Buitenland Binnenland No. 10.432 MAANDAG 12 OCTOBER 1942 82e Jaargang I. VAN DE SANDE ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN DUITSCH WEERMACHTSBERICHT. Alexandria gebombardeerd. Opnieuw 22 schepen tot zinken gebracht. ITALIAANSCH WEERMACHTSBERICHT Keuringen voor de Waffen S.S. en het Legioen. Aan de familieleden van de Nederlandsche vrijwilligers in de Waffen S.S. en hei Legioen. Verschijnt iederen Maandag-, Woensdag- en VrljdagaVond Prlisverhooging advertentien toegestaan door het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart onder No. 16236 N. P. d.d. 24 Maart 1942 - AbonnementsprijsBinnen Terneuzen I 1.42 per 3 maandenbuiten Terneuzen f 1.73 per 3 maanden. Bij vooruitbetaling f 6.60 per jaar. Uitgeelster N.V. Firma P. J. VAN DE SANDE Tele: oon 2073 - toiro 38150 DIRECTEUR: TERNEUZENSCHE COURANT ADVERTENTIENPer mm 10 cent, minimum per advertentie f 1.50 Rubriek kleine advertentien 1-5 regels 60 cent; iedere rege! meer 12 cent; maximum 8 regels Dienstaanbiedingen en dienst- aanvragen 1-5 regels 52 cent, iedere regel meer 10 cent Met vermelding brieven of adres bureau van dit blad 1 0 cent meer. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, dat op aanvraeg ver'krijgbaar is. Inzending van advertentien uiterlijk 10 uuirv. m. op den dag van verschijning. HOOFDREDACTEURN.J. HARTE TERNEUZEN - TELEFOON 2298 Het Opperbevel van de Weermacht xnaakt l36k6ricl!" J In Het -Kaukasusgebied werd aan den pas- weg naar Toeapse een sterke gevecntsgroep van den vijand ingesloten en 4 gevechtsstel- £"6noiiiGn.. In don strijd om St8,lin§"r3,d bracht artillerie van het leger 2 vijandelijke kanonneerbooten op de Wolga tot zinken en beschadigden een andere zwaar. Stoottroepen lieten in Ihet stadsgebied een hoog huis in de lucht vliegen. Formaties duikbommenwerpers zetten de aanvallen tot murw maken van de vijandelijke haarden van verzet en versterkte huizeniblokken voort. Gevechtsvliegers ztftten de vernieling van ravitailleeringswegen en haveninstallatieg in het .gebied van den benedenloop van de Wolga voort. Ontlastings- aanvallen van de Sovjets op het Noordelijke afgrendelingsfront bleven zonder sucees. In den Centralen en Noordelijken sector werden succesvolle acties door eigen stoot troepen ondernomen. In het hooge Noorden vielen Duitsche ge- vechtsvliegtuigen Zaterdagnacht vijandelijke vliegvelden aan de Kolalbaai aan. In Noord-Afrika viel de luchtmacht gemo- toriseerde formaties, batterijstellingen en tentkampen van de Britten in het midden van het Alamein-front alsmede haven- en dok- installaties van Alexandria met goede tref- ferwerking aan. Tot begeleidende bescher- ming gebruikte Duitsche jagers schoten in luchtgevechten 6 Britsche vliegtuigen neer, zonder zelf verliezen te lijdeh. Tijdens aan vallen van een sterk gemengde vliegtuigfor- matie op eigen vliegterreinen te velde ver- loren de Britten door den geconcentreerden afweer van Duitsche en Italiansche jagers en door luchtdoelartillerie 48 bommenwerpers en jachtvliegtuigen. In deze luchtgevechten ging slechts een eigen jachtvliegtuig verloren, ter- wijl de vlieger zich met de parachute in veilig- heid kon brengen. Tijdens aanvallen overdag van gemengde vijandelijke vliegtuigformaties op Noord- Fransch en Belgisch gebied ontwikkelden zich hevige luchtgevechten, waarin een vrij groot aantal meermotorige bommenwerpers waar- onder van Amerikaansche afkomst, werd neer- geschoten. Slechts edn eigen toeste] ging verloren. De Fransche burgerhevolking leed verliezen aan dooden en gewonden. De door brisantbommen veroorzaakte materleele scha- de is gering. Aan de Zuidkust van Engeland brachten lichte Duitsche "gevechtsvliegtuigen tijdens aanvallen overdag zes Britsche landings- booten tot zinken en ibeschadigden twee andere zwaar. Zooals reeds in een extra-bericht is mede- gedeeld, heblben Duitsche duikbooten het Britsch-Amerikaansche scheepvaartverkeer voor Zuid-Afrika zwaar getroffen. Het Opperbevel van de Weermacht maakt in een extra bericht be-kend: Duitsche duikbooten hebben het Britsch- Amerikaansche scheepvaartverkeer voor Zuid- Afrika zwaar getroffen. Zij hebben vlak voor de haven van Kaapstad door bliksemsnelle verrassende aanvallen 12 koopvaardijschepen met een gezamenlijken inhoud van 74.000 brt. tot zinken gebracht. Andere duikbooten hebben aan de Westkusfc van Afrika voor het Britsch-Amerikaansche vlootsteunpunt Freetown, voor de Zuid- Afrikaansche kust, in de St. Laurens Golf* en tijdens zwaren storm orp het Noordelijke deei van den Atlantischen Oceaan 10 schepen met een gezamenlijken inhoud van 67.000 brt. tot zinken gebracht. Daaronder bevond zich het 15.000 brt. metende Britsche koelschip ,,Anda lueia Star'', dat met een lading waardevolle levensmiddelen, vooral bevroren vleesch, naar Engeland onderweg was. Hiermede hebben onze duikbooten wederom op ver uit elkaar liggende oorlogstooneelen 22 schepen met een gezamenlijken inhoud van 141.000 hrt. tot zinken gebracht. Het opperbevel der Duitsche weermacht maaikte Zondag bekend: „In het noordw-esten van den Kaukasus helbben Duitsche -bergtroepen met steun van fonmaties der luchtmacht den vijand uit nieuwe hooggelegen stellingen verdreven. De als ingesloten gemelde groep vijandelijke strijdkrachten is na vergeefsche uitbraak- pogingen op een zeer beperkt gebied opeen- geidrongen. Naar vernietiging is aanstaande. Aan de Terek zijn sterke vijandelijke tegen- aanvallen afgeslagen. Geconcentreerde, 's nachts voortgezette aanvallen van sterke luchtstrijdkrachten op Grozny, van belang voor de bolsjewistische petroleumwinning, veroorzaakten zeer zware verwoestingen en geweldige branden. Te Stalingrad zijn onder voortdurende ge- vechtslbedrijVigheid concentraties van den vijand door doeltreffend kanonvuur uiteenge- dreven. Ontlastingsaanvallen der bolsjewieken ten noorden van de stad mislukten. Aan het Dorafront zijn bij een plaatselijke actie talrijke vijandelijke gevechtsstellingen verwoest, gevangenen gemaaht en wapens als buit binnengehaald. In de periode van 29 September tot 9 Octo ber zijn 356 Sowjetvliegtuigen in luchtgevech ten, 66 door luohitdoelgeschut der luchtmacht en 19 door fonmaties van het leger neerge- schoten, voorts 18 op den grond vernieid, zoo- dat de totale verliezen 459 vliegtuigen bedra- gen. In dezelfde periode giragen aan het Oos- teldjik front 36 eigen toestellen verloren. In Zuidoost-Engeland zijn overdag militaire installaties en voorzieningsbedrijven aange- vatlen met bommen van zwaar kaliber. De Britsche luchtmacht verloor van 1 tot 10 October 127 vlieartuhren mow. 54 lioven ae Middeliandsche Zee en in Noord-Afrika. In hetzelfde tijdshesteik gingen in den strijd tegen Groot-Brittannie 23 eiigen toestellen verloren. Bij het bruggehoofd Woronesj heeft zich ;bij de succesvolle defensieVe gevechten der laat- ste weken het tweede bataljon van een Meck- lenibungsch regiment bijzonder onderscheiden. GROOTE BRITSOHE OCEAANSTOOMER TOT ZINKEN GERRACHT. Het Italiaansche legerbericht van Zondag luidt Aan het front van El Alamein heeft het artillerievuur zich van weerszijden verhevigd. In luchtgevechten hebben vijandelijke jagers drie toestellen verloren, neengeschoten door Duitsche jachtvliegtuigen, en drie andere, die door Italiaansche jagers ondergingen. Hier- van werden er twee neergeschoten door een afzonderlijken Italiaan, die stoutmoedig een patrouille van drie vijandelijke toestellen aan- viel. Tijdens bomlbardementen, door onze lucht- fonmaties uitgevoerd op oorlogsdoelen op Malta, schoten Duitsche jagers twee Britsche vliegtuigen neer. Vier van onze toestellen zijn niet teruggekeerd van de operaties der beide laatste dagen. iEen onzei; Atlantische duikbooten onder toe- vel van luitenant ter zee Guido Saccardo heeft den Engelschen oceaanstoomer ,,Oranaj" van 20.000 ton getorpedeerd en tot zinken ge bracht en eveneens door torpedo's den oceaan- vaarder „Hea Hellas", de vroegere „Tuscania" van 17.000 ton zwaar getroffen. MISLUKTE UITVALSPOGINGEN DER SOVJETS BIJ LENINGRAD. Gelijktijdig met de aanvallen tot ontzetting van Leningrad van twee Sovjetlegercorpsen, waarvan de vernietiging ten Zuiden van het Ladogameer in het Weermachtbericht van den 3en October werd gemeld, hebben de bols jewieken aan de Newa herhaalde uitvals- pogingen uit de ingesloten stad Leningrad ondernomen. Zesmaal werden de vijandelijke troepen met al hun pontons, veerbooten en vlotten volledig uiteengeslagen. Den zeven- den keer echter gelukte het den vijand door massaal gebruik van zware wapens voet te krijgen aan den overkant van de