ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBUD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN t>AG VAN PEN ARBEIT No. 10.363 VRIJDAG 1 MEI 1942 82* Jaargang Buitenland Binnenland DUITSCH WEERMACHTSSERICHT. Nieuwe socialisme is het volksche socialisme. ITALiAANSCH WEERMACHTSBERICHT TERNEUZEN, 1 MEI 1942. GRIJPT UW KANS! NEUZENSCHE COURANT ,-jrr VEESCHUNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VEIJDAGAVOND. Prijsverfaooging advertentien toegestaan door het Departement van Handel, Nijverheid en Seheepvaart onder No. 16236 N.P. d.d. 24 Maart 1942. ABONNEMENTSPKIJSBinnen Terneuzen 1,42 per 3 maanden; buiten Terneuzen 1,73 per 3 maanden. Bij vooruitbetaling /6,60 per jaar. Uitgeefsfcer: N.V. Firma P. J. VAN DE SANDE Telefoon 2073 Giro 38150 Dlrecteur: I. van de Sande. ADVERTENTIEN: Per mm 10 cent, minimum per advertentie 1,50. Rubriek Kleine advertentien: 15 regels 60 cent; iedere regel meer 12 cent; max. 8 regels. Dienstaanbie- dtngen en dienstaanvragen 15 regels 52 cent, iedere regel meer 10 cent. Met ver- melding Brieven of Adres Bureau van dit blad 10 cent meer. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. - Ir.- zending van advertentien uiterlijk 10 uur v.m. op den dag van verschjjning. Hoofdredacteur: N. J. Harte, Terneuzen. -h NORWICH EN VOORSTaea>EN VAN FARMS GEDOiMBARDEERD. Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakte Donderdag bekend: In den centrales, en Noordelgken sector van bet Oostelijke front werden eigen aanvals- en stcottroepacties met succes uitgevoerd. Enkele vrtj zwakke aanvallen van den vijand werden afgeelagen. Door aanvallen van de lucht- mackt op spoorweginstaUa'ies en achter- waartscbe verbindingen leden de bolsjewisten geveelige verliezen aan roll end materieel. Aan bet front in Lapland en aan het front oij Moermansk mislukten bemleuwde vijande- t$ke aanvallen onder hopge bloedige verliezen voor den vgand. In Noord-iAfrtka als gevolg van hevige zandstormen slechts levendige wederzjjdsche verkenningsactiviteit. In het Oosteltjke deel van de Middellandscbe Zee heeft een Duitsche duikboot' een trans port-zeilschip van het Britsche ravitaillee- ringsverkeer tot zinken gebracht. Vliegvelden op het eiland Malta werden overdag en a nachts met goede uitwerking gebombar- deerd. Duikbooten hebben aan de Oostkust van Noord-Amerika zes vijandel+jke koopvaardij- schepen met een gezamenlijken inhoud van J&OGO brt. tot zinken gebracht en een ander vrij groat schip door torpedotreffers bescha- dBgd. De vergeldingsaanvallen van de Duitsche luohtmacht op Groot-Brittannie werden voort- gezet. In den nacht vaii 29 op 30 April vielen formaties gevechtsvliegtuigen bij goed zicht de Engelsehe stad Norwich aan. In het cen trum van de stad en, in industrieele installaties werden omvangrijke branden en hevige ont pkrffingen waargenomen. Bij een vjjandelijken lucht&anval op de voor- steden van Parijs ontstond vrjj groote schade aan gebouwen en verliezen ander de burger- bevolking. Enkele Britsche vliegtuigen hebben sto- i-ingsvluchten ondemomen b(j de Noord-Duit- sebe kust. Twee Britsche vliegtuigen werden neergeschoten. Duitsche gevechtevliegtuigen hebben, naar van militaire zajde te Berlin is medegedeeld, in den loop van Woensdag en Donderdagnacht uitgebreide verkenningsvluchten boven het Britsche eiland ondemomen. O.m. konden de Duitsche vliegtuigen belangrjjke opnemin- gen maken van Norwich en York. Deze foto's doen zien hoe buitengewoon het effect is ge- weest van de Duitsohe vergeldingsaanvallen op deze eteden. Van de Engelsehe vliegtuigen die in den nacht van Woensdag op Donderdag boven Denemarken zijn verschenen, heeft, naar Rit- aau mekp, in Naord-Sleeswgk een tweemoto- iig viiegtuig een noodlanding moeten maken, een tweede viiegtuig werd neergeschoten. Naar verder veriuidt, is een lid der beman- ning van den Engelschen viermotorigen bom- menwerper, die in den nacht van Zaterdag op Zondag ten Zuiden van Tingleff is neergeko- men, in het ziekenhuis te Tandem aan zijn verwondingen overleden. {socialisme is onverbrekelyk verbonden met een wereldbeschouwing. De materialistische, joodsche wereldbeschouwing ten grondslag liggende aan het marxlsme gaf aan het socia- listisch srtrijden van het verleden den volks- veraietigenden vorm van den klassens rijd en de leugenachtige leuze van Internationale solidariteit van het proletariaat. tntemationaal socialismo heeft an zal noolt bestaao. Ben, duizendjarige cultuur, de eigen aard van een volk, het socdaal niveau, de be- gaafdheid en het seheppende veimcgen van een volk, bepaleai het socialisme, dat een volk shch veroverera kan. "De sociale verlangens van een Cbineeschen koelie of een zwar 'en katoenplukker uit Amerika Kggen op een ge- heel ander niveau dan die van den Europee- schen mensch. En zelfs bumen Europa ver- toonen zieh in levensbehoeften en levensge- woonten in de verachillende landen groote verschillen. Socialisme is volksch, En dat de natuur sterker is dan de leer, tottykt uit het feit, dat de intern atdonale solidariteit van. de werkers in 1914 den wereldooriog niet kon voorkomen, maar dat overal de marxisten itch rond de regeeringen schaarden en binrven 24 uur de intemationale leuzen verwisselden voor de rpeest nationale. Socialisme Is volksch. Het verlangen naar geborgenheid in zjjn eigen vertrouwden levens- kring, naar een vrjj en eervol leven tn een volksgemeenschap, dat In ieder mensch leeft, kan slechts verwezenlpct word en in en door het eigen volk. Soci? Asme is volksch. Daarom kent heft socialisme geen proletariaat. Het socialisme kent geen kiassen, geen, scheiding tusschen volksgenooten, het streeft naar eenheid van werk en wil in een volk, naar den gezamen lijken arbeid van een volk en den wil van een volk zich den grootst mogelijken geesteljjken en a toff el ij ken vooruitgang te verzekeren. Socialisme is volksch. Het marxisme vei~- krachtte in zijn werekJbeeld de natuur door het voor te stellen, alsof het materieele stre- ven alleen het leven en de gestal e der samen- ieving bepaalde. Het socialisme van den nieu- wen tijd beantwoordt aan bet waarachtig beeld van de natuur, orodat het zich baseert op het volk als werkelijkheid, op den eigen aard, de cultuur, het sociaal niveau, dat een volk zich in der eeuwen loop verworven heeft. Socialisme is volksch. Het geeft zich niet over aan onward leuzen van wereldverbroede- ring, maar het put zrjn knight uit de levende werkelijkheid van eigen volk, het wordt be- wogen door d© liefde tot het eigen volk en bereikt zijn doel door het geloof in eigen volk. ,jHet doel van hef narxtnifl was: .JProle- tariers aller latuden, vereemigf; U", het heeft het zelfs nooit kunnen brengen tot „Froieta- De trommels slaan een