ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Arbeiders en kantoorbedienden, schenkt hier aandacht aan! No. 10.369 VRIJDAG 15 MEI 1942 82* Jaargang Buitenland Binnenland f DUITSCH WEERMACHTSBERICHT. VeSdsfag op Kertsj beslist. Het nieuwe socialisme is het Nationaal-socialisme. Europeesche lotsgemeen£chap. Tegen de volksgemeenschap. ITALIAANSCH WEERMACHTSBERICHT f J v I I 9 X X X X t X X f I X f X X X De jonge en lichamelijk gezonde Nederlander, die zijn betrekking in Nederland aan een ouderen of lichamelijk zwakkeren kameraad afstaat, dient Nederland en handelt in het belang van het Vaderland. Wanneer je er ook zoo overdenkt, meld je dan aan bij het arbeids- bureau in je woonpiaats. Y Y X X X X Y Driemaal vijf en eenmaal drie X v X Moogt Gij niet vergeten, want het is het Gironummer van de Winterhulp Nederland. »x» TERNEUZEN, 15 MEI 1942. TER NEUZENSCHE COURANT VERSCHI.JNT IEDEKEN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGA VOND. Prijsverhooging advertentien toegestaan door het Departement van Handel, Nrjverheid en Scheepvaart onder No. 16236 N.P. d.d. 24 Maart 1942. ABONNEMENTSPRIJSBinnen Terneuzen 1,42 per 3 maanden; buiten Terneuzen f 173 per 3 maandefi. Bii voorultbetaling /6,60 per jaar. Uitgeefster: N.V. Firma P. J. VAN DE SANDE Telefoon 2073 Giro 38150 Directeur: I. van de Sande. ADVERTENTIEN Per mm 10 cent, minimum per advertentie 1,50. Rubriek Kleine advertentien: 15 regels 60 cent; iedere regei meer 12 cent; max. 8 regelfe. Dienstaanbie- dingen en dienstaanvragen 15 regels 52 cent, iedere regel meer 10 cent. Met ver- melding Brieven of Adres Bureau van dit blad 10 cent meer. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. In- zending van advertentien uiterlijk 10 uur v.m. op den dag van verschijning. Hoofdredacteur: N. J. Harte, Terneuzen. Het oppeitoevei der Duitsche weermacht imaakte Woensdag toekend: De veldSlag. die gevolgd is op'de doorbraak ep de landeSgte van Kerstj, is beslist. Hij caadigde met die vemietiging van de aldaar overrompelde en ingesloten strijdikrachten van den vijand. Tot nu toe heaft de vyand meer dan 40.000 gevan-genera, 197 pantser- wajgens, 598 stukken geschut en 200 vlieg- tuagen verioren. Talloos ander oorlogsmate- jiaal werd buitgemaakt of vernietigd. De achtervolging van de verslagen resten van den vijand in de rich ting van Kertsj wordt onvermoeid voortgezet. In het zeegetoded van het schiereiland heb ben gevechtsvliegtuigen gistenen vier kleine transport schepen tot zinken gebracht en een groot aanbal andere kustvaartuigen bescha- digd. in Lapland verloor de vijand bij de succes- voile afweergevecihten van de Duitsch-Finsche tnoepen in den sector van Louhi van den 24en April tot den lOen Mei meer dan 11.000 dlooden. Aan de kust van de IJszee en in de haven van Moermansk hadden gevechtsvliegtuigen en duikbommenwei-pers by; den .strijd tegen sciheepsdoelen Ibrjzonder suoces. Zrj vemietig- den een vrachtschip van 8.000 BJt.T. alsmede een klein kustschip en beschadigden vier groote transportscfaepen en verbindingsvaar- tudgen ten deele zoo emstig, dat verwacht nag worden, dat nog meer sdheepsruimte ver nietigd is. In samenwerking met de marine brachten gevechtsvliegtuigen bovendien bij de Noordkaap een vijandelijke duikboot tot zinken. in luchtgevechten boven Malta schoten Duitsche en Italiaansche jagers, die gebruikt werden tot bescherming van eigen geveclits- vltegtuiggn, el!f IBritsdhe jagers van het type Spitfire neer. Drie andere vyandelijke vlieg- ruiigen werden aan de kust van Noord-Afrika- oenlaag gehaald. Tijdens aan vail en van de luchtmaoht, die overdag op militaire doeden aan de Ziuidkust van Engeland werden gediaan, richtten bom- treffers in- havengebdeden en fatorie^sinstalla- ties toeiangrijike schade aan. Voor de NederEamdsche kust en aan den sbgang van het Kanaal vonden in den loop warn gisteren en des nachts verscheiden ge vechten tusschen Duitsche patrouillevaartui- gen en lichte Britsche zeestrijdkrachten plaats. Twee vrjandelijike motortorpedobooten werden door voltreffers besdhadigd. Een van onze booten is gezonken. (De suocesvolle aanval op Britsche torpedo- booten in het zeegebied ten Zuiden van Kxeta, waarvan in het weermachtbericht van giste- siem melddng werd gemaakt, is uitgevoerd door een formatie gevechtsvliegtuigen, die onder leading stond van een dragervan het efkenloof van het ijzenen kruis, kapitein Hel- bAg. Deze foradht zelf den der vyandelijke tecrpedojagers dioor bom-men tot zinken. diet opperbevel der Duitsche weermacht maakte Woensdag in een extra-bericht be- kend: IDe veldslag, die gevolgd is op den doorbraak op de landengte van Kertsj, is beslist. Bij is ge&indigd met de vemietiging van de aldaar overrompelde en tngeskken strijdkrachten van den vijand. Tot dusver heeft de vijand meer dan 40.000 mansehappen, aan gevangenen, 197 vechtwagens, 598 stuikken geschut en 260 vliegtuigen verioren. Talloos veel ander oor- iogsmaterieel werd buitgemaakt of vernield.. (De achtervolging van de verslAgen resten van den vy&nd in de riohting Kertsj wordt anvenmoeid voortgezet. 'Het opperbevel der (Duitsche weermacht deelde Donderdag mede: Op het scfaiei-edland Kertsj wordt de achter- wlging van den verslagen vijand onvermoeid voortgezet. De haven van Kertsj en scheeps- ooncentraties in deze wateresn zrjn met succes gebomlbardeerd Op verscheidene piaatsen aan het Donetz- fVont leveren onze troepen afweergevechten tegen den aanval van sterfce vyandelijke strrjdkracfhten, die door pantiserwagens ge- steund worden. In de Noordelyke zone leverden Duitsche aanvalsoperaties piaateetrjke successen op. Bjj de luchtgevechten van gisteren BttJn aan het Oostelyk front 84 vyandelrjke vhegtuigen ueergeschoten5 Duitsche vJiegtuigen worden vermist. Finsche luchtstrijdikrachten hebben met goed gevolg schepen toy den mond van de WoJda toestookt. Van 26 April tot 18 Mei hetoben de bolsje- wisten 748 vliegtuigen verioren, waarvan 540 m luchtgevechten en 78 door aftoreergeschut. Vender werden er 76 doer afdeelingen van bet leger vernietigd of touitgesnaakt, de rest op den grond vernietigd. In dezelfde periode gingen aan het Oosteiijk front 82 Duitsche vhegtuigen verioren. Op Malta hetotoen (Duitsche stuka's bom- treffers geplaatst op vliegvelden en luchtaf- weerbatterijen. Boven de Middellandsche Zee vierden 4 Britsche vliegtuigen neergesdhoten. In het Noorden van den Atlantischen Oceaan hetoben Duitsche duikbooten, zooals reeds in een extra-bericht is medegedeeld, een op En geland varend coiwooi aangevaJlen en in zware, hardnekkiige gevechten, die verschei - dene dagen duurden, 0 schepen met een ge- zameniyken inhoud van 31.000 ton, tot zinken gebracht. Een tiende schip