rivier. On- danks zeer zware verliezen door het Duitsche afweervuur zette hij nacht na nacht steeds weer nieuwe troepen over de rivier. Om ver- dere uitbreiding van dit bruggehoofd te voor- komen werd in verbitterde gevechten de vijand afgegrendeld en steeds meer in het onoverziehtelijke boschterrein aan den oever teruggedrongen. Daarna greep de artillerie in. Door dit vuur leden de bolsjewieken zulke groote verliezen, dat zij zich tenslotte, on- danks telkens weer aangroeiende reserves, gedwongen zagen hun kleine restje landings- troepen terug te trekken. Het bruggehoofd werd met achterlating van talrijke dooden en gewonden ontruimd. BRITSCHE LUCHTAANVAL OP BELGISCH EN FRANSCH KUSTGEBIED. Het Opperbevel van de Weermacht deelt mede Vrijdag in den loop van den ochtend heeft de britsche luchtmacht met talrijke 4-moto- rige gevechtsvliegtuigen, begeleid door een -groot aantal jachtvliegtuigen, aanvallen ondernomen op het Belgische en Noord-Fran- sche kustgebied. <Op groote hoogte drongen de vijandelijke bommenwerpers, waaronder i 00k vliegtuigen van Amerikaansch type, onder gebruikmaking van de sterke bewol- king van het Westen uit het kustgebied bin nen. Luchtdoelartillerie verdreef de vijande lijke bommenwerpers van voor den den oorlog belangrijke installaties. Duitsche jagers, die onmiddellijk waren gestart, deden vermetele aanvallen op de formaties Britsche jacht vliegtuigen, die voortdurend in de nabijheid der vier-motorige gevechtsvliegtuigen bleven. Volgens tot nu toe door het Opperbevel der Weermacht ontvangen bericbten werden verbitterde luchtgevechten door de jagers een aantal 4-motorige bommenwerpers neer- geschoten, waaronder zich enkele vliegende forten bevonden. Gezien de groote hoeveel- heid toestellen door de Britsche luchtmacht gebruikt, staat de door de bommen m aange- richte schade niet in verhouding tot de vijan delijke verliezen. Daar de meeste bommen woonhuizen in kleine plaatsjes troffen, zijn -er onder de Belgische en de Fransche burger- bevolking dooden en gewonden te betreuren. DR. GGBBELS OVER ENGELSCHE BERICHTGEVING. In een artikel in het weekblad Das Reich schrijft dr. Gobbels omtrent de door de Engel- sche berichtgeving toegepaste methode voort durend onjuiste berichten aangaande Duitsche autoriteiten en to.estanden te verspreiden, dat j het ondoeltreffend is deze onjuiste berichten van Duitsche zijde tegen te spreken. Het ministerie van propaganda zou daardoor, en ongetwijfeld zouden de Engelschen dat gaarne zien, meer en meer een loochen-apparaat wor- den in plaats van het Duitsche standpunt tegenover het Duitsche volk en de wereld te vertegenwoordigen. Overigens vergissen de Engelschen zich indien zij meenen, dat wij ons over hen en hun looze streken ergeren, zoo schrijft dr. Gobbels. Wij zijn het een en ander gewend en op de plaats, waarop de Engel- sdhen en hun'kleine en groote Joden hun gift- pijlen richten, hebben wij reeds lang een on- doordringbare eeltlaag. Zoomin als men met zwendelarijen soldaten kan dooden, kan men met leugens een stelsel of een volk deoden. Feiten kunnen vooral in den oorlog slechts door macht, soldaten en wapens veranderd worden. Wip daarover in voldoende mate beschikt, behoeft de door de Engelschen toe gepaste method^ niet te gebruiken. Het is ons duidelijk, dat de Engelsche propagandis- ten 00k uit deze verklaringen de gevolgtrek- king zuilen maken, dat het er wel buiten- gewoon alarmeerend moet uitzien, wanneer wij ons 'met deze kwestie bezig houden. Deden wij het niet, dan zouden zij aan ons zwijgen dezelfde diepzinnige beschouwingen vastknoo- pen.Hun meening laat ons volkomen koud. Overigens kan die meening niet zoo slecht zijn als de onze over hen. Wij hehben hen vol- komen, doorzien.Wij weten precies wat zij willen en wenschen en concludeeren daaruit, dat wij met ben voorzichtig moeten zijn en hen niet verder vertrouwen dan wij hen zien. Hun ooflogsdoel hebben zij ons vaak genoeg openhartig verraden en wij nemen dus ge- makshalve aan„ dat zij niets doen, doch 00k niets zeggen, wat niet voor dat doel dien- stig is. DE MUTATIES ONDER HOOGE AMBTENAREN IN FRANJUUJH. In de- Fransche staatscourant is een lange lijst prefecten, onder-prefecten en andere hooge bestuursamhtenaren gepubliceerd, die zijn overgeplaatst of door anderen zijn ver- vangen. Naar van toonaangevende zijde te Vichy omtrent deze mutaties werd verklaard, gaven twee redenen hierbij den doorslag. In de eerste plaats heoht het hoofd der regeering, Laval, die tevens minister van binnenlandsche zaken is, uitermate groote waarde aan een bezetting van- de prefecten-iDOsten met fce- i stui 1 reveMieden van rang en aanzien. I Een tweede reden is, dat bij op deze 00k S politiek zoo belangrijke posten mannen wil hebben, op wie hij zich politiek kan verlaten en wel niet alleen voor de binnen-, maar 00k voor de buitenlandsche politiek. In het be- stuur*des lands kiest hij mannen, die zijn buitenlandsche politiek goedkeuren. DE STERKTE VAN HET AMERIKAANSCHE LEGER. S.P.T. meldt uit Washington: Kolonel Kingbrugh, de chef van de indiustrieele afdeeling van het Amerikaansche departement van oorlog, heeft meegedeeld, dat het Amerikaansche leger op het oogenblik 1 ruim vier millioen man sterk is. Hlervan staan ongeveer 600.000 man aan overzeesche fronten. STRAAT-COLLECTE VOOR DE DUITSCHE WINTERHULP. De eerste slraatcollecte voor het Oorlogs- winterhulpwerk heeft op 19 en 20 September als voorloopig resultaat omstreeks .25.3 mil lioen mark opgebracht. Verleden jaar bedroeg de opforengst 17.8 millioen mark, zoodat zij met 41.8 procent is gestegen. DE POLITIEKE INVLOED IN HET ROODE LEGER. Ten vervolge op hetgeen eerder is gemeld omtrent den politieken invloed in het Sovjet- leger volgt hier een bericht van het D.N.B. uit Stockholm, dat als volgt luidt: Radio Moskou verspreidt een bericht vol gens hetwelk krachtens een bevel van Stalin de commissarissen en politroeks van hun functies in het leger worden ontheven en als plaatsvervangende commandanten bij de troepenonderdeelen worden geplaatst. Alle in- stituten en andere onderwijsinichtingen voor commissarissen en politroeks worden Opge- heven. Door dit bevel wordt, zoo wordt in het bericht gezegd, in het roode leger een abso- luut eenhoofdige leiding geschapen. HOE AMERIKANEN OVER ENGELAND DENKEN. Het Engelsche maandblad World Digest" publiceert een artikel „Wat de Amerikanen van de Engelschen denken", waarin gezegd wordt, dat de Amerikanen van meening zijn, dat de kracht en de heerlijkheid van Enge land voorbij zijn. Juist de kleine man in de Ver. Staten ziet in de z.g. oorlogsinspanning van Engeland niets anders dan een reeks veld- tochten, iwelke de Australiers met Ameri kaansch oorlogsmateriaai /oor Engeland moe ten ondernemen.- Zelfs b j de Britsche lucht macht bestaat de meerderheid van het per- soneel uit empiresoldaten, terwijl een groot deel der vliegtuigen in de Ver. Staten gepro- duceerd is. iReeds lang is Engeland's goede naam in de Ver. Staten verdwenen. Het Amerikaansche publiek heeft niet meer den indruk, dat de Engelschen alle slagen, welke hun de vijand toebrengt, verdragen. Men vraagt zich zelfs reeds af, of Engeland nog Wel een toekomst heeft. In alien ernst wordt er over gesipro- ken, dat Engeland na dezen oorlog zijn bevol- king naar Canada zal laten trekken en zal ophouden centrum van een wereldrijk te zijn. DE DUITSCHE VOEDSELPOSITIE EN DE BEZETTE GEBIEDEN. ■Het A.N.P. meldit uit Berlijn: Reichslandwirtschaftsrat Detjens heeft voor vertegenwoordigers van de buitenland sche pers een lezing gehouden over de voed- selpositie van het Groot-Duitsche rij'k Daarin verstrekte hij vele belangrijke ge- gevens over den gunstijgen stand van den voedselslag en vertelde, dat in het gebied van" Don en van Koeiban de herfstwerkzaamheden op den akker volgens de plannen ten uitvoex zijn gebracht, zoodat dit gehded bij eeniger- mate gunstige weersomstandigheden volgend jaar een bijzonder belangrijke verbreeding van de basis van de Europeesche voedselvoor- ziendng Zal opleveren. Van bijzondere beteekenis was voorts, wat Detjes zei over de in Duitschland werkzame buitenlanders. Hij betoogde, dat het aantal buitenlandsche anbeiders en krijgsgevangenen in Duitschland veel grooter is dan dat der Duitsche soldaten en andere Dudtschers in de bezette geibieden. Volgens opvatting van politieke kringen alhier Is deze verklaring daarom van zoo groot belang, omdat zij in staat is de bewering der vijandelijke propaganda te wvierleggen, dat de bezette gebieden stelselmatig door de Duit- schers worden uitgeplunderd. Onlangs