Europeesche oorlogsoeconomie. Buitenland No. 10.422 VRIJDAG 18 SEPTEMBER 1942 82e Jaargang I. VAN DE SANDE ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIE BLAD VOOR ZEEU WSCH-VLAAN DEREN DUITSCH WEERMACHTSBERICHT. Zware afweergevechten bij Woronesj ITALIAANSCH WEERMACHTSBERICHT VERBITTERDSTE SLAG VAN DEZEN OORLOG. DEZE WEEK ISgDE VERDUISTERIN6SWEEK Waarschuw Uw buurman, als hij de verduisteringsvoorschriften overtreedt. Wijs hem zoo noodig op- de gevaren, welke hierdoor kunnen ontstaan. ''Als gij een waarschuwing ontvangt door de nalatigheid van U zelf of een der leden van Uw gezin, wees dan dankbaar en zeg niet: Waar bemoei je je mee. Goed verduisterd, goed beschermd. E- -E WATEREN VOOR DE SCHEEPVAART GESLOTEN. WEEKPRAATJE. In den Hospitaaltrein. 4 3 2 10 0. Verschijnt iederen Maandag-, Woensdag- en Vrljdagavond Prijsverhooging advertentien toegestaan door het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart onder No. 16236 N. P. d.d. 24 Maart 1942 - AbonnementsprijsBinnen Terrfteuzen f 1.42 per 3 maandenbuiten Terneuzen f 1.73 per 3 moanden. Bij vooruitbetaling 1 6.60 per jaar. Uitgeefster N.V. Firma P. J. VAN DE SANDE Televoon 2073 - Giro 38150 COURANT ADVERTENTIEN Per mm 10 cent, minimum per advertentie f 1.50 Rubriek kleine advertentien 1-5 regeis 60 cent; iedere regel meer 12 cent; maximum 8 regeis Dienstaanbiedingen en dienst- aanvragen 1-5 regeis 52 cent, iedere regel meer 1 0 cent Met vermelding brieven of adres bureau van dit blad 1 0 cent meer. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, dat op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien uiterlijk 10 uur v. m. op den dag van verschijning. DIRECTEUR: HOOFDREDACTEURN.J. HARTE TERNEUZEN - TELEFOON 2298 In de National-Zeitung herinnerde dezer dagen, schrijft de N. R. Crt., staatssecretaris Dr. Landfried er opnieuw aan, dat ..Duitsch- land en zijn bondgenooten den oorlog met alleen voeren ter verzekering" van nun levens- rulxnte maar opdat alle landen van Europa, bevriid van de bolsjewistische bedreiging, in nauwe vertrouwelijke oeconomische SBmen- werkin'g een levjen kunnen leiden, dat aan bun behoeften en eigen aard beantwoord" Slechts door de vorming en verzekering van een Europeesche ceconomie der groote ruimte kan de door de Angelsaksische mogendheden na>^estreefde versnippering en machtsberoo- ving van Europa vermeden worden. Dien- overeenkomstig voelt Duitschland zich voor ^et wel en wee der andere Europeesche lan den verantwoordelijk. Ondanks zijn door den oorlog tot het uiterste gespajnnen oeconomi- schen toestand, streeft het er met alle krach- ten naar de verzorging van deze landen te verzekeren, hun hulp te verleenen bij de ont- wikkeling van hun huishoudingen en, voor- zoover zij aan den strijd deelnemen, mede te werken tot de dekking van hun wapenings- behoeften. In het communique, waarin de Duitsche bevolking voor het winterseizoen verhoogde brood- en vleeschrantsoenen in het vooruit- zicht werden gesteld, kon er op gewezen worden, dat dit mede daardoor mogelijk ge- worden was, dat de in geheel Etrropa/ naar het voorheeld van den Duitschen en Italiaan- schen productieslag genomen maatregelen tot vergrooting van de landbouwproductie meer en meer hun uitwerking beginnen te doen gevoelen. Duitschland kan dientengevolge zijn leveranties van graan aan verscheidene Europeesche gebieden aanzienlijk verlagen, vergeleken met- den geweldigen omvang der laatste twee jaren. Het was echter niet het eenige oeconomische vraagstuk, dat de Duitsche leiding vo-or zich en voor Europa op te lossen had. Eigenlijk in alle richtingen stuit zij op ontzaglijke be hoeften aan goederen en werkkrachten en ook om daaraan tegemoet te kunnen komen, moet zij een nimmer aflatend beroep op de overige Europeesche volkeren doen, op hun begrip voor den zin van den strijd, dien Duitschland voert en op hun bereidwilligheid tot mede- werking, ook dan wanneer de omstandigheden deze voor het oogenblik minder aanlokkelijk maken. Zoo betoogt Dr. Landfried, dat Duitschland niet alleen moet verwachten, dat zijn handels- partners begrijpen, dat tegenleveranties met moeilijkheden gepaard gaan en dikwijls op zich moeten laten wachten, maar zich daar- boven verheffen in het besef, dat zij door begrip te toonen voor de eischen van het oogenblik', aanspraken verwerven om na den oorlog te mogen medewerken aan de oplossing van de groote vraagstukken, welke "aan de Europeesche oeconomische gemeenschap zul- len worden gesteld. Wijzend op de voordeelen van een vereen- voudigd Europeesch betalingsverkeer onder- richt hij, hoe de stijging van de clearingspit- sen ten gunste van sommige landen een onder de oorlogsomstandigheden Amvermijdelijk ver- schijnsel is, terwijl na den oorlog de tegoeden in vollen omvang ter beschikking zullen staan voor het betrekken van goederen en dan wel come reserves zullen vormen voor de ontwik- keling van de Europeesche huishouding. Tevens herhaalt hij de waarschuwing van Die Fischbdck, dat ongegronde prijsverhoogingen op den duur tot veranderingen in de valuta- verhoudingen met de betrokken landen zullen moeten leiden: ,,Ervan afgezien, dat stabiele prijzen ook de uitvoering van de binnenland- sche oeconomische taken verlichten, ver- zwaart hun ontbreken zoodoende de oecono mische -samenwerking van Europa. In het algemeene" Europeesche belang, als ook in het belang van de afzonderlijke landen ligt het daarom, aan de handhaving van de prijzen in Europa met alle krachten mee te werken." Dan is er echter de kwestie van de behoefte aan werkkrachten. Gouwleider Sauckel, de algemeene gevolmachtigde voor de tewerk- stelling van werkkrachten, heeft daarover nog pas gesproken op het te Weimar gehouden congres van leaders van arbeidsbureaux in het Duitsehe Rijk. Hij herinnerde er hij deze gelegenheid aan, dat de Fuhrer hem 'de opdracht gegeven had de Duitsche wapenindustriede vereischte arbeidskrachten te verschaffen en den Duit schen soldaat de tot waarborging van de eindoyerwinning noodzakelijke wapens te ge- ven. Op grond hiervan was spr. verplicht de hardste eischen te stellen aan alle Duitschers niet alleen, maar ook aan de voor de wapen industrie bestemde buitenlandsche arbeids krachten. De Frankfurter iZeitung schreef onlangs, dat ,,de inzet van buitenlandsche arbeiders in de Duitsche oorlogsoeconomie in zijn afrne- tingen allang de lijst van eenvoudige buur- hulp te buiten was gegaan en tot een beweging van eontinentale beteekenis, tot een moderne volksverhuizing geworden was". Het blad gebruikte de vergelijking van legers, die weliswaar niet aan bet eigenlijke strijdfront werden ingezet, maar in de leeggeloopen arbeidsposities. Het ontveinsde zich niet, dat de innerlijke deelneming van deze ,,bondge- nooten" verschillend was. Edoch: Duitschland heeft met Italie en zijn andere bondgenooten den strijd tegen het bolsjewis- me op zich genomen, de Duitsche soldaten en hun bondgenooten vechten hem op de slag- velden uit. Daardoor ontstaat voor alle naties en volkeren van Europa, die de gewapende beseherming van de bondgenooten genieten, een onontkoombare verplichting, die wanneer ook niet door gewapende hulp, dan tenminste door arbeidshulp moet worden gedelgd. Juist dit motief voor den inzet van den arbeid in Duitschland zal in de eerstkomende maanden in het naburige Europeesche buitenland veel sterker dan tot dusver in acht genomen moe ten worden. Voor vele landen was de arbeid in Duitschland totdusver een gemakkelijk middel, de werkloosheid van het eigen land te verminderen of geheel te doen verdwijnen. (A1 is ook de Frankfurter Ztg. niet blind voor het mede door gouwleider Sauckel gewraakte bezwaar der bezette gebieden, dat men geen werkkrachten kan missen, daar deze nopdig zouden zijn hij den algemeenen opbouw. Red. N.R.C.). Dat is thans overal bereikt. maar het Rijk behoeft nog meer arbeidshulp. Daar om moet thans ook in de landen van Europa buiten Duitschland de faze van den inzet van den arbeid beginnen, die-in het Rijk te barer tijd op de opheffing van de werkloosheid aan- sloot: de mobilisatie van de reserves. De Frankfurter Ztg. is overtuigd, dat zich door stillegging van onbelangrijke bedrijven en takken van industrie, door intensiveeren en langeren arbeid van ieder in de onontbeer- lijke takken, door rationalisatie van den arbeid en anderszins ook buiten Duitschland nog vele werkkrachten laten ..uitkammen". Ongetwijfeld is ook daar een zeker minimum aan arbeid en dus ook aan arbeiders vereischt om in de noodzakelijke behoeften te voorzien. Maar alle werkzaamheden, die daar boven uitgaan, en op de toekomst berekend zijn, moeten in deze faze van den oorlog worden achtergesteld hij de behoefte aan werkkrach ten voor de Duitsche \yapenindustrie. Eerst moeten de wapens gesmeed worden, die ook den bezetten gebieden op den duur den vrede moeten verzekeren, eerst daarna kan aan den wederopbow begonnen worden. Vandaar mag de eisch worden gesteld, dat dadelijk na de levensbehoeften van de bezette gebieden en die van de bezetting de inzet van den arbeid in Duitschland den voorrang heeft. Toen gouwleider Sauckel in dit voorjaar zijn functie aanvaardde, waren er ongeveer drie en een half millioen huitenlanders in Duitschland werkzaam. Thans nadert het aantal de zes millioen. Weldra zal iedere vierde werker in Duitschland een buitenlander zijn. Voor de intrede van den winter zullen echter, niet alleen uit het buitenland, maar ook uit Duitschland zelf, nog meer krachten voor de wapenindustrie gemobiliseerd worden. De opleiding van ongeschoo-lde krachten en nieuwigheden op het gebied van de loonpolitiek zullen de productiviteit van den arbeid moeten opvoeren. ,,Nog meer krachten moeten overal in het Duitsche machtsbereik gemobiliseerd worden en dan moeten alien tot verhoogde prestaties komen". Het opperbevel der Duitsche weermacht maakte Donderdag bekend: Aan den Terek duren de gevechten tegen taai vijandelijk verzet voort. Tegenaanvallen werden afgeslagen. De strijd om de versterkte stad Stalingrad vordert onweerstaanbaar. Aan het Don-front werden aanvallen van den vijand door Hon- gaarsche troepen in tegenaanvallen afgesla gen. Enkele vijandelijke geveehtsgroepen wer den vemietigd of gevangen genomen; 24 tanks werden vernietigd. Ook Woensdag zijn de pogingen van den vijand om het bruggehoofd van Woronesj te nemen, in zware afweergevechten mislukt. De vijand leed zware verliezen. In het gebied van Rsjef mislukten vrrj zwakke vijandelijke aanvallen. De vijand verloor 21 tanks. Aan het front hij Moermansk leidde een omsingelende aanval tot de vemietiging van een bataljon van een vijandelijke rendier- brigade. Bij pogingen om boven de bezette gebieden in het Westen en boven Noord-Duitschland te vliegen, verloor de Britsche luchtmacht Woensdag 4 vliegtuigen. Woensdagnacht vielen .formaties Britsche bommenwerpers het Rijnsch-Westfaalsche gebied aan. De bevolking leed verliezen. Vooral in woonwijken van verscheidene plaat- sen ontstonden branden, materieele schade en schade aan gebouwen, 37 der aanvallende bommenwerpers werden neergeschoten. Lichte Duitsche gevechtsvliegtuigen plaat- sten overdag voltreffers op indnstrieele- en verkeersinstallaties aan de Ehgelsche Zuid- kust, alsmede op een Britsch troepenkamp op de Orkaden. In den nacht werden voor den oorlog belangrijke doelen in Oost-Engeland met brisant- en brandbommen bestaokt. KATSJALINSK Wolga ^'WsJOEGA GOEMRAK S /feTX-UN- Woiga-Dcn arpo KALATSJ WOROPO KRIWOMQESGIN5K mjE RWLENNAJ A Spoorwegen Straatwegen DUITSCH - AANVALSFR0N7 KAART VAN PELT DE OMSING ELI.N"G VAN STALINGRAD WORDT VOORTGEZET. On het kaartje is met dikke zwarte lijn het Duitsche aanvalsfront op Stalingrad aangegeven. De twee uiterste vleugels van den mid- densector die langs den spoorweg via Wo- roponowo opereerden zijn in de zuidelijke voorsteden van Stalihgrad doorgedrongen. Het middenfront heeft eveneens contact gekregen met de Noordelijke en Zuide lijke Duitsche eehheden. Stalingrad wordt nu van drie zijden ingesloten. De stad en vesting Stalingrad (voonheen Zariszyn of TzariSyn genoemd) telt 