ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN fi r No. 10.381 MAANDAG 15 JUNI 1942 82e Jaargang Buitenland .J Binnenland DUITSCH WEERMACHTSBERICHT. 27 Koopvaarders en een Jager tot zinken gebracht. Sebastopol wordt steeds meer bedreigd ITAUAANSCH WEERMACHTSBERICHT NEUZENSCHE COURANT V'ERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. Prijsverbooging advertentien toegestaan door hot Departement van Handel, Nijverheid en S-cheepvaart onder No. 16236 N.P. d.d. 24 Maart 1942. ABONNEMENTSPRIJSBinnen Terneuzen f 1,42 p^r 3 maanden; buiten Terneuzen 1.73 per 3 maanden. Bij vooruitbetaling /6,60 per jaar. Uitgeefster: N.V. Firma P. J. VAN DE SANDE Telefoon 2073 Giro 38150 Directeur: I. van de Sande. ADVERTENTIeN: Per mm 10 cent, minimum per advertentie 1,50. Rubriek Kleine advertentien: 15 regels 60 cent; iedere regel meer 12 cent; max. 8 regels. Dienstaanbie- dingen en dienstaanvragerr 15 regels 52 cent, iedere regel 'meer 10 cent. Met ver- melding Brieven of Adres Bureau van dit blad 10 cent meer. Handelsadvertentien "bij fegelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. In- zending van advertentien uiterlijk 10 uur v.m. op den dag vam verschijning. Hoofdredacteur: N. J. Harte, Terneuzen. Het opperbevel van de Duitscbe weermacht deelt in een extra bericht mede: in hardnekkige, soms dagenlange gevechten tegen krachtig verdedigde convooien en bij aanvallen op de door de Amerikaansche vloot bescherinde seheepvaart routes, hebben Duit sche duikbooten opnieuw 27 schepen, met een gezamenlijken inhoud van 149.200 ton en een torpedobootjager tot zinken gebracht. Daardoor heeft de vijand, met inbegrip van de in de Weermacbtbericbten van 10 tot 12 Juni gemelde successen op den A.tantiscben Oceaan, aan de Amerikaansche Oostkust, in de Caraibisch Zee, voor het Panamakanaal en in de Middellandsche Zee door de operaties van Duitsche duikbooten in de laatste 6 dagen 40 schepen, met een gezamenlijken inhoud van 212.200 ton en een torpedobootjager verloren. Het opperbevel der weermacht maakte Zon- dag bekend: - Voor Sebastopol dringt de Duitsche aanval in verbitterde gevechten van man tegen man steeds dieper binnen in het met alle middelen der natuur en der technics beschermde ves- tingterrein. Het op een overheerschende hoogte gelegen moderne en sterke fort Stalin werd ingenomen. Tegenaanvallen ,van de bolsjewieken mis- lukten. Gevechtsvliegtuigen brachten een de Zuideiyke baai van de vesting binnenloopend transportschip van 10.000 brt. tot zinken. In de Zwarte Zee torpedeerde een Italiaansche motortorpedoboot in den nacht van 12 op 13 Juni een groot en krachtig beschermd vrjan- delijk schip. De Duitsche luchtmaicht vemie- tigde in de wateren van de Krim een vijande- lijk schip met luchtafweergeschut en bescha- digde een vijandelijken torpedojager. In het gebied ten Oosten van Charkof werd een dee! der ingesloten vijandelijke strijdkrachten in de pan gehakt of gevangen genomen. De strijd tegen de resten van den verslagen vijand duurt nog voort. Tot dusver Werden meer dan 20.000 gevangenen gemaakt en 169 pantser- wagens, 113 kanonnen alsmede talrijke andere wapens en oorlogstuig buitgemaakt of ver- nietigd. lit den centralen en Noordelijken frontsector sleehts plaatselijke gevechtshan- delingen. Aan het Wolch of-front werden vijandelijke aanvallen afgeslagen. In het hooge Noorden bombardeerden gevechtsvlieg tuigen de haven en het stadsgebied van Moer- mansk alsmede