ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD ZEEUWSCH-VLAANDEREN H iSStfSL: Sirs. »s'. No. 10.377 VR1JOAG 5 JUN! 1942 82e Jaargang Buitenland Binnenland - Hm4e1'Noratod DIHTSCH WEERMACHTSBERICHT. Engelsche landingspoging aan de Kanaalkust verijdeld. De eerste dag in het arbeidskamp. ITALIAANSCH WEERMACHTSBERICHT BETOOGING TE PRAAG TEGEN DE VFRSOHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRUDAGAVOND. ABONNEMENTSPRIJS: Binnen n mannder Bij vooruitbetalmg f 6,to per jaar. per 3 maande P j VAN DE SANDE Telefoon 2073 Giro 38150 Scheepvaart onder No. 16236 f'± 42 3 maanden; buiten Terneuzen /1.73 Uitgeefster: N.V. Firma cDirecteur: I. van de Sande. iegelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrpgbaar v. zending van advertentien uiterlijk 10 uur v.m. op den dag van verschrj g. Hoofdredacteur: N. J. Harte, Terneuzen. Weinig aetie aan het Oostfront. Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt e gisteren bekend: Aan bet Oostelijke front geen gevechtsban- delingen van eenigen omvang. In Noord-Afrika verloor de tegenstander dg tplaatselrjke gevechten 22 panteerwagens, 7 kanonnen alsmede een aantai gevangenen. Forma ties van de Duitsche en Italiaansche luchtmacht bombardeerden spoorweginstalla- ties en troepenkampen in het gebied van Capuzzo. Fen met zwakke strijdkracncen aan de Ka naalkust ondernomen Brit.sebe landingspoging werd door de Duitsdhe kustverdePgir.g ver ijdeld. Eenige gevangenen en wapens vielen ons in handen. Bij luchtgevechten in het kanaaigeoied verloor de tegenstander gisteren 24 viiegtui- gen. Vrij sterke formaties geveobtsvliegtuigen hebben in den nacht van 3 op 4 Juni het Brit sche zeesteunpunt Poole aan de Engelsche zuidkust gebombardeerd. Britsche vliegtuigen bestookten in den af- geloopen naciht bet gebied rondom Bremen en de stad zelf hoofdzaikelrjk met brandbommen. Nachtjagers en afweerge^cbut sehoten 10 der aanvallende bommenwerpers neer. In bet tijdvak van 21 Mei tot 2 Juni verloor de Britsche luchtmacht 318 vliegtuigen, waar- van er 41 door eenbeden van de marine wer- den neergebaald. In denzeit'den tijd gingen in den strijd tegen Groot-Brittannie 51 eigen vliegtuigen verloren. Het jacbteskader 52 heeft den Isten Juni zijn 2000ste ovenwinning in de lucht gemeld. Kapitein Muncheberg beef: den 2en Juni zijn 80e, de le luitenant Marseille den Sen Juni in Noord-Afrika zijn 70s tot 75e over- winning in de lucht behaald. M<X ESH1JKE DUlTSCpE AANVALLEN IN DEN MIDDEN-SECTOR VAN HET OOSTEKI-FKi: FRONT. In aanvuliing op het weermachtsbericht van gisteren verneemt het DJsT.B. van militaire zijde bet volgende: In den Noordelrjken sector van bet Ooste lijke front scbrijdt de vernietiging van inge- sloten bolsjewistische strijdkrachten voort. In den centralen sector van bet front ver- liezen de bolsjewisten door succesrrjke Duit sdhe aanvalsoperaties de eene plaats na de andere. Tijdens de gevechten in Noord-Afrika wer- den de 150ste en 151ste Engelsche mfanterie brigades, alsmede het 72ste Engelsche veld- artillerie.-regtment, die deel uitmaken van de 50ste Engelsche infanteriedivjsie, bijna gebeel in de pan gehakt. Verder werd tijdens bet gucoesrijke gevecbt bij Got-el-Qealeb een ^f- deelimg van de eerste Engelsche legerpantser- torigade, welker genera a! daarbij in gevangen- schap geraakte, vemietigd. Op 3 Juni ont- stonden in het operatiegebied aldaar in het gdbied van GazalaTobroek en Bir Hacheim- el-Adem,gevechten, die voor de troepen van de mogendheden van de spil succesrjjk verlie- pen. De strijd in de woestijn speelt zich af in groote gebiedefi. ■Na de mislukte landingspoging bij Boulog ne hebben de Engelschen thans na een pauze van meer dan zes weken op 4 Juni des och- tends vroeg opnieuw een dergeliike onder- *eming