500 duizend inwoners, is een belangrijke indus- triecentrum en wordt de stapelplaats van het Beneden-Wolgasrehied genoemd; men vindt er groote hout- en vischmarkten, machine- en wap.enfahrieken. ARTILLERIE-ACTIE IN EGYPTF. Activiteit van artillerie en verkenningstroe- pen aan het Egyptische front. De luchtmacht viel vijandelijke pantserafdeelingen hevig en doeltreffend met hommen en mitrailleurvuur aan. Een Britsch vliegtuig werd door de luchtdoelartillerie van een groote eenheid neergeschoten. Vier vliegtuigen werden door Duitsche jagers, 2 door onze jagers neerge schoten. Een van onze duikbooten is niet op haar basis teruggekeerd. De familieleden der be- manning zijn verwittigd. Vijandelijke vliegtuigen wierpen t.alrijke brisant- en brandbommen op de stad Ben- ghasi neer en veroorzaakten beperkte schade aan enkele huizen. Van de burgerbevolking werden 3 personen gedood en enkelen gewond. STRIJD OP MADAGASCAR GESTAAKT. S.P.T. meldt uit Londen: De striid op Madagascar is gestaakt. deelt het Britsche opperbevel aldaar mede. Reeds Woensdag leidde de Fransche gouverneur-generaal, Annet, besprekingen dienaangaande in, De Britsche troepen zijn begonnen met de vreed- zame bezetting van de strategische punten BRITTEN REKENDEN OP HULP VAN PARACHUTIST EN Bij landingspoging op Afrikaansehe kust. (V.P.B.); De correspondent van het Ro- meinsche ochtendblad Messagero, die oog- getuige is geweest van de Britsche landings poging nabij Tohroek, seint aan zijn blad in- teressante bijzonderheden over deze onder- neming. De correspondent hoorde het alarm, dat langs de geheele kust van Cyrenaica werd gegeven, te Bardia. Reeds eerder had hij het motorgeronk van verschillende golven Engel- sche en Amerikaansche bombardementsvlieg tuigen vemomen. Er hing een zware mist en het uitzicht was slecht. Via den weg langs de kust bereikte hij Tohroek. Op het tooneel van de eerste landing, Marsa El Auda, ten Oosten van Tohroek, was het drama reeds ten einde. De grond lag bezaaid met gesneu- velden. De aan land gezette Engelschen waren nog terwijl zij zich verzamelden, mid den in het vuur der machinegeweren van de kustverdediging geraakt. Bij Marsa Umm Ses Sciause, ten Westen van Tohroek, ver- dedigde eenige honderden Britten, die reeds omsingeld waren, zich met de zee in den rug. De Engelsche landing in dit gebied werd be- gunstigd door het grillige karakter van de kust, die hier tal van baaien telt. In den tijd van de Britsche bezetting werden deze baaien gebruikt als aanlegplaatsen voor Britsche transportschepen. De diepste dezer baaien is Mersa Umim El Sciause, waar de Britten na hun landing voor eenigen tijd vasten voet kon- den zetten. Zij slaagden er in, zich voor vier uren vast te zetten in eenige wadi's, An de hoop dat hulp zou opdagen van andere lan- dingstroepen of van parachutisten. De Brit sche parachutisten werden het eerst waarge- nomen door Duitsche troepen. Onder de En gelsche gevangenen zijn verschillende troepen- deelen vertegenwoordigd, die in den afgeloo- pen winter deel uitmaakten van het gamizoen der vesting Tohroek, Highlanders, Royal Northumberland Fusilliers en het elfde marinebataljon, enz. Het doel van deze dub- bele flankaanval is blijkbaar geweest Engel sche oorlogsschepen, die op de reede van Tohroek lagen, in de gelegenheid te stellen den haven binnen te loopen. Kustbatterijen en luchtwapen hebben de vijand de zwaarste verliezen toegebracht. Een destroyer kreeg een voltreffer in de munitiekamer. Een twee- de draaide eenigen tijd om zijn as en ging toen onder, een derde destroyer dreef den volgenden morgen nog met zware slagzij rond om tenslotte eveneens te zinken. Eh AMERIKAANSOHE GRIEF JEGENS FRANKRIJK. S.P.T. meldt uit Washington: Cordell Hull, de Amerikaansche minister van buitenlandsche zaken, heeft Dinsdag den Franschen ambassadeur in Washington, Henri Haye, ontvangen en dezen bij die gelegenheid meegedeeld, dat de Amerikaansche regeering niet kan goedkeuren, dat op het oogenblik groote menigten Franschen in Duitschland te werk worden gesteld. DE STRIJD OP DE SALOMONSEILANDEN LEEFT OP. Het ministerie van oorlog te Washington deelt in een communique mede, aldus S.P.T., dat in den nacht van 14 op 15 September de Japanners landingen hemjen uitgevoerd op bet eiland Guadalcanal met het doel te trach- ten dit tot de Salomons-archipel behoorende eiland te heroveren. De vijand trachtte het vliegveld te bezetten, doch kon na hevige ge vechten worden teruggedrongen. Ondertus- schen vielen Amerikaansche vlootstrijdkrach- ten ten Noorden en Noord-Westelijk van het eiland gelegen Japansche steunpunten aan, hetgeen echter de landingen niet kon verfain- deren. Uit de frontberichten is op te maken, dat de Amerikaansche stellingen zich nog in geallieerde handen bevinden. Het communi que deelt hieromtrent echter geen bijzonder heden mede. De speciale correspondent van Reuter op de Salomons-eilanden verwacht in de naaste toe komst weer een grooten slag in dit gebied. Hij baseert deze veronderstelling op het feit, dat aan beide zijden hergroeoeeringen en ver- sterkingen van de strijdkrachten zijn aange- bracht in de periode na den laatsten grooten zee- en luchtslag. Naar de Engelscbe nieuwsdienst meldt, heeft generaal Mac Arthur bekend gemaakt, dat generaal-majoor G. C. Kenney benoemd is tot bevelhebber van de geallieerde lucht- striidkrachten in het Zuid-Westelijke deel van den Stillen Oceaan. Generaal-majoor Kenney neemt het commando over van luitenant-ge- neraal Brett, die een nieuwe functie gekre gen heeft. Voorts is generaal-majoor Royce ontheven van zijn taak als chef van den ge- nqralen staf der luchtmacht onder luitenant generaal Brett. Hij zou in de Ver. Staten een nieuwe taak toebedeeld krijgen. De nieuwe bevelhebber der geallieerde luchtstrijdkrachteri in bet Zuid-Westelijke deel van den Stillen Oceaan is een geboren Canadees. Hij is 43 jaar oud en sinds 1937 bij de Amerikaansche luchtmacht. Het persbureau Information meldt uit Ber- lijn: In militaire kringen alhier zeide men Dins dag van de situatie bij Stalingrad, dat de bol- sjewisten in dit gebied op het oogenblik een grooter terrein bezet houden dan de Duit schers, die hier in drie wiggen zijn doorge drongen. Steeds weer wordt er op gewezen, hoe wan- hopig deze stad wordt verdedigd door de bol- sjewisten en men verklaart, dat de slag om Stalingrad ongetwijfeld een der grootstq en verbitterdste en daarmee ook bloedigste in dezen oorlog is. Als de inneming van Stalingrad al niet zoo vlug gaat als men wellidht in leekenkringen heeft verwacht, dan ligt dit aan de zorgvul- digbeid, waarmee de Duitsche leiding haar troepen in den strijd heeft geworpen om zoo- veel mogelijk menschen te sparen, zoo zeide men hier- van bevoegde zijde. De tegerfctand van de bolsjewisten in Sta lingrad is dusdanig, dat de Russen letterlijk stuk voor stuk doodgeslagen moeten worden. Daar de bruggen naar den Oostelijiken oever van de Wolga zijn afgebroken, kunnen de bolsjewisten ten hoogste nog probeeren zich zwemmend in veiligheid te brengen, maar dan zouden zij zich blootstellen aan de machine geweren van hun kameraden op den Ooste- lijken oever. De bolsjewisten staan derhalve voor de keus door de. Duitsche of door hun eigen kogels te vallen. In verband met binnen afzienbaren tijd te verwachten einde van den strijd om Stalin grad omschriift men in militaire kringen de doeleinden van het Duitscbe zomeroffensief van dit jaar aldus, dat men 'in de eerste plaats de verovering van het geheele Don-gebied en van de rest der Oekraine op het oog had, waar het vruchtbare gebied der .zwarte aarde" voor de Ceding der bolsjewisten van zeer bij- zondere beteekenis is. Ook was men voor- nemens alle industrieele grondstoffen en de wapenindustrie van deze belangrijke gebieden met inbegrip van Stalingrad in Duitsche han den te "krijgen. Als het tweede oogmerk van het Duitsche zomeroffensief noemen de militairen de be- rooving van de bolsjewisten van hun Kauka- sische olie. Daaraan voegt men toe, dat deze gebieden ten slotte niet alleen ontnomen