 'De Beweging zal daarin leiding hebben te geven. De veel gesmade, veel gehoonde Be weging, die alleen maar hestaat nit menschen,^ die niet deugen, volgens onze tegenstanders," zal het.-toch maar weer moeten doen. De or- ganisatie is in het afgeloopen jaar weer ver- sterkt. Er zijn nieuwe districtsindeelingen ge- maakt. De propaganda is uitgehreid, propa ganda in den goeden zin van het woord, die de menschen hewust moet maken waarom het voor ons volk gaat. Ik kan zeggen, dat de maatstaf van deze propaganda in al deze jaren ons hlad Volk en VaderlandI is geweest Ik kan zeggen, dat ons strijdblad op dit oogenblik een oplaag heeft van 125.000 exem- plajfen. Dat begint wel ergens bp te lijken. En nu hebt. ge gezien, er is#een nieuwe resrelingr voor de financien? Dat is liiet prettig* voor de meesten van ons en eigenlijk voor geen van ons alien. Het doet zoo denken aan de belastingbiljetten en er waren er daarvan toch reeds een paar in Nederland. D denivt misschien, ja, nu komt de Beweging en doet er nog een biljetje bij. De bedoelmg is echter niet anders dan dat de Beweging onafhanke- liik zal staan van giften en toelagen en dat wii op eigen beenen zullen kunnen staan. Daarom vraag ik van alien een offer. Niet rr eer echter dan u geven kunt. Er is een schaal opgesteld en men wordt verzocht zich daaraan zooveel mogelijk te houden. Maar niemand mag zooveel geven dat zijn kinderen er een boterham minder om zouden eten m dezen tijd. 7k heh den kring- en districts- leiders opdracht gegeven hier met tact en verstand te handelen. Vandaag hebt u van den Bijksoonunissaiis relioord, dat een nieuwe verantwoordeiijk- lieid op onze schouders is gelegd. Do oor- |ogsno».dzaak was en blijft beslissend o o l alles en wordt door ons niet uitgemaakt. In het binnenlandsch bestuur zal de beweging medezeggensehap krijgen. Men moet goed begrijpenwij kunnen nietdoen, wat ,wij wiilen. Er is oorlog en wij zijn hier oo flogs- zone. Wij kunnen nog niet aan den opbouw „aus eineni Buss", o|m het met een Duitich woord te zeggen, beginnen. Dat is nog met mogelijk: dat moet straks komen. Er moet zijn samenwerking, innerlijke verbondenheid en uiterlijke verbondenheid. Samenwerking tusschen onze Beweging en de bezettings- overheid. Terwijl de innerlijke verbonden heid zich uitdrukken moet in samenwerking tusschen den Rijkscommissaris en den lei der der beweging, om het beste te maken in dezen tijd voor het Nederlandsche volk, wat er van te maken is. En hiermede kom ik dan aan het einde van hetgeen ik u op dezen dag te zeggen heb, dezen dag, die een mijlpaal is in den weder- opbonw van ons volk. Het is "een belangrijke schrede vooruit. Wij nationaal-socialisten brengen dank aan den Fiihrer, die het mogelijk heeft gemaakt en dank aan den Rijkscommissaris, die het heeft bewerkstelligd. Dank aan den Deider van het Arbeidsbereich van de N.iS.D.A.P., Schmidt. Dank in de eerste plaats aan hen, maar last not least, zeker niet in de laatste plaats dus, aan mijn oude getrouwen, die oude getrouwen - rs n Jr,4-«-»r.v-« <-1 "I L ?-i rT f V/-V1 1 \X) een heele ronde, mijne kameraden. Dat is dan Europa, dat beschermd en. verdedigd moet worden. Er. de meest verantwoordelijke man staat daar in zijn eenzaamheid en doet voor ieder volk van Europa ai hetgeen mogelijk is om Europa te behouden. Met deze gedachte denken wij dan op het oogenblik aan den Fiihrer en zeggen „Heil want de Germaansche Fuhrer waakt over Europa. .,Sieg Heil. sieg heil, sieg heil". Op verzoek van Mussert werden hierop, als slot" van deze bijeenkomst, staande het Duit- sche volkslied, gevolgd door het Horst Wessel- lied en het zesde couplet van het Wilhelnius, gezongen. Onder de aanwezigen bevonden zich o.m„ behalve de reeds eerder genoemden, vele hooge N.S B.