Duitschland wint op alle Men. Buiteniand Binnenland No. 10.420 MAANDAG 14 SEPTEMBER 1942 82e Jaargang I. VAN DE SANDE ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN BITTER VERWIJT. DUITSCH WEERMACHTSBERICHT. Duitsche troepen in het zuideiijk deel van Stalingrad. ft. Allahabad is de politie Donderdagavond met looden knuppels opgetreden tegen In diers, die een vergadering wilden houden. Mevrouw Indira Gandhi, de dochter van Nehru, en haar man Feroze Gandhi, die op deze vfrgadering redevoeringen wilden hou den, werden met een dozijn andere Indiers gearresteerd. ITALIAANSCH WEERMACHTSBERICHT a- -s DEZE WEEK IS DE VERPUISTERINGSWEEK Helpt alien mede in Uw omgeving de verduistering zoo goed mogelijk te doen zijn. Het is ons aller en Uw eigen levensbelang. Niet alleen voor U, maar ook voor Uw medeburgers of dorps^enooten dient gij te zorgen, dat Uw woning 'savonds goed verduisterd is. Wij leven in een tijd van oorlog, d.i. een tijd van sterk vergroot levensgevaar. Goed verduisterd, goed beschermd. Die maakten het mogelijk VERGUNNINGEN VOOR BOEK- VERKOOPINGEN. Gas en Electriciteitsverspilling verboden. Verschijnt iederen Maandag-, Woensdag- en Vrijdagavond Prijsverhooging advertentien toegestaan door het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart onder No. 16236 N. P. d.d. 24 Maart 1942 - AbonnementsprijsBinnen Terneuzen f 1.42 per 3 maanden buiten Terneuzen f 1.73 per 3 maanden. Bij vooruitbetaling f 6.60 per jaar. Uitgeefster N.V. Firma P. J. VAN DE SANDE TeSetoon 2073 Giro 38150 DIRECTEUR: TERNEUZENSCHE COURANT ADVERTENTIENPer mm 10 cent, minimum per advertentie f 1.50 Rubriek kleine advertentien 1 -5 regels 60 cent; iedere regel meer 12 cent; maximum 8 regels Dienstaanbiedingen en dienst- aanvragen 1-5 regels 52 cent, iedere regel meer 1 0 cent - Met vermelding brieven of adres bureau van dit blad 1 0 cent meer. Handelsedvertentien bij regelabonnement tegcyi verminderd tarief, dat op aanvraag verkrijgbaar is. - Inzending van advertentien uiterlijk 10 uur v. m. op den dag van verschijning. HOOFDREDACTEUR: N.J. HARTE TERNEUZEN - TELEFOON 2298 Er is, schrijft de N. R. Crt., veel waars in, wanneer Alfred Rosenberg een van de naaste medewerkers van den Fiihrer, van ouds de groote ideoloog der nationaal-socialistische beweging in Duitschland en thans ook minister voor de bezette oostelijke gebieden, in een artikel in den Volkischer Beobachter, waar- van in telegrammen reeds is gewaagd, de op- merking maakt, dat „in vele deelen van Europa zelfs een -groote nederlaag nog lang niet de hardbeden beeft aangetoond, gelijk ze plaatselijk menige groote Duitscbe stad, vele plaatsen bijv. van de groote industrie van het lyesten, te dragen hebben". Het ontbreekt te velen en dit is ook het verwijt, waarvan het artikel van Rosenberg doortrokken is ook maar bij benadering aan besef van den ernst van den toestand dien zij beleven. Het is alsof de afmetingen van het drama, dat zich voor hun oogen af- speelt, te groot zijn om nog met hun blik te kunnen worden gemeten. Temidden van een orkaan, die over de wereld raast, laten zij de papieren vliegers banner illusies op. Nu doet Rosenberg nog eens een poging om nun duidelijk te maken, hoe de dingen er van Duitsch standpunt uitzien. Hij herinnert er- aan, hoe de vijanden van Duitschland hebben getracht dit er ook na den vrede van Ver sailles onder te houden en hoe eerst de natio naal-socialistische beweging er in is geslaagd, de eenheid van handelen te verzekeren, die voor de bevrijding van noode was. Duitsch land had alle mogelijkheden voor een keer in zijn lot onderzocht, het had begrepen, dat het voor een of-of van zijn geschiedenis stond, en deze zware beproeving werd het tot het uur van zijn grootste innerlijke fen nu ook voor alien zichbaar aan den dag tredende weder- geboorte. Het heeft zich het eerlijke recht afgestreden, op aanmatigende eischen van die knngen geen acht te hoeven slaan, die het eens onheil en vernietiging gezworen hebben". Hij denkt daarbij aan diegenen, die niet eerst na het uitbreken van den oorlog door het krijgsverloop tot Duitschland's vijanden zijn gaan behooren, maar reeds tevoren poli- tiek de tegenpartij gekozeri hadden. „De voormalige leidende kringen, tezamen met hun aanhangers, hebben beleefd, hoe royaal net Duitsche Rijk zich tegenover hen gedragen heeft, hun alle taogelijkheid van gezondwor- ding en dieper overleg heeft gelaten. Wij weten, dat zeer vele menschen ook werkelijk het uur van het lot herkend hebben, zich zonder voorbehoud in het front tot verplette- nng van het bolsjewisme hebben geschaard en zich tot inschikking in een nieuw Europa bereid gevonden hebbenMaar nog immer gelooven aanhangers van de oude democratie aan de grootmoedigheid van het Duitsche Rijk en van zijn bondgenooten eischen te kun nen stellen, alsof niet zij ons den oorlog ver- klaard, maar wij hen overvallen hadden. Er kan geen twijfel aan bestaan, dat deze krin gen niet name na de machtsoverneming door den Fuhrer hun land tot het rendez-vous van alie vijanden van Duitschland gemaakt had- de"' ^s, PartiJ?ni pgeeririgen zijn in deze jaren voortdurend hehulpzaam geweest wan neer het er om ging het Duitsche Rijk en zijn Euhrer te belasteren en het nationaal-socia- bsUsehe- sfreven te verongelijken. Daarom moet van tijd tot trjd het Duitsche volk en alien ovengen volkeren weer in het bewust- geroepen worden, dat niet de anderen eischen te stellen hebben, maar Duitschland en zijn bondgenooten geheel alleen". Wei ..zijn de nationaal-socialistische bewe ging, en het nationaal-socialistische Rijk nim- mer door kleinzielige wraakzucht gedragen geweest; zij hebben het vermeden nuttelooze represailles toe te passen; zij waren en zijn bereid iedere vrijwillige medewerking te waar- deeren en ook iedere zakelijke ondersteuning van - den gemeenschappelijken Europeeschen strijd te erkennen. Maar wanneer er kringen zijn die een dergelijke grootmoedigheid als zwakte uitleggen of zelfs aanmatigend mee- nen aanspraak te kunnen maken op hun levensstandaard van omtrent 1930, moeten zij zich niet verwonderen, wanneer in Duitsch land geleidelijk de verbittering hierover groot wordt, de Duitsche edelmoedigheid zelve zich echter verdicht tot harde eischen, die slechts x?oe^ jno^€n hebben den oorlog" te winnen". Wanneer de Duitsche weermacht te land te water en in de lucht heden ten dage ver- nietigende slagen kan toebrengen, aldus Rosenberg, dan is dit slechts mogelijk, omdat de Duitsche natie thans door de diepe overtui- ging gedragen wordt, dat het zijn eigen lot tezamen met het lot van alle andere naties draagt. Zooals niet zelden in het verleden is Duitschland ook in dezen strijd de vertegenwoordiger van Europa geworden". Het Duitsche volk heeft de grootste offers op zich genomen door den inzet van zijn soldaten aan het front en de discipline, waarmee het zich in alle beperkingen schikt, welke de oor log meebrengt. „Het lijdt echter geen twijfel, dat deze offers ook door die kringen in de vroeger vijandige staten gedragen moeten worden, die gelooven zich zoo te kunnen in- stalleeren alsof er niets gebeurd is, bij iederen maatregel beleedigd doen en een z.g. „slechte stemming" vertoonen, wanneer nu ook van hen een algemeen. dieper gaand offer in hun geheele levenshouding moet worden geeischt ■•Vele kringen van bezette gebieden, die over een natuurlijken rijkdom van hun land be- schikken en van het rechtstreeksche ver- keer verwijderd gelooven, zich to, mogen afsluiten, zijn verontwaardigd, wanneer ook tot hen de eischen komen van een versterkte bijdrage tot den gemeenschappelijken strijd. Daarom moet onmiskenbaar voor alien de op- vatting worden uitgesproken, dat Wanneer iemand aanspraak op een bevoorrechte positie in den gemeenschappelijken strijd heeft, het Duitschland en zijn rechtstreeksche bondge nooten zijn." Rosenberg stelt de houding van de kleine volkeren, die vroeger weinig van Duitschland wilden weten en met Engeland coquetteerden, maar nu, nadat zij met het bolsjewisme ken- nis gemaakt hebben, overwegend hun diensten ter beschikking, van het Duitsche Rijk hebben gesteld, tegenover de West-Europeesche vol keren. ,,Zij dragen veelvuldig lasten, waaraan vele volkeren in het Westen zelfs niet denken die verontwaardigd doen, wanneer dergelijke eischen tot hen komen. Wanneer hier niet een boven-Europeesch verantwoordelijkheids- bewustzijn in Duitschland en Italie belichaamd was, zou men dezen kringen