ftl RFMFFN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN No. 10.407 VRIJDAG 14 AUGUSTUS 1942 82° Jaargang Buitenland S0MBERE SCHADUWEN. Nederland en het tweede front. Rekenschap van de consequenties. BEKENDMAKING. DUITSCH WEERMACHTSBERICHT. Engelsch vliegkampschip tot zinken gebracht. Vernietigende veldslag ten Westen van Kalatsj. Veel gevangenen en een zeer grooten buit. De stad Elista bezet - Terreinwinst tusschen Wolga en Don - Mainz weer aangevallen. ITAUAANSCH WEERMACHTSBERICHT NEDERLANDERS!!! Groeten uit Duitschland. VERSOHIJNT IEDEBEN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. Prijsverhooging advertentien toegestaan door het Departement van Handel, Nrjverheid en Scheepvaart onder No. 16236 N.P. d.d. 24 Maart 1942. ABONNEMENTSPRIJSBinnen Terneuzen 1,42 per 3 maanden; buiten Terneuzen 1,73 per 3 maanden. Bij vooruitbetaling 6,60 per jaar. UitgeefsterN.V. Firma P. J. VAN DE SANDE Telefoon 2073 Giro 38150 Directeur: I. van de Sande. ADVERTENTIEN: Per mm 10 cent, minimum per advertentie 1,50. Rubriek Kleine advertentien: 15 regels 60 cent; iedere regel meer 12 cent; max. 8 regels. Dienstaanbie- dingen en dienstaanvragen 15 regels 52 cent, iedere regel meer 10 cent. Met^ ver- melding Brieven of Adres Bureau van dit blad 10 cent meer. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. In- zending van advertentien uiterlijk 10 uur v.m. op den dag van verschijning. Hoofdredacteur: N. J. Harte, Terneuzen. Een sombere schaduw is in de afgeloopen week over Nederland gevallen. In het begin der vveea v.era door het bureau van den Weermachtsbevelhebber in Nederland nog eens op de meest dringende wijze gewezen op de groote gevaren waaraan ieder zich bloot- stelt, die gehoor geeft aan de Anglo-Ameri- kaansche propaganda, welke er op uit is om onrust te verwekken in de bezette gebieden. Elke begunstiging van de vijanden van Duitschland zal onverbiddelijk bestraft wor- den. Dit klemt te meer, waar een groot aan tal gijzelaars met het hoofd borg staat voor elke daad van sabotage of begunstiging van de Engelschen en hun bondgenooten, wan- neer de daders onbekend biijven. Ondanks deze herhaalde en dringende waarschuwing is aan het eind der vorige week een aanslag ge- pleegd op een Duitschen trein, waarbij een Nederlandsche spoorwegbeambte om het leven is gekomen. Mochten de daders heden, Vrij- dag 14 Augustus, middernacht, niet gevonden worden, dan zal een aantal gijzelaars hiervoor te boeten hebben. Het arresteeren van de daders is thans in het eigen belang van de geheele bevolking, ten einde dit teruggrijpen op de gijzelaars te vermijden. Door den burgemeester van Rotterdam is in eene bekendmaking, waarin hij nog eens waarschuwt tegen het bedrijven van derge- lijke daden van sabotage, onderstreept, dat het te verwachten is, dat door zulke daden onzegbaar leed over de bevolking van de stad en het geheele land zal worden gebracht. Hij deed een ernstig beroep op de inwoners, om hun voile medewerking te verleenen bij het ophelderen van deze wandaad en hij bindt hun met den meesten nadruk op het hart om, een ieder op zijn plaats, er het hunne toe te doen, om herhaling van dergelijke onverant- woordellijke handelingen in de toekomst te verhoeden. In de bekendmaking ontbreekt, merkt de N. R. Crt. op, een beroep op de daders zelf, om de gevolgen van hun daad nog zooveel mogelijk van de hoofden van onschuldigen af te wenden, door zich uit eigen beweging aan te melden en de verantwoordelijkheid voor hun daad zelf te aanvaarden. Het blad oppert echter ook de veronders telling, dat zij onge- schreven zijn gebleven uit het moedelooze ge- voel, dat zij toch niet zouden baten, het ge- voel dat dezulken, die na de waarschuwingen, die den laatsten tijd de een al ernstiger dan de ander, vlak achter elkander gekomen zijn, toch tot sabotagehandelingen overgaan, waar- lijk voor geen enkele rede vatbaar zijn. Het blad