het station van Louhi. Hierbij werden elf vijandelijke vliegtuigen neerge- schoten. Er werden geen eigen verliezen ge- ieden. Bij een vergeefschen aanval van zeven Sovjet-bommenwerpers op een vliegveld ver- loor de vijand door afweer van jagers zes vliegtuigen. In Noord-Afrika nemen de operaties der Duitsch-Italiaansche troepen een gunstig ver- loop. Bij een aanval in den diepen flank van den vijand werden 54 Britscbe pantserwagens kapot geschoten en ruim 400 gevangenen ge maakt. Duitsche jagers schoten, zonder zelf verhezen te lijden, negen Britsche vliegtuigen onjlaag. In de Middellandsche Zee brachten Duitsche gevechtsvliegtuigen ten Noorden van Mersa Matroe een tot een Britsch convooi behoorend koopvaardijschip van 5000 brt. tot zinken. Twee andere groote schepen en een bewa- kingsvaartuig werden door bomtreffers be- schadigd. Duitsche duikbooten brachten voor Solloem* een vijandelijk bewakingsvaartuig en aan de kust van Syrie een munitieschip van 500 brt. tot zinken. In Zuid-Engeland plaatste een gevechts- vhegtuig in een dapperen duikvlucht overdag bomtreffers van zwaar kaliber op een fabriek der vliegtuigindustrie. Bij een nachtelijk*n aanval op een vijandelijk oonvooi aan den uitgang van het Kanaal van Bristol werden vijf koopvaarders alsmede een Britschen tor pedojager door bommen getroffen en bescha- digd. BRITSCHE AANVAL BIJ AIN-EL-G AZALA MtSLUKT. Het Italiaansche weermachtsbericht van Zondag luidt als volgt: De slag in de Marmarische woestijn gaat voort. In de streek van Ain-ei-Gazala is een aanval van gemotoriseerde afdeelingen en gepatserde strrjdmiddelen op onze infanterie eenheden mislukt. De. vijand werd krachtig teruggeslagen na opmerkelijke verliezen te hebben geieden. Ten Westen van el Adem bebben gemotoriseerde pantserformaties der spil een belangrijk deel der vijandelijke strijd krachten verslagen; 54 tanks werden ver- nield en verscheidene honderden krijgsgevan- genen gemaakt. Duitsche jagers hebben trjdens luchtgevechten zes Curtiss en drie Hurricanes neergehaald. Bomhardementen werden door het luchtwapen gericht op de lueht- en vloot- basis van Malta, terwijl ook een intensieve verkenningsbedrijvigheid boven de Middel landsche Zee werd ontplooid. Een onzer ver- kenningStoestellen is niet op zijn basis terug- gekeerd. Britsche vliegtuigen hebben Zondagnacht boven Ta rente gevlogen en eenige bommen la'en vallen zonder slachtoffers te maken, noch schade aan te richten. Italiaansche torpedobooten hebben in den nacht van 12 op 13 Juni in de wateren van Sebastopol nog een bolsjewistische motorschip van 10.000 ton, ge- laden met munitie, getorpedeerd. Toen de vijand trachtte het schip op te sleepen. werd het getroffen door bommen van Duitsche vliegtuigen, die samenwerkten met de torpe dobooten, zoodat het in de lucht vloog. ENGELSOH BEDROG JEGENS EUROPEESOHE ZEELIEDEN. Het A.N.P. meldt uit Oslo: De beide Noorsche zeelieden, die er 'onlangs in geslaagd zijn, bij een Buitschen luchtaan- val op een naar Moermansk varend Ameri- kaansch schip naar hun woonplaats in het Noprden van Noorwegen te ontkomen, hebben een opmerkelijke bedrogpleging onthuld, welke de Engelschen in hun nood jegens Eurhpeesche zeelieden bedrijven. De beide Noren waren zeer verbaasd, dat zij na hun aanmelding bfj de Noorsche over- heid niet tot den militairen dienst genoopt werden. Toen men hun verklaarde, dat geen enkele Noorsche zeeman tegen zijn vrijen wil op Duitsche