uitgevoerd. Op het strand achterge- iaten Britsche pantsergeweren en granaat- werpers leveren voor de Duitsche legerleiding belangrijke aanwijzingen op over den stand van de Engelsche bewapening en uitrusting. Daarentegen is bet' eenige, wat de Engelschen als resultaat van deze verkenning hebben kunnen meenemen, de sterkte en de paraat- heid van de Duitsche wacht aan het Kanaal. Een nieunve Hehling, een nieuw gehiid. (V.P.B..,Hendrik Jan Boshuis. Geboren 10 Maart 1022. Landarbeider. Klopt dat?" rrJa. mijnheer", zegt een forsche boerenjongen De opzichter achter de aanmeldingstafel glim- iacht even om zijn ongewonen titel. Vol gende". Larigzaam schuift de rjj jongeman- nen verder. Schiijfmachines ratelen. Arbeids- mannen controleeren de papieren van de nieu- welingen. In kleine ploegjes gaan deze ver- volgens -onder leiding van een voorman naar den fourier om werkkieeding te halen. N.A.D.-kamp Drakenburg^ brj Hilversum is gereed om zijn nieuwe bewoners te ontvangen. El' ligt een feestelijke, bijna plechtige sfeer over het kamp. Een sfeer van verwachting. g-foo-g aan den vlaggestok klappert het dun- doek in den frisschen wind. De zon schrjnt over de nog onhewoonde harakken met rijen 'britsen en kastjes in propere kamers. de can- liile. het wasciihok en de eetzaal, waar alles voor den maaltijd gereed wordt gemaakt. Katmpcommandar.t Piket maakt een l^atste ronde door zijn kamp en is tevreden. De groep nieuwelingen voor het aanmel- dingsJokaa.1 groeit regelmatig aan. Meer dan zestig zijn er al geweest. Jongenjannen uit alle deelen van ons land. Uit het Drentsche boerenland, de groote, steden in het Westen en het Umburgsche mijngebied. En uit alle be- roepen. Van achter den ploeg en de draai- bank. de schrijftafel en den schildersezel. Meerendeels zijn het vrijwilligers, .een vrij gering gedeelte wordt door a.s. studenten en overheidspersoneel gevormd. Een flink aantAJ zullen bier in kamp Drakenburg worden ge- legerd: toch slechts een klein gedeelte van de bijna 10.000 arbeidsmannen. die over het geheele land verspreid. eenige maanden door gezonden arbeid zichzelf en de gemeenschap zullen dienen. Intusscihen hebben velen van hen zich reeds in werkkieeding gestoken. Nog wat on wen- nig loopen zij rond, nemen hier en daar een kijkje in het kamp, dat voortaan hun thuis zal zijn. Naast hen gaan de voormannen, gebruinde, stevige kerels, die al een diensttijd achter den rug hebben en nu vrijwillig nadie- nen om de nieuwe lichting op te leiden. Een eroot verschil, die bleeke burgers en de zon- verbrande voormannen. Tenmmste thans, want over enkele maanden is dat anders ge- worden. 14.., De eerste maaltija. 't Is voor den kok in de keuken geweest... Hoorngeschal klinkt door het kamp. Het eten is klaar. Van alle kanten komen de nieuwe arbeidsmannen aanmarcheeren, een wemvg uit den pas, maar dat komt later wel. Iedere kamer krrjgt een eigen tafel, aan het hoofd zit de voorman als leider van de kleme ge meenschap, die een kamer bij werk, sport en exercitie zal vormen. Morgen begint de dienst reeds voor een be- langrijk deel, over enkele dagen volledig, ver- telt de kampcommandant ons onder den maal tijd. Om zes uur reveille, ochtendgymnastiek in de open lucht en na het ontbijt vlagge- parade. Dan afmarsoh naar het werk, een heide-ontginning in de omgeving, waar om tien uur een tweede ontbijt, pap of soep, wordt gehruik.t Wlant lichaamsarbedd maakt honge- rig en's middags wordt in het kamp een war- me maaltijd genuttigd. Na verplichte rust wordt de middag verder besteed aan theone, exercitie en sport en de avond aan huisvlijt of ei^en hezigheid. Er zijn twee uitgaansavon- den hehalve de vrrje Zondagmiddag en -avond. Maar dat is van later zorg, want de eerste vier weken blijven de arbeidsmannen in