»i P.PMFFN NIEUWS- EH ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Mo. 10.355 MAANDAG 13 APRIL 1942 82® Jaargang Binnenland Buiteniand DUITSCH WEERMACHTSBERICHT Met voile kracht vooruit. Vrede toch nog mogelijk? Mededeelingen betreffende het Arbeidsdienstplichtbesluit. Arbeidsdienstplicht voor aanstaande Studenten. Arbeidsdienst. ITALIAANSCH WEERMACHTSBERICHT NEUZENSCHE COURANT -j,4-4-:^ 4 1 ezf\ VBRiSCHMNT IEDEREN MAANDAG-, WOKNSDAG- EN VBWDAGAVOND. Prijsverfcooging advertentien toegestaan door hot Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart onder No. 16236 N.P. d.d. 24 Maart 194 \BONNEMENTSPBIJ6: Bdnnen Terneuzen 1,42 per 3 maanden; buiten Terneuzen f.t 3 per 3 maanden. Bij vooruitbetaling f 6,60 per jaar. UStfcaefster: N.V. Firma P. J. VAN DE SANDE TeJefoon 2073 Giro 38150 DirecteurI. van de Sande. ADVERTENTIEN: Per mm 10 cent, minimum per advertentie f 1,50. Rubriek Kleine advertentien15 regels 60 cent; iedere regel meer 12 cent; max. 8 regels. Dienstaanbie- dingen en dienstaanvragen 1—5 regels 52 cent, iedere regel meer 10 cent - Met ver- melding Brieven of Adres Bureau van dit blad 10 cent meer. Handelsadvertentien bp regelabonnement tegen verminderd tarief, ketwelk op aanvraag verkrijgbaar is. zending van advertentien uiterlijk 10 u'ur v.m. op den dag van verschijning. Hoofdredacteur: N. J. Harte, Terneuzen. SOVJET- aanvallen ineengestort OP KERTSJ. Konvooi besbookt In de NoordeUjke U&vee. Het opperbevel van de Duitsche weermacht maalcte gisteren bekend Op het schiereiland Kertsj steortten ndeuwe, dour panserwagens en de luchtmacht onder- steumde aanvallen van vrjj sterke vijandelijke stitjdk.rach.ten ineen. Veertien panitseawagens vveaaden vemietigd. Duitsche gevechtsvliegtuagen hebben haven- infitallaties aan de Ka.uk aslsctL-e kust aange- vaKen en eeai groot bolsjewistfcclh passagiers- acbip d»or bomtreffers besefhadfigd. In den oentralen en Noondelijjken sector van bet Ooetelijke front henhaaMe de vijand op enjkele plaatsen zijn vengeefisohe aanvallen. fn de Nootrdelijke Uszee hebben gevechts- viiegtuigen een beschermd vijandelijk konvooi aangevallen en bienvan twee koopvaardij- gcbepen in brand geworpen. Een ander schip werd door boramen beschadjgd. In Noord-Afrika Ievendige activiteit van aitSHerie en verkenningsbroepen. Zware en j.iclhte gevechtsvliegtuigen hebben in de Mar- mainisdhe woestijn de achterwaartsche ver- bindingen van de Engelschen met succes aan- gewailen. VergezeUende jactibvtiegtuigen scboten in luchtgeveehten zes vijandelijke vliegtuigen neer. Bij iuchtaanvaBen op de militaire installa- tdes op het edland Malta kreeg een in het dok Mggen.de Britsche torpedo jager verscheiden voOtreffers van bammen. Duitsche jagers scboten in luichtgervechten boven het eiland IS Britsche vliegtujgen neer. De SB.-Sturmmann Schuiz van een forma- tie der Wlaffen-SB. heesft op 5 April alleen een door den vijand bezeitte kazemat ver- overd en de bemanndng vemietigd en ondartks bet heVige vw een vijandelrjken pantser- wagen van het nleuwste type opgeblazen. Omitrent den strijd op het schiereiland Kerbsj meldt het D.N.B. nog in aansluiidng op bet weenmadbtberidht, dat, ofschoon de tegen- stander wederom sterke strijdkrachten en talrrjke pamtserwagens in het veld bnacht, de in vier golven, onder sterfken steun van het xr^amxielrjke lucbitwapen gelanoeerde aanvallen vdlfcomem ineenstortten. Door het geconcen- treerde vuiur van alile wa/pens werden de aan- vallen girootendeels reeds in de kieon gesmoord Met de heden gemelde 13 pantsei-wagens mee- gerekend, werden in twee dagen in dezen sec tor van het front 115 pantserwagens vemield of zwaar bescihadigxi. Terwijl in het Zuidehjk deel van het front ten gevolge van' het doonvveekte terrein geen