ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR 2EEUWSCH-VLAANDEREN No. 10.365 WOENSDAG 6 MEI 1942 82* Jaargang Buifenland Binneniand i DUITSCH WEERMACHTSBERICHT. luchtgeveohten boven het De harde wet van den oorlog. ITALIAANSCH WEERMACHTSBERICHT OP ROE P. WEG MET DE WERKLOOSHEID Scholingsdag van NSDAP en NSB, VERSOHUNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. Priisverhooging advertentien toegestaan door het Departement van Handel, Nijverlieid en Seheepvaart onder No. 16236 N.P. d.d. 24 Maart 1942. ABQNNEMENTSPRIJS: Binnen Terneuzen 1,42 per 3 maanden; buiten Terneuzen 1.73 pei' 3 maanden. Bij vooruitbetaling 6,60 per jaar. Uitgeefster: N.V. Firma P. J. VAN DE SANDE Telefoon 2073 Giro 38150 Directeur: I. van de Sande. ADVERTENTIEN: Per mm 10 cent, minimum per advertentie i 1,50. Rubrick Kleine advertentien: 15 regels 60 cent; iedere regel meer 12 cent; max. 8 regels. Dienstaanbie- dingen en dienstaanvragen 15 regels 52 cent, iedere regel meer 10 cent. Met -ver- melding Brieven of Adres Bureau van dit blad 10 cent meer. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. In- zending van advertentien uiterlijk 10 uur v.m. op den dag van verschijning. Hoofdredacteur: N. J. Harte, Terneuzen. KANAAL. Aanval op Duitsch convooi met succes afgeweerd. Engelsche stedesn gebom- bardee-rd. Het oppenbevel van die Duitsche weermacht maakte gisteren bekend: Aan bet Oostelijike front zijn verscheidene aajyvalsacties ten uitvoer gelegdi ter vertoete- rjng van 'de eigen stelttngen. Plaatselljke aan- vafien van stake ivijandelijfce strijdkracliten bleven zander succes. In Noord-Afrika geringe wederzrjdsche ac- tivitedt van verkenning en arttllerie. JOe haven te La Valetta en de vllegvelden van het eiland Malta zijn met succes gebom- bardeerd. Aan den ingang van Het Kanaal hebben in dten nacht van 3 op 4 Mei mijmenzoekers en mtjnenvegers een torpedo- eon artillerie-aanval van Britsche motortorpeddibooten op een Duitsch convooi met succes afgeweerd. Pa- trouiltetoooten hebben op 4 Mei twee Britsche bommenwerpers neergeschoten. Lichte Duitsche gevectitsvHegtuigen hebben overdag spoorweginstallattes der Engelsche kuststad Eastbourne aangevallen met goede uibwerking der treffers. Het Britsche luchtwapen heeft gisteren boven de kust van het Kanaal in luchtgevech- ten door, afweergeschut 18 vliegtuigen ver- Joren. Sterke fonmaties Duitsche gevechtsvliegtul- gen hebben in den afgeloopen nacht het Brit sche vlootsteunpunt Cowes met brisant- en brandbommen aangevallen. Britsche bommenwerpers hebben een reeks ink rake aanvallen gericht op orabeschermde teteine steden en landelijke gemeenten in Zuid- en &ji*J«West Duitschland en op woorewijken in Stuttgart. Een Britsche bommenwerper wend neergeschoten. MISLUKTE LANDING VAN SOVLET-TROEPEN. Naai- het apperbevel van de (Duitsche weer macht mededeelt, hebben de foolsjewisben in den nacht van 3 op 4 Mei gepoogtd, onder be- gumstiging van de duisteims aan de kust van de Zee van Azof met twee motorbooten te landen. De gelande groepen werden echter onimiddellijk door de kustverdediging tot een gervecht gediwongen en moesten zich, na een kort vuurgeveeht, over zee terugtrekken, EDoiitsche troepen hebben in den centralen sector van ibet Oostelijlk front bij verscheidene plaatselljke aanvallen op 2 en 3 Mei wederom auccessen toehalen, hoewel de aanvallen door aeer moeilijke terretagesteldheden aanzienlijk verzwaard werden. Fonmaties Duitsche ibeveiiigingstroepen en politie zqn energieke zuiveringsacties toegon- »en tegen