werd' door torpedo- treffers beschadigd. Andere duikbooten tofrach- ten in de Amerikaansche wateren 12 koop- vaatoijochepen, met een inhoud van 82.000 ton en een toewakingsvaartuig tot zinken. Daar- door heeft de vijandelijke scheepvaart in en- kele daggn wederom 21 schepen met een in houd van 113.000 ton verioren. In het verdere verloop van de zeegevechten bij den toegang tot Het Kanaal van welker onbbranden melding is gemaakt an het weer- machtsbericht van 13 Mei, heeft een Duitsche torpedoboot een Britsche motortorpedobool tot zinken gebracht, door haar te rammen. Een 2de Britsche motortorpedoboot ging onder in den strijd met mijnvegers. Enkele(Britsche bommen werpers hebben gisteren overdag onder de bescherming van het wolkendek een vergeefschen storingsaan- val op het West-Duitsche gebied ondernomen. OKapitein Marienfeld, bataljonscommandant in een regiment infanterie en luitenant Rei- marrn, compagniescommandant in hetzelfde regiment, hebben zich by de doorbraakgevech- ten op het schiereiland Kertsj door buitenge- wone dapperheid onderscheiden. Bij dezelfde gevechten heeft het 173ste bataljon pioniers alleen al op 8 Mei in weerwil van het eer hevige vijandelijke vuur meer dan 10.000 vij andelijke mijnen vervvijderd. De vijfde com- pagnie van het 436e regiment infanterie en een sectie der tweede compagnie van het 46e toataljon pioniers hebben met afdeelingen van het stormibootcommando 902 in weerwil van de zware zee en het vijandelijke vuur een lan ding in den rug van de vijandelijke stellingen geforceerd. Bij de duikbootsuccessen en op den Atlantischen Oceaan heeft zich de duik boot van fregatkapdtein Watteberg bijzonder onderscheidten. De eerste luitenant Ooster- mann, escadril le-kapitein van een jachteska- der, heeft zrjn lOOe overwinni ng in de lucht behaaid. De vet binding van de begrippen ..nationaal'' en ,,socialistisch" tot een onverbrekelrjke een- heid, is wellieht de meest grootsche gebeurte- nis in de geschiedenis der twintigste eeuw. Door de onvermoeide propaganda van jood- sche en andere anti-volksche machten heeft het maixisme de werkers pogen te doordrin- gen van een fanatiek geloof aan het droom- beeld, dat nationalisme en socialisme elkan- der zouden uitsluiten als water en /vuur. (Het volkscfre socialisme gaat niet uit van de ge- dachte, dat verzoening tusschen beide begrip pen mogelijk is, maar ieert, dat Ze zdo bijeen hooren, dat schedding onjnogelijk is. „Men kan geen nationalist zander socialist en geen socialist zonder nationalist heeft Adolf Hitler eens verklaard. „Er is een >/>lk en er is een vaderland. Wij zijn het volk en het vaderland is van ons", is een kemachtige uit- lating van Mussert, waarin in wezen hetzelfde wordt getuigd. Nationaal-socialisme bestaat in dienstbaar- heid aan het volk, aan groei en instandhok- dtng van het volk. Daarom streeft het natio naal-socialisme krachtens zrjn wezen naar de hoogste sociale levensvoorwaarden voor het geheele volk. Nationaal-socialisme bestaat in een fana tiek geloof aan dte mogelijkheid om door de samenwerking van geheel het volk ieder nood- lot te kunnen overwirmen, de vrijheid te ver- overen en te waarborgen en ieder&i volksge- noot die plaats in de volksgemeansehap te geven, waarop ihij krachtens zrjn arbeid aan- spraak kan maken. Vodr den waren nationalist is het socialisme vanzelfsprekepdVoor