werkelijke gevechtstoanide^ngen vooitaramen, Wleven de hehhaalde aanvallen van den vijand in den. centralen en in den Noomdelijken sec tor ook thans weer zonder sueces. [Bij de in het weermachtsberidht gemelde incbtaanvallen op een haven aan de Kaukasi- sche kiust wierpen de Dult»ohe vliegtuigen be- hal/ve 't passagiersschip van 7000 ton, dat als woonschip voor de vijanrietijaie marine in de haven voor anker lag, ook haveninstallaties em pakhuizen in brand. Andere vradhtsdhepen werden zwaar bescbadigd. lijk zal het volledig te werk gestelde Eui-opa beveiUgd zijn tegen de periodiek terugkeeren- de crisissen, die met hun werkloosheid de schrik van de arbeiders en hun gezinnen waren." Het is geen wonder, dat velen in zulk een vooruitzicht nog niet durven gelooven. (Dat het met de handen verwezenlijkt moet worden, en niet als een Luilekkerland binnengegeten kan worden, zij er meteen bijgevoegdHet is gelijk prof. Htmke zeide in dezelfde rede, waaruit we reeds eerder hebben geputde verschijnselen van volledige werkzaamheid en van dekking van de levensbehoeften in Eiiropa 2rullen in de Europeesche oeconomische ge- meenschap principieel nieuw zijn. Het beteekent niet hoe vaak zal het her- haald moeten worden, voordat er geen mis- verstand meer over kan ontstaan dat Europa zich van het wereldverkeer zal af- sluiten. Maar uit bittere ervaring heeft het den eisch leeren opstellen, dat de goederen, die een levensbehoefte vormen, ook bereikbaar moeten zijn. ,,De eisch op zichzelf is begri)- pelrjk, aldus prof. Hunke, want welken ande- ren zin zou het begrip van de levensruimte kunnen hebben, dan dien van toegankelijkheid te alien tijde van de levensnoodzakelrjke goe deren?" Maar dan zijn ook „de ontwikkelinig van alle eigen oeconomische krachten van een natie en him aanvulling door de oeconomische prestatie van bevriende en ook in geval van nood toegankelijke naburen de beste oecono mische fundamenten en tegelijk noodzakelijke schakels in de veiligheidsketen van elk volk". Dat echter kan alleen maar door arbeid en nog eens arbeid verwezenlijkt worden en ,,het kan geen twijfel lijden, dat de ervaring van het Duitsche volk uit eigen kracht en op grond van nieuwe oeconomische inzichten den trap van volledige werkzaamheid bereikt te hebben, ook velen anderen volkeren de mid- delen tot een betere tewerkstelling aan de hand zal doen". Wie zou er nu nog de machines willen stuk- slaan of den technischen vooruitgang willen tegenhouden? Zeker, nu we den dwangdrkel van de rendementsrekening verbroken hebben, nu we het menschelijke recht op arbeid tot zedelijken maatstaf van de organisatie van het arbeidsproces verheven hebben, nu kun nen we ook de kwalitatieve waarde van het hamdwerk weer staande houden tegenover de kantiteitsspringvloeden, die van den moder- nen mensch een nieuwen Tantalus hebben ge- maakt, omdat hij onder den geesel der werk loosheid gedoemd was zijn overvloed te ver- nietigen, zonder ervan te hebben' kunnen ge nieten. Maar het is, zooals Kastenholz dezer dagen in Europa-Kabel schreerf: de oorzaak van de negatieve ontwikkeling lag niet bij de machine self, maar bij de manier van gebruiken. In het .algemeen, schreef hij, liggen voor ons in Europa de grenzen van de machine nog ver. „Men denke slechts aan de groote verkeers- opgaven in het Oosten of aan het groote werk van een samenhangende typiseering en normaliseering van vele belangrrjke goederen over het geheele continent, die het productie- resultaat van den industrieelen arbeid buiten- gewoon zal doen toenemen". Zijn het niet juist de mogelgkheden, waar- om de mensch nog slechts luttele jaren her de machine was gaan vervloeken? Maar met het herstel van zijn recht op arbeid heeft hi} ook het zelfvertrouwen terug om de