roffeli Odb volk staat op! Met hamer, spade, troffeL, k Met vuist en Itop Gaat Nederland beglnnen Een nieuwen tijd: Een volksslaat is te winneb Voor d'eeuwigheidf Bouwt tnee, bameraden! En booweh vraagt daden! De school van de toekomst verwacht onze zaden! De .hand aan den hamer, den ploeg en de spade! Volk, wij marcheeren Met negen millioen! Ons noodlot zal verkcerett, Als wij daden doen! De nacht is overwonnen: In het morgenrood Is de dag begonnen Van vrijbeid, arbeid, brood. Bouwt mee, kameraden! En bonwen vraagt daden! De school van de toekomst verwacht onze zaden! De band aan den hamer, den ploeg en de spade! Volk, bal de vuisten! Ken ££n gebod: Maak met Uw knuisten IJw eigen lot! Volk, sluit de rijen. Nu is 't de stona: Word een volk van vrijem EAn arbeidsfront! Bouwt mee, kameraden! En bouwen vraagt daden! De school van de toekomst verwacht onze zaden! De band aan den hamer, den ploeg en de spade! EDVARD ANNE SCHOT (He riers in Nederland., vereemigt U". Deze uit> spraak van Mussert toont de onmogeiij kheid van het intemationaal socialism© kemacntig aan en bewijst tevens dat zelfs in eigen land de werkers van hoofd en hand niet ot eenheid konden komen, een eenheid waamaar ieder in- stinctief verlangde. Het socialisme van den nieuwen tijd zgl ook het heden en de toekomst van den Nederland- schen werker bepalen, Boer en arbeider maken tot de dragende krachten der nieuwe volks- gemeenschap, tot de generatie die in de lage landen ibij de zee bet socialistisch verlangen tot werkelijkheid zal maken in de wereld van morgen, waarvoor zulke grootsche offers wor- den gebracht in het geloof aan de zegepraal. TOBROEK EN MALTA AANGEVALLEN. Het Italiaansche weermachtstoericht van gfsteren luidt: Aan het front van Cyrenaica levendige activiteit van onze verkenningspatrouilles, die door den hevigen ghlbli beleimmerd werd. Onze vliegtuigen vielen met suoces de haven van Tobroek aan en beschoten met machinegeweren concentraties van vijande- ljjke voertuigen ten Westen van de vesting. Een Curtiss werd door Duitsche jagers neer- gehaald-. Sterke Italiaansche en Duitsche vliegtuig- formaties ondernamen herhaalde bomfbarde- menten op Malta, waardoor groote verwoes- tingen werden aangerleht. Een verkenningsvliegtuig van de konink- lijke marine, dat een konvooi in het centrale deel van de MiddeUandsche Zee escorteerde, sloeg met succes een aanval af van drie Brit sche Blenheims, waarvan er een emstig werd getroffen. Ons viiegtuig, dat bij het gevecht werd Ibeschadigd, is met drie gewonden aan •boord op zijn (basis teruggekeerd. BEKENDM AKIN G van den commissaris-gemeraal van de opfn- 1>are veiligheid over de kenteekening van de Joden in Nederland. Op grond van par. 45 van de verordening nr. 138/41 van den Rijkscommissarls van het bezette Nederlandsche gebied betreffende de openbare veiligheid geef ik hiermee volgende orders Par. 1. 1) EenJood, die zich in het open- baa, r vertoont, moet een Jodenster dragen. 2) Jood, in den zin van deze verordening is hij, die naar par. 4 van de verordening nr. 189/40 over de aanmelding van ondememingen, Jood is of als Jood geldt. Kinderen onder 6 jaren vallen niet onder het kenteeken. 3) De Jodenster bestaat, uit een zwart geteekende zespuntlge ster uit gele stcf ter grootte van een handpalm met he' zwarte opschrift „Jood". Deze moet zichtbaar en vast opgenaaid op den linkerkant ter bor.st- hoogte van het kleedingstuk gedragen werden. 