-functionarissen, leidsters en leiders van den Jeugdstorm enz., de General-kommisar fiir Juztiz und Verwaltung, Staatssekretar dr. Wimmer, General-kommisar fur Finanz und Volkswirtschaft, minister dr. Fischbock, de hdherer SS- und Polizeifiihrer, Gruppenfiihrer Rauter, de Vertreter des Auswartigen Amtes, Gesandter Bene, de leider der Prasidialabtei- lung Regierungsprasident Pieshergen, de se- gretario del fascio e della zoha de l'Aia del P.N.F., Mariotti, en Vice-segretario del fascio del Aia, dr. Rotelli. Een eisdh der rechtvaardigheid noemde de Rijkscommissaris het in zijn rede van j.l. 3on- dag, schrijft de N. R. Crt., dat hij ter waar- toorging van harmonie tusschen bestuur en taak van de nationaal-socialistiscfae bewe ging aan al zijn ondergeschikte instanties gelast had, bij de uitvoering van belangrijke maatregelen van bestuur, maar vooral in alle personeelkwesties overle^ te plegen met den leider der N.S.B., resp. met de door dezen aangewe'zen partijinstanties der N.S.B. Zooals ir: Mussert openlijk en met nadruk gewaagde* van de moeilijkheden, waarmede de Beweging, binnenin en naar buiten te karri- pen gehad had, zoo merkte de Rijkscommis saris in het voorbrjgaan op, dat het niet zoo- zeer ging om politieke bijkomstigheden,,die vloeien vooit uit de situatie, de ervaring en den strijd". Waar het op aaif k'wam, was de vastlhoudendheid van de 35.000 mannen en vrouwen, die hij bij zijn aankomst hier te lande, als volgelingen van Mussert aangetrof- fen had: het was hem duidelijk geweest, dat dit de mannen en vrouwen waren, waarmee aan de toekomst van dit land vorm gegeven zou moeten worden. Zijn verhouding tot de Nederlandsche natio- naal-socialisten had hij in het begin van zijn rede reeds zoo omsohreven, dat hij het als de taak, waartoe de Fiihrer hem hierheen ge- zonden had, niet zoozeer bescfriouwde tegen- over de Nederlandsohe nationaal-socialisten de staatkujidige leiding in oogenschouw te nemen, hoewel hij: daarvoor juist de verant- woordelijkheid had aanvaard. Zoolang nog om de "beslissing gestreden werd en alles in het onzeikere bleef, zou hij zich ook niet aan deze verantwoordelijkheid onttrekken. Maar boven- al achtte hij het zijn taak hun met zijn poli tieke ervaringen en politieken raad terzijde te staan. Het was vooral een beroep op vertrouwen, vertirouwen in den®Fiilarer dat hij aldus deed: een poging om te overtuigen, dat wie zich en zijn lot in de handen van den Fiihrer heeft gelegd zeker kan zijn van succes en over- winning, den Fiihrer, van wien hij zeide, dat er in dezen strijd niets gebe.urde, dat hij niet van den aanvang als mogelijkheid had voor- zien. i Hij sohetste dezen tijd alsc, eenen, die zijn weerga slechts vindt in de volksverhuizing met al het ontzaglijike van de gebeurtenissen, met al de hardhcid, met al de onverdraag^ zaamfrieid en vooral met heel den nasleep. Eenerzijds foetoogde hij:, dat het thans om het groote geheel gaat, dat in den strijd tusschen werelddeelen, waarop de ontwikkeling uitge- Toopen is, politieke regenstellingen nauwelijks een rol speelden. Anderzijds gaf het het natio- naal-sociallsme juist zijn kracht, het besef, dat geen humanistische, liberate of confes- sioneele orde dit Europa tegen dezen storm had kunnen staande houden: ,,Met deze vor- men van orde komen wij niet meer tot een harmonische schikking van de gemeenschap- pelijke betrekkingen tusschen de volkeren van Europa. Dat kan nog slechts het nieuwe Europa tot stand brengen."' Naast strijd en arbeid voor dit nieuwe Europa waren er de moeilijkheden, waarvan de Rijkscommissaris voor ons land in de eer ste plaats het voedselvraagstuk noemde, ,,de zwaarste taak, waarvoor in Europa op dit ge- bied iemand is gesteld, want gij zijt het land, dat het grootste aantal inwoners op de klein- ste oppenvlakte moet voeden". Hier gaf hij trouwens blijk van aptimisme: er bestond reden voor de verwachting, dat het peil, waarop wij thans zijn aangekomen, zou kunnen worden geiaandhaafd, tot op het oogenblik, dat eenmaal de graanstroom uit de Oekraine ook Nederland bereikt. Wij zouden het billijken, dat hij het