hem is een natie, een volk zonder eer ondenktoaar. E!n tot de eer van een volk behoort zijn gemeenschap de hoogst mogelijke sociale bevrediging te schenken. Wereld!b«schouwingen en stelsels worden op hun waarde (beproefd door de realisatie, door de veriwezenlijking, welke zrj vinden, wan- neer ze tot gelding lcomen. Liberalismeen marxisme hetoben .beide hun onvruchfbaar- heid, hun strijdigheid met de natuur be- weizen, doordat ze de volk en hebben verdeeld en verawakt, economische en sociale rampen over de menschheid uitgestort en geschapen een toestand van uiterste geesteUjke en mate- rieele ellende, waarvan men gezegd heeft, dat het de scjiandvlek is der- humanistische be- schaving. Het nationaal-socialisme Is trotsch. dat het in zijn korte geschletlenis reeds heeft bewezen een wereWhervonnende kracht te bezitten, dat het de jaren niet verspiM heeft met den onvruchtbaren strijd van kiasse tegen klasse, maar dat het de groobst mogelijke kracht, den totalen inzet der natie. het geesteiijk en materieel venmogen der natie heeft ingezet. in den kamp voor een Vblksrijk, voor een waar- lijk socialistisch^ gemeenschap. Het is de <^r vart het- iiktionaal-socialisme den opge- arongen oorlog der goudmggnaten, den oor- log tegen de uittouiting en -slaving der vol- ken thans zegevierend '■e kunnen voeren en nu reeds te kunnen getuigen het geheele Europeesche continent van de dictatuur dre Angelsaksische en Joodsche haute finance te hetoben bevrijd. Voor het Nederiandsche volk heeft het nationaal-socialisme thans, na tien jaar wor- stelen om de ziel van ons volk, de handen aan het werk gestagen voor de eind-eiijke emanci- patde van den werkenden mensch met het fanatieke doel voor- oogen zooals Mussert het eens fonmuleerde: „Ons socialisme bestaat daar-in, dat wjj den strijd voor de vrijmaking van den arbeid, de terugwinning van den eer- bied voor den arbeid, het recht op arbeid! en dat op de opbrengst ervan, tot het niterste \villen voeren". Veel is er in''deze afgeloopen twee jaren reeds gesproken over het tot stand komen van de Nederlandsch-Duitsche lotsgeoneen- schap en dezen tienden Mei werd het ont- staan en bestaan van deze gemeenschap nog eens bevesti-gd door een rede veering van den Rijkscommissaris, twee nedevoeringen van Rijksminister dr. Rotoeit Ley en een van den leider van het Nederiandsche Arfoeidsfrontde heer Wcud-entoerg. Er zijn nog altijd lieden, die* hier niets over wenschen te hooren, die zichzelf hetoben afgesloten van de wereid in de potdichte kluis hunner eenmaal gevestigde overtuiging, lieden die rwergeren te gelooven, dat de ontwikkeling der geschiedenis onher- roepelijk is, omdat de historie ditmaal toeval- lig een anderen loop nam, dan hen wel dien- stig leek. Het zal moei-lijk zijn deze menschen, die zich voor elk standpunt en argument, dat niet tevoren geheel met him eigen meening strookt, afsluiten, ooit te overtudgen. Zrj zu!