4) Het is aan Joden verboden, orde-, eere- teekens of andere insignes te dragen. Par. 2. 1) Hij die in strijd handelt met de bepalingen van par. 1 of deze omzeilt, wordt voor zoover niet volgens andere maatrege- len een zwaardere straf bepaald is met hechtenis van ten hoogste 6 maanden en met een geldboete van ten hoogste duizend gulden of met een van deze boeten gestraft. Dezelfde straf wordt opgelegd aan hem, die voor een omzeiling van deze bepalingen zorg draagt, mogetrjk maakt of daaraan medewerkt. 2) De oplegging der maatreijelen op het gebied der veiligheidspoUtie blijft onaan- getast. Par. 3. Deze politieverordentng treedt drie dagen na hare afkondiging in werking. Den Haag, 29 April 1942. Der Generaal-Kommissar fur das Sicherheitsv^sen vmd hohere S.S.- und Polizeifilhrer. Gez. RAUTER. BINNENLANDSCH OVERSIGHT. In ons land openbaart zich nog itiaar weinig begrip omtrent de geweldige worsteling tegen het bolsjewisme evenals omtrent de ellende, waarin we gestort zouden worden, als Europa eens inderdaad ten offer, viel aan dit alles- verwoestende beest. Voor den 10en Mei 1940 was de angst voor het bolsjewisme in ons land grooter dan nu. De radiopropaganda van bet belegerde eilaad heeft het bolsjewisme opgehemeld, het uitge- schikierd als een engel des lichts, en vele Nederlanders, die nu eenmaal nog nooit eens van nabij kennis gemaakti hebben met dit ver- derfelijke stelsel, hebben daaraan geloof ge- hecht, want: in den strrjd tegen het nationaal- socialisme stak de gedroste Nederlandsche re- geering haar broederhand den bolsjewisten toe: het deel heiligde- blijkbaar de middelen. Ons viel dezer dagen een boekje in handen van Max van Poll, ex-R.Kj. Eamerlid, ,,De dreiging van het Bolsjewisme", waarin een inerkwaardige profetie voorkomt. ..Dreigt tenslot'e niet het gevaar, dat -de heide op het materialistisohe plan staande, individualistisch-kapltalistische en comxnu- nistisehe .stelsels elkaar zullen vinden en, parende, een practijik zullen baren, die de menschen geheel zal stellen in dienst van het stoffelijke; waarbij de rationalisatie, de psychologische on'ledir.g van den mensch louter met het oog op zijne geschiktheid als phoduetle-apparaat en de mechanisatie van het kapitalisme in dienst gesteld zullen wor den van de planmatige productie en het stoffelrjk welvaartsideaal voor alien van het communisme; en wijzen de toenemende be- langstelling en erkenning van Sovje' -Rus- land en de groeiende steun der Europeesche en Amerikaansche geldmachten aan den economischen opbouw van den communisti- schen Pov'et-fStaat niet reeds duidelijk in deze richting?" Van Poll schreef dit in 1930. Hij had niet kuncen vermoeden. dat in- 1941 de verbrcede- r'ng al veel vinniger zou zijn. De democra- tleen hebben niet alleen haar economische zefistandigheid, maar zelfs haar cultureele zeH'standigheid prijsgegeven. Toen de eers'e* Russiscbe revolutie onder Kerensky had gezegevierd en de Tsarenregee- ring omvergeworpen was, hield Lloyd George in hCt Engelsehe Lagerhuis een redevoerintg, waarin hij verklaarde, dat deze omwenteling weliswaar een tijdelijke verzwakking voor de geallieerden beteekende maar dat de nieuwe toestand him en vooral de vriendschap tus schen Engeland en Rusland, dat nu ook een land was geworden met democratisohe instel- lingen, blijvend ten goede zou komen. Lloyd George is op deze uitspraak sedert dien teruggekomen, maar Churchill 66k op de zjjne. Want als er iemand op de bolsjewisten gescholden heeft was het Churchilleen jaar of vijf geleden! De democratieen, het kapitalisme en het bolsjewisme hebben elkaar gevonden. De aartsvijanden van voorheen zijn het eens ge worden nu het er om gaat, het nationaai- socialisme te bestrijden, omdat dit nationaal- socialisme vecht voor de bevrijding uit de materialistisohe slavemij in de democratic,, voor de verlossing uit het egolstische kapita lisme en voor het behoud van de door het bols jewisme bedreigde christelijke cultuur. Op het belegerde eiland aan den anderen kant der Noordzee heeft men allang ziel en zaligheid aan het bolsjewisme verkocbt in de hoop, eigen machtspositie tenslotte te kunnen redden. Vertrouw daaraan nu maar de be- scherming onzer chiistelijke cultuur toe! Als het bolsjewisme in Europa vasten voet aan den grond zou kimneh krijgen, bleef 'er geen kerk open, werd de arbeid verlaagd tot een mecha- nische bezigheid immers, de bolsjewiek IIja Ehrenburg verklaarde eens, dat de Sovjet- leer niet erkent, dat de mensch de machine zou kunnen beheerschen. Het bolsjewisme^ erkent geen, zedelijke persoonlijkheid. Als wij, EurOpeanen, niet alien op de een of andere manier medebelpen aan het bestrij den van dit allesvemielende bolsjewisme, als wij Nederlanders ons van dit gevaar niet diep bewust zijn, spelen we met Engeland en Ame rika dit aftakelingsstelsel in de kaart en is het einde van onze eigen volksche, van geheel de Buropeesche cultuur en van gansch het Ghrisfend6m zeker. Wie dit niet wil inzien is verblind. NED.-INXHSCH SOHIP GETORPEBEERD. Het blad „Scheepvaart" meldt een bericht te hebben ontvangen, volgens hetwelk een van de nieuwste Ned.-tndibche motorschepen van 15.000 ton door een Japansche duikboot tot zinken is gebracht. Het schip zou als troepen- transportschip dienst hebben gedaan. CANDIDAATS-EXAMEN ECONOMXE. Aan de Ned. Economisibe Hoogeschool te Rotterdam is geslaagd voor bet eandidaats- examen onze stadgenoot de heer R. J. Dees. RIJRS H. B. S. TERNEUZEN. Ter toelichting van de advertentie in dit blad betreffende de toelating tot de Rijks H. B. S. diene het volgende. Om toegelaten te worden tot de eerste klasse der Rijks H. B. S. te Terneuzen, kan men twee wegen volgen. De eerste is de van oud's bekende. De adspi- rant-leerling doet toelatingsexamen. Wordt het examen voldoende geoordeeld, dan kan hij als leerling van de eerste klasse worden inge- schreven. Het examen wordt afgenomen ten overstaan van eenige examinatoren, leeraren van de Rijks H. B. S., welke daartoe door den directeur worden aangewezen. De eischen van het toelatingsexamen zijn omschreven in het Kon. Besl. "van 19 Maart 1938, Stbl. nr. 366. De tweede weg is die via de Voorbereidings- klasse. Deze klasse is ingesteld om voor de a.s. leerlingen der H. B. S. de overgang ge- leidelijk te maken. Tot deze klasse worden zonder examen toe gelaten die leerlingen, welke de 6e klasse van een lagere school geheel doorloopen hebben en bevorderd zijn tot de 7e klasse. Het onder- wijs in deze klasse is geheel aangepast aan de behoetften van de H. B. S. doch staat onge- veer op het peil van de 7e klasse. Het onder- wijs wordt gegeven door leeraren van de Rijks H. B. S. en de rooster is geheel in die van de H. B. S. opgenomen. Zoodoende koant de as. leerling geheed in de sfeer van de wijze waarop aan de H. B. S. gewerkt wordt. Aan het einde van de cursus wordt hij op zjjn rapport bevorder<i of afge- wezen. Een toelatingsexamen, zooals voor- geschreven voor diegene, die de eerste weg volgen, doen dus de leerlingen van de Voor- bereidingsklasse niet. Bovendien biedi het ge- regeld contact tusschen leeraar en leerling gedurende een geheel cursusjaar meer waar- borgen voor een goede beoordeeling van een adspirant-leerling der H. B. S., dan een examen. waarbij dit contact slechts korten tijd duurt en de examiaatoren slechts een vluchtigen indruk ki"ijgen kunnen. PROV. STOOMROOTDIENST. De waameanende Cammissaiis der Provin- cie heeft aan den heer P. de Visser, kapitein bij den Pi-ovincialen Stoombootdienst op de Westers'Ctielde tegen 1 Juni eef/ol ontslag verleend. NIEUWE BONNEN. Voor de week van 3 tot en met 9 Mei zijn voor de gcbruikelrjke cantsoenen van brood, vleeseh en aardapipelen aangewezen de bon- nen 23A en 23B. GELDIGHETO TEXTIELPUNTEN VERLENGD. Het departement van volksvoorlichting en kunsten deelt mede, dat de per 1 Nov. 1941 geldig verklaarde textielpunten van de laat- ste textielkaart voorloopig ook na 30 April nog geldig (blijven. Over de oorspronkelijk na 30 April geldig wordende nieuwe punten dier textielkaart kan voorloopig nog niets worden medegedeeld. Wij zijn vanouds een zeevarend volk. Kloeke ondememingszin en de Inst om moe- ders pappo£ te verlaten hebben de besten onder ons gekenmerkt. De bewogen tijd, waarin wij leven, doet opnieuw een beroep op deze aloude eigenschappen. Duitschland biedt werk in overvloed. Dat is voor velen een gang ver van huis. Doch daar- voor heeft de Nederlander zich nooit ge- sehuwd. Hij ging naar het verre Indie en het is hem daar veelal best vergaan. In vergelijking daarmede is het werken in Duitschland vlak bij, de deur. Wie naar Duitschland trekt, komt terecht bij een ver- want volk, dat hem gastvrij in zijn midden opneemt. De Europeesehe mensch is daar van nature thuis. Bovendien kenmerkt het nieuwe sociale Duitschland zich door gunstige arbeidsver- houdingen, goede zorg voor de arbeiders en een kameraadschappelijken geest op het werk. Ook voor u ligt daar een kans. (Vraagt dus onverwijld inlichtingen bjj 66n van de gewes- telijke arbeidsbureaux of bun bjjkantoren. NflTEUWE BON BRANDSTOFFEN- VOOR KOOHDOELEINDEN. Gedurende het tjjdvak van 1 Mei 1942 tot en met 30 April 1943 geeft de bon ,,01 K.F." (beige kleur) van de nieuw uitgereibte kook- kaarten voor vaste brandstoffen DZ recht op het koopen van 66n eenheid" vaste brandstof fen, met uitzondering van anthraciet. Men dient er rekening mede te houden, dat met de op deze bon betrokken brandstoffen tot 15 Juni a.s. moet worden uitgekomen, daar het in de bedoeling ligt gedurende de zomermaan- den voor kookdoeleinden twee eenheden brand stoffen per drie maanden beschikbaar te stel len. NIEUWE ZEEPBONNEN. Gedurende het tijdvak van 1 tot 31 Mei zijn voor het aankoopen van zeep aangewezen de tonnen 293-algeaneen, J-zeep en J-toiletzeep. De geldigheidsduur van de bonnen 211, 228 en 272 algeaneen en de G-, I- en H-bom>en is verlengd tot 31 Mei as. Verder is voor het tijdvak van 1 Mei tot 31 Aug. voor sciheenzeep aangewezen de bon U van de textielkaart voor mannen. DISTRIBUTEE