reeds is in politieke kringen a'hier uiteengezet, dat het vanzelf spreekt, dat een compensatie is geboden door deze getalsver- hduding ten gunste van Duitschland. WIJZIGING VAN DE DUITSCHE TACTIEIi VOOR STALINGRAD. Hoewel het lot van Stalingrad als hezegeld kan worden beschouwd bieden de bolsjewisten in de hun overgetoleven posities nog hardnek- kig verzet. Uit de meest afgelegen deelen van de Sovjetunie heeft Timosjenko reserves laten aanrukken, die voor het meererideel ten Noor den, doch oo'k ten Zuiden van de grootendeels in een puinhoop veranderde stad in den strijd worden geworpen. Zoogenaamde versperrings- bataljons moeten verhinderen dat de verdedi- gers der stad zich door de vlucht aan hun taak onttrekken. Nu echter de Wolga, d.w.z. het voornaamste strategisehe doel, over een breed front be- reikt is, is 00k de tactiek van de Duitsche legerleiding gewijzigd. De groote fahrieks- camiplexen, waarvan Stalingrad er vele telt, worden niet bestormd, naar men in militaire kringen te Berlijn verklaart. Men kan er zich thans toe bepalen, deze faibriekscomplexen door middel van zware en allerzwaarste artil lerie te bedwingen. Hiermede heeft men geen haast. De hoofdzaak is, dat Stalingrad zijn be teekenis van de Wolga beheerschende vesting heeft verlbren. Zoo is, naar militaire kringen verklaren, het initiatief in den strijd om Stalingrad ge- heel in Duitsche handen, zooals trouwens op het oogenblik aan het geheele Oostelijke fronts in het centrale deel, zoowel als aan het La dogameer en in het uiterste Noorden, waar overal, zooals uit het weermachtsbericht blijkt Duitsche aanvalsoperaties aan den gang zijn. Toen de ontlastingsaanvallen in het gebied van Rzjef op-hidden en de bolsjewisten in ver geefsche pogingen, door de Duitsche verdedi- ging te bre'ken, hun krachten hadden uitge- put, zijn de Duitsche troepen terstond tot tegenaanvallen overgegaan. Het zou echter verkeerd zijn in deze operati# iets meer te zien dan plaatselijke aaiwalshandelingen, die ten doel heblben zich van de gunstigst moge- lijke stellingen te verzekeren. STALIN ZOU EEN OPPERSTEN OORLOGSRAAD WENSCHEN. S.P.T. Verneemt uit Londen: Het thema van het tweede front Is in de Engelsche hoofdstad de laatste dagen eenigs- zins verdrorugen door het denkbeeid van Sta lin, een geallieerden oppersten oorlogsraad te vormen. De zinspeling van de Engelsche pers, dat de Amerikaansche amlbassadeur te Mos kou, Standley, na zijn aankomst ,3 Washing ton een zoodanig voorstel van Stalin aan Roosevelt zal overbrengen, wekt het vermoe- den, dat de elsch naar een geineenschapne- lijke leiding In dezen oorlog 00k in de Sov jetunie in het middelpunt van de belangslel- linig staat. Tot nu toe he aft Churcliill ncch Roosevelt evenwel neiging gctooid, cle leiding uit handen te geven. De Engelsche pers on:- houdt zich tot nu toe van coTinie.iitare.i, dpch is van oordeel, dat binnenkdrt over deze aan- gelegenheid nadere bijzondevaeden zi-.len worden bekend gemaakt. BERLIJN OVER DE REIS VAN WILLKIE. Het A.N.P. meldt uit Berlijn: Na het stof, dat Wendell Willkie's reis en zijn op vele plaatsen afgelegde verklaringen 00k bij het Amerikaansche publiek hebben doen opwaaien, zoodat de Amerikaansche pers en Rooseveit persoonlijk beginnen af- stand te nemen van hem, gelooft men in poli tieke kringen alhier het geval-Willkie als af- gedaan te kunnen beschouwen. Het is in ieder opzicht bescbamend voor de Ver. Staten, zoo wordt hier verklaard, en men gelooft niet te veel te zeggen, wanneer men vaststelt, dat men in Duitschland volstrekt tevreden kan zijn over het Resultaat van de rels van Will- kit. Als bijzonder grotesk wordt in Berlijn het feit gevoeld, dat Wendell Willkie in Tsjoenking. op de Amerikaansche critiek, die geoefend is op zijn uitlatingen over het twee de front, niets anders wist te zeggen dan: ,,Ik ben Willkie en doe wat ik wil". DE BEHANDELING VAN DUITSCHE KRIJGSGEVANGENEN De correspondent van de N. R. Crt. te Ber lijn telefoneerde Donderdagavond Van mid dag 12 uur was het kritieke oogen blik, waarop de aangekondigde represailles van Duitsche zijde in werking traden. Het zijn Het SS-Ersatzkommando deelt ons mede, dat vrijwilligers voor de Waffen-SS en het Legioen zich o-p onderstaapde data bij de ge- noemde adressen kunnen vervoegen ten einde gekeurd te worden. Tevens wordt er de aandaeht op gevestigd en wel speciaal voor hen, die er bezwaar teigen hebben hun dienst buiten Nederland te vervpl-len, dat thans de mogelijkheid bestaat om dienst te neimen in een speciaal wacht- ■bataillon.De opleiding vindt in Nederland plaats, terwijl de inzet van dit bataillon 00k in Nederland blijven zal. Tijdens de keuringen voor de Waffen-SS en het Legioen kunnen zich 00k diegenen mel- den, die tot de Germaansche SS Nederland (Nederlandsche SiS) willen toetreden. 