1 Duitschland wint op alle fronten. Rede van Dr. Goebbels - te Miinchen. BuitenSand No. 10.436 WOENSDAG 21 OCTOBER 1942 82e Jaargang I. VAN DE SANDE ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN DUITSCH WEERMACHTSBERICHT. Vorderingen in het West-Kaukasische gebergte. iTALIAANSCH WEERMACHTSBERICHT MALTA DAG EN NAOHT AANGEV ALLEN. Keuringen voor de Waffen S.S. en het Legioen. Verschijnt iederen Maandag-, Woensdag- en Vrijdagavond Prijsverhooging adverte"^^n tosgestaan door het Departemant van Handel, Nijverheid en Scheepvaart onder No. 16236 N. P. d.d. 24 Maart 1942 - AbonnementsprijsBinnen Terneuzen f 1.42 per 3 maanden buiten Terneuzen f 1.73 per 3 maanden. Bij vooruitbetaling f 6.60 per jaar. Uitgeefster N.V. Firmia P. J. VAN DE SANDE Telefoon 2073 Giro 38150 ENSCHE COURA ADVERTENTIEN: Per mm 10 cent, minimum per advertentie f 1.50 Rubriek kleine advertentien 1-5 regels 60 cent; iedere regel meer 12 cent; maximum 8 regels Dienstaanbiedingen en dienst- aanvragen 1-5 regels 52 cent, iedere regel meer 1 0 cent Met vermelding brieven of adres bureau van dit blad 1 0 cent meer. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, dat op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien uiterlijk 10 uur v. m. op den dag van verschijning. DIRECTEUR: HOOFDREDACTEUR: N. J. HARTE TERNEUZEN - TELEFOON 2298 Duitschlands positie principieel gewijzigd. Rijksminister dr. Gpeibbels heeft Zondag tijdens den groote betooging, die gehouden werd onder het motto ,,strijdvaardigheid en trouiw aan het vaderland" voor de Feldherrn- fcialle het vvoord gericht tot de bevolking van Miinchen. Hij zeide niet te spreken als iemand, die van de gr.oene tafel komt,, maar zeer goed de moeilrjkheden te kennen, waarvoor een groote gemeenschap thans genlaatst is. Ik weet ech- ter ook, aldus dr. Goebbels, dat wij in deze jaren wel is waar de laatste, maar ook de grootste kans van onze nationale geschiedenis hebben. Wianneer wij den strijd zouden ver- liezen, zouden wij daanmede de aanspraken op een nationale geschiedenis in het algemeen verliezen. Onze vijanden spreken er van, dat ons dan een super-Versailles opgedrongen moet worden. Het zou dus niet alleen dom, maar ook laf zijn midden in deze botsing te willen spreken van een tesrenstelling tusschen Pruisen of Beieren, tusschen Saksers of Wurtembergers. Het gaat om ons levensrecht, maar ook om onze levensmogelijkheid. Het gaat ditmaal niet am schijndoelstellingen, maar om steen- kool, "'zer, olie en vooral om graan, ons da- gelijkscla brood. Dr. Goebbels besprak vervolgens de mili- taire gelbeurtenissen in het Oosten der afge- loopen maanden. En; aldus spreker, wie tarwe, olie, ijzer en steenkool bezit, en daarenboven nog de sterkste weermacht, die zal den oor- log winnen. Het is een dom verdraaien der feiten, w.an- r.eer de Engelschen thans beweren, dat wij tot het defensief zijn overgegaan. Wij ver- teren eenvoudig, wat wij hebben ingeslikt. Onze doelstellingen" zijn stuk voor stuk ver- wezenlijkt. Het bolsjewistische gevaar is uit- geschakeld, de veiligheid van ons nationale leven is gewaarborgd. Niemand zal willen be weren, dat de bolsjewistische weermacht ooit nog eens de kracht zal hebben de grenzen van Duitschland offensief te bedreigen. Wan- neer tlnans de Engelschen beweren, dat wij den oorlog verliezen, omdat wij tijd verliezen, toont deze rede nee ring hun volkomen onver- stand. Wanneer wij tijd benutten om verover- de ruimte te organiseeren, werkt de tijd niet tegen, maar met ons. Tweede front. Dr. Goebbels roerde vervolgens de kwestie aan van het tweede front. Na aan Dieppe te hebben herinnerd, zeide hij, dat de Engelschen niet tot de oprichting van een tweede front in staat zijn, omdat hun de noodige tonnage daartoe ontbreekt. De Amerikanen beweren, dat hun werven een schip van 10.000 ton in tien dagen kunnen bouwen. Wij wachten thans op de mededeeling, aldus spreker, dat men een schip van 10.000 ton bij bestelling on- middellijk kan meeneunen. Onzen vijanden blijft niets anders over dan het ondernemen van terreuraanvallen vanuit de lucht. Deze kunnen ons smartelijke schade todbrengen. Men bespreekt in de wereld dik- wijls de vraag, wie tooh eigenlijk met de ter- reur-aanvallen begonnen is. Ik wil hier nog eens