r L BEKENDMAKING. Wie met zijn stroom niet zuinig is, zit weldra in de duisternis. J Buitenland Binnenland No. 10.450 MAANDAG 23 NOVEMBER 1942 82e Jaargang I. VAN DE SANDE ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD V&OR ZEEUWSCH-VLAANDEREN DUITSCH WEERMACHTSBERICHT. Aanvaisgevechten in den Kaukasus. ITALIAANSCH WEERMACHTSBERICHT ZUINIG MET GAS EN ELECTRICITEIT Verschijnt iederen Maandag-, Woemdag- en Vrijdagavond Prijsverhooging adverte-Ren toegestaan door het Departement vanjdandel, Nljverheid en Scheepvaart onder No. 16236 N. P. d. d. 24 Maart 1942 - AbonnementsprijsEinnen Terneuien t 1.42 per 3 maanden buiten Terneuzen f 1.73 per 3 maanden. Bij vooruitbetaling f 6.60 per jaar. Uitgeefsler N.V. Firma P.J. VAN DE Teleioon 2 073 - G.ro 38,50 DIRECTEUR: TERNEUZENSCHE COURANT ADVERTENTIEN Per mm 10 cent, minimum per advertentie f 1.50 Rubriek kieine advertentten 1-5 regels 60 cent; iedere regel meer 12 cent; maximum 8 regels Dienstaanbiedingen en dienst- aanvragen 1-5 regels 52 cent, iedere regel meer 1 0 cent Met vermelding brieven of adres bureau van dit blad 1 0 cent meer. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, dat op aanvraag verkrijgbaar is. Intending van advertentlfen uiterlijk 10 uur v. m. op den dag van verschijning. HOOFDREDACTEUR: N. J. HARTE TERNEUZEN - TELEFOON 2298 Afweerstrifd ten Z. van Stalingrad. Het opperbevel van "de Deutsche weermacht maaikte gisteren, behead: In bet gebied van Naltsjik maakten Duit sche en Rcerrieensohe troepen bij succesvolle aanvaisgevechten in het bergachtige terrein een groot aantal voertuigen en oorlogstuig touit. Twee groepen vijandelijke strijdkrachten werden in den Terek-sector omsingeld en ver- nietigd. Een eigen aanval trof den vijand in de flank en berokkende hem zware verliezen. In het gebied ten Zuiden van Stalingrad en in de groote bocht van den Don dluren de ver- bitterde afweergevechten voort. Duitsche en Rcemeensche troepen maakten bij een tegen- aanval 600 gevangenen en vernietigden 25 tanks. 36 andere bolsjewistische tanks werden op 20 en 21 Nov. door een gepantserde divisie stukgeschoten. Duitsche en Roemeensche luchtstrijdkrachten steunden de eigen troepen en brachten den vijand in onophoudelijke aan- vallen op gereed staande tanks, formaties in- fanterie, uitgeladen materiaal en colonnes van voertuigen, zware verliezen toe. 'In Stalingrad werden bij acties van storm- troepen opnieuw zwaar versterkte steunpun- ten veroverd en op een andere plaats aanval- len der bolsjewisten afgeslagen. Bij1 Woronesj werd een sterke vijandelijke stoottroep in de pan gehakt. Plaatselijke aan- valien van den vijand ten Zuidoosten van het Ilmenmeer mislukten in verbttterde gevechten. Poigingen om de Newa over te steken, stort- ten in het geconcentreerde Duitsche artille- rievuux ineen. Dudikbomimenwerpers zetten de aanvallen op den Moermansk-spoorweg voort. In de iCyrenaica wederzijdsche levendige activiteit van verkenningstroepen. De eigen fc-ewegingen verloopen volgens de plannen. Formaties gevechtsvliegtuigen bombardeer- den over dag en 's .nachts vliegvelden, waarop veie vliegtuiigen stonden in het Algerijnsche kustgebied, alsmede de havens van Bougie en Philippeville. Een Duitsche duikboot plaatste in de Middellandsche Zee drie treffers op een formatie slags chepen, die door een vliegtuig- moederschip en kruisers beschermd werd. De- zelfde duikboot toqpedeerde van een konvooi twee vrachtschepen en een torpedojager. LUCHTAANVAL OP MALTA. Het Italiaansche weermachtbericht van gis teren luidt als volgt: Aanvallen van de Britsche luchtmacht op Tripolis veroorzaakten eenige Schade. Van de Libysehe bevolking werden eenige personen gedood en gewond formaties van onze iucht- macht hebben tijdens een nachtelijken aanval met succes de haven Da Valetta (Malta) ge- bombardeerd. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben met succes vliegvelden in Fransch Noord-Afrika, die bezet zijn door den vijand, aangevallen en talrijke op den grond staande vliegtuigen :n brand geworpen. In de wateren ten Noorden van Philippev.iie heeft een duikboot onder bevel van den iuite- nant ter zee eerste klasse Alberto Longhi een groot setup getorpedeera en tot zinken ge- bracht, dat deel uitmaakte van -een krachtig beschermd konvooi. DE ECONOMISCHE BETEEKENIS VAN NOORD-AFRIKA. Noord-Afrika, aldus het Vaderland, is niet aleen een belangrijke strategische stelling in dezen wereldoorlog, maar tevens een zeer gewichtig element in den economischen strijd. Frankrijk had er zich in de laatste tientallen vein jaren aan gewend groote; hoeveeiheden landbouwproducten uit zijn overzee'sch gebied te importeeren. Behalve wijn en graan wer den er ook veel aardnootjes pinda's uit Noord-Afrika geSmporteerd. Als de Engelsch- Amerikaansche macht zich in Noord-Afrika zou kunnen handhaven, gaat het er dan ook voor de Fransche voedselvoorziening dus vrij somber uitzien. Vooral de vetpositie wordt weer een heel1 stuk slechter. Op den duur zal men de productie van het eigen land wel vol- doende kimnen opvoeren, .maar dat vraagt in ieder geval eenige jaren. - Algerie is 2.2 millioen km2 groot en telt 7.2 inwoners. Marokko, 415.000 km2 met 6.3 millioen; in woners. Tunis is' slechts 125.000 km2 met 2.6 mil lioen inwoners. Behalve graan en wijn exporteert N.-Afrika ook veel ertsen. De mijnindustrie is "daar in den laatsiten tijd zeer sterk uitgebreid. Daaren- boven levert het gebied nog wat kwikzilver en wat Roper. In Tunis heeft men een zeer belangrijke loodindustrie ontwikkelt. Zeer belangrijk zijn ook de phosphaatgroe- ven, zoowat een derde van de wereldproductie komfc uit het Noord-Afrikaansche gebied. Een zekere beteekenis heeft Marokko ook als producent van staalverbeterende metalen, welke een zoo groote rol spelen in de oorlogs- industrie. Bij alles wat Engeland reeds bezat in Afrika moet men nu nog de, samen met de Amerika- nen, beheerschte gebieden voegen ,ook Bel- gisch Congo is economised geheel in het Angel-Saksische siysteem ingevoegd. Abessinie en Italiaansch Somaliland niet minder. Mada gascar mag men daarbij niet vergeten. Er is al direct, naar de Europa-Kabel meldt, 10.000 ton graphiet naar Amerika verseheept, waar de oorlogsindustrie groote behoefte had aan dit metaal. Onder de huidige omstandigheden is Afrika ook nog belangrijk als doorvoerland naar het Nabije Oosten. Er is niet alleen de spoorweg Kaapstad-iKa'iro, maar ook een steeds belang- rijker wordende vliegroute dwars door de aequatoriaal Afrika van het WestenLeo- poldville en Brazzavillenaar Egypte./ Van Egypte uit krijgt men een spoorweg langs de Oostelijke kust van de Middellandsche Zee tot Constantinopel toe. TUNIS, ROMMEL'S N1EUWE BASIS. De Anglo-Amerikaansclie tang faalde. De A.N.P.-correspondent meldt uit Berlijn: Nu sedert de landing der Engelsche en Amerikaansche troepen in Noord-West-Afrika twee weken verloopen zijn en de toestand eenigszins kan worden overzien, m.eent men het verdere verloop der gebeurtenissen in des- kundige Duitsche kringen met optimisme te gemoet te kunnen zien. De tanp" waarmede men van Anglo-Ameri kaansche zijde de Duitsch-Italiaansche strijd krachten in Noord-Afrika door een 'gelijktijdi- gen opmairsch. zoowel van het Oosten als van het Westen uit bad willen omvatten, heeft zich niet snel °-©noeg kunnen sluiten, zoodat de strijdkrachten van de As stellingen hebben kunnen betrekken, ^/elke voor het bieden van tegenstand zeer gunstig zijn. De eene heMt van de tang is niet verder ge- komen dan Rommel wilde en van een offen- sief van het achtste Britsche leger is geen sprake meer. Het is slechts een oprukken in een woestijngebied, waar alles wat voor de oorlogvoering van belang is, door het Duitsch- Italiaansche pantserleger verwoest is. Maar- 's-GRAVENHAGE, 21 