ALGEMEEN NIEUWS- EN AOVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN No. 10.364 MAANOAG 4 MEI 1942 82° Jaargang BEKEMDMAKING Buitenland Binnenland DUITSCH WEERMACHTSBERICHT. Dag van den Arbeid 1942. Het nieuwe socialisme is het sociaiisme der Germaansche samenwerking. ITALIAANSCH WEERMACHTSBERICHT Gemechaniseerde strijdkrachten PLAATS VOOR OUDEREN! NEUZENSCHE COURANT VERSCJHIJNT IEDEREN J1AANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. Piijsverhaoging advertentien toegestaan door het Departement van Handel, Nijverlieid en Sciieepvaart onder No. 16236 N.P. d.d. 24 Maart 1942. ABONNEMENTS-PRIJSBinnen Terneuzen 1,42 per 3 maanden; buiten Terneuzen I 73 per 3 maanden. Brj vooruitbetaling 6,60 per jaar. Uitgeefster: N.V. Firma P. J. VAN DE SANDE Telefoon 2073*Giro 38150 Directeur: I. van de Sande. ADVERTENTIEN Per mm 10 cent, minimum per advertentie 1,50. Rubriek Kleine advertentien: 15 regels 60 cent; iedere regel meer 12 cent; max. 8 regels. Dienstaanbie- dingen en dienstaanvragen 15 regels 52 cent, iedere regel meer 10 cent. Met ver- melding Brieven of Adres Bureau van dit blad 10 cent meer. Handelsadvertentien brj regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. In- zending van advertentien uiterlijk 10 uur v.m. op den dag van verschijning. Hoofdredacteur: N. J. Harte, Terneuzen. SUCCESSES* aan het oostfront. In de vvateren rond Engeland werden drie schepen tot zinken gebracht. (D.N.B.) Het opperbevel van de weer- macbt maakt bekend: Aan bet Oostelij-k front badden eigen aan- valsondernemingen sucees. Verscheidene plaatselijke aanvallen van den vijand werden afgeslagen. Aan 't front van Moermansk mis- iukten de aanvallen van vrij sterke» vijande- lijke strijdkrachten. In luchtgevechten wer den Zondag overdag 33 vrjandelrjke vliegtuigen zonder eigen verliezen neergescbo en. In Noord-Afrika Jevenddge activiteit aan weerszijden van verkenning en artillerle. Bij aanvallen op ooncentraties vrachtauto's, ten- tenkampen en opslagplaatsen in de Marmarica leed de vijand gevoelige verliezen aan mate- teriaal. De aanvallen op Britsche vliegvelden van bet eiland Malta werden overdag en des nachts met goede uitwerking voortgezet. LicMe Duitsche gevechtsvliegtuigen, brach- ten voor de oostkust van Engeland twee in konvooi varende koopvaarders met tezamen 3500 brt. tot zinken en besehadigden een anderen koopvaarder door bomtreffers. Een verkenningsvliegtuig bracht in de wa'eren van de iShetland-eilanden een tankboot van 800 brt. tot zinken, In den tijd van 21 tot 30 April verloor de Britsche luchtmacht 209 vliegtuigen, waarvan 63 in de Middellandsche Zee en in Noord- Afrika. In hetzelfde tijdvak gingen er in den strrjd tegen Groot-Brittannie 45 eigen vlieg tuigen verloren. Britsche gevechtsvliegt-uigjen, die in den nacht van 2 op 3 Mei probeerden naar het kustgebied van Noord-Duitschland te vliegen, werden genoodzaakt terug te 'keeren. Zondag bebaalden aan bet Gostelijke front luitenant Koeppen zijn 80e tot 84e, luitena^it Graf zyn 70e tot 76e en feldwebel Steinbatz zijn 44e tot 49e overwinning in de lucht. Hot gaat oxn de toekomst van ons yolk! Voor de tweede maal, sedert ons land en ons vdtk betrokken geraakten in dezen oorlog beb- nen wij den Dag van den Arbeid, den eersten Mei gevierd. Wanneer wy een ooggnblik be- aeffenhoeveel er in ons land is verandeixi sedert dien eersten Mei 1939, toen wij nog niet wisten, wat ons reeds zoo spoedig te wachten stond, ook al leefden wij) dan ook toen reeds nagenoeg alien in