oorlogsschepen of op Noorsche koopvaarders onder Duitsche controle dienst doet, waren zij zeer verrast. Het bleek, dat de Engelschen met dezen infamen leugen de Noorsche, Deensche en Nederlandsche zeelie den in hun dienst probeeren te weerhoudeh yan den terugkeer. Te^enover deze kwaad- aardige bewering, die vqn Engelsche zijde tegenover elken Europeesehen zeeman bij elke gelegenheid, die zich voordoet gedaan wordt, staan grootsche beloften. Na den oorlog, zoo zeiden de Noren thans te Oslo, belooft men den Europeesehen zeelieden land en huizen in Canada, wanneer zij afzien van hun terugkeer naar Europa. Naar opvatting der beide Noren vat men dfeze beloftenAechter algemeen op voor wat zij zijn n.l. een lokaas, om goed- geloovigen te verlokken tot de steeds gevaar- lijker wordende vaart in dienst van Engeland. DE BRITSOHE TERREURMAATREGELEN. Minister Dr. Gbbbels scbrijft in een arjjkel in het weekblad „Das Reich", dat de oorlog voor de vijanden in een stadium gekomen is, waarin zij ieder middei willen aanpakfyen om den oorlog, hi weerwil van al hun wanhopige kansen, misschien toch nog tot een draaglijk resultaat te hrengen. In Engeland, zoo scbrijft de minister verder, zou niet een Churchill aan het roer moeteh zitten, wanneer Londen niet zou willen probeeren om door een nietsont- ziende terreur dat te bereiken, wat voor de vijanden door een fatsoenlijke en faire oorlo.g- voering geheel en al onbereikbaar is. Chur chill is blijkbaar in een razende woede over zijn tot dusver geieden militaire nederlagen en ondanks al het gesehreeuw niet in staat om voor het ontlasten der bolsjewieken in West-Europa een tweede front te vormen. Hij weet even goed als wij, dat hem bij een lan- dingspoging in een of ander deel van het con tinent een ontvangst bereid zou worden, die voor Engeland in korten tijd to: een tweede en nog erger Duinkerken zou leiden. Er blijft hem niets anders over dan met dreigementen te schermen en de dagelijks dringender wor dende eischen der bolsjewieken op een minder gevaarlijke wijze te bevredigen. Zijn afbe- taling bestaat in de nachtelijke aanvallen van de Britsche luchtmacht op de Duitsche bevol- king. Het behoeft niet gezegd te worderi, dat de hierdoor getroffen Duitsche hurgerbevol- king van deze Britsche terreurmaatregelen hitter te lijden heeft, doch men vergist zich te Dcnden, wanneer men meent, dat men door terreur het Duitsche moreel zou kunnen bre- ken. Even onzinnig is de Engelsche veronder- stelling, dat men door dergelijke terroristische aanvallen onze bewapenings- of voedselvoor- zieningsindustrie beslissende slagen zou kun nen toebrengen. Daarbij overschrijden de ver liezen der Engelschen bij hun nachtelijke aan vallen in aanzienlijke mate het contingent, dat zij zich kunnen permitteeren. Wanneer Churchill door een kunstmatig opichroeven van het aantal aanvallende vliegtuigen het percentage neergeschoten vliegtuigen tracht te verminderen, dan kan hij ons hiermede niet bedriegen. Overigens. zoo verklaart dr. Gobbels ten- slotte, worden de slagen. die de Engelschen ons toebrengen, prompt en nauwkeurig terug- betaald. Het ligt in het wezen van de tefreur, dat zij uitsluitend door terreur gpbraken kan worden en door toegeeflrjkheid sleehts aan- gewakkerd wordt. Hoe smartelijk ook een voor de cultuur ge- voelig mensgh de verhezen van de oude eer- biedwaardige historische en kunstgedenk- teekenen niet alleen in Lubeck, Rostock en Keulen, doch ook in