wijst er op, dat dergelijke hande lingen, zelfs al zou de toeleg eens gelukken, geen beteekenenden invloed op den gang van den oorlog kunnen hebben, waar zelfs de veel ernstiger taktiek van de verschroeide aarde dit niet blijkt te hebben. Zij, die zich door inblazingen tot zulke daden van sabotage laten verleiden, zijn alle gevoel voor verhou- ding kwijt, van het oogenblik dat hij meent, dat daar werkelijk iets van belang voor de partij die hij gekozen heeft, mee valt te be- reiken. Het blad waarschuwt de daders, dat de hoogst bereikbare resultaten de offers waard zijn: van den spoorwegman die reeds gevallen is, van de gijzelaars wier leven afhangt van den strijd, dien zij in hun binnenste uitvech- ten. Het offer, dat zij vengen, weegt oneindig veel zwaarder, dan het nadeel, dat zij de Duitsche oorlogvoering maximaal hadden kun nen toebrengen. Het is alleen maar te ver- gelijken met het persoonlijke leed, dat zij in een aantal Duitsche gezinnen gebracht zou den hebben, indien hun plan was gelukt. Maar zoo verdwaasd kan hun opvatting van den oorlog toch niet zijn, dat dit voor hen een ge- oorloofd doel zou kunnen zijn? Wie de daders ook zijn, zij mogen zich, reeds bij de gedachte aan den eenen doode, dien hun opzet heeft gemaakt, zich afvragen of zij de verantwoordelijkheid van nog veel ernstiger gevolgen op zich mogen nemen, of hun persoonlijke eer er niet mee is gemoeid, dat zij zelf ook de verantwoordelijkheid dra- gen voor een zoo slecht beraden daad, dat de gevolgen daarvan in geen geval op de volks- gemeenschap mogen worden afgewenteld, niet volgens oorlogszede, maar ook niet voor het eigen gemoed. iZij mogen tot bezinning komen, voordat het Vrijdag middernacht geworden is. Niet alleen terwille van de gijzelaars, die in gevaar zijn, maar ook om het Nederlandsche volk door hun blijk van inkeer te overtuigen, dat de sabotage een zinneloos bedrijf is, dat ieder, wat hij ook van den afloop van den oorlog moge wenschen, dient te verzaken, om niet het eene noodelooze leed over het andere te laten komen. En terwijl dit gebeuren reeds zooveel onrust heeft verwekt in ons land, en in het bijzonder in de families en personen die er bij betrok- ken zijn, doet een bekendmaking van den be- velhebber der weermacht in Nederland mede- deeling van een nieuwe daad van sabotage, waarvan echter de daders gegrepen zijn, zoo- dat, naar te hopen is, daarvoor althans geen onschuldigen zullen moeten boeten. Het is te hopen, dat dergelijke daden, die nergens toe dienen, en die alleen onrust ver wekken, en gevaar doen ontstaan voor on schuldigen, in de toekomst aehterwege zullen biijven. In het jongste nummer van De Waag schrijft de heer H. C. Van Maasdijk. Het is een merkwaardige toestand, dat er tijdens het over ons land binnenvliegen van Britsche bommenwerpers naar Duitschland menschen in ons land zijn, die zich in het on- heilspellende geluid der op groote hoogte ronkende motoren verheugen. Men zegt, dat er landgenooten zijn, die elkaar vertellen, dat hun dat nachtelijk concert als muziek in de ooren klinkt, omdat zij het als de ouverture beschouwen van een nieuw spannend bedrijf in het oorlogsgebeuren, dat men met de opricb- ting van het veelbesproken tweede front op het Europeesche vasteland verwacht en dat men met hooggespannen verwachting tege- moet ziet. Men mag wel aannemen, dat deze lieden in de nachten, waarin zich dit infemaal concert doet hooren, minder rustig zijn dan zij ach- teraf doen voorkomen. Maar in ieder geval moet men vaststellen, dat hunne uitingen hun oorzaak vinden in de geestesgesteldheid, waar in zij zijn geraakt door, den penibelen oorlogs- toestand, waarin ons volk met de oorlogs- dagen van Mei 1940 en de daarop volgende bezetting van ons land door de Duitschers werd betrokken. Het is echter niet voldoende de reacties van deze landgenooten zonder meer af te doen. Wie sedert de laatste jaren bij leidend werk op verantwoordelijke posten heeft ervaren, hoe het meerendeel van ons volk door het verloop van zaken in de wereld, waarop het innerlijk allerminst was voorbereid, uit het evenwicht is geslagen, moet inzien, dat men slechts kan hopen de meerderheid der Neder- landers geleidelijk voor een reeeler inzicht in den bestaanden toestand te winnen. Met ge- duld en zelfoverwinning moet men steeds weer trachten te verklaren, te verhelderen en leiding te geven. Zoo is het ook noodig zich eens in het open- baar rekenschap te geven van de consequen ties van de oprichting van een z.g. tweede front" in Europa, al lijkt het eigenlijk over- bodig er op te wijzen, hoezeer een zoodanige actie van het Wtesten uit tegen het Europee sche vasteland in de eerste plaats en voor- namelijk ten laste zou komen van de volkeren van het dichtbevolkte Westen. Iedereen weet, dat de Duitsche legerleiding sedert het bezetten van het grootste deel der Westeuropeesche kusten in het voorjaar en den voorzomer van 1940 in de bezette gebie den niet stil heeft gezeten. Een geweldige verdedigingslinie is geleidelijk ontstaan van de Noordelijke kusten van Noorwegen tot aan de Spaansche grens in het Zuiden van Frank- rijk. Wanneer Nederland ervan getuige is ge- weest, hoe de Duitsche autoriteiten niet voor verstrekkende maatregelen zooals o.m. het verklaren tot ,,'Spergebiet" van de geheele kuststrook en het beveiligen daarvan zijn teruggeschrokken, om alle mogelijke waarbor- gen te scheppen, dat aan een eventueele lan- dingspoging van het Westen uit ten alien tijde krachtige tegenstand kan worden ge- boden, dan kan men gerust aannemen, dat op plaatsen, die voor een landing beter ge- schikt zijn dan de Nederlandsche kust met het ondiepe water en een voor verdediging guns- tige landgestrekte duinenrijk, de afweermaat- regelen tijdens de achter ons liggende ruim twee jaren nog oneindig intensiever werden voorbereid. Men kan gerust vaststellen, dat wanneer van het Westen uit een poging tot landing met kans van slagen zou worden ondernomen, een zoodanige poging zeer grootsch opgezet zou moeten zijn, d.w.z. met zeer sterke lucht- en zeestrijdkrachten moet worden voorbereid en door overweldigende sterke landingstroe- pen uitgevoerd. Wanneer men een oogenblik het geval wil aannemen dat het aan de Duitsche troepen in en achter de verdedigingswerken niet zou ge lukken een grootscheepsche landing, die de vijand moet uitvoeren met zware wapens, als zware artillerie en zware tanks, met enorme hoeveelheden rollend materieel en fourage, die voor de op de landing volgende landopera- ties onontbeerlijk zijn, in de kiem te smoren, dan zouden dus te eeniger tijd sterke Angli- kaansche legers, waarschijnlijk omvattende tevens soldaten van Nederlandsche, Noorsche, Poolsche en Tsjechische nationaliteit, alsmede gekleurde troepen, in de landen van het Wes ten, dus b.v. in ons land den opmarsch naar Duitschland beginnen. Wij Nederlanders hebben,. zij het gelukkig ook maar voor enkele dagen de verschrikkin- gen van den oorlog in de bloedige botsing der legers voldoende leeren kennen. Het is zeker, dat Duitschland met alle middelen, d.w.z. met hevige luchtbombardementen, versperring en vemietiging van bruggen, verkeerswegen te land en te water, dezen opmarsch zou trach ten te stuiten, uiteindelijk zou Duitschland de hoofdmacht op den voor Mei voltooiden. ook langs de Nederlandsche grenzen doorgetrok- ken westwal kunnen terugtrekken en de voor deze formidabele verdedigingslinie (welke de Engelsche en Fransche troepen gedurende het eerste oorlogsjaar, toen de Duitsche legers in Polen sterk gebonden waren, toch wel op goede gronden niet serieus hebben aangepakt) gelegen landen als voor gelegen operatie- gebied moeten gaan bezigen. Dat zou aldus beteekenen, dat bij den omvang, die heden ten dage in het trjdperk van den motor iedere oor- logshandeling aanneemt, ons geheele land direct strijdtooneel wordt. Wat een zoodanige gang van zaken voor de betrokken volkeren in het Westen zou beteekenen, is niet heel moeilijk uit te denken. Afgezien van het noodlottig onheil, dat met militaire operaties op groote schaal in ons dichtbevolkte land voor ontelbare landgenoo ten onherroepelijk verbonden zou zijn, is het genoegzaam bekend, dat er in ons land na de achter ons liggende strenge- winters en zeer middelmatige oogsten der laatste jaren geen levensmiddelen-voorraden van eenigszins groo- ten omvang aanwezig zijn. Bovendien ver- werkt het Nederlandsche industrieele apparaat voor een verre overwegend deel Duitsche op- drachten met uit Duitschland aangevoerde grondstoffen. Men kan gevoeglijk vaststellen, dat gedurende de jaren sedert de bezetting het geheele Nederlandsche oeconomische stel- sel in alle onderdeelen van deze uiterst om- vangrijke organisatie noodgedwongen bewust op het Europeesche achterland werd ingesteld en dat de hier te lande heerschende orde niet slechts op het gebied der voedselvoorziening, doch op alle gebieden, een orde, die door onze eigen autoriteiten vooralsnog onder de gebie den tucht van de bezettende macht wordt ver- zekerd, staat of valt met de handhaving van die macht. Het is zeker niet overdreven te zeggen, dat met het wegvallen van deze or ganisatie een rampspoedige periode van chaos met alle slechts denkbare noodlottigheden zou intreden, want een totale omschakeling op korten termijn van ons oeconomisch stelsel nog wel tijdens hier plaatsvindende oorlogs- handelingen, op aanvoeren van overzee, ter wijl deze aanvoeren aan aanvallen der Duit sche luchtmacht zouden zijn blootgesteld, be- teekent een absoluut onoplosbaar probleem, iedereen, die ook maar eenigszins op de hoogte is met den feitelijken toestand van ons eco nomisch bestel op het oogenblik, zal het boven staande kunnen bevestigen. En tenslotte is Ook dit voor de Britten en hun bondgenooten weer een tonnage-vraagstuk. Maar zelfs aannemende, dat er lieden zijn, die meenen, dat tegelijkertijd met he? opruk- ken van troepen uit het Westen door ons land, een eenigermate functionneerend systeem van ordening, aanvoer en distributie kan worden opgebouwd, dan nog zou men zich moeten af vragen, op welke gronden men aan een andere vreemde bezetting, die daarmede toch onver- mijdelijk gepaard zou gaan, de voorkeur moet geven boven de uiterst gedisciplineerde Duit sche bezetting. Een totale omschakeling van onze oeconomie op het Westen zoude een ten minste even groote afhankelijkheid ook op politiek gebied ten aanzien van Engeland en de Vereenigde Staten van Amerika ten gevolge hebben als thans ten aanzien van he' conti- nentale Europa bestaat. Met echter dit ver- schil, dat Nederland organisch tot het conti- nentale Europa behoort en het daarmede dus op natuurlijke wijze lotsverbonden is, terwijl een eenzijdige binding aan de Angelsaksisehe De bevelhebber der Weermacht in Nederland, de generaal der vliegers Fr. Christiansen, deelt mede: In een der laatste nachten hebben misdadige elementen getracht een sabotage-aanslag op een zendinstallatie in Nederland te plegen. De getroffen veiligheidsmaatregelen en het ingrijpen van het bewakende personeel konden de uitvoering van den aanslag verhin- deren. Verscheidene daders werden, nadat zij verzet hadden gepleegd, over- weldigd en gearresteerd. Zij zullen te- rechtstaan. Het in het bezit van de daders gevonden en in beslag genomen materiaal is van buiteniandschen oor- sprong. Mocht, ondanks de steeds herhaalde waarschuwing tegen begunstiging van den vijand, blijken, dat de bevolking hieraan haar medewerking heeft ver- leend, dan zullen als vergelding de uit het betrokken gebied genomen gijze laars voor de daad moeten boeten. landen een gekunstelde structuur beteekent, waarvan de onnatuurlijkheid zich te eeniger tijd wederom smartelijk zou wreken. Men kan immers moeilijk aannemen, dat de groote machten van het Westen, indien het hun nog- maals zou gelukken Duitschland op de knie te dwingen, de eenmaal ontstane afhankelijk heid der landen van West-Europa weer vrij- willig zouden prijsgeven. Men hoort veelal, dat Nederlanders, en het zal wel dezelfde categorie zijn, die zich in het nachtelijk concert der opvliegende bommen werpers verheugt, zich er op spitsen samen met de binnenrukkende troepen uit het Wes ten een vergeldingsactie tegen hen op touw te zetten, die zich in de afgeloopen jaren vdor een innige samenwerking met de bezettende Duitsche macht, in het belang van hun volk, zooals genen dat zien, hebben uitgesproken, dit om hun woede te koelen over het ver- meende verraad of onrecht, zooals dezen dat voelen. Daarop valt met redelijke argumenten niet te antwoorden. Doch met bewuste terzijde- stelling van alle ideologische verschillen van inzicht kan men zeggen, dat wanneer de Duitsche macht, die in het Westen van Europa de orde waarborgt, komt te vervallen, het bestaan en het werk van deze actieven zullen worden tenietgedaan, maar dat, wanneer vol gens beschikking van het noodlot de allerbit- terste kelk van een ongehoorden chaos aan deze streken wordt bespaard en orde kan biijven gehandhaafd, deze actieven door hun samenwerking met Duitschland de mogelijk- heden voor een ontplooii'ng- der Nederlandsche volkskrachten in de toekomst hebben openge- houden. De Duitsche bezettingsmacht heeft alle mogelijkheden onder oogen gezien, zoodat het vormen van een tweede front" niet zeer waarschijnlijk lijkt. Duitschland is tenslotte krachtig genoeg om naast zijn reusachtige in- spanningen in het Oosten. ook nog krachten vrij te hebben zooals bijvoorbeeld bij het laat ste convooi in het Noorden bleek, operaties op een afstand van enkele honderden kilo meters van de kust volledig onschadelijk te maken. Een doorbraak van een groot aantal schepen in een gebied, dat voor een tweede front" in aanmerking komt en waar een zich werkelijk inzettende tegenstander een belang- rijke luchtmacht kan concentreeren, kan on der normale omstandigheden nauwelijks, ten- minste niet voor langeren tijd, worden gefor ceerd. Hoe wil men een grootscheepsche landings- operatie aan de West-Europeesche kust onder- nemen waar bij eenigszins gunstig weer, dat voor het gelukken van een landing een belangrijke voorwaarde is het naderen van een vloot tijdig kan worden vastgesteld en op ieder deel der kust te alien tijde sterke lucht- s'rijdkrachten vanuit daarop voorbereide vliegvelden kunnen worden samengebracht Maar de situatie voor de tegenstanders kan 'n zoodanige worden, dat ondanks de ongun- stige vooruitzichten niettemin iets moet wor den ondernomen. Laat men zich er in de be zette gebieden van bewust zijn, dat met een werkelijk oprichten van een tweede front niets dan ellende voor onze volkeren dreigt. Dit is zoozeer het geval, dat, indien de Nederlanders zich van de consequenties der wenschdroomen van een aantal hunner werkelijk rekenschap zouden geven, zij zich onverwijld zouden moe ten scharen, alleen reeds uit deze overweging onder de vlag van hen die in doelbewuste samenwerking met Duitschland de orde in ons land willen hamdhaven,. .aen. gedisciplineerde jeugd willen opvoeden en ondanks de harde slagen, die het noodlot aan ons volk heeft uit- gedeeld, zich voor een. werkzaam aandeel der Nederlanders aan den opbouw van een nieuw Europa willen inzetten. Zij zouden zich alien strijdbaar moeten keeren tegen hen, die, ter wijl zij met niets hebben aangetoond den sleu- tei tot het vestigen van een wereldvrede te hebben gevonden, uit machtspolitieke over- wegingen voor de zooveelste maal in de ge- schiedenis de natuurlijke ordening van het Europeesche vasteland willen ophouden en die er, indien zij er de kans toe zien, geen oogen blik voor terugdeinzen ook Nederland, en dit- maal grondig, met een .tweede front", dat