- len, moeten leeren door de feiten. VVie ech- ter met een rustig, open oordeel hierhoven genoemde redevo^ringen leest, zal onherroe- pelijk tot de conclusi# moeten komen, dat dit de woorden zijn van mannen, die ook voor het Nederiandsche volk het toeste wenschen. Zrj zrjn zich toewust van het bestaan eener Europeesche lotsgemeenschap, welke thans bedireigd wordt, eenerzijds door Engeland en Amerika, die in hun afhankelijkheid van Europa door verdeeldheid op dit vasteland willen blijven heerschen, anderzijds door de Sovjet-Unie, een bedreiging, welke voor ons Christelrjke volk geen nadere omschrljving van noode heeft. Dr. Ley heeft tolijk gegeven van toeiwondering van de Nederiandsche cul- tuur, hij heeft als officieel Duitsch vertegen- woordiger eens te meer uit naam van het Duitsche volk en zijn regeering ons recht op een eigen toestaan als Nederlander erkend. Dat men niet om der wille van de enkelin- gen, die niet wenschen te hooren en te zien, wat niet met hum verlangens strookt, of wat niet in overeenstemmang met de Britsche propaganda is, deze woorden in den wind slaan! Wie zijn volk waarachtig lief heeft, begrijpt, dat men eenmaal toch tot overleg moet komen, indien men lets voor Nederland bereiken wil ibinnen het kader van de onher- roepelijk tot standi komende Europeesche lots gemeenschap. Zooveel te eerder als ons ge heele volik doordrongen is van den noodzaak om spoedig nu reeds tot overleg te komen, zooveel te toeter zal dat in de toe- komst voor ons zijn. En dat (is ook de be- teekenis van het Nederiandsche Artoeidsfront, dat een einde maakt aan de oude drogrede- nen van den klassenstrijd, waarvoor reeds vergeefs zooveel bloed heeft gevloeid. - Wan- neer er thans weer bloed vloeit, dan geschiedt dit voor een toetere zaak: voor de lotsgemeen schap, waarin elk Europeesch volk ook het Nederlandsch zich geborgen zal weten, zonder den moordenden strijd tusschen de eigen burgers onderling! fV.P.B.) In een tijd, waarin, schrijft het Handelsblad, geheel continentaal Europa is gewikkeld in een strijd om zijn toekomst en daardoor meer dan ooit eisch is: eenheid van doel, n.l. een hereenigd ook economisch sterk wereld- deel, heeft zich in ons land een drama afge- speeld, dat zijn ontknooping vond in zes ter- doodveroordeelingen en in zware vrijheids- straffen tegen de overige schuldigen aan dief- etal van en zwendel in een fantastisch aantal distributiebescheiden. In den tijd, dien wij thans doorleven, waar in ons geheele volk worstelt om zijn voort- bestaan en de aanwezrge levensmiddelen met de grootst mogelijke nauwkeurigheid moeten worden verdeeld over de op ons kleine, van zee afges-loten. grondgebied samengedrongen n%en mftlioen zielen, hebben, schr. het blad terecht, meer dan 200 Nederlanders, die dezen naam onwaardig zijn, het bestaan, om samen te spannen in, dan wel begunstigers te zrjn van, een groot complot tot berooving der volksgemeenschap, van de allernoodzakelijkste levensbehoeften, natuurlijk voor grof gewin. In deze belangrijke strafzaak zijn nu de eerste 22 verdachten veroordeeld en streng gestraft. In dezen tijd, waarin meer dan ooit het be- lang van den enkeling moet wijken voor dat van het geheel, moet men wel Andere maat- staven aanleggen, dan in ,,normale" tijden. Zoo was het ook mogelijk, dat een Duitsch gerechtshof deze zaak behandelde. dat een Duitscjie wet werd toegepast en dat straffen werden opgelegd, die de Nederiandsche wet niet keyf voor dergelijke vergrijpen. Zoo was het mogelijk dat de doodstraf werd uitgespro- ken over misdrijven, die altijd emstig, omdat zij gericht zijn tegen de volksgemeenschap - in de gegeven verhoudingen als nog vele malen emstiger moeten worden beschouwd, dhar zrj het leven van het geheele volk in ge- vaar zouden hebben gebracht, wanneer niet nog