ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN xsv"de 'aai ^ss,?rrs' i,e r Duitschland wint op alle fronten. No. 10.401 VRIJDAGv31 JULI 1942 82« Jaargang Buifenland nm.ivT nmnrRnw \ia a\n a n iiiwaaiiitii DUITSCH WEERMACHTSBERICHT. Sowjetlegers verder teruggeworpen. iTALIAANSCH WEERMACHTSBERICHT Achtervolging van den vijand ten Zuiden van Rostof. Doodvonnis voltrokken. De aanval op Hamburg. TELEGRAM VAN HITLER AAN MUSSOLINI TER GELEGENHEID VAN DEN VERJAARDAG VAN DEN DUCE. VERSGHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRJJDAGAVOND. Prijsverhooging advertentien toegestaan door het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart onder No. 16236 N.P. d.d. 24 Maart 1942. ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Terneuzen 1,42 per 3 maanden; buiten Terneuzen f 1 73 per 3 maanden. Bij vooruRbetaling /6,60 per jaar. UitgeefsterN.V. Firma P. J. VAN DE SANDE Telefoon 2073 Giro 38150 DirecteurI. van de Sande. Per, 10,Cent' mMm™ P«r advertentie 1,50. Rubriek Kleine o f regels 60 cent: lederc reSel meer 12 cent; max. 8 regels. Dienstaanbie- d ngen en dienstaanvragen 15 regels 52 cent, iedere regel meer 10 cent Met ver- °f Adres Bureau van dit blad 10 cent meer. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen vferminderd tarief, betwelk op aanvraag Verkrijgbaar is. - In- zendmg van advertentien uiterlijk 10 uur v.m. op den dag van verschijning. HoofdredacteurN. J. Har.te, Terneuzen. OVERGANG OVER MAN ITS?.T EN SA L VEROV ERiD. Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakte Woensdag bekend: Ten Zuiden van den beneden-Don hebben de Duitsche .troepen den voor een deel taai strij- denden vijand naar het Zuiden geworpen en door het luchtwapen met .sterke strijdkrach- ten gcsteund, den overgang over de "Manitsj en de Sal veroverd. Ten Noord-Wtesten van Kalatsj is op verscheidene plaatsen de bolsje- wistische tegenstand gebroken en de vijand gedwongen tot den terugtocht. Het ravitail- ieeringsverkeer van de bolsjewieken, evenals de spoorwegverbindingeh ten Oosten van de Wolga, zijn bij luchtaanvallen zwaar getrof fen. Bij de bestrijding van scheepsdoelen heeft het luchtwapen in de delta van den Don drie bolsjewistische kanonneerbooten in den grond geboord en met bommen treffers geplaatst op nog twee booten.. Bovendien werden bij nach- telijke aanvallen verscheidene transportsche- pen op de Wolga vernietigd of beschadigd. Bij den afweer van vijandelijke aanvallen op het bruggenhoofd Woronezj zijn 29 tanks vernie tigd en een vrij groot aantal door gevechts vliegers buiten gevecht gesteld. Aan het front van de Wolchow hebben de Sovjets een bruggenhoofd met sterke strijdkrachten ver- geefs aangevallen. In Eppte herhadlde de vijand zijn aanvallen d®n nacht van 27 °P 2« Juli is het tvIw Van Suez met b°mmen bestookt. la ®".ers,werden waargenomen op kade-instal- ^hzme-opslagplaatsen en tusschen t^ ^°AientratieS- Een vheg-veld ten Wes Mait fandne en 'uehts'eunpunten op aha z.bn door Duitsche en Italiaansche ge l aangevallen, waardoor uit gebreide branden ontstonden. SUCCESVOLLE LUCHTACTIE. De operatieve bedrijvigheid aan het Egyp- tischer front heeft zich Woensdag bepe^kt tot acties van patrouilles en artillerieduels. Onze vliegtuigformaties deden met succes aanvallen op vhegvelden en centra achter de vijande lijke linies. Een onzer toestellen keerde niet op zijn basis terug. Viegtuigformaties van de As hebben mili taire installaties op Malta gebombardeerd Aanzienlijke verwoestingen werden aange- richt in de doelen. Twee Spitfires werden