Duitschland wint op alle fronten. Buitenland No. 10.421 WOENSDAG 16 SEPTEMBER 1942 82e Jaargang I. VAN DE SANDE ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN „HERRENVOLK". BIJ ROSENBERGS WAARSCHUWING. DUITSCH WEERMACHTSBERICHT. 19 schepen tot zinken gebracht. Versterkte hoogte ten Oosten van Noworossiisk genomen. Stormloop op Stalingrad voortgezet. ITALIAANSCH WEERMACHTSBERICHT DEZE WEEK IS DE VERPUISTERINGSWEEK Wie niet goed verduistert, is mede verantwoordelijk voor slachtoffers, die bij vergissing getroffen worden. Dat wilt ge toch niet? Een oogenblik van onbedachtzaamheid (Uw zolderraam was geheel onver- duisterd en de lamp bleef per ongeluk branden) kan maken, dat men jaren schreit. Goed verduisterd, goed beschermd. -s Hoe dikwijls reeds Verschijnt iederen Maandag-, Woensdag- en Vrijdagavond Prijsverhooging advertentien toegestaan door het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart onder No. 16236 N. P. d.d. 24 Maart 1942 - AbonnementsprijsBinnen Terneuzen f 1.42 per 3 maandenbuiten Terneuzen f 1.73 per 3 masnden. Bij vooruitbetaling f 6.60 per jaar. Uitgeetster N.V. Firma P. J. VAN DE SANDE Teleioon 2073 - Giro 38150 DIRECTEUR: TERNEUZENSCHE COURANT ADVERTENTlMNPer mm 10 cent, minimum per advertentie f 1.50 Rubriek kleine advertentien 1-5 regels 60 cent; iedere regel meer 12 cent; maximum 8 regels Dienstaanbiedingen en dienst- aanvragen 1-5 regels 52 cent, iedere regel meer 1 0 cent Met vermelding brieven of adres bureau van dit blad 1 0 cent meer. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen vermirfderd tarief, dat op aanvraag verkrijgbaer is. Inzending van advertentien uiterlijk 10 uur v. m. op den dag van verschijning. HOOFDREDACTEUR: N.J. HARTE TERNEUZEN - TELEFOON 2298 Duitschland edscjht gieep slavenarbeid van andere volk®11®11. Het is een veelverspreide leuze der anti- Duitsche en anti-nationaal-socialistische pro paganda dat een overwinning van Duitsch land voor voor de Europeesche volkeren zoo gevaarlijk zou zijn, omdat de Duitschers zich dan als een ,,Herrenvolk" zouden gedragen en alle andere volkeren in het zweet ,huns aanschijns voor zich zouden laten werken. Nog afgezien van het feit, dat zulks in lijn- rechten tegenspraak zou zijn met de principes van het nationaal-socialisme, dat alleen heil ziet jn door eigen arbeid verworven en in stand gehouden rijkdom, en ook afgezien Van de verklaringen,. welke de Piihrer en verschil- lende ministers van het Duitsche Rijk dien- aangaande reeds eerder hebben afgelegd, is het wel belangwekkend nog eens te wijzen op het perfide element van deze propagandis- tische lastercampagne van de Bntsche radio- uitzendingen, in verband met een rede, welke de algemeen gevolmachtigde voor de tewerk- stelling, gauwleider iSauokel dezer dagen heeft gehouden op een congres te Weimar van de leiders van alle arbeidsbureaux in het Groot-Duitsche Rijk.* Sauckel dan stelde vast, dat er voor gezorgd moet worden, dat de verzorging der buiten- landsche arbeiders in Duitschland zoo is, dat zij hun hoogste arbeidsprestaties kunnen leve- ren. ,;Het Duitsche volk moet er evenwel voor zorgen, dat men het niet kan verwijten, dat het de menschen behandelt, zooals de Engelschen of de bolsjewieken dit doen". Eh juist daarmede heeft deze spreker den spijker op den kop gestagen. Engeland, dat in een langdurige campagne den Duitschers het woord ,,Herrenvolk" met een .onaangename ne'venbeteekenis heeft aan- gewreven, heeft zelf door de eeuwen heen niet veel anders gedaan dan vreemde volke ren onderworpen, verdrukt en uitgezogen. En wanneer de Britten een overwonnen volk dan al eenige gunsten toestonden, zoo geschiedde dit uitsluitend op grond van economische over- wegingen, d.w.z. men stelde zicto voor er op die manier meer uit te halen. Thans schrijft men den Duitschers uit propagandistisfche overwegingen de .tendenties toe, welke men zelf eeuwen lang in de praktijk heeft be- oefend. Wie de leer van het nationaal-socialisme echter ernstig bestudeerd heeft, weet, dat de hoogste Duitsche instanties alle Germa-.nsche volkeren waartoe ook het Nederlandsche en het Engelsche behooren beschouwen als ..Herrenvolker" in den zin van volkeren, die leiding geven", terwijl het tevens als uitge- sloten wordt beschouwd, dat het eene Ger- maansche volk slaveriarbeid voor het andere zou verrichten. Dit wordt thans reeds in de praktijk bevestigd door de behandeling en ver zorging, welke de buitenlandsche arbeiders in Duitschland ganieten, niet alleen zooals in de kapitalistische samenlevihg gebruikelijk is opdat zij meer zullen presteeren, doch ook omdat zij er als arbeiders recht op heb ben. (VjP.B.) Onze Berlijnsche redacteur, aldus het Han- delsblad, heeft vorige week Maandag een samenvatting gegeven van een; ook voor oris land, uiterst belangrijke beschouwing van Rijksminister Alfred Rosenberg, gepubliceerd in de ,,Vdlkischer Beobachter". Dr. Rosen berg gewaagde daarin van ,,breede kringen in het Westen", die zich tegenover de bestrijders van het Russisclie bolsjewisme op onduld- bare wijze misdragen. En onze redacteur be- toogde in zijn commentaar op die gezagheb- bende uitlatingen, dat Duitschland bij den ontzaglijken strijd, die het voert en de reus- achtige toekomsttaken, die het v66r zich ziet, niet steeds opnieuw kan redekavelen met lie- den, die hoe men het ook draait tniets van Duitschland en het nationaal-socialisme willen weten en die liever met het bolsjewisme heulen, dan dat zij Duitschland trachten te begrijpen. Minister Rosenbergs aller-ernstigste en wellicht laatste Duitsche waarschuwing is gericht tot ,,breede kringen" in de bezette Westelijke gebieden, ook tot ons, Nederlan- ders. Het lot van geheele landen, en vooral van kleine landen als het onze, staat op het spel. Want mocht het ooit zoover komen, dat Duitschland een onverbiddelijk streng optre- den noodzakelijk zou achten, dan zou uiter- aard ons geheele volk daai'onder zwaar moe ten'lijden. Tenslotte is immers iedereen mede verantwoordelijk voor den nagenoeg onhoud- baar geworden toestand, dat men den bezet- ter, voor wien men onder voor ons uitzon- derlijk eervolle voorwaarden heeft gecapitu- leerd en die sindsdien machtig, krachtig, maar welmeenend is opgetreden, onophoude- lijk, op schijnbaar listige, maar toch wel zeer doorzichtige wijze blijft uitdagen en sarren. Wij" spreken hier niet over de saboteurs, die tot wandaden komen,"welke ,,wettig en over- tuigend" kunnen worden bewezen. De krin gen, die minister Rosenberg bedoelt, zijn veel en veel wijder dan de groepen, waar welbe- wust illegale actie wordt gevoerd. Tot die breede kringen moeten feitelijk alien worden gerekend, die niet kunnen of willen inzien, dat Duitschland en zijn bondgenooten door den strijd tegen het bolsjewisme en voor een nieuwe orde in Europa op zijn minst recht hebben op een welwillende houding van alien, die niet wenschen te worden beschouwd en... behandeld als vijanden ook van hun eigen cultuur, hun eigen godsdienst en hun eigen toekomst Iedereen in Europa, en zeker iedere Neder- lander, staat, of hij wil of niet, voor de keuze: v66r of tegen het bolsjewistische barbarisme. En wie, al of niet te goeder trouw, meent of voorgeeft, dat die keuze hem niet aangaat, omdat hij „zich nergens mee bemoeit" en ,,niet (althans niet meer) aan politiek doet", schaart zichzelf, bewust of onbewust, onder de breede kringen in het Westen", door wier onwelwillende houding het geduld der leiders van den strijd tegen de horden, welke Europa bedreigen, thans uitgeput raakt. Met verbijstering vraagt men zich af, of die keuze dan zo6 moeilijk is! Minister Rosenberg heeft er op gewezen, dat de kleine staten in het Oosten,- waar men de gruwelen van het bolsjewistische bewind van nabij leerde kennen thans hun vroegere anti-Duitsche houding geheel hebben laten varen. Hij zou bijna wenschen,, dat wij, hier in het Westen, 66k door zulk een vreeselijke ervaring wijs konden worden. Maar als het eenmaal zdoVer mocht komen, dan is het natuurlijk te laat, want dan zou er geen Duitschland meer zijn, om Europa te be- schermen. Behoeft het dan nog betoog, dat Duitsch land, nu het met zijn bondgenooten en mede- strijders op het geheele vasteland van Europa de macht in handen heeft, van die macht zoo noodig 66k gebruik zal weten te maken, om dadr, waar men een duidelijke waarheid niet wil hooren, de harde waarheid te laten voelen WSj alien leven in een moeilijken tijd, maar toch nog in een paradijs, vergeleken bij het- geen de verdedigers van onze Europeesche welvaart en cultuur aan het Ocstfront moe ten doormaken en vooral in den vorigen win ter hebben doorstaan. Wij zijn echter hard op weg, die betrekkelijk gunstige levensvoor- waarden te verspelen door, op welke wijze dan ook, voet te geven aan de grief, dat breede kringen van ons volk den strijd tegen het bolsjewistische Oosten heimelijk sabotee- ren of althans bemoeilijken door niet het ge- ringste begrip te toonen voor de werkelijk- heid en voor de, ons alien aangaande, nood- zaak van dien strijd om het bestaan van Europa. Nostra res agitur! Of men dan allemaal maar spoorslags lid van de Nationaal Soeialistische Beweging moet worden? Neen, natuurlijk behoeft dat niet. Maar w61 is het noodzakelijk voor iederen Nederlander, die geen onherstelbare rampen over zijn vaderland wil zien komen, om nu toch eindelijk in te zien, dat het een wonder mag heeten, dat wij al meer dan twee jaar lang zijn ontsnapt aan het harde lot, dat ons thans bedreigt, wanneer er in. de naaste toekomst geen einde komt aan die stiile en vaak zoo geniepige tegenwerking. Niets kan ons land en ons volk op het oogenblik meer baten dan een h e i 1 i g e angst voor zulk een lot. Laat men tocb bes«ffen, dat zij, die met vuur spelen en daarbij zelfs meer.en hun land te dienen, bezig zijn :n eigen buis brand te stichten! Het lijdt geen twijfel, waar de haarden van het, alleen maar vooT ons eigen land en volk noodlottige, verzec moeten worden ge- zocht. Afgezien van de -machinaties van cn- Nederlandsche elemerr.en en van de illegale actie van een kleine communis:;ache groep, komt men altijd weer '.erecht bij betrekkelijk xwelgestelden, voorna nelijk mtelleetueelen en vooral semi-intelleci". l v-len, die onder het democratisc'he bewind, ondxuks werklooshtid en ellende, van een behoorlijk bestaan waren verzekerd. Deze menschen waren veelal ge- wend de oude machtihebbers naar den mond te praten; zij steunden zelfs wanneer zij quasi-socialistische meeningen vcrkondigden of een z.g. christelijke ..socia'.e actie" voor- stonden in feite bipia aitijd het bestaande kapitalistische stelsel. Achter hen stonden en staan nog, degenen die het meest bij het behoud van dat stelsel zijn gebaat ,En om hen tieen groepeerden zich allereerst de on- dergeschikten dier ondememers, die gewend zijn het woord te spreken van den meesier, wiens brood zij, jaar in, jaar uit, hebben ge- geten, of liever meenden te eten, omdat zij niet genoeg eerbied hadden voor hun eigen werk, om te kunnen inzien, dat de arbeid en niet het kapitaal de werkelijke, blijvende waarde van een volk vertegenwoordi^tEn 66k staan daar de volgelingen dier geestelijke herders, die niet zien, wat in dezen tijd op het spel staat. Als doze kringen zich al van nawijsbare tegenwerking onthouden, dan maken zij zich toch schuldig door hun lijdelijk verzet, of op zijn minst door hun dnwelwillende ,,neutra;i- teit", hun mokkende en wrokkende ,,onpai- tijdigheid". Want zij doen, alsof er door capitulatie en bezetting voor niemand jn Nederland ook maar i e t s is veranderd en of er door de* bolsjewistische dreiging niets op het spel staat voor hen, voor Nederland, voor Europa en zijn waarden. In de waarlijk volksche samenleving der toekomst zal dat vanzelf anders worden, al leen al omdat daar het intellect nooit meer een bepaalde klasse naar den mond zal kun nen spreken, aangezien de klasse-indeeling dan immers tot het verleden zal behooren. Zoo ver is het bij ons thans nog niet. Maar wel wordt het de hoogste tijd, dat inteUeo- tueel Nederland en niet in de laatste plaats onze kunstenaars, publicisten, predikanten en geestelijken zich los rukken van het oude stelsel, waarvatj velen de slaven zijn gebleven, veelal zonder het zelf te beseffen, en dat zij ten minste de vrijheid nemen om aap hun doddsvijand, het bolsjewisme, den oorlog te verklaren. Dit is een minimum-eisch. Wordt daaraan niet spoedig voldaan, dan dreigt de onder- gang van ons land. Want een land, dat zijn intellect verspeelt, gaat onverbiddelijk te gronde en een intellect, dat slaaf blijft van de reactie, is ten doode gedoemd! IJit een sterk bervei]ig)d feonvool. 'Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakte Maandag het volgende extra-bericht bekend Duitsche duikbooten zijn, zqoals reeds in het extra-bericht van 13 September is aangekon- digd, den 9en, September 194? midden op den Noordelijken Atlantischen Oceaan gestuit op een sterk ijeveiligd van Engelapd komend konvooi. In onafgebroken hevige gevechien hebben voor het erootste deel jonge duikbcoi- bemanningen het konvooi tot vandaag toe achtervolgd en aangevallen en er 19 schepen van tezamen 122.000 brt., alsmede twee tor- pedobootjagers en een korvet der vijandelijke beveihging van tot zinken gebracht. Zes an dere schepen werden door torpedotreffers zwaar beschadigd. Slechts kleine,-uit elkaar geslagen deelen van het konvooi konden ont- komen, Luohtaanval op Bremen. Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakte Maandag bekend: Ten Oosten van Noworrossiisk werd een versterkte hoogte-stelling van den vijand ge nomen. Aan den Terek braiken Duitsche troe- pen door nieuwe, taai verdedigde stellingen en brachten den vijand zware, bloedige ver- liezen toe. In het vestinggebied van Stalingrad dron- gen de aanvalstroepen van het leger in weer- wil van l.ijzonder hevigen, door zwaar artil- lerievuur gesteunden tegenstand de verster- kingen aan den rand van de stad binnen en werden beheerschende hoogten ten Noord- Westen van bet cent'rale stadsgebied stor- menderhand veroverd. Bij vergeefsche tegen- aanvallen verloor de vijand 29 tanks. iSterke formaties van de luchtmacht meng- den zich in de gevechten en bestookten ver- sche bolsjewistische strijdkrachten ten Oos ten van de Wolga met goede uitwerking. In e'en nacht werden vliegvelden ten Noorden en Oosten van de stad gebombardeerd. Aan het front van den Don werd door Duitsche en Hongaarsche formaties een aan- valsoperatie succesrijk uitgevoerd. Herhjtalde tegenaanvallen van den vijand werden in he vige gevechten met medewerking van de luchtmacht afgeslagen. 13 tanks werden ver- nietigd. In het gebied van Rzjef stortten ook gis- teren door zware artillerie en tanks gesteun- de vijandelijke aanvallen ineen. Ten Zuiden van het Ladoga-meer misluk- ten yerscheidene plaatseiijke aanvallen van den vijand gepaard met levendige wede:"ziil- sche activiteit van artillerie en in de' luch't. In den afgeloopen nacht vlogen bolsjewis tische vliegtuigen boven de Oostelijke gebie den. Door enkele lukraa'k neergeworpen bom- men ontstond geringe materieele schade. Na storingsvluchten overdag zonder eenige uitwerking boven West-Duitschland hebben formaties van de Britsche luchtmacht in den nacht \;an 13 op 14 September een terreur- aanval gedaan vooral op de stad Bremen. De burgerbevolking leed verliezen. In de woon- wijken der stad ontstonden branden, mate rieele schade en schade aan gebouwen. O.a. werden verscheidene kerken, ziekenhuizen en cultuurmonumenten getroffen. Volgens de totdusver ontvangen berichten werden 14 der aanvallende bommenwerpers neergeschoten. In den nacht van 12 op 13 September trachtte een Britsche landingstroep, bestaan de uit vijf officieren, een onderofficier en een man aan de Fransche Kanaalkust ten Oosten van Cherbourg voet aan land te zetten. De nadering werd door de Duitsehe afweertroe- pen onmiddellijk opgemerkt. Zij namen den vijand onder vuur en brachten het landings- vaartuig door voile treffers tot zinkijfc Ge-- vangen genomen werden: drie Engelsche offi cieren en een Gaullistische marine-officier. Dood gehorgen werde-.: een majoor, een onder officier en een soldaac. In den sector van Tobroek