ALGCMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN i No. 10.367 MAANDAG 11 MEI 1942 82* Jaargang Tweede verplichte bijeenkomst ter contrdle van de v.m. Med. weermacht Bueientand i y Arbeiders en ksnloorhediendRn, schenkt bier aandacht aan! Binnenland DlilTSCH WEERMACHTSBERICHT. De weg ligt voorwaarts. 1) Verplicht tot aanmelding zijn alle a) Beroepsofficieren, cadetten en adelborsten van de voormalige Neder- landsche Land- en Zeemacht, die op 10 Mei 1940 in actievep dienst waren. b) Beroepsofficieren van het voormalige Nederlandsche Koloniale Leger t/m den leeftijd van 55 jaar. 2) Op 15 Mei 1942 14 uur precies moet de tot aanmelding verplichte persoonlijk opkomen, overeenkomstig de volgende lijst In de provinciesVerplichte bijeenkomst te Groningen Friesland Overijssel Drenthe Assen Friesland-Kazerne (Wilhelmina-Kazerne) Drentsche Hoofdvaartstraat 153 Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg Gelderland Ede Maurits-Kazerne Utrecht i (Infanterie-Kazerne, Stationsweg Bussum v. d. Palm-Kazerne, Amersfoortsche Straatweg Breda Chasse-Kazerne, Vier Windenstraat 4 Roermond Ernst Kasimir-Kazerne 3) Ieder tot aanmelding verplichte moet medebrengen a) Een wettelijk legitimatiebewijs (persoonsbewijs, zakboekje,militaire documenten enz.). b) Twee foto's van recenten datum in burger of in uniform, opgeplakt op twee vellen papier (formaat din), die met de volgende gegevens moeten worden ingevuld familienaam alle voornamen ■- geboorteplaats geboortedatum gehuwd, ongehuwd, gescheiden invullen jn laatste militaire rang blokletters laatste legerafdeeling of mct tegenwoordig beroep schrijfmachine arbeidsplaats en/of werkgever tegenwoordig adres viioonplaats straat handteekening 4) Niet verschijnen heeft onmiddellijk strafmaatregelen tengevolge. 9 Mei 1942. Der Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden General der Flieger FR. CHRISTIANSEN. In dienst van ons volk. 8-7-6-0-0 Musserts verjaardag. t y y y y y y y y y y t y y y y y y Ats je in Duitschland werkt, help je dan den „vijand"? Neen, dan zou ook iedere arbeid in Nederland den [zoogenaamden vijand helpen. Laat je niet door valsche propa ganda afschrikken, maar neem werk daar aan, waar het is. Dat is in Duitschland het gevai. Laat je door het arbeidsbureau in je woonplaats inlichten. ITALIAANSCH WEERMACHTSBERICHT cvtrenaica. De 7eeslag in de Koraalzee. TER NEUZENSCHE COURANT VERSC1IIJNT IEDFJtEN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VKIJDAGAVOND. Prijsverhooging advertentien toegestaan door fcet Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart onder No. 16236 N.P. d.d. 24 Maart 1942. ABONNEMENTSPRIJSBinnen Terneuzen f 1,42 per 3 maandenbu it en Terneuzen 173 per 3 maanden. Bij vooruitbetaling /6,60 per jaar. Uitgeefster: N.V. Firma P. J. VAN DE SANDE Telefoon 2073 Giro 38150 EMrecteur: L van de Sande. ADVERTENTIENPer mm 10 cent, minimum per advertentie 1,50. Rubriek Kieine advertentien: 15 regels 60 cent; iedere regel meer 12 cent; max. 8 regels. Dienstaanbie- dingen en dienstaanvragen 15 regels 52 cent, iedere regel meer 10 cent. Met ver- melding Brieven of Adres Bureau van dit blad 10 cent meer. Handelsadvertentien brj regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. In- zending van advertentien uiterlijk 10 uur v.m. op den dag van verschiining' Hoofdredacteur: N. J. Harte, Terneuzen. WEEK 21 SCHEIPEN TOT ZINKEN GEBRA( 1HT. Met oppenbevel van de weermacht maakte gisteren in een extra bericht bekend: In bet verdere verioop van den strijd tegen de raritadlleeringsscheepvaart hebben Duit- sche duikbooten in Amerikaansche wateren, in de CaraSbische Zee en in de Golf van Mexico £1 sohepen met een gezamenlijken inhoud van 118.000 /brt. tot zinken gebracht. PIAAISELMIKE AANVALLEN VAN DEN VLJAND AAN HET OOSTFRONT VERUD'ELD. Het oppenbevel van de weermacht deelde gisteren mede: In net Donetsgebied en in de noordelijike zone van bet oostelijke front badden nieuwe pJaiatselijke aanvallen van den .vijand geen resultaat. Bij verscbeidene Duitsche aan- valsoperaties zyn den vijand zware verliezen toegeitaracbt. In Lapland mislukten wederom vijandelijke aanvallen. De lucbtmacbt zet de vemdetiging der bolsjewistische ravitailleering met succes voort. Alleen al in het noorden van. bet oostelijke front zijn gisteren 22 vijan- lijke vliegtuigen. waaronder 3 Hurricanes, neergeschoten. In Noord-Afrika bedrijvigheid van artillerie en verkenningsafdeelingen. Bij luchtgeveeb- ten boven Malta hebben Duitsche en ItaJiaan- sctae jagers bijzonder veel succes gebad. Bij een eigen verlies van sLecbts een toestel heb ben zij 14 Britsche jagers neergeschoten. Af- deelingen gevechtsvliegtuigen hebben vlieg- velden qp het eiland lamgdurig gebomibardeerd en in den afgeloopen nacht militaire doelen in de haven Alexandria aangevallen. Overdag habben liehte gevechtsvliegtuigen havenwerken en fabrieiksdnstallaties in Zuid- Kngeland met bommen bestoolrt. aanvallen van gesmengde atfdeelingen der Britsche lucbtmacbt oip het Belgisch-Fran- sche kustgebied verloor de vijand door de actie van jagers en atfweergeschiut 11 vlieg tuigen, terwijl bij geen militaix resultaat be- haalde. Twee Duitsche vliegtuigen worden vapmast. (Het was, schreeif de N. R. Crt., een dag van spanning, Zaterdag twee jaar geleden, vol bange vermoedens. Het was een dag in een rij vein dagen; bet was ook niet voor bet eerst sedert bet uitbreken van den Europee- schen oorlog, dat zorg en angst ons volk be- vlogen hadden. Den volgenden morgen waren wij in oorlog. Ben oorlog, die te kort geduurd heeft en Erich te plaatselijk heeft afgespeeld, om voor de meeste landgenooten meer te kunnen worden dan een dreiging, die zich niet heeft vervuld. De vijf dagen oorlog hebben niet zulk een duidelijke caesuur' in den loop van ons volks- bestaan aangebracfat, dat alles wat daarvoor lag verleden is geworden en wij voor onze toe- toornst nog slechts aanknoopingspunten in het heden kunnen vindesn. (Het is een totdusver n<g onverVulbare taak gebleken om bet gros van ons volk te over- tuigen, dat' ©r in ons volksbestaan een defini- tieve breuk en. wending gekomem is. Zeifs het verlies van Indie heeft het niet tot andere gedachten kunnen brengen. Het heeft geen zin het 2rich te ontveinizen: voor een groot deel van ons volk heeft de toezet- ^ting van Nederland en zetfs die van Neder- landsch-Indie nog geen andere ibeteekenis dan die van een voorlooplg prijsgeven van vooriand, over de positie waarvan de beslis- sende slag ncg geleverd moet worden. Wanneei- ons volk nog veelal aan zulke voorstellingen vasthoudt, dan is dit niet uit mUitair- en oeconotaisch-stmtegische over- wegingen. Wat men daarvoor houdt, zijn niet ved^meer dan geaneenplaatsen, iwaarvoor men, ter staving van een ander geziehtspunt, even- good tegenstrijdige zou kunnen vinden. Men kan veeleer zeggen, dat de wcnsch de vader van de gedachte is. En indien men dien wensdh zoo sterk vocjdt, dat men zich door geen aderabenemende gdbeurtenissen, als dte Duitscho oorlogvoerlng in Europa en de Japansche in Oost-Aizie tocb vok>p hebben meegebrachtlaat meesioepen, dan is dit zoo gdooven wij te mogen zeggen omdat men een ulteindetQke ovcriwinning van de ge- allieerden nog alttjd een waabborg ackt voor een vdledig herstel van de positie, wolke wij hmamen, toon de oorlog ons overviel, terwijl een ovenwinning van de spil in elk geval een nieuwe regeling van deze positie zal bejee- kenen. Want ai had ook ons volk zwaar geleden under de opeenvolging van crisissen, welke de laatste tien jaar voor dien oorlog helbben ge- Vu.ld, het was nog niet zoo zeer geschokt, dat bet tot de overtuiging gekomen was, dat er in alle geval iets anders komen moest. Daardoor is het ook nog zoo weinig toe- gankeljjk voor Net inzicht, dat er in alle ge val iets anders komen zal. Wonneer Shaw zegt, dat het nationaal-sociaiisine den oorlog reeds gewonnen heeft, omdat zijn methoden overal in de wereld ZQ-n aanvaard en dat in dien de zg. democratieen een week naar hun beginselen zouden leven, zij reeds ten. onder zouden zijn gegaan, dan is dat een boutade. Maar een boutade met meer gevoel voor de werkeJijkheid, daij v/anneer de nog steeds naar het verleden omziende Nederlander zich bij zulke verschtjnselen troost met de quasi- zedcerheldi: ze doen maar alsof. De gedachten over de politieke organdsatie van de wereld na den oorlbg, die zoo nu en dan van den overkant overwaaien; de oeco- nomische maatregelen, welke de Vereenigde Staten voorbereiden, drastischer dan men" in Duitschland nog noodig gevonden heeft; de eritiek op sociale misstanden, zooals Cripps dezer dagen van zijn regeeringsplaats heeft laten hooren, zij zijn als evenzoovele fed'ten nog niet sterk genoeg gefoleken, om de ge- dachten. van dit deel van onze landgenooten op nieuw spoor te brengen. Zoodoende komt een zeer groot deel vjyi de Nederlanders er nog altijd niet toe om den toestand van zijn land en de toekomst daar- vsun van de warkelijkheid uit te beoordeelen. Het wil terug naar een uitgangspunt, dat •daarmede reeds alle samenhangen verloren heeft, dat dus aldang denkbeeldig geworden is, omdat men nu eenmaal alleen in de wer- kelijkheid leven kan. Men betheoretiseert nog aitijd een wereld, waarin ieder gaat en staat, waar hij wil een wereld, zooais zij tusschen de twee wereld- oorlogen in al een illusie geworden was blind voor het feit dat intusscben in zichzelf ibesloten ruimten zich samenballen en dat wij nu eenmaal van de ligging van ons land uit zoozeer in een van deze ruimten gebonden zrijn, dat -wij er nog slechts mee kunnen stand- bouden of. ondergaan, zonder da.t ons eenige kans op een onafhankelijk lot overblijft. Het gaat er nu ook voor ons am de r-uimte te vin den, waarin wij ons tot ons voile vermogen zuillieh kunnen ontiwi'kkeien. Zal dat zijn als bruggeboofd van een ruimte, welkeir zwaartc- punt zicb tot over den Atlantischen Oeeaan verplaatst Of als een van dp hoofd-uit- en inigangspoorten van eenruimte, waarin wij Vanouds ons achterland L hebben bezeten? Is dit een te zakelijk dilemma, aan den -vooravond van den verjaardag van den lOden Mei Dat kuninen slechts diegenen meenefc voor wie de oorlog als een droom voorbjj is gegaan. Zij kunnen meenen, dat men ook dezen gedenkdag in een droom van het ver leden moet ingaan. Niet zrij die den oorlog in. alien emst hebben ervaren.En ook terwille van degenen, die den oorlog in zrijn uitersfcen ernst hebben ervaren, er bun leven in heb ben gelaten, mogen wij op dezen dag niet weder aan de oevers van het onwerkelijke landen. De weg bgt voorwaarts. Wie gelooft in zijn volk, wie wil .bouiwen aan Zijn toekomst, zaet niet om dan ten afscheid. De bronsgroene uniform van de laden van den Nederlandschen Arbeldsdienst is in ons land geen vreemd verschjjnsel meer. Opge- bouwd uit onderdeelen van den voonnaligen Opbouwdienst, versterkt met vrjjwilligers, die zich in grooten getale hebben aangemeld, heeft deze organisatie thams het stadium bereikt, waarin de kampen van den N_AJ>. kondeb worden opengesteld vodf diegenen, die onder* het nieuwe arbeidsdiens^plichtbesluit vallen. En wie vallen onder dit diemstplieht- besluit? Voorlooplg aanstaande studtenten en ambtenaren eth zij, die in aanmerking wen- schen te komen voor een funcle by bet bij~ zonder ondei-wjjs. Zij zullen hun betrekking slechts kunnen aanvaarden of tngeschreven kunnen worden als student, wanneerzij hun arbeidsdiensfplicbt hebben vervuld. Verder .•alien onder dit besluit de v<5dr of op 1 April aangestelden in openbaren dienst, die onge huwd zijn en den leeftijd van 18, doch niet van 22 jaar hebben be relict en niet in werkelijken militairen dienst zjjn geweest. Ware offer zin. Ware offerzin, die wordt betoond door de marmen van de Nederlandsche ambulance. Vrijwiilig hebben zij zich gemeld om een zware taak op zich te nemen: het verzorgen van de gewonden, die aan het Oostfront slachtoftfer van hun plicht werden. Te zwaar- der is deze taak ijmdai de ibolsjewist geen eerbied beeft voor de witte vlag met het roode krnis. Heel dikwijls moeten de gewon den met de wapenen verdedigd worden tegen overvailen van misdadige sovjet- homen. Ware offerzin wordt betoond door de mannen ^n de Nederlandsche ambulance. Toont u ook offerzin, lezer' Steunt deze hulpexpeditie en rnaakt een bijdrage over op girorekemng 87600, Neder landsche ambulance, Koninginnegracht 22, te 's Gravenfaage. Tot nu toe was de dienstnemirug, vrijwillig en zij blijft dit ook in de naaste toekomst voor diegenen. die niet onder het dienstplicht- basluit vallem. Aan vrjjwilligers heeft het bij den N.A.D. niet ontbroken. Wei oritbrak de deelname uit alle lagen van de bevolking. Dit zal thans veranderen. Studenten en a.s. ambtenaren immers zullen straks tot de leiders van ons volk behooren. Doch voor zij hun functie sullen aanvaarden, moeteh zij hun arbeids- dienstplicht fcebben vervuld. En dit is goed. Zrij zullen moeten. arbeiden naast de zonen van boeren en arbeiders, in dienst van ons volk. Stands-.-erseh illen bestaan niet bij den N.A.D. Slechts de gemeenschappelijke dienst in het belang van ons geheele volk staat op den voorgrond. En het is deze dienst, die den N.A.D. die fundamenteele beteekenis geeft, die van een dergelijke instelling verwacht moet worden. In „Volk en Vaderland" van Vrjjdag schrijft de heer Van Geelkerken een artiikel, naar aan- leiding van den a.s. verjaardag van den Lei- der der NJSJ3. op 11 dezer, waarin hij aller- eerst herinnert aan den historischen dag van 14 December jj. toem te Utrecht in een plech- tige, bijeenkomst werd medegedeeld, ,,dat de strijd van de N.S.B. .voor de toekomst van ons vdk en ons vaderland van beslissende betee kenis was geweest. De zelfstandigheid van Nederland werd veraekerd en bet deelgenoot- schap aan de ontwikkeling van het Nieuwe Europa werd voor ons volk verkregen". De woorden citeerende, welke Hitler in ,,Mein Kampf" schrijft, n.l, „dat volken zonder eer hun vrjjheid en onafhankeljjikheid vroeger of later altijd verliezen", wijst de heer Van Geelkerken er op, ,.dat Mussert van den dag af, waarop htj de Bewegipg stichtte, ons het begrip voor de na ionale eer heeft voorge- bouden als grondsteen van bet zelfstandige vollcsbestaan. Uit welke ooyzaken men oo.. belangstelling voor het veelzjjdige streven des Bewegiag heeft gekregen, altijd weer werd elke kameraad gegrepen door het hoogt ideaal: de eer en de vrjjheid van ons volk, dat door Mussert tot basis zijner Beweging werd gemaakt en door hem werd uitgedragen". ,,Op den Dag van den Deider overzien wij een oogenblik den reeds verrichten arbeid en geven ons rekenschap van de plaatp, waar wij staan. Nog nimmer was Neder land z66 diep gezonken als thans. Wij kunnen niet meer teren op den roem van weleer en op vroeger verworven rijkdom- men. Wij zijn een straatarm volk gewor den. Dat behoeven wij elkaar niet meer te zeggen, dat wdten wij' alien." ,,Maar wat ons op den Dag van den Lei- der als een warme gloed doorstroomt, dat is het klare besef, dat de Leider door zijn wekroep van 10 jaar geleden de mo- gelijkheid heeft geschapen, die ons volk thaps op het dieptepimt van zijn geschie- denis heeft. Had de Leider op 14 Decem ber 1931 het hoofd geschud over zooveel onverstand en onverschilligheid in den lande en zich daarna schouderophalend weer aan het werk gezet by den Provin cial en Waterstaat van Utrecht, dan stond ons Volk vandaag niet aan het begin van den weg naar een nieuwe toekomst, doch aan het einde van zijn bestaan. Want dan zou de eer verzonken zijn in het moeras der democratische versplintering en van de Joodsche ontaarding." ,^Op den Dag van den Leider geven wij er ons opnieuw rekenschap van, dat, ware Mussert gevoelig geweest voor de dreigementen der laffe democratic en had hij dientengevolge op 11 Mei 1934 zijn vei- ligen werkikring als Hoofdingenieur verko- een boven het gevaarvolle, uitzichtlooze en rustelooze leven als Leider van een revolutionnaire beweging ons volk zou thans de rust tegemoet gaan, die alleen op het kerkhof is te vinden". ,,Maar omdat de Leider ons trouw is gebleven, worden de uiterste zorgelijke tijden van ons Vader land met zijn 9.000.000 inwoners verlicht door de stralen van een toekomstbeeld van een herrezen volk. Door het werk van den Leider is in ons volk een kern ontstaan van onweerstaanbare levenskracht, zich uitende in den wil, om op de puinhoopen van het ineengestorte verleden een nieuw monu ment te bouwen, dat breeder van opvatting en grootscher van stijl zal zijn, dan dat wat nog slechts uiterlijk fraai en solide leek, doch inwendig vervallen en bekrompen was geworden. Dank zij het werk van Mussert zit thans niet ons geheele volk verbijsterd te kijken en op de aardmanne- tjes te wachten, die in een nacht alles heeten te kunnen herstellen, zooals het was". Na te hebben gewezen op de beteekenis van het op 1 Mei j.l. gestichte Ned. Arbeidsfront, waardoor een der grondbeginselen der N.S.B. tot staatsbeginsel is geworden (,,De solidari- teit van alle bevolkingsklassen en het voor goed uitbannen van den klassenstrijd"be- sluit de heer Van Geelkerken zijn artikel met de woorden: Wanneer wrj dit alles op den Dag van den Leider bedenken, dan is het ons meer dan duidelijk, dat am velerlei redenen deze dag dit jaar een bijzondere dag is. Er zal geen feestgedruisch heerschen, maar wij zullen den lien Mei herdenken door ons nog hephter om den Leider te scharen en ndg meer onzen plicbt te doen. Want hoe verder zijn werk vordert, des te me4r moet hij kunnen rekenen op al. zijn soldaten. God behoede U, Leider". vvv "t* •j LEVENDIGE BEDRIJVIGH KID IN Suocesrjjke gevechten boven Malta. Het 708ste commuriique van het Italiaan- sche hoofdkwartier luidt: .Levendige luchtbedrijvigheid in Cyrenaica, waar talrijke centra achter de vijandelijke linies en de haven van Tobroek werden aan gevallen. Bij Sidi Barrani bonden twee Duit sche jagers den strijd aan met 5 vijanderijke toestelien, waarvan zij er 2 neerachoten. Bij een aanvari op Benghazi werd' een Engelsch vliegtuig door het af^veergeschut getrodffen, het viel brandend neer. Op Mai* a hebben afdeelingen bommenwer- pers en duikbommenwerpers bevige aanval len gedaan op militaire doelen en in het bij- zonder op de haven van La Valette en het vliegveld La Veueaaa. In weerwiri van het levendige afiweervuur werden de doelen her- haaldelijk getiroffen. Bij luchtgevechten boven het eiland wer den opnieuw suecessen behaald. De Engel- sehe luchtmacht verloor 14 toestellen, waar van er 4 werden neergehaald door onze jagers en 10 door Duitsche jagers, die talrijke andere toestellen met macMnegeweervuur bestookten en 1 op den grond vernielden. In de Middellandische Zee werd een onzer vliegtuigen door twee Spitfires aangevallen. Het wist de eene Spitfire ernstig te treffen en da andere in brand te schieten, zoodat, beiden in zee vielen. Na zijn taak te hebben voltoraoht, keerde het vliegtuig op zijn basis terug. De correspondent te Bern van de ,,Kdini- sche Zeitupg meldt: De laatste officieele mededeeling uit het hoofdlcwartier van generaal Mac-Arthur over den slag in de Koraalzee, laat er geen twjj- fel over bestaan, dat de groote zee- en keeht- slag in het voordeel der Japanners is beslist. De slag in de Koraalzee, zoo wordt woorde- lrk gezegd. is voorJoopig gestaakt. De aan-* val van den vijand; werd afgeslagen. Onze aanval wordt vocrtgezet. Eenige dagen ge leden iwerd eieai georganiseerde Japansche aan val opgeizet. Onze marinestrijdkrachten on- demamen voor den afweer hiervan een eigen aanval. Uit deze mededeeling,die geen concrete feiten bevat, blijkt duidelijk, dat de Ameri- kaansch-Engelsche strijdlkiaehten het gevecht hebben afgelbroken en zich onder de zware Japansche slagen hebben teruggetrokken. De Amerikaansdhe foladen, die gepoogd had den de in Washington uitgegeven valsche overwinningsberichten te gehruiken als bal- sem op de wonde, veroorzaakt door de neder- iaag van Corregidor, hebben deze taktiek tihans moeten prijsgeven. De York Herald Tribune" geeft bijvooibeeld openlyk toe, dat het gevaar voor Australie in geen geval geweken is. Van Aimeriikaansctie of Britsche zijde zijn tot dusver geen mededeelingen verstrekt over de eigen verliezen, een teeken, dat de beide landen van de waarheid een zwaren terugslag moeten vreezen op de stemming in eigen land. De Australische premier, Cur tin, be- sloot Vrydag zijn rede voor het parlement met de woorden: ..Met het oog op de belang- •rykheid