plecbtig constateeren, dat de Engelschen reeds in Januari 1940 hun bambardementen op de weerlooze bevolking met hun aanvallen op woningen op Sylt aanvingen, om ze ver volgens ondanks de waarschuwingen van den Fiihrer voort te zetten. De Engelschen willen hierdoor trachten het moreel van ons volk aan het wankelen te brengen. Wij kunnen hierop dus sleciats als volk antwoorden. Ons volk zal het met tjeze aanvallen klaarspelen, want zoo- als het eenmaal een 30-jarigen oorlog door- stond, zal het ook dezan veel korteren strijd doorstaan. Er zijn menschen, die vragen, waarom wij geen vergeldingsaanvailen ondernemen. Het antwoord hieroo is: omdat wij de vliegtuigen thans beter in het Oosten kunnen gebruiken. Alleen hij zal den oorlog winnen, die zijn krachten op de zwaartepunten van den strijd weet te eortcentreeren. Onze geheele positie, aldus besloot dr. Goebbels, is principieel gewijzigd. Onze voed- selpositie zal langzaam aan beter worden. Het dienstbaar maken van de gebieden in het Oos ten aan onze oorlogvoering is slechts een kwestie van tijd en geduld. Wij willen thans alle problemen, .die ons volksleven zoo hebben gedrukt, in dezen, ons opgedrongen, oorlog oplossen. WSj kunnen dus met het verloop van den oorlog tot dusver buitengeiwoon tevreden zijn. Wij beheerschen thans onder de leiding van de As een EUropa, dat zichzelf verzorgt. Wij kunnen ons zelf voeden en onzen levensstan- daard meer en meer tot ontwikkeling brengen. Steunpunten in Stalingrad gebombardeerd. Het opperbevel van de Weermacht maakte Dinsdag bekend: In het dicht beboschte terrein van het West-Kaukasische gebergte werd in weerwil van ongunstige weersomstandigheden krachtig vijandelijk verzet in kazematstellingen gebro- ken. Aan den weg door den pas naar Toeapse werd de verbinding tusschen de beide aanvals- groepen, die ten Noorden en ten Zuiden den weg al strijdende hadden bereikt, op den weg zelf tot stand gebracbt. In den sector van de Terek mislukten vijan- delijke tegenaanvallen. In luchtgevechten werden 10 bolsjewistische vliegtuigen neerge- schoten. In de Noordelijke voorstad van Stalingrad ontrulkten de Duitsehe troepen den bolsjewie- ken nieuwe huizengroepen. De gevechten tot zuiivering van het fabrieksterrein van de kanonnenfabriek „Roode Barricade'1' duren nog voort. Vliegende artillerie bombardeerde hoofd- zakelijk de krachtig versterkte steunpunten van de fabriek ,,Roode October". Formaties' gevechtsvlie^fuigen Vernietigden in het res- sort van den benedenloop van de Wolga ver- scheidene transporttreinen, een sleepboot en 6 op den grond staande vliegtuigen. Aan het Donfront sloegen Roemeensche troepen vijandelijke aanvallen af. Aan het front van El Alarnein vielen lichte Duitsehe en Italiaansche gevechtsvliegtuigen concentraties van Britsche tanks en auto's aan. Vergezellende jachtvliegtuigen en jacht- kruisers schoten 4 Britsche vliegtuigen neer.^ De strijd tegen de Britscjie vliegvelden op" Malta werd door Duitsehe en Italiaansche lucihtstrijdkrachten voortgezet. In Oost-Engeland heeft de Duitsehe lucht- macht gisteren overdag uitgebreide aanvallen gedaan op militaire doelen en voor den oorlog belangrijke installaties. In zijn Weermachtbericht no. 877 maakt het Italiaansche Opperbevel het volgende bekend: Matige activiteit te land in Egypte. De luchtmacht van de As deed aanvallen op het aehterwaartsche gebied van den vijand en be- schoot met mitrailleurs concentraties gemoto- riseerde voertuigen. Boven Tobroek bond luchtmaarschaJk Guerriero Agostini alleen den strijd aan met een formatie viermotorige bommenwerpers. Hij slaagde erin een vijande lijke machine brandend neer te schieten en 2 toestellen te raken. Vier andere Britsche vliegtuigen werden vernield in luchtgevechten door Duitsehe jagers. Overdag' en des nachts werden herhaalde aanvallen ondernomen door formaties Italiaan sche en Duitsehe vliegtuigen op de steun punten van Malta. Tijdens hevige luchtge vechten verloren de vijandelijke jagers 2 toe stellen, terwijl 4 .andere machines op den grond in brand geraakten. Twee vilegtuigen zijn van de krtjgsverrichtingen van dien dag niet teruggekeerd. In het Oostelijke bekken van de Middel- landsche Zee heeft een van onze vliegtuigen tijdens een aanvallende verken/iingsactie