trachtte de vij and in den afgeloopen nacht met gebruikma- king van vloot- en luchtstrijdkrachten op ver scheidene plaatsen aan land te gaan. Deze poging is door het onmiddellijke ingrijpen van Italiaansche en Duitsche troepen mislukt. Twee vijandelijke schepen werden in brand geschoten. Een groot aantal gevangenen werd gemaakt. Duitsche jagers hebben twee vlieg tuigen in luchtgevechten neergeschoten. Vier andere vliegtuigen werden door de luchtdoel- artillerie .van Tobroek vernietigd. Na den strijd om Noworossiisk. Inzake de gevechten om de oorlogshaven Noworossiisk deelt het opperbevel van de Duitsche weermacht de volgende eindresulta- ten mede: De in het weei-machtsbericht van 8 en 9 September 1942 genoemde ciifers voor gevan genen en buit zijn nog verder gestegen. In de periode van 21 Augustus act 11 September werden bij zeer zware, bloedige verliezen van den vijand in totaal 10.500 gevangenen ge maakt. Twee pantsertreinen. 16 tanks, 134 stukken geschut, talrijke lichte en zware in- fanteriewapens, alsmede ander oorlogsmate- rieel werd buitgemaakt of vernietigd. Zes schepen werden door artillerievuur tot zinken gebracht. Vijandelijke aanvallen aan de Terek en bij Rsjef mislukt. Wilhelmshaven gebottnbardeerd. Het Opperbevel van de Duitsche Weermacht maakte gisteren bekend: Ten Zuidoosten van Noworossiisk werd een als een vesting versterkt fabrieksterrein in weerwil van taai vijandelijk verzet veroverd. Aan de Terek mislukten sterke vijandelijke tegenaanvallen. De zegevierende stormloop op Stalingrad door de Duitsche troepen, door formaties van de luchtpiacht schitterend gesteund, wint ver der aan terrein. Twintdg tanks werden bij deze gevechten vernietigd. Ravitailleerings- verbindingen en vliegveldinstallaties van den vijand werden overdag en 's nachts gebom- Ijardeerd. Op de Wolga is een sleepboot door bom- trelfers tot zinken gebracht. Ten Noorden van Rsjef hernieuwde de vijand met gebruik- making^ van zware artillerie zijn aanvallen. Hij Werd overal bloedig afgeslagen. Een pantsertrein der bolsjewieken werd door een bomaanval vernietigd. Aan het Wolchoffront werden bij een suc- cesvolle plaatseiijke actie talrijke gevechts- standen vemield, terwijl ten Zuiden van het Ladogameer plaatseiijke aanvallen van den vijand in het afweervuur ineen^tortten. Op het Ladogameer brachten gevechts- vliegtuigen een vrachtschip tot zinken. Drie andere schepen werden beschadigd. In den ^fgeloopen nacht bestookten ge- vechtsvliegtmgen Moermansk en vliegvelden in de omgeving der stad met bommen van zwaar kaliber. Van 12 tot 14 September war den 227 bolsjewistische vliegtuigen neerge schoten. In dezelfde periode gingen aan het Oostelijke front 23 eigen vliegtuigen verloren. Enkele Britsche bommenwerpers vlogen gisteren overdag boven Noord-Duitschland. Enkele brisantbommen richtten slechts ge ringe schade aan gebouwen aan. In - den afgeloopen nacht viel de Britsche luchtmacht het Noord-Duitsche kustgebied aan. De bevolking leed verliezen. Vooral in woonwijken van de stad Wilhelmshaven ont stonden braftden, materieele schade en schade aan gebouwen. Nachtjagers en luchtdoelartillerie schoten 4 van de aanvallende vliegtuigen neer. Luitenant ter zee lste klasse Rolf Miitzel- burg. commandant van een duikbootr drager van het eikenloof behoorende bij het ridder- kruis Van het IJzeren Kruis is in den strijd tegen den vijand -gesneuveld. Met h£m ver- liest het duikbootwapen een schitterenden commandant en succesvol strijder. De duik- boot zet onder bevel van den oudsten wacht- officier de operatles wort. ENGELSCHE OORLOGSSOHEFEN BIJ TOBROEK GEZONKEN. Het Italiaansche. weermachtsbericht van gisteren luidt als volgt: De in den nacht van 13 op 14 September I met aanaenlijke lucht- en vlootstrijdkracbten ondemomen landingspoging bij Tobroek is te I 9 uur des ochtends volkomen teniet gedaan. De door vlootstrijdkracbten en vliegtuigen aan land gebraehte troepen werden binnen 5 uur volkomen vernietigd of gevangen ge nomen. Door het onmiddellijke ingrijpen van het bataljon San Marco onder bevel van luite nant ter zee le klasse Giacomo Colotto en andere afdeelingen, die door Duitsche strijd krachten dapper werden gesteund, werden de vijandelijke troepen, waaronder ook val- scbermjagers, die er in geslaagd waren Vas- ten voet te krijgen, na korten, verbitterden strijd overweldigd. Xust- en luchtdoelbatterijen der Italiaan sche en Duitsche verdediging namen de vloot- strijdkrachten, welke de iandingsoperaties steunden,- onder een welgericht vuur en brach ten 3 torpedojagers, eenige aviso's en talrijke landingsbooten tot zinken. De vlootstrijdkracbten, die zich naar het Oosten terugtrokken, werden vervolgens aan gevallen door Italiaansche en Duitsche afdee lingen gevechtsvliegtuigen en bommenwerpers die 1 kruiser, 1 torpedojager en verscheidene motortorpedobooten tot zinken brachten en een lich-ten kruiser en andere kleine schepen zwaar beschadigden. Bij deze gevechten heeft zich de 13de ge- vechtsgroep onder bevel van den majoor der vliegers Rertgo Viale bijzonder onderscheiden. Wij maakten 576 gevangenen onder wie 34 officieren. Het aantal dooden en gewonden bedraagt verscheidene honderden. Een aan- zienlijke hoeveelheid oorlogsmatcriaal werd buitgemaiakt. Het grootste deel van de schip- breukelingen der tot zinken gebraehte sche pen werd door onze vlootstrijdkracbten met Eh -0 H- veel moeite gered. Onze verliezen zijn naar verfaouding bescheiden. 1 Gelrjktijdige aanvallen van lichte Britsche pantserwagens op vliegvelden in de omge ving mislukten door het onmiddellijke ingrij pen der Plaatseiijke garnizoenen, die talrijke auto's vernietigden en eenige gevangenen maakten. LOT'•VAN STALINGRAD REEDS BIJ OMSINGELING BESLIST. Militair oordeel echter gereserveerd. (V.P.B.) Betreffende den strijd om Sta lingrad merkt men in Duitsche militaire kringen op, dat het om twee redenen ver- keerd is te beweren, gelijk hier en daar wordt gedaan, dat het lot van deze stad in den loop van Zaterdag en Zondag werd beslist. Aan den e^nen, kant was het lot van Stalingrad practised reeds beslist toen de stad in bet Noorden en het Zuiden door--de Duitsche troepen werd omsingeld, waardoor den Sov- jets elke mogelijkheid werd ontnomen om nog offensieve operaties tegen de Duitsche weer macht en haar bondgenooten te ondernemen. Anderzijds is de strijd om Stalingrad echter nog geenszins ten einde, omdat- de Duitsche troepen de versterkingen aan den rand der stad zijn binnengedrongen en er hier en daar reeds straatgevechten zijn ontbrand. Het kan nog dagen en onder omstandigheden zelfs nog vele dagen duren, alvorens de tegenstand hier definitief is gebroken. Dit laatste neemt evenwel niet weg, dat de situatie van Stalin grad thans hopeloos is. Zelfs al zouden de SovjetVersterkingen aan den overkant van de Wolga, waarvan in het Duitsche legerbericht sprake is, belangrijk zijn, dan kunnen zij het noodlot van Stalingrad toch niet meer afwen- den. Stalingrad beeft een zeer groote uitge- strektheid, ligt temidden van een heuvelach- tig landschap en is zelf op talrijke heuvels gebouwd. De geografrsche ligging van de stad vormt op zichzelf reeds een verklaring van het feit, dat de stad zoo moeilijk te veroveren is, vooral wanneer het eigenlijke stadsgiebied straat voor straat wordt verdedigd. De Duit sche troepen hebben talrijke heuveis, die de staid beheerschen, bezet en kunnen op die wijze met hun artillerie het geheele stadsge bied bestrijken. FRANSCHE KRIJGSGEVANGENEN BIT DIEPPE WEER THBIS. FeesteUijke ontvangst bij thuiskomst. (V.P.B.) Gelijk bekend, zijn als blijk van erkentelijkheid voor de loyale houding, welke de bevolking van Dieppe en eenige omliggen- de kustplaatsen tijdens de Engelsche landings- poging op 19 Augustus j.l. heeft aangenomen, alle krijgsgevangenen uit Dieppe zelf en de aangrenzende kustplaatsen in vrijheid gesteld. Deze krijgevangenen hebben Duitschland in- tusschen verlaten en zijn reeds hij hun gezin- r.en aangekomen. Het waren in totaal elf- honderd man. Met een goederentrein werden zij alien tegeliik naar Serqueuz gebracht, een klein nlaatsje