machine voor zich te laten draaien. Hij is den weg naar den vooruitgang weer op. Tusschen de twee groote oorlogen van deze eerste helft Van de twintigste eeuw in kwam er, aldus de N. R. Crt. een oogenblik, dat de voortdurende werkloosheid het menschdom zoo kneUend bij" den strot hgd, dat een kreet van vprtwijfeling zich keerde tegen de machine, de teehniek en alles wat tot de rationalisatie van de behoeftenbevrediging bijdroeg. De mensch in z$n wanhoop stak de naakte han den op en vroeg niet meer dan daarmee het brood voor zich en de zijnen te mogeri verdie- nen. Machtige stroomingen braken door, die het werk, het recht op arbeid, s elden boven de winst. De mensch moest de maat der din- gen blijven, niet de machine; het was de ge- dachtengang, die weliswaar eerst nadat wij bezet gebied gewor-den waren werkven-ui- ming mcgelijk gemaakt heeft daar waar te- voren van werkverschaffing gesproken werd, een naamsveramdering, waarin een zooveel jar en eerder bij onze naburen ingezette ten- den tie een van haar uitloopers vond. Duitschland heeft sedfcrt het jaar 1933 uit eigen ki-acht en met gebruikmaking van de in het eigen land schuilende arbeidamogeltjk- heden in een geleid bedrtjfsleven bereikt, dat alle handen werk gevonden hebben. De buitenwereld, die misschien zetfs nu nog niet tot een algemeen inzlcht gekomen is, dat zqj de kenteringsprocessen in het Duitsche Rrjk, zooals tevoren reeds in Italie, te opper- vlakkig bekeken heeft, was met de beoordee- ling gauw klaar: het was een kl-eln kunstje om de werkloosheid uit te bannen, wanneer men ging herwapenen; men moest maar eens af wachten, aan de herwapening kwam een eind, met of zonder oorlog, daama zou ook de ge- leide huishouding weer de prooi der werkloos heid worden. Mnar reeds heeft de Duitsche machtsuit- hreidihg perspectieven geschapen, welke alle reden geven tot de overtuiging, dat na den oorlog ook in Europa voor alle handen werk zal zijn. ,,In het nieuwe Europa zullen de vol keren zonder ruimte en de ruimten zonder volk tot samenwerktng gebracht worden. Duitsch land heeft practised bewezen, dat financieele oeconomische en grondstoffenmoeiljjkheden voor een volledige tewerkstelling geen on- overwinnelijke moeilijkheden behoeven te v<xr- men. De ervaring heeft getoond, dat de voile tewerkstellirg eerst een veiligen grondsiag voor de waarde van het geld vprmt. Zoo zal het volledig tewerkgestelde Europa niet slechts zijn menschen werk geven, maar ook totdus- ver ongebruikte grondstoffen, krachtbronnen en oirperwlakten bouwland in bedr^jf nemen en zijn bedrijfsleven een samenhangende vrtje groote markt ter besdhikking stellen. Einde- Rei'le partyen zien thans de politick, der afzonderiyke staten in grooter ver band. Emstig woord van oud- Minister De Geer. Jhr. JMr. D. J. de Geer, de grijze politic-us, die ten tijde van het uitbreken van den oorlog minister-president van Nederland was, als zoodanLg uitweek naar Engeland, om later vid Portugal weer naar ons land terug te keeren. heeft dezer dagen als ,,ambteloos burger" 14 een brochure het woord gericht tot ons volk en tot de strjjdenden over ,,De synthese in den oorlog". In zjjn geschrift roept- de heer De Geer alien, die onder de verschrikkingmvan den oorlog ljjden, op tot beginning, voor het te laat zal zijn, op het oogenblik, nu naar zijn meening de beschaafde wereld op weg is na-ir de zelfvemietiging, onder het gewicht van een steeds verder doorgevoerde bewaping en vei nieling van waarden en goederen. Inmiddels zullen de jaren zich aaneenrflgen, de volks- kracht alom verschrompelen en de afbraak der wereld voortgaan, tot het tijdstip waarop niets meer af te breken zal zijn. Dan zal de vijand mogelijk verpletterd zijn, maar op de wijze waarop Simson in zijn laatste ure de Filistijnen versloeg Politick der groote ruimten, Het is bijzonder belangwekkend, op grond van dit vlugschrift vast te mogen stellen, dat de bejaarde oud-ministor-president, die als poUticus van hoogen rang, tientallen jaren van kortzichtige demo-liberale politiek van dichtbij heeft meegemaakt en zelfs langeren tijd deel had aan de verantwoordelijkheid voor dit beleid, zich onder invloed der gebeurtenis- sen der laatste jaren heeft ontwikkeld tot een voorvechter van wat men wel de „politiek der groote ruimten" noemt. De heer De Geer stelt de vraag, of er, wanneer men eenmaal tot bezinning is gekomen, nog overleg moge lijk is, met eenige kans van slagen. Zijn ant- woord luidt: indien men niet het oog richt op wat v<56r den oorlog scheidde en nog veel minder na- tuurlijk op wat tijdens den oorlog de seheiding verdiepte - maar op wat nh den oorlog zijn zal, dan behoeft die vraag gelukkig niet in wanhoop te worden gesteld. Ben duidelijke om- schrijving, wat anders zal zijn en hoe het dan ivezen zal, is nog weinig gegeven. Maar er is 6en verandering en juist eene, die de In ternationale politiek raakt waaraan nau- weltjks getwijfeld wordt! Na den buidigen oorlog zullen de volken in grooter verband leven dan tot d-usver." Neutrallteit der kleine mogendheden. Nader omschrijft de auteur: ..Een groepsvorming, die zoowel politiek als economisch georienteerd! zal- zijn en waaraan geen natie, allerminst een kleine, zich op den duur zal kunnen onttrekken. Reeds omdat wie onder de gewijzigde verb' udingen in steriel isolement heil zou willen zoeken, zijn econo misch bestaan in gevaar zou brengen". Vervolgens houdt de heer De Geer zich uit- voerig bezig met de ,,uitholling van het tot dusver gang-bare neutraliteitsbegrip". Het is inderdaad goed, ook deze kwestie nog eens rustig en als het ware ,,udt de verte" te be- kijken. Het zou in dit bestek te ver voeren de redeneering van den schrijver, op grond waarvan hrj het oude neutraliteitsbegrip geen toekomst meer kan toedenken, weer te geven. Vblstaan wij met vast te stellen, dat hij zjjn meening heeft gefimdeerd op gezaghebbende uitingen van beide zijden der huidige fronten. Men kan het tenslotte betreuren, dat deze politicus niet drie jaren eerder tot bezinning en tot deze inzichten is gekomen. Als minis ter-president had zijn woord toen nog van in vloed kunnen zijn, als ambteloos burger zullen velen hem thans een ,,te laat" voor de voeten werpen. Internationale groei. De heer De Geer meent vervolgens, dat de eenheid van gedachte, welke er bestaat bij beide partijen ten aanzien van het leven der volken in grooter verband na dezen oorlog, een lichtpunt is in dezen donkeren tijd, dat de synthese vormt onder de bestaande tegen- stellingen. Indien de partijen slechts de kracht vinden om over afgronden van haat en vijandschap heen, elkaar de hand te reiken en men de gelegenheid daartoe niet meer, zooals in het verleden, voorbij laat gaan. (De schrij ver herinnert hierbij aan de rede van den Fiihrer op 19 Juli 1940, na den veldtocht in het Weston). Dan zal er gelegenheid bestaan om te komen tot de vorming van grootere politieke ruimten, dan men tot dusver kende. Tot heil der betrokkenen, want: ,Tn het verleden is de vrede altijd gediend geworden, wanneer de kleinere, op zichzelf staande eehheden kwamen te leven in een grooter verband. Onverschillig of het grootere verband, waaronder zij kwamen te leven, den naam droeg van Staat, Bondstaat, Statenbond, Vereenigde Provincien, Vereenigde Staten of nog een anderen. Telkens wanneer boven de elkaar tevoren beoorlogende gemeenschappen zich vormde een rechtsgemeenschap, waaraan alle zich verbonden gevoelden, was het met het onderling krijgvoeren gedaan. Voor vrees dat de geschetste ontwikkeling nationale goe deren in gevaar zou moeten brengen, bestaat geen grond. Aan de vrijheid der naties zal deze ontwikkeling evenmin afbreuk behoeven te doen als tof dusver de vrijheid van den burger werd gedeerd, doordat hij een deel van het staatsgeheel vormde en dus zijn vrijheid haar begrenzing vond in die van anderen. Slechts de anarchist kan tegen dit laatste bezwaar hebben". Verleden en toekomst, De schrijver betoogt vervolgens, dat de booze demon van den oorlog slech-s overwon- nen 'wordt, indien de lijn der geschiedenis wordt doorgetrokken, d.w.z. indien het komt. tot de vorming van grootere rechtsgemeen- schappen, waardoor de autonomie der afzon- derlijke sitaten om hun rechtsgelijkheid niet behoeft te worden aangetast. ,,Waar het op aankomt, is slechts, dat een staatsrechtelijk verband de feitelijk reeds be staande soomhoorigheid tot uiting brengt en to* levende werkelijkheid maakt. Dit af te wij&en op grond van het verleden, ware een prifsgeven van de toekomst." Tegen deze beweringen uit den mond van een vroegeren minister-president van het koninkrijk der Nederlanden valt weinig in te brengen. Menige landgenoot zal echter een drang in zich gevoelen om het betoog van den sr-hrrjver af te wrjzen op grond van gevoels- argumenten, die de verhoudingen nu reeds eenige jaren lang vertroebelen. Dat dezulken de volgende zinsneden van de brochure ,,De synthese in den oorlog" goed in zich openemen: ,.Wie de leiding Gods in de geschiedenis aan- vaardt, zal het ook niet uitgesloten achten. dat de golfslag van dezen tijd op het onder- geloopen land een vruchtbaarmak'end slib achterlaat. Of moet misschien eerst de ,^scilKildvraag" ran dezenj oorlog uitgemaakt, worden, v66rdat wU aan andere dingen kunnen denken? Ontkennend' zal het antwoord z^jn voor ieder, die zich herinnert hoeveel kwaad de sehuldvraag niet overgelaten aan den geschiedschrijver, maar als wapen gehanteerd in de istemationale politiek in het verleden reeds gedaan heeft De menschelijke gerech- tigheid werkt zrwak, waar de rechter partij in het geding is". (V.P.B.) aan de kust van de Noordzee; die zijn hel- denstrijd vocht op de gorzen, slikken en kwel- ders, aan den Dollard zoowel als aan de Schel dt- Die zongebrande schipper, dijkenbouwer en watermolenaar, die onafeienbare vlakten van meren en moerassen inpolderde, droog- legde en omtooverde in vruchtbaar akkerland en welige weiden. Als wij in deze lente wederom wandelen langs de intieme polderweggetjes, tusschen de hooge wuivende twijgen op de scheeve knot- wilgen, waaraan de zijdige bloemkatjes glin- steren als fulpen toefjes en wij laten onze oogen te gast gaan aan het diepgroene email der weilanden ter weerszyden, dan halen1wij eens diep adem en voelen ons gelukkig met de lucht van ons vaderland in de longen. Ons vaderland, ontwoekerd aan de baren. Dit land is van ons, dit land is Nederland, hier zijn wij geboren en getogen, hier voelen wij ons gelukkig. Door deze Lente en door deze weggetjes loopen wij hand in hand met wie ons dierbaar is, zoo-als vader en moeder dat in hun tijd reeds deden. En wij hopen dat ook onze kinderen dit op hun tijd zullen kun nen doen. Er was eens een tijd, dat werkelijk elke in- woner zijn aandeel had in den arbeid, noodig om een stuk vaderland te verwerven op den ouden erfvijand, het water. Dat was toen de dorpstimmerman die sduizen timmerde voor de inpolderingswerken en de smid zijn moeren, bouten en schamieren daarvoor luid op het aambeeld klonk; toen de kleermaker de pij- jekkers naaide en de schoenmaker met els en varkensborstel het pikdraad door de vet- laarzen trok. De zeilmaker de lappen op de molenwieken spande, waarmede straks de wind het water in breede gulpen zou wegloo- zen in den hoogomdijkten boezem. De grauwe klei, die droog kwam te liggen was hun land, hun aller nieuwe land. Doch welk aandeel hebben wij daar tegenwoordig aan? Dat kon tot dusver immers niet meer? Maar de volk- sche en saambindende waarde van den ge- meenschappelijken arbeid, die voelen wij Hol landers, diep in ons hart, zoo goed als wel- licht geen ander volk op aarde. Daarom moet de schepping van Konstantin Hieri, de arbeidsdienst die in het nationaal socialistische Duitschland de jeugd opvoedt tot hooge zedelijke waarden, hier te landen een natuurlijken voedingsbodem vinden. Het was lang voor de machtsovemame van het natio- naal-socialisme in het Derde Rijk, dat Hierl van den Fiihrer de opdracht kreeg, de geeste- lijke grondslagen te leggen voor dit opvoe- dingsmiddel dat de geheele Germaansche jeugd zou moeten doordringen van den plicht dien elke volksgenoot heeft, om aan het wel- zijn van het geheele volk daadwerkelijk mede te arbeiden. En, wie met deze prachtige organisatie in het teeken van spade en kore- naar thahs kennis maakt, voelt onmiddellijk te doen te hebben met een van de schoonste vruchten eener ware socialistische levensbe schouwing. Is er wel sprekender symbool denkbaar dan de spade, welke den vaderland- schen bodem openbreekt en de korenaar, welke zoowel het zaad verzmnebeeld, dat aan dezen, bodem wordt toevertrouwd als de vrucht, die deze bodem, dank zij den arbeid, voortbrengen zal. In de toekomst zal geen volksgenoot het land zijner geboorte meer zijn vaderland kun nen noemen, wanneer hij aan het dierbare plekje grond waarop eens zijn wieg stond en waarvan hij leeft, niet eigenhandig heeft ge- arbeid. Dat is billijk. Maar meer nog, want al delvende, zal de jonge volksgenoot het zeld- zame goud vinden der arbeidsvreugde en... arbeidswaardeering. Wanneer hij straks ge roepen zal zijn om arbeid te leiden, dan zal hij uit eigen ervaring weten wat arbeid beteekent. Dat hieraan tot dusver nog wel wat ont- brak. kan ieder uit eigen ervaring gemakke- lijk aantoonen. Moge de spade, die oud-Hol- land ten zegen was, ook jong-Holland weer tot welvaart voeren; tot de ware welvaart wel te verstaan, die niet op de beurzen wordt versjaeherd, doch die uit de oogen straalt yan een geestelijk en lichamelijk gezonde genera- tie, wanneer de vereelte knuisten van student en ambachtsleerling elkander in stille ver- s'andhouding gevonden zullen hebben, in en door den dienst voor de volksgemeenschap. (VJP.B.). In de mededeeling betreffende het Ai'beids- dienstplichtbesluit, opgenomen in het vorig nummer, moet in den 14den regel gelezen worden 1 Juni inplaats van 1 November. Daaruit volgt, dat zij, die in eenig studie- jaar als student wenschen te worden inge- schreven of eenig examen wenschen af te leg gen bij een Universiteit of Hoogeschool, indien zij den leeftijd van 18 jaar hebben bereikt vbor 1 Juni voorafgaande aan dat studie- jaar, hun arbeidsdienstplicht moeten hebben vervuld. Zooals reeds bekend gemaakt is, moeten mannelijke personen, die in eenig studiejaar als student wenschen te worden ingeschreven of eenig examen bij een Hoogeschool of Uni versiteit wenschen af te leggen, hun arbeids dienstplicht hebben vervuld, indien zij den leeftijd van 18 jaar hebben bereikt voor 1 Juni voorafgaande aan dat studiejaar Bovenstaande is niet van toepassing op hen, geboren vbbr 1 Januari 1920 en op hen, die reeds voor 1 Jan. 1942 als student waren in- geschreven of al dan niet met goed gevolg een examen aflegden hij een Universiteit of Hoogeschool. Aanmelding moet geschieden voor 25 April a.s. bij de aanmeldingsbureaux, ook van hen, die nog niet "bekend zijn met den uitslag van hun eindexamen. Blijkt naderhand dat een zich reeds aangemeld hebbende gezakt is voor zijn eindexamen en dus geen student wordt, dan vervalt zijn aanmelding op verzoek. van ongeveer een dozjjn bommenwerpers. die geescorteerd door ongeveer 50 Spitfires, de Belgisoh-Fransdhe kust naderde, werd reeds boven Het Kanaal door Duitsche Focke-Wulff jagers tot den strijd gedwongen. In een udterst verbitterdlen luchtslag sloegen onze Jagers de format ie Bribsohe bommenwerpers udteen en venvikkelden de Spitfires in harde gevechten. Volgens tot dusver besichitobare berichten werden daarbij in totaai trwaaltf Spitfires neer- geschoten. Het gelukte den Britschen jagers niet, voor hun bommenwerpers den weg naar het aangetgefven dioei tegenover den krachtig optredenden Duitschen jachtafweer vrij te houden, zoodat er slechts enkele bommen wer den af geworpen, die geen militaire of voor de oor 1 ogvoering belangrrjke schade aanrichtten. Ben 'bommenwerper van het type Boston werd eveneens neergeschotenzoodat deze ondernemmg den Britten in totaai dertien vliegtuigen heeft gekost. Ongeveer tezelfder tijd werd vender Noordelijk nog een Spitfire dbor Duitsche jagers neergeschoten De Britsche luchtmacht heeft, naar het D.N.B. van militaire zijde vemeemt, bij haar laatste vluchten boven Duitsch gebied en de bezette gehieden in het tijdivak van Vrijdag tot Zaterdagmorgen aanzienlijke verliezen geled-en. Bij vHuehten overdag boven de kust- gehieden in het West en schoten Duitsche jagers in luchtgeveehten zeven Spitfires neer. In den nacfat van 10 op 11 April verloren de Britten door het optreden van Duitsche jagers en de liuchtdloelartillerie, volgens de tot dus ver ontwangen beriehten, 15 bommenwerpers. Bij deze cijfers komen nog de reeds door het opperfbevel van de weermacht vermelde 11 Hurricanes in het gebied van die Mid-del land- sche Zee, zoodat de totale verliezen binnen een tjjdsbestek van 24 uur, 33 vijandelijke vliegtuigen bediragen. In hetzclfde tijdvak zijn van Duitsche zijde 3 vliegtuigen niet teruggefceerd. Met deze 33 vliegtuigen heb ben de Britten meer dan 100 man pensoneel verloren. Deze offers staan in geen verhou- ding tot de voorgenomen vernielingspogingen der Ergelschen, daar militaire noch voor de oorlogsindustrie beiarugrgke schade werd aangericht. LUOHTGEVEOHTEN BOVEN MALTA. De vrucht der vvaaraohtige socia listische levensbeschouwing- Is er wel een land in de wereld, waar de begrippen vaderland en arbeid zoo nauw ver- i want zijn, als onze eigen geboortegrond Ontwoekerd aan de baren" noemt. het de diopter en elk sohoolkind weet. wat daar- mede bedoeld wordt en is er mede trotsch op. Maar waarom eigenlijk, wat hebben wij daar- aan gedaan? Was het niet steeds een groep speciale ingenieurs en arbeiders die aan dit werk him vemuft gaven en onder dezen ver- ove rings a rbeid hun stoere schcuders zetten De onverschi'ok-ken baggerkerels uit Slie- drecht, de zandschippers, de polderjongens, kortom dat geheele wereldje van gevetlaarsde geweldenaars, dat den strijd aanbond legen het water en de elementen der natuur, welke foms geduldig medewerkten, d-och veelal en verraderlijk den kleinen mensch besprongen met stormweer en spiinggetij. Den onvar- zettelijk-en V/est-Germaan, die zich gedurende de eeuwen schrap zette voor volk en bodem Het Italiaansche weemxachtsbericht van gistesen luidt ais volgt: Aan het front in Cyrenaica Ievendige acti viteit van verkenningstroepen en de artiHerie. Legerafdeehngen helbben tijdens gevechten in de afgeloopen dagen twee vliegtuigen ver- nieid. Een derde vli-egtudg werd door de luttetrioelartlllerie in Benghazi getroffen, w&rop het neeirstoirtte. De geheele beman- ning, bestaande uit een officier en vijf onder- offkaeren, werd gevangen genomen. Tijdens suiccesvolie hevi-ge bomaAnvallen Oip Malta, hebben. Duitsche jagers in schdtterende luchtgeveehten 13 Engelsche vliegtuigