Rede van den Fiihrer Duitschland wint op alle fronten. Buitenland „De hooikist is Uw spaarpot" No. 10.444 MAANDAG 9 NOVEMBER 1942 82e Jaargang ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VAN DE SANDE ter herdenking van op 9 November 1923 gevallen Nationaal-Socialisten. DUITSCH WEERMACHTSBERICHT. Gevechten inKaukasus enTereksector ITALIAANSCH WEERMACHTSBERICHT AMERIKAANSCHE LANDINGEN IN FRANSCH NGORD-AFRIKA. De hooikist is Uw spaarpot. Verschijnt iederen Maandag-, Woensdag- en Vrijdagavond Prijsverhooging adverte"*en toegestaan door het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart onder No. 16236 N. P. d.d. 24 Maart 1942 - Abonnementsprijs Binnen Terneuzen I 142 per 3 maanden buiten Terneuzen t 1.73 per J maanden. Bij vooruitbetaling f 6.60 per jaar. Uitgeefster N.V. Firma P. J. VAN DE Telefoon 2073 - G.ro 38150 UZENSCHE COURANT ADVERTENTIEN Per mm 10 cent, minimum per advertentie f 1.50 Rubriek kleine advertentien 1*5 regels 60 cent; iedere regel meer 12 cent; maximum 8 regels Dienstaanbiedingen en dienst- aanvragen 1-5 regels 52 cent, iedere regel meer 1 0 cent Met vermelding brieven of adres bureau van dit blad 1 0 cent meer. HandelsadveHjentien bij regelabonnement tegen verminderd tarW; dat op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien uiterlijk 10 uur v. m. op den dag van verschijning. HOOFDREDACTEUR: N.J. HARTE TERNEUZEN - TELEFOON 2298 DIRECTEUR Te Miinchen, de hoofdstad der beweging is "gisteren de nagedachtenis der 16 nationaal- socialisten, die op 9 November van bet jaar 1923 voor het nationaal-socialistische rijk hun leven hebben gelaten, geeerd. De Fiihrer, die dezen dag doorbracht temid- den van zijn oude strijdgenooten, hield een rede, die door den Groot-Duitschen omroep werd uitgezonden. De Fiihrer zeide, dat Duitschland, wanneer in 1933 de partij niet in 't binnenland de over- winning had behaald, een machtelooze staat zou zijn gebleven met een leger van 100.000 man en onvermijdelijk gedoemd om in zichzelf te verkwijnen. In dienzelfden tijd was er in het Oosten reeds een kolos opgestaan, die slechts den gedachte had: dit zwakke, luie, defaitistische en verscheurdie Europa onder den voet te loopen. Indien onze strijd toen niet verloopen was, zooals hij verloopen is, zou niet 'de macht in de wereldgesehiedenis zijn opgestaan, die in staat kon zijn ziich tegenover dezen kolos te plaatsen. Het sprak toen voor ons vanzelf, dat deze overwinning onder alle omstandigheden moet komen en zal komen. Dat is de overtuiging, waarmee ik thans voor u sta, de overtuiging die mij nooit heeft verlaten, sedert ik als onbekend man den strijd aanvaardde voor de .ziel van deze stad en daarna voor de ziel van mijn volk. En thans sta ik op precies hetzelfde standpunt het lot of de Voorzienigheid zal de overwin ning geven aan degenen, die haar het meest verdienen. Wij hadden die overwinning reeds in 1918 kunnen hehalen, maar toen had het Duitsche volk haar niet verdiend. Het had zichzelf verloren en was zichzelf ontrouw geworden. JEenige prestatie in de geschiedeius. Hitler verklaarde dat van een oompromis of van een vredesaanbod geen sprake kan zijn. Er is maar een mogelijkheid: de strijd tot aan de beslissdng. Geen volk, aldus zeide hij, heeft meer successen kunnen boeken dan het onze. Wat wij in de laatste drie jaar tegenover een geheele wereld van vijanden aan wonderbaarlijks tot stand hebben gebracht, is eenig in de geschiedenis. Daaraan wordt ook niets veranderd door het feit, dat er in die jaren natuurlijk meermalen crises zijn geweest. Ik herinner aan de groote crisis in Noorwegen, toen wij ons moesten af- vragen, of Narvik gehouden kon worden. Wij hadden een grenzeloos vertrouwen noodig om toen niet te versagen en dit vertrouwen is be- loond. 