van geringe hoogte een vrachtschip gebombar deerd, dat ernstig beschadigd werd. In een aanrvulling op bovenstaand weer machtbericht deelt het Italiaansche opperbe vel nog het volgende mede: Gener&al Federico Ferrari Orai, aanvoerder van een legercorps aan het Egyptische front, is gevallen op het veld van eer. Generaal Orsi was een der meest gedecoreerde- officieren van het Ita liaansche leger. Eenige dagen voor zijn dood had de Fiihrer hem het IJzeren kruis eerste klasse verleend voor de in dezen oorlog be- w-ezen diensten. Generaal Ferrari Orsi is ge vallen aan het hoofd van zijn troepen op 18 October j.l. aian de meest vooruitgeschoveh stellingen. TEGEN ONMENSCHELIJK OPTREDEN BIJ LUCHTAANVALLEN. De JapanSche opperbevelhebber voor de landsverdediging, generaal prins Higasjikoeni, heeft volgens D.N.B. bekend gemaakt, dat in gevangenschap geraakte bemanningen van vijandelijke vliegtuigen, die zich bij luchtaan- vallen op het Japansche rijk, of op het door Japanners gecontroleerde gebied, scbuldig maken aan onmenschelijk optreden, voor een militair gerecht gebracht en ter dood ver- oordeeld of zwaar gestraft zullen worden. Hetzelfde geldt voor Mandsjoekwo of gebie den, waar van Japansche zijde militaire ope- raties worden uitgevoerd. Naar de chef van de persafdeeling van het leger van jhet Ikeizerldjk hoofdkwartier be kend maakt, zullen de leden van het Ameri- kaansche luchtwapen, die bij de luchtaanval- len op 19 April j.l. op Japan in gevangen schap zijn geraakt en die bij het mgestelde onderzoek schuldig zijn bevonden aan onmen schelijk optreden, op grond van de militaire wetten tfwaar worden gestraft. DEENSCHE KONING VAN ZIJN PAARD GESTORT. Koning Christiaan X van Denemarken heeft volgens D.N.B. Maandagmorgen op zijn dage- lijkschen ochtendrit door de stad een ongeval gekregen. Bij een val van zijn paard, dat schrikte en begon te steigeren, liep de koning een vrij ernstige veriwonding aan het achter- hoofd en lichtere verwondingen aan de onder- lip, het linkeroor en de linker knieschijf op. Naar het oordeel der artsen zijn er geen aanwijzingen van zware verwondingen te con stateeren. Eenige tijd bedrust wordt echter noodzakelijk geacht. Het ongeval vond plaats tegen halftien voor het Esplanadepaviljoen aande Langelinie, toen de koning juist op den terugweg naar het slot Amalienborg was. Voorbijgangers hielpen den koning, die met een ziekenauto van de brandweer eerst naar het residentie- slot en van daar na het leggen van een voor- loopig verband naar het diaconessenzieken- huis te Kopenhagen overgebracht werd. In het ziekenhuis werden de verwondingen onder lichte verdooving verbonden. De artsen ach- ten den toestand van den koning naar om- standigheden bevredigend. Koning Christiaan heeft op 26 September zijn 72sten verjaardag gevierd. AMERIKA EN DE OORLOG. Naar Reuter uit Monrovia meldt, zijn Ame- rikaansche troepen aangekOmen in de neger- fepubliek Liberia in West-Afrilka. De wet, die den dienstplichtigen leeftijd in de Ver. Staten verlaagt van 20 op 18 jaar. is Zaterdag door het Huis van Afgevaardigden aangenomen. De leider der Amerikaansche civiele verde- diging, James M. Landis, heeft volgens United Press ten o'verstaan van de leidsters der Amerikaansclhe vrouwenclubs te Chicago ver- klaard, dat de Amerikaansche vrouwen ,,oor- logsbewuster" moeten worden. /Vborts zei Landis, dat de Amerikaansche vrouwen voortaan moeten meedoen aan de inzamelingen van vetafval, oud ijzer, lompen- rubberafval en conservenblikjes. Volgens den Engelschen Nieuwsdienst heeft Engeland opnieuw oorlogsschepen ter leen gegeven aan de Vereenigde Staten ter be- scherming van de koopvaardij in de wateren langs de Amerikaansche Oostkust. De Dondensche correspondent van de Base- ler Nachtrichten meldt, dat de berichten van de gemeenschappelijke Engelsch-Ameri'kaan- sche actie in Liberia in de Britsche hoofdstad met voldoening zijn ontvangen. Men vestigt er den nadruk op, dat de gea'llieerden aan de Westkust van Afrika thans zes steunpunten bezitten: t.w.Gambia, Sierra Leone, Liberia, de Goudlkust, Nigeria en Fransch Equatoriaal Afrika. Dit laatste gebied heeft zich reeds in 1940 bij generaal De Gaulle en zijn bewe- ging aangesloten. Liberia is de ongeveer 100 jaar geleden gestichte