afwachting van groote ge- beurtenissen, die onafwendbaar moesten komen, dan ontwaart men, dat er zeker reden te over is voor eenige oogenblikken van be- ainning. Het is namelijk niet langer mogelijk, dat iemand, die zich ook maar flauw interes- seert voor hetgeen er werkelijk gebeurt in de werald en die niet leetft in vage, mystiscbe verwachting van gebeurtenissen, welke alles weer bij het oude zouden moeten brengen, den Dag van den Arbeid onberoerd en ondoordacht voorbij zou laten gaan. Leefde men begin Mei 1939 nog in de vage hoop, dat alles wel goed zou komen, ook zon- der dat wjj er op de een of andere manier aan deel zouden moeten nemen of er offers voor zouden moe'en brengen, op 1 Mei 1942 weten wi> reeds lang, dat ook ons volk niets meer tot stand zal kunnen brengen en^ niets meer aal kunnen, bereiken, zonder deel te nemen aan het wereldgebeuren, zonder offers, zonder arbeid. Vooral dat iaatste is van belang. Wij zyn niet langer het Jdeine volk, dat een impe- rium bezat (zij bet dan ook, dat de instand- houding van dit wereldrijk niet uit eigen kracbt, docb bij de gratie van zekere groote mtogendheden plaats vond) waarvan het zoo noodig altijd nog wel kon leven. Op 1 Mei 1942 moeten wjj erkennen, dat wij een. klein randvolk van het Europeesche vasteland zijn, dat zijn toekomst afhankelijk moet weten van een ander groot broedervolk. En op 1 Mei 1942 is elke Nederlander, die het waarlijk goed meen-t me' zijn volk en zyn vaderland, reeds lang tot de overtuiging gekomen, dat onze toe komst in de handen ligt van de arbeidende Nederlanders, die onze handel en industrie en alle levensbronnen van ons volk zullen doen voortbestaan. De waarde en de beteekenis van Nederland zullen in de toekomst gelegen zijn in onze eigen arbeidskracht en niet in een wankel eigendom op andere gedeelten van den aardbol, of in een goudschat, welke door anderen wordt verkwist in een zinneloozen stryd. Het is onder deze omstandigheden, dat de Dag van den Arbeid" ook voor ons Nederlan ders waarachtige beteekenis beeft gekregen. Men kan daarover treuren en weeklagen; de ges>chiedenis der volkeren leert nu eenmaal, dat een volk dat bet lang goed heeft gehad! op een dag weer in groote spanningen komt. Indien bet deze spanningen kan verdragen, in- dien bet voldoende werkelijkheidszin beef om te begrijpen, dat men niet kan leven van het verleden, van de herinnering uit, doch dat men moet leven voor zijn toekomst, van zijn arbeid en zyn offers, dan zal bet zich handhaven. Daarom past ons thans een saluut aan alien, die den Dag van den Arbeid waarachtig be- leefden. Zij, die dit niet konden, zullen wellicht laat tot de ontdekking komen, dat zij het rhythme van den tyd niet hebben kunnen volgen en bun lot kan ons slecbts medelrjden inJboeaemen, want de gesehledenis maakt nu eenmaal geen uitzonderingen en de kick- Icopt nooit terug. (V.P.B.) De op standing van Nederland en de schep- ping van een socialistisctoen levensvorm voor onzen volksgemeens-chap is het nationale pro- bleem waarvoor wij boden staan, waarvoor wy deaandacht vragen van ons geheele volk en a,an welks oplossing het een groote uit- verkieEin'g is te mogen meewerken. In de veranderde en nog steeds verande- \ende wereld' zal oolc ons volk zijn'nieuwe plaats moeten innemen. Het zal de oojjen moeten openen voor de realitelt, dat wy met negen millioen menschen wonend op een klein grondgelbied, afgesneden voov langen tyd of voor goed van onze ovenzeescbe gebiedsdeelen, voor het handhaven van onze cultuur en