13.10.42 14.00 uur Leeuwarden huize Schaaf, Breedstraat. 14.10.42 10.00 uur Groningen, Concerthuis, Poelestraat. 14.10.42 16.00 »ur Assen, Dienstgebouw, Vaart ZBideijde. 15.10.42 11.00 uur Zwolle, School Turfmarkt. 16.10.42 11.00 uhr Deventer, NSDAP Park- weg 2. 17.10.42 11.00 uur Arnhem, Weyerstr. 16b. 18.10.42 14.00 uur Venlo, Deutsches Haus, Emmastraat. 19.10.42 11.00 uur Eindhoven, Huis Maria, Kruisstr3/0,t 20.10.42 11.00 uur Den Bosch, Hotel Noord- Brahant, Markt 45. 21.10.42 10.00 uur Tilburg, Vv'erkliedenver- eeniging, Tuinstraat 68. 21.10.42 17.00 uur Rotterdam, Deutsches Haus. 22.10.42 10.0Q uur Amsterdam, School Iepenweg 13. 22.10.42 17.00 uur Utrecht, Wehrmachtheim, Mariaplein. 23.10.42 10.00 uur Den Haag, Cafe Du Hout, Bezuidenhoutscheweg. 24.10.42 11.00 uur Amersfoort, Dienstge bouw, Kapelweg. niet in de eerste plaats de medegedeelde er- varingen bij Dieppe, die tot bedoelde harde maatregelen hebben geleid. Immers, Dieppe was zoo langizamerhand in het vergeetboek geraakt, ofschoon blijkens de bekendmaking van het opperbevel Duitsche soldaten voor de hoogste instanties hebben verklaard, inder- daad op het strand van Dieppe te Zijn geboeid en daarmede de Engelsche ontkenninig te dieri aanzien in een twijfelachtig licht plaatsten. Hoewel men van Duitsche zijde aan de op- rechtheid van de Engelsche verklaringen a priori niet kon gelooven, is de geheele kwes tie thans door het gebeurde op het kleine eiland Sercq opnieuw actueel geworden. Uit de officieele mededeelingen kan namelijk wor den afgeleid, dat niet alleen de aangelegen- heid-Sercq tot den huidigen toestand heeft hijgedragen, maar vrijwel in dezelfde mate oo'k de naar Duitsche opvatting ontwij-kende en nietszeggende verklaringen van Engelschen kant. Reeds Woensdag was het duidelijk, dat de Duitsche instanties niet tevreden zouden zijn wanneer het antwoord van de Engelschen eenzelfde karakter zou dragen als het vorige en zoo is het tot maatregelen gekomen, die 00k de Duitsche militaire instanties ongaarne zullen hebben getroffen. Zij, die de maatrege len ondergaan, zijn de circa 2500 bij Dieppe gevangen genomen Engelsche en Canadeesche officieren en manschappen. Het ligt voor de hand, dat de zieken en gewonden buiten de'ze maatregelen vallen. Intussehen schijnt het land, dat de Duitsche belangen in Engeland vertegenwoordigt, een eerste interventie- poging tot bijlagging van het conflict te heb ben ondernomen. Het zal er nu om de in Duitschland vert-egenwoordigde opvatting te volgen, geheel van afhangen of. de Engelsche leidende militaire instanties de basis voor de bijlegging van dit onaangenameincident leg- gen door instede van ontwijkende en niets zeggende verklaringen, posi-tieve garanties te geven, opdat zulke in elk opzicht onge- wenschte incidenten zich niet zullen herhalen. Daaruit zou 00k de mogelijkheid voortvoeien, dat de tweede vorm van de door Duitsch land aangekondigde tegenmaatregelen niet van kracht wordt, ml. dat leden van geallieer- de sabotage-troepen, die zdch als bandieten gedragen, door Duitschland als zoodanig wor den behandeld, n.l. meedoogenloos tegemoet worden getreden, hetgeen beteekent dat in dit geval geen gevangenen zullen woiden ge maakt. DUITSCHE VLIEGTUIGEN BESTOKEN BRITSCHE LANDINGSBOOTEN. Van militaire zijde wordt aan het D.N.B. medegedeeld: Donderdagavond hebben Duitsche gevecMs- vliegtuigen een aahval gedaan op het weste- lijk deel van de Lyme-baai aan de Britsche Zuidkust. Van een hoogte van slechts enkele meter."