ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBUQ VODR ZEEUWSCH-VLAANDEREN No. 10.356 WOENSDAG 15 APRIL 1942 82* Jaargang Buiteriland DUITSCH WEERMACHTSBERtCHT. Arbeidsdienstplicht. Doodstraf voor saboteurs. Bijzonderheden in verband met Arbeidsdienstolichtbesluit. ----- - *- DE STRUI) OM CORREGIDOR. NEUZENSCHE COURANT VBHSfWUNT nenKREN MAANDAG-, WOENHDAG- EN VKIJDAGA VOND. Prqsverhooging advertentien toegestaan door het Depart ement van Handel, Nqverbeid en Scheepvaart onder No. 16236 N.P. d.d. 24 Maart 1942. ABONNEMENTSPRIJSBinnen Temeuzen 1,42 per 3 maandenbulten Temeuzen 1 73 per 3 maanden. Bij vooruitbetaling /6,60 per jaar. Ultgeefster: N.V. Firma P. J. VAN DE SANDE Telefoon 2073 Giro 38150 Directeur: I. van de Sande. ADVERTENTBsNPer mm 10 cent, minimum per advertentie 1,50. Rubriek KJeine advertentien: 15 regels 60 cent; iedere regal meer 12 cent; max. 8 regels. Dienstaanbie- dingen en dienstaanvragen 15 regels 52 cent, iedere regel meer 10 'cent. Met ver- melding Brieven of Adres Bureau van dit blad 10 cent meer. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrpgbaar is. In- zending van advertentien uiterlijk 10 uur v.m. op den dag van verschijning. Hoofdiedacteur: N. J. Harte, Temeuzen. v*fi. WEEK VIJFTIEN KOOPVAARDERS TOT ZINKEN GEBRACHT. -Het opper&vel van de Duatsctoe weermaoht dfealde gtetenen in een extra-bericht mede: Duitscfee duaWbpotea en gevecbtsVliegtuigen beftiben de vijand eiyke rawiitailileer4n'gsscheep- vaart wexlerom zware slagen toegebraoht. Op de Noordelqke Uszee hebben duikbooten een att Moermansk uitgeloopen konvooi aange- vailen en twee Ameriikaansche tra nsportsche- pen, tezaanen 12.200 bit., waarvan fefeji reeds door bommen van Duitsche vHegfcuigen be- sdhadigxi was, in den grand geiboard. Gevedhts- vteegtuigen habfbesn van hetzetEde konvooi een tsatfcsdhip van 4000 tart, in den grand geboord en een groat koaprvaardijschap zoo zwaar be- cscbadigtcE, dat bet verloren geacht moet warden. Op den Ablanftiisdhen Ooeaan hebben duik- baoben tjwaalf vyawdelijke kooprvaarders met tewcnen 104.000 tart, tot zinken getaractat. Bfljna al desae sdhepen, waaironder zicb zeven gpwote tankfoooten bevanden, wenden viak on der die Ameriilcaansdhe Oostkust getorpedeerd. De vijand heeft biermede wederom 15 koop- waarderK met een infooud van 120.200 brt. ver- 1 owen. GE&LAAGDE DCnBCHE AANVALEEN. Ket qpperibevel van de DwMaohe weermaoht mtmMe gaeteren befcenid: „Op bet scMereiiamd Kertej en in bet Donetsgebded vonden befaairve plaateelijke aattvallen van vrij zwaMoe vflamdelgke strijd- hBadhten geen beJangrtjQoe gevecbtshandelin - aeon pAaaibs. Duitsche gevechtsrvliegtuigen beschadigden m een beven aaat cte knelt van den Kauikasus een groot. batejewdstisdh tanksdhip door bom- twtffers. 0 tin den centoraten sector van bet Oostelqk fcsant werd bq suaoesrijike edgen aanvalsopera- ties een vrij groot aantal pSaaitsen verorverd. Hier en daar werden vrij stehke, door pant- aerwagens ondersteunde aarrvaHen van den v^ind afgesiagen. tin den NoordeaijSken sector van het front werd een gwedtatsgroep van den vijand inge- aloten en vernietigid. In den tijd van 9 tot IS -A^rtiil werden aan bet Oostelqtoe front 175 v^andelijke paijfseiTwagens kapotgeachoten. Na berboKng van hetgeen in een extra- taertdhft is medeg-edeeM, vervolgt het weer- macbbsfbeiricht In Noord'-Afinika werden aan vail en van sfcerke Britsohe