in luchtgevechten neergeschoten door Duitsche jagers. - Britsche vliegtuigen hebben Woensdagnacht bnsantbommen laten vallen op de omgeving van Licata. Een burger werd gewond. Geen schade werd waargenomen. WEDERZIJDSCHE LUCHTAANVALLEN. Berl^ D N melddfe Donderdagmorgen uit In den afgeloopen nacht hebben Britsche bommenwerpers bommen laten vallen op eenige steden van West-Dujtschland, o.a. op Saarbriicken. Er zijn nog geen berichten pnt vangen over aangerichte schade. Tegelijkertijd heeft de Duitsche luchtmacht met sterke formaties gevechtsvliegtuigen doeltreffende aanvallen ondernomen op voor de oorlogvoering belangrijke industrieen der Engelschen in de Midlands. Kanaal is een Duitsch partouilleschip toroedohTr nJd met verscheidene Britsche zorAen erS en kanonneer1t>ooten ge- Britsche vliegtuigen hebben overdag eenige bommen in West-Duitschland het Noord-Duit- Woensdagnacht is opnieuw het stedelijk gebied .van Hamburg, hoofdzakelijk met brandbommen, bestookt. Er ontstond schade ook aan openbare gebouwen, o.m. werd het Eppendorfer Krankenhaus zwaar getroffen De burgerbevolking leed verliezen. Nacht- jagers, afweergeschut en marine-artillerie schoten 45 der aanvallende Britsche bommen werpers neer. In midden- en Zuid-Engeland hebben ge vechtsvliegtuigen Woensdagnacht fabrieken der wapenindustrie, spoorweginstallaties en vhegvelden van geringe hoogte met goed effect aangevallen. Birminghalm en Saarbriicken aangevallen. bekend-°PPerbeVel V&n de weermactV maakt Ten Zuiden van Rostof achtervolgen forma ties van leger en Waffen-S.S. in ten deele ivare gevechten met vijandelijke achterhoede- oepen den wijkenden vijand. Ten Zuiden de ,nyi€r Sal hebben snelle troepen de Rroletarskaja stormenderhand genomen en op verscheidene paatsen de laatste groote spoorwegverbimling tusschen het Kaukasus- broken de r€St van de SovJet-Unie ver- Hierbij onderscbeidde zich een Branden- burgsche divisie tanks in hooge mate. Bij den iweer, van vijandelijke ontlastingsaanvallen ermet^de een Wurtembergsch-Badensche dlcvisle Woensdag in een verbitterden -tnjd 68 grootendeels zware tanks. Sterke groepen gevechtsvliegtuigen steunden na een succesvoUe luchtverkenning de aanvallen van fer' n de groote hocht van den Don, werd den vijand de terugtocht afgesneden. 11 S€bicd van Woronesj beeft de vijand wcer 18 tanks verloren. In den SeerewfCi°r-en te" -Zuiden van het Ilmen- Plaatseliikp€n J?oeillJk terrein succesvolle piaatselrjke gevechten geleverd de n r^tlmge Noorden z«n bij'luchtaanvallen Moer™^ henngS" Werfinstallaties bij ^e™aaf benevens een groot troepenkamp Stooraanvallen van afzonderliike Britsche hefS v/n zZar€- bewdking op steden in bet Rijnland werden gedaan, hadden slechts fomftie"11 Woensdagnacht viel een o ma tie Britsche bommenwerpers enkele Plaatsen in de Saarpalts aan, v^ral wtl- v Jken m de stad Saarbrucken, waarbij o a de cKiuwschouwburg compleet werd verwoest De burgerbevolking leed verliezen. Zeven der aanvallende vliegtuigen werden I^fr-ten. 2 andere door schepen der tscbe marine boven de Duitsche Bocbt laaggesbaald. „et^tder°?tkust van Engeland heeft een Wrnp ®,UIg overdag voltreffers van wanmf11^ op de installaties van een luchtmachT u Sterke striJcikracbten der een a^nva Wo^d^cht opnieuw gedaan op Birmingham. Verken- neis namen Donderdagochtend tal van uitge- rekte, groote branden waar Voor de Nederlandsche kust hebben na aanvallende Britsche DE DUITSCHE TROEPENMACHT AAN EUROPA'S WESmuST AANZIENU.IK VERSTERKT. De correspondent der N. R. Crt. te Berlijn telefoneerde Woensdagavond Over het tweede front wordt in deze dagen zeer veel geschreven en gesproken. Op de conferences voor de buitenlandsche pers is het vrijwel het beheerschende thema, in de Duitsche pers staat er veel over te lezen de meeste bladen uit neutrale landen wijden hoofdartikelen aan dit tbans actueele vraag- stuk, het nieuwste filmjoumaal laat talrijke opnemingen zien van de voorzorgsmaatrege- len, die men tegen invasie-pogingen heeft t?e- nomen, en nu heeft ook de Rijkspropaganda- minister zijn eenige dagen geleden aangekon- digde standpunt -omschreven in Das Reich van 2 Augustus. Uit het artikel van dr. Gobbels valt op te maken, dat men het van Duitsche zijde indhrdaad voor mogelijk houdt, dat de tegenstander zal trachten ergens aan de West- Europeesche kust te landen en daar een serieuze actie te beginnen. Men redeneert als volgt: Nu de Sowjetunie sedert het begin van het Duitsche offensief op 28 Juni zulke zware slagen heeft moeten incasseeren en zeer be langrijke punten moest prijsgeven, is het alles- zms te verwachten, dat de Angelsaksen aan den roep van de .Sowjetunie en daamaast van de eigen openbare meening om een tweede Dont, gehoor zulien geven en op eenigerlei wijze ondernemingen beginnen, om den bond- genoot te ontlasten. Hier en daar heschouwt men het zelfs niet onmogelijk, dat de Sowjet unie, om haar eisch om een West-Europeescb front kracht bij te zetten. heeft gedreigd, bij het uitblijven van zulk een front, aan een af- zonderlijken vrede te moeten gaan denken. Om meer dan een reden beziet men nu in de Duitsche hoofdstad de kansen, dat iets zal geschieden in het Westen veel ernstiger dan zulks eenige maanden geleden iy*t geval was. Men moet er dus eventueel op rekenen, aldus schrijft de Duitsche minister van propaganda ongeVeer, op zekeren morgen. door een oor- verdoovend propaganda-lawaa-i van de Engel- schen en Amerikanen te worden gewekt. Wij zijn er op voorbereid, dat als zij komen, zij niet juist met slechte formaties zulien komen. Zij zulien bij hun invasie-poging alle middelen van camouflage en misleiding gebrtiiken. Ook daarop zijn wij voorbereid. Zij zulien moge lijk ook het een of andere schijnsucces be- halen: zij zulien per radio een oproep richten tot de bevoiking van de bezette gebieden tot opstand en afwerping van het juk. Gedurende een zekeren tijd zal de wereld vervuld zijn van bet lawaai der wapens en agitatieleugens. Dan echter zet zich langzaam maar zeker onze oorlogsmachine in werking en te' gelegener tyd zal de tegenstander dan een nieuw Duin- kerken doormaken. Dat de vijand zou kunnen probeeren een tweede front op te richten hebben wij nooit betwijfeld, aldus dr. Gobbels, doeh wij bestrijden met alle goede redener.. dat deze wensch kansen op succes heeft. Wat de voorbereiding van den Duitschen afweer nu betreft, is het toch wel een belang rijke omstandigheid, dat in de afgeloopen dagen de troepen aan de Europeesche West- kust belangrijk zijn versterkt. Zoo hebben vandaag de Parijzenaars kunnen zien. dat een groote forma tie van de Waffen-SJS.. die zich bij de troepen van generaa'l-veldmaarschalk von Rundstedt schaarde, door de Fransche hoofdstad van Oost naar West trok. Het pas- seeren van deze formatie, die in twee colon ies opmarcheerde en van nieuwe voertuigen en wapens was voorzien, duurde niet minder dan acht uur. Met verschillende middelen van de propa ganda wordt ook op hetgeen is bereikt op het gebied van de versterking van de door Duitschland beheerschte kust de aandacht ge- vestigd. Meer dan tweehonderdduizend