betrekkelrjk tijdig -en met ijzeren hand ware ingegrepen. Wij sprekey nu niet van de moreele ver- wording, waarvan dit drama ten aanzien van verscheidenen der medespelenden getuigt, die overigens ,voor bet grootste deel, reeds meer- malen gestrafte misdadigers zijn, maar blijven op het terrein van het gevaar voor de volks gemeenschap, dat de daders in werkelijkheid hebben omgezet. Voor grof gewin hebben zij roof gepleegd op de gemeenschap; zij verwier- ven mder dan waarop zij recht hadden. Dat niet de Nederiandsche, doch een Duit sche wet is gevolgd, heeft allereerst tot basis, dat hier noodtoestand- was ontstaan, die tot noodrecht leidde. en tot gevolg had, een niet voldoen van de Nederiandsche wet, die, deze misdaad niet had voorzien. Men had misschien een nieuwe wet kunnen maken voor deze ge- legenheid en voor komende dergelrjke geval- len, maar dat was niet vereischt. Ons land is bezet gebied en gedurende de bezetting is de bezettende mogeudheid (op grond van het Landsoorlogsreglement, yasfgesteld ter Haag- sche vredesconferentie van 1907) bevoegd, maar ook verplicht, om alle maatregelen te r.emen, die in haar venmogen staan, ten einde de openbare orde en het openbare leven te her- stellen en te handhaven. Bij elke bezetting zyn ttidelrrke afwijkingen en aanvullingen van de bestaande wetten, die immers meestal met het ocg op den vredes-toestand zijn gemaakt, volstrekt noodzakelijkbij voorbeeld regelin- gen betreffende het economische leven, den oorlogswoeker, de prrjsopdrijviyg, de voedsel- voorziening en de verdeeling der levensmidde len onder de bevolking. Deze gegevens, ontleend aan het in 1941 verschenen ..Beknopt overzicht der staats- inrichting van Nederland tijdens de bezetting" door mr. J. H. Bellefroid, oud-hoogleeraar te Nijmegen, leggen -de feitelijke basis voor het beantwoorden van de vraag: waarom een Duitsch gerecht met toepassing van een Duit sche wet deze Wfelangrijke strafzaak behan delde, De zuiver juridische basis voor die toepas sing en behandeling ligt besloten in de op het Landoorlogsreglement steunende verordening van den Rijkscoiymissaris van 20 Juli 1940. Ook op dit punt laat Bellefroid geen twijfel bestaan. Het ging hier am A. ,,gemeengevaar- lijke" misdrijven, waarin de Duitsche rechter- lijke macht bevoegd is, om van de zaak ken- nis te nemen en B. ontoereikend zijn van de Nederiandsche wet, op vredestoestand geba- seerd, waardoor de wet, die de strengste straf fen toelaat, in dit geval de Duitsche Kriegs- wirtschaftsverordnung, toepasselijik werd. In zijn beschouwingen van de zaak heeft de president van het Obergericht o.a. overwogen, dat ,,deze affaire door de groeiende lotsge meenschap tusschen beide landen en door haren omvang, meer is dan allien een Neder iandsche aangelegenheid. Zeker onder de hui- dige omstandigheden". Met het citeeren van deze overweging zijn wij teruggekeerd tot ons punt van uitgang: de eischen, die een hereenigd Europa mag en moet stellen ten aanzien van de Europeesche economie, waarvan de Nederiandsche meer dan ooit deel uitmaakt. De groote zonde, tegen de Nederiandsche volksgemeenschap begaan door de spelers in dit distributiedrama, is tevens "een zonde tegenover het om zrjn bestaan en toekomst strijdende Europa! En dit verklaart mede en wettigt tevens ook afgezien van de juri dische basis, die echter haar strikte waarde behoudt bij het beoordeelen van de zaak de strenge straffen geveld over deze misdadi gers, die slechts het allergrofste eigenbelang dienden, op misdadige wrjze, en die op mis- dadige wijze op het grofste eigenbelang bij anderen speculeerden. T BEDRUVIGHEID BOVEN MALTA. Het Italiaansche weermachtbericht van Donderdag luidt: Aan het landfront in Cyrenaica niets van beteekenis. Duitsche jagers hebben twee vlieg tuigen neergesehoten. Een derde werd door het afweergescimt van Benghazi neergeseho ten bij, een aanval, die geen schaxi'e te weeg bracfat. Bedrijvigheld van bommenwerpers en jagers del- spilmogendheden boven Malta. Bij gevechten verloor de Britsche lucht- macht 2 Spitfires. Aanvallen -van Engelsche duikbooten op onze convooien in de Middel landsche Zee mislukten volkomen. ARRE5TATIES TE BATAVIA. Naar Domei meldt, hebben de Japansche militaire autoriteiteri Maandagochtend te Batavia eenige honderden anti-Japansch ge- zinde Nederlanders in hechtenis laten nemen. NEDERLANDSCH KOOPVAARDIJSCHIP TOT ZINKEN GEBRACHT. (DJSf.B.) Van militaire zijde vemeemt het D.N.B.: een Nederlandsch koopvaardijschip van 4800 brt., dat bij het uitbreken van den oorlog met de Vereenigde -Staten door de Amerikaansche scheepvaartautoriteiten in be- slag was genomen, is aan de Oostkust der V. S. door een Duitsche duikboot aangevallen en met torpedotreffers tot zinken gebracht. Eenige overlevenden der bemanning konden den wal bereiken. Het Zweedsche s.s. ..Ruth" (5970 ton) is in den nacht van 8 op 9 Mei door Engelsche vliegtuigen tot zinken gebracht; het was op weg naar Gothenburg. KOSTELOOZE YAKOPLEIDING. Niet ieder wordt na zijn lagere schooljaren in staat gesteld, een ambachtsschool te bezoe- ken of een andere degelijke vakopleiding te volgen. En oak zij, die dit vocyrecht wel ge- nieten, worden op lateren leeftyd dikwij-ls door financieele omstandigheden in him verdere ontwikkeling geremd. Indien zij echter be- wijzen kunnen, dat zij werkelijk de capacitei- ten voor- een hoogere positie bezitten, bestaat er voor hen de mogelijkheid hun opleiding ge heel te voltooien. De Langemarck-opleiding stelt jongelui van 17 en 24 jaar in de gelegen- heid, een kostelooze middelbare vakopleiding of universitaire opleiding te genieten. Jnlichtingen verschaft het Langemarck- Studium, Waalsdoi-perweg 12. Den Haag. OYERVAX# VAN ENGELSOH \LIEGTiriG OP NEDERLANDSCHE BURGERS. Woensdag in de eerste uren van den avond heeft een Engelsch vlicgtuig onder bescher ming van de laaghangende bewolking boven een stad in het Westen des lands gevlogen. Met de boordwapens beschoot het vliegtulg in het wilde weg enkele straten, waardoor drie burgers zwaar en twee licht gewond werden. Er ontstond slechts onbeteekenende brand- schade. EEN OVERLIHJENSUTTKEERING. De Persdienst van het N.A.F. meldt: Ket overlijidien van een gezinshoofd betee- kent in de meeste gevalien voor de nabestaan- den het ontstaan van geldzorgen. Qm aan deze geldzorgen het hoofd te kun nen bieden, verleent het N.A.F. aan de vrouw of de kind'eren van leden die kom-en te over- lijden. nadat zrj tenminste drie jaar lang hun oontributie hebben betaald, een overlijdens- uitkeering, waanbij- inbegrepen een begrafe- nisondersteuning. Deze uatkeering zal na een driefjarig lidmaatschap alls minimum f 30 be- V f Y X w A A dragen. De hoogste uitkeering totaai f 