het kamp om grondig aan de nieuwe omgeving te wennen. Dat zijn dingen, die ook de voormannen aan him tafelgenooten vertellen. Er wordt gretig ^eluisterd en de eerste practische wenken met hver opgevolgd. Hoe wordt een vork op de iuiste wijze vastgehouden Velen weten het niet en leeren bet hier. Een kleinigheid wel- licht maar de arbeidsdienst vormt de mannen in elk opzicht tot volwaardige menschen. Zoo bestormen vele nieuwe indrukken de arbeids mannen en als's avonds het moede hoofd voor de eerste maal op den stroozak "ftordt gelegd, zal de slaap niet lang op zich laten wachter.. En dat is goed, want morgen vroeg schettert de reveille over het slapende kamp. DE^ GEVECHTEN IN DE MARMARISCHE WOESTWN. Het Italiaansche weermachtsbericht van gisteren luidt: In de Marmarische woestijn zijn de gevech ten, die gisteren geleverd werden, in ons voor- deel geeindigd: 22 tanks en kanonnen zijn buitgemaakt of vemieid. Er zijn talrijke ge vangenen gemaakt. De luchtstrijdkraehten der ^pilmogendheden hebben spooi-wegiiistal- laties en depots in de zone van Capuzzo 'ge hombardeerd, cokwyies motorvoertuigen met bommen en machinegeweervuux bestookt en hevige aanvallen gedaan op centra van tegen- stand. Bij luchtgevechten werden 5 Curtiss- toestellen neergeschoten. Twee onzer vlieg tuigen zijn niet op hun bases teiuggekeerd. Boven Pantellaria verloor een Britsche af- deeling, die door Duitsche jagers tot den strijd werd gedwongen, 5 Spitfires. Ben nachtelijke ludhtaanval op Augusta veroorzaakte geen verliezen. Een toestel werd door het afweer- geschut getroffen en vie! brandend neer bij Santa Croce. DE ENGEBSCHE LANDINGSPOGING BIJ LE TOUQUET. Over de Engelsche landingspoging aan de Kanaalkust wordt van militaire zijde, naar het D.N.B. verneemt, nog gemeld: in den vroegen ochtend naderden eenige motortor- pedobooten, begeleid door iaagviiegende toe- stellen, de Fransche kust in de nabijheid van Le Touquet. De Britsche vliegtuigen werden door de Duitsche artillerie onmiddellijk onder vuur genomen, zoodat zij moesten wijken. Bij een nieuwe poging, ten Zuiden van het eerste punt, kwamen weliswaar eenige Engelsche .soldaten aan land, doch door het afweervuur werden zij gedwongen onmiddellijk terng te keeren. Eenige Engelschen werden gevangen genomen. Eenige wapens en gereedschap wer den buitgemaakt. Op rubberbooten vluchtten de landingstroepen naar de wachtende motor- booten, zonder dat zij ook maar het geringste bereikt hadden. Naar S.P.T. uit Londen meldt heeft Lord Mountbatten, de commandant der. Britsche commandotroepen, een communique uitge- geven, waarin o.a. wordt gezegd, dat Britsche commando's in den vroegen ochtend van Don- derdag 4 Juni tusschen Boulogne en Le Tou quet, aan de Fransche kust, een storingslan- ding hebben gemaakt. Vlootstrijdkrachten en jachtvliegtuigen hebben de landingstroepen tijdens de operaties gesteund. COMMENTAAR OP DE LUCHT AANVALLEN OP WOONWIJKEN IN DLTTSC1HLAND. Het D.N.B. meldt uit Berlrjn: Onder het motto „duur hetaalde terreur- aanvallen" schrijft de Vblkische Beobaehter over de zware Britsche verliezen aan vliegtui gen en vliegtuigbemanningen brj de recente aanvallen op steden in 't Westen van Buitsch- land. Ter inleiding geeft het blad de volgende lijst van verliezen van het Britsche lueht- wapenbij den terreurtaunval op Keulen in den nacht van 30 op 31 Mei hebben de Britten volgens eigen bekentenis 44 toestellen ver loren. Dat vormt tezamen met de overige Britsche vl iegtu igve rliezfen op 30 Mei aim de andere fronten 95 machines, op 31 Mei toen geen groote nachtelijke 'aanvallen werden on dernomen, zijn 43 Britsche vliegtuigen neer geschoten. Bij den aanval op het gebied van Duisburg, Oberhausen in den nacht van 1 op 2 Juni zijn, volgens het weermachtsbericht, tot dusverre 40 neergeschoten vliegtuigen geteld, waarbij nog 19 toestellen komen, die Woens- dag neergehaald zijn. Dat is dus samen 59 toestellen. Bij dit getal zijn echter de vlieg tuigen, die in Noord-Afrika neergeschoten zijn en waaromtrent nog geen bericht is ontvangen niet opgenomen. Men kan dus stellig aan- nemen, dat de Britten in drie dagen niet min der dan 200 machines alleen door optreden van hun tegenstander hebben verloren. Dat is een buitengewoon hoog verliespeil, dat geen enkel luchtwapen ter wereld op den duur kan uit- houden. De Volkische BeobaChter levert commentaar op deze getallen door te zeggen, dat wanneer de Engelsch-Amerikaansche agitatie haar terreur-aanvallen op de woonwijken van Duit sche steden tracht voor te stellen als de aan- vang van een luchtoffensief van den groot- sten stijl, om haar eigen volken een illuaie te geven ten opzichte van het uitblijven van militaire daden der geallieerden, dit niets an ders is dan een poging om de wereld dom te houden. Hoe hitter men ook in Duitschland de verliezen aan mannen, woningen en cultuur- goederen gevoelt, die door deze aanvallen zijn ontstaan, ziet men toch duidelijk, dat den vijand daardoor veel grootere schade is toege- bracht. Woordelijk schrijft de Volkischer Beo baehter: alleen reeds de Britsche verliezen aan vliegtuigbemanningen waren bij de laatste nachtelijke aanvallen grooter dan het aantai dooden onder de Duitsche burgerbevolking. Daarbij komt, dat de militaire schade die door deze aanvallen wordt aangericht, volgens de ervaring, hetgeen ook de Britsche vakpers herhaaldelijk heeft toegegeven, buitengewoon gering is. Er komt echter nog een tweede factor bij. Terwijl de vernielingen, die Duit sche formaties aanrichten in de Engelsche steden volgens de bekentenis der Britsche pers buitengewoon emstig zijn. blijven de verliezen van onze gevechtsformaties veel geringer dan die van de Britsche nachtelijke bommenwer pers. Zoo zijn b.v. alle Woensdagnacht opge- stegen Duitsche machines naar hun basis teruggekeerd. In dit feit, dat op het eerste gezicht verwonderlijk lijkt, komt de betere oefening. het betere materiaal en de betere tactiek van d% Duitsche gevechtsformaties tot uitdrukking, evenals van de Duitsche luchtafweer. EMIGRANTEN. De regeering van het protectoraat heeft, naar het D.N.B. meldt, Woensdagavond een openhare Tsjechische betooging georganiseerd tegen Benesj en de emigranten. De voorzitter van de regeering, Krejci, open- de de vergadering, welke uidrukking moest geven aan de verbittering van het Tsjechische volk over den aanslag op den hoogsten repre- sentant van Duitschland in Bohemen en Moravie. De minister deed een beroep op de Tsjechen om op het emstigste uur van het Tsjechische volk den president en de regeering vertrouwen te schenken en hun bevelen uit te voeren. Vefvolgens keerde de voorzitter van de Tsjechische vakvereenigingscentrale, Arnoi- hais, zich tegen de plutocratie, waartegen- over hij het socialisme van de daad, zooals het belichaamd is in het nationaal-socialisme, plaatste. Voor ons', zoo zeide Hais, is er slechts een weg, n.l. de onbeperkte samenwer- king met het Groot-Duitsche rijk. De vertegenwoordiger van de Tsjechische jeugd, dr. Teuner, richtte zich tegen het in- ternationale Jodendom en het bolsjewisme. De minster voor de volksvoorlichting, Mora- vec, keerde zich scherp tegen Benesj en zijn aanhang. Met emstige woorden deed de mi nister een beroep op de bewoners van Praag en op het geheele Tsjechische volk om eerlijken arbeid te presteeren voor Duitschland en het nieuwe Europa. ML RIKA EN DE BONDGENOOTEN VAN DE SPIL. Naar Renter uit Washington verneemt, heeft het Amerikaansche Congres zich eenstemmig accoord verklaard. met de oorlogsverklaring aan