vrije negerrepubliek. De oorspronkelijke inwoners bestonden uit vrijgeworden slaven uit Noord-Amerika. In verband met de actie in Liberia wordt nog uit Londen vernomen, dat de geallieerde luchtmacht langs de ongeveer 350 mijl lange kust ter bestrijding van het duikbootgevaar een patrouilledienst heeft ingericht. Over de bewegingen van de Amerikaansche troepen is in de Britsche hoofdstad nog niets naders meegedeeld. De speciale gevolmatditigde Van president Roosevelt, in dit gebied, heeft Zaterdag de hoodstad Van Libera, Monrovia, verlaten na lange besprekingen met den gou- verneur te hebben gevoerd. Liberia is strategisch van groot belang daar het het gebied van Afrika vormt, dat het dichtst bij Zuid-Amerika is gelegen. De in Liberia aan land gezette Amerikanen, bestaan voor een groot gedeelte uit ingenieurs en arbeiders, zij zijn met een konvooi van 20 schepen naar Liberia gebracht en nu reeds bezig met den aanleg van nieuwe en de Ver- betering van oude vliegvelden. De Britsche autoriteiten hebben den Duit- schen cdhsul-generaal en zijn personeel te Monrovia verzocht, het land te verlaten. De. in Liberia aanwezige Franschen zijn door Fransche vliegtuigen geevacueerd. VAN AUSTRALIA TOT INDIE. De meteoroligsche omstandigheden in het Japansche operatiegetoied brengen schrijft de N. R. Crt. mee, dat de voorwaarden voor den strijd om de eilanden ten Noordoos- ten van Australie ongunstig worden, wanneer het gesChikte seizoen in Britsch-Indie en Ri'nna wppr aanbreekt. Vandaar een minde- snel krijgsverloop op Nieuw-Guinea en de Salopions-eilanden en verhoogde spanning aan de Indische grens. Wanneer MacArthurs hoofdkwartier na de verrasssnde Japansche overschrijding van het Owen Stanley-gebergte op Nieuw-Guinea en de nadering van Port Moresby tot op weinige tientallen kilometers zijn hoop er op geVestigd had, dat het onder- houden van de verbindingslijnen voor de Japanners onder de gegeven omstandigheden een probleem zou opleveren, vooral met het oog op den aanvoer van het noodzakelijke zware geschut, dan is deze verwachting niet geheel onjuist °-ebleken, maar aan den ande- ren kant hebben zich dezelfde problemen bij het Amerikaansch-Australische contra-offen- sief doen gevoelen, toen dit eenmaal tot in het Guineesche binnenland was voortgeschre- den. Zoo zijn in den z.g. Kokoda-seetor lang- durige en hardnekkige gevechten ontstaan, in welker verloop, naar het zich laat aanzien, vooreerst geen beslissende wending te ver- wachten is. De geallieerden hebben hun luchtmacht aanzienlijk versterkt; daartegen- over staat, dat de dekkingsmogelijkheden van het oerwoud het luchtwapen minder tot zijn recht doen komen dan in opener terrein. Dp Japanners hebben, zooals men weet, van deze dekkingsmogelijkheden een ruim gebruik ge maakt. De, Australische troepen, hoewel be- proefd op het Noord-Afrikaansche krijgstoo- neel, waren oorspronkelijk gewend aan het mime zicht in den woestijnoorlog en het feit, dat zij de tegenstanders dikwiils niet bemerk- ten, eer uit een of ander moeras of uit een boomtop een vijandelijk machinegeweer begon te ratelen. werkte vermoeiend en zenuwspan- nend. Zoo moet men zich den oorlog op Nieuw-Guinea in de eerste plaats voorstellen als patrouillegevechten, waarbij factoren als list en camouflage, geduld en individueel uit- houdingsvermogen van groot gerwicht zijn. .Een geheel ander karakter heeft de strijd om de Salomonseilanden, welke zich den laat- sten tijd voornamelijk op Gualdalcanar con- centreert. Hier gaat het bovenal om de over- zeesche verbindingen, waarlangs de partijen haar strijdkrachten op het eiland moeten ver- sterken. Aldus wordt het ontstaan van lucht- en zeegevechten verklaard en de voortduren- de aankondiging van nieuwe ..zeeslagen" in verband met de nadering van Japansche troe- pentransporten, die o.m. door linieschepen beschermd worden. Inderdaad is het aan de Japanners gelukt troepen in de flank van de vijandelijke stellingen op het eiland af te zet ten en de uitrusting daarvan, gesteld tegen- over hetgeen de Amerikanen hebben aange- voerd, geeft ook aan de landoperaties een an der karakter dan aan de gevechten op Nieuw- Guinea. In Washington wordt dan ook de mogelijkheid van ernstige verliezen niet ver- zwegen. Elen van