onze levensgewoonten een heroische opgave beb- ben te vervullen. Het socialisme van den nieuwcn tijd zal ons volk sleehts deelaohtig worden door een krachtsinspanning als maar zelden in onze geschiedenis is bereikt. Wanneer een volk een socialistische volks- gemeenschap wil vormen, dan meet bet een vrij volk zijn, een volk met een gewaarborgde levensruimte, dan moet het zeker zijn van grondstoffen en afzetgeibieden en moet zyn Ibevolkingsprdbleem zijn opgelost. Zonder ae vervulling dezer voorwaarden blyft het socia lisme een vrome wensch, een utopie. Ons volk heeft de mogelijkheid om deze voorwaardte te vervullen. In het Nieuiwe Europa zal ons volk ingeschakeld kunnen worden in de Germaansche samenwerking^ welke de kern van het nieuwe Europa zal zijn. Na zijn Iaatste bezock aan Adolf Hitler heeft Mussert deze grootsche boodschap aan ons volk bekend gemaakt. De historisehp \-er- klartng van Mussert beteekent, dat ons volk in staat zal worden gesteld aLs vrij volk met volken van gelijk bloed en ras te bouwen aan zijn eigen socialistischen toekomst. Germaansche sameniwerking beteekent, dat Nederland niet langer, gelrjk Frederik de z Groote het uitdrukte, een slflep zal zijn achter het Engelsche fregat, een slaafsch onderdeel van het vastgeloopen meehanlsnie der liberale wereldeconomie, maar dat Nederland met ge- lijke volksche rechten het totaal van zijn ar beid, zijn energie, zijn vernuft, zijn hooge geestelij'ke en materieele ontv/ikkeling zal kunnen aanwenden, om tezamen met de an dere Germaansche volken onder Duitschland's leiding, voor eigen volk, gelijk de andere Ger maansche volken, het socialisme tot werke- lykheid te maken. Germaansche samenwerking beteekent, dat met ibehoud van eigen volksche en cultureele zelfstandigbeid meer dan 100 millioen Ger maansche menschen hun ontzaglijk arbeids- venmogen in een grootsche levensruimte voor geizamenlijke welvaart zullen inzetten. Deze levensruimte zal voor eeuwen en eeuwen ge- waarfborgd zijn en bevryd yan het spookbeeld van een weredoorlog voor iedere generatie. Germaansche samenwerking beteekent voor Nederland met zyn ligging aan de drukst bevaren zee der wereld, met zyn prachtige havens en haveninrichtingen, met zijn groote tecimische ontvvikke.ing, met zijn specialisa- ties op agrarisch gebied, een rijke, een onver- vangbare en een trotsche taak. Germ aan sche samenwerking beteekent voor millioenen Nederlandsche boeren en ar'bei- ders een bevrijding uit de jarenlange fiemo- cratische onoplosbaarheid van ons nationaal probleem, beteekent in waarheid onze natio nale opstanding en de verwerving van een socialistischen levensvorm in eigen vrijheid en eer tezamen met de volken van gelijk bloed en van gelyken levenswil. Wanneer ons volk dat begrijpt, dan is het socialisme van den nieuwen tyd het socialisme van ons volk, zijn sociale, zijn zedelijke tradi- tie waardig. Het bureau van den bevelhebber der Weermacht in Nederland maakt bekend: Voor een Duitsche krijgsraad in Nederland zijn verscheidene processen gevoerd tegen de leidersgroep eener geheime organisatie, die zich in haar werkzaartiheid en haar oog- merken en doeleinden rlehtte tegen de Duit sche bezettingsmacht en die- bovendien ge- poogd heeft verbinding te krijgen met de oorlogstegenstanders van Duitschland. Daar- bij zijn thans reeds 79 Nederlanders aan begunstiging van den vijand, spionnage, ver- boden bezit van wapens en ontplofbare stoffen en voor een deei ook aan het verbre- ken van het eerewoord ais officier Schuldig bevonden en op grond daarvan ter dood ver- oordeeld. 72 van deze doodvonnissen zijn met den kogel ten uitvoer gelegd, sleehts in 7 gevai- len is de doodstraf door het verleenen van gratie gewijzigd in levenslange tuchthuis- straf. IN CYRENAIGA GETROTTEN. Britsche luchtaan-vallen op Grieksch tei-ritoir. (Stefani.) In zijn weermachtsbericht maakt het Italiaansche opperbevel het volgende be kend: In Cyrenaica hebben Duitscbe gevecbts- vliegtuigen een groote concentratie gemecha niseerde strydkrachten van den vyand aange- vallen waaronder zich tal van/ pantserauto's bevonden. Een groot deel daarvan werd em- sti-g getroffen en eenige tientallen geraak en in brand. Tydens een lucbtgevecht werd een Curtiss-machine neergeschoten. De bombardementen, op M^lta werden voortgezet. Een Spitfire werd omlaag ge- haad. De vijand ondemam des nacbts een aanval op het eiland Rhodus en het eiland Deros. Er werd lichte schade veroorzaak*. Niemand werd gedeerd. Een Britsch vliegtuig werd getroffen en viel in zee ten zuidoosten van Leros in de zone van den Piraeus en in de omgeving van Athene liet een Engelsch vliegtuig eyeneens een kjein aantal bommen vallen: eenige huizen werden beschadigd. Een burger werd gedood, vijf werden gewond. ONTPEOFFING IN OHEMISOHE FABRIER IN BEEGIfi. Ruim 200 dooden, circa 1000 gewondeo, (D.N.B.) Tengevolge van een ontploffing in de fabriek voor chemische producten te Tessenderloo in de Belgische provincie T.irr— burg zijn volgens een officieele bekendmaking van het ministerie van binnenlandsche zaken tot dusver meer dan 200 personen gedood en circa 1000 gewond. Driehonderd gewonden zijn in het ziekenhuis opgepomen. Het red- dingswerk is terstond na het ongeluk door eenheden van de Duitsche weermacht en spe- ciale reddingsbrigades uit het Kempensche kolendis rict ter hand genomen. De chef van het militaire bestuur voor Bel-, gie en Noord^Frankrijk, president Reeder, heeft zich naar de plaats des onheils begeven, teneinde tezamen met de Belgische eecretaris- generaal ter plaatse de leddin-gs- en hulp- m-atregelen te inspecteeren, en te bespoedi- gen. Het Belgische ministerie van binnenlandsche zaken deelt om rent de ramp van Tessender loo de volgende biizonderheden mede: Zooals reeds is medegedeeld, heeft Woensdag tegen half 12 des morgens een geweldige ontploffing de fabriek voor chemische producten te Tes senderloo verwoest. Deze fabriek vervaar- digde uitsluitend verscheidene soorten kunst- mest en waschmiddelen en wel uitsluitend voor het Belgisdhe bedrijfsleven. De vernielingen als gevolg van de ontploffing strgkken zich uit over een straal van verscheidene honderden me'era Een in de nabijheid van het fabrieks- complex gelegen technisch%» school stortte door de kracht van de ontploffing gedeeltelrjk in. De telefooncentrale van Tessenderloo werd buiten bedrijf gesteld, talrijke huizen werden ten deele verwoest, ten deele zwaar bescha digd. Daar de ontploffing gesehiedde op een tijd- 1 stip, waarop de fabriek in voile werking en de scholen vol waren, is het aan' al slacht- iffers zeer hoog. Het reddingswerk werd tei'stond door een heden van de Duitsche weermacht en door speciale reddingsbrigaden van net Kempen sche kolendistrict georganiseerd. Donderdag- avond was het reddingswerk nog in vollen gang. De secretarissen-generaal Romsee en Lee- mans, die zich Waensdag 'naar de plaats van den ramp hadden .begeveri zijn Donderdag in gezelschap varr de secretarissen-generaal voor justitie en den wederopbouw, Schind en Cus- ters, daarheen teruggekeerd. Door de Belgi sche autoriteiten zijn, in nauwe samenwerking met Winterhuip en bet Roode Kruis aUe maat- regelen geti-offen om den getroffen gezinnen onverwijld de noodige hulp te verleenen. Met de verdeeling van levensmiddelen en kleeding- stukken is reeds een begin gemaakt. Er wordt een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de ramp, die tot dusver nog niet kon worden vas"'gesteld. Volgens het Iaatste officieele bericht be- draagt het aantal dooden als gevolg van de ontploffingsramp te Tessenderloo tot dusver 250 SHAW VOORZIET ONDERGANG BRITSCHE WERELBHIJK. (A.N.P.) G. B. Sbaw noemt, volgens Zweedsche bericbten, in een onderhoud met bet weekblad Cavalcade" de ineenstorting van het Engelsche wereldryk onvermijdelrjk. Hoe de oorlog ook moge afloopen, zoo ver- klaart de beroemde lersche ooneelschrijver, Engelands wereldrijk zal er door breken. ZeKs wanneer het den Chineezen mocht geluk- ken Hongkong, Singapore en andere steun- pUnten te heroveren, zouden zij die geenszins uitleveren aan Engeland. want zij hebben in Iaatste instantie een even brandend belang bij den ondergang van bet Engelsche wereldrijk, als de Spilmogendheden. Br.-Indie is reeds verloren, zoo verklaarde Shaw verder, en wat Australie en Nieuw-Zee- land betreft, zij zullen zich na den oorlog ongetwyfeld onder de bescherming van Ame- rika plaatsen. Vooi ts zette Sbaw uiteen, dat de z.g. democratieen ailang niet meer voor democratis-cbe idealen strijden. Geen van de geallieerden kan ook maar een week zonder de toepassing van nationaal-socialistisehe be- gtnselen bestaan. NEDERLANDSCH ARKEIDSFRONT OPGERICHT. Doel: mede te fcverken bij het tot stand brengen van rechtvaardige toestanden op het gebied der sociale politiek. Verschenen is een decreet van den Rijks- oommissaris voor het bezette Nederlandsche gelbied over de oprichiting van het Nederland sche Anbeidsfront (N.A.F.). Par. 1. Ik richt met ingang van 1 Mei 1942 hef. Nederlandsche Arlbeidsfront op. Par. 2. 1) Het Nederlandsche Arbeidstfront- beeft tot taak, de in het bedryfsleven staande Nederlandsche menschen samen te bundelen, hun belangen te ibehartigen, hen op te voeden tot wederzijdsch toegrip voor hun economische belangen en voor hun sociale en cultureele behceften en mede te wei'ken aan de bevre- dlgtng van deze behceften. 2) Het Nedterlandsehe Arbeldsfront beeft vooral to-t taak: 1) Mede te werken toy het tot stand bren gen van rechtvaardige toestanden o,p het ge bied van de sociale politiek in het algemeen en van de loon- en arheidsvocrwaarden in het toijzonder, toy den oplbouw van het werk der sociale verzekeringen en de toepalingen op de bescherming van den arbeid, 2) Den aitoeidsvrede te' verzekeren door de leden o>p te voeden in d-en zin van de bed-rijfs- georteenschap. 3) Ullbi aiding van de beroepetoekwaam- heid der leden met het doel Liet leveren van betere prestaties te bevorderen. 4lnstellingen voor eigen hulp voor de leden op te richten en in stand te houden. 5) Den leden advies te geven in alle aan- gelegenheden van arbeidsrecht en sociale ver zekeringen en coniflicten en hen te vertegen- woordigen voor het gerecht en de bureaux der sociale verzekering. 6) Door de geaneenschap „Vreugde en Artoeid" instellingen in het leven te roepen en in stand te houden, die dienen ter toevre- diging van de cultureele fbehoeften der leden en tot (behoud en toevordering van him arbeids kracht. 7) De uitibetaling der werkloozenonder- steuning naar de mate van de geldige rechts- voorschriften uit te voeren. 