zi ons als heroische bevrijdingsactie voorspiege- len. tot oorlogstooneel te maken. Het opperbevel van de Duitsche weermacht deelde Dinsdagavond in een extra bericht mede: Een Duitsche duikboot heeft vanmiddag in het Wiestelijke deel van de Middellandsche Zee het Engelsche vliegkampschip Eagle, dat deel uitmaakte van een krachtig beschermd konvooi, met vier torpedotreffers tot zinken gebracht. De Eagle had een waterverplaatsing van 22.600 ton. De bewapening bestond uit 9 stuk ken van 15.2 cm, 4 stukken luchtafweerge schut van 10.2 cm, 4 van 4.7 cm, 8 van 4 cm en 13 luchtafweermitrailleurs. Het schip kon 21 vliegtuigen vervoeren. Het was oorspron- kelij-k voor Chili op stapel gezet als het slag- schip Almirante Cochrane. In 1917 werd het door Engeland overgenomen en als vliegkamp schip voltooid. Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakte Woensdag in een extra bericht be kend Troepen van het leger onder bevel van den generaal der pantsertroepen, Paulus, voor- treffelijk ondersteund door de luchtdoeiartil- lerie en de vliegende artillerie onder bevel van den kolonel-generaal Freiherr von Richt- hofen, hebben in de groote bocht van den Don ten Westen van Kalatsj de massa van het 62ste Sovjet-leger en sterke deelen van het eerste pantserleger vernietigd. In dezen vernietigenden veldslag werden tot dusver 57.000 gevangenen gemaakt, meer dan 1000 pantserwagens en 750 kanonnen van allerlei aard vernietigd of buitgemaakt. De bloedige verliezen van den vijand zijn hoog. Bij deze gevechten hebben zich ook Kroatische troepen onderscheiden. Sinds het begin der voorjaarscampagne van den slag op het schiereiland Kertsj tot aan den afloop van den slag in de groote bocht van den Don hebben de Duitsche en verbonden troepen aan het Oostelijike front 1.044.741 ge vangenen gemaakt. 6271 pantserwagens en 10.131 kanonnen van allerlei aard buitge maakt of vernietigd. In denzelfden tijd wer den 4960 vijandelijlke vliegtuigen in luchtge- vechten, 664 vliegtuigen door luchtdoelaxtil- lerie neergeschoten en 432 vliegtuigen op den beganen grond vernield. Het Opperbevel van de Duitsche Weermacht deelde Donderdag mede: Duitsche en verbonden troepen wierpen on danks hardnekkigen tegenstand den vijand in h«t gebied van den Kaukasus verder aehter- uit. Een bolsjewistische groep, die van haar verbindingen was afgesneden, werd vernietigd. Ten Noorden van de Manitsj namen beweeg- lijke strijdkrachten der infanterie bij een Snel len opmarsch naar het Oosten de hoofdstad van het Kalmoekengebied Elista. De lucht macht viel opnieuw met sterke strijdkrachten scheepvaartverkeer in het Noord-kaukasische kust- en zeegebied en in de Straat van Kertsj aian. Daarbij werd een kustvaartuig tot zin ken gebracht, verscheidene vrachtschepen en 3 transportschepen in brand geworpen. Tus schen Wolga en Don won de aanval van Duit sche en Roemeensche troepen tegen taai ver- dedigde stellingen in harden strijd verder aan terrein. Bij de aanvalspoging van Sowjetslag-vlieg- tuigen op een Duitsch vliegveld werden tijdens luchtgevechten 28 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten en aldus de aanvallende for- matie bijna vol-ledig vernietigd. In het gebied van Woronesj nemen de ge vechten in hevigheid toe. Alle door talrijke pantserwagens ondersteunde on Hasting saan- vallen van den vijand stortten onder zware verliezen in het afweervuur van de Duitsche troepen en onder de bomaanvallen van sterke formaties gevechtsvliegtuigen en duikbom- menwerpers ineen. Alleen op den elfden en twaalfden Augustus werden in deze gevechten 234 vijandelijke pantserwagens vernietigd. Ten Zuidoosten en ten Noorden van Rsjef zijn in fanterie- en pantserd-ivisies nog steeds in een zwaren afweerstrijd gewikkeld. Woensdag werden in dezen sector 71 pantserwagens ver nietigd, waarvan 55 alleen in den sector van een divisie infanterie. Ten Zuidoosten van het Ilmenmeer