MacArthurs doeleinden met de landing op Guadalcanar was het vlieg- veld, dat de tegenstander daar aangelegd had en, als we de berichten goed begrepen hebben. gaat bet den Japanners nu om de herovering van dit vliegveld. Dit zou dan natuurlijk weer van grooten steun kunnen zijn bij verdere operaties, zoowel te land als ter zee. Hoeveel omgekeerd ook het geallieerde hoofdkwartier p-elegen is aan het behoud van de. steunpunten in den Zuidwestelijken Paci fic, blijkt om. hieruit, dat, volgens jnededee- ling van minister Stimson, zich thans ook onderdeelen van het Amerikaansche leger bij de marinetroepen, die de landing op de Salo monseilanden hebben uitgevoerd. hebben ge- voegd en dat zulke legerafdeelingen eveneens op het Fransche Nieuw-Caledonie (Gaullis- .tisch) en in Nieuw-Zeeland zijn aangekomen. Spannender is de situatie aan den Weste- lijken rand van het Japansche operatiegebied, daar men hier, aan het einde van den regen- tijd, geheel in'het duiste'r'.tast, terwijl in de Australische wateren de ontwikkeling althans een eindweegs is voortgeschreden. Van welke partij zal het initiatief uitgaan en, indien het de Japansche is, zal zij zich dan van Birma uit tegen Britsch-Indie of opnieuw tegen Tsjoengkinc richten? Of zal de Zuidweste- lijke Pacific vooreerst nog zooveel aandacht vragen. dat de rust aan de Birmaansche gren zen gehandhaafd blijft? Wavells hoofdkwar tier schijnt daar niet op te rekenen, gezien de uitgebreide maatregelen, vooral met het oog op luchtaanvallen, in het Oostelijke deel van Britsch-Indie genomen. Intusschen heeft men ook van deze zijde de mogelijkheid van een eigen offensief onder het oog willen zien. Wavell heeft een herovering van Birma al eenigen tijd veleden een gemeenschappelijk belang, ja een ndodzakelijklheid voor Indie en China genoemd en het schijnt, dat hij daarbij in het bijzonder aan Noord-Birma en de eind- puntern van den straatweg naar Tsjoenking heeft gedacht. Als om deze offensieve be- doelingen te accentueeren, heeft Wavell bij het bezoeken van de stellingen aan de Oost- grens zelfs weer het gebied van Birma ibe- j treden, en naar het heet, besprekingen gehad met vertegenwoordigers van de bevolking. Ook met de verwijzing naar de- reor-ganisatie van het vijfde- Chineesche leger, dat van het voorjaar naar Britsch-Indie teruggetrokken is en naar de versterking van het Indische leger met 70.000 vrijwilligers per maand, schijnt men op het eigen initiatief den nadruk te willen leggen. Men verheelt zich echter niet de moeilijkheid van de verbindingen, die immers reeds indertijd bij den terugtocht uit Birma bezwaren opleverden. Zou de ontwik keling evenwel in omgekeerde richting gaan, dan meent men, dat de verdediging van de Gangesdelta de hoofdtaak van de geallieerde strijdkrachten zal moeten zijn. Daarom is de haven Chittagong slechts 35 kilometer van Calcutta met vestingwerken versterkt en moet dit steunpunt de hoeksteen vormen van het defensiestelsel, dat zich om de tallooze eilandjes en rivierarmen aan den monding van den Ganges groepeert! STRIJD VAN MAN TEGEN MAN. De correspondent der N. R. Crt. te Berlijn telefoneerde Maandagmiddag: Na een periode van betrekkelijke rust zijn de gevechtshandelingen in Stalingrad sedert eenige dagen weer in vollen omvang gaande. Van 13 September af had de titanenstrijd om deze stad reeds in onverminderde niet gekende hevigheid voortgewoed, totdat ruim een week geleden plotseling een verflauwing van de intensiteit kon worden waargenomen. Zulks vond zijn oorzaak daarin, dat men van Duit- schen kant er toe was overgegaan slechts de artillerie en het luchtwapen aan het woord te laten en hier en daar meende men berelds te moeten concludeeren, dat bij de aanvallers het plan was gerezen alleen met deze middelen den strijd te beeindigen. Uit hetgeen in de laatste vier of vijf dagen in Stalingrad is igebeurd, valt echter af te leiden, dat de Duit- schers vermoedelijk een korte rustpoos hebben gebruikt, om hun infanterie en tanfkformaties krachten te doen verzamelen voor een harden slag tegen de verdedigers. In de vlak achter ons liggende dagen heibben de aanvallers als het ware een stormloop ondernomen op twee van de voornaamste bastions* van de Sovjets in het Noordelijke deel van de stad, een