Bath, York en Canter bury voelt, toch komen zij niet op onze reke- ning, doch op die van den snooden misdadiger, die op het oogenblik aan het hoofd van het Britsohe Empire staat. Niet alleen het Brit sche Empire, de geheele beschaafde mensch- heid moet dit feit duur betalen en waren wii er niet, dan zou de cultureele wereld dit met haar ondergang moeten betalen. ENGELSCHBOLS-IE \V ISTISOH BONTGENOOTSOHAP. Naar de Britsche berichtendiensi. meldt, heeft Eden het sluiten van een Engelsch- Bolsjewistisch bondgenootschap voor weder- zijdsche hulpverleening na den oorlog tegen elken aanval van de As" bekend gemaakt. Voor het voeren van de onderhandelingen is ^Molotof, de minister van Buiteniandsche zaken der Sovjet-Unie, in Engeland geweest. Ver- volgens is Molotof per vliegtuig naar de Ver- eenigde Staten gereisd, om de kwestie van de samenwerking met president Roosevelt te be- spreken. Radio-Moskou meldt, dat ter gelegenheid van de onderteekening van het verdrag tus- schen de Sovjet-Unie en Groot-Bri'tannie. telegrammen zijn gewisseld tusschen den koning van Engeland en Kalinin, den president van de Sovjet-Unie. Naar radio-New York meldt, heeft Molo tof van 29 Mei tot 4 Juni in Washington ver- toefd. Zijn aanwezigheid was streng geheim gehouden. Bij zijn besprekingen met presi dent Roosevelt, waren ook generaal Mashall en admiraal King aanwezig. Ter aanvulling op het bericht over het slui ten van het verdrag van bondgenootschap met ,de Sovjet-Unie, meldt de Britsche berichten- dienst, dat de Engelsche minister van Buiten iandsche Zaken, Eden, de elausules van het verdrag heeft bekend gemaakt, waarin Groot- Brittannie en de Sovjet-Unie zich bereid ver- klaren, geen vrede te sluiten zonder wederzijd- sehe instemming. Voorts wordt hierin ver- kj^,ard, dat men ,,geen territoriale winst zoekt". In de elausules wordt verder ncg_ het volgende gezegd: het pact is gesloten voor"een duur van 20 jaar, beginnende met het einde van den oorlog. Het voorziet in een weder- keerige hulpverleening tegen elken aanval en zal worden opgenomen m een blijvend Euro- peesch pact. Voorts maakt de Britsche berichtendienst bekend, dat1 Groot-Brittannie en de Sovjet- Unie een volledig militair bondgenootschap voor den duur van den oorlog en 20 jaren na afloop van den oorlog hebben aangegaan. In het Lagerhuis heeft minister Eden meege- deeld, dat de besprekingen van Molotof met president Roosevelt ,,uiterst nuttig en bevre- digend',' zijn geweest. Aan den door Reuter gepublieeerden tekst van het verdrag over het bondgenootschap met de Sovjet-Unie kan nog worden ontleend, dat het verdrag ,,zoo spoedig mogelijk" geratifi- ceerd moet worden. De uitwisseling van de ratificatie-oorkonden dieht ,,zoo spoedig mo gelijk'' in.Moskou te gegchieden. Na uitwis seling van de ratificatie-fcorkonden treedt het verdrag in werking, Het verdrag is gedateerd: Londen. dejp 26en Mei 1942. Berlijn over de verdragen. Ten aanzien van de verdragen der Sovjet- Unie met Engeland en de Ver. Staten ver klaarde men in Berlijmsche politieke kringen, dat het, sluiten van deze verdragen voor de staten vanJiet driemogendhedenpact geen ver- rassing beteekent. Sinds weken heeft men in Berlijn, Rome en Tokio geweten, dat de wan- hoop en angstkreten van Moskou 'hun hoogte- punt bereikten en dat Moskou de mogelijk- heid om zijn wensChen door te zetten, alleen nog zag in een persoonlijken druk van Molo tof te Londen en Washington. Terwijl