? werden -bommen neergeworpen op de in de monding van de Are voor anker liggende landingsbooten. Het hevige afweervuur van het Britsche luohtdoeligeschut en mitrailleurs kon niet voorkomen, dat onze gevechtsvliegers in scheervlucht tot den aanval overgingen. Nadat de bommen waren neergeworpen, keer- den de vliegtuigen opnieuw terug en beschoten de reeds zwaar beschadigde booten met de boordwapens. Daarop keerden de gevechts vliegtuigen zonder gehinderd te worden door de Britsche luchtdoelartillerie, op hpn steun- punten terug. ENGELSCHE KRUISER TOT ZINKEN GEBRACHT. Het Britsche ministerie van marine heeft medegedeeld, dat de kruiser .Coventry" tot zinken is gebracht. De kruiser Coventry" had een waterver- plaatsing van 4290 ton. Hij voerde 10 stuk- ken luchtafweergeschut van 10.2 can en 16 van 4 cm. Net sculp was gebouwd als luchtaf- weerkruiser; in vredestijd telde de bemannin-g meer dan 400 kappen. Naar het Amerikaansche departement van marine bekend maaJct, zijn vier koopvaardij schepen in de Oostelijke wateren van de Ver- eenigde Staten en in de Caralhdsche zee ver loren gegaan. Een dezer schepen, een Brit sche vrachtboot, werd reeds begin September in de CaralbLsche Zee tot zinken gebracht. Alle vier schepen hadden ladingen grondstoffen aan boord voor de Amerikaansche bewape- ningsindustrie. DE KWESTIE pER GEBOEIDE KRIJGSGEVANGENEN. Officieele verklaring der Britscjh|e regeering. De Britsche regeering heeft volgens D.N.B., op 10 October ten aanzien van de kwestie der geboeide krijgsgevangenen een officieele ver klaring uitgegeven, die de volgende Engelsche uiteenzetting der gebeurtenissen behelst: ,,Bij den aanval op Dieppe werd onbevoegd een bevel uitgegeven, inhoudende, dat de han den van gevangenen, waar dat slechts mo£e- lijk was, gebonden moesten worden, opdat zij hun papieren niet konden vernietigen. Op de klachten van de Duitsche regeering, gaf het ministerie van Oorlog terstond, voordat er nog tijd geweest was tot een onderzoek, een ver klaring uit, volgens welke een dergelijke last- geving, wanneer zij mocht zijn gegeven, inge- trokken zou worden, aangezien de regeering van opvatting was, dat men uit een dergelijke lastgeving zou kunnen lezen, dat zonder reke- Het S.S. Ersatzkommando deelt ons mede: Door de geweldige toename van vrijwilli gers voor de Watffen-S.S. en het Legioen Ne derland wordt het aantal te verzenden brie ven en pakjes steeds grooter. Dit is een ver- heu-gend teeken, echter moet er o<Jk voor ge- zorgd worden, dat de vrijwilligers inderdaad hun post zonder vertraging ontvangen. In het belang van een foede en snelle postverzending wordt dringend verzocht van het onderstaan- de goede nota te nemen. Pakjes moeten zoo goed mogelijk ingepakt worden, het liefst in stevig carton. Verzend nooit artikelen, die aan bederf onderhevig zijn, b.v. fruiit. Ook niets wat breekibaar is, b.v. potten jam of glaswerk. Beaenk, dat het pakket een lange reis heeft afte le-ggen, Schrijf vooral duidelijik naam en adres; doet men dit niet, dan is het gevolg dikwijls niet aankamen of in ieder geval veel vertraging. Brieven en pakjes moeten geadresseerd worden als volgt: An das S.S. Ersatzkommando, Nederland, Den Haag, Stadhouderslaan 132. Te zenden aan: Rang: naam Veldpostnummer of adres: Indien U dezen weg volgt, is dit een garan- tie, dat onze vrijwilligers hun post zoo snel mhgelijk in hun bezit- krijgen. ning te houden met de bestaande omstandig- heden de handen van krijgsgevangenen gebon den moesten worden. Na het instellen van een onderzoek is er geen bewijs voor gevonden, dat welken gevangene ook, die uit Dieppe mee- gevoerd werd, de handen gebonden waren. Wel kwam echter het bestaan van de betrok- ken lastgeving aan hit licht en zij werd inge- trokken. ,,De aanval op -Sercq is ten uitvoer gelegd door tien officieren en manschappen. Zeven man van de troep namen vijf Duitschers ge vangen. De handen der Duitschers werden gebonden, opdat de mannen, die de gevangen- neming ten uitvoer legden, hen door hen onder den arm te nemen, konden wegleiden. Geen schriftelijke lastgeving of andere instructie werd uitgegeven. De gevangenen moesten n.l. op weg naar de booten langs de door de Duit schers bezette kaizerne geleid worden en ondanks de voorzorgsmaatregelen braken 4 van de Duitsche krijgsgevangenen onder luid geroep los en moesten neergeschoten worden, teneinde te verhoeden, dat zij alarm zouden slaan." Naar het Duitsche Nieuwshureau in dit verband verneemt, zal het opperbevel der weermacht binnenkort een samenvattende