VAN SCHOENKN. De secretaris-generaal van handel, njjver- heid en scheepvaart maakt bekend, dat in den vervolge schoenenbonnen zullen worden uit- gereikt met een geldigheidsduur van twee maanden. In verband hiei-mede wordt de geldigheids duur van de in den loop van de maand April uitgereikte schoenenbonnen welke gedurende eCn maand geldig waren, verlengd met edn maand. LUXOR THEATER. „Mannen uit Cfen stuk." Dwars door het uitgestrekte land ontstaan de enorme rijksautostrada's, meesterwerken van wegenbouwkunde: bosschen moeten wjjken voor de alles dooidiingende kracht van den menschelijken wil, woest terrein wordt ge- effend, rivieren op tallooze plaatsen overbrugd. In koortsachtig tempo, maar daarom met niet minder grondigheid, groeit het gigantisehe werk, dat de verste deelen van het rijk regel- recht met de centra des lands zal verbinden; het zware, maar dankbare werk van geheel een volk. En met dat werk on'wikkelt zich een nieuwe arbeidersgemeensehap. Uit alle windstreken gekomen, treftfen de mannen en jongelieden hier elkaar, deelen ze .met elkaar de harde dag- taak, de verdiende uren van ontspanning'en de gevaren van het vak. Het is een lied van den arbeid, dat deze film zingt, geen idyllisch zoetsappig lied, maar een forsch en mannelflk, doordrenkt van de nieuwe realiteit, die nieuwe eischen stelt. Men ga elk onderdeel van deze, vooral tech- nisch mees' erlijke film, na en men moet toe- geven: geen der elementen die er in hooren, ontbreekt. Het is een logische nocdzakelijk- heid, dat de figuren sterk naar voren worden ge/bracht dat kan niet missen in een propagandawerk voor den arbeid; maar ook rekening daarmee gehonden, zijn de types, die hier op den voorgrond komen, werkeljjke menschen, kerels van stavast, geen propa- ganda-mai-ionetten. CIIAUFFE1R VAN SMOKKELAUTO DOOR KOGEL GETROFFEN. In de onmiddelljjke omgeving van Oostburg hebben kommiezen, meldt de Prov. Z. Crt., Dinsdagmiddag een goeden slag gestagen. Het moet hun jVaarschijnlijk wel bekend zjjn ge- wees\ dat smokkelaarszonden track ten 'naan- zienlijke partij smokkelwaar over de grens te brengen. althans toen een auto verscheen. kwamen de kommiezen in ac ie. Deze auto was zoodanig geschilderd. dat men, oppervlak- kig gezien. zou denken met een auto van de weermacht te doen te hebben. Op de sonrma- tie te stoppen, werd geen gevolg gegeven en ook 6en op den weg aangebrachte versperring kon. den chauffeur niet van gedachte doen veranderen. Daarop heeft 66n der kommiezen van zijn vuurwapen gebrui-k •remaakt waar door de chaufifeur emstig werd getroffen. De auto kon daama tot stilstand worden gebracht. Het bleek dat men een goeden stag had ge stagen. De auto was n.l.. geladen met 3000 kg bruine boonen en 1500 kg tarwe. In den auto bevond zich nog een tweetal peisonen, die in de marechaussCekazeme te Oostburg zijn irgesloten. De gewonde chauffeur werd naar het ziekenhuis te Oostburg overgebraeht. Naar wjj vernamen is zijn toes and red 1 :jk wel. Naar verluidt zouden de drie genoeaide personen slechts de uitvoerders van het trans port zijn, zoodat de ware smokkelaar(s) ach- ter de schermen tracht(en) te blijven. Ongetwijfeld zal echter een ernstig onder- zoek worden ingesteld, terwijl ook de leveran- ciers van deze smokkelwaar wel gevonden zullen worden.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1942 | | pagina 1