tbolsrjeiwistische foenden, verstrooide an radicate elementen uit de burgerbevolking, die in het achterwaairtscbe gebied van het Oostelijike front militaire maatregelen traeht- ten te storen, te saboteeren of te spionneeren. Tfjdens deze actios heeft een iDuitsche foewa- teingseenheid in de maand April 6860 'bolsje wisten onschadelijk gemaakt, 26 stukken ge- schut, 12 granaabweipers, 33 mitrailleurs en een pantserwagen vemdetigd of buitgemaakt. De laatste waarschuwing. Het is oorlog in Buropa. In het Oosten strijdt Duitschland voor het wel en wee van een geheel wenelddeel. Langs de geheele ku|jltjn van Noorwegen tot de Spaansche grens waakt het Duitsche leger, vastbesloten elke .poging tot invasie fe verijdelen. Duitsch land1 strijdtechter niet alleen voor zichzelf bet strijdt in het, Oosten voor geheel Europa. En het is de harde wet van dezen oorlog, dat aan het binnenlandsche front rust en orde moeten heerschen. In die eerste plaats geldt deze wet voor de bezette landen. Het werd helaas in Nederland maar al te vaak vergeten. Twee jaar is ons land thans bezet gebied. Op 15 (Mei 1940 capituleerdle het Nederland- sche leger. Di-iehonderddaiizend man. hadden volgens oorlogsrecfot in Duitsche krijgsge- vangenschap gevoerd kunnen worden. Het is niet geschied. Op .bevel van Adolf Hitler werden alien in vrrjheid gestekL Slechts ae officieren moesten hun eerewoord geven, dat zij niets tegen den toezetter zoudten onder- nemen en zich van elke vijandelijke daad direct of indirect tegen iDuitschland an de hiermede verfbonden mogendheden zouden onthouden. Een aantal officieren verkoos direct het krijgsgevangenenkamp. Andere officieren gavon aanvankelijlk het verlarigde eerewoord, doch meldden zich na kortercn of langeren tijd bij de Duitsche instanties met de mede- deeling, dat zij hun aanvankelijk gegeven be- lofte niet langer konden houden. Zrj werden daama eveneens in kr^gsgevangenenkampen opges-loten. Voor deze mannen kunnen wij sleclhts achting gevoelem Aan den eenen toant wenkte de vrijiheid, de terugkeer naar huis en gezin, asm den anderen kant wachtte de harde gevanoenschap en daar tusschenin stond het eerewoord, dat zij niet lichtvaardig konden of wilden geven. Er waren er echter ook, die het gevraagde eereiwoord hebben gegeven en dit eerewoord in het gtlaeim hebben geforoken. Zij maakten van de verkregen vrgheid gebruik am daden mn sabotage te plegen of voor te bereiden, eij maakten zich aan splormage sehuldig, zrj waren in het ibeedt van venboden wapens. De Duitsche militaire instanties hebben in het begin waarschuwing na waarschuwing laten J>ooren. Zij traden lankmoedig op, slechts en- keden werden aanvankelgk veroordeeld en de Bwaarste straffen werden vermeden. Het heeft niet mogen helpen. Thans is toegeslagem en onvenbiddeltjk toe- ges.agan. Negen en zeventig personal wer den dezer dagen ter dood veroordeeld, voormalige officieren en inteUectueelen'. Aan twee en zeventig is het vonnis vol- trokken, zeven werden begenadigd en tot levenslange tuchthuisstraf veroordeeld. Het is een hard vonnis, hard voor de fami- lieleden van de ibetrokkenen, hard voor het Nederlandssche volk. Het was echter ook een onvermijdelijik vonnis. De oorlog, die Duitsch land voert, is een beslissende oorlog, die met inspanning van aile krachten wordt gevoerd. In de jongste rede van Adolf Hitler is dit dui- delijk genoeg naai voren getreden. Duitsch land is vastbesloten den oorlog te winnen, Duitschland is vastbesloten het bolsjewistisch gevaar van EUropa af te wenden. Het is ech ter ook vaslDCsioten elke poging om onrust in de ibeizette gdbieden te verwekken, in de kiem te smoren. En het minste, wat het Neder- landsche volk kan doen, is zich te houden aan de verordeningen, welke door de ibezettende overheid zijn uitgevaardigd. (V.P.B.) NIEUWE AANVALLEN OP MALTA EN ALEXANDRIA. Het communique van gisteren van het Ita- iiaansche hoofdkiwartier luidt: In Cyrenaica bedrijvigheid van patrouilles. Een Engelsche vliegtuig, dat deelnam aan een aanval op Benghazi en door het afweergeschut werd getroffen, viel brandend neer. Twee leden der fbemanning, die zich hadden kunnen redden, zijn gevangen genomen. Aanvallen van Italiaansehe en Duitsche af- deelingen vliegtuigen op Malta waren gericht op doelen op de vliegvelden Mikabba, Oudia en Halfar en op het entrepot van Floriana. Bij gevechten met vijandelijike jageis schoot een onzer afdeelingen twee Spitfires neer, die in zee vielen. Alexandrie werd opnieuiw bestookt door vliegtuigen der spilmogendheden, die met succes spoorwegemplacementen en havenwer- ken bombardeerden. Boven Egypte heeft een Duitsch vliegtuig een vijandelijk viermotorig toestel van Amerikaansch type vernield. EEN ENGELSCHE ACME TEGEN HET FRANSOHE EILAND MADAGASCAR, In een communique, dat is uitgegeven door den Britschen berichtendienst, deelt het Engel sche ministerie van oorlog mede. da', gecom- bineerde Britsche zee- en landstrijdkrachten in den ochtend van 5 Mei voor Madagascar zijn verschenen. Deze actie is ondernomen op besluit van de g«al!Iieerde naties. In verband met de actie der Engelschen tegen Madagascar heeft het Amerfkaansche staatsdepartement volgens den Britschen nieuwsdienst een verklaring ui gegeven, vol- gens welke de Fransche amijassadeui- te Was hington reeds Maandagavond in kennis is ge steld van de houding der Amerikaansche re- geering. Volgens deze verklaring was de pre sident der Ver. Staten er van in kennis ge steld, dat Madagascar door Britsche strijd- krachten bezet zou worden. Dit gesehiedt met volledige instemming en steun van de Ameri- kaansche regeering. In de verklai'ing wordt verder gezegd, da: de regeering der Ver. Sta ten, mocht dit noodzakelftk of gewenscht lijlten, Madagascar eveneens zal gebruiken pis steimpunt ook voor Amerikaanache troepen of schepen. Madagascar is na Nieuw Guinea en Borneo het grootste eiland van de wereld. Hoewel het slechts door de nauwe straat van Mozambique van Afrika gescheiden is, heeft het noch wat flora en fauna betreft veel overeenkoms':. met dit werelddeel. De bevolking heeft zoowel negroide als maleische kenteekenen. Merk- waardig is, dat het eiland nog rammer vol- ledig is geexploiteerd, wat wel een gevolg is van de voor Europeanen bijzonder ongunstige klimatologische eigenschappen van het eiSand. De cppervlakte van het eiland bedraagt onge- veer 625.000 vierkante kilometer. Dat is dub- bel zoo groot als Engeland en Eire samen. Het aantal inwoners zal niet veel meer zijn dan '3.6 millioen, dat der blanken ongeveer 20.000. Deze wonen, voorzoover zQ hun woonplaats niet aan de kust moeten hebben, op een onge veer 600 m hoog plateau in het binnen land met een doorgaans gunstig klimaat. Het eiland werd in 1506 door de Fortugee- zen betreden. In 1865 begonnen de Franschen aan een verovering en een onderzoek van het eiland; in 1895 werd het tot Franseh kolo- niaal gebied verklaard. Vooraoover handelsdoeieinden dit rechtvaar- digden, werden wegen en spoorwegen aange- legd. Meer dan 400 kilometer spoorbaan ligt er echter niet. De beiangrijkste stad is Tana- narivo met 100.000 inwoners. De andere plaat- sen van het eiland tellen in het algemeen niet meer dan 10.000 inwoners. De in het Noorden aangelegde haven Diego Suarez is tot een vloo steunpunt ingericht. Het land is zeer vruchtbaar. Er wox-dt veel koffie geteeld en de grond levert een derde van de wereldbehoefte aan vaniile. Voorts sago, rijst, suikerriet en mais. Er is een vleeschconservenindustrie en men tieft tal- lijke wilde zwijnen op het eiland aan. De militaire maeht van het eiland bestond de laats e jaren uit drie regimenten, samen ongeveer 6000 man. Strategisch belangrijk is het eiland door zijn ligging tusschen de Kaap en Indie. DE AMEREKAANSCHE OORLOGS- SOHEPEN IN DE MJDDELL. Z.FE. De van Engelsche zijde aangekondigde uit- zending van twee Amerikaansche pantsersche- pen en van Amerikaansche kruisers naar de Middellandsche Zee werd Zaterdagavond door de Spaansche pers groot opgemaakt gepubU- ceerd, aldus meldt het A.N.P. uit Madrid. In S-paansche marine- en militaire kringen \vordt er op gewezen, dat deze voorgenomen of reeds uitgevoerde uitzending van Amerikaansche schepen het meest ondubbelzinnige bewijs lever', dat de Engelschen zich niet meer mees- ter van de Middellandsche Zee voelen en dat Werkers van Nederland Den lsten Mei 1942 is een verordening uit gevaardigd', waarfbij is opgericht het Neder- landsehe Anbeidsfront. Het Nederlandsche Axbeidsfront is de be- lichaming van de saamhoorigheid aller Neder landsche werkers. Het Nederlandsche Aribeidsfront heeft tot taak, den nationalen atibeid in aile opzichten te beschermen en voor verval te hehoeden. Het Nederlandsche Anbeidsfront draagt zorg, dat iedere volksgenoot zijn plaats in het economised! leven der natie kan tnnemen in dien gbastelijken en lichamelijken toestand, die hem tot de grootst mogeljjke prestatie in staat stelt en die daarsnede het grootst moge- lijke nut voor de volksgemeenschap waar- borgt. Het Nederlandsche Arheidsfront is den werkenden mensch tot steun in moeilijke levensomstandighedenhet zorgt voor een billijke ioonregeling; voor bevredigende ar- beidsvoorvvaarden; voor de lichamelijke en geestelipce ontspanning en ontwikkeling van den iwerker; voor de bevordering van zijn arfbeidsvreugdevoor harmonie tusschen de werkers onderling; voor handhaving van den sociaten vrede. Generaal Pardon. t Van hen, die 15 Juli 1940 nog lid van een erkende vakvereeniging waren en v6<5r 1 Juli 1942 tot h.et Nederlandsche Arheidsfront toe- treden zal de vroegere contritutie bij de toe- kemning van rechten op ondersteuning, uit- keering, ouderdomspensioen, overlijdingsgeld, noodhulpbijstand enz. in aarpnerking genomen worden. Het Nederlandsclfe Arheidsfront roept aile werkers van Nederland op, zich In zijn rijen te scharen. Werkgevers en werknerpers, kleine zelf- standigen, middenstanders en haAdwerkslie- den, jong en oud, man of vrouw, ieder die arlbeki, met hoofd of hand, ibehoort in het Nederlandsche Arheidsfront. zij. thans de hulp van hun Amerikaansche bondgeriooten hebben a^gesjaeekt om het ge- weWige verlies aan teiifeage van het laatste jaar voor hun eigen marine met Amerikaan sche eenheden goed te maken. OtEZANT DR. SCHMIDT OVER DE OGNFEKEN TIE TE SALZBURG. ,JSen luijjlpaal op weg naar Europa's nieuwe orde". Te Berlrjn, aldus meldt S.P.T., zijn thans nadere bijzonderheden bekend geworden over de samenkomst tusschen Hitler en Mussolini. Deze bijzonderheden zijn Maandagmiddag op de dagelijksche conferentie voor de buitenland- sche pers in het ministerie van buitenlandsche zaken gegeven door den officieelen woordvoer- der der Duitsche regeering, gezant dr. 'Schmidt, die persoonlijk bij de samenkomst te Salzburg aanwezig is geweest. Gezant dr. Schmidt gaf in korte trekken zijn persoonlijke indrukken weer en legde in he: bijzonder den nadruk op de buitengewone traditioneefle har- telijkheid, die 2dch tijdens deze ontmoeting der beide staatshoofden manifesteerde. „De deel- nemers aan deze bijeenkomst, zoo vertelde dr. Schmidt, ,,zagen duidelijk voor hun oogen hoe verknocht de beide staatslieden, de ministers van buitenlandsche zaken en de hooge mili taire personen waren". Voor s verkiaarde de woordvoeder, dat brj de bespreking aile han- gende vraagstukken van politieken en mili- tairen aard uitvoerig zijn behandeld. Dit blijkt reeds uit de dagindeeling die een duidelijk beeld geetft van hetgeen te Salzburg is uitge- voerd. Den eersten dag, die gewijd was aan de behandeling van politieke vraagstukken, hebben besprekingen plaats gevonden van 1L30 tot 14.00 uur, waarna een eenvoudige maal'.ijd plaats had, die iets langer dan een' uur duurde. Hiema is wederom geconfereerd en wel tot 15.20 uur. Ook de tweede dag was op dergelijke manier ingedeeld. Dr. Schmidt zeide, dat op de bijeenkomst te Salzburg vooral de zekerheid van de eindover- winning der beide staatslieden duidelijk tot uit- drukking is gekomen". Zij zal dan ook eens, zoo verkiaarde de gezant verder, ,,als een his- torisehe etappe worden besohourwd in de mili taire en politieke geschiedenis van dezen tijd. Men moet deze bijeenkoms; dan ook niet zien, als de basis van de een of andere diplomatieke actie, doch veel meer moet zij worden. be- schouwd ails een mijlpaai op den weg naar de nieuwe Europeesche orde", basloot de offi- cieele zegsman zijn commentaar, die in poli tieke kringen te Berlijn als de eerste aanvul- ling op het regeeringscommunique wordt be- schouwd. OORDEEL VAN VICHY OVER INVASJE-GERCCHTEN. (DJNJB.) Het is volgens Vichy onjuist, dat het Fransche vol'k zich illusies maakt over de mogelijkheid en het succes ,van een Engelsche landing in Prankrijk, zoo. verklaren de bevoeg- de kringen alhier in een aan de pers ter be- schikking gestelde officieuze verklaring. Het Fransche volk moet eindelijk ophouden, zoo wordt hierin verder gezegd, de oplossing van probtemen over te iaten aan een herschen- schim, problemen die het alleen door een per- soonlijken wil en een persoonlijk geloof kan oplossen, Overigens onthullen de Engelsche pers en de Engelsche radio ten overvloede, dat Engeland de bolsjewisten alleen de last van den strijd wilden laten dragen zooals de Engel schen in Juni 1940 reeds met de Franschen hebben gcdaan. Na gewezen te hebben op de jongste Brit sche bomaanvallen op de (Fransche burgerbe volking verklaren dezelfde kringen nog: mogen da Franschen eindelijk duidelijk begrijpen, dat zij van Engeland nie s anders kunnen ver- wachten dan den roof van de Fransche kolo- nien, het bombardeeren van hun fabrieken en hayens en operaties, zooals die waarbij de Britsche troepen het feit, dat zij zich acht minuten op Franseh gebied hebben opgehou- den, reeds als een overwinning beschouwen. SOVIETS VERLOREN REEDS 79 OORLOGSSCHEPEN. (D.N.B.) Van militaire zijde wordt mede- gedeeld, dat sedert het uitbreken van den oorlog tot eind April 1942 door de Duitsche marine en luchtmacht in totaal 79 oorlogs- schepen en 145 koopvaardrj schepen der bols jewisten tot zinken zijn gebracht. De door beschadiging buiten gebruik ges.elde oorlogs- en koopvaardijschepen zijn hierin niet begre- pen. AAN DE GRENS VAN BIRMA EN CHINA. Naar uit Tsjoenking wordt gemeldt, wordt honderd kilometer ten Noorden van Lashio, verbitterd gevochten. Daaruit blijkt, dat Ja-. pansche troepen in de omgeving van Kongmoe de Burmeesch-Chineesche grens hebben be- reikt. DUITSCHE BOEREN RRIJGEN HULP VAN DE SCHOOLJEUGD. Naar het DN.B. meldt, heeft gouwleider Sauckel, die door Hitler is belast met de mo- bilisatie der beschikbare werkkrachten en de verdeeiing der arbeiders over de bedrijven, naar aanteiding van de moeiiijkheden in den Duitschen landbouw een beroep om hulp ge- daan op de Duitsche schooljeugd. De rijksjeugdleider heeft thans een verorde ning uitgevaardigd betreffende het te werk stellen van schooljongens en meisjes in den landbouw. Van 15 April tot 15 November moet de ge heele Duitsche schooljeugd van 10 jaar af de boeren helpen, de jongsten zooveel mogelijk in de onmiddellijke omgeving van hun woon plaats, de ouderen ook elders. Zij zudlen on- derdak krijgen bij de boeren, waar zij werken, in kam pert of jeugdherbergen. Het onderwijs zal onder deze regeling niet hebben te lijden, een vacantie van drie weken blijft gewaar- borgd en des Zondags wordt niet aewerkt, tenzij de werkzaamheden niet kunnei^worden onderbroken. De kinderen krijgen tijdens hun werktijd extra rantsoenen Jevensmiddelen, verder zak- geld en een vergoeding voor het slij en van kleeren en schoenen. De ouderen zullen helpen bij het zaaien, planten, enz., de jongeren van 10 tot 13 jaar krijgen lichter werk, wieden, fruit rapen, kruiden en paddestoelen zoeken, enz. De meisjes moeten in de huisgezinnen der boeren helpen. HET HARDE VOORBEELD. De grimmige waarschuwing, opgenomen in ons vorig nummer, welke in de executie van 72 langdenooten is gelegen, zou, merkt de N. R. Crt. terecht Op, op zichzelf voldoende moe ten zijn. Het is echter niet de eerste waar schuwing, welke de bevolking door het stellen van een voorbeeld heeft bereikt. Daaroig moge deze, die de vorige nog zooveel malen in ernst overtreft toch nog weer met een enkel woord worden onderstreept. Men geve zich toch rekenschap van de wer- kelijkheid. Na de bezetting van ons land heeft de (Fiihrer de geheele Nederlandsche krijgsmacht uit haar krijgsgevangenschap ont- slagen, een gebaar van zeker niet gewone grootmoedigheid. Slechts is van de vrijge- laten officieren geVergd, dat zij zich op eere woord verplichtten niets tegen de Dui'sche weermacht te zullen ondememen. Sommigen hebben dit woord geweigerd; anderen zijn er later op teruggekomen. Zij zijn dan in krijgs- gevangenkampen ondergebracht. Hun houding was open en eerlijk. Zoo kan men ook erkermen, dat personen, die, niet door eenige belofte gebonden, iets tegen den bezetter ondei-nemen, daarbij ge- dreven zijn door de behoefte iets voor hun vaderland 'e doen. Ook ds.bezetter zal dezen hun achting niet onthouden, ook dan wanneer hij elken vorm van verzet of opstand met den dood onderdrukt. Degenen, die daarbij hun woord van officier gebroken hebben, uit eigen aandrang of aan- gevuurd door van buitenaf komende propa ganda, die actief en ten deele zelfs een teidend aandeel aan samenzwering tegen den bezetter genomen hebben, hebben daarbij wel niet be- dacht hoeveel meer zij nog op het spel zetten dan hun eigen leven. Evenniin zullen Segenen, die spionnage ten gufrste van Duitschland's tegenstanders heb ben gegeven, of de geringe schade, welke door Engelsche luchtaanvallen aan Duitsche militaire belangen wordt toegebracht, niet te duur betaald wordt met het leven en verdere persoonlijke en stoffelijke schade van zoovele landgenoot(en. Als een bezet'er terstond met harde maat regelen begint, wordt dat al gauw als veront- schuldiging voor daden van verzet aange- voerd: komt hij de bevolking echter met lankrnoedigheid tegemoet, dan schijnt het wel niet anders te kunnen, of ook zoo loopt het verkeerd. Het heeft tot Maart 1941 geduurd, voordat de eerste, toen achttien doodvonnissen wegens sabotage voltrokken werden. De be- kendmaking daarvan ging met de uitdrukke- lijke waarschuwing gepaard, dat al wie zich aan dergelijke feiten sehuldig maakte, met zijn leven speelde. Desondankp en ondanks het feit, dat er sindsdien nog meermalen klei- nere waarschuwingen gevolgd zijn, is het kwuad blijven voortwoekeren. Het bleef niet tot den zelfkant van het politieke leven be- perkt, maar kwam ook voor den dag in krin gen van officieren en reserve-officieren en met hen verwante intellectueelen. Naar ver- houding bleek er een opmerkelijk aantal, 10 pet., Joden bij betrokken. In allerlei vorm kwam het verzet tot ui'ing: sabotage, begun'stiging van den vijand, spion nage, pogingen tot het heimeltjk verlaten van het land, hulp aan vliegtuigen, die een nood- landing hadden moeten doen. Maar ook het beramen van maatregelen voor het geval de Duitsche bezet' ing eens gedwongen zou wor den het land voorgoed of tijdelrjk te verlaten, zijn uit den booze. Ieder kan daarover den- ken, hoe hjj wil, gedachten zijn tolvrjj. Maar Veel is in de laatste anderhalf jaar geschied om de werkloosheid te bestrijden. Toch Jcon deze geesel, die ons volk reeds meer dan tien jaar achtereen teisterde, niet geheel overwen- nen worden, ofschoocn daartoe van aile kanten kloek is aangepakt. Wij leven in een bewogen tijd, waarin, ook op het gebied der werkloosheidsbestrijding, alleen buitengewone middelen uitkomst kun nen bieden. Hiercoe behoort een tewerkstel- lmg op ruimere schaal dan tot dusver van Nederlandsche arbeiders in Duitschland Daar komt men handen tekort. Vakman en ongeschoolde arbeider vinoen thans in het nieuwe sociale Duitschland een uitstekende arbeidsgelegenheid. Zrj' worden daar als weikome gasten «nt- vangen. Niet als vreemdeiingen, doch ala zonen van een verwant volk. Wie in het Nederlandsche arbeidsbestel geen goede plaats vermocht te vinden, heeft in Duitschland een nieuwe kans. Vraagt inlichtingen bij 66n der gewestelijke arbeidsbureaux of hun brjkantoren. elk gezamenlijk beraad druischt tegen de be langen van den bezetter in en het is niet anders te verwachten dan dat hij er met al zijn kracht tegen in gaat. Daarom zouden diegenen, vrienden en beken- den, die zonder aan dergelijke acties zelf deel te nemen, weten, dat iets van dien aard in him omgeving gaande is, de betrokkenen beter dienen door hen trjdig voor de gevolgen te waarschuwen dan door, zooals nu is geschied, eerst als het te laat is, met verzoeken om gra- tie te komen, waarvoor dan in de meeste ge- vallen geen gelegehheid meer bestaat. Men kan er zeker van zijn, dat in de toe- komst de bezetter zijn belangen nog seherper zal bewaken dan totdusver. Men bedenke met welk een kracht de Fiihrer in zijn jongste rede tegen elke tekortkoming binnenlands gewaar- schuwd heeft. Men mag niet aannemen, dat nu het Duitsche Rrjk zijn uiterste krachten verzameld om dit jaar in het Oosten den slag om Europa tot een goed einde te brengen, hij eenigerlei rustverstoring in het wijde gebied, waar thans Dui'sch bewind gevoerd wordt, zal dulden; het lijdt geen twijfel, dat ook maar de geringste opstandige