'Ver van het vaderland, nauwelijks door een veilige verhinding veribonden, streedt de kleine groep Duitsche helden. Tenslotte moest zij Narvik zelfs ontruimen. De tegenstanders jubelden, maar dank zij de dapperheid en den fanatieken wil kwam aan het einde toch de zege. Wanneer wij dezen geheelen tijd nog eens voorbij ons geestesoog laten gaan, zijn wij bewust van den feit: wij staan tegenover dzelfde tegenstanders, die wij steeds reeds tegenover ons hadden. De tegenstanders in den grooten oorlog waren dezelfde van thans. Slechts een ding onderscheidt den huidteen tijd van uien van toen: bet duldelijke begrip van den achtergrond van de handelwijze dezer tegenstanders en de intusschen behaalde suc cessen® die in de wereldgesehiedenis eenig zijn. Waarom strijden wij thans op zoo groo ten afstand? Omdat wij het eigen vaderland willen beschermen, omdat wij den oorlog zoo ver mogelijk van de grenzen van het Duitsche Rijk verwijderd willen houden en het willen besparen, wat thans enkele Duitsche steden moeten doormaken. De tegenstanders echter' zijn dezelfde. Achter hen staat nog steeds dezelfde macht, de internationale Jood. Het is wederom geen toeval, dat deze krachten, die indertijd in het binnenland tegen ons samenspanden, ook "thans1 in het buitenland elkander hehhen gevonden. Te beginnen met het hoofd van de internationale vrijmetse- laarslegioen, Roosevelt en zijn Joodsche braintrust, tot aan het Jodendom in „rein- cultuur" in het bolsjewistische Rusland. Het is eveneens geen toeval, dat dezelfde staat, die toen geloof.de Duitschland door een golf van leugenpropaganda tot instorting te kun nen brengen, ook thans weer een man met dezelfde opdracht naar voren ibrengt. Toen beetle hij Wilson, thans is het Roosevelt. Het toenmalige Duitschland, zonder krachtige nationaal-politieke opvoeding en eenheid, zon der eenig foesef van het Joodsche probleem en zijn gevolgen, is aan dien aanval ten offer gevallen. Het is echter de groote vergissing van onze tegenstanders, dat zij zich thans voorstellen, dat dit zich zal herhalen. Wan neer wij toen wellicht het beste georganiseerde volk ter wereld waren, dan is dat thans zonder twijfel in nog sterkere mate waar. Indien iemand zich verbeeldt, dat de andere wereld dit volk aan het wankelen kan bren gen, dan kent hij niet de dragende kracht, de nationaal-socialistische partij en haar ge- weldige organisatie. Hij heeft er ook geen begrip van, wat deze beweging sindsdien ge- presteerd heeft, hoe zij door haar prestatie ons volk heeft gewonnen en socialistisciie gedachtefi, vrij van alle* belangenzwendel en alle leugentirades, heeft verwezenlijkt, zoo als geen andere staat dat ook maar bij bena- dering aangevat, laat staan bereikt heeft. Ik hen gerust over elken Duitscher, die thans in het Oosten strijdt en terugkeert. Ik kan hem vragen: bezie onze instellingen, ver- "elijk onze haardsteden en onze sociale instel lingen met hetgeen gij daar gezien hebt, het lot van den Duitschen boer met dat van den Soviet-boer, en zeg mij dan uw oordeel: Wie heeft het beter gedaan en wie heeft het eer- lijker bedoeld? Nog niemand is terugge- keerd, die uiting heeft kunnen geven aan een andere opvatting dan deze: als er een natio naal-socialistische staat verwezenlijkt wordt, dan is dat alleen in Duitschland. Dat is ook een reden, waarom de andere wereld, voor zoover zij in het bijzonder kapi- talistische belangen vertegenwoordigt, tegen ons optrekt. Het is een concern, dat zich thans nog aanmatigt de wereld te kunnen regeeren volgens zijn prive-kapitalistische be langen en haar zoo noodig ook te kunnen mishandelen. Als eenige dagen geleden Eden verklaarde: Wij Engelschen hebben ervaring in het regeeren, dan kan men daarop slechts antwoordeni: niet in het regeeren, maar wel in het uitbuiten en 't uitplunderen. Als er in een land, dat met 46 millioen zielen over een oppervlakte van 40 millioen vierkanten km beschikt, bij het begin van den oorlog 2.5 mil lioen werkloozen zijn, waar blijft dan de kunst van net regeeren? En als Eden ver der zegt: Wij Engelschen hebben een fijn instinct voor ideeele en materieele waarden, dan kan men daarop antwoorden: de ideeele waarden hebt gij vernield en de materieele gestolen. Staat na staat, volk na volk,, stam na stam wordt onderdrukt, en tot onderdaan gemaakt en daarin zijn zij het volkomen eens, deze uit- plunderaars, of zij nu met den marxistischen of met den kapitalistischen mantel rondloopen. Een handvol zeer rijke lieden van Joodsche en niet-Joodsche afkomst bepalen het lot der wereld. Een herinnering aan 1918. Duitschland heeft een voorbeeld gezien van de capaciteit dezer lieden in het regeeren. Want toen in 1918 het Duitsche Rijk ineen- stortte, wendde zich het Duitsche volk in zijn verblinde hoop tot hen. Zij konden het mis- schien een weg wijzen, die het uit zijn nood zou bevrijden. Dat was het democratische Duitschland, niet het .nationaal-socialistische. Want wij zouden immers niet gekomen zijn als niet Duitschland op deze wijze was uitge- plunderd. Zij hebben immers getracht ook van Duitschland een Indie te maken. Zij heb ben het immers ook bij ons klaargespeeld, dat 7 millioen menschen geen verdiensten hadden, dat 7 millioen anderen slechts voor de helft van den tijd werkten, dat tienduizenden boeren j van hun oude hofsteden verdreven werden, dat j handel en bedrijf tot stilstand kwarnen, dat j van sociale maatregelen geen sprake meer 1 kon, zijn. Als nu Roosevelt komt verklaren, dat Europa met Amerikaansche methoden gered moet worden, dan kan ik slechts zeg- gen: Hij had zijn eigen land moeten redden en dan had hij niet aan dezen oorlog moeten beginnen. Het was doelmatiger geweest, wan- neer. hij de 13 millioen Amerikaansche werk loozen had gered, inplaats van de wereld in dezen oorlog te storfen. Maar hij deed dat, omdat hij het met zijn ei'^en problemen niet klaar kon spelen en om dat hij, evenals zijn Engelschen bondgenoot op roof uit ging om materieele redenen. Want ideeele waarden kent hij evenmin als de En gelschen. Uit deze regeerkunst van onzen tegenstan- der en uit de afschuwelijke gevolgen in orfs Duitschland is de nationaal-socialistische be weging langzamerhand ontstaan. Aan eapituleeren wordt niet gedachL Indien zij Duitschland toen namelrjk werke- lijk gelukkig gemaakt zouden hebben, zou ik geen reden gehad hebben om mij,dag aan dag, week aan week, maand na maand en jaar na jaar aan dezen arbeid te wijden. Nauwelijks was de samenzwering van Joden, kapitalisten en bolsjewisten in Duitschland uit den weg geruimd, of de andere wereld begon weer met een omsingeling. Voor dezen wereldoorlog was het de keizer, thans ben ik net die moet worden omsingeld. Er is slechts een onderscheid: het keizer- lijke Duitschland was in zichzelf volkomen vervallen, de keizer was een man, die bij 't verzet tegen deze vijanden elke kracht miste. In mij hebben zij thans een tegenstander, die I aan het woord „capituleeren" in het geheel niet denkt. Het was altijd reeds zoo sinds ik een jongen was. Toen was het wellicht een ondeugd, maar over het algemeen was het toch wellicht een. deugd van mij om de gewoonte te hebben al tijd .het laatste woord aan mij te houden. Mijn tegenstanders kunnen er van overtuigd zijn, dat ik deze gewoonte nog bezit. Het Duitsch land van vroeger heeft drie kwartier na twaalven de wapens neergelegd. Ik neb prin cipled altijd vijf minuten na twaalven opge- houden. Dat hebben tien jaar geleden mijn binnenlandsche vijanden gemerkt. Natuurlijk was de positie van mijn binnenlandsche vijan den toen anders dan de positie van mijn bui- tenlandsche vijanden van heden. Wij hebben nog geen oorlog verloren. Zij hebben echter reeds vele oorlogren verloren. maar zij hebben elken oorlog uitgestreden tot aan hun laatsten bondgenoot. Zoo staan de zaken en dat on- derscheidt wellicht de Engelsche wijze van oorlogvoering van die van ons. De Fiihrer herinnerde in dit verband aan de geweldige geschiedenis die Duitschland achter zich heeft, en wekte hierbij de her innering op aan Frederik den Grdote, wiens positie, naar hij zeide, met den toestand van heden vergeleken kan worden. Wij bezitten thans, zoo verklaarde hij hierbij, o.a., na den toestand te hebben vermeld. waarin Frederik de Groote5- zich vaak bevonden heeft, ver aan de grenzen vooruitgeschoven, overal onze bol- werken en onze troepen en daarom moet .ik nu reeds zeggen dat onze tegenstanders bij- ziende zijn wanneer zij zich inbeelden, dat zij mij door iets, wat dan ook, zouden kunnen imponeeren. Ik weet heel precies, dat de strijd zeer zwaar is, want dat is wellicht ook 't verschil tusschen mij en een man als Chur chill. (Wordt vervolgd.) Britsche aanvallen bij Mersa Matroe voortgezet. Het onnerbevel van de weermacht maaktd* gisteren bekend: In het Westen van den Kaukasus en in den sector van de Terek werden verscheidene tegenaanvallen onder bloedige verliezen voor den vijand afgeslagen en gereedstaande troe pen door artillerievuur en luchtaanvallen uit- eengeslagen. Ten Noordoosten van Mosdok werden aanvallende vijandelijke strijdkrach- ten in een tegenaanval met aanzienlijke ver liezen op haar punt van uitgang teruggewor- per. en talrijke gevangenen gemaakt. Aan het Donfront sloegen Duitsche en ver- bonden troepen in samenwerking met Duit sche slagvliegers en Roemeensche gevechts- vliegtuigen verscheidene aanvallen van den vijand af. In .den centralen en Noordelijken sector van het Oostelijke front geen krrjgsoperaties van beteekenis. Geconcentreerde luchtaanvallen van sterke formaties gevechtsvliegtuigen op spoorwegdoelen in het gebied rondom Ostasj- kog leidden tot de vernietiging van verschei dene transporttreinen en ravitailleeringsop- slagplaatsen van den vijand. Bij aanvallen op wegen werden bolsjewistische colonnes uiteengedreven en enkele door troepen bezette plaatsen verwoest. Des naciits zijn de stad Kalinin en het station aangevallen. Artillerie van het leger bestookte voor den oorlog be- langrijke doelen in Kroonstad. Verscheidene branden werden waargenomen. Op het Lado- gameer heeft de luchtmacht een motorvracht- schip en twee vrachtbooten tot zinken ge bracht. Drie vaartuigen werden beschadigd. In den sector Mersa Matroe heeft de vijand met superieure gepantserde strijdkrachten zijn aanvallen voortgezet. De Duitsche en Italiaansche luchtmacht steunde de gevech ten op den grond en deed aanvallen op vijan delijke strijdkrachten en aanvoerwegen. Bij aanvallen van de Britsche luchtmachi. op het bezette gebied in het Westen en' hij vluchten naar het Noordwesten van Duitsch land verloor de vijand vier vliegtuigen. HEVIGE STRIJD BIJ MERSA* MATROE. Nieuw bombardement van Genua veroorzaakt groote schade. 'Het Italiaansche legerbericht luidt als volgt: Op 7 November oefenden aanzienlijke pantserstrijdkrachten een sterken druk in het gebied van Mersa Matroe, waar lang en hevig gevochten werd. De luchtmacht der spil- mogendheden nam aan den strijd deel door voortdurende aanvallen op de vijandelijke ge- motoriseerde colonnes en ravitailleerings- wegen. In den afgeloopen nac^t werd opnieuw een luchtaanval gedaan op Genua door formaties vijandelijke vliegtuigen, die in verscheidene golven stad en haven aanvielen. De schade is zeer groot. 'Het aantal slachtoffers is nog niet vastgesteld. Voorts wierpen Britsche vliegtuigen enkele bommen op de stadrand van Milaan, Savona en Cagliari neer, zonder schade aan te richten. Blijkens verschillende berichten van giste ren van het D.N.B. zijn Amerikaansche leger-, vloot- en luchtstrrjdkracbten op „talrijke punten" aan de kust van Fransch Noord- Afrika aan land gegaan. Deze zullen in de naaste toekomst door Britsche troepen wor den versterkt. President Roosevelt heeft zich in een bood- schap tot President Petain gericht, waarin hij deze agressie tegen Fransch gebied poogt te rechtvaardigen. Petain heeft daarop geantwoord-, dat de voorwendsels van Roosevelt voor deze bezet- ting, door niets gerechtvaardigd worden. De Franscben zullen dan ook hun koioniaal. ge bied tegen iedere agressie, van welke zijde ook, verdedigen. Daartoe is thans bevel ge- geven in verband met den aanval der Ameri- kanen. De betrekkingen tusschen de Vereenigde Staten en Frankrijk zijn thans verbroken. Zondagochtend 3.30 had in de buurt van Algiers, na een hevig bombardement een lan- dingspoging plaats. Om 4 uur werden vijan delijke motortorpedobooten afgeslagen. Op verschillende andere plaatsen stieten de lan- dingspogingen op de Fransche kustverdedi- ging, en bleven zonder succes. Een later bericht meldt, dat Amerikaan sche troepen, die onder commando zouden staan van generaal Eisenhouwer in Algiers eu in d« omgeving landingspogingen Hebben uitgevoerd, doch dat verschillende dezer pogingen werden afgeslagen. Volgens Havas-Ofi zou de sterkte der Ame rikaansche legermacht 140.000 man omvatten. Bij den aanval op de haven van Oran zou den 2 Amerikaansche of Engelsche korvetten tot zinken ziin gebracht. Generaal Doolittle voert de Amerikaansche luchtstrijdkrachten in Noord-Afrika aan. In Marokko is een belangrijke landing uit gevoerd in Safi en er wordt ook melding ge maakt van een tamelijk groote aanval op Fedahle en van een aanval op Mehdia. Een separatistische beweging in Casablanca werd in de kiem gesmoord. Generaal Bethouard, die naar de afvalligen is overge- loopen, is gevangen genomen. Met uitzonde- ring van ben bataljon gehoorzamen alle troe pen aan de bevelen van den maarschalk. De door de Britsche propaganda yerspreide be richten over een Gaullistischen opstand in Noord-Afrika stemmen, naar ^an officieele Fransche zijde wordt bericht, op geen enkele wijze met de feiten overeeri. Alleen in enkele plaatsen is getracht ten gunste van de Engel schen en, Amerikanen te demonstreeren. De pogingen zijn echter terstond in de kiem ge- smoo'rd. Er wordt ook gemeld, dat de meeste Engel sche en Amerikaansche motorbooten, die te Algiers beproefden manschappen aan land te zetten, tot zinken zijn gebracht. Staking der vijandelijkheden te Algiers. D.N.B. meldt nader uit Algiers: Zondagavond is tusschen den opperbevel- hebbe;- in Noord-Afrika, die handelde met macbtiging van admiraal Darlap en den be- velhebber der Amerikaansche landingstroepen overeen gekomen, de gevechtshandelingen te staken. Deze staking der gevechtshandelin gen betreft slechts de strijdkrachten, die de stad Algiers bezel houden. Oproep van de Fransche regeering. De Fransche regeering heeft den ^olgenden oproep gericht tot de bevolking: Wij sporen de Franschen aan om zich niet door bepaalde buitenlandsche zenders op een dwaalspoor te laten brengen." De regeering zal U van alle gebeurtenissen op de hoogte houden. Het antwoord van maarschalk Pbtain aan president Roosevelt wijst iedereen op zijn plicht. Discipline, kalmte en eensgezindheid zijn noodig. Admiraal Darlan bevindt zich op zijn post. Frankriik heeft andere beproevingen door- staan. Het zal ook deze doorstaan, welke Frankrijk wordt opgelegd door een land, waarvoor feeds Fransch bloed werd vergoten. sgi* Gisclit dit." Generaal Mogues heeft het opperhevel over de verdediging op zich genomen. Laval heeft hem een telegram gezonden, waarfn hij zegt, dat na het antwoord van maarschalk Petain op de boodschap van Roosevelt de plicht van den generaal duidelijk is. Alle separatistische pogingen moeten onderdrukt worden. Verklaring- van de Brinon. De algemeen gevolmachtigde van de Fran sche regeering in het bezette gebied, ambas- sadeur de Brinon, verklaarde, dat Frankrijk zich met alle beschikbare .middelen en met alle middelen waarover het eventueel nog de beschikking krijgt, zal verdedigen. Bovendien deelde de Brinon nog rriede, dat Laval heden aan de autoriteiten in de Noo^i-Afrikaansche bezitting en van Frankrijk bevel gegeven heeft er voor te zorgen, dat de Amerikaan sche diplomatieke en consulaire vertegen Wftordigers in deze gebieden buiten staat ge steld worden, schade aan te richten. Verklaring van het Witte Huis. i(D.N.B.) Het Witte Huis publiceert over de landingsoperaties -in de Fransche koloniale gebieden een verklaring, waarin wordt ge- zegd, dat deze operaties zijn geschied, om een ,,invasie van Afrika door Duitschland en Italie voor te zijn". Bovendien verleent deze landing aan de Sovjet-Unie een ,,doeltreffen- de tweede front-hulp. ROMMEL'STWEEDE LINIE. Gunstig achterterrein. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: De strijd om Egypte, want als zoodanig kan men de gevechten. die op het oogenblik aan het Noord-Afrikaansche front aan den gang zijn, wel beschouwen, woedt met onver minderde hevigheid voort. Nadat de positie in zooverre een wijzi.ging had ondergaan, dat op den Noordelijken vleu- gel, waartegen het zwaartepunt der Engel sche aanvallen was gericht, de gevechten bin nen de Duitsch-Italiaansche verdedigingsstel- lingen plaats vonden, waar de Engelsche tanks in afzonderlijke gevechten den strijd hadden aan te binden met Duitsche pantser- I wagens, heeft maarschalk Rommel thans zijn I strijdkrachten op een van te voren in gereed- heid gebrachte tweede lime teruggetrokken. i Naar militaire kringen alhier verklaren, be- teekent dit niet, dat de doorbraakpogingen der Ehgelschen ziin gelukt. I In verband hiermede zij gewezen op het j zeer hijzondere karakter "van den strijd in 1 Noord-Afrika, een strijdtooneel, zooals tot dusver in de geschiedenis nog nooit is voor-. gekomen. Reeds eerder is gewezen op de overeenkomst, die de oorlog in de woestijn met haar eindelooze, nagenoeg gladde vlakte, vertoont met den strijd ter zee. De pantser- legers op deze wijde vlakten te vergelijken met vloten, en evenals hij het zeegevecht is de plaats, waar de strijd zich afspeelt, van ondergesehikt belang. Tactische manoeuvre. Hetv tooneel van den strijd kan voortdurend wisselen, van belang is alleen, welke partij er bij de krachtmeting het guustigste zal afko- men. Dit is het typische kenmerk van den pantserstrijd in de woestijn, en het terugtrek- ken op een andere linie zegt dan ook weinig omtrent het verloop van den strijd, natuurlijk zoolang niet een belangrijke ravitailleerings- basis van bezitter verwisselt. Pas aan het einde van den slag evenals hij den strijd ter zee kan de uitslag worden vastgesteld, doch zoover is het nog niet. De Engelschen zijn, wat troepen, pantser- wagens en vliegtuigen betreft, numeriek in de meerderheid en het terugtrekken van een deel der Duitsch-Italiaansche troepen kan dan ook als tactische manoeuvre worden gezien. In deze strategic heeft Rommel zich altijd een waren meester getoond. Ook de Engel schen weten dit en in hun verklaringen om trent het verloop van den strijd schijnen zij dan ook nog zeer voorzichtig te zijn. Waar de tweede verdedigingslinie precies ligt, is natuurlijk een militair geheim. Eten feit van belang is, dat de positie van Rommel veel gunstiger is dan bij vorige gelegenheden, op grond van het achter hem liggende ge bied, waar hij kan steunen op verschillende goede verdedigingstinies, zooals die van Mer sa Matroe en den Halfaya-pas, terwijl ook de voorwaarden voof een vlot verloop van de ravitailleering aanwezig zijn. Omtrent een onderdeel van den strijd geeft D.N.B. nog de volgende beschrijving Bij een der aanvallen der Engelsche troe pen, die op verscheidene plaatsen sterke pant- serwivyen voor den aanval op de Duitsche stellingen in den strijd hebben geworpen, wer den op een smal gebied meer dan honderd zware tanks in gevecht gebracht. Om dezen aanyal af te slaan, stormde ridderkruisdrager generaal Ritter von Thoma aan het hoofd van zijn tanks voor een tegenaanval naar voren. In de verbitterde worsteling werd generaal Ritter von Thoma met zijn commandowagen, die diep in de vijandelijke formaties was door- gedrongen, afgesneden en geraakte in den walm en stofwolken van het strijdgewoel, in gevangenschap, zonder dat zijn tanks het merkten. De Duitsche tanks, die den gene raal waren gevolgd, sloegen den Britschen tankaanval af. Ge>neraals v. Thoma en v. Stuimne. S.P.T. meldt nog uit Berlijn: De Duitsche generaal Thoma, die in handen van den vijand is gevallen, was bevelhebber van een Duit sche legerafdeeling. De generaal von Stumme, die den heldiendood heeft gevonden, was op- perbevelhebber van de Duitsch-Italiaansche gemotoriseerde strijdkrachten en plaatsver- vanger van veldmaarschalk Rommel. Beide generaals staan bekend als uitstekende mili- tairen en legeraanvoerders van den eersten rang. Te Berlijn wordt verder verklaard, dat na dit beginsucces moet worden afgew&eht, hoe lang de Britsche generaal Montgomery zijn offensief zal kunnen voortzetten. Men schat hier de verliezen van de Britsche tr8epen zoo hoog, dat het onwaarschijnlijk is te achten, dat hun aanvalskracht nog even groot is als veertien dagen geleden. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt nader Van Duitsche zijde toont men zich omtrent het verloop van den strijd in Egypte nog steeds zeer terughoudend, doch uit de uit- latingen van bevoegde kringen blijkt, dat men groot vertrouwen stelt in de veldheerseigen- schappen van- generaal-veldmaarschalk Rom mel, een vertrouwen, dat op grond van vroe- ge re ervaringen alleszins gerechtvaardigd schijnt te zijn. Van een stellingoorlog is de strijd thans ge worden tot een bewegingsoorlog, waarin de wederzijdsche pantserformaties de grootste roljspelen. Rommel heeft zijn troepen terug getrokken en zijn verdediging is thans elas- tischer. De gevechten vertoonen thans het typisch beeld van den woestijnoorlog, waarin de opperbevelhebber van de pantserarmee Afrika een meester -is gebleken. Meermalen reeds heeft Rommel met zijn eliteleger, dat zijji kracht minder aan nume- rieke sterkte, dan wel aan superieure kwali- tatieve eigenschappen ontleent, massale aan vallen van den tegenstander in zijn voordeel doen eindigen. Het is nog niet zoo lang ge leden, dat hij hij El Agheila met 30 pantser- wagens een eind maakte aan den stormach- tigen oprnarsch van massale Britsche pant serformaties, die, nadat zij geen mogelijkheid meer hadden, de brandstofvoorraden aan te vullen, werden omsingeld en vernietigd, het geen de krijgskansen ten nadeele van Enge- land deed verkeeren. Militaire kringen. leggen er den nadruk op, dat de Engelschen, nietegenstaande hun uiterste krachtsinspanning en de dierrovereen- komstig zware verliezen aan mensphen en materiaal, nog steeds geen enkel operatief doel hebben kunnen bereiken. De 90 km lange strook woestijn, die Foeka van El Alamein scheidt, is als zoodanig niet te beschouwen. 'Het doel van de Enyelschen is daaromtrent bestaat te Berlijn-geen twijfel de Noord- Afrikaansche havens in handen te krijgen om Van daaruit een tweede front te openen. Daiarentegen zijn thans de ravitailleerings- wegen voor het Britsche achtste leger langer geworden en voor de Duitsch-Italiaansche strijdkrachten korter. Deze omstandigheid is in dezen materiaalslag van groote beteekenis en zij zal zich voor de Engelschen, die hun kracht zoeken in massale aanvallen,'in ster kere mate doen gevoelen dan voor de tegen- partij. Het ravitailleeringsprobleem is voor de Engelschen ongetwijfeld 'grooter dan voor Rommel's troepen. In aanvulling op het weermachtsbericht van Vrijdag meldt het D.N.B. nog, dat de slag in Afrika in een nieuw stadium gekomen is. On der bescherming van strijdvaardige afdeelin- gen en zware wapens, heeft maarschalk Rom mel profijt getrokken van zijn nimmer ver loren bewegingsvrijheid, zich van den vijand ■losgemaakt en hem tusschen Foeka en Mersa Matroe aangevallen. Deze bewegingen hebben zich volgens de plannen voltrokken. Den En gelschen is geen bruikhaar oorlogsmateriaal in handen gevallen. Rommel heeft met zijn Duitsch-Italiaansche fdrmaties posities ingenomen, van waaruit een energieke tegendruk op de in aantal supe rieure Engelschen kan' worden uitgeoefend. Bij een beoordeeling van den toestand mag niet buiten beschouwing worden gelaten, dat de woestijnoorlog zijn eigen wetten heeft. Daarbij komt het niet aan op het houden van een bepaalde stelling, maar op het toeibrengen van een zoo groot mogelijk nadeel aan den tegenstander. Men ontkent in de Wil'helmstrasse geens- zins, dat de huidige geveo,hten zwaar zijn, waarbij, naar men hier verklaart, naast de Duits.che, de Italiaansche troepen zich bijzon der dapper hebben geweerd. Echter, zoq ver klaart men ten slotte na er op gewezen te hebben, dat maarschalk Rommel zoowel over een reusachtig operatiegebied alsook over Bezuiniging op gas en electriciteit bij het koken is even noodzakelijk als besparing op het verbruik van kolen. Dit wil zeggen, dat elke huisvrouw met overleg dient te werk te gaan, zoowel in de kamer als in de keuken. Onwillekeurig gaan bij velen de gedachten terug naar de vorige mobilisatieperiode en er zweeft hun een hooikist voor oogen, waarvan zij de kwaliteiten in alle ©pzichten hadden leeren waardeeren, ook al mag gezegd wor den, dat zij dikwijls vooral in klein be- huisde gezinnen -een ,,sta-in-de-weg" vorm- de. Het behoeft dan ook niet te verwonderen, dat dit gebruiksvoorwerp in den loop der jaren, toen de noodzakelijkheid ervan steeds minder werd, op den achtergrond is geraakt. Nu de uiterste zuinigheid echter wederom moet worden betracht, kan het wel haast niet anders of aan de hooikist wordt opnieuw de plaats ingeruimd, welke haar toekomt. Dat Wil 2eggen: de verstandige huisvrouw doet zuks. In deze periode, waarin het ieders belang is zoo. zuinig mogelijk met gas en electriciteit om" te gaan indien men geen gevaar wil loopen straks door afsnijding van den toevoer geheel zonder" te zitten zal de hooikist een uitkomst beteekenen. Dit geldt zeker voor degenen, die tot nog toe hebben verzuimd dit huishoudelijk voorwerp een eereplaats in de keuken te geven. Door haar echter elk uur te gebruiken voorkomt men overschrij- ding van het toegewezen rantsoen gas en elec triciteit. Nutti^heid gaat in dezen tijd boven gemak. Breng dus voortaan het eten slechts aan de kook, om het daama meteen in de hooikst te zetten. Breekt met de oudesleur en past U, aan Tjij de eischen des tijds. Wikkelt, wanneer U de spijzen warm wilt houden, enkele oude kranten om de pannen. Het is een eenvoudig maar probaat middel. En wat meer zegt: het bespaart U het ongemak van een even- tueele afsnijding van den toevoer. De bezuiniging op het verbruik van gas en electriciteit voor kookdoeleinden, voor ver- lichting en voor verwarming is een dringende noodzakelijkheid, waaraan geen enkele huis vrouw ziich in haar eigen belang mag onttrek- ken. Juist daarom moet men de hooikist thans in eere houden. Zij bespaart stroom en gas. alle Noordafrikaansche havens beschikt, is het den Engelschen ondanks hun strijdmacht nog niet gelukt den oorlog op het gebied van Libye over te brengen. Er wordt, evenals voorheen, nog steeds in Egypte gestreden. De Berliner Bdrsenzeitung schrijfl: Wan neer de groote tacticus Rommel zijn troepen ten slotte heeft teruggetrokken, bewijst het laatste weermachtbericht, dat spreekt van aanvallen op de pantserformaties van dei» vijand in het gebiep van