100 zal itoij overlijden na een lidmaatschap van tenminste twaalf jaar worden verleend. VESTIGINGSVERBOD. De burgemeester van Haarlemmenmeer heeft ieen verordening vastgesteld inzake de vestiging binnen de gemeente, welke op 8 Mei in werking is getreden. Hierin wordt o.a. toepaald, dat het zonder toestemaping van den 'burgemeester verboden is zijn woonpiaats binnen de gemeente Haarlemmermeer te ves- ti-gen of aldaar het hoofdverblijf te houden, voor zoover men op het oogenblik van het in- werkin'gtreden dezer vefordening aldaar geen woonpiaats of hoofdverblijf heeft. A A EINDEXAMEN HES. (B). Van het ,,Instituut Wullings'te Voorschoten slaagde onze stadgenoot J. Brons voor het eindexamen H.B.S. (B) met 5 j. eursus. EINDEXAMEN GYMNASIUM B. Onze stadgenoot H. A. Smits slaagde aan het St. Canisiuscollege te Nijmegen voor het eindexamen gymnasium B. BENOEMING. Benoemd met ingang van 1 Juni as. als leerares bij de Stichting voor Huishoudeljjke Voorlichting ten Plattelande met standplaats Den, Haag, mej. J. R. van As, thans leerares aan de Landbouwhuishoudschool alhier. DE NIEUWE BONN EN. Voor de week van 17 tot 23 Mei zjjn voor brood, toeschuit, vleesch en aardtoppelen aan- gewezen de bonnen 26. Voor het trjdvak van 17 tot 25 Mei zijn van de boterkaart voor boter en van de vetikaart voor boter/ margarine of vet eveneens aan- gewezen de bonnen 26. Verder zijn voor de periode van 17 Mei tot 13 Juni aangewezen voor: Suiker 299 algemeen; jam enx.: 303 alge- meen; bloem enz.: 301, 305, 309 en 313 alge meen; rijst: 4-17 en 4-18 reserve; peulvruch- ten 307 algemeen; gort: 311 algemeen; ver micelli of maizema: 315 algemeen; kaas: 298, 302, 306, 310 en 314 algemeen; melk: 26 tot 29. De bonnen 3-12 en 4-12 reserve voor sinaas- appelen blijven geldig tot 25 Mei. LA NDBO UWHUISHOU DSCHOOL TE TERNEUZEN. Woensdag 13 Mei vond de uitrei-king der diploma's aan .de leerlingen der 2-jarige eur sus plaats. De volgende leerlingen slaagden: St. Altena te ZaamsJag. J. Bakker en Oath. Broekhoven te Axel, J. C. Dees te Othene, J. E. Dekker te Axel-Sassing, A. de Fejjter te Axel, Eliz. de Fejjter te Schapenbout (Axel), S. F. Fraeijen- hove en A. L. van Hoeve te Zaanxslag, H. van Hoeve te Hoek, M. D. Jansen en J. M. M-eeu- sen te Terneuzen, J. S. Luteijn en A. C. Over- duive te Axel E. Riemens en M. A. Ru^ben te Terneuzen, A. E. Scheele te Axel, D. Tolhoek te Terneuzen en M. van Wie-sten te Zaams-lag. Uitgesteld 1 diploma. Afgewezen 2. RJK. LANDBOUWWINTBRSCHOOL TE (HULST. Na wegens ziekte uitgesteld eindexamen werd nog gediplomeerd W. Dieleman P-z te Zaamslag. Het totaai aantal gediplomeerden steeg daardoor tot 23, terwijl 3 candidaten werden afgewezen. DISTRIBUTDC SI'IJSOI IE. De termijn, binnen welken de aflevering van sprjsolie op de bonnen 24 der boter- en vet- kaart. dient te geschieden, is verlen-gd tot en met 30 Mei. Oorspronkelijk was het einde van dezen terinijn bepaald op 16 Mei a.s. De aandacht wordt erop gevestigd, dat het afleveren van boter, margarine of vet op bon 24 slechts is toegestaan tot en met 16 Mei a.s. SLAGERSVAiKONDERWUS IN ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Door het initiatief der slagersvereeniging in Zeeuivsch-Vlaanderen zijn in het verleden reeds verschillende cursussen in het leven ge- I

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1942 | | pagina 1