van den slag, doe ik een beroep op de burgers van Australie te deriken -aan hun plichten jegens dien staat. Terwyi Ik spreek wijden de strijders, die aan den slag deel- nemen, zich aan onze zaaik. Wellicht strij^pn zy tan laatsten slag. Ik geloof, dat ik niet te veel verlang, wanneer ik van iederen bur ger verlang zich te beschouwen als een strij- der in de tweedfe verdediigingslinie. Dit be- teekent, dat iedere man en iedere vrouw in Australie alies moet doen wat gedaan kan worden. Onder den indruk van de intusschen steeds meer binnengekomen slechte berichten over den slag beeft Ourtin in een latere raxldotoe- spraak verklaard: ,,De Japansche invasie hangt als een dreiging boven ons en kan elk uur werkelijkheid worden. Ik zag ronduit, dat de geheele wereld in de volgende paax weken zal sidderen onder de siagen, die den totalen oorlog beteekenen. Ook Australie kan deze siagen met ontwijken." Twee theorieen. De correspondent van de ,,K51nische Zei- tung" te Stockholm meldt: Te Londen bestaan op het oogenblik twee theorieen over het ontstaan van den zeeslag in de Koraalzee, den grootsben zeeslag, die zich tot dusver heeft voorgedaan. De eerste is, dat de Japanners besloten hebben een aan val te doen op den scheepvaarfcweg van Ame- rika naar Australie om te verhinderen, dat de bewapening van Australie met Amerikaan- sche hulp voortgang maakt. In dit geval heeft de Japansche admiraliteit bewust het inatiatief tot dezen besldssenden strijd geno- men. De tweede theorie is, dat de Amerikanen de aanvahers zyn, nada.t zy bemerkt hadden, dat een Japansch invasieleger met de noodige dekkingsvloot naby de Nieuwe Hebriden ver- zameld werd, om eerst ,een aanval te doen op deze eilanden en van daar op het Australische vasteland. De marine-medewerker van de ..Evening News" baseert zijn beschouwingen op de laat ste veronderstelling: ,,Men kan aannemen, zoo zegt hij, dat de Amerikaansche vloot een poging heeft gedaan een Japansche invasie in de Koraalzee op te houden en te verhinderen. Miogeiyk waren de Japannere van Rabaui of van de SalomonseUanden uit op weg naar de Nieuwe Hebriden of naar Nieuw Caledonie, of wellicht naar beide eilandlengroepen. Als deze onidememing slaagde, zou dit een verdere versterkdng zijn van Australia's omsingeUng van het Oosten uit. Het gevecht begon Maandag met eeri Ame- rikaansohen aanval op Japansche ooncentra- ties in de omge\'ing der Salomo ns-eilanden, welke aanval vermoedelgk door van een Ame- rikaansch vliegkampschip opgestegen vlieg tuigen werd ujtgevoeird. Dit schip opereerde waarschijniyk ten Zuidwesten cfer Salomons- eilanden. Het schijiit intussdhen alsof het geiuikt is de Japanner door dezen aanval op te houden. Zij gingen met een sterk eskader, dat slagsohepen, vliegtuigmoederschepen en kruisers omvatte, op hun doel af. Daarop stootten de hoofdformaties op elkaar." 200 GEALU EERDE VLIEGTUIGEN VERLOREN. (D.NJB.) Naar de ..Tokio Asahi Sjimaboen5' meldt, hebben de geallieerden tijdens den slag in de Koraalzee meer dan 200 vliegtuigen verloren. Daarvan werden er 89 tydens lucht gevechten neergeschoten, de rest ging met de bedde vliegtuigmoedesrschepen verloren. IK. MUSSERT HEDENAVONO VOjOR OK RADIO. Heden. 11 dezer, ir. Musserts verjaardag, zal over de zenders Hilversum 1 en 2, des avonds van 20.00 tot 20.30 uur, een uitzending plaats

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1942 | | pagina 1