arbei- ders zijn sinds bet einde van den veldtocht In het Westen aan het werk geweest om duizen- den verdedigingswerken te bouwen en in den laatsten tijd heeft men deze reeds sterke a£- eenheden en vijandelijke ontscbepingspogingen het hoofd te kunnen bieden. Achter de kust- verdedigingswerken bevinden zich dan stel- lingen en tankvallen en alles wat de oorlogs- ervaring heeft geleerd omtrent hetgeen voor de verdediging noodig is, hetgeen, zorgvuldig geeamoufleerd, den tegenstander onaange- name verrassingen moet bereiden. Voorts is daar de verdediging tegen vliegeraanvallen als jachtvliegtuigen en luchtdoelgeschut. De be- weeglijke afweerfactor vormen de gemotori- seerde en snelle troepen. Het wegennet is in de afgeloopen twee jaren nog verbet^rd en dient om op de snelste manier formaties naar de desbetreffende punten te kunnen dirigee- ren. Ook zijn aanzienlijke tankgroepen in ge- reedheid gebraeht, om de verdediging te on- dersteunen. Voor het nu ernstig verwachte tweede front waakt een ijverige Duitsche verkenning ter zee en in de lucht. Voorpostenbooten der marine zijn dag en nacht in touw en ook de lu,chtverkenning wordt op het oogenblik on- onderbroken uitgevoerd, om eventueele inva- siepogingen waar te nemen. In New Yorksche kringen, aldus het D.N.B. uit Genbve, acht men den toestand der bolsje- wieken kritiek, zoo meldt de United Press. In deze kringen zou men niet verbaasd zijn, wanneer, als de toestand der bolsjewieken de volgende weken nog ernstiger zou worden, Moskou een tweede S.O.S. zou uitaenden. Deze tweede hulproep van Rusland, zoo zegt men verder, zou wellieht een bespoediging van de oprichting van een tweede front tengevolge hebben. Men is het in het kamp der ge- aliieerden er over eens, dat het onvoorwaar-- delijk noodig is de Sowjetunie in staat te stel- len den oorlog voort is zetten. Naar de Britsche herichtendienst meldt, -richt de Prawda een wanhopigen .oproep tot de burgers van de Sovjet-unie. Het blad v.er- klaart. dat het de plicht der Sovjetburgers is den vijand met hun lichaam, hun leven en hun bloed tegen te houden. Ieder Sovjetburger moet bereid zijn dienst te nemen bij de strijd krachten. Verwaarloozing van de opleiding :n den strijd zal niet kunnen worden veront- schuldigd. Ieder individueel man der Sovjet- unie moet tijd vinden om zich te o-efenten. Alle Sovjetburgers moeten leeren omgaan met geweren, handgranaten kunnen werpen en weten hoe ze zich in den strijd moeten ge- dragen. De Britsche herichtendienst verspreidt het volgende benchtI>e emst van cJen toestand in de Sovjetunie wordt thans door de gebeele Engelsche en Russische pers toegegeven. De Engelsche pers verzoekt Rusland dringend, met de uiterste krachtsinspanning tegenstand te bieden. De toestand is ongetwijfeld veel ernstiger dan in 1941. beeft moeten geven om tenminste een deel van zijn formaties te kunnen behouden. Daar- mede is een toestand ontstaan, die men in Londen loch in Wasbington had verwacht. Het z.g. tweede front, dat men zich had voor- gesteld als een onderneming bijna zonder risico, staat thans als een duister vraagteeken voor de Engelsch-Amerikaansche oorlogvoe- ring. Churchill staat daannede voor een vree- selijik dilemma. Zondertweede front heeft hij een binnenlandsche politieke crisis te ver wachten, die hij nauwelijks nog meester kan worden, met alle daaruit voortvloeiende cata- strophale gevolgen in de„ betrekkingen van Engeland en, de Vereenigde Staten met de Sowjet-Unie. Van Duitsche zijde is reeds uitvoerig ge- motiveerd, waarom een poging tot