eerst den Duitschers ten goede kwam, - die immers ook de zwaarste offers brachten, maar de Rijkscommissaris was reeds thans met de verantwoordelijke in stanties in Duitschland overeengeftomen, dat als men hier door extra-prestaties op het ge- bied van tuinbouw, cultuur van zaden, enz. de met graan bebouwde oppervlakte verminder- de, men hiervoor vergoeding zou krijgen door leveranties van graan uit het Oosten. Was ook dit niet een beroep op vertrouwen bij diegenen, die wel gemeend hebb^i dat voor de moeilijkheden van onzen landbouw door afhankelijkheid van het buitenland, voor uit- voer van producten en invoer van grondstof- fen, een beveiliging moest worden gevonden in een zoo volledig mogelijke zelfvoorziening Zoo keek ook ir. Mussert een Europeesche toe- o komst in, welke ieder volk produceert, waar- die'l0,'9, 8, 7 jaren daar staan en altijd-trouw toe het het beste in staat is, een gevaar ge en eerlijk hun plicht doen. weest in een in zichzelf verdeelde wereldorde, Ik wii diegenen danken, die na^ de verloren j rnaar in een naar binnen en naar buiten be- 1 J vestigd geheel als het nieuwe Europa zal moe ten zijn, het eenig gezonde beginsel van samenwerking. Het verdedigingkmiddel der autarkic, dat in later tijd wel eens wat te grif ook voor ons land werd bepleit, komt immers in de nieuwe Europeesche verhoudingen te commissaris er juist ook in het belang van het Nederlandsche volk de grootste waprd - aan hecht, dat het Nederlandsche bestuur blijft functionneeren. De Rijkscommissaris met" zijn verantwoor delijke instanties blijft echter in Den Haag. De Leider der N.S.B. zou vervolgens in zijn rede vol verontwaardiging spreken over pogingen tot ondermijning van het geloof in de goede, rechtyaardige, uiteindelijke bedoe- lingen van de Duitsche leiding. De Rijkscom missaris had zich tevoren reeds beijverd om te laten uitkomen, hoe wel zij den eisch van ,rechtvaardigheid tegenover het Nederland sche volk verstond. Een klop aan het hart, in denzelfden zin, als waarin de Rijkscommissaris in het begin van zijn rede had gezegd: Door den veldtocht tegen het bolsjewisme heeft de Fiihrer het geweten van Europa ge- wekt en thans, nu wij de fronten in het Oos ten en in het Wiesten duidelijk zien afgepaald, moet ik het steeds weer herhalen: hier klopt het lot aan de harten der Europeanen, opdat zij tot besef komen van hun gemeensohap, tot een zinrijike gemeenschap, waarin iedfcr af- zonderlijk en elk volk zijn plaats heeft vol gens zijn eultureel vermogen, zijn militaire kracht en zijn oeconomische prestaties voor deze gemeensohap. Het Opperhevel der Weermacht maakt hekend: Toepen van het leger en de Waffen-iS.S. hebben in het Terek-gebied een aanval der bolsjewieken met zware verliezen voor den vijand afgeslagen. Duitsche en Roemeensche troepen, gesteund door formaties gcvechtsvliegers, hebben tus schen Wolga en Don den vijand in den aanval verder teruggeworpen en in de groote bocht van den Don herhaalde aanvallen van vrij sterke strijdkrachten, voor een deel iij tegen- aanvallen, afgeslagen. 30 Bolsijewistische tanks werden vernietigd. Met gebruikmaking van sterke infanterie- en tankstrijdkrachten hebben de bolsjewieken hun aanvallen in den sector van de Italiaan- sche troepen aan den Don voortgezet. In samenwerking met Duitsche formaties van het leger en het luchtwapen werden den vijand zware verliezen aan menschen en materiaal toegebracht. De gevechten-duren voort. Ten Zuiden van Rsjef zijn nieuwe aanvallenr van den vijand met verlies van 30 tanks ineen gestort. De vernietiging van de ten Zuidoosten van Toropez ingesloten vijandelijke strijdkrachten is geeindigd. Behalve zeer zware, bloedige. verliezen is het aantal gevangenen' gestegen tot 4200. 