dikwijls wenschen een jaar bolsjewisme in het land te hebben. Dan zouden zij een onderscheid tusschen het eene lot en het andere begrijpen en dat Wat Duitschlandvan hen vergt en in de toekomst met het oog op den totalen toestand, eerst recht moet eischen, als een reddende moge- lijkheid en niet als een kritiseerbare uitda- gm-g beschouwenWanneer thans Fran- schen, Belgen en Nederlanders nog kunnen leven en werken, wanneer zij nog niet door het bolsjewisme gewurgd, weggesleept en van al hun goederen beroofd zijn, dan danken zij dit met aan hun regeeringen of aan Engeland maai uitsluitend aan de in 't Oosten strijdende Duitsche weermacht en haar bondgenooten. Dat isi de eenige maatstaf, die bij alle eischen van Duitsche Rijk moet worden aan- gelegd." Rosenberg waarschuwt, dat wanneer be- langrijke deelen van deze volkeren zouden weigeren de schuld van de eens door hen ge- kozen regeeringen af te doen, deze houding zich des te dieper in het Duitsche geheugen zal griffen. De nationaal-socialistische revo- lutie heeft bewezen, dat zij grootmoedig kan zijn tegenover tegenstanders, die tot inzicht komen, maar hard tegenover haar doods- vijanden en hard ook tegenover diegenen, die nadat de beslissing gevallen is, nog altijd op de Duitsche goedhartigheid meenen te kunnen speculeeren. De Fuhrer heeft menigen tegenstander reeds bewijzen van zijn grootmoedigheid ge- geven en van een houding, die de eer van een eerlijken tegenstander niet wenscht te ver- trappen. Deze houding is veelal begrepen, maar toch in talrijke gevallen nog niet. Het is de hoogste tijd, dat dit geheele lotsproble'em door alle hoe dan ook verantwoordelijken in alle landen van het bezette gebied begrepen wordt. Dit harde lot luidt: Te eischen heb ben slechts de Duitschers en hun bondgenoo ten, omdat zij met hun geheele bestaan den strijd voor de redding van Europa voeren, en te helpen met alle krachten hebben alien, die hoe dan ook in het bereik van den grooten strijd gekomen zijn. Des te meer menschen zich naar dit lot schikken, des te sneller zal de oplossing van het Eturopeesche vraagstuk en de beeindiging van den grooten oorlog mogelijk zijn. Des te sneller is daardoor ech ter ook de herschepping mogelijk ook voor die volkeren, die zich met hun geheele be staan en hun geheele kracht. althans nu posi- tief en zonder eenig voorbehoud ter beschik king stellen van dit lot". opperbevel van de weermacht deelt Het mede; „Aan de Terek zijn Duitsche troepen door verscheidene als vestingeri versterkte vijande- lijke s'tellingen gebroken. Voor Stalingrad drongen de aanvallende troepen, na talrijke stellingen stormenderhand te hebben genomen in weerwil van den Jiardnekkigen vijandelijken tegenstand verder naar den rand der stad door en het zuidelijke deel der stad binnen. Ontlastingsaanvallen, door den vijand uit noordelijke richting onde"rhomen, werden afge- slagen. Sterke afdeelingen der luchtmacht steunden op de voomaamste punten van den slag de gevechten van het leger en bombar- deerden de stad overdag en des nachts, waarbij uitgebreide branden werden veroor- zaakt. In het gebied van Rzjef viel de vijand op- nieuw op verscheidene plaatsen aan. Alle aanvallen werden in zware gevechten met groote verliezen voor den vijand afgesiagen. Aan het Wolchoffront werden door een krachtige stoottroepoperatie talrijke vijande- lijke gevechtsstellingen vernield en een vijan- delijk bataljon- vernietigd. Ten zuiden van het Badogameer en aan de Newa mislukten vjjandelijke aanvallen door het Duitsche afweervuur. Daarbij werden 31 pantserwagens en b booten, bestemd voor het oversteken van de rivier, vernield. Zooals in een extrabericht is medegedeeld, hebben Duitsche duikbooten op de St. Lau rens, aan de Canadeesche kust, op den Atlan- tischen Oecaan en voor de kust van Afrika, in zware gevechten 18 in convooi of alleen varende schepen met een gezamenlijken in- houd van 121.500 ton tot zinken gebracht. Een ander schip werd door torpedo's getroffen. Op I Nationale Landbouw- en voedingscorporatie Vl o F A.A Vvl l lr tttav/14* aa /I nv. A 4- T 1-^ T 1V- L* rvi g T— -C-4- J meerderheid van stemmen een voorstel ver- worpen, dat tot onmiddellijke oprichting van een tweede front in Europa eischt. In de redevoeringen werd tot uitdrukking gebracht, dat, wanneer een invasie met succes ten uit- voer gelegd moet worden, men vele schepen en soldaten noodig heeft, die 50 tot 100 mijl vijandelijk gebied moeten binnendringen, om het bruggehoofd te beveiligen. Een delegatie die ermede belast zal worden in Do\yrings' reet 10 de ,,onmiddellijke opening van een tweede front in Europa" te eischen, is Donderdagavond door 42 gedelegeerden van 26 wapenfabrieken in groot-Londen gekozen. Uit New-York wordt gemeld, dat Harri- mande speciale afgevaardigde van Roosevelt, die de recente onderhandslingen van Chur chill en Stalin te Mdskou heeft bijgewoond, Woensdag heeft gezegd, dat de Vereenigde Staten onmiddellijk en tot iederen prijs de leveringen van materialen aan de Sovjet-unie dienen te vergrooten. HET OPTREHEN VAN DE ENGELSCHE LUCHTMACHT. Het A.N.P. meldt uit Berlijn: De correspondenten van twee ^weedsche bladen, n.l. Svenska Dagbladet en Dagens Nyheter, hebben van Londen uit in berichten over den toestand in Engeland ook een oor- deel geveld over de vliegers van de Britsehe luchtmacht, welk oordeel neerkomt, op een verheerlijking van de vliegers, wier activiteit zich uitsluitend tegen niet-militaire doelen in Duitschland en zelfs in Frhnkrijk richt. i De leider van de persafdeeling van het Duitsche ministerie van buitenlandsche zaken gezant dr. Schmidt, heeft voor vertegenwoor- digers van de buitenlandsche pers een uiteen- zetting gegeven van de activiteit van de Britsehe luchtmacht. Gezant dr. Schmidt noemde het eigenaardig, dat-in bladen van het neutrale Zweden deze activiteit verheer- lijk wordt. Hij zeide voorts, dat een dergelijke gedrag door het Duitsche volk nooit vergeten zal worden. VOORTDUREND ONLUSTEN IN RRITSCH-INDIE. Naar Reuter uit Bombay meldt, is het Donderdag in Kahtav in de presidentuur Bom bay tot ernstige incidenten gekomen. Indische vrijheidsrijders wilden het politiegerecht al- daar bestormen, waarop de politie het vuur opende. Vier Indiers werden gedood, 13 ge- wond. In^Surat heeft de. politie geschoten op een samenscholing van ongeveer 3000 men schen. CHEF GENERALEN STAF AMERIKAANSCHE STRIJDKRACHTEN IN EUROPA. Tot chef van den generalen staf van de Amerikaansche strijdkrachten in Europa is brigade-generaal Walter Smith benoemd. Smith is 46 jaar en begon zijn militaire loop- baan in 1917. Hij was secretaris van de Britsch-Amerikaansche. stafcommissie in Washington. DE PRODUCTIESLAG IN BELGIE. De correspondent der N. R. Crt. te Brussel meldt Het woord voerend op een vergadering ter herdenking van het tweejarig bestaan van de het oogenblik wordt op den Atlantischen Oceaan een nieuwe groote slag tegen een convooi geleverd". in Belgie, heeft secretaris-generaal De Win ter, hoofd van het ministerie van landbouw j en voedselvoorziening, interessante bijzonder- heden medegedeeld, omtrent den -stand van den productieslag in Belgie. Zelfs in de beste jaren, voor 1940, voorzag de Belgische land bouw slechts voor de helft in de behoeften I van de bevolking. Aan tarwe alleen werd j jaarlijks 1.200.000 ton, aan veevoeder 2 mil- lioen ton, aan vetstoffen (kaas niet inbegre- VERKENNINGSREDRIJVIGHEID AAN P5"n 15^°° uit den vl;eemde geimpor- HET EGYPTISCHE FRONT I Deze cijfers geven alreeds een beeld De gewone verkennin«sbedriiv^eheid aan Van ?e moeiliJkhe<3en welke sinds Mei 1940 het Egvptische front In em ^evecht moesten overwonnen worden. Mede dank zij Duitsche ia,?ers werden twee ve= nee,,: I hedrrjvigheid van de landbouw- en voe dingscorporatie en de toepassing van het in September 1941 ontworpen teeltplan kon de Duitscbe jagers werden twee Spitfires neer- geschoten, een derde vliegtuig werd neerge- haald door het luchtdoelgeschut van de ves ting Tobroek. Het vliegtuig, dat Vrijdag in het weermachtbericht als vermist werd opge- geven, is binnen onze linies gedaald. Onze formaties hebben nachtelijke bom- aanvallen op het vliegveld Mikabba gedaan. Mitrailleurvuur, door vijandelijk'e vliegtuigen gericbt op eenige boerenbuizen in de omgeving van Ragusa, veroorzaakte geen schade. Een vrouw werd gewond." SPANNING TUSSCHEN VICHY EN WASHINGTON ACUUT. 'Volgens een uit Vichy ontvangen bericbt, zoo verneemt S.P.T. vervolgens, beeft de Amerikaansche zaakgelastigde Tuck, in ver- band met de berichten over Fransche repre sailles naar aanleiding van het bombardement van Fransche steden door de Amerikaansche luchtmacht, een bezoek aan den regeerings- chef Pierre Laval gebracht. Tuck zou Laval te verstaan hebben gegeven, dat als Frankrijk tot represailles mocht overgaan, de betrekkin- gen tusschen Washington en Vichy zullen worden verbroken. Laval deelde Tuck mede, dat de regeering nog geen represailles had overwogen. Men vraagt zich af, aldus S.P.T., in hoe- verre het van Fransche zijde bij protesten zal blijven en of niet zal worden overgegaan tot represailles, zooals de Petit Parisien" dit Donderdag in een hoofdartikel reeds eischte. Hiervoor heeft men eventueel de nog in Frank rijk verblijf houdende Britsehe staatshurgers op het oog. HET „TWEEDE FRONT". In politieke kringen te Londen, aldus S.P.T. beschouwt men het parlementaire suc ces van den premier grooter dan was voor- zien, ofschoon Churchill geen concrete belof- ten heeft kunnen ^s>en. Zelfs de meest ijyerige criticl hebben ingezien dat het op zrjn zachtst gesproken ondoelmatig zou zijn geweest te interpelleeren. Het is thans duidelijk geworden, dat het meerendeel der afgevaardigden wachtte op mededeelingen over he tweede front. De he- langstelling verflauwde dan ook eenigszins na Churchill's uitlatingen over Dieppe. Over de andere besproken feiten was men over het algemeen reeds van te voren reeds ingelicht. De „tweede front-stemming" is te Londen wat geluwd. Men heeft ingezien, dat de spontane demonstraties eigenlijk geen nut meer hebben, daar het duidelijk is, dat de plannen door de bevoegden reeds zijn uitge- werkt. Ook de critici zullen zich voorloopig, wat dit betreft, rustig houden. De openbare meening zal zich in de toe komst meer bezig houden met onder anderen de na-oorlogsche problemen, hetgeen reeds bjijkt uit de discussie op het jaarlijksche con- gres der vakbonden te Blackpool,' waar ook de Amerikaansche afgevaardigde, Tobin. had gewezen op de noodzakelijkheid dat op de toe- komstige vredesconferentie ook delegaties der Britsehe en Amerikaansche arbeiders aan- wezig moeten zijn. Volgens een bericht van Radio Londen, heeft-het vakvereenigingscongres met groote i bodemoppervlakte, hezaaid met "broodgraan- gewhs, van 270.000 hectaren in 1940 op 313.000 in 1941 en 342.000 worden gebracht. j Eenzelfde toeneming viel te constateeren voor de productie van gerst, aardappelen, suiker- j bieten en peulvruchten. BERLIJN VERWACHT INEENSTORTING VAN BEDRIJFSLEVEN IN V. S. I Aan Roosevelts praatje bij den haard moet volgens Berlijnsche politieke kringen vooral propagandistische beteekenis worden toege- kend om het deprimeerend karakter van de boodschap aan het Congres te maskeeren. aldus meldt het A.N.P. De Ver. Staten blij- ken naar de grootste economische catastrofe der geschiedenis te gaan, welker gevolgen nog in het geheel niet zijn te overzien. Roosevelt heeft dit ingezien en verlangt daartegen cate- gorische volmachten. Te .Berlijn acht men Roosevelt echter niet den man, die het gevaar eener ineenstorting van het Amerikaansche bedrijfsleven kan tegenhouden. Men is er zelfs van overtuigd, dat het Amerikaansche bedrijfsleven binnen afzienbaren tijd een ge- weldige ineenstorting zal beleven, als gevolg waarvan er een sociaal-revolutionnaire ont- wikkeling zal ontstaan van een nog ongekende afmeting. I CHURCHILL OVER DE SITUAT1E IN BRITSCH-INDIe. i A.N.P. meldt uit Stockholm: Naar de Britsehe berichtendiensU meldt, heeft Churchill Donderdag in het Lagerhuis het woord gevoerd over Br.-Indie. Hij zeide, dat de toestand in Br.-Indie „beter geworden en over het geheel genomen geruststellend is". Gandhi en zijn aanhangers zullen echter zoo lang ,,in verzekerde bewaring blijven" tot de onlusten hebben opgehouden. Sedert het be gin van de onlusten zijn ongeveer 500 personen gedood. Groote versterkingen zijn in Br.- Indie aangekomen en het aantalaldaar aan- wezige blanke troepen is grooter dan te eeniger tijd gedurende de Britsch-Indische be- trekkingen. Verder verklaatrde Churchill, dat de Con- grespartij niet de meerderheid van het Britsch- Indische volk vertegenwoordigt. Buiten deze partij en in principleele oppositie jegens haar staan 90 millioen Mohammedanen in Britsch- Indie, verder 50 millioen ,,paria's" en 95 mil lioen onderdanen van de Indisclje vorsten, met wie Engeland hindende verdragen heeft. De Congrespartij heeft thans de politiek van geen geweld opgegeven en is tot een re- volutionnaire beweging overgegaan, welke ten doel heeft algemeene onlusten te veroorzaken. Het is mogelijk, dat zij daarbij door een Japan- eche vijfde colonne wordt gesteund. In elk geval heeft de opstandige beweging tot uit- werking, dat zij de verdediging van Britsch- Indie tegen de Japansche invalslegers hindert en onder die omstandigheden heeft de Britsch- Indische regeering het noodzakelijk geacht de Congrespartij t en de provinciale organisatie van die vereeniging te onderdrukken, die zich hebben schuldig gemaakt aan ,fvijandige en misdadige handelingen". Churchill zeide herder geen inlichtingen te E- hebben ontvangen dat Britsch-Indie thans be reid is de voorstellen van Cripps te aanvaar- den. Een debat over Britsch-Indie kan eerst na het aanstaande parlementsreces worden gehouden. De Labour-afgevaardigde Shinwell zeide, dat Churchill's verklaring ,,millioenen men schen diep zal teleurstellen". De minister voor Britsch-Indie, Amery, verklaarde, dat met Britsch-Indie tijdens den huidigen toestand van ,,openlijke rebellie" geen onderhandelingen mogelijk zijn. BUITENLANDSCHE ARBEIDERS IN DUITSCHLAND. Uiteenzetting van bevoegde Duitsqhe zijde. (V.P.B.) Op initiatief van den algemeen gevolmachtigde vqor de tewerkstelling, Gouw- leider Sauckel, wordt te Weimar een congres der leideps van alle arbeidsbureaux in het Groot-Duitsche Rijk gehouden, waarbij o.a. Rijksminister Rosenberg, Rijksminister Speer en Dr. Robert Ley het woord zullen voeren. Staatssecr. Korner verwelkomde het congres in naam van Goering. Hij herinnerde aan de geschiedenis van het Vierjarenplan en zeide, dat men onder het regiem van dit land al spoedig tot de ontdekking was gekomen, dat er een tekort aan werkkrachten ontstond. Vooral het tekort aan geschoolde arbeiders had dusdanige afmetingen aangenomen, dat dit tenslotte een van de vraagstukken werd, die door het vierjarenplan moesten worden opgelost. Een groot aantal verordeningen was in den loop der jaren verschenen, die alle ten doel hadden: den juisten man op de juiste plaats te werk te stellen. De oorlog heeft het probleem van de tewerkstelling nog aan- zienlijk helangrijker gemaakt. Men is er in geslaagd de moeilijkheden, die zich op dit gebied voordeden te boven te komen, waarbij er vooral op twee factoren gewezen moet worden, den vrouwenarbeid en de tewerkstel ling van buitenlanders. Aan het Duitsche productieproces nemen momenteel ongeveer 9.7 millioen vrouwen deel, terwijl dit cijfer in April 1939 5.7 mil- Zij maakten het mogelijk, al die duizenden Nederlanders, die trouw hun bijdrage storten voor de Nederlandsche Ambulance. Zij maak ten het mogelijk, dat er thans een volledig uitgeruste hulpexpeditie aan het Oostfront staat, die hulp kan bieden aan de gewonde strijders. Maar zij maakten en maken het ook moge lijk, dat die hulpexpeditie haar taak op de meest effectieve wijze kan verrichten. Immers het is al lang geen geheim meer, dat de Neder landsche Ambulance de beste is, die ooit door ons land werd uitgezonden. Het ontbreekt de manschappen en den mediei aan niets Laat dat'zoo blijven! Blijft daarom de Nederlandsche Ambulance steunen juist nu, nu zij te velde staat en nu er zoo veel geld noodig is. Stort daarom Uw bijdrage op girorekening 8<7600 Nederlandsche Ambulance, Koninginnegracht 22, 's-Gravenhage. ,,het toezicht niet al te streng" is, om de stemming niet te bederven. Het record in het organiseeren van dergelijke ontspannings- avonden heeft Washington weten te boeken. In deze stad is het aardigste Amerikaansche bataljon georganiseerd, het Columbia ont- spanningsbataljon, samengesteld uit de knap- ste meisjes van de stad. Dit bataljon levert niet allegn de danspartners voor de militaire kampen, die in de omgeving van de jstad lig- gen, maar geeft ook groote uitvoerihgen in Washington zelf. Het bataljon telt thans vijftig compagnies van 206 meisjes, die hun eigen officieren hebben. Elken avond