zetten de bolsjewieken hun vergeefsche aanvallen voort. Een in onoverzichtelijk terrein inge- sloten kleine groep van den vijand werd in een verbitterd gevecht van man tegen man op- gerold. Aan het Oostelijke front werden den elfden en twaalfden Augustus tijdens luchtgevechten en door luchtdoelartillerie 161 Sowjetvliegtui- gen neergeschoten. Acht eigen toestellen wor den vermist. Boven Noord-Afrika schoten 4 Duitsche jagers tijdens luchtgevechten 12 Britsche vliegtuigen neer, zonder zelf verliezen te lijden. Een duikboot bracht in het Oostelijke deel van de Middellandsche Zee 5 transportzeilschepen tot zinken. In het Westelijke deel van de Middellandsche Zee vallen sedert den elfden Augustus Duitsche en Italiaansche luchtstrijd- krachten een groot sterk beveiligd Britsch convooi aan. De bommen, die gisteren door een Britsch vliegtuig van groote hoogte op een West- Duitsche stad werden geworpen, hadden geen uitwerking. In den nacht van 12 op 13 Aug. herhaalden formaties der Britsche luchtmacht haar terreuraanvallen op het Rijn-Main-gebied. Door het bombardement van woonwijken in de stad Mainz, leed de burgerbevolking, wier bon ding voorbeeldig is, wederom verUezen. Ver- nielingen en branden van vrij grooten omvang werden veroorzaakt. Volgens tot nu ontvan- gen berichten zijn 4 van de aanvallende bom menwerpers door nachtijagers en luchtdoel artillerie neergeschoten. In den strijd tegen Groot-Brittannie hebben gevechtsvliegtuigen overdag en in den nacht van Woensdag op Donderdag op havenwer ken en bewapeningsfabrieken in Zuid- en Oost-Engeland en in Zuid-iSchotland brisant- en brandbommen geworpen. Met goedgeplaat- ste treffers ontstonden ontploffingen en tal rijke branden. AANVAL OP BRITSCH CONVOOI. Het Italiaansche weermachtbericht no. 807 luidt: In het Westelijk deel van de Middellandsche Zee werd bij het aanbreken van den dag den elfden Augustus een groot vijandelijk convooi dat door een groot aantal oorlogsschepen werd begeleid, waaronder zich ook verschei dene vliegtuigmoederschepen bevonden, door sterke formaties vliegtuigen en duikbooten van de As opgemerkt en aangevallen. De ope raties, die nog steeds gaande zijn, hebben reeds gunstige resultaten opgeleverd. Ernstige verliezen werden aan het convooi toegebracht, alsmede aan de begeleidende Zoo even werd ons door het S.S.-Aan- vullingskommando, Nederland, het vol gende medegedeeld: Aan de ongehoorde suceessen in Sov- jet-Rusland heeft een S..S.-divisie, waar bij het SjS.-regiment ,,Westland" inge- deeld is, een zeer aanzienlijk aandeel. Tengevolge van den aanhoudenden ach- tervolgingsstrijd kunnen nog geen bij- zonderheden medegedeeld worden. Zoodra de operaties tot een einde ge komen zijn, zullen in het bijzonder over de suceessen vein het S.iS.-Regiment „Westland", in welk verband hoofdzake- lijk Nederlandsche vrijwilligers strijden, details volgen. Met trots en vreugde vemeemt het Nederlandsche volk dit bericht over de heldendaden van zijn Nederlandsche zonen. Het toont ons, dat de oude Neder landsche deugden weer ontwaakt zijn en tot welke groote daden de Nederlander na een voortreffelijke vorming en onder goede leiding in staat is. De daden van onze vrijwilligers zullen er toe bijdragen, ons volk een eervolle plaats onder de Germaansche volkeren in het nieuwe Europa te verzekeren. vaartuigen, vooral aan de vliegtuigmoeder schepen, die zeer harde slagen opliepen en aan de luchtstrijdkrachten van den vijand. Deze verliezen zullen later nader worden aan- geduid. In den Noordelijken sector van het Egyp- tische front neemt de hedrijvigheid. der artil lerie toe. Tijdens levendige luchtgevechten verloor de Britsche luchtmacht 12 vliegtuigen, die door Duitsche jagers werden neergescho ten. Italiaansche vliegtuigen hebben vlieg velden op Malta gebombardeerd. Een van onze duikbooten heeft een vijandelijk toestel van het type Sunderland neergeschoten. HEVIGE