November. Het Bureau van den Wehrmachtsbefehlshaber in Nederlana maakt bekend: Het vonnis van den Krijgsraad, waarbij te Arnhem lo Nederlanders wegens brandstichting als saboteurs ter dood veroordeeid zijn, is door den VVehrniacm- befehlshaber bevestigd. Een gratieverzoek is afgewezen, daar dit mispiaatst is tegen- over gemeene, onverantwoordelijke schade lijke elemeRten, die bij vergeefsche pogin- gen om de bezettende macht schade te berokkenen zioh niet hebben ontzien een heele reeks kieine Nederlandsche boeren de oogstopbrengst van een geheel jaar en ten deele ook nog huis en hof te ontnemen. Dergelijke gemeene handelingen zijn eer- loos en eerloozen vinden geen genade. De doodvonnissen zijn door fusilleeren voltrok- ken aan de volgende saboteurs: Gerrit van 't Einde, Frans Teelen, Jan Rodert, Cornelis Lughthardt, Wilhelm van der Marten, Willem de Weerd, Frederik de Weerd, Klaas Bakker, Gerrit van Werven, Jan Eekhuis, Hendrik Eekhuis, Bernard Immerzeel, Anton Siedenburg, Gerrit Nieu- wenhuis, Wilhelm Lenzen. Hierbij wordt bovendien uitdrukkelijk op -het volgende gewezen: Mochten gevallen van dergelijke gemeene handelingen tegen de eigen volksgenoo- ten zich opnieuw voordoen of andere misdaden, waarop de doodstraf staat, worden gepleegd, die een zoo verraderlijke, eerlooze geestesgesteldheid bij den dader doen blij- ken dat een kogel voor hem zonde zou zijn, dan zullen de doodvonnissen, door ophan- ging worden ,voltrokken. Deze mededeeling is de laatste waarschuwing aan ieder, dien het aangaat. schalk Rommel staat thans in tiet gebied van EI Agheila, de stelhng, die hij van het begin af voor het voortzetten van den tegenstand op het oog had, terwijl de tegenstander van zijn basis" weggelokt is en zijn offensieve kracht verlamd. De andere helft van de tang, die, van het Westen komen<i, zich van Tunis meester moest maken en daarra de basis van Rommel ver- nietigen, staat thans nog pas aan de Tunesi- sche grens, waar de eerste sehermutselingen tussctien de voorhoeden begonnen zijn. De situatie is thans zoo, dat de Engelschen en Amerikanen, ondanks het feit, dat zij geen troepen en materiaal gespaard hebben en ten opzichte van.de Duitsch-Italiaansche strijd krachten in de meerderheid waren, er niet in geslaagd zijn, in de strategische ppsitie in het Middellandsche Zeegebied een wijziging te hunnen gimste te brengen. Eerder kan men volgens Duitsche militaire kringen van het tegendeel spreken. De Engelschen en Amerikanen staan nog- steeds voor het moeilijke probleem, het leger van Riommel onschadeEk te maken, doch dit probleem is nog zooveel moeilijker geworden daar aan den eenen kant de aaiwoerwegen, waarover Rommel de beschikking heeft, aan- merkelijk korter, die van den tegenstander echter zooveel langer zijn geworden., Een nieuwe factor is, dat de militaire waar- de van Cyrenaica belangrijk minder is gewor den, nu het zwaartepunt van den strijd zich in Westelijijte richting heeft verplaatst. Rom mel heeft in Cvrenaica een woestijngebied met r.iets dan verwoeste steunpunten prijsgegeven doch daarvoor in de plaats in Tunis een basis gekregen, waar de verkeerstoestanden te ver- gelijken zijn met die in Europa. Volgens mili taire kringen een goeae ruil. De verbinding met Tunis en Sicilie heeft zich aanmerkelijk ten gUnste van de strijdkrachten der As ge- wijzigd. Deze factor dient bij d'e beoordeeling van de situatie niet uit het oog te worden ver- loren; de beteekenis er van zal ongetwijfeld bij de komende gevechten blijken. jHERTZOG OVERLEDEN. Naar de Britsche berichtendienst uit Pre toria mleldt, is de vroegere minister-president van Zuid-Afrika, Hertzog, op 67-jarigen leef- tijd overleden, DERTIEN SERVEN TER DOOD GEBRACHT. Met aanplakbiljetten is te Belgrade bekend gemaakt, dat T3 Serven ter dood zijn veroor deeid wegens deelnemen aan een geheim ge- nootschap, dat in contact staat met den op- standelingenleider Mihailowitsj. Het vonnis is reeds voltrokken. HEVIGE GEVECHTEN OP N.-GUINEA. Volgens het communique van generaal MacArthur zijn, naar S.P.T. meldt, op het oogenbiik op Nieuw-Guinea zeer zware ge vechten aan den gang bij Boena en Goena. Deze Japansche steunpunten zijn thans door de Amerikanen en die Australiers ingesloten. De Japanners verdedigen zich iaai. Zij worden door vliegtuigen ondersteund, die eerst we gens het orugunstige weer niet hebben kunnen opereeren. AANVAL OP HAWAI VERWACHT. Tijdens een conferentie heeft de opperbevel- hebber van de Amerikaansche vloot voor den Stiffen Oceaan, aldus deelen uit New York ontvangen berichten mede, aan den comman dant vqn- de Amerikaansche strijdkrachten op Hawai *ezegd,, dat waargenomen concentra- ties van de Japansche vloot in den Stillen Oceaan op het plan van een grootscheepschen aanval tegen Hawai wijzen. j 64.000 VOOR WJNTERHULP. In de week van 9 tot en met 14 dezer heeft Winterhulp aan giften ontvangen een bedrag van f 64.480,72.. Hieronder bevinden zich twee giften van 10.000 en 10 van 1000 of meer. WAT ZIJN „OFFICIEELjE MEDEDEEXJNGEN" Naar aanleiding- van de vragen, die zijn gesteld met betrekking tot de definitie van het begrip ,,officieele mededeelingen van niet- commercieeie vereenigmgen en stichtingen", die van 1 October 1942 af%niet meer als tijd- schrift worden beschouwd, wordt nader be kend gemaakt, dat hiertoe worden gerekend de gedrukte of op andere wijze verveelvoudig- de publicaties, welke geregeld worden ver- spreid, per uitgave uit niet meer dan een vel papier (quarto- of folioformaat) bestaan en slechts den ieden van de desbatreffende ver- eeniging (stichting) kostidoos ter beschikking worden gesteld (een desbetreffende verwijzing in het hoofd van het blad is noodzakeiijk). De tekst mag uitsluitend zakelijke, voor de leden der vereeniging (stichting) bestemde mededeelingen bevatten, zooals bekendmakin- gen, personalia, convocaties, wedstrijdpro- gramma's, opstelling van elftallen 'enz., en die berichten, welke ter bevordering van het tgoede verloop van het vereenigingsleven nood zakeiijk zijn, dus geen algemeene of bijzond^e artikelen, beschouwingen, boek-, kunst-, too- neel- en filmbesprekingen, uittreksels of af- drukken uit andere geschriften, gedichten, advertenties. Wanneer de inhoud van een biad geheel of gedeeltelijk van dergelijken aard is, wordt het blad als tijdschrift beschouwd en is onderwor- pen aan de daarvoor geldende bepalingen. Ten slotte wordt er op gewezen, dat het noodzakeiijk is op de mededeelingenbladen zoowel den naam van den verantwoordelijken opsteller met volledig adres als van den druk- ker te vermelden. BURGEMEESTER S. Bij besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van Binnenlandsche Zaken van 14 Nov. 1942 is de voorloopig verlengde ambtsperiode van den burgemeester der ge- meente Zwartsluis, D. de Koning, met in- gang van dien datum beeindigd. DE LAN GEMARCKOPLEIDING. Leiden door dienen. Elk volk heeft de regeering, die het ver- dient. Wel zelden in de geschiedenis js dit zoo duidelijk aan den dag getreden als in het achter ons liggende tijdperk. Wat moeten wij denken van volken, die willens of onwillens hun bestaansfpneties leggen in handen van hen, die daarop geen aanspraak kunnen ma ken, omdat ze door toevallige, onpersoonlijke omstandigheden in staat waren het tot de hoogste, ja allerhoogste posten te brengen? Of openden maatschappelijke welstand, af- komst en uitgebreide relaties in het verleden niet al te vaak den weg tot deze posten? Wij hebben als yolk een harde les gehad en onze toekomst zou er dionker uitzien, ware er niet een lichtpunt. Er groeit in onze jeugd het besef, dat andere waarden dan geld en stand, sluwe berekening en baantjesjagerjj het hoogste in ons leven vormen. Bewust of onbewust dragen zij in zich het besef, dat zij niet als willekeurige enkelingen gezamen- lijk eens later een maatschappij zullen vormen ter behartiging van hun.persoonlijke belangen, doch dat vodr alles zij door afstamming en bloedverwantschap tot een gemeenschap zijn verbonden, een gemeenschap, die hun slechts dan den waarborg geeft, zich als enkeling te kunnen ontplooien, als zij al hun krachten in haar dienst stellen. Dit besef, dat tientallen jaren door valsche leerstellingen werd overheerscht, - breekt in deze dagen baan. Wij zien het in onzen jeugd- storm en in onzen arbeidsdienst, aan onze vrijwilligers aan het Oostfront. Wij merken het bij die andere duizenden, die in stil verlangen nog aan_den kant moeten blijven staan, omdat de ^"^ptandigheden hen weer- houden. Wij zien nbt ook aan onze eerste Nederlandsche Langemarek-studenten. Ge- dreven door het verlangen zich te geven aan de gemeenschap, hebben zij zich aangemeld. Over enkele jaren komen zij terug als men- schen, die, wat hun vakkennfs betreft, in staat zijn, elke leidende positie op hun gebied te bekieeden. Dan zullen zij voorgaan niet in woorden, doch met de daad niet het persoon- lijk belang, doch het volksbelang zal hen het hoogste zijn. Niet door hun vakkennis of wetenschappelijke prestaties, doch slechts door deze bereidheid tot dienen, zullen zij zich het recht verwerven ons volk te leiden. Jonge maniien tusschen 16 en 22 jaar, die meenen voor deze Langemarckopleiding ge- schikt te zijn, kunnen inlichtingen aanvragen bij het Langemarck-Studium, Waalsdorper- weg 12, Den Haag, RADIO-ONTVANGTOESTELLEN VAN GEEVACUEERDEN. 1 Houders van radio-ontvangtoestellen, die geevacueerd worden en hun toestel meenemen, moeten van hun adresverandering kennis geven aan de 3e afdeeling van het Hoofd- bestuur der P.T.T. te 's-Gravenhage, door middel van een formulier B, dat kosteloos aan iedere postinrichting verkrijgbaar is. Zij, die him toestel in hun oude woning achterlaten, behooren ook hiervan kennis te geven, door de luistervergunning, voorzien van de bewijzen, dat de lnisterbijdrage over de verstreken termijnen is voldaan tegen ont- vangstbewijs tezamen, met een ingevuld en onderteekend formulier C, aan een postinrich ting (geen postagentsehap) in te leveren. Mochten zij weer de beschikking krijgen over een ontvangtoestel, dan moeten zij daar- van opnieuw aangifte doen door middel van een formulier A. De formulieren A en C zijn eveneens kosteloos aan elke postinrichting verkrijgbaar. EEN WERELDATLAS IN ZAKFOBMAAT. Het is niet altijd "mogelijk om bij bet iezen van de courant een wereldkaart bij zich te hebben. De Reichsbahnzentrale fur den Deutschen Reiseverkher te Berlijn heeft dit euvel door het uitgeven van een wereldatlas in zakformaat verholpen. Dit handige boek- wefkje geeft duidelijke kaarten van alle we- relddeelen en de strategische belangrijke pun- ten van den aardbol. Aan den voet dezer miniatuur-kaarten staat een beschrijving met de belangrijke gegevens der verschillende lan- den of continenten. Het atlasje is bij het Nederlandsche Bureau van de Reichsbahnzen trale, Duitsch Verkeersbureau, Kalverstraat 111 te Amsterdam Centrum op aanvraag kos teloos verkrijgbaar. W. H. VLIEGEN 80 JAAR. Zaterdag werd de beer W. H. Vliegen, oud- Jid van de Tweede Kamer 80 jaar. Geboren te Gulpen, is hij "achtereenvolgens fotograaf, typograaf, uitgever en redacteur van de Volkstribune te Maastricht geweest. In 1897 werd hij hoofdredacteur van de Sociaal-Democraat te Rotterdam. Van 1900 1901 was hij correspondent bij Het Volk, de Hamburger Echo en de Leipziger Volkszei- tung te Parijs. In 1902 werd hij redacteur van Het Volk te Amsterdam. In 1908 lid van den Amsterdamsehen ge- meenteraad. In 1914 werd de heer Vliegen benoemd tot wethouder van publieke werken en van 19211923 is hij te Amsterdam wet houder van onderwijs geweest. Van 1904- -1915 en van 19221937 was hij lid van de Tweede Kamer voor de S.D.A.P., van 19271939 was hij lid van den gemeenteraad van Den Haag. Voorts is hij lid geweest van den raad van toezicht van de Rijksverzekeringsbank en van de Provinciale Staten van Noord-HoUand en van 19171921 lid van de Eerste Kamer. De heer Vliegen heeft tal van boeken en geschriften over den strijd van de sociaal- democratie in ons land het licht doen zien. MINISTER GOEBBELS BEZOEKT DE GREBBE. Van officieele ziide wordt gemeld: Op zijn reis naar Den Haag heeft minister dr. Goebbels bij het passeeren van de Grebbc- linie van de gelegenheid gebruik gemaakt om aan de graven der aldaar rustende Duitsche en Nederlandsche soldaten een krans in de Duitsche kleuren neer te leggen. De krans werd als eerewacht geflankeerd door een lid van de Hitlerjugend en een lid van den Na- tionalen Jeugdstorm, een mooi svmbool voor CIRENEsEETAPOLLONIA ELLANDSCHE M D TOLMETA DERNA maRAua MECHILI BAROE ER REG1MA GOEARSCIA SOLUK CHEMINES vO-" BENG BABDt BOEGBOEG che Woestijp. ?|R v HASJEJN h IISOLLOEM 1SIDI //in BARRANl SIDI- t OMAR ran/;// FORT L/BYSCHE W0ESTI//JN MAD karavaan\eg\ naarLebba -- - - OZvIARABOEB ICAART VAN PELT DE TOESTAND IN CYRENAICA. De verbonden Duitsche-Italiaansche troepen gaan voort zich in Cyrenaica stelselmatig terug te trekken. Ten Zuiden van Derna bij MecJiili werd de vijand opgehouden door de uitgebreide vernielingen van het wegennet. De verbonden troepen verwijderen zich ver der van den vijand. in de zone van Bengasi. den gemeenschappelijken wil der jonge gene- raties van de twee Germaansche broedervolken om elkaar over de graven van het verleden de hand te reiken in onwrikbaar vertrouwen op de eindoverwinning van het nieuwe Europa. DE SOCIALE VOORZORG IN DE LAATSTE 2 JAREN. Tentoonstelling in den Dierentuin. De Rijkscommissaris Rijksminister Dr. Seyss Inquart heeft Vrijdagmiddag in tegenwoordig- heid van tal van Duitsche en Nederlandsche autoriteiten in de tuinzaal van den Dierentuin een tentoonstelling, die een indruk wil geven van wat Ned. Volksdienst en Winterhulp in samenwerking met de Duitsche zusterorgani- saties, in ons land tot stand gebracht hebben, geopend. In zijn begroetingsrede zeide Bereichsleiter W. Mdller van het Amt fiir Volkswohlfahrt o.m.: Als de Duitsche en Nederlandsche Volks dienst na 2 jaren thans aantreden om reken- schap te geven, dan doen zij dit met trotsche vreugde en in het bewustzijn, dat die 2 jaren" niet onbenut gebleven zijn. De Duitsche en Nederlandsche organisaties werken samen in volledige kameraadschap hetgeen o.a. tot uiting komt in het feit, dat de heer van Vloten directeur-generaal van de Winterhulpen N.V.D., mij uitdrukkelijk ver- zocht heeft ook namens hem te spreken. Toen wij onzen arbeid begonnen, aldus de heer Mdller, gingen stemmen op, die verkon- digden, dat ons streven doelloos zou zijn, om dat zoo velen afwijzend tegenover ons ston den. Het werk op zich zelf is echter zoo sterk, dat het zich onder alle omstandigheden zou kunnen handhaven. In October 1942 werd 2 keer zooveel opge-. haald als in October 1941, hetgeen wel een bewijs is, dat ons werk succes heeft. In de afgeloopen 2 jaren hebben wij onze organisaties uitgebouwd en sterk gemaakt, speciaal de Duitsche. Wij zullen met deze tentoonstelling van stad tot stad gaan. Niet in de eerste plaats willen we appeileeren aan het verstand, maar aan het hart. De Rijkscommissaris, Rijksminister Dr. Seyss Inquart, verklaarde met enkele harte- lijke woorden de tentoonstelling geopend, na dank te hebben gebracht aan den heer Van Vloten en diens vele duizenden medewerkers in den Volksdienst. De verrassende resultaten van dit sociale werk zijn, zoo zeide de Rijks commissaris, voor mij het bewijs, dat het in het hart van het Nederlandsche volk een ruimfi plaats heeft verkregen. De tentoonstelling. Zooals gezegd wil, schrijft de H. Crt., de tentoonstelling, die voomamelijk het werk is van1 de N.S.V. en de Winterhilfe, den indruk geven van wat in ons land tot stand is ge~ bfacht de laatste 2 jaren op het gebied der sociale voorzorg. Zoo geeft een bord aan, welke bedragen in 1940/41 en in 1941/42 ingezameld zijn door N.V.D. en Winterhulp (resp. 7.000.000 en f 10.129.000), een tweede wijst er op, dat de N.V.D. in den korten tijd vpn zijn bestaan 30.000 leden kreeg, een derde geeft aan, dat er reeds 14 kindertehuizen met 1075 plaat^en zijn enz. enz. Voorts treft men aan een in- strumentarium volledig en modern, van den tandartsendienst, een interieur van een kin- derbewaarplaatsi, uitgevoerd in. lichte kleuren en aangepast aan de behoeften van kleuters. In bet midden is op een groote tafel de kaart van Duitschland geschilderd. Het on- derschrift geeft aan, dat reeds 12.000 kinderen uitgezonden zijn naar Duitschland, De heen- en terugreis is ongeveer 1000 kmi zoodat in totaal 12.000 X 1000 km 12 millioen km (300 X de aarde rondi is afgelegd. Op een andere tafel prijkt een copie van een Mut- 3: terheim in Maastricht. De wand tegenover den ingang wordt inge- nomen door een grooten bronzen adelaar, ge flankeerd door zinvolle spreuken. PHILIPS SOHENKT j'350.000 AAN WINTERHULP. Winterhulp heeft de mededeeling ontvangen, dat ook de Philipsfabrieken haar gift dit sei- zoen belangrijk verhoogd hebben. Werd, het vorige jaar f 277.800 geschonken, thans is niet minder dan f 350.000 toegezegd. Dit prachtige bedrag zal aan Winterhulp worden uitgekeerd in zes jnaandelijksche termijnen, waarvan de eene inmiddels ontvangen is. Moge dit voor- beeld door velen gevolgd worden; laat alien hun gift verhoogen, opdat hun bijdrage een offer wcrdt. Een offer in het belang van onze eigen Nederlandsche volksgenooten. BESPOED1GING LADEN EN LOSSES". Laadploegen worden in verschillende gemeenten ingesteM. Ter uitvoering van artikel 4 van de veror- dening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied van 19 Oct. j.l. ter bespoediging van het laden en lessen bij het spoorweg- en binnenscheepvaartverkeer is in de Nederlandsche Staatscourant een besluit verschenen van de secretarissen-generaal van Waterstaat, van Binnenlandsche Zaken en Sociale Zaken. De laadploegen, welke de vervoerder kan verlangen. wanneer de laad- of lostermijn dreigt te worden overschreden, worden ge- vormd uit hen, die zich daartoe vrijwilligmel- den, hen, die daartoe op grond van hun dienst- verhouding tegenover de gemeente verplicht zijn (de gemeentewerklieden), hen die krach- tens het bepaalde in de verordening 42/1941, betreffende de verplicbting tot het verrichten van diensten, daartoe verplicht zijn. Krachtens art. 3 van de verordening stellen de burgemeesters de ploegen samen fn over- STRENGE STRAF OP OYERSCHRIJDING VAN HET RANTSOEN. (Mededeeling van den Directeur van het Rijkskolenbureau.) In verband met de positie van de Rolen, be- schikbaar voor de fabricage van gas en de op- wekking van electriciteit, zal tegen hen, die meqr electriciteit en/of gas gebruiken dan hun is toegestaan, strenger moeten wor-den opge- treden dan tot dusver in het algemeen is ge- schied. pe verbruiker zal moeten begrijpen, dat elke rantsoenoverschrijding een hooger kolen- verbruik veroorzaakt en dat het totaal van alle rantsoenoverschrijdingen in den lande een ontoelaatbaar groot kwantum van de beschik- bare kolen verslindt. Derhalve ziet de directeur van het' Rijks kolenbureau zich genoodzaakt met nadruk op het volgende te wijzen: Rantsoenoverschrijding is niet toegestaan. Iedere verbruiker dient zich aan zijn rantsoen te houden. Zoolang dan ook op een aanvrage tot herziening van het rantsoen nog niet is beslist, blijft het oorspronkelijke rantsoen on- veranderd gehandhaafd. Het zal derhalve niet meer voorkomen, dat een boete wordt ge- annuleerd of gerestitueerd, dan wel een af- snijding wordt opgeheven of niet uitgevoerd, omdat de verbruiker aehteraf beweert, reden tot rantsoenoverschrijding te hebben gehad. Tot nu toe kon in sommige gevallen bij de toepassing der rantsoeneeringsmaatregelen esn zekere mate van soepelheid worden be- i tracht, waardoor helaas bij vele verbruikers de meening heeft postgevat, dat de boete- I heffing of de verbreking van den energie- i toevoer niet met alle gestrengheid zou wor- j den doorgevoerd. i Het is noodzakeiijk, dat thans een ieder precies weet, wat hem- te wachten staat, in- dien hij er niet in slaagt. zijn gas- of electri- eiteitsverbruik binnen de perken van zijn rantsoen te houden. Iedere rantsoenoverschrijding wordt bestraft met een boete ten bedrage van driemaal het wegens het ongeoorloofde meerverbruik ver- schuldigde bedrag met inachtneming van een maximum van f 0,10 voor elke eenheid (m.3 of kwb) voor Qversehrijding. Bovendien zal de energietoevoer worden verbroken voor den duur van het in de desbetreffende kolom van onderstaand schema aangegeven aantal et- malen. In procenten van het rantsoen 1 t/m 25 Voor de le maal boete. Voor de 2e maal boete 2 etm. Voor de 3e en volgende malen boete 1 etm. voor iedere 2 pet. overschrijding met minimum van 2 etmalen. Meer dan 25 pet. Voor de le maal boete 2 etm. Yoor de 2e maal boete -j- 8 etm. Voor de 3e en volgende malen boete 14, etmalen. Deze regeling geldt voor alle energies verbruikers. De Jfes- en electriciteitsbedrijveii hebben opdracht, haar zonder aanzien des persoens toe te passer- Men is gewaarschuwdEen ieder drage het zijne er toe bij, opdat niet door rantsoen- overschrijdLfigen, welke met eenige moeite en ten koste van een weinig ongerief zijn te voorkomen, de geheele gas- en electriciteits- voorziening in gevaar wordt gebracht. eenstemming met het gewestelijk arbeids- bureau. Blij kens bovenbedoeld besluit wordt het aantal personen, waaruit de ploegen zullen bestaan bepaald door den burgemeester in overleg met den betrokken stationschef of bevrachtingscommissaris. De diensten kun nen per etmaal gedurende ten hoogste 6 uren en gedurende niet meer dan drie achtereenvol- gende dagen worden gevorderd. De diensten moeten ook op Zon- en feestdagen worden verricht. De ploeg zal moeten optreden, wanneer de burgemeester het bevel geeft, hetgeen hij zal geven, indien de vervoerder de ploeg verlangt. Ten behoeve van het binnenscheepvaartver keer stelt de burgemeester de ploeg slechts ter beschikking, indien de bevrachtingscom missaris dit eveneens wenscht. Er worde er aan herinnerd, dat men, bij het niet voldoen aan een bevel van den burgemeesteji, zich blootstelt aan een strafvervolging. Hun, die in een ploeg werkzaam zijn op grond. van de verordening 42/1941, kan een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar worden opgelegd. De vergoedingen voor de los- en laadwerk- zaamheden worden door den burgemeester in overeenstemming met dengemachtigde voor den arbeid bepaald en uitbetaaid. Indien zulks noodig mocht zijn, zullen de opslagruimten kunnen worden gevorderd op grond van het algemeen vorderingsbesluit. Op verzoek van den vervoerder kan de bur gemeester na vier weken tot den verkoop der goederen overgaan. Bederfelijke goederen en goederen met geringe waarde kunnen onmid- dellijk worden verkocht. De opbrengst van den verkoop wordt na aftrek van de vracht en alle kosten ter beschikking van den recht- hebbende gesteld. De vervoerder is alleen aansprakelijk voor opzet en grove schuld. De belanghebbenden worden er daarom met nadruk op gewezen, dat zij goed zullen doen, zorg te dragen dat het in- en uitladen binnen de voorgesehreven termijnen geschiedt. Dit is niet alleen een belang van dengene, voor wiens rekening en risico de ploegen zouden moeten optreden, maar zulks is ook het belang van de arbeiders, die bij tijdige lading en loosing niet tot het verrichten van burgerlijke diensten behoeven te worden verplicht.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1942 | | pagina 1