worden honderden meisjes „uitgeleend" aan de mili taire kampen in de omgeving. In deze orga nisatie worden slechts meisjes opgenomen, die onder dan 18 jaar zijn. Op de aanmeldings- formulieren wordt naam, lichaamslengte, ge- wicht en leeftijd aangeteekend en bovendien vermeld over welke danscapaciteiten de be- - - treffende jonge dame heschikt, Verder sthat hoen hedroeg. Hierhij dient men echter reke- vermeld of het meisje er „boeiend", ..goed" of ninp" tp "hmicipn mpf ^p crp'hijiriHintHroii/lino-pti mirl/lrklTYiotvt« ning te bouden met de gebiedsuitbreidingen, welke bet Duitsche Rijk beeft ondergaan. Na het uitbreken van den oorlog moesten tal van vrouwen haar post verlaten. Dank zij de be- moeiingen van Gouwleider Sauckel gelukte het evenwel een nog grooter aantal in het productieproces in te schakelen. Daamaast is het aantal der in Duitschland tewerkge- stelde buitenlanders sterk toegenomen, wat eveneens in de eerste plaats aan den arbeider ,,middelmatig" uitziet. Na een proeftijd van een maand worden de candidaten definitief ingelijfd. Wanneer dan het een of andere militaire kamp de .dames" aanvraagt, krijgen ze een vrijkaartje voor trein of bus. In de Ameri kaansche pers is een beteekenisvolle discussie ontstaan over de vraag, of het aan deze meisjes overgelaten kon worden om te heslis- sen of zij zich door de soldaten naar huis zul- van Sauckel is te danken. De landbouw is len laten brengen. Tenslotte werd dit probleem momenteey goed voorzien van werkkrachten. in dien zin opgelost, dat de bfeslissing aan de terwijl in de bewapeningsindustrie het gebrek aan werkkrachten tot het verleden behoort. Dit is van beslissende beteekenis voor de overwinning. j Gouwleider Sauckel, die vervolgens het j woord voerde, stelde den eisch, dat de buiten- j landsche arbeiders zoowel lichamelijk als I geestelijk zoo behandeld worden, dat zij tot de mogelijke prestaties in staat zijn. Het Duitsche volk moet er hierbij evenwel voor j waken, dat men het niet kan verwijten, dat het de menschen behandelt zooals de Engel- schen of de Bolsjewieken dit doen. Een der moeilijkste factoren hij de tewerkstelling van buitenlanders, is dat in de bezette gebieden veelal de opvatting heerscht, dat men geen werkkrachten kan missen, daar deze noodig zijn bij den algemeenen opbouw. Sauckel wees deze opvatting van de hand, omdat de Duitscbe soldaat dezen opbouw slechts kan beschermen wanneer hij over de meest mo- derne wapens besehikt. Daar nu deze wapens in Duitschland worden vervaardigd, hebben wij buitenlandsche arbeiders voor Duitschland noodig. In het midtfelpunt der tewerkstelling van buitenlandsche arbeiders staat de overheve- ling van werkkrachten uit de bezette oostelijke gebieden naar Duitschland. Het is de plicht van iederen Duitschen arbeider den buiten- lander tot voorbeeld te strekken door goed werk af te leveren. De gezondheidszorg voor de buitenlandsche arbeiders en een goede in- ric'nting van de' kampen, waarin zij worden ondergebracht, staan thans op den voorgrond. NIEUWE BRITSCHE LANDINGEN OP MADAGASCAR. D.N.B. meldt uit Vichy: Naar hier bekend wordt, hebben Donder- dagochtend vroeg Engelsche strijdkrachten aanvallen gedaan op verscheidene havens van Madagascar. Op verschillende plaatsen van het eiland zijn Britsehe troepen aan land ge- gaan. Betreffende de nieuwe Britsehe landings- pogingen op Madagascar wordt te Vichy offi- cieel medegedeeld: ,,Na een vergeefsche landingspoging van Gaullistische strijdkrachten op 8 September op 15 kilometer ten Noorden van Majunga op Madagascar, hebben Britsehe strijdkrachten Donderdagochtend een aanval ondemomen, even ongerechtvaardigd als die op Diego Suarez. De aanval was gericht op verscheidene havens aan de Westkust. Een groote vloot; die "over aanzienlijke middelen beschikte, minstens even groot als indertijd bij Diego Suarez, heeft tegelijkertijd bij het aanbreken van den dag op 10 September Majunga aan- gevallen, de grootste haven aan de Westkust van Madagascar, verder Ambaja, 200 km en Zuiden van Diego Suarez, Morondara, 350 km ten Zuiden van Majunga. Alleen reeds bij Majunga telde men 18 schepen. Het Britsehe luchtwapen is tot minstens 160 km diepte over het binnenland van het eiland gevlogen. Alle Franschen zullen dezen niet te kwali- fieeeren aanval brandmerken. Hun gedachten en gevoelens zijn bij de verdedigers, die onder ongelijke voorwaarden strijden voor de belan- gen en de eer van Frankrijk." meisjes zou worden overgelaten, omdat zij een bewijs van goed gedrag noodig hebben om in het bataljon te kunnen worden opgenomen. „LOVE-PARADE" IN HET AMERIKAANSCHE LEGER. Het Columbia^ ontsp:tn ni ngHbataljon van Washington. -Onder het motto: Amerikaansche soldaten moeten ook een pleziertje hebben" is, meldt V.P.B. uit Geneve, in het land van de onbe- grensde mogelijkheden een organisatie in het leven geroepen, welke zich ten doel heeft gesteld het leven van den Amerikaanschen soldaat te veraangenamen. Dez" organisatie heeft zich de diensten van duizenden jonge meisjes verzekerd, welke meisjes als dans- -partner aan de soldaten worden uitgeleend. Dansavonden worden regelmatig georgani seerd, waarbij, zooals de correspondent van een Zwitsersche krant in Amerika schrijft VERGOEDING IN PLAATS VAN VACANTIE. Blijkens de Staatscourant van 11 deeer heeft het college van rijksbemiddelaars een regeling vastgesteld waardoor komt vast te staan, dat werknemers, die door eindiging of opschorting van het dienstverband wegens vertrek naar het buiteniand geen vacantie genieten, hoewel hun daarop wel recht is toe- gekend, een vergoeding ontvangen, welke evenredig zal zijn met den duur der dienst- betrekking sedert de periode, waarover vacan tie is genoten, onderscheidenlijk sedert het tijdstip van indiensttreding. Voor het organiseeren van een verkooping waarop boeken, geschrjften, documenten of andere geschreven verveelvuldigde of gedrukte stukken of afbeeldingen dan wel spreekrollen of gramofoonplaten zullen worden aange- boden, is vergunning noodig. Deze vergunning wordt in overeenstemming met den secr.-generaal van Handel, Nijver heid en Scheepvaart verleent door den seer- generaal van Volksvoorlichting en Kunsten of van het departement van Opvoeding, Weten- schap en Kultuurbescherming, dan wel door beide laatstgenoemde secr.-generaal gemeen- schappelijk. De voor de vergunning aan de Kamers van Koophandel en Fabrieken versebuldigde rech- ten zijn thans vastgesteld op f 2,50. De des- betreffendfe bekendmaking is opgenomen in de Nederlandsche Staatscourant van 9 Sent 1942. r Getracjht j wordt jitarliculier rantsoen zoolang mogelijk |op 75 ifce haJndhaven. De voorzieningen, die met het oog op den naderenden winter ten aanzien van de steen- kolendistributi^ moeten worden getroffen nopen de overheid tot het nemen van maat- regelen, die een vermindering van de kolen- behoefte der gas- en electriciteitsbedrijven mogelijk maken. Te dien einde zal het ver- bruik van gas en electriciteit, in de eerste plaats bij de groote industrieele bedrijven. op- nieuw kritisch worden bezien. Doch ook de particuliere verbruiker zal zijn medewerking moeten verleenen tot verbete- ring van de kolenpositie. Dat is bovendien in zijn eigen belang, teneinde te voorkomen, dat het thans voor hem geldende rantsoeneerings- percentage zou moeten worden verlaagd. In dit verband wordt de aandacht gevestigd op ee.n tweetal aanvullingen op de gas- en elec- triciteitsbeschikking, opgenomen in de staats courant van 7 Sept. 1942, Daarin wordt bepaald, dat het verboden is gas en electriciteit te verspillen. Gedacht wordt hier bijvoorbeeld aan het verzuimen van het uitschakelen van de verlichting bij het verlaten van gangen en portalen, het ge- bruik van meer electrische' lampen per ver trek dan dringend noodzakelijk is, het gebruik van ovens voor het verwarmen van borden en schalen en vele andere overbodige toepassin- gen. Ieder, die Zich niet aan dit voorschrift houdt, loopt gevaar te worden gestraft, ook indien zijn gas- of electriciteitsrantsoen door die verspilling niet zou worden overschreden. In aansluiting aan het onlangs in de dag- bladen opgenomen bericht van den directeur van het Rijksbureau voor ho'el-, cafe-, res taurant- en pensionbedrijf, wordt voorts be paald, dat bet gebruik van liften en roltrap- pen voor personenvervoer niet alleen in hotels, cafe's, e.d. maar in alle gebouwen en wonin-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1942 | | pagina 1