gevedhtjsgroepen afgeslagen. Bij de acbitervolging werd den vijand zware veriieaen toegebracbt. Sesven pantserwagens en ander oorlogstuag werden vemietigd of tatdfgemaakt. In de Maitmarische woestrjn werden Britsche autocolonnes en een vliegrtug getaombardeerd. De aanvaiilen op militaire bastallatles op het eftarud Malta werden over- dag en des n&cftits voortgezet. Uctrte gevedhtsvldegrtudgen vielen overdag bawenweiiken en rowitaaMeerrngsdnstallatles asan de Ekigelscbe 2iui)dlkiust met succes met teaman en aan en vemieMen een fabrieks- jRtfcouw. In den afgeloopen nacbt Isdbftjen flormaties ■aware Duitscbe gcvedbtsvliogtudgeri een voor de raviiaiUeering bdangryike haven aan de mending van de Hiumfcer met. goede uitwer- itng getaomtaardeerd. Een gerlng aantal Britscbe bomrmenwer- pers tradhtte in den nacbt van 13 op 14 April teet Noord^West-Duitscbe kustgebied aan te Valten. Een vijandeiyk vMegbidg werd neer- geechoten. Eg de suecessen op den Aitlantisebecn Oceaan hebben de duikbooten van den hiitenant-ter- eoe le Idas Hardegen en van den luitenant- ter-saee 2e kJas Lassen zicb tagzonder orvder- Bdhedden. De bemanntng van een Duatsdh vbergtuig, bestaande uit den OfeertfeMwebel N4tscti, Fekl- webd Sch&fer, Fddwefbel Rfkshter en Oberge- freiter Hartmaim, heecft ongeadht zeea- krach- ttg vwir van bet vyandeiyik lucbtdoelgescbut en jagers een beiangrtjCce opdradbt boven het Suez-ikanaal met groot elan uMgevoerd. Gemeenschappemkie dienst aan cms volk. De Nederlandsche Arbeidsdienst bestaat tbans ruim een jaar. Opgebouwd uit onder- deelen van den voormaligen Opbouwdienst, aanvankeitjk bestaande uit vrywilligers, heeft deze organisatie nu het stadium bereikt, waarin de kamers van den N.AJ3. open- gesteld konden worden voor diegenen, die onder het nie-uwe arbeidsdienstplicktbes 1 uit vallen. Veel is er in dien tijd gebeurd. Van een c&ganisatte, die aanvainkeiyk los in de ruimte Hir.g, is de arbeidsdienst in ons land tot een instelling geworden, die een belangrijke taak heeft bij den opbouw van ons land, zoowel in .geesteljjken als materieelen zin. Aan critiek en tegenstand heeft het in dien tjjd niet ontbroken. Ren instelling echter, die levensvatbaarheid heeft en van fundamenteel belang is voor den opbouw van een nieuwe samenleving, kan door tegenwerking en cri tiek slechts sterker worden. Vooral, wanneer, zooals he" met den Nederlandschen Arbeids dienst het geval geweest is>, met open vizier wordt gestreden en aantijgingen door daden en feiten kunnen wprden weeriegd.. Vandaar ook, dat het publiek in ons land, dat aanvankelijk afwrjzend en wantrouwend tegenover deze nieuwe instelling stond, hoe langer hoe meer deze howling heeft laten varen en het aantal Nederianders, dat thans den Arbeidsdienst met wertrowwen begroet, groedt met den dag. Tegenstancj^ was er en tegenstand is er nog. Critiek eveneens en dit is op zich zelf een verheugend verschynsel. Veel erger zou -het geweest zjjn, wanneer het Nederlandscbe volk onverschillig was gebleven en geen belang- stelling voor den Arbeidsdienst had getoond. Een ander verheugend verschijnsel is het verstommen van het gerucht. Niem.and. die nog tot objectief oordeelen in staat is, zal meer aan het sprookje gelooven, dat de leden van "den N.A.D. opgeleid worden tot val- schermjagers of gedwopgen worden dienst te nement bij de Duitsche Weermacht.' Die tjjd is voorbij. Tot nu toe was de dienstneming vrgwiliig. Aan vrijwilligers heeft het echter nimmer ontbroken. Waar het wel aan ontbroken heeft, was de deelname .uit alle lagen van de bevolking. Velen, die zich tot dusverre sis vrijwilliger aanmeldden, deden dit, omdat zij op dat oogenblik geen werk hadden, omdat het kampleven hen aanlokte, of omdat zij op die wijze wenschten mede te werken aan den opbouw van een nieuwen staat. Dit zal thans veranderen. De studen^en, de a.s. ambtenaar, de zoon uit gegoede kringen zal binnenkort zijn arbeidsdienstplicht moeten vervu'ilen met de zonen van arbeiders en boe- ren. Slechts deze opheffing van standsver- schillen, deze gemeenschappelgken dienst in het belang van de gemeenschap geeft aain den Nederlandschen Arbeidsdienst die fundamen- teele beteekenis, die van een dergelijke instel ling verwacht moet worden .(V.PJ8.). HET GETROFFEN Ll BIXUv. De corr. van de N. R. Ort. be Berlijn teie- foneerde Zaterdagawond: Men heeft thans vastgesteld, dat door den Engeisohen aanvai op Dubeck in den naciht van 28 op 29 Maart, 295 personen zijn ge- dood. Voorts zijn een aantai zwaargewonden te betreuren en eendige personen woeden nog vercmist. ENGELcAND ZAJL TOT DEN AANVAjL OVERGAAN, VOLXiENS MINISTER BEVIN Het A.N.P. meldt uit StocMioim Bevin, de EUngedisdhe minister van arbedid, heeft, naar de Britsche beriehbendienst meldt, in een rede be Yorkshire Zomdag verklaard, dat de tjjd op „een keerpunt" iB gekomen. Men kan niet zeggen, wanneer en waax, dock Groot-Brittannie zal, zoo beWeecrde bjj, ,^spoe- dig" van de verdediging tot den aanval over- gaan. De eerstvolgende aea maanden zijn een uiterst belangrjjike pertode. „Wy zuillen", zoo zeide Bevin, ,,hog genoeg nederlagen moeten incasseeren, daarover maken wij ons geen illusies, dooh wij zullen onzen moed niet ver- liezen." S.P.T. meldt uit Londen: De aankondiiging van minister' Bevin over een aanstaand geaiiieerd oftffeneiief wordt in polibieke kringen te Londen opgevat ate een eerste openlbaarmaking van de gehedme be- spreikingen, die zijn gevoerd tusechen Ctour- dhill eenenzrjds en generaal Marshall en Hop kins anderzijds. Men voegt hieraan toe, dat de definitieve besferaing over den edsdh van de Soivjets over de vortning van een tweede front, is gevallen. ENGELSCHE ATUEGTUIGEN ROVEN WEST- EN N.-W. DUITSOBBLAND. Naan* het D.NJB. van beivoegde zgde ver- neemt, hebben vliegbuigen in den naciht van 12 op 13 April bomhmen neergeworpem op woonwylken in West- en Noord-West Duitsch- land. Militaire of voor die ooritogsinidustrie b4- tengrjjke schade werd niet aangericht. De buigeir'toevollrinig had enkele verlieaen aan doo- den en geiwonden. VoSgens de totxkisver ont- vangen berichben wenden vijf der aanvahende boormmenweipers neergesclhoten. DeAT Ot ER FRANKRUK'S POLirUSR. Naar Afip uit Parrjs meldt heeSt de Ras- semblement National Populaire een vergade- ring gehouden waarop werd behandeld: ,j>e Fransche crisis. Hoe men een land desorgani- seert. Hoe men den vre<:le verbeurt" Marcel Ddat voerde het woord en zelde, na de afwachtende politiek van Vichy, waarbtj de Engelseh-Amerikaansche in'rigues een groote' rol spelen, aan de kaak te hebben gesteld, ojn. het volgende: Wij bevinden ons dus aan den uiters*en rand van de catastrophe, want wanneer de stryd gefiindigd zal zyn. is er geen hoop meer op een waardige en eervolle Euroi>eesche reintegr atie. Dit alles heeft Pierre Laval, net als wij, ge- weten, en