Roemenie, Hongarije en Bulgarije. In gezaghehbende politieke kringen te Boe- karest verklaart men. naar S.P.T. meldt. dat een eventueele oorlogsverklaring door de Ver- eenigde Staten aan Pvoemenie niet veel aan de betrekking tusschen beide landen zal verande- ren. Roemenie beschouwt zich reeds pActisch eenige maanden in oorlog met de Vereenigde Staten. LYTTELTON EN LORD MOUNTBATTEN TE WASHINGTON. De Britsche minister voor de productie, Lyttelton, is Dinsdagavond met 12 deskundi- gen in productieaangelegenheden te Washing-^ ton aangekomen, om belangrijke besprekingen te voeren met vertegenwoordigers van de Amerikaansche regeering. O.a. is Hopkins bij deze besprekingen aanwezig. Voorts meldt Washington de aankomst van lord Louis Mountbatten, den Britschen chef voor gecom- bineerde operaties, die besprekingen zal hou den met de vertegenwoordigers van de ver- schillende Amerikaansche legeronderdeelen. Volgens den Britschen berichtendienst heeft het Amerikaansche departement van oorlog Woensdagavond bekend gemaakt, dat luite- nant-generaal Arnold en de generaals-majoor Eisenhower en Clark na hun besprekingen te Londen in de Ver. Staten zijn teruggekeerd. GKAI.LIK.KRDK BESPREKINGEN TE LONDEN. Binsdag is te Londen voor de eerste maal toegegeven. zoo meldt de Londensche corres pondent van .Aftontidningen", dat op het oogenbiik besprekingen worden gehouden tus schen de Britsche dominions, de Vereenigde Staten. de Sowjet-unie en andere geallieerde staten. De correspondent van Aftontidnin gen" veronderstelt, dat het vaststeilen van de grenzen tusschen de Europeesche landen en andere politieke en economische kwesties een ondemerp van hespreking zullen vormen. 11 SOVJET-PANTSERBRIGADES BIJ CHARKOV VERNIETIGD. De in den omsingelingsslag bij Oharkov in Duitsche gevangenschap geraakte bolsjewis tische luitenant Andreij Sanonekof van de 37ste pantserbrigade heeft verklaard, dat het bolsjewistische pantserwapen, dat de rugge- graat vormde van het leger van Timosjenko, in den slag van Charkov stukgeslagen is, zoo verneemt het D.N.B. van militaire zijde. Woor delijk verklaarde de gevangen genomen bolsje wistische luitenant het volgende: „Gnze mo- demste stalen vestingen, waarvan wrj zulke groote verwaehtingen hadden en die als on- overwinnelijk golden, zijn door den Duitschen stormloop onder den voet geloopen en door de Duitsche luchtdoelartillerie en de Duitsche luchtmacht vemietigd. In het gebied van Charkov werden door de Duitschers 11 pant- serbrigades totaal in de pan gehakt. DE JAPANSCHE OPERATIES IN CHINA. Na verbitterden strijd met vijand elijke strijdkrachten hebben Japansche troepen, naar Domei meldt, op 1 Juni Tansotingi bezet. Dit 'waren dezelfde Japansche troepen, die, zooals reeds gemeld, op 1 Juni Tsjoenghwa hebben veroverd. Tevens hebben Japansche troepen hij den opmarsch langs den spoorweg Kanton Hankou in de provincie Kwantoeng Dinsdag de rivier Tokoei achter zich -gelaten en de noordelijk van deze rivier gelegen plaats Loengtonghsoe ingenomen. De Japanners heh hen hij de achtervolging van den vluehtenden vijand een aantai punten hij Joeantanhau in de provincie Kwantoeng bezet. Japansche eenheden, die naar Domei meldt, langs den spoorweg Hanaku-Kanton operee- ren° hebben Dinsdag Jintsjangtao, gelegen in het oostelijke deel van de provincie Kwantoeng veroverd. Japansche vliegtuigen hebben Tsjiangjoean, 20 km ten Noorden van Tsingtauo gehombar deerd. De Japansche strijdkrachten, die uit twee richtingen den aanval op Tsjoetsjau hebben geopend, hebben een punt bereikt, dat slechts 4 kilometer Yan de stadsmuren verwijderd ligt. Zij hebben de Chineesche verdedigingslime volkomen doorbroken. De val van Tsjoetsjau wordt een kwestie van uren geacht. BRITSCHE VLIEGTUIGEN BOVEN WEST-tDUITSCHLAND. Britsche