542 tanks, 447 kanonnen en een groot aantal zware en lichte infanteriewapens, ruim 1000 vrachtauto's en talrijk ander oor- logstuig werden vernietigd, resp. buitgemaakt. In den Noordelijken sector mislukten plaat- selijke aanvallen van den tegenstander. De bolsjewieken verloren gisteren_60 vlieg tuigen. Hongaarsche jachtvliegers schoten alleen 4 vliegtuigen neer. Zeven Duitsche toe- stellen gmgeh verloren. In Cyrenaica maakte -zich het Duitsch Italiaansche pantserleger systematisch in Westelijke richting los. Alle pogingen van den vijand om met aajivallen in deze beweging binnen te dringen werden in felle gevechten afgeweerd. Een nieuwe, zware nachtelijke aanval van Duitsche gevechtsvliegers ,vas gericht op de haveninstallaties van Bengjiasi. In Algerie en in het grensgebied van Tunis zetten formaties van het luchtwapen de be- strijding van de vijandelijke lucht- en vloot- steunpunten voort. Afzonderlijk vliegende Britsche toestellen hebben gisteren in de avonduren zonder effect storingsaanvallen op Noordwest-Duitsch ge- bied ondernomen. Een viermotorige bommen- werper werd boven Nederland neergeschoten. In het Zuiden van EUgeland hebben Duit sche gevechtsvliegtuigen overdag aanvallen ondernomen op verscheidene plaatsen met brisant- en brandbommen. Een vliegtuig wordt vermist. Zooals in een extra-hericht is bekend- gemaakt, hebben Duitsche duikboaten in het Noordelijke, Zuidelijke en Centrale deel van den Atlantischen Oceaan, alsmede in de wate- ren om Kaapstad, 18 koopvaardijschepen met tezamen 98.000 hrt. alsmede een bij een con- vooi hehoorende torpedojager in den grend gehoord. Drie andere schepen werden getor- pedeerd. Onder de in den grond geboorde schepen bevonden zich verscheidene groote tankschepen. verkiezingsactie van 1937, den volgenden dag met ,,Volk en Vaderland" op straat stonden. App'laus) Er wordt zoo dikwijls over de stoottroepen van het natioriaal-socdalisme gesproken. Stoot troepen zijn de oude getrouwen in de eerste o plaats, dan diegenen, die aan het front staan min<jer jn aanmerking, naarmate dat het f .1 1iAV> «lnrv/\vi/vn /4i n •mor V/Al If 1 T woord van den Rnkscommissans waarheid wordt, ,,dat gij voor ons niet object zult zijn, maar dat gij steeds meer zult opgroeien tot- en in de kameraadschap en de gemeenschap van ons lot". Van bekommering om onze aangelegen- Sieden heeft de Rijkscommissaris ons nog in een ander opzicht wiilen overtuigen. En wel met betrekking tot de evacuatie en de daar in de tweede plaats en degenen, die met Volk en Vaderland o,p straat gaan in de derde plaats Zij alien dienen hun eer en hun trouw. Zij maken met elkander geschiedenis. Ik dank alle kameraden voor hun trouw. Onze verbondenheid kan nooit teioor gaan. Wij staan verbonden op leven en dood sedert jaren en blrjven dat. En wanneer wij denken aan deze trouw en aan onzen strijd wanneer wij WLrel^ul,5 LUL CJ1 vinden, dat wij onzen strijd goed g j m0cje sam,enhangende maatregelen. „U kunt hen, dan gaan wij een stap verder en reizen naar het Oosten, waar ik dezer dagen ge weest ben in het hoofdkwartier van den Fiihrer. Daar staat een man temidden van zijn ge trouwen, maar toch zoo eenzaam in de bos- schen van het Oosten, die voor geheel Europa strijdt en de grootste verantwoordelijkheid draagt wanneer iederen dag deze bijeen- komsten plaats hebben met de opperbevel- hebbers en in gedachten een rondgang wordt u-emaakt van Kircheness over Hammerfest fangs de kust van Noorwegen, Denemarkeit, Nederland en Belgie tot aan Biaritz, aan den anderen kant verder gaande over Tunis, Tou lon Corsica en de Zwarte Zee, de Wolga, naar Stalingrad, naar Leningrad. Dat is dan van een ding overtuigd zijn, dat wij al deze maatregelen zoo uitvoeren als maar kan om j zooveel mogelijk te ontzien. Dat zullen u uw j mannen bevestigen, die met mijn bureaux te maken hebben, hoe daar over elk geizin en over elk huis wordt ^gesproken, of het noodig is dat gezin nog van de kust te verwijderen of dit huis werkelijik af te hieken". In dit verband deelde de Rijkscommissaris mede, te hebben besloten enkele van zijn bureaux te vepplaatsen en dat ook enkele van zijn bureaux te veriplaatsen en dat ook en kele Nederlandsche bureaux zullen moeten wonden verplaatst. Dit omdat Den Haag als regeerinigscentrum zoo gemakkelijk zou kun nen worden uitgeschakcld en omdat de Rijks- GEVECHTEN IN LIBVE. Het Italiaansche weermachtbericht Donderdag luidt als volgt: Pogingen van den vijand om de goed voor- l veria^en bereide bewegingen van eenheden der As in Cyrenaica te belemmeren, werden in hevige gevechten verijdeld, tijdens welke wij gevan genen gemaakt en materiaal veroverd hebben. In het woestijngebied van Zuidelijk Litaye heb ben woestijntroepen vijandelijke afdeelingen verstrooid, waarhij zij eenige voertuigen ver- nietigden en krijgsgevangenen maakten. Brit sche pantserwagens werden door onze jagers met machinegeweren in brand geschoten. De Duitsche luchtmacht heeft bombardementen ondernomen op de vliegyelden in Algerie, die door de Engelsch-Amerikaansche strijdkrach ten bezet zijn en met bijzonder'e hevigheid de inrichtingen te Philippeville hestookt. Drie toestellen werden in luchtgevechten door Duit sche jagers neergeschoten. Luchtaanvallen hebben verliezen veroorzaakt onder de bur- .'erbevolking van Sfax en Tunis. Drie der aanvallende vliegtuigen werden neergehaald in de nahijheid van laatstgenoemde stad door het luchtdoelgeschut. OOSTELIJK FRONT OP ALLES VOORBEREID. Een onafgebro'ken stroom van Duitsche reserves gaat, naar V.P.B. uit Berhjn meldt, naar het oostelijikS front. Zij zijn tot in de perfectie uitgerust, om ook aan den streng- j sten winter het hoofd te kunnen bieden. Zij beschikken over speciale winterkleedij en speciale wapenen, die met behulp van bepaal- de chemische producten bij de felste koude vol maakt functionneeren. Overigens wordt in de SowjeGUnie geen strenge winter ver- wacht; men heeft deze maatregelen slechts genomen om op alle gebeurtenissen voorhe- reid te zijn. De Duitsche reserves, die aan het oostelijike front zijn aangekomen, nemen daar de sec- toren waar zij worden opgesteld over. Men kan de situatie het best zoo beschouiwen, dat het Duitsche winterleger oprukt om de zo-mer- troepen af 1-e lossen. De Duitsche reserves zijn niet alleen goed uitgerust, maar ook zoo talrijk, dat aan het O-ostfront alle verrassin- gen als buitengesloten kunnen worden be- schouwd. Ondanks de bezetting van Schliisselburg, die de omsingelirfg van Leningrad nagenoeg vo'tooide, Dlij'kt d< .Ead nog altijd eenigen aanvoer te r -angen. Deze vindt' 's zomers per s-chip - - s winters per slede over- het Lador- plaats, waiarovei' het door het Duitsche .pperbevel ultgegeven tijdschrtft „Die Wenrmaoht" thans eenige belangwek- kende bijzon-derheden mededeelt. Leningrad ligt op het smalste gedeelte van de Karelisohe land-engte, die hier tusschen de Finsche Golf en het Ladogameer slechts en kele tientallen kilometers breed is. De land- engte wordt doorsneden door de Newa, die bij Leningrad in de Finsche Golf uitstroomt; het door de Duitsche troepen bezette Schliissel burg ligt aan de uitmonding in het Ladoga meer. De Fdnnen zijn uit noordelijke richting over de landengte naar Leningrad opgerukt, maar tusschen de Duitsche en de Finsche stellingen bevindt zich nog een stuk oever van bet Ladogameer in Sowjet-Ru§sische han den. Dit terrein, waar de transporten per schip over het Ladogameer' aankomen, is door een spoorweg met Leningrad verbonden. Ten Oosten veyi Schliisselburg houden de Sowjettroepen, ten koste van zware verliezen aan het Wolchocfront de Zuadkust van het Ladogameer bezet. Langs haastig aangeleg- de wegen en spoorlijnen worden de goederen hier naar Nowo-Ladoga, aan- de uitmonding van de Wolohov in het Ladogameer of nog westelijke-r naar Kobona, slechts 30 km ten Oosten van Schliisselburg gelegen, gevoerd. Van Nowo-Ladoga bedraagt de waterweg naar de overlaadplaats op de Karelische landehgte meer dan 100 km en van Kobona 25 km. Het transport gaat uiteraard. met groote verliezen gepaard. In Schliisselburg liggen Itdliaansche ,,Mas"!booten, a-chter het Duitsche front zijn vele vliegvelden aangelegd. De aan vallen van ,,Mas"booten en bommenwerpers op de schepen en treinen met voedsel en muni- tie krijgen .steeds meer uitwerking, hetgeen o.a. blijkt uit het feit, dat de Sowjet-troepen in de belegerde stad thans spaarzaam met hun munitie omgaan. DUITSCH LUCIHTTRANSPORT EEN GROOT SUCCES. De Berlijhsche redacteur van het Handels- blad schrijft: Men is hier geneigd de Duitsche successen bij den ,,offensieven afweer" der groote Sow- jet-offensieven behalve aan de nieuwe afweer- methoden en afweerwapens voor een belang- rijik deel toe te schrijven aan de transporteen- lieden van het luchtwapen, die onlangs ook speciaal in het weermachtsberidht werden verm-eld. In dit verband wijst men er op, dat h-et een verrassing voor de Russische leger- leiding is geweest dat de Duitschers dit jaar hun transportescadrilles ook in den winter in groote getale hebben gebruikt. Dit is moge lijk geworden door een verbetering der bo- demorganisatie, waarbij men met de geduren- de het vorige jaar opgedane ervaringen reke- ning heeft gehouden. Voorts zijn oo-k aan het bekende transportvliegtuig van het Duitsche luchtwapen, de veelgeprezen Ju 52, bepaalde verheteringen aangehracht, die het beter voor den winter geschikt maken. Zooals bekend is, acht men in Duitsche militaire kringen de Ju 52, ondanks het feit, dat dit type reeds twaalf jaar geleden werd ontworpen, nog steeds bui- tengewoon geschikt als transportvliegtuig. Men handhaaft het dan ook, naar men hier zegt, niet omdat de Duitsche. vliegtuigindus- trie op het gepied van verkeerstoestellen niet bij zou kunnen blrjven, maar omdat het een buitengewoon gelukkig type is geweest, dat vele voord-eelen in zich vereenigt: het is eco- nomisch, bijna onverslijtbaar en kan onder de moei'lijkste omstandigheden starten en landen. Overigens laat men er geen twijfel over be- staan, dat de Duitsche luchtvaartindustrie in vredestijd bij het ontwerpen van nieuwe typen verkeersvliegtuigen vooral zal doorwerken op de grondslagen, die de met de Ju 52 opge dane ervaringen vormen. DUITSCHE COMMENTAAR OP 1" ft TAINS BRIEF. De diplomatieke correspondent van het D.N.B. schrijft, dat Berlijn met belangstelling kennis heeft genomen van Retains antwoord aan Hitler. Het getuigt even duidelijk van den wii tot vestiging van goede verstand- houding en samenwerking als de uiteenzet- tingen; welke Laval Zondag in Vichy aan het- zelfde onderwerp heeft gewijd. Wat de in den brief uitgesproken wenschen betreft, levert Berlijn voorloopig geen com- mentaar. Dat na de gebeurtenissen van de laatste maanden veel vragen zijn op te.helde- ren, is volgens Berlijnsche opvatting nood- zakelijk. In dit verband trekt Laval's verkla- ring de aandacht, die gezegd heeft, dat hij den tot dusver ingeslagerr weg zal vervolgen, daar hij inzake de Duitsch-Fransche samenwerking nog op hetzelfde standpunt staat als vroeger. De zinspeling van der! minister-president, dat hij binnenkort den( -Fiihrer hoopt te ont- moe^en, wordt uiteraard druk besproken. De omlijnde voorstellen, welke hij bij die ont- moeting. denkt over te leggen, zouden, een toetssteen kunnen zijn, o.a. ook daarvoor of de hem verstrekte volmachten het hem mogelijk maken zich zooals hij met nadruk betoogt niet van zijn doel te laten afhouden. Woensdag verluidde, zoo kan aan deze com- mentaar worden toegevoegd, dat Laval Vichy Woensdag met onbekende bestemming heeft DARLAN. President Roosevelt heeft Woensdagochtend op het Witte Huis verklaard, dat hij van gene- raal Eisenhower bericht heeft gekregen, dat admiraal Darlan hem, Eisenhower, heeft mede- gedeeld, dat hij geen politieke ambit'e£ heeft. Darlan heeft zich geheel op liberaal standpunt gesteld. I11 een radio-overzicht hield de zender van Vichy zich W-oensdagavond bezig met een aantal uitlatingen van admiraal Darlan. Dar lan heeft meegedeeld, dat hij de joden in