hy heeft hierover met den maary schalk gesproken. Het schynt dat de maar- schalk ontroerd was, doch onmiddelajk daarop heeft men den tegeaaanval zien loshreken. Admiraal Leahy kwam tusschenbeide, uit Washington werd een eeht ultimatum gezon- den en men ging over tot de symbolische be- noeming van een Amerikaanschen consul te Brazzaville. De toesrtand wordt duidelgk. Men kan zich geen tussohenpositie meer indenken. Men moet met de Angelsaksers M wel met Europa meegaan. Welke politiek zal er dan gevoerd moeten worden? Op binnenlandsch gebied moeten de geschillen bygelegd worden, de handen in elkaar- geslagen, opgebouwd, het fantisme be- teugeld, de onbiliykheden hersteld worden en een nieuw beroep gedaan worden op het ge- zond verstand wat de productie en de ravitail- leering betreft. Op het gebied der buitenlandsche politiek zullen wy niet glleen den wil am ons impe- rium te verdedigen moeten moeten verkondi- gen, doch hem ook laten biyken. Binnen enkele weken zal men onze vloot de Middel- landsche Zee moe*en zien doorkrvrrsen, onze konvooien begeleddend, terwyi onze viiegtui- gen het luchtruim doorklieven en onze troepen hun parades staken am handelend op te treden. Men zegt ons met geveinsde ontroering: ,.Maar dat beteekent oorlog met Engeland, dat beteekent breuk met Amerika". Wy ant- woo rden: ,.Wat zou daardoor veranderen? Ehgeland bombardeert pnze steden, ver- moordt onze werklieden in de Parysche voor- steden, rooft onze kolonies, boort oiize s&he- pen in den grand en probegrt ons uit te hon- geren door de blokkade. Wat de Vereenigde Stat*n betreft, zy heb ben St. Pierre en Miquftlon bezet, evenals Nieuw-Caledonie, zy bedrgigen de Antillen, Guyana, Madagascar, zy iouden morgen de Marqkkaantsche kust aanvWlen indien zij dit konden". Frankrijk dient ook nog '-let anti-Komintem- pakt te onderteekenen en ,.>oet niet een hand- vol vt-ywiiligers doch een ginsche divisie naar het Oosteiyke front sturen Dan zal het be- wijs geleverd zijn dat Fraijkryk zich tot het nieuwe Europa bekeerd heeft en dan zullen wij er misschien boven op 'komen. Het valt echter te bezien of, Vichy ial begrijpen en of het, wanneer het eens begrepen heeft voor deze noodzakeiykheden voor Frankrijk zal buigen. Indien het complot van Vichy geen einde neeml, indien de oorlogspai^y verder aan het bewind biyft dan zal Frankrijk het ergste on- dervinden en de binnenlandsche breuk zal niet minder onherstelbaar zyn dan de buitenland sche. Doch wy vervolgen onzen weg, wij heb ben het Europeesche revolutionnaire front aangevuld, wij zyn resp. Franschen en Euro- peanen. Wy strjjden in de toekomst zoowel als in het heden en wy zweren, wat er thans ook gebeure, dat het ongedierte hetwelk zich in den staat heeft genesteld, uitgeroeid en ons volk herboren zal worden in de warmte van de Europeesche gemeenschap. Sedert wy onzen stryd zijn begonnen hebben wy geen woord gesproken. geen daad verricht, die v»y zouden betreuren. wij zullen zoo voort gaan! tlOMMENTAAR OP CHURCHILL'S VERKL. ARIN G. De verklaring van zeven minuten van Chur chill in het Lagerhuis wordt door de Berlijn- sbhe bladen van commentaax- voorzien, zoo meldt het D.N.B. Geconstateerd wordt, dat Churchill zware Britsche nederlagen moest toegeven. Onder het opschrift Engeland geen baas meer over eigen lot" schrijft de Berliner BbrsenzeltungIederen keer, wan neer Churchill in het Lagerhuis komt, moet hij melding maken van gebeurtenissen, waar- uit, volgens de algemeene overtuiging. zonder draden de noodzakelijl^ lessfen dienen te wor- dfen getrokken. En "iederen keer wanneer Churchill dan na eenigen tyd weer op dezelfde plaats verschijnt, moet men constateeren, dat alle goede voomemens niets geholpen hebben. De Maandag door Churchill in het Lagerhuis afgelegde verklaringen zouden voor de Engel- sehen zeer leerrijk kunnen zy'n, want zij be- vatten alle elementen van datgone, wat men de methode van Churchill kan noemon. Er komt ook een poging in voor om zich ten kos- te van anderen te ontlasten: Churchill sjreekt van een wreede ontgoochelingw^ike Cripps zal beleven omdat het succes is uitgebleven. Tegelijkertyd stuurt hy Cripps een telegram, •waarin eveneens met duidelijk merkbaren nadruk wordt gezegd, dat zyn (Cripps'ver- wachtingen niet zyn uitgekomen. Dit i3 de gebruikelijke huichelary: Churchill verklaart, dat hg de missie van Cripps beslist goedkeurt, terwyi de geheele wereld weet, hetgeen door nieuwe documenten bevestigd wordt dat Chur chill van ouds de grlmnugste vijand is' van de Indische vrijheid. Naar Reuter uit Washingtonmeldt, zeide Sumner Welles, op de perscouferentie ge- vraagd om commentaar te levercn op Cripp's vertrek uit Britsch-Indie: ,,het mislukken d«r onderhandelingen is voor de Vereenigde .Staten reden om teleurgesteld te zy.n". DE DUTTSOHE LUCHTMACHT BOVEN ENGELAND. Sterke formaties Duitsche gevechtsvliegtui- gen hebben, naar aan het D.N.B. wordt ge- meW, in den naeht van 13 op 14 April instal- laties in een Britsche ravdtailleeringshaven aan de monding van de Humber gebombar- deerd. In het doel werden zware ontploffin- gen en hranden waargenomen. In denzelfden naeht hebben vry zwakke formaties Britsche bommenwerpers getracht het Noord-Duitsehe kustgebied aan te vallen. De sterke Duitsche afweer dwong den Engel- sehen voor hetbereiken. van de kust om te keeren, zonder dat zy hun bommen hadden kunnen neerwerpen. Eeir Britsche bommen- werpei werd neergeschoten. JuAVuAL WORDT LEIDBR VAN DE FRANSCHE REGE ERIN G Bet A NT J", moldrt uit Berlijn: AShaer is een bericift uit Vichy binnenge- komen, \"olgens hetweilc maarsohaik Petain, admiraal Darlan en Pierre Laval besloten heltiben, een nieuwe Franscfcie regeering te vommen. Amtaassaideur de Briuon heeft na zyn tenug- keer uit Vichy aan de pers een uiteenzetting gegeven over de regeeiingsvonraing in Frank- ryik. Hij decide mede, diat Pierre Laval leider van de Flransdhe regeering zai zijn. Adamraad Darlan zal leider van de mili taire sfrytiteradbten (leger, marine en lucht- madht) zijn, doch geen minister. Hij kan ech ter den ministerraajd steeds bywonen. Admi- raaJ Darian biyft overigens opvolger van het staaitsJaooid, maai-schaiik Pejain. In de toe komst zai er geen ministerie van oorlog meer zijn. Ten aamzion van de nieuwe ministers is nog niets bestet. Pierre Laval zai de nieuwe ministers voorstellen aan het-staabahoofd. De Betel vain de Fransche regeering zal te Vichy gevestagd bljjven. Maarscihaik Pdtain te met de gewonden opuossing zeer tevreden geweest. De atmosaeer te Vichy te optismtetisch. Naar het D.N J3. uit Vichy meldt, heeft de Fransctie berichtendienst het "voigende bekend gemaaikt: Sinds zpi voiige oncterhoud rn&t maar- seiiaik Petain heeft Pierre Laval herhaalde- lytk becprekingen gevoerd met adimiraal Dal ian. Heden heeft een conferentie plaats