storm- loop, welke werd voorafgegaan door vlieger- aanvallen van zeer groot fomaat. Op 15 BIJ ONZE VRIJWILLIGERS. Sport staalt spierdn. Oefeningen, waarbij het op goede samenwerking aankomt, ibe- vorderen de kameraadschap. Aan de licha- melijke ontwikkeling van de mannen van de Waffen SiS. en het Legioen Nederland, wordt groote zorg besteed. SS.P.K. Wagner. O/H-VPB-s. Het SS-Ersatzkommando deelt ons mede, dat vrijwilligers voor de Waffen-SS en het Legioen zich op onderst'aande data bij de ge- noemde adressen kunnen vervoegen ten einde gekeurd te worden. Tevens wordt er de aandacht op gevestigd en wel speciaal voor hen, die er bezwaar teigen hebben hun dienst buiten Nederland te vervullen, dat thans de mogelijkheid bestaat am dienst te nemaen in een speciaal wacht- batailion. De opleiding vindt in Nederland plaats, terwijl de inzet van dit batailion ook in Nederland blijven zal. Tijdens de keuringen voor de Waffen-SS en het Legioen kunnen zich oak diegenen mel- den, die tot de Genmaansche SS Nederland (Nederlandsche SS) willen toetreden. 22.10.42 10.00 uur Amsterdam, School Iepenweg 13. 22.10.42 17.00 uur Utrecht, Wehrmachtheim, Mariaplein. 23.10.42 10.00 uur Den Haag, Cafe Du Hout, Bezuidenhoutscheweg. 24.10.42 11.00 uur Amersfoort, Dienstge- bouw, Kapelweg. October slaagde men er in de groote trac- torenfabriek Dzerjinski den Sovjets te ont- nemen, terwijl de aanval zich vervolgens richtte tegen de zuidelijk daarvan gelegen kanonnenfabriek Roode Barricade, waarvan men zich, blijkens het weermachtsbericht van Maandag, eveneens heeft weten meester te maken. j Gelijk overal in (Stalingrad hebben de Sov jets zich ook in den strijd Om Roode Barricade bijzonder taai geweerd en van vrijwel elke door hen beproefde methode van verdedigen gebruiik gemaakt. Op het uitgestrekte terrein had men o.a. in verschillendeachter elkaar liggende rijen tanks in den ibodem ingebouwd die een onverpoosd spervuur gaven. Stap voor etap moesten de Duitschers zich voorwaarts werken door dezen vuurring, itotdat zij in de mogelijkheid verkeerden door middel van vlammenwerpers en handgranaten in een strijd van man tegen man den tankmuur te door- breken, daarmee het gevecht definitief in hun voordeel beslissend. Thans beschikken de verdedigers van de stad nog slechts over twee centra, te weten de falbriek Roode October en een spoorweg- emplacement, in deze volgorde fen Zuiden van Roode Barricade liggend. In de fabriek Roode Barricade werden, naast de kanonnen, ook de pantserplaten voor de tanks verVaardigd en j in Dzerzjinski,«waar de fabricage van onder deelen plaats vond, gesehiedde tevens de mon tage. Het gebied, waar de verdedigers zigxi thans nog handhaven, is van de stadzijde door de Duitschers omsdngeld. Aangezien de Sovjets van hieruit slechts een betrekkelijk smal stuk van de Wolga beheerschen, waar de aanvoer van versterkingen van eenigen omvang nauwelijks mogelijk wordt beschouwd zal h'et wel niet anders zijn dan dat zij hoe langer hoe meer op hun middelen aan de Oos telijke zijde van de rivier zullen zijn aangs- wezen. Zoo is dan de strijd om Stalingrad in zijn laatste faze getreden. Op welke wijze hij zal worden beslecht moet worden afgewacht. Men waakt er in dit Verband te Berlijn ten zeerste voor, op de feiten vooruit te loopen, te meer daarlnen naast de mogelijkheid, dat de tac- tiek van de laatste dagen wordt voortgezet, rekening houdt met de kans, dat de aanvallers eenvoudiger methoden aanwenden om de tegenstanders te doen bezwijken. DE STRIJD OP MADAGASCAR DUURT VOORT. In een mededeeling van het Fransche staatssecretariaat voor de kolonierf wordt ge- zegd, dat de slag om Ambrosita op Madagas car nog altijd aan den gang is. Er worden felle gevechten geleverd in het Zuiden en in den naasten omtrek in de stad. Aan beide zijden valt een levendige activiteit van patrouilles te constateeren. De Engelschen hebben met sterk gebruik van artillerie en luchtmacht een massalen aanval gedaan op de Fransche stellingen, deze aanval kon ech ter worden afgeslagen. DE STRIJD OP DE SALOMONSEILANDEN S.P.T. verneemt uit Londen, dat de lucht- strijdkrachten van generaal MacArthur tham naar van de Salomonseilanden wordt gemeld, in vollen omvang aan den strijd hebben deel- genomen. Tot nu toe hebben zij vier aanvallen ondernomen tegen Japansche vlootconcertra- ties bij het ten Noorden van Guadalcanar ge legen eilandje Boein en schjjnen daarbij suc- ces te hebben gehad. Op Nieuw-Guinea is het gedurer.de den Zondag gekomen tot levendige gevechten tusschen Australische en Japan sche vooruitgeschoven posten. Een nader communique van het Ameri kaansche ministerie van marine meldt bij Guadalcanar een concentratie van Japansche zeestrijdkrachten. Ook op het eiland zelf con- centreert de vijand zijn troepen en men ver- waeht elk oogenblik een grooten aanval op het zich in Amerikaansche handen bevinden- de vliegveld. RECHTSPRAAK EN LEIDING VAN DEN STAAT. Kort geleden hSeft dr. Thierack, de Rijks- minister van justitie, een bijeenkomst van presidenten van gerechtshoven en procureurs- generaal een rede gehouden, die eerst thans is gepubliceerd. Daarin verklaafrde dr. Thie rack, dat de rechter in het midden van het opbouwwerk moet staan. Het volk ziet in hem den vertegenwoordiger van de rechtspleging. Weliswaar heeft de liberale staatsopvatting het wezen van de rechterlijke positie gezien in zijn onafhankelijkheid, doch deze is dik- wijls voor politieke doeleinden misbruikt. Ook "de instelling van staatsgerechtshoven kan slechts besahouwd worden als een mis- bruik van de rechterlijke positie. Dr. Thierack noemde het karakteristiek, dat in vele staten dergelijke staatsgerechtshoven, tenminste op den achtergrond, door Joden werden geleid. Be staatsgerechtshoven vormden een geliefd middel van de Joden am onder het mom van de rechterlijke uitspraak invloed te oefenen op de leiding van den staat. De rechter is de belichaming van het leven- de geweten van het volft. Hij is niet de con- troleur, doch de onmiddellijke helper van de staatsleiding. Uitdrukkelijk stelde dr. Thie rack vast, dat de vrije rechtelijke beslissing blijven moet en ook blijven zal. Wel kan en moet echter de staatsleiding den rechter de algemeene lijn aangeven, die moet worden gevolgd, wil de rechtspleging haar taak ver vullen. Van beslissende beteekenis zijn daar bij de persoonlijike houding en m'enschelijke njpheid en superioriteit van den rechter. die derhalve voor zijn taak door het leven moet zijn voqrbereid. De rechterlijke stand moet het puikje van het volk worden. Ten slotte kondigde dr. Thierack aan, dat reeds in de nabije toekomst een belangrijk onderdeel ter hand zal worden genomen, n.l. de beslissing over kleine strafzaken en ge- schillen uit het dagelijksch leven door rech- ters uit het volk. DE LUOHTAANVAL OP LE OREUSOT. Het D.N.B. meldt uit Vichy: Omtrent den Engelschen iuchtaanval op het gebied van Le Creusot wordt van bevoeg- de zijde verklaard. dat het een ,,ongehoord cynisme"' is, wanneer de Engelschen zich op de borst kloppen over een succes, waarbij zij onder de Fransche arbeidersbevolking 40 doo- den en 80 gewonden veroorzaakt en boven- dien nog eSn ziekenhuis en talrij'ke arbeiders- woningen verwoest liebben. Het moet wel een brutaliteit genoemd worden, wanneer Radio- Londen de scihildering van een vlieger ver- spreidtt die er zich on beroemt, dat een huis door bomtreffers in een wolk van rook ver- dween en volkomen verwoest is. Deze steisel- matige bombardementen van Fransche indus- triegetoieden, zoo wordt hieraan toegevoegd, kunnen' slechts dit eene doel hebben, Frank- rijk uit te schakelen als economischen rivaal voor den tijd na den oorlog. Naar de Fransche radio meldt, is het aan- tal dooden gestegen tot 57. Het aantai ver- woeste huizen bedraagt 60, dat der zwaarbe- schadigde huizen ruim 300. Vijftienhonderd menschen zijn dakloos. SMUTS IN LONDEN. Niets is, schrijft de N. R. Crt., in Engeland magelaten om aan het bezoek van den Zuid- Afrikaanschen minister-president, maarschalk Smuts, het nloodige relief te geven. Churchill en twee andere leden van de Engelsche regee- ring zijn bij de aankomst aanwezig om Smuts te ontvangen; onmiddellijk daarna worden besprekingen geopend en wordt Smuts ook ten paleize ontvangen. In de komende dagen zal hij de beide huizen van het parlement toe- spreken. Wanneer gezegd wordt, dat Smuts gedurende eenige weken aan de beraadslagin- gen van het oorlogskabinet zal deelnemen, wordt er tevens aan herinnerd, dat hij sedert 1917 zijn land