vorming van een tweede front niet gevreesd wordt, in- tegendeel in zekeren zin zelfs gewenscbt wordt geacht. De verdediging van de Duitsche Wes- telijke flank door strijdkrachten die voor iedere eventualiteit voldoende zijn, heeft de offen- sieve kracht in het Oosten geen afbreuk ge daan. De Duitsche troepen in h»t Westen zijn volkomen voldoende om de EngeJschen, wan neer zij komen op waardige wijze te ontvan- gen. Wij zijn er op voorbereid, zoo schrijft Gobbels, dat wanneer zij komen, zij nu niet juist met slechte formaties zulien fiomen. Een zekeren tijd Jang zal de wereld vervuld zijn van bet rumoer der wapenen en agitatie leugens. Maar dan komt langzaam maar zeker onze oorlogsmachine in beweging en op een gpeden dag zien wij de heeren Engelschen naar Ber lijn oprukken, weliswaar niet als veroveraars maar als gevangenen, en| de rest streeft ver- slagen naar een nieuw Duinkerken" om over het Kanaal den langen weg naar Tippei^ry in te slaan.Dat de vijand zou kunnen probeeren een tweede front te vormen hebben wij nooit betwijfeld. Wij betwisten slechts met goede redenen, dat deze poging kans op succes heeft. Wat de Britsch-Amerikaansche oorlogvoe- Offioieel werd Donderdag bekend ge- maakt: De Nederlander Arie de Haan pit Rotterdam, die bij vomnis van het Duit sche Gereehtshof van 1 Juii 1942 wegtens oommtmistisch dptreden als saboteur was ter dood veroordeeld, is vandaag fcerecfit- gesteid door den kogel. DE AANVAL OP HAMBURG. Naar S.P.T. uit Berlijn meldt, wijzen Duit sche militaire kringen er op, dat de in den nacht van Zaterdag op Zondag uitgevoerde aanval van de R.A.F. op Hamburg ,,relatief hooge verliezen" heeft gekost, om een Engel sche terminologie te gebruiken. Volgens ge- noemde kringen wordt de uitwerking van dezen aanval overdreven met te zeggen, dat deze de zwaarste is, welke Duitschland tot nu toe te verduren heeft gehad. De Engel sche propaganda wil van deze luchtaanvallen een soort van Ersatz" van een tweede front maken. ,,Op een werkelijken aanval tegen Ihet Europeesche vasteland zijn wij volkomen voorbereid en het is de Duitsche weermacht onverschillig waar, wanneer en hoe die aan val plaats zal vinden. Duitschland verwacht den aanval", zegt men van bevoegde zijde en men wijst er op, dat de Duitsche verdediging in het Westen uit uitgesproken elite-troepen be staat. HAMBURG OPNIEUW AANGEIVALLEN. Britsche bommenwerpers hebben Woensdag nacht opnieuw het gebied van Groot-Hamburg aangevallen, zoo wordt van militaire zijde aan bet - D.N.B. meegedeeld. Door brisant- en bran&bommen ontstonden verwoestingen en branden, voornamelijk in woonwijken. Dq bur gerbevolking leed verliezen. Volgens de bier ring in deze kwestie tenslotte zal besluiten, I ontvangen berichten werden 26 aanvallende zoo gaat Gobbels verder, weten wij niet. Wel- vliegtuigen neergeschoten. snelkanonneerbooten er 4 tot zinken ^eermogelijkbeden in versneld tempo nog met en een ander in brand doen vliee-en ruf - a honderden bunkers vermeerderd rvn rior.. staakte den strijd. Wja Van militaire zijde is te Berlijn verklaard W n d<t Eritscke bommenwerpers die Woensdagnacht een aanval hebben gedaan op Hamburg, 50 pet. is neergeschoten. bunkers vermeerderd. Op den Voorgrond staat de artilleristische verdedi ging, welke gevormd wordt door zware en allerzwaarste batterijen van leger en marine. Zij moeten zoodanig zijn aangelegd. dat zij in feite de geheele kustzone beheerschen. Ter completeering hiervan zijn nog talrijke mdd- del-zware en lichte batterijen opgesteld, dit alles, om verrassende aanvallen