f" MARIONETTEN EEN AANGENAME TliDING! is i! een ALS"-man? 7 JAREN PECH Tern. Bad- en Zweminrichting Te koop: RIJTUIGEN LAKSPUITINRICHTING Bioscoop-Theater Het Centrum F* G»r VAN GOETHEM Klcanc «A^W4es*ieasia<lwi Administratiekantoor E.F.VAN KEMSEKE ZUIVER WOLLEN DEKENS WOLLEN HANDBREIGARENS Hamster ACTUALITEITLN EN BIJWERK Zondagmiddag 2 Matinee's Tennisclub „ANIMO" Assurantiekantoor „ZEEUWSCH-VLAANDEREN" INKOMEN en VERMOGEN Gem.Zit-enSlaapkamer R. J. DE KRAKER - AXEL CEKA BRUINE BOONEN fl. 8,75 Maison „Moderne" OOK OP DE DISTRIBUTE BONNEN BEKENDMAKING. BEKENDMAKING. BEKENDMAKING. Zijn Uw eigendommen reed's tegenfOORLOGSSCHADE verzekerd? Hebt U reeds een MOLEST-ONGEVALLENVERZEKERING? Zoo neen, wacht dan niet tot"het2te laat is! Zoo ja, hebt U het verzekerde bedrag dan reeds aangepast aan de huidige prijzen? Vraagt inlichtingen voor IEDERE VERZEKERINGSVORM en tot elk bedrag aan J. W. DE FEIJTER TEL. 24 HOEK H. A. LYPPENS - Belasting-Consulent de verwachte afleveringsvergunning J. DE REGT, Schoolweg 23 VOOR N1EUWE EN HER$TELLINGEN TELEFOON 44 NOG BESCH1K8AAR P. KLOUWER8 A. J. STOFFELS-RISSEEUW Onxe PERMANENT-WAVE Lino seer Ming moot! U kunt keuze maken uit vele modieuze kapsels 1 JOH. A. VAN DE REE Nieuwstraat 14 - Terneuzen Telef. 256Q Telefoon 99 - AXEL - Zeestraat ZATERDAG 16 en ZONDAG 17 MEI Aanvafig 7.30 uur Zondagmiddag Matinee Aanvang 4 uur -'v We kunnen U nog verschaffen (1 persoons en 2 persoons) AlleenU moet een bijzondere vergunning hebben Komt U er eens over praten We geven U gaarne de nodige inlichtingen SAS VAN GENT Filiaal te Kloosterzande DOET ALS SMITJ LEERAAR BOEKHOUDEN M.O. GENTSCHESTRAAT B 73, HULST BOEKHOUDING - BELASTINGZAKEN - CONTROLE Opleiding voor examens, desgewenscht aan huis. N H E M lijk vermelden) ZATERDAG 16 - ZONDAG 17 - WOENSDAG 20 MEI BRENGT T0B1S U DE GROOTE LACHSCHLAGER (SIEBENjAHRE PECH) met THEO LINGEN - HANS MOSER - WOLF ALBACH RETTY - IDA WUSI Een dol dwaze film van een jongeman, die zeven jaar lang door pyih achtervolgd wordt Hans Moser, als oerkomische dierenarts en Theo Lingen als huisknecht, die vcrwarring op verwarring sticht Een film vol komische situaties, die den foeschouwer van begin tot eind doen schateren van 't lachen - Een aaneenschakeling van malle gevallen, de een nog dwazer dan de ander AVONDPROGRAMMA Aanvang lste Matinee 2 uur Aanvang 2de Matinee 4^2 uur Toegang alle leeftijden Verboden te rooken. Prijzen als gewoonte. Profiteert van de lste Matinfee dan voorkomt U teleurstelling Gelleve aan de cassa met gepast geld te betalen. Woensdag 20 Mel a.s. Algemeene Vergadering in Hotel ..Rotterdam". Aanvang 8 uur. .HET BESTUUR. BEKENDMAKING. Het Bestuur van den polder BTJTH, maakt bekend: dat eene vergadering van iStembe- voegde Ingelanden zal worden ge- houden op Vrijdag 29 Mei 1942, na- middags 4 uur, in het Hotel ,,Het Gulden Vlies" te Axel; dat de rekening en verantwoording over het dienstjaar 1941/1942 gedu- rende acht dagen vodr en de be- grooting voor het dienstjaar 1942/ 1943 met memorie van toelichting gedurende acht dagen voor eh na de vaststelling ten kanbore van den Qntvanger-Griffier ter inzage zullen liggen, en dat die stukken tegen be- taling der .kosten van de eigenaren van gronden in dien polder in af- schrift verkrijgbaar zijn. Het Bestuur voomoemd, J. DE EEUT5EJR L-zn., Dijkgraaf. P. J. KNTEJRIEM, Plv. Ontvanger-Griffier. nabij Westsluis, Terneuzen. OPENING op 18 IVlei a.s. Qelegenheid voor Zwemonderricht. HET BESTUUR. Het Bestuur van den Calamiteu- sen Polder HENDiRAGT, maakt be kend aan de eigenaren van gronden in dien pofaer: dat de rekening en verantwoording over het dienstjaar 1941/1942 en de ontworpen begrooting voor het dienstjaar 1942/1943 met de memorie van toelichting, gedurende acht dagen, ..yanaf heden, ten ikantore van den Ontvanger-Griffier ter inzage zullen liggen; dat eene vergadering van Stembe- voegde Ingelanden zal worden gehou- den in het logement van de Wed. C. P. DE REGT te Zaamslag op Dins- dag 2 Juni 1942, des namiddags ten vier ure (wettelijke tijd); dat de begrooting na de vaststel- ling door de vergadering van Inge landen, benevens de memorie tot toe lichting mede gedurende acht dagen, te rekenen van den dag na de vast- stelling, ten voormelden kantore ter inzage zullen liggen; en dat van voormelde stukken af- schriften tegen betaling der kosten verkrijgbaar zijn. Zaamslag, 15 Mei 1942. Het Bestuur voomoemd, F. DE KOEIIER, Dijkgraaf. M. DEES, Ontvanger-Griffier. Het Bestuur van den polder WIL- LiBM III, maakt bekend: dat eene vergadering van Stembe- voegde Ingelanden zal worden ge- houden op Donderdag 28 Mei 1942, namiddags 3 uur, in het Hotel „De Appel", bij Mejuffrouw Wed. C. P. DE REQT te Zaamslag; dat de rekening en verantwoording over het dienstjaar 1941/1942 gedu rende acht dagen vdor i en de be grooting voor het dienstjaar 1942/ 1943 met memorie van toelichting gedurende acht dagen vqor en na de vaststelling ten kantore van den Ontvanger-Griffier ter inzage zullen liggen, en dat die stukken tegen be taling der kosten van de eigenaren van gronden in dien polder in af- schrift verkrijgbaar zijn. Het Bestuur voomoemd, JOHS. SOHEEUE Wzn., Dijkgraaf, P. J. KNIERIE2M, Plv. Ontvanger-Griffier. Het Bestuur van den polder GROOTE-HJUIJSSENS maakt be kend: dat de rekening eh verantwoording over het dienstjaar 1941/1942 en de ontworpen begrooting voor het dienstjaar 1942/1943 met de memorie van toelichting vanaf 18 Mei 1942 gedurende acht dagen ten kantore van den Ontvanger-Griffier ter in zage zullen liggen; dat eene vergadering van Stembe- voegde Ingelanden zal worden ge- houden in het Logement van Mej. de Wed. C. P. DE REGT te Zaamslag, op Donderdag 4 Juni 1942, des na middags ten 4 ure (w.t.); dat de begrooting na de vaststel ling door de vergadering van Inge landen,. benevens de memorie van toelichting, wederom gedurende acht dagen te rekenen van den dag na de vaststelling ten voormelde kantore ter inzage zullen liggen; en dat van voormelde stukken af- schriften verkrijgbaar zijn tegen be taling der kosten. Zaamslag, 15 Mei 1942. Het Bestuur voomoemd, F. J. M. DE MOOR, Dijkgraaf. C. A. DE KRAKER, Ontv.-Griffier. BEHANDELENG AANGIFTE AXElLSGHiESTRAAT 21 TERNEUZEN I mil im TELEFOON 2721 raw-ncwaaKW JONG ECHTPAAR zotkt met gebruik van Keuken. Omgeving van Terneuzen of STluiskit. Brieven onder No. 972, bureau van dit blad. Kn minuut slechts na is Uw heerlijke OCGEL'8 THEE bij Uw winkelier in heel Z.-Vl. be- schikbaar. Hij heeft ze reeds in huis. Vraag hem ook OGGEL'S KOFFIESURROGAAT partij Sioophout, Planken, Palen, Raamkozijnen, 1 Rolluik van 1,90 m breed, Ledikant, Lamp, IJzer, Bank, Trapje, Gaasraampjes. QRASZADEN, OR0. BIETENZADEN Graan- en Zaadhandel TERNEUZEN Telef. 