Noord-Afrika weer in de posities waaruit zij waren verwijderd zal herstellen en verder heeft hij de vrijlating bevolen van degenen, die onder de beschuldiigng van communisme, in Noord-Afrika waren geari^steerd. Ook laat Darlan in zijn gebied aanhangers van linksch Spanje toe. Tenslotte heeft Darlan een aan tal maatregelen afgeschaft, welke hij zelf heeft 'genomen toen hij in Frankrijk plaats- vervangend staatschef was. ZEE iaaBOEK- IDDEt-LANDSCHE BARCE DER BENGASI 50LOEK WOEST'J/V BA ZUETINA BARDIA AGE0ABIA k BIRO CADI A L BREGA\ c N h «EL AGHEILA ,^'r R C tr V C L I 'B Y j AUG1LA V I - T~*maraoa 1.l I 51WA LEB8A A MOGIA r&arr v'a.hPKlr CHURCHILL OVER DEN DIJIKBOOTOORLOG. Naar de Britsche niouwsdienri meldt. heeft minister-president Chuichill in het Lagerhuis meegedeeld, dat de minsterieeie commissie tot bestrijding van het gevaar van de duikbooten den laatsten tijd verscheidene heAngpijke besluiten heeft genomen. Churchill zei niet voornemens te zijn een opperbevelb.hbsr van ae marine of een specialen minister voor deze bestrijding der duikbooten te benoemen. De onmiddellijke leiding van den oorlog, ook van dien tegen de duikbooten, moet in handen van de admiraliteit blijven. Churchill dee Id j voqrts mede. dat de' com missie tot bestrijding van de duikbooten ge- reorganiseerd is. Die hervorming is noodig, zoo zeide hij, met het og' op de steeds belang- rijker taak, welke de luchtmacht bij de bestrij ding van het duikbootgevaar heeft en in ver band met de gecompliceerde tenchnische cnt- wikkeling van de richtmacht. Op 4 November heeft het comitd in zijn nieuwen vorm voor het eerst vergaderd. Onder meer waren Cripps en generaal Smuts daarbij aanwezig. Voorzitter is de minister-president, plaats- vervangend voorzitter de minister van lucht- DE STRIJD AAN DE GRENS VAN CYRENAICA EN TRIPOLITANLE. In het Westeliik deel van Cyrenaica zijnu hevige gevechten gaande met superieure vijandelijke strijdkrachten. In militaire kringen te Berlijn neemt men nog geen standpunt in ten aanzien van de Britsche (berichten volgens welke Rommel zich hij El Agheila zou hebben teruggetpokken en dat de Britten Mersa Brega zouden veroverd hebben. Van militaire private zijde te Berlijn adht men Rommel's terugtociht een van te yoren beraamde taktiek waardoor hij ten ■iWesten van El Agtieila veel gunstiger positie zal kunnen innemen. vaartproductie. Voorts maken de ministers van productie, marine, luchtvaart, oorlog en transport deel uit van het comite; over het algemeen wordt eens in de week vergaderd. Verder heeft Churchill in het Lagerhuis met klem een besluit verdedigd, dat hij inder- tijd heeft genomen en dat inhield, dat met den bouw van Churchill-tanks" reeds zou worden begonnen, toen daarmede nog niet voldoende proeven waren genomen. Churchill zeide dat Engeland, zich niet kon veroorloven tijd te verliezen door het nemen van uitgebreide jwoeven met tankmodellen. daardoor zou Engeland ten minste zes maan den achter raken. Het was een der belang- rijkste oogmerken van de regeering de Brit sche troepen in 1941 over zooveel mogelijk tanks te doen beschikken. Churchill ver- klaarde, dat in den herfst van 1941 400 tanks van dit type beschikbaar waren. Het type is door de laatste modellen reeds achterhaakl. BATISTA ZOU LANDING IN SPANJE TOEJUICHEN. De op het oogenblik in Washington vertoe- vende Cuhaansche president Batista heeft, volgens D.N.B., voor journalisten de meening uitgesproken, dat -alle Latijnsch-Amerikaan- sche republieken uiterst voldaan zijn ovef de landing der Geallieerden in Noord-Afrika. Een soortgelijike actie in Spanje zou door ge heel Latijnsch-Amerika uiteraard met uit- zondering van kleine kringen, zooals de Fa- lange geestdriftig worden toegejuicht. De Cuhaansche president heweerde verder, dat de Falange zich schuldig heeft gemaakt aan „vijandelijke acties" en derhalve onder strenge controle is gesteld. DE OORLOGSVERKLARING VAN ABESSINIft. Het D.NjB. meldt uit Rome: Ten aanzien van de volgens een verklaring van den Abes- sijnschen gezftnt in Londen uitgesproken. 