Toka en Mersa Ma troe, dat dit terugtrekken een zet vormde, die nergens zoo van pas is als in den woestijnoor log,. die niet om terrein maar om een einddoel gaat. Omtrent den strijd in Noord-Afrika is een deel der Amerikaansche pers enthousiast, zoo meldt S.P.T. uit Washington, terwijl een ander deel het gebeurde met terughoudendheid ga- deslaat. De Washington Post schrijft, dat het nog te vroeg is om van geallieerde overwin- ningen te spreken. De New York Times be richt van het Afrikaansche strijdtooneel, dat het aldaar gebruikte Amerikaansche oorlogs- tuig, hoofdzakelijk tanks en vliegtuigen, de vuurproef heeft doorstaan en hlijk heeft ge geven aan de gestelde eischen te voldoen. In verband met de aanwezigheid in de V.S. van den Engelschen minister van Productie, Oliver Lyttelton, met een groot aantal mede- werkers, vermoedt radio Boston, dat te Was- hington thans definitieve besprekingen worden I gevoerd over de materieele kwestie van een offensief in Europa. Boston wijst tevens op het feit, dat zich ook de generaal Eisenhower, de opperbevelhebber der Amerikaansche troe pen in Europa, in de V.S. bevindt. DIETRICH OVER HET WERK VAN DEN JOURNALIST IN OORLOGSTIJD.. Dr. Dietrich, de Reichspreasechef' heeft Maandagavond in een vergadering- van de buitenlandsche persvereenigingte Berlijn het woord gevoerd over Het werk v'an den journa list in oorlogstijd. Dr. Dietrich onderstreepte hierbij, dat de mogelijkheid om op joumalistiek gebied vruchtibaar werk te leveren ook binnen het bestak van de oorlogvoering volkomen aanwezig is. Sensatie-berichtgeving zooals vroeger, zoo verklaarde hij, is even wel niet meer mogelijk. Het groote gezelschap buiten landsche journalisten heeft de gestelde taak evenwel begrepen en ook de in Berlijn werk- zame correspondenten van de neutralen stre- ven er naac om met inachtneming van de oor- logvoerig, doch ook met gebruikmaking van de mogelijkheid die de oorlog den journalist; biedt, te werken. Maar alle pogingen van deze journalisten zullen vruchteloos blijven, zoolang zij geen weerklank vinden in de bla- den; waarvoor die journalisten werken. Dr. Dietrich wees er in dit verband op, dat hij steeds sveer moet constateeren, dat vele bla- den in het buitenland een zekeren druk op hun buitenlandsche correspondenten oefenen om te schrijven in een voor Duitschland vijan- digen zin. De correspondenten van deze bla- d'en te Londen, Washington en Moskou heb ben echter herhaaldelijk opdracht gekregen om in een voor deze landien positieven zin te schrijven. Dezelfde lieden dus, die den Duit schen instanties verwijten, dat zij de vrijheid zouden onderdrukken, weigeren hun corres pondenten te Berlijn de vrijheid. het Duitsche voik en zijn strijd zoo voor het buitenland te schilderen, als hij werkelijk is. Met alle dui- delijkheid wensch ik derhalve te verklaren, aldus dr. Dietrich, dat een dergelijke wijze van daghladvertegenwoordiging in Duitsch land niet op haar plaats is. Vervolgeris besprak dr. Dietrich vooral het begrip van de neutraliteit van de pers. De biaden van een land, dat zich neutraal ver klaard heeft, moeten ook voor een neutrale ber iehtgeving zorgen. Een neutraliteit, welke, ziesi ook niet op het gebied van de geestelijke oorlogvoering op een neutrale houding toe- leg t, is geen neutraliteit. Een land, dat ook niet ir, de geestelijke oorlogvoering een neu trale houding; aanneemt, kan niet op werke- lijke neutraliteit aanspraak maken. Minimum- eisch voor een neutrale houding noemde dr. Dietrich objectiviteit in het verstrekken van berichten aan het publiek. De tijden zijn voor bij, waarin de journalistiek slechts een handel- tje was en de "journalist een zielloos werktuig voor de willekeur van anonieme opdracht- gevers. In haTiden van den journalist is thans een enorme menschelijke verantwoordetijkheid gelegd. Wij hebben thans alien onze verplich- tingen jegens het Europeesche geweten. Voor de verdediging van de geheele avondlandsche beschaving hebben bijna alle beschaafde lan- den van Europa het zwaard tegen het ibolsje- wisme getrokken. Als gast van de in Berlijn werkende buitenlandsche correspondenten zei de dr. Dietrich te hopen, dat de gerechtvaar- digde eisch van geestelijke neutraliteit ook bij de redaoties der landen waartoe deze corres pondenten behooren moge worden ingezien, (D.N.B.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1942 | | pagina 1