vliegtuigen hebben naar het D.N.B. verneemt Woensdagnacht op woon- en zakenwijken van eenige West-Duitsche steden brisant- "en brandbommen geworpen. iVolgens tot dusver ontvangen berichten hebben nacht jagers en afweergeschut 12 vijandelijke bom menwerpers neergeschoten. LUCHTALARM TE LONDEN. S.P.T. meldt uit Londen: Woensdagnacht heeft Londen luchtalarm gehad. In de omgeving van de stad trad het fuchtdoelgeschut in werking. Er vielen geen bommen. In een oproep tot alle leden van de civiele verdediging in Engeland, heeft de minister van binnenlandsche zaken Morrison, volgens S.P.T. verklaard. dat na de verhoogde Engelsche activiteit boven Duitschland rekening moet worden gehouden met Duitsche luchtaanvallen boven Groot-Brittannie. De geheele organi- satie van de Engelsche civiele verdediging moet zich op deze mogelijkheid instellen. Mor rison richtte een speciaal woord tot de brand- weer. BRITSCHE VLIEGTUIGEN BOVEN NOOR D-WEST-DUITSCHLAND. Britsche vliegtuigen hebben, naar aan het D.N.B. wordt gemeld, in den nacht van Woens- dag op Donderdag in het Noord-West Duitsche kustgebied op verscheidene plaatsen hrisant- en brandbommen geworpen. die eenige schade hebben veroorzaakt in woon- en zakenwijken. Volgens de tot dusver ontvangen berichten zijn door de nachtjagers tien der aanvallende Brit sche bommenwerpers neergeschoten. Naar het opperbevel van de weermacht mee- deelt, hebben Duitsche jagers Woensdag in de middaguren uit een gemengde formatie Brit sche bommenwerpers en jachttoestellen, die het gebied van Cherbourg probeerde binnen te dringen, 16 machines weggeschoten. Bij een nieuwe aanvalspoging werden nog acht Brit sche toestellen neergehaald. Daama staakten de Engelschen hun aanvalspogingen. t AANVAL VAN JAPANSCHE VLIEGTUIGEN OP HET VLOOTSTATION DUTCH HARBOR In een communique van het Amerikaansche departement van marine wordt medegedeeid, dat Dutch Harbor, de Amerikaansche haven- stad op de Aleoeten, door vier Japansche bom menwerpers en 15 jachtvliegtuigen is aange- vallen. Opslagplaatsen zijn in brand gevlogen. Er is echter geen emstige schade aangericht. De Amerikaansche marine-autoriteiten heb ben, naar de Britsche berichtendienst aan- vullend uit Washington meldt, verklaard, dat zich te Dutch Harbor een vlootstation bevindt, doch dat overigens omtrent de verdedigings- inrichtingen in deze haven weinig bekend is, aangezien de werkzaamheden daar sedert veie maanden reeds onder strenge geheimhouding worden uitgevoerd. In December j.l. verklaar de de gedelegeerde van Alaska, Dimond, in het Huis van Afgevaardigden, dat men hezig is in Dutch Harbor een lucht- en duikbootsteunpunt te bouwen. Een Amerikaansch woordvoerder heeft Woensdagavond tegenover een vertegenwoor diger van Reuter de haven den sleutel van het verdedigingssysteem van Alaska genoemd. Aanvallen werden hier Verwacht, aldus de woordvoerder, aangezien het een positie van groote stategische beteekenis is. Wij werken aan het verdedigingsplan van de Aleoeten reeds sedert ongeveer 1933 in snel tempo, na- dat wij op grond van de toenemende beteeke nis van deze eilanden een expeditie voor ear- tographische ondememingen daarheen hadden gezonden. Sindsdien is daar op militair- en rnarine-gebied heel wat tot ontwikkeling ge- Waar wordt een volk sterk en weer- Niet aan de bridge-tafel of in de danszaal! Op de sportvelden worden de spieren gestaald, het lichaam gehard. Elke jonge kerel moet over een sportief, getraind lichaam beschikken. Strijdt mede voor een lichamelijk ge hard volk. Treedt In de rijen der Nederlandsche komen. De Aleoeten liggen dwars over de kortste handelsroute tusschen Amenka en Japan en hun strategische waarde is door de Japanners evenzeer ingezien als door ons. GANDHI LEIDER VAN HET