GEVECHTEN OP DE SALOMONS EILANDEN. De Amerikaansche nieuwsagentschappen melden, dat de gevechten op de Salomons- eilanden voortduren, aldus S.P.T. Bijzonder hevig is de strijd op het eiland Toelagi, waar de Japanners sterke verdedigingswerken heb ben aangelegd. De Amerikanen hebben vol gens dezelfde berichten ook een landing ge- daan op het eiland Guadalcanal ten Zuid- Oosten van Toelagi. Het communique van het hoofdkwartier van generaal Mac Arthur meldt voortgezette luchtaanvallen op de Japansche steunpunten op Timor en op de Key-eilanden. Over de zeegevechten meldt het communique, dat de Australische kruisers Canberra", Austra lia", en ,,Hobart" aan den strijd deelnemen. De Japanners hebben in de laatste 24 uur hevige tegenaanvallen ondernomen. Het D.N.B. meldt uit Tokio: Uit marine- kringen wordt vemomen, dat de mededeeling van het keizerlijke hoofdkwartier met nadere bijzonderheden over den slag bij de Salomons- eilanden, welke Woensdagmiddag zou worden verstrekt, is uitgesteld en naar het zich laat aanzien Donderdag zou worden bekend ge maakt. DE ONLUSTEN IN BRITSCH-INDIE. Reeds 500 dooden. Volgens te Saigon uit Bombay ontvangen berichten bedraagt het aantal slachtoffers van de Britsche onderdrukkingsmaatregelen in Indie op dit moment 500 dooden en meer dan 3000 gekwetsten. De Britsche berichtendienst meldt, dat te Ahmedahad 1 persoon is gedood en 12 per sonen gewond zijn, toen de politie het vuur opende op een optocht van studenten. Te Naghpur zijn door schoten der politie even- eens menschen gedood en gewond. Er is een uitgaansverbod uitgevaardigd. Woensdag zijn nog steeds demons'traties voorgekomen. Het gebouw der cooperatieve hank is uitge- brand. Volgens een mededeeling der s-egeering hedroegen de verliezen te Bombay Woensdag 7 dooden en 50 gewonden. Te Poona zouden 4 personen door schoten zijn omgekomen. Te New Delhi en Bombay zijn alle fabrieken stilgelegd. Patrouilleerende troepen hebben verschillende malen op de menigte geschoten. De staat van beleg is verscherpt en de be- toogers moeten thans de doodstraf ver wachten. Te Calcutta zijn nog 5 leiders van de Con- grespartij gearresteerd. S.P.T. meldt uit DondenHet Britsche ministerie van Kolonien deelde Woensdag- avond mede, dat de Britsche regeering de situatie in Britsch-Indie volkomen meester is. In Bombay zijn alle scholen gesloten; de markten vinden geen doorgang. Te Poona, Madras en Wardha is het noodzakelijk ge- weest van vuurwapenen gebruik te maken. Van 1 Augustus af is de Congrespartij in de provincien Bengalen en Bihar verboden. Te Naghpur zijn Donderdagochtend weder om onlusten uitgebroken. De politie moest ingrijpen. De winkels zijn gesloten en in de fabrieken wordt niet gewerkt. De vrije Indische radio van Singapore meldt, dat de rebelleerende menigte te Bombay het standheeld van koningin Victoria heeft ver nield. Volgens een bericht uit Londen van ,.Gote- boegs Posten" maken verscheidene Engelsche correspondenten uit Britsch-Indie melding van 't feit, dat men verwacht had, dat na drie dagen de demons'traties zouden afnemen. Dit optimisme sohijnt echter niet gerechtvaardigd te zijn geweest, daar de onlusten voigens de WtaensdagaVond te Londen beschikbare be richten eerder zijn toegenomen dan minder geworden. DE VERBLIJFPLAATS VAN CHURCHILL. Volgens een bericht van den corr. van de Popolo d'ltalia uit Ankara zou Churchill zich op het oogenblik te Kairo bevinden, waar hij besprekingen zou voeren met generaal Auchenleck. (S.P.T.) Van bevoegde zijde wordt de aandacht erop gevestigd, dat van heden tot 24 Augustus de zender Bremen (igolflengte 395.8 m) en de zender Friesland (golflengte 1875 m) dage- lijks om 19 uur 45 een reportage geven van de Junkersfabrieken, waarbij de groeten van de daar werkende Nederlandsche arbeideiw worden uitgezonden aan hun familieleden.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1942 | | pagina 1