gelegen tusschen Le Havre en Rouaan, waar zij Zaterdagmiddag arriveer- den. Het station van Dieppe was versierd met vlaggen, groen en bloemen, terwijl meisjes in nationale kleederdracht ververschingen aan- hoden. De locomotief droeg de Fransche en de Duitsche vlag en was versierd met dennegroen. De wagens waren voorzien van opschriften als ,,Vive la France", ,,Vive P6- tain''' enz. Er waren vele hooge Duitsche mi litaire personen aanwezig, om de vrijgelate- nen te verwelkomen. Van Fransche zijde be- vonden zich onder anderen ambassadeur De Brinon en de leider der organisatie voor Fran sche krijgsgevangenen, de oorlogsblinde Sca- binii op bet perron. Er werden eenige rede- voeringen gehouden, waarin aan den eenen kant werd gewezen op de dappere houding van de bevolking van Dieppe, die onder zwaar vijandelijk vuur prachtig de discipline had bewaard en brandende wohingen had ge- bluscht, terwijl aan den anderen kant dank werd betuigd aan den Ftihrer, voor het mooie gebaar der vrijlating van deze gevangenen. DE STRIJD OP MADAGASCAR. De rivier de Betsiboka overschreidein. De Britsche berichtendienst meldt omtrent den aanval op Madagascar: De Zuidelijkste colonne beeft Vrijdag van Morondava uit bet gebied van Mababo be- reikt, waar de operaties met succes worden voortgezet. Op den weg naar Majoenga be- reikten de Britsche troepen de groote brug over de rivier Botaitoka ongeveer vijftig kilo meter van Majoenga verwijderd. De opmarsch van de collonnes naar het Zuiden langs de kust werd den geheelen dag door de vernieling van de bruggfen vertraagd. Naar te Vichy verluidt is het den Fran- schen troepen op Madagascar gelukt Vrijdag weerstand te bieden aan den druk der vijan delijke troepen op de rivier Botaiboka en den Engelschen aanzienlijke verliezen toe te bren- gen. De plaats Oembanja, in het Noorden van Madagascar, is ingenomen en de rivier Betsi boka overschreden. De Franschen hebben zich teruggetrokken. De verliezen aan beide zijden zijn uiterst gering. Te Nairobi is van bevoegde Britsche mili taire zijde verklaard, dat de operaties op Madagascar ten doel hebben de scheepvaart in het kanaal van Mozambique te beveiligen. Wat den strijd tegen den vroegeren bondge- noot betreft, men zal alles in het werk stellen te trachten dezen zoo weinig mogelijk verlie zen toe te brengen. Het communique van Zaterdagmiddag over den stand der operaties deelt mede, zoo ver- neemt S.P.T. uit Londeii, dat men goede vor- deringen maakt. De in het Zuiden van bet eiland gelande geallieerde troepen zijn, na bet plaatsje Mahabo te hebben gepasseerd, onge- veer 200 km in de richting naar de hoofdstad van het eiland, Tananarivo, opgerukt. Onder- weg is men de rivier de Betsiboka overgesto- ken. Afgescheiden van het feit, dat een aan tal bruggen onklaar waren gemaakt, heeft men geen noemenswaardigen tegenstand ont- moet. Van bevoegde zijde te Londen wordt ver klaard, aldus Afip, dat de Iandingsoperaties op Madagascar onder leiding stonden van generaal Sir William Platat, welke eveneens een actieve rol heeft gespeeld gedurende de campagne in Abessinie. Uit door den opperbevelhebber der Brit sche strijdkrachten in Oost-Afrika verstrekte bijzonderheden blijkt, dat Engelsche colonnes in weerwil van den door hen ondervonden weerstand steeds verder naar het binnenste gedeelte van het eiland oprukken. Zooals Hoe dikwijls reeds hebt U in dit blad den oproep van de Nederlandscbe Ambulance ge- lezen? Hoe dikwijls reeds beeft de redactie van dit blad een klein hoekje van haar toch al zoo beperkte plaatsruimte voor dezen ot>- roep afgestaan? Ontelbare malen is" dit geschied. Maar er zijn dan ook wel resultaten van dit alles ge- weest. Duizenden guldens heeft de Neder- landsche Ambulance aan' giften ontvangen uit heel bet land, van oud en jong, van arm en rijk, van1 „pro's" en ,,anti's". Maarwaar is Uw bijdrage lezer? U vergeet haar toch niet? Een radicaal middel tegen vergeten is: doe het direct. Pak Uw giroboek en maak een storting over de girorekening Nederlandscbe Ambulance, Koninginnegraeht 22, 's-Gravenhage. AMATAVE= INDlSCHt- ANANARIVO OCEAAN TULLLEAR FORT DAUPHIN MADAGASCAR kAART VAH PbLI DE ENGELSCHEN ZETTEN HUN OPMARSCH OP MADAGASCAR VOORT. Op 5 Mei '42 werd Madagascar voor de eerste maal door de Engelschen aange vallen. Het voornaamste doel was toen bet vlootsteunpunt Diego-Suarez, dat op 7 Mei werd ingenomen. Een wapenstil- stand werd aldaar gesloten alhoewel de vijandelijkheden buiten de zone van de Noordkust werden voortgezet, (zie op de kaart met dikke zwarte lijn dit gebied omlijnd). Volgens berichten van 11 September heb ben de Engblschen hun aanvallen op de voornaamste havens (met zwarte pijl aan- gegeven) hervat. Eenige dezer plaatsen o.a. JMajunga en Morondava zijn reeds gevanen. Ook wordt de hoofdstad van het eiland, Tananarivo, bedreigd, daar Engelsche troepen tegen deze stad opefeeren. De eilandengroep de ,,®omoren" (Fransch bezit) werden reeds vroeger bezet. Het eiland Madagascar telt 370.000 in- woners. gemeld, heeft de colonne, die in bet uiterste Zuiden opereert met als vertrekpunt Moron- dova, Vrijdag het gebied van Marabo bereikt, waar de gevechten worden voortgezet. De opmarsch naar het Zuiden van de Brit sche troepen, die langs de Westkust operee- ren, zou Zondag gedurende den geheelen dag zijn opgehouden tengevolge van het feit, dat alle bruggen waren opgeblazen. Desniet- tegenstaande zouden zij 's avonds tot op min der dan 30 km Ambaja zijn genaderd. Ook schijnt het, dat zij in den loop van Maandag de stad Vohemar aan de Noord-Oostkust heb ben bezet. Naar te Vichv officieel wordt medegedeeld, hebben de Engelschen den aanval op Majoenga op 13 September met meer dan 40 schepen ondernomen en een groote hoeveelheid mate- rieel aan land gebracht. Na tegenstand tot het uiterste door Fran sche troepen en inboorlingen, moest Maeva- tanane Zondag opgegeven worden en is het in handen van de Engelschen gevallen. DE DOOR ONLUSTEN VEROORZAAKTE SCHADE IN VOOR-INDIE. ,Naar de Britsche berichtendienst meldt, heeft de leider van het Britsch-Indisehe bureau voor oorlogstransporten, Benthall, in een bijeenkomst van de wetgevende vergadering verklaard, dat tengevolge van de onlusten in Indie ongeveer 250 spoorwegstations bescha digd zijn. Voorts is medegedeeld, dat 53 post- kantoren volkomen afgebrand en 200 ernstig beschadigd zijn. Reuter verneemt uit Bombay, dat Zondag in verscheidene wijken van Bombay portret- ten van Churchill in brand zijn gestoken. De manifestanten werden door de politie uiteen- gedreven. De Mohammedaansche leider Jinnan heeft verklaard,! dat de Mohammed a nen niet in de voorloopige regeering zullen treden, tenzij hun eisch betreffende de .pakistan" d.w.z. de Mohammedaansche autonomie wordt inge- willigd. Hij voegde er aan toe: ,,wij willen ons niet laten meeslepen door de huidige om standigheden en eVenmin een voorloopige regeering vormen, die door haar karakter en haar sanfenstelling ons niet zou voldoen-." BRITSCHE GENERAAL GEWiOND, Naar de Engelsche nieuwsdienst meidt, heeft het^ Britsche ministerie van oorlog be kend gemaakt, dat gerieraal-majoor Lumsden die onlangs tot bevelhebber van bet dertig- ste legercorps benoemd is, in Elgypte gewond is. Lumsden, zoo wordt in het bericht gezegd, is een der belangrijkste generaals van het achtste leger. BOMMEN OP BULGAARSCH GEBIED. Het D.N.B. meldt uit Sofia: In een officieel communique over bomaan- vallen op Bulgaarsche steden wordt gezegd, ,,in den nacht van Zondag op Maandag vlo gen vijandelijke vliegtuigen van niet-herkende r.ationaliteit over Bulgaarsch gebied. Op eenige punten wierpen zij bommen op niet- militaire objecten. Onder de bevolking werden eenige personen gewond". Van officieele zijde wordt te Sofia in ver band met den vijandelijken luchtaanval op Bulgarije nog meegedeeld, aldus verneemt S.P.T., dat deze aanval door 14 toestellen is ondernomen. De plaatsen Gorna Orechowitza, Kasanlik en Stara Zagora werden aangeval len. De schade was niet groot. Het aantal slachtoffers is gering.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1942 | | pagina 1