wor den aan den tegenstander, maar bovendien nog worden ingelijfd bij bet Duitsche bewape- ningspotentieel/ Indien men er in slaagt, aldus de Wilhelm- strasse, den geheelen Kaukasus, die even groot is als het oude Duitsche rijk, van den romp der Sovjetunie af te scheiden, kan men zeggen, dat de offensieve kracht van de bol sjewisten hoogstwaarschijnlijk is uitgescha- keld voor dezen oorlog. Over de mogelijkheden tot gebruik van de Duitsche en verbonden troepen, die vrij komen na den val van Stalingrad, hult men zich hier in zwijgen. In aansluiting op het weermachtsbericht -H De Marinebevelhebber van Nederland deelt op grond van artikel 5, alinea I iftinuner 2, alinea 2 van de Verordening nr. 100/41 van den Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandsche gebieden over bijzondere niaatregeien inzake de kust- bescherming mede: De West-Friesche Waddenzee, de wate- ren van Zeeland en het Hollandsch Diep tot aan de brug over den Moerdijk, zijn met onmiddellijken ingang van zons- ondergang tot zonsopgang voor de ge heele scheepvaart gesloten. Overtredin- gen worden gestraft volgens artikel 7, alinea 2 van de Verordening nr. 100/41. vemeemt het D.N.B., dat de frontale aanval op Stalingrad onweerstaanbaar voortgaat. In weerwil van den plotselingen regenval zijn de Duitsche troepen de stad verder binnenge- drongen. Zij leveren daar zware gevechten, die hooge eischen stellen aan de soldaten, doordat de aanval niet in een geheele linie kan worden ondernomen, maar door afzonder lijke stoottroepen moet worden gedaan. De bolsjewisten hebbep ieder huis, iedere binnen- plaats en iederen tuin in hun verdedigingsstel- sel betrokken, hindernissen, versperringen en mijnvelden aangelegd en vooruitspringende deelen van de stad tot sterke steunpunten gemaakt, die door flankvuur het terrein be- heerschen. Door vliegtuigbommen, artillerie en granaatwerpers moeten deze nesten van tegenstand rijp voor den stormaanval worden gemaakt, terwijl infanterie en pioniers met onfplofbare middelen en vlammenwerpers na- deren om het werji te voltooien. RIJKSMINISTER DR. GoBRELS OVER DEN DUUR VAN DEN OORLOG. In Das Reich publiceert dr. Gobbels een hoofdartikel ,,De steile weg opwaarts", waarin hij zich bezig houdt met de vraag van den vermoedelijken duur van den oorlog. Overal aldus de minister, ziet men de din- gen thans realistischer dan in den aanvang. Duitschland heeft den oorlog van den beginne af van den realistischen kant gezien en er steeds voor gezorgd hem niet te licht maar ook niet te zwaar op te nemen. Wij zien in den strijd een gewel- dig tragisch volkerendrama, dat wij met in- spanning van onze geheele nationale kracht tot een zegevoerend einde moeten brengen en van welks afloop het afhangt, of wij in on- beperkte mate zelfbeschikking zullen verwer ven of zullen ondergaan. Het spreekt van- zelf, dat het daarbij niet onverschillig is, hoe- lang de oorlog duurt. Maar de vraag staat in geen verhouding tot het feit, dat wij den oorlog moeten winnen en dat daarvoor alle voorwaarden aanwezig zijn. De vraag naar den duur van den oorlog wordt meestal door den steller van de vraag in zijn wenschvoorstelling bepaaid. Zij is bijna altijd afhankelijk van wat de individu van den afloop van den oorlog verwacht. Een definitief antwoord kan men niet geven. Maar de ervaring leert, dat oorlog en vrede vaak niet komen, wanneer men ze dichtbij waant, en dat ze er even vaak plotseling zijn, wan neer men ze niet verwacht. Geen Engelsche bewering, aldus Gobbels, is zoo dom als deze, dat men alle slagen kan verliezen om den laatsten te winnen. Dit klopt alleen, wanneer een overwinnend volk, zooals wij in 1918, de noodlottige fout begaat vrij- willig afstand te doen van den troef van de gewonnen veldslagen. Duitschland heeft thans zooveel van dergelijke troeven in de hand, dat het niet behoeft te vreezen voor den afloop van den oorlog. No'oit eerder in de geschie- denis heeft zich een oorlogvoerende mogend-- heid in een betrekkelijk zoo korten tijd zoo veel voorwaarden voor cLe overwinning ge- schapen. Terwijl Duitschland altijd nog in het offen- sief is gebleven, bestond de wijsheid van den tegenstander in het telkens wachten op den winter om een rustpoos te krijgen. Wij zouden ook niet weten, hoe en waarom de loop der dingen kan veranderen, want iedere nieuwe zomer heeft ons oorlogspotentieel op ieder gebied vergroot. Wat hijvoorbeeld grondstof fen en wapenen betreft, staan wij er thans veel en veel gunstiger voor dan in het begin van den oorlog, om nog te zwijgen van het aantal en de hoedanigheid van onze geschool- de troepen. De Anglo-Amerikaansche mo gendheden zijn zelfs bij de grootste inspanning waarvan zij nog ver verwijderd zijn, niet tegen ons opgewassen en de aan menschen en grondstoffen zoo rijke Sowjet-unie is al zoo- zeer geamputeerd, dat haar oorlogs-potentieel op zijn minst beslissend verzwakt genoemd mag worden. Minister Gobbels besluit met de woorden: waarom zouden wij den toestand rooskleu- riger zien dan hij is? Hij geeft ons toch al alle kansen op de overwinning. Nog veel offers en veel inspanning zullen van ons gevergd worden, maar wij achten het juister het publiek tijdig daarop opmerkzaam te maken, opdat noch wij noch ons volk in eenig opzieht misleid worden. Een steile weg op waarts ligt nog voor ons. Maar wij gelooven, dat die eerder wordt afgelegd door 'n volk, dat door !n jarenlange harde oefening in het he- klimmen getraind is dan door een volk, dat hej bergklimmen slechts op de vlakte heeft leeren kennen. Wij hebben geen aanleiding, ons zelf of de wereld iets voor te praten. Wfj zijn ons volkomen bewust van onze taak, maar ook van onze kansen. Wij weten wat wij wil- len. Maar, wat nog belangrijker is, wij willen ook wat wij weten". DE SLAG BIJ MIDWAY. Volgens den Britschen berichtendienst heeft het Amerikaansche vlootcommando thans toe-' gegeven, dat in den slag bij Midway het Ame rikaansche vliegkampsehip *,,Yorktown" tot zinken is gebracht. Socialisme is een begrip waarover in den loop der jaren reeds heel wat gesproken, ge- schreven en gestreden is. Dit bewiist, dat de beteekenis ervan in tal van gevallen wel zeer In den hospitaaltrein waar de gewonde strijders goed verzorgd in hun helder witte bedden liggen, schuifelt een verpleegster tus- schen de bedden door. Het is'een Hollandsch meisje, dat zich vrijwillig gemeld heeft, om deze taak op zich te nemen. Dag in dag uit gaat het voort, van plaats tot plaats, altijd maar weer gewonden opnemen en verder transporteeren Zoo g&at het ook hij de Nederlandsche Ambulance. Ook hier werken dag aan dag Nederlanders en vaak onder zeer moeilijke omstandigheden om gewonde soldaten te helpen. Dat is een arbeid die Uw steun verdient. Steunt daarom zoo veel mogelijk de Neder landsche Ambulance. iStort Uw bijdrage op girorekening 87600 Nederlandsche Ambulance Koninginnegracht 22, 's-Gravenhage. Wij blijven vragen. Ja, landgenoot, wij hou den niet op. Wij blijven uw steun vragen voor ons fonds. Immers in het Oosten woedt de strijd voort. Nog steeds geeft de bolsjewist zich niet gewonnen, nog steeds biedt hij ver- beten tegenstand. Nog steeds kampen aan het front ook onze mannen voor de vrijheid van Europa. Zoolang dit het geval is, blijven wij uw aandacht op ons gironummer vestigen, want steeds meer pakketten moeten aan onze dappere Oostfrontstrijders gezonden worden. Wij blijven vragen, van alle goede vader- landers, dus ook van u, een flink bedrag op girorekening 432100 ten name verzorgings- fonds Vrijwilligerslegioen Nederland"? ko ninginnegracht 22, te 's-Gravenhage. uiteenloopend moet zijn geweest. Als regel kan worden gezegd, dat de verklaring van het begrip ,,iSocialisme" gebaseerd werd op de positie, zoowel economisch als inaatschappe- lijk bedoeld, welke door hem die zijne inter- pretatie er van gaf werd ingeromen. Zoo wekte de een den indruk, dat het een soort liefdadlgheid was, uitgeoefend door ue „betere standen". Vooral zoo tegen het einde van de vorige eeuw uitte zich dit in sommige geval len door het uitreiken van soep of levensmid- delen aan de gezinnen van arbeiders. Dat daarmede de bevestiging werd geleverd, dat deze arbeiders in feite onvoldoende voor hun arbeid betaald werden, bracht deze bedrijvers en vooral bedrijfsters van dit „socialisme" niet uit hun evenwicht. Een gunst aan de arbeiders bewezen is tSocialisme al evenmin, zooals vele bedrijfs- leiders ook nu nog denken. Van arbeiderszijde bezien, ontaardde het begrip tot een vermeend recht om allerlei eischen te stellen, terwijl daartegenover het begrip van evenredige plichten steeds minder helder werd gezien. Wat is dan „Socialisme", in zijn meest een voudige beteekenis Naar onze meening niets anders dan de meest primitieve vorm van rechtvaardigheid van den enkeling tegenover de gemeenschap en omgekeerd, van de ge meenschap tegenover den enkeling. De Nederlandsche Volksdienst en het Neder landsche Arbeidsfront zijn organisaties, die in de dagelijksche uitoefening hunner werk zaamheden dit soort socialisme van de daad uitoefenen en het in het licht van de open- baarheid plaatsen. De voorbeelderi hiervoor liggen voor het grijpen. In nauwelijks twee jaren tijd zijn een aantal sociale maatregelen van kracht ge worden die het algemeen belang in hooge mate dienen en tegelijkertijd een uitgesproken sociaal karakter dragen. Noemen wij als voorbeeldenhet ziekenfondsbesluit, de instel- ling van het bevallingsgeld, de verhooging van de invaliditeits- en ouderdomsrente, het huur- besdhermingsbesluit. Dit zijn maatregelen waarvan ieder Nederlander profiteert, onge- acht het feit of hij al dan niet georganiseerd. is of was. Socialisme van de daad wordt door het N.A.,F. gebracht en regelmatig uitgebreid op een wijze, die alien werkers moet doen in- zien, dat hier wat anders wordt beoogd dan het voeren van klassenstrijd. Hier wordt lijn- recht gericht op het kweeken van arbeids- kameraadschap. Men moet maar eens kennis nemen b.v. van wat dagelijks in de bureaux van het N.A.F. wordt verricht. Talrijk is het aantal gevallen waarin moeilijkheden worden opgelost. De afdeeling Rechtsbescherming treedt doorgaans op tot wederzijdsche voldoening van den wer ker en den patroon. Ook de afdeeling geldzaken verricht regel matig uitermate nuttig werk, in gevallen waarvoor vroeger geen oplossing te vinden was. In deze en tal van andere zaken weet het Arbeidsfront raad te schaffen en het komt bij hen, die met de uitoefening van de practijk zijn belast, nooit voor, dat zij op eenigerlei wijze aan liefdadigheid denken. De werker van tegenwoordig, die nauwkeu- riger heeft kennis genomen van de vele sociale maatregelen welke zijn ingevoerd, dan in den regel het geval is, zal tot de erkenning moeten komen, dat de nieuwe tijd reeds ten deele zijn komst heeft aangekondigd. De tijds- omstandigheden zijn helaas niet gunstig om iedereen voldoende begrip ervoor te dpen ge voelen. Daarvoor staan teveel andere maat regelen, welke door den oorlogsnoodzaak wor den afgedwongen in den weg. Maar deze zul len, na het vallen van het laatste schot in dezen oorlog hun einde vinden, waarna den weg opwaarts naar waar socialisme voor ieder werkqr zal zijn gebaand, welke weg dan ook door alien zal worden betreden. Door alien. Wij zullen dus samengaan, eensgezind en alien in hetzelfde marschtempo. Ook dat zullen de meeste Nederlanders moo- ten leeren. Te veel had hier ingang gevonden de stelling: Ieder voor zich en God voor ons alien! Deze in wezen zelfzuclitige levensregel sloot in, dat men lievem alleen ging dan te- zamen. Het alleen-gaan was vaste wet ge- worden. Welnu, in den Arbeidsdienst wordt aan jonge mannen een juist besef van saamhoorig- heid- en het gemeenschappelijk drager van elkanders lasten regelmatig voorgehouden. Wanneer zij na volbrachten diensttijd weer in eigen kring terugkeeren zullen zij tegen- over het nieuwe in de wereld niet vreemd staan, maar er volledig mede bekend zijn. Zij worden richtingswijzers voor hunne oudere arbeidskameraden.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1942 | | pagina 1