van snelle PRO EN CONTRA. Naar S.P.T. uit Washington meldt, hebben op de jaarlijksche bijeenkomst van de Ameri- kaansche scheepvaartbeweging te New-York de 50.000 aanwezige telegrammen aan Roose velt en Churchill gezonden, waarin zij met klem aandringen op de spoedige vorming van een tweede front. De invasie, zegt men, zal groote offers kosten, doch deze verliezen zul ien in het niet verzinken vergeleken bij die, welke de geallieerden zulien lijden, indien het Duitschland mocht gelukken met zijn vijand in het Oosten af te rekenen en zich wederom naar het Westen te richten. Naar het D.N.B, uit Geneve meldt, wijzen de Amerikaansche bladen bij de bespreking van de mogelijkheid van vorming van een weede front in toenemende mate op de moei- lijkheden. welke een direct ingrijpen van de geallieerden in den weg staan. Wat Stalin van Engeland en de Vereenigde Staten wil en noodig heeft, schrijft de New-York World Telegram, zijn leveranties en minder de vor ming van een tweede front. Het blad con- stateert, dat ook de Izwestija en andere offi- cieele Sovjet-bladen, den laatsten tijd meer gewicht hechten aan leveranties van materieel dan op vorming van een tweede front. De New-York World Telegram is van meening, dat de vraag van de leveranties aan de Sovjet-unie bet voomaamste thema was bij de besprekingen tusschen Litwijiow en Roose velt. Het is vrijwel zeker, dat Washington en Londen hun kaarten voor Stalin hebben opengelegd. Het is .daarbij zeer waarschijn- lijk gebleken, dat de geallieerden niet geheel Voorbereid zijn om juist nu een groot offen sief te beginnen. Het New-Yorksche blad betoogt, dat bij vorming van een tweed# front alle beschik- bare wapens naar het nieuwe oorlogsterrein gaan en dientengevolge aan de Sovjet-troepen zouden worden onthouden. Verscheidene berichten van de Stockholm*- sche bladen uit Londen constateeren, naar bet D.N.B. meldt. eenstemmig, dat de propaganda voor een „tweede front" aanzienlijk is -afge- nomen. De Engelsche pers waarschuwde AVoensdag voor een overijlde invasie op het vasteland. De Zweedsche correspondent van Social Demokraten haalt de Evening Standard aan. die erop wijst, dat Churchills militaire adviseurs stellig een tweede front hadden ge vormd, wanneer zij over voldoende strijdkrach ten hadden beschikt. De Daily Telegraph schrijft: Een mislukken van het tweede front zou noodlottiger gevolgen hebben dan een uit- stel. Social Demokraten noemt deze Engel sche persstemmen een koude douche voor de bolsjewieken en voor ben die om een tweede front geroepen hebben. DK, GOBBELS OVER HET TWEEDE FRONT. In Das Reich publiceert Rijksminister dr. Gobbels onder het opschrift: ,,Ook de poging is strafbaai" een artikel waarin hij de En gelsch-Amerikaansche campagne ten gunste van een tweede front bespreekt." Hij wijst er om te beginnen op dat de Duitsche weermacht na den winter ondanks alle leugens in staat is tot prestaties waarvan men in de Angelsak- sische landen geen begrip had. Tevens heeft de Duitsche weermacht uitstekende troepen naar het Westen kunnen verplaatsen, terwijl Timosjenko een dramatisch terugtochtsbevel licht .weten zij dat zelf nog niet precies. In zlilke gevalien doet men er goed aan zich op alle mogelijkheden in te stellen, ook op de on- waarschijnlijkste. Dat is gebeurd. Of Enge land in ernst een grootsch opgezetten invasie- campagne zal beginnen of slechts een poging daartoe zal doen, interesseert ons slechts ma tig. Ook de poging is strafbaar. Zij zal beantwoord worden met middelen, die het Engelsche volk zelf in dit oczicht van zijn laatste illusies zulien berooven. Ook in deze eenige nog opengebleven critieke kwestie van den oorlog zal dan duidelijkheid heerschen. 