8) Aan het Nederlandsche arlbeidsfront kunnen in overeenstemming met zijn leider door den secretaris-generaal van het telken- male zakelij'k in aanmerking komende depar tement nog andere taken opgelegd worden. Par. 3 1) Het Nederlandsche Artoeidsfront heeft rechtspersoonlijkheid. Par. 4. Het Nederlandsche Artoeidsfront is vrijgesteld vpn alle belastingen en publieke lasten. Par. 5. 1) Lid van het Nederlandsche Ar toeidsfront kan worden ieder in het bedryfs leven werkende Nederlander, tenzij hij vol gens de toepalingen van par. 4 van verorde- ning no. 189/1940, betreffende de aanmelding van ondeimeming Jood is of als Jood geldt. 2) Lid van* het Nederlandsche Arlbeids front kan voorts worden ieder corporatief lichaam van het opentoare recht. De rechten en plichten der leden van die corporatieve lichamen ten aanzien van het Nederlandsche Artoeidsfront worden telkens afzonderlyk vastgelegd in overleg tusschen den leider van het artoeidsfront en het betrokken lichaam. Par. 6 1) VooV zoover leden van een vak- orgianisatle, een vakvereeniglng, een werk- geversvertoond of een soortgelijke organisatie door opneming hunner organisatie in het Nederlandsche Artoeidsfront indirect lid van het artoeidsfront worden of voor zoover zij uit zoo'n organisatie direct overgaan tot het Nederlandsche Artoeidsfront, worden mits de beta-ling der bijdragen onondertoroken is gesehied de door deze leden in hun oude organisaties toetaalde bijdragen foinnen het be- stek van de bepalingen op de bydragen en on- dersteuningen van bet Nederlandsche artoeids front in mindering getoracht. 2) De uitwerking en verdere ontwikkeling van deize resten en candid-aturen vormt een essentieel gedeelte van de verzorgingstaak die het Nederlandsche Artoeidsfront heeft te vdr- vullen jegens zijn leden.. Par. 7. De leider van het Nederlandsche artoeidsfront wordt door mij aangesteld en ontfelagen en is aan mij verantwoording schuldig voor de toehoorlijke uitvoering van de taak van -het Nederlandsche Artoeidsfront. Par. 8. 1) De leider van- het Nederlandsche Artoeidsfront vaardigt zijn statuten uit. Zij moeten door mij bdkrachtigd worden. 2) De statuten worden geputoliceerd in het putolicatie-orgaan van het Nederlandsche Ar toeidsfront. 3) Op eventueeje wyzigin-gen der" statuten zijn de -bepalingen der paragrafen 1 en 2 van toepassing. Par. 9. 1) Het Nederlandsche Artoeidsfront wordt in rechte en buiten rechte vertegen- woordigd door zijn leMer en te zijner ver- tegenwoordlging door andere organen in een omvang, zooals die door de statuten of door foijizondere volmachten is vastgelegd. 2) Voor zoover het Nederlandsche Anbeids- front door de uitvoering van zijn taak bihnen afizonderlijke toedrijven uit het personeel last- heibtoers (sociale bedrijfsfunctionarissen) aan- stelt, moet de aanwijzing daarvan schriftelijk wordten medegedeeld aan de leiding van het bedrijf- De sociale bedrijfsfun ctionaris van het Nederlandsche Arbeidsfront kan, tenzij en een andere wettelijke regeling toestaat, door de leiding van het b^flrijf all een met toestem- ming van de toevoegde organen van het Nederlandsche Artoeidsfront worden ontsla- gen, tenzij dit ontslag noodzakelijk wordt op grond van stillegging van -het toedMjf of ge- schiedt door een reden, die rechtvaardigt tot het opzeggen van de diensttoetrekking zonder nakcaning van een opzeggingstiermyn volgens artikel 1639 p. van het Nederlandsch Burgpr- lyk wettooek. Par. 10. 