gehad tusschen maarschalk Pdtain, admiraal Dar lan en Pierre Laval. Ziji hebben besloten, een op nieuwe groncLsiagen berustende regeering Het Rykscommissariaat maakt bekend: Een aantal Nederlanders heeft zich verstout om een in den zomer van 1940 verboden politieke party van Amster dam uit weer in het leven te roepen en een uitgebreide anti-Duitsche vlugschrif- tenp ropaganda te voeren. In een in Amsterdam voor het Deut sche Obergericht gevoerd proces hebben zich de oprichter en voorzitter dezer illegale party, Hendricus Sneevliet, en zeven leidende functionarissen en mede- werkersde Jood Abraham Menist, Wil- helm Dolleman, Jan Schriefer, Jan Koe- slag, Cornelius Hermanus GerritSen, Jan Edel en Rein Witteveen moeten verant- woorden. Ongeacht alle waarschu-wingen hadden zy hun anti-Duitsch gewroet tot Februari 1942 voortgezet. Ze werden wegens overtreding van part. 1 van de Sabotageverordening ate saboteurs ter dood veroordeeld. Het vormte is met den kogel voltrok- ken. De destyds gepubliceerde sabotage verordening sprak, merkt de Haagsche Crt. terecht op, een duideiyke taal, welke niet kon worden misverstaan. zy, die meenden het opbouwend werk v£un het Nederlandscbe volk te moeten onder- mjjnen en orde en rust meenden te kun nen verstoren door ondergrondsch ge wroet, hebben de straf gekregen, die hun in uitzicht was gesteld. Het zal een ieder duideiyk zijn, dat een illegale actie als hier bedoeld, door de bezettende macht niet geduld kan worden; wie er zich toch aan schuldig maakt, verspeelt zijn leven. Verschillende processen zpn nog aanhangig en men kan yerwachten, dat ook in deze processen onverbiddelijk von- nis zal worden gewezen. Sneevliet, we gens zqn illegale actie in 1913 uit Ned.- Indie verbannen, beeft daarna en als Kamerlid fen ate leider van de RjS.AiP. niet stilgezeten en, ofschoon hem niet de ge- legenheid gegeven werd, veel kwaad te stichten, een feit te het, dat hy, waar hy kon, een gezonde ontwikkeling van ons volk trachtte te saboteeren. Thans, in oorlogstijd, kon de kogel niet uitbiyven. Het beste deel van het -Nederlandsche volk heeft altyd aangedrongen op het treffen van scherpe maatregelen tegen dergeiyke daden van volksondermijning. te vormen. Donderdag zullen maarschaik Pfetain, admiraal Darla-n en Pierre Laval wederom een bijeenkoanst hebben. ANTWOORD VAN VICHY AAN WASHINGTON. Op de nota van den Amerikaanschen onder- sfaatssecretarte Sumner Welles, waarin ver- wezen wordt naar het protest tegen de *be- noeming van een Ameriikaansctaen consul te Brazzaville door de Fransche regeering door besmiddeling van haar amtoassadeur Henri Haye te Washington ingediend, heeft de Fran sche regeering geantwoord, dat zij zieh ge- dwongen ziet bet Ajmeriikaansche departement van buitenlandsche zalsen te doen weten, dat zy deze Amerikaanisiclhe antwoordnota niet kan aaitteaai-den. De nota poogt slechts de houding van het Fransche volk in de oogen van de wereld te kleineeren. De Fransche regeering ziet zich genoodzaakt te constatee- ren, dat Qe jontgste putoiicatie van de nota- vvisiseiing maar al te duidelijk laat zien. dat zy slechts uit propagandtetische ooganerken wetxi gedaan teneinde te pogen de geesten te verwarren. De nota antWoordt in geenerlei wijze op de gestelde vragen. WAAROM HET PROCES TE KIOM IS VERDAAGD. De wet op de verdaging van het proces van Rkxm gaat vergezeld van een motiveering van adimiraal Darlan