2564 Wij lakken en biezen Uw Rijwiel, voorzien het van vet en nieuwe kogels in alle lagers voor slechts Telefoon 41 ZAAMSLAG BENJAMINO OIGL1 in de groote succesfilm Verder PAUL KEMP, THEO LINGEN, CARLA RUST. Een succesfilm van GIGL1 zonder weerga, de dolkomische avonturen van PAUL KEMP en THEO LINGEN maken deze film toteenwerk, dat U met plezier 2 maal zoudt willen zjen. Blnnen- en Bulienlandsch Nieuws. Vtrboden te rooken. Gewone prijzen. Alle leeftijden. ffj L'. t. fii: v Hij werkt in Duitschland en verdient een goed loon. Voor zijn gezin beteekent dit wel stand, voor hem zelfherwonnen arbeidsvreugde in een sfeer van goede kameraadschap. AAN MELDING BIJ HET GE WESTELIJK ARBEIDSBUREAU OF ZIJN B1JKANTOREN Van. 1-5 regels 60 cent; iedere regel meer 12 cent. Dienstaanbiedingen en dienstaanvragen 1—5 regels 52 cent; iedere regel meer 10 cent. (Maximum 8 regels). Brieven en adres aan Bureau van dit [Blad 10 cent meer. GEVRAAG®: een Koewachter bij L. J. VERCOUTEREN, Walstraat 8, Terneuzen. GKVRAAGDeen Huishoudster. Adres: J. E. VAN URIEL, Philip pine, Dyckmeesterpolder C 36. GJEIVRAAGDnette Dagdienatbode. Mevr. MULDER, Scheldekade 32, Terneuzen. GEVRAAGD: een Werkster voor de schoonma&k. Apo :heek VAN BOBS- SUM WAALKES. GEVRAAGDeen flinke Werkster voor 1 A 2 dagen per week. Adres: Singelweg 2, Axel. GEVRAAGD te koop: een net Bur- gerwoonhuis te Axel of Zaamslag. Verkooper kan. huurder blijven. Adres: Bureau Axelsche Courant. TE KOOP: Radio met accu. Adres: KLaassenstraat 17, Terneuzen. TE KOOP:-Philips Radio. Te bevra- gen Hondiusstraat 3. TE KOOP: pracht Trapnaaimachine (met garantie) of ruilen tegen dito handnaaimachine- Adres: Markt 13, Axel. TE KOOP: een modem Radiotoestel. Adres: Singelweg 2, Axel. TE KOOP bjj SMALLESGANGE'S Kweekerij Terneuzen, Tel. 2793, To- maten, Slaplanten, Orig. Groenkraag- en Suikerbietenzaad .Jdeaal". WILT U Uw Piano, Or gel, Accor- deon of ander muziekinstrument ver- koopen Stuur dan cms een berichtje. KjQSTHRDELI, Stationstraat 34, Axel. JONG ECHTPAAK zoekt met spoed Kamers in Axel. Koken zelf. Brie ven onder nr. 973, Bur. v. d. Blad. STOdMEN VEBVEN. Fa. L. H. GOOREN Zn, Tilburg. Viug, goed en goedkoop is onze steiregel. Depot Terneuzen D. HEQJGEJLAAR, Dijk- straat 33. PRIMA Piano's, Orgels enz. te huur, per keer, per maand enz., vraagt condities. Annbevelend, KGSTER DELI, Stationstraat 34, Axel. RKPARATIES van Naaimachines, Uurwerken en Goud- en Zilverwerken worden bij C. L. DE SMIDT te Axel verricht. TE HUUR: een Werkmanswoning, met Schuur en Tuin te Zaamslag. Te bevragen bij J. ROOSE, Zaamslag, A 220. VERLOREN: een Textielkaart, om geving Distributiekantoor. Tegen be- looning terug te bezorgen Klaassen- straat 23. ONTVANGKN lage Vrouw- en Kin- derklompen. Aan 't zelfde adres versche haantjes in 'tzuur, 55 ct. per kg en 30 ct. per pot. Beleefd aanbevelend, J. VAN TATENHOVE- V1AN EUK, Dr. Buflzestraat, Java. HEEFT U Muziek, Snaren of iets dergeiyks noodig, stuur ons even be richt, wij bezorgen het per omgaande. Grootte voorraad, ook Klavar Skribo. ROSTERDELI, Stationstraat 34, Axel. AANGERODEN: vierwielige Wied- machine merk Melotte en Voren- trekker voor 2 paarden. W. M. DIEJ- LEMAN, Axel, Coegorspolder. AIs de tijden donker zijn, Menschen, hamster zonneschijnl Zon is zegen, voor 't gezin, Maakt er rustig wat van inl R&D brengt u per rol Lieht en* blijheid, wandenvol 1 Wie nu den Behanger belt Oogst veel vreugd, voor weinig geld Tbans gelden verfeoopsbeperfeingen. B» bebanger lieht U doorover goame In. A LS IKDAN zou ik" En zoo gaan de kanscn in het leven voorbijDoen, en nu! Da. is het parool. In de techniek liggen de kansen der toekomst en PBNA verstaat de ku/ist van opleiding voor de goede posities. Dat hebben reeds duizenden ond^rvonden aan AANVANG 8 UUR

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1942 | | pagina 4