INDISCHE CONGRES? De aanwijzingen stapelen zich te Bangkok op dat Gandhi binnenkort officieel de leidmg van de Britsch-Indische Congrespartij op zich zal nemen, ondanks de Britsche manoeuvre om Nehroe aan het hoofd te laten van de machtigste politieke organisatie van Indie. Uit Lahore, het middelpunt van het Congres, is een betrouwbaar bericht ontvangen, waann Gandhi verzooht zal worden de leiding over het Congres op zich te nemen, reeds door de politieke conferentie te Oedayarpalayam is behandeld. AANSLAG OP SIR WALTER MONCKTON. Naar het A.N.F. uit Beiroet verneemt is Sir Walter Monckton, de leider der Engelsche propaganda in het Naburige Oosten, in Egypte bij een aanslag gekwetst. Monckton is in de deltastad Tanta door Egyptisehe nationalisten overvallen en „als door een wonder" aan den dood ontsnapt. Monckton zou, zoo meldt de Arabische berich tendienst uit Beiroet, voor in Tanta gesta- tionneerde Engelsche troepen een rede gehou den hebben, waarin hij Egypte „eigenlijk een Britsche kolonie" heeft genoemd. HEYDRIOH OVERLEDEN. Het D.N.B. meldt uit Praag: De plaatsvervangende Rijksprotector in Bohemen en Moravie en chef der Sicherheits- polizei en van den S.D., SS. Obergruppenfiih- rer en generaal der politie Reinhard Heydnch is Donderdagochtend aan de gevolgen van den op hem gepleegden aanslag overleden, naar thans officieel verluidt. Reinhard Heydrich werd 7 Maart 1904 ge boren te Halle ad. Saale. Na zijn eindexamen deed hij in 1922 zijn intrede als adeliborst bij de Duitsche marine. In 1928 werd hij bevor- derd tot luitenant ter zee 2e klasse en nader- hand bekleedde hij de functie van berichten- offieier bij de leiding van den marinestaf van het mairinestation Oostzee. Nadat Heydrich ontslag had genomen uit den marinedienst, trad hij terstond toe tot de N.S.D.A.P. te Hamburg. Kort daarop werd hij lid van de SS, waar hij als Sturmfuhrer brj den staf van den Reichsifuhrer SS Himmler naar Munchen werd geroepen. Toen het nationaal-socialisme de macht had overgenomen, werd Heydrich in Maart 1933 benoemd tot Oherfuhrer en leider der poli tieke afdeeling van de politiedirect'.e. Het iaar daarop kwarn zijn benoeming tot leider van het bureau der geheime staatspolitie te Ber lrjn. Twee jaar later werd hij lid van den Rrjksd&g en tevens Pruisiseh staatsraad. Als jacht'vlieger heeft RemharJ Heydrich op allerlei oorlogstooneelen het l.Tzei'en Kruis eerste en tweede klasse en de bronzen en zil- veren ,,Frontflugspange" verkregen. Sir,ds27 Sept. vorig jaar bekleedde Heydrich het amht van plaatsvervangend Rijksprotector van Bo hemen en Moravie. WEEKPRAATJE. De rondreis, die Mussert verleden week door Noord-Brabant hield. heeft bewezen, dat de Nationaal-Soeialistische Beweging reeds die- per haar wortelen in Zuidelijken bodem heeft kunnen si a an, dan velen wel wilden of durfden gelooven. De Leider heeft in deze onder- Moerdijksche provincie een warme, een echt- Nederlandsche syrnpathie en hartelijkheid ervaren. De Brabanders zijn zoo, dat zij voor iets, dat hen gableken is goed te zijn, hun heele hart openstellen. Zij kennen niet de meer N66rd-Nederlandsche ,gereserveerdheid-tegen- beter-weten-in". Zij -vragen dan niet meer of iets wel ..staat" voor de buren enz., maar geven zich zonder voorbehoud. In dit deel van ops land heeft de Leider evenwel niet alleen kennis genomen van pret- tige dingen. maar ook van de minder-prettige van slechte woningtoes^anden en sociale on- rechtvaardigheden. Hij heeft niet alleen kameraden-Burgemeesters opgezocht om uit hun mond het verslag hunner gemeenten te hooren en om mogelijk aanwijzingen te geven, maar hrj heeft getoond de leider van heel ons volkt te zijn, van ouid en jong. van

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1942 | | pagina 1