uit-" eenzetting geven van de behandeling van Duitsche krijgsgevangenen door Engelschen. Ongeacht deze a.s. documentaire publicatie van het opperbevel der weermacht constateert het D.N.B. ten aanzien van de bovengenoemde officieele verklaring der Britsche regeering het volgende: De Britsche regeering geeft met de boven genoemde verklaring voor de eerste maal toe, dat inderdaad een Britsch militair bevel tot boeien van Duitsche gevangenen bestond nauwkeurig geformuleerd, zooals indertijd door het opperbevel der weermacht is weer- gegeven. De Britsche verklaring, dat niet een van de gevangenen, die van Dieppe mee ge nomen werden, de handen geboeid waren, is zonder belang, aangezien iets dergelijks van Duitsche zijde nooit beweerd is. In feite zijn echter, naar door het opper bevel der weermacht op 7 October met nauw- keurige bijzonderheden. bekend gemaakt werd, een heel aantal Duitsche soldaten, die tijdelijk in Engelsche handen gevallen waren, tijdens hun gevangenscha,p geboeid. Hieromtrent zijn de protocollaire verklaringen van de betrok- ken Duitsche soldaten aanwezig. Bovendien zijn aanwezig photografische opnamen betref- fende een bij Dieppe in Engelsche gevangen- schap geraakten arbeidssoldaat der organisa- tie Todt, die in geboeiden toestand den dood heeft gevonden. Afgezien van deze onweer- legbare bewijsstukken zal het Engelsche ministerie van Oorlog ook wel nauwelijks aannemelijk willen maken, dat een door dit ministerie als bestaand toegegeven bevel van een militaire commando instantie in feite door de ondergeschikte officieren en soldaten niet zou zijn uitgevoerd. Ten aanzien van den aanval op -Sercq geeft de Britsche officieele verklaring eveneens toe, dat de daar gevangen genomen vijf Duitsche soldaten geboeid zijn. Wat de Britsche op- merking betreft, dat vier Duitsche gevange nen losgebroken zijn en doodgeschoten moes ten worden om te verhoeden, dat zij alarm zouden slaan wordt van Duitsche zijde ver klaard: De gevangen genomen Duitsche sol daten waren op het oogenblik hunner gevan- genneming voor een deel barrevoets of in kousen en slechts met een hemd gekleed. Het is derhalve bepaald belachelijk wanneer de Engelschen verklaren, dat zij ze hij hun poging om los te hreken hadden moeten doodschieten, opdat zij geen alarm zouden maken. Het doodschieten heeft ongetwijfeld een veel groo ter rumoer veroorzaakt. De (Engelschen ver gissen zich echter, wanneer zij beweren, dat zij van de vijf Duitsche soldaten er vier heb ben doodgeschoten. In feite hebben zij er slechts twee doodgeschoten. Een soldaat, die gewond werd en een tweede zijn hun orit- komen, Deze beide soldaten zijn thans door een gelukkige omstandigheid de eenige over- levende ooggetuigen van dit barbaarsche Engelsche optreden tegen weerlooze krijgsge vangenen. Hun verklaringen zijn protocollair voor een gerecht vastgelegd. VERZUIM KOST GELD. Stunr tijdig il.v kinderbijslaglijst in. De Centrale Persdienst van tie-t Nederland sche, A rbeidsfront meldt: Het blijkt, dat de arbeiders, die voor kin- der-bijslag in aanimerking komen, er nog steeds niet alien van op de hoogte zijn, dat bij niet tijdig indienen der betrelfende lijsten het recht op den kinderbijslag komt te ver- valien. Het betreffende wetsartiikel ibepaalt, dat de bijslag verjaart, indien de lijs-ten niet binnen vier maanden na het kwartaal, waarvoor bij slag wordt aangeVraagd, zijn ingediend. Bij de uitbetaling over het eerste kwartaal van dit jaar moest voor het eerst met deze bepa- limg rekenin-g worden gehouden. Men heeft echter aangenomen, dat nog niet alle recht- heiblbenden hiervan op de hoogte waren en heeft aan velen, die met de inzending van hun lijsten te laat waren; alsnog hun bijslag uitbetaald. Bij de uit-keering over het tweede kwartaal zal men echter de betreffende wettelijke voor- .schriften streng toe-passen. -Op 1 November a.s. looftt de termijn van indiening voor de lijsten over het tweede kwartaal van 1942 af. dus over de maanden April, Mei en Juni. Belanigheltlbendep dienen er dus voor te zor- gen, dat de lijsten over het tweede kwartaal op tijd dus uiterlijk op 31 October a.s. - bij het betro-'kken orgaan volledig in-gevuld zijn ingezonden. Venzuim kost hier geld.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1942 | | pagina 1