vertegenwoordigd heeft in ihet toenmalige Imperial War Cabinet. Daardoor vestigt men weer de aandacht op het felt, dat een algemeen vertegenwoordigende raad voor de oorlogvoering van het Britsche Rijk dit maal nog niet-gevormd is, ondanks de hijdra- gen van de overzeesche Dominions en dit stelt op zijn beurt de kwestie van de inter-geal- lieerde oorlogsleiding aan de orde. Zoo is het eerste b'ezoek van Smuts gedurende dezen oorlog aan Londen geschikt gemaakt om een reeks veronderstellingen te doen ontstaan. Zij worden overigens van gezaghebbende zijde alleszins aangemoedigd. Melding is al ge maakt van Smut's eigen uitlating, dat de beschikbare hulpmiddelen reeds nu toereikend zijn om van het defensief tot het offensief over te gaan. Terwijl deze meening niet voor het eerst werd uitgesproken, is het in het onderhavige verband wel sterk opgevallen, dat Smuts na zijn aankiomst gezegd heeft, dat Afrika als ,,domineerende factor in onze stra tegic" steeds meer op den voorgrond komt. En tenslotte wijst ook de Times zonder voor- behoud den samenhang aan tusschen dit be zoek en offensieve .plannen, waarbij Afrika een bdlangrijke rol zal spelen". Hoewel genoemde bron van „verschillende fronten" spreekt, ligt het dus voor de hand, dat de geruchten zich voornamelijk om Afrika concentreeren. Als een barometer voor de actualiteit van het Afrikaansche front is steeds de luchtactie boven Malta beschouwd en inderdaad geven de luchtgevechten hier den laatsten tijd een aanmerkelijke opleving te zien. Ook de aankomst van Amerikaansche troepen op diverse plaatsen van de Afrikaan sche kust tot aan Zuid-Afrika toe, heeft Dm een verklaring gevraagd, die door de organi- satie van de trans-Afrikaansche lucht- en landwegen alleen niet gegeven kon worden. Daarbij hebben zich de mededeelingen gevoegd over de toegenomen Duitsehe duikbootactie voor de kust van West- en Zuid-Afrika. Ein- delijk hebben de laatste dagen oneontroleer- bare berichten de ronde gedaan over het uit- loopen zoowei van Britsche als van Fransche oorlogsschepen naar het Zuiden van den Atlantischen Oceaan en de omstandigheden brachten mee, dat daarbij weer de naam Dakar genoemd werd. Nu is ook onafhanke- lijk van deze veronderstellingen in Frankrijk zelf Dakar den laatsten tijd een punt geweest, waaromheen zich principieele discussies heb ben bewogen. Er zijn in Frankrijk activis- tische kringen,, zoo wordt foijv. in een Parijsche correspondentie van de Rheinisch-Westfa- lische Zeitung gezegd, die ontroostbaar zijn, dat hun land niet .direct tegen Engeland front heeft gemaakt, toen de overvaillen bij Mers el Kebir en Dakar een geschikte aanleiding gaven. Deze kringen zouden er echter even eens van overtuigd zijn, dat een koerswijziging thans veel moeilijker te verkrijgen ware. Niet- ternin blijven zij van oordeel. dat Frankrijk aan Duitschland als Europeeschen partner een verplichting boven het wapenstilstands- verdrag schuldig is. Het kost hun echter moeite, aldus deze ibeschouwing verder, zich tegenover de massa van hun landgenooten te laten gelden, dezelfde omstandigheid zou het ook voor de regeering moeilijk maken iets te beslissen voor de zekerheid bestaat, dat de gegeven bevelen door het geheele volk welwillend worden gevolgd. Deze binnen- landsche krachtenverhouding, zoo heet het vervolgens, wordt tegen het scherm van de wereldpottitiek vergroot geprojecteerd door de beitrekkingen, die Frankrijk met zijn overwin- naar Duitschland eenerzijds, zijn voormaligen bondgenoot Engeland anderzijds en daarboven uit met de Vereenigde Staten onderhoudt. Men mag nameliijk niet uit het oog verliezen, dat Frankrijk nog in diplomatiek verkeer met Washington staat. Dit punt was ook aange- wezen in de hier onlangs aangehaalde rede- neering. da;t de Kbers, dien de Fransche acti- visten blijkbaar willen insdaan, door de schei- ding tusschen moederland en Afrikaans-che gebiedsdeelen te beVorderen juist in staat is de Afrikaansche plannen van de geallieerden te bevorderen. Deze overweging heeft de politiek van Laval tegenover de Vereenigde iStaten te bepalen. Het is begrijpeliik, dat deze meeningsstrijd zich groepeert om Frank- rijks sterkste vesting in Afrika.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1942 | | pagina 1