00r- logsverklaring van den Negus aan de landen van het driemogenohedenpact, merkt men in politieke kringen te Rome op, dat de mate- rieele draagwijdte van deze zeer interessante nieuwigheid taeperkt zal blijven tot den ver- ■koop van de Ahessijnsche hevolking als kanon- nenvleesch voor Engeland of de Ver. Stater. In moreel opzicht is het echter bijzonder ken- merkend, dat de groote democratieen, nadat zij een bondgenootschap hebben gesloten met de bolsjewieken, de vijanden .van God en de menschheid, ook nog een bondgenootschap met den slavenhoudcr-beerscher van Abessmie sluiten. Zondag, 13 December van dit jaar, zal de geschiedenis van Nederland ingaan als een dag van zeer bijzondere beteekenis. Op dien dag werd het 11-jarig hestaan herdacht van de Nationaal-Socialistische Beweging der Nederlanden, welke herdenking haar hoogtepunt vond in een plechtige bijeen komst in "het Concertgebouw te Amsterdam. Hier werd het woord gevoerd door den leider der N.-S.B. Mussert, en den Rijkscommissaris Rijksminister Dr. iSeyss-Inquart. Hunne redevoeringen hielden ten naqwste verband met hetgeen eenige dagen teyoren m een onderho-ud, dat hun door den Fiihrer in diens hoofdkwartier werd toeges'taan, was besproken. Dat hierbij het toekomstig lot van ons land nader zou worden bepaald, en dat als gevolg hiervgn helderheid zo-u worden geheven om- trent den koers, dien ons volk zal nebben te gaan, wii het inderdaad zijn plaats onder de Europeesche volkeren behouden, was de alge- meene verwachting. Welnu, deze verwachting bleek geheel en al juist te zrjn geweest. Omtrent het vertrouwelijk onderhoud met den'Flihrer, dat naar wij wete'n -- ..in vol vertrouwen" plants had, werd hij monde van den Rijkscommissaris gezegd, dat daarin de grondslagen voor onze toekomst door den Fiihrer werden vastgesteld. Deze grondslagen werden nader verklaard en in de volgende woorden weergegeven. De eerste grondslag, dien de Fiihrer heeft verkondi-gd, was deze: hij wii de Nederlanders niet als overwonnen behan- delen. De Nederlanders moeten in vol- strekte gelijkgerechtigheid deel hebben aan alle mogelijkheden, die dit nieuwe Europa biedt. Zij zullen hieraan deel hebben door tegelijkertijd de taak en de plichten op zich te nemen, die den dragers van dit Nieuwe Europa te wachten staan en die een drager van deze verantwoordelijkheid op zich zal hebben te nemen. En hierbij behoort als tweede grondslag de taak, die Uw Leider zich steeds heeft gesteld, en die hij u, nationaal-socialisten, in Nederland heeft opgedra-gen, namelijk het Nederlandsche volk het nationaal- socialisme bij te brengen. En wat is thans nationaal-socialisme op het oogenblik, waarop het om continenten gaat Thans is nationaal-soclklismegeloof en strijd voor dit Europsf en voor de gemeenschap van deze Europeesche volken, voor onze Europeesche cultuur en onze toekomst en in engeren zin het ordenende bheenhouden van onze Germaansche bloedsgemeenschap ten Noorden van de Alpen. En als derden grondslag heeft de Fiihrer uitdrukkelijk erkend, dat de N.S.B., de Nationaal-Socialistische Beweging der Nederlanden, de draagster dezer politieke ontwikkeling is, en dit zou ik met alien nadruk en uitdrukkelijk wiilen verklaren, dat Mussert als leider der Nationaal- Socialistische Beweging de leider van het Nederlandsche volk is. Kameraden, daaruit volgt de vierde grondslag, die de toekomstige opneming van de Nederlanden in de Europeesche orde en in de Germaansche orde betreft: de Fiihrer heeft gezegd, dat deze orde thans nog niet kan worden vastgelegd, want de toekomstige orde van Europa zullen wij eerst dan kunnen vaststellen. als wij de grenzen van dit Enropa hebben vastgesteld. Deze grenzen moeten op vele plaatsen nog verder worden verschoven.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1942 | | pagina 1