en den minister van justitie Barthfelemy, zoo meldt het DN.B. In de moti veering wordt ojn. gezegd: ODe vei-antwoordeiyacheden, die tot den oor log en tot^ de nederlaag hebben geleid, zyn ondeelbaar, aangezien zy tot dezelfde cata strophe hebben geldid. Het 1s derhalw noodzaleelijk, dat het hooge gei-echtshof eesn aanvudlend onderzoek instelt maar alle verantwoordelijkheid die door de in artiikel 1 van de wet van 30 Juli 1940 ge- noemde peiaonen moeten worden gedragen voor idle handelingen, die bggedragen hebben tot den oveigang van den vredestoestand naar den ooi logstoestand. Dit Onderzoek naar de waarheid zal einde- ■lijk een einde maken aan de gevaariyke cam- pagnes, die door het optalazen en yerdraaien van de beweringen der beklaagden ten doel hadden de openibare meening in fYankryk op- nieuw tot tweedracht te brengen en die zelfs zoo ver gaan, dat de veiligheid naar buiten van Frankryik door het oompromdtteeren der internataonale beti'dokingein woidt bedreigd. Blum, Daladier en Gametin worden terug- gebracht naar de vesting Portalet in de Pyre- neeen, waar zy verder vestlngstraf ondergaan. De overlge beJdaagxien blijrven gelnterneerd. QUISLING LEIDER VAN NOORSCHEN KERKRAAD. Het D.N.B. meldt uit Oslo: De onlangs opgerichte kerkraad bestaat.uit den minister- president, de bisschoppem des lands en het ministerie voor. kerkelijke aangelegenheden. De kerkraad reedt in de plaats van de ver- gadcring der bisscnoppen en most gelegenheid geven tot een openlijlce, vertrouwelijke ge- dachtenwisseling. De kerkraad staat onder leiding van den minteter-president. Wanneer Degenen, die vodr of op 1 April 1942 zijn. aangesteld in openbaren dienst of bij het bij- zonder onderwijs, die ongehuwd zijn en den leeftyd van 18 jaar, doch niet den leeftyd van 22 jaar hebben! bereikt, moeten zich voor 25 April 1942 ter inschryving melden uitsluitend by den Burgemeester van bun woonplaats. Degenen, die in aanmerking wenschen te komen voor een aanstelling in openbaren dienst of bij het bqzonder onderwys en de genen, die ate student wenschen te worden in- geschreven of eenig examen wenschen af te leggen by een Universiteit of Hoogeschool of de vdor of op 1 April 1942 aangestelden in openbaren dienst of by het bgzonder onderwys, ongehuwd zrjnde en den leeftyd van 18 jaar, doch niet van 22 jaar' bereikt hebpende, als- mede zij die meenen, dat het arbeidsdienst - plichtbesluit" op hen niet van toepassing is. omdat zy tenminste vier maanden, tyd met verlof doorgebracht medegerekend werke- lyken dienst ate militair hebben vervuld, of lid van den Nederlandschen Opbouwdienst za£n geweest of als vrywilliger by de Duitsche Weermacht, de Wlaffen SS of het VrijwilligerB- legioen Nederland hebben gediend, kunr.en hun aanspraken doen gelden door zich. boo spoedig mogeiyk schrifteiyk te wenden tot den Secretaris-Generaal van Algemeeee Zaiken, Laan Oopos van Oattentourdh 28. 's Gravenihage, onder venmeldSng van een 4sr redenen, hienboven gonoemd. het college der bisschoppen een bgzondere veigadering houdt, staat deze onder leiding van den bisschop van Oslo. UITGEWEKEN REGEERINGEN WELMCHT NAAR V. S. „United Press" meldt uit Washington, dat welUcht eenige der uitgeweken regeeringen. die thans te Londen verblijf houden, haar zetel naar Washington zullen verplaatsen. De taoofd- stad der Vereenigde Staten aldus het bericht heeft „een uitstekende ligging tusschen de fronten in den Stillen Oceaan en het Europee sche oorlogstooneel en te vrijwel geheel veilig voor verrassende homannvallen". De Exchange Telegraph meldt met betrek- king tot de positie der Amerikaansche troepen op Corregidor, dat volgens de verklaring van een woordvoerder van het Amerikaansche ministerie van oorlog de afloop van den. om Corregidor woedenden stryd binnen vier dagen beslist zal zijn. Het eiland wordt niet alleen voortdurend door de zware Japanscbe artille- rie onder vuur gehouden, doch wordt ook bijna ononderbroken van de lucht uit gebombar- deerd. Bovendien zgn de Amerikaansche troepen van iederen aanvoer afgesneden Van ,,een Japansche basis" wordt gemeld. aldus Domei: Vernomen wordt, dat de noor- delijke batteryen van Corregidor practtech vemield zyn door de voortdurende bombarde- mentsaanvallen van de Japansche luebteen- hteden. Bommen van zwaar kaliber zqn Zon- dagochtend en -middag op de noordeUjke artilleriestellingen neergekomen en hebben daar verschrikkeiyke explosies teweeggebracht en op zes plaatsen brand doen ontstaan. Jorges B, Vargas, de chef van het civtelc bestuur op de Philippynen, heeft bij gelegen heid van de algeheele beze'ting yan het schier- eiland Bataan door de Japansche troepen een oproep gericht tot de Filipino's, waarin hy er by hen op aandringt, dat zq alles in het werk zullen stellen om ,,de nieuwe Philippqnen" op te richten als lid van de groot-Oost-Aziatteche sfeer van gemeenschappelqke welvaart. MOORDAANSEVGEN OP NAHAS PASCHA. WAVELL EN LAMPSON. National isten drongen woningen binnen. V.PJ3.) Uit berichtem in de Messagero en de Popolo di Roma valt af te leiden, dat j.L Zaterdag te Kalro ongeveer terzelfdertyd niet minder dan 4 moordaanslagen zqn gepleegd. Een aantal nationalisten drong de woning van minister-president Nahash Pascba binnen. na- dat zq twee Britsche soldaten, die voof het huis de wacht hielden, hadden neergeschoten. De minister-president bleek niet aanwezig te zyn, maar echtgenoote werd met touwen aan liaar bed vastgebonden. De tweede aanslag werd op den pro-Engel- schen minister van buitenlandsche zaken Ma- kram Ebaid Pascha gepleegd, die door een schot aan een schouder werd gewond. Een derde groep trachtte het onder zware bewa- king s-:aande paleis van den Britschen am- bassadeur 'Milles Lampson -binnen te dringen, maar Britsche soldaten wisten zulks te voor- komen. Drie Engelsche soldaten wei-den tijdens een hevig gevecht gedood en tien Egyptenaren liepen zware verwondingen op. Een vierde groep wist de dienstwoning van generaal Wlavell binnen te dringen. Deze be- vindt zich op het oogenblik in Indie, maar zqn vrouw bevond zich in de woning. Zij werd eveneens met touwen aan haar bed vastgekne- veld. Lichamelijk letsels hebben beide dames niet opgeloopen. LICHTE RRUISERS NIET GEZONKE.V Correictie van Japataseh opperbm-et (VJP.B.) Naar de Duitsche pers uit Tokio vemeemt, heeft het keizeriyk Japansche hoofdkwartier in een overzicht van de actie der Japansche vloot in den Indischen Oceaan bekend gemaakt, dat de reeds gemelde ver- nietiging der beide Engelsche lichee kruisero Birmingham en Emerald op een vergissing berust. Van Duitsche zqde teeken.t men hier- bij aan. dat de snelle officieele correctie van dit bericht een onloochenbaar bewys is voor de waarheidsliefde van het Japansche opper- bevel.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1942 | | pagina 1