Molotof de regeeringen van Londen en Washington 16 dagen lang moest bewer- ken, is er een trommelvuur van propaganda- redevoeringen en propaganda-artikelen over de noodzakelijkheid der ondersteuning van de Sovjet-Unie losgelaten. In dit tverband her- innerde men er in Berlijnsche politieke krin gen aan, dat Churchill de bewering van 1000 vliegtuigen boven Keulen heeft gedaan. Toen reeds zag men te Berlijn uuidelijk in, dat der gelijke ongegronde beweringen deel uitmaak- ten van het bestek der onderhandelingen te Londen en Washington met Molotof en tot troost moesten dienen voor Molotof en voor den in het Kremlin wachtenden Stalin. Het kernpunt van het verdrag is, naar de meening van Berlijnsche politieke kringen, een product van angst der Sovjets en van cjen angst van Engeland, dat Moskou zou kunnen afVallen. Voor beide btaten was het even ,dringend om bij elkhar te komen. De zelf- moordenaars, zoo zeide men in deze kringen, hebben zich in wederzijdsch wantrouwen met een verdrag aan elkaar verbonden. Het is de propagandistische true van het verdrag, dat het probeert het door de geheele wereld met afschuw geconstateerde verraad jegens Europa weg te redeneeren. Dit verraad is op 12 Juli door Eden te Moskou onderteekend. Punt 5 van het verdrag, dat men niet naar territoriale uitbreidingen voor zichzelf streeft en zich nie' wil mengen m de binnenlandsche aangelegenheden van andere staten, moet worden beschouwd als een holle phrase. Men wrjst er te Berlijn op, dat de geschiedenis van het bolgjewisme en de Sovjet-Unie het tegen- deel bewijst. Dat Stalin in zijn noodpositie het verdrag onderteekent, spreekt vanzelf. Even vanzelfsprekend acht men het, dat hrj^ het verdrag zal verbreken, wanneer hem goed- dunkt. Als voorbeelden van gebroken beloften van Stalin herinnert men aan de gevallen Finland. Baltische s'taten, Roemenie, Boelga- rije enz. Voorts herinnert men te Berlijn er- aan, dat elk verdrag tusschen de Sovjet-Unie en de andere staten de clausule bevatte, zich niet te mengen in de binnenlandsche aange legenheden van andere landen, een toezeg- ging, die tot dusver nog altijd gebroken is. Voorts wijst men in Berlijnsche politieke klinger, er op. dat het verdrag niets bevat over de werkelijke vorming der grenzen van de Sovjet-Unie. Formeele annexatie en ter ritoriale machtsuitbreiding worden gecamou- fleerd d^or politioneele, functies. De GPOe zal in Europa het woord voeren. Bij verdrag is thans reeds vastgelegd een Engelsch-holsje- wistisch politiebewind voor Europa. Tenslotte verklaarde men in Berlijnsche politieke kringen, dat 't verdrag van de Sov- jet-Unie met Londen en Washington niets ver- mag te veranderen in de buitengewoon gun- stige politieke en militaire positie der landen van hetdriemogendhedenpact. BRITTANNIE'S HOOFDSTAD NAAR OTTAWA OF KAAFSTAD? In veroand met het bondgenootschap tus schen Engeland en de Sovjet-Unie, verklaarde radio Boston Donderdagavond Bijzonder actueel is thans het denkbeeid van een vo'iledige reorganisatie van het Brit-, sche wereldrijk. Men spreekt erover, de hoofdstad van Londen naar Ottawa of Kaap- stad te verplaatsen. Kaapstad heeft het voor- deel van een zeer centrale ligging. Ten gunste van Ottawa spreekt, dat het gunstiger ge legen is voor de Britseh-Amerikaansche samenwerking. DIT JAAR EEN TWEEDE FRONT IN EUROPA? Het Engelsche ministerie van Buiteniand sche Zaken heeft een communique uitgegeven over het sluiten van het pact tusschen Enge land en de Sovjet-Unie. In dit communique wordt gezegd: Beide regeeringen zijn ervan overtuigd, dat dit verdrag een hechten grond- slag vormt voor de toekomstige goede betrek- kingen tusschen haar landen en dat het de reeds bestaande ..nauwe en hartelijke ver- standhouding'S tusschen de Sovjet-Unie eener- zijds en het Vereenigd Koninkrijk en de Ver. S+aten anderzijds, nog meer zal bevorderen. Beide partijen zijn het volledig eens gewor- den ten aanzien Van de dringende taak „om nog in het jaar 1942 een tweede front in Europa te vormen." De Britsche berichtendienst meldt nog, dat sleehts enkele diplomaten in Engeland en sleehts enkele in vertroUwen genomen jour- nalisten kennis hadden gekregen van het be- zoek van Molotof aan Londen, daar dit be- zoe^c op verzoek van Moskou geheim gehouden moeSt worden en er dfentengevolge scheme voorzorgsrqaatregelen zijn genomen. SAMENWERKING MOSKOUAMERIKA. Naar de Britsche berichtendienst in een extrahericht uit Washington meldt, heeft de woordvoerder van het -Witte Huis verklaard, dat Molotof en president Roosevelt hij hun besprekingen ook tot een accoord gekomen zijn ,,dver fundamenteele vraagstukken eener samenwerking tusschen de Sovjet-Unie en de Vereenigde Staten tot hehoud van den vrede en de veiligheid ook na den oorlog". LEEN- EN PACHTOVEREENKOMST. Naar de Britsche berichtendienst uit Was- t.ington meldt hebben de Ver. "Staten en de Sovjet-Unie een leen- en pachtovereenkomst geteekend. Hull en Litwinof plaatsten de handteekeningen. Yolgens genoemden berichtendienst komt de regeling overeen met de accoorden, welke de Ver. Staten met Engeland en China hebben gesloten. Onder meer wordt - samenwerking bij het herstel van .liberate economische om- standigheden" na den oorlog toegezegd. HET PROCES TE ANKARA. Nadat .Kornilow in het proces over den aanslag op von Papen zich had verdedigd, kwam de tweede Sowjetverdachte, Pawlow, aan het woord. Ofschoon de rechtbank op de laatste zitting had beslist, dat de Sowjet-verdachten hun verdediging in het Turksch moesten houden, stond Pawlow er plotseling op zijn verdedi ging in het Russisch voor te lezen. Daarover ontstond een heftige discussie en veel bewe- ging onder het publiek, daar Pawlow klaar- hlijkeiijk gehruik wilde maken van de laatste •gelegenheid om incidenten uit te lokken. Indien men mij mocht dwingen mij van het Turksch te bedienen, zoo zei Pawlow, dan hqb ik nog drie dagen ter voorbereiding noodig. Deze sabotage van het proces was aanleiding tot hevige botsingen, waanop de rechtbank zich fn raadkamer terugtrok. Vervolgens werd het hesluit bekend- gemaakt, dat conform de reeds tevoren ge nomen beslissing sleehts de Turksche taal voor de verdediging in de rechtzaal mocht worden gebmikt. Pawlow bracht daarop in het midden, dat hij dan sleehts de voorlezing van zijn verdedi ging door zijn kameraad Kornilow zou toe- laten. Ook deze eisch werd door de recht bank afgewezen en de verdediging werd nu in het Turksch door een Turkschen ambtepaar voorgelezen. Pawlow heeft in zijn pleitrede beweerd, dat hij een onschuldige geschiedvorscher en Sow- jethurger is, die voor studiedoeleinden was ingedeeld bij de Sowjet-ambassade te Ankara, Voorts verklaarde hij, dat agenten van de vijfde colonne den aanslag op ambassadeur von Papen hadden geensceneerd. De diverse punten van de aanklacht_ zijn zuivere verzin- sels. Het openbaar ministerie heeft niet sleehts Pawlow, maar ook de Sowjetunie be- leedigd en beschimpt. Het geheele. politie-onderzoek tot ophelde- ring van het misdrijf, ingesteld door den Zwitserschen criminoloog en instructeur der Turksche politie, Payot, is vol leemten en derhalve waardeloos. Evenals Kornilow ver- langt ook Pawlow steekhoudende hewijzen, dat hij met Abdoerrhaman en Eumer Tokot in contact heeft gestaan, wat z.i. nog niet bewezen is. Pawlow verklaarde, dat hij als lid van den Russischen diplomatieken dienst, ingedeeld bp de ambassade te Ankara, niet verplicht is rekenschap af te leggen van zijn verhuizin- gen in Turkije en zijn levensgewoonten. Des- ondanks waren al zijn gangen tq Istamboel nauwkeurig nagegaan. Dit heschouwt hij als samenwerking der Turksche politie met- de agenten der vijfde colonne, waarvan het te Istamboel wemeltl Vervolgens werd de zitting gesloten en tot 17 dezer verdaagd. Dan wordt het vonnis be kend gemaakt. (D.N.B.) WAARSCHUWING AAN DE TSJECSHEN.' Het D.N.B. meldt uit Briinn: De minister van Volksvoorlichting, Moravec, heeft Vrijdag- avond 'trjdens een massabetooging gesproken over de jongste gebeurtenisisen en datgene, wat daaruit noodzakelijk volgt voor de Tsjechen, Meer dan 5000 menschen woonden deie demonstratie bij. ..Zooiang de moordenaars van den plaa's- vervangenden Reichsprotektor Heydrich niet zijn gearresteerd, aldus de minister, zullen het Tsjechische volk geloften van trouw jegens Duitschland en betuigingen van toewijding niet baten. Er moeten geen woorden komen. maar daden". Moravec had stellig het gevqel, dat het Tsjechische volk speciaal in het Duitsche Rijk geen vijanden heeft. Alle harde maatregelen die Duitschland tegen de Tsjechen heeft ge- last. zijn eerst tot uitvoering gekomen, als er geen andere uitweg meer openstond en het gevaar dreigde dat aan Duitschland zwakheid verweten kon worden. Er bestaat geen twijfel omtrent de maat regelen, die genomen zouden moeten worden. als het Tsjechische volk onbetrouwbaar mocht blijken. Om het Tsjechische vojk te doqn verdwijnen uit de constructieve combinaties in Europa, zouden enkele moordenaars vol- doende zijn, die zich met medewerking van lichtzinnige Tsjechische individuen wiiden onttrekken aan de gerechtigheid. Dit geldt overigens vooral voor den ,,,aartsvijand van het Tsjechische volk. den schurk Benesj". Een volk wordt geboren op het land en sterft uit in de steden. Het boe- rendom is de eeuwige bloedbron van ons volk. De boer bewerkt onzen bodeni en zorgt voor onze voedseivoorziening. Door den boer zijn wij verbonden met ons bkred en met onzen bodem. Strijdt mede voor bloed en bodem. Treedt m de rijen der Nederlandsche Minister Moravec behandelde vervolgens de misdadige methoden van de Londensche radio. ,,Want het gaat Engeland slecht, zoo zeide hij, en dan laat men alle nevenoverwegingen varen. Daarom komen Engeland's agenten met beweringen, welke den Tsjech sleehts be- doelen te verleiden tot dwaaslj'eden en mis- daden". Tot slot deed de bewindsman een beroep op het Tsjechische yolk om den verrader Benesj voorgoed te laten schieten en zich aan te sluiten bij de politiek van president Hacha. Dan zou niemand ook sleehts een haar ge- krenkt worden en alien kunnen de toekomst tevreden tegemoet zien. ST AND ARISEERIN G VAN PHARMA- CEUTISCHE PRODUCTEN IN DUITSGHLAND. De correspondent der N. R. Crt, te Berlijn meldt, dat het, ijigrijpende rationalisatieproces, dat in DuitscMand reeds in verscheidene sec- toren van handel en industrie heeft plaats gevonden, nu eveneens zijn toepassing zal vin- den bij de pha'rmacie. Rationalisatie betee kent hier ten eejste concentratie van de laat ste decennia sterk in aantal gestegen fabrie- ken en ten tweede het overgaan tot standari- seering' van een aantal pharmaceutische pro- ducten. In verband hiermede zijn reeds ver scheidene, maar de meening van de betrokken instanties volkomen ontbeerlijke bedrijven, gesloten en is tevtens een fabricage-verbod uitgevaardigd voor een aantal producten. ter wijl een commissie van deskundigen op het oogenblik verdere rationalisatie-maatregelen i voorbereidt. Van <|jt comite zijn niet alleen nadere voorstellen te verwaChten over nog meer uitschakeling van onnoo^ige producten. maar ook over de stabilisatie van bruikhare en waardevolle fabricage, waarbij het in stand houden yam de huidige totale capaciteit der artsenij-middelen het eerste gebod is. Een van de oorzaken, die tot deze reorganisatie aan leiding hebben gegeven, zou eenerzijds het verminderen van de moeilijk aan te vullen voorraad buiteniandsche grondstoffen zijn. b.v. kikine, opium, enz. Anderzijds zal het feit, dat de verhoogde behoefte van de weermacht voor de hospitalen uiteraard moet worden ver- zekerd, van invloed zijn geweest. Daarnaast is echter in Duitschland een bepaald verkwis- tend verbruik van sommige pharmaceutische producten aan den dag gefreden, zoowel van geneesmiddelen als van kalmeerende en ver- sferkeryle middelen, voor het overige een in oorlogstijden steeds voorkomend verschijnsel. De komende stabilisatie zal zich richten tegen het bonte veelvoud der productie, want men acht het zeer wel mogelijk de honderden pro ducten, welke nauwelijks onderling verschillen of alleen in doseering iets uiteenloopen, te doeq vervangen door een of twee in ieder ge- val sleehts weinige types, welker analyse na- tuurlijk in overeenstemming zal worden ge bracht met de door de oorlogsoeconomie be- paalde eischen. De genoemde maatregelen zullen, naqr men hier met nadruk in het licht stelt, de verzorging van hqt Duitsche volk, met voor het leven belangrijke artsenij-fnid- delen geenszins in gevaar brengen en ook aan middelen, die voor het hehoud van de gezond- heid en het prestatie-vermogen noodig zijn, zal geen gebrek heerschen. DE OPBOUW IN OOST-EURGPA. Verklaring van Rosenberg. Den minister van de bezette gebieden in het Oosten, Reichsleiter Alfred Rosenberg, heeft aan een vertegenwoordiger van het D.N.B. een onderhoud toegestaan, waarin hij voor het eerst op groote schaal de taak der Duitsche leiding en de reeds verrichte op- bouwwerkzaamheden in de van het bolsjewis- me bevrijde gebieden heeft geschetst. De minister betoogde, dat onder zijn leiding voor de eerste maal een ,,territoriaal ministe rie" moest worden gevormd, dat jegens het Oosten de functies van bijna alle hoogste Duitsche instanties in zich vereenigde, en voorts twee Rijkscommissariaten van groote oppervlakte, die historische en ehtnografische van geheel verschillende structuur zijn. Rosenberg ncemde voorts o.a. als de bedoe- ling van de.nieuwe ordenir.g in het Oosten de aUchaffing van het bolsjewistische collecti vism^ Door opheffing van de kolchoze is de werkwilligheid der bevolking overal toeg'eno- men. Met voldoening had Rosenberg verno- rpen, dat in Wit-Roethenie reeds enkele maanden na de uitvaardiging van de nieuwe

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1942 | | pagina 1