1) De eontrole op het financieel en begrootingstoeheer van het Nederlandsch A rtoexlsfrdrtt wordt topgedragen aan een finan- cieele commissie. 2. De voonzitter van de financieele com missie wordt door my aangesteld en ont- slagen. 3. Vie-r andere leden worden op voorstel van den voorzitter op gcly ke wijze aangesteld. 4l3e leider van het Nederlandsche Ar beidsfront legt de financieele commissie jaar- lijJos een rapport voor over het financieel- en begrootingstoeheer van het Nederlandsche Ar toeidsfront. Hij is verpli-cht de financi-eele commissie op wensch van haar voorzitter in- lichtingen te verstrekken en documenten voor de uitvoeiing van de taak der financieele commissie. 5) Den leader van het Nederlandsche Ar toeidsfront. wordt door den voorzitter van de financieele commissie op grond van desfoe- treffende (besluiten van dte financieele com missie de-charge verleend. Par. 11. De toepalingen van dit decreet heb ben kracht van wat in den zin van par. 1 alinea 2 der -verordening nr. 3/1941 op de uit- oefening van de regeeringsbevoegdheden in Nederland. Par. 12. Voor zoover ter uitvoering van de bepalingen van dit decreet rechtsvoorschrif- ten vereischt zijn, worden deze uitgevaardigd door den secretaris-geAeraal van het zakelijk in aanmerking komende departement, na den leider van het Nederlandsche Arbeidsfront te httotoen gehoord. Het Rijkscommissariaat maakt bekend: f°e Rrkscommissaris voor het bezette Nederlandsche getoied heeft benoemd-: Den beer PL J. Woudentoerg t-e Den Haag tot leider van het Nederlandsche Artoeids front, den secretaris-generaal van het depar tement voor Bijzondeie Economische Aange- Ons arbeidsbestel is nog verre van ge- ordend en levert menigen werker stof tot ge- rechtvaardigde klachten. Vooral de wat oudere werker moet, ofschoon een in alle op- zichten volwaardige kracht zijnde, maar al te vaak ervaren, dat de jonge snuiters hen op zij dringen. Daarin verbetering te brengen is een gewich- tig gemeensehapsbelang. Want alleen een wel geordend arbeidsbestel biedt mogelykheid tot' het scheppen van een goede bestaanszeker- heid voor alien. Het is dan ook in hooge mate wenschelyk. dat de oudere en gehuwde volwaardige arbei- der, voor wien thans zoo menigmaal de poor- ten van het bedrijfsleven gesloten blijven, op- nieuw wordt ingeschakeld. Dat kan alleen, in dien de jongeren en ongehuwden hem hun plaats inruimen. Dit is .onontbeerlijk, wil de oudere en ge- huwden volwaardige arbeider wederom de plaats in het Nederlandsche bedryfsleven in nemen, waarop deze recht heeft. Daarbij moet verschuiving- van werkloosheid natuuriijk wor den vermeden. Ook hierin is voorzien. In Duitschland wactot den vrijgekomen jeugdigen arbeidskrachten een loonende en aantrekke'- lijke werkkring. Dms: jongen en ongehuwden voor! Vraagt inliehtingen bij het gewestelijk arbeidsbureau of een zijner bijkantoren over de mogelrjk- heden. die het nieuwe sociale Duitschland u biedt. iegenheden mr. Rost van Tonningen, tot voor zitter der fmamcieele commissie van het Nederlandsche Artoeidsfront, en tot leden van daze financieele commissie: den waamemend secretaris-generaal van het departement voor Sociale Zaken, ir. R. A. Verwey, d,n zank- directeur H. C. van Maasdijk te Den: Haag, den heer Fr. G. Gips, zakenman te Den Haag, en den transportarbeider G. Sormani te Oos- terfbe^ek. LEDEN VAN DE N.S-B. MOKTEN HEN I.NSIGNE DRAGEN. Het Nat. Dagblad deelt mede, dat de dis- trictsleider van district 24, Den Haag, heeft bepaald, dat alle leden der Beweging verplicht zijn hun insigne te dragen. Zij, die meenen gegronde redenen te-hebben het teeken der Beweging niet te dragen, kunnen zich wenden tot de kringleiders, die gemachtigd zijn vrij- ste'ling van deze verplichting te geven in brj- zondere gevallen. Aan het naleven van boven- vevmelde bepalmg zal streng de hand worden gehouden. GILDELEIDERS BENOEMD. Blijkens het Verordeningentolad der Neder landsche Cultuurkamer is tot leider van het le'tergilde benoemd: prof. dr. Jan de Vries te Leiden; tot leider van het film-gilde: G. J. Teunissen te 's-Gravenhage; tot leider van het muziekgilde: H. Rijnbergen te Amsterdam; tot leider van het gilde voor bouwkunst, beel- dende kunst en kunstamtoachtJ. Bakker te Voorburg. Tot leider der vakgroep beeldende kunsten is benoemd A. Colnot te Amsterdam; tot lei der der vakgroep bouwkunst: dr. ir. G. A C. Blok te 's-Gravenhage. DE VERKOOPPRIJZEN VAN HUIZEN EN ROUWTERREENEN. In het Verordeningentolad van 4 Mei 1942 is een besluit afgekondigd, waarbij de maxi- male verkoopprijs van bouwterreinen en hui zen wordt geregeld. Bij de berekening van deze pryzen wordt voor ongebouwde goederen de prijs van 9 Mei 1940 en voor huizen de gekapitaliseerde netto- opbrengst als basis genomen. Bij deze kapi- talisatie geldt een rente van 4 Da,ar dit percentage lager ligt dan op 9 Mei 1940 ge- bruikelyk was, is tevens bereikt, dat de maxi- mumprijzen worden aangepast aan de sinds- dien ingetreden waardestijging voor huizen, zoodat aan den normalen handel weinig belem- mering in den weg wordt gelegd. Voor de overdracht zal voortaan de toestemming van het locale Pryzenbureau voor Onroerende Zaken vereischt Zijn, dat voor de aanvraag formulieren zal verstrekken. Men is verplicht de aanvraag via een notaris bij het Prijzen- toureau in te dienen. In gevallen, waarin sen hypotheek hooger is, dan de gekapitalisieerde opbrengst, kan het Pryzenbureau den verkoop prijs gelijk stellen aan de op dit goed druk- kende schuld, even* ueel vermeerderd met de achterstallige rente en kosten. Overeenkomsten, die kennelrjk gesloten zrjn om de werking van dit besluit teniet te doen, maken de overdracht nietig. Deze bepaling heeft tot strekking ongeoorioofde handelingen, zooals het be alen van geld onder de tafel door-', het oprichten van een speciale N.V.. waarvan de aandeelen werden verkocht, het verkooperi van vruchtgebruik e.d., in gestren- gen vorm tegen te gaan. In prijspolitiek opzicht mag men dit besluit als een sluits -uk beschouwen van het to-t dus ver gevoerde beleid op het gebied der onroe rende goederen. Er wordt thans een einde gemaakt aan prijzen, die vaak geen redelij-k rendement voor de koopers meer inhieldan. Het besluit regelt ook de prij-zen te betalen op openbare verkoopingen, alsmede de schade- loosstellingen bij onteigening en vordering. In het eerste geval stelt het Pryzenbureau tevoren' den maximaal te betalen prijs vast. In bet tweede geval geschiedt dit door den Secretaris-Generaal van het Departement van Binnenlandsche Zaken. Ingevai op veilingen meerdere gegadigden het maximum of meer bieden, zal volgens e'en in het Uitvoerings- tesluit op-genomen regeling worden gegur.d; aan bijzondere belanghebtoenden kan voori'ang worden. verleend. Een vlotte en soepele afdoening van de ver- zcokschriften door de Prijzenbureaux is zoo- veel mogelijk gewaarborgd. De beslissing der Prijzenbureaux zullen binnen 2 weken worden gegeven, zoodat de handel zoo weinig mogelijk hinder zal ondervinden.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1942 | | pagina 1