beweging met de gi'ootste kracht zal worden onderdrukt. We hebben het al eens eerder gezegd: het wreede van den oorlog is in belangrijke mate verzacht door de reehtsregels, welke in den loop der( tijden scheiding hebben gebracht tus schen de strijdende legers en- de hurgerlijke bevolking. Het zijn regels, die terwille van de burgerlijke bevolking z.ijn gemaakt. Laat doze zelve deze grenzen nu toch niet moedwillig of ennadenkend uitwisschen en door verkeerd loopende gevoelens geleid, namelooze ellende brengen over de rechtstreeks betrokkenen niet alleen, maar op den duur over het alge meen, dat door hun actie nu en voor de toe- komst niet wordt gediend, maar slechts ge- schaad. Hauptdienstleiter Schmidt en ir. Mns- sert spreken te Leeuwardesn. Zondag is in de Harmonie te Leeuwarden de tweede scholingsdag van de NSDAP en de NSFvoor de drie Noordelijke provincien ge- houden. Nadat de districtsleider van de NSB, de heer J. van Weperen, de bijeenkomst had geopend, heeft als eerste. gesproken Hauptdienstleiter Sciomidv Spr. zeide, dat het de taak van scho- lingsbijeenkomsten als deze is, gezamenlijk na te gaan waarom wij nationaal-socialisten zijn. Dit is het overheerschende beeld van dezen tijd: de marxistische internationale stort in. Tegen het nationaal-socialistische Europa staat het front van kapi'alisme, democratic, intemationaal Jodendom en bolsjewisme. Thans moeten wij den moed hebben, onze na tionaal-socialistische overtuiging te hekennen en te belijden ook in de zwaarste tijden. Wij willen, aldus spr., hechte nationale gemeen- schappen vormen om zoo de Germaansche ge- meenschap voor te bereiden en tenslot'e de volksch-Europeesche gemeenschap te vormen. Spreker hehandelde de ontwikkeling van Duitschland sedert den wereldoorlog. Wij, al dus spr., zijn nationaal-socialisten geworden in een tijd toen wjj niets meer bezaten. In de armoede van geheel ons volk ontwikkelde zich een ware strrjdgemeenschap. Van het natio nale standpunt kwamfen wij R>t het socialisme, en zoo groeide in ons volk die sterke wil: ons in te zetten voor een nationale en socialisti- sche gemeenschap. Sedert 1919 zijn lyjj een zwaren weg gegaan. De last van zes millioen arbeiders moesten wij met ons dragen. Over- al hebben wij gebedeld om steun. In den grootsten nood hebben wij steun gehad noch van de internationale instan'ies, noch van het officieele Christendom. Ook dit laatste kon de .afbraak niet tegenhouden. Doch e6n was er in Duitschland, die in staat was de krachten van den opbouw samen te bundeien, dat was de Fiihrer. En met hem streeft thans heel Dni' schiand naar de tot- sta.ndkoming van de Germaansche volksge- j meenschap. Dat (Duitschland in 1939 door een gansche wereld van vijanden werd aangevallen, ver- wonderde den nationaal-soeialist niet. Hij was er zich van bewust, dat tenslotte de groot- machten van het kapitalisme zich zouden ver- eenigen om het na'ionaal-socialistische Europa aan te vallen. Om in dien strijd sterk te kun nen staan, hebben wij ons tot de hoogste krachtsinspanning gedwongen. Wij hebben den Duitschen boer weer tot koring op zijn erf gemaakt. Wij bezaten geen goud, maar wij hadden arbeid en brood en een scheppende volksgemeenschap. Wij hebben ons leger en onze vloot gebouwd zonder goud, maar van riz-er en staal! Wij zjjn, aldus spr., den grooteri Bismarck dankbaar, dat hij de gTondslagen heeft gelegd, waarop wrj konden voort- bouwen. Spr. merkte bp, dat Duitschland Nederland

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1942 | | pagina 1