'at zou ons slechts aangenaam kunnen zijn. Wjj roepen derbalve den Engelschen een har- telijk welkom toe. Het is te bopen, dat zij ook eenige Amerikanen meebrengen. De Mac Arthurs zouden dan voor de eerste maal ken- nis maken met Duitsche soldaten, die welis waar geen tennisrackets en golfballen mee brengen maar eerste klasse wapens en een op alle oorlogstooneelen van Europa vergaarden rijken schat aan oorlogservaringen. Met ge- noegen zouden zij gebruik maken van de ge- legenbeid om-den Yankees duidelijk te maken dat ook voor hen de toegang tot Europa ver- boden is. (A.N.P.) DE DUITSCHE LUCHTAANVALLEN OP STEDEN IN ENGELAND. Betreffende de op 27 Juli en Woensdag nacht ondemomen aanvallen van sterke for maties Duitsche gevechtsvliegers op Groot- Britannie d-eelt het opperbevel van de Duit sche weermacht nader mede: In de vroege ochtenduren van 27 Juli heb ben Duitsche formaties gevechtsvliegers in verscheidene golven industriecentra in mid- den-, Zuid- en Oost-Engeland aangevallen. In een aan den Oostrand van Birmingham ge- legen gasfabriek sloegen verseheiderfe bom men in, waarbij de gashouder in de lucht vloog. Een fabriek bij Sheltenham in midden- Engeland is door verscheidene voile treffers in de voornaamste werkplaats vernield. In de montageloodsen van een locomotief- en wagon- fabriek bij Swindon zijn branden en explosies veroorzaaijt. Bij een aanval op een vliegveld in de nabijheid van Swindon werd het inslaan van bommetn waargenomen in vliegtuiglood- sen en hangars. Andere gevechtsvliegtuigen bombardeerden tezelfdertijd het vliegveld Bircham-Newton aan de Oostkust van Engeland. Daarbij wer den vier tweemotorige vliegtuigen op den grond vernield. Tot over achten vormden tal rijke andere steden aan de Oostkust van En geland en in de Midlands het doelwit van Duitsche luchtaanvallen. Zoo werd o.m. de stad Hull gebombardeerd, waarbij talrijke ge bouwen en loodsen aan den Westelijken rand der stad in brand vlogen. Verscheidene spoor- wegtrajecten aan de Oostkust werden door treffers van bommen verbroken. Nauwelijks 20 uur na deze uitgebreide Duitsche overdag uitgevoerde aanvallen, wer den de wapenbedrijven van Birmingham met brisant- en) brandbommen aangevallen. On danks fellen afweer van gescbut en zoeklich- ten tro-ffen de Duitsche gevechtsvliegers met hun bommen de aangegeyen doelen. Een bom van het zwaarste kaliber sloeg in een tweede •gasfabriek van Birmingham in en deed een felle ontploffing ontsfaan. Uitgebreide bran den ontstonden voorts in een fabriek van vliegtuigonderdeelen en een gummibanden- fabriek. In den loop van deze nachtelijke aan vallen waren talrijke andere plaatsen en vlieg- velden in midden- en Oost-Engeland het doel van andere Duitsche gevechtsvliegersforma- ties. Daarbij werd een bij Manchester gelegen viegtuigfabriek door verscheidene voile tref fers bijzonder zwaar getroffen. Volgens den -Engelschen nieuwsdienst heeft het ministerie van luchtvaart bekend ge- maakt, dat branden en schade Woensdag nacht door Duitsche viegtuigen in Birming ham en omtrek zijn aangericht. Ook zijn er verliezen. Ook elders in de Midlands en in het Oosten van Elngeland is schade veroorzaakt. De aan vallen hebben zich uitgestrekt over een groot gebied met inbegrip van groot-Londen. AMERIKAANSCHE GARNIZOENEN OVER GEHEELE WERELD. Te New York is volgens de Deutsche Ztg. i. d. N." een lijst gepubliceerd van Amerikaan sche gamizoenen buiten Noord-Amerika. Hier- in worden o.m. de volgende namen genoemd: Ierland, Australie, Newfoundland. Labrador, Bermuda-eilanden, JBahama-enanoen. Antigua, Santa Lucia, Trinidad, Jamaica, Guyana, Gua temala, Costarica, Panama, Venezuela. Bra- zilie. Cuba, Eritrea, Britsch-Indie. China, Egypte, IJsland en Groenland. Het D.N.B. meldt uit Berlijn: De Fiihrer heeft den Duce ter gelegenheid van zijn 50sten verjaardag het volgende tele gram doen toekomen. ..Heden, op uw verjdardag, Duce, feliciteer ik u van harte, mfedfe namens het Duitsche volk in kameraadschappelijke saamhoorigheid. Deze felicitaties gelden vooral uw persoonlijk welzijn en den bloei van het fascistische Italie. In de onwrikbare overtuiging, dat onze vol- keren gemeertschappelijk met de bondgenoo- ten van de spil in dezen strijd om Europa's vrijheid en toekomst de eindoverwinning zulien behalen, begroet ik u op dezen dag zooals steeds op de meest hartelijke wijze." Uw (get.) Adolf Hitler. Alle Duitsche bladen publiceeren op de 'voorpagina bet portret van Mussolini en het telegram van den Fiihrer. De Berliner Borsen-Zeitung schrijft o.a.: Wij vereeren in Mussolini niet alleen den schepper van het nieuwe Italie, den grooten staatsman, den standvastigen en vooruitzien- den Europeaan. Wij vereeren hem vooraJ ook als strijdmakker in de zwaarste beproeving die ooit aan hoogstaande volkeren werd op- geiegd en die zij door zulien komen, omdat zij willen leven. DE ACTIE VAN JAPANSCHE DUIKBOOTEN. Een communique van het Japansche keizer- lijke hoofdkwartier deelt mede, dat Japan sche duikbooten tusschen 1 Juni en 16 Juli opnieuw acht vijandelijke schepen in den grond hebben geboord. Deze schepen met in totaal 71.000 brt. moeten gerekend worden bij het cijfer dat werd opgegeven in het commu nique van 18 Juli. DE KWESTIE VAN |lIET TWEEDE FRONT. -De correspondent der N. R. Crt. te Berlijn telefoneerde Dinsdagavond De aangelegenheid van het z.g. tweede front is thans een der voornaamste thema's van bespreking in de Berlijnsche politieke en natUurlijk ook militaire kringen. De houding ten.opzichte van dit vraagstuk is nog altijd dezelfde, en men wacht met gelatenheid de ontwikkeling af. Opnieuw stelt men de •uit gebreide voorzorgsmaatregelen in het licht, welke in West-Europa zijn getroffen. Dit be treft niet alleen de systematische versterking van de Atlantische- en_ Noordzeekust, en de uitbreiding van het aantal vhegvelden en hun vergrooting in de bezette gebieden, vooral in de nabijheid van de kust, maar ook concen- traties van betrekkelijk aanzienlijke troepen van alle wapens. Deze troepen zijn ten deele voortgekomen uit recruteeringsdepots en op- leidingsRampen. Het is echter onjuist aan te nemen, dat deze troepen, die dus nog over weinig frontervaring beschikken, van geringe militaire waarde zouden zijn. Want het is te verwachten, dat bij hun opleiding juist de militaire kennis zal worden gericht op den af weer van eventueele invasiepogingen. Daar- naast zijn echter ook elite-troepen in West- Europa opgesteld. Over het geheel beschikt generaal-veldmaarschalk Von Rundstedt over zooveel troepen, dat men gelooft, dat elke /denkbare poging tot invasie op het vasteland nog in haar heginstadium kan worden afge- wezen. Daarbij komt, dat de verkeersverbin- dingen langs de uitgestrekte Atlantische kust zeer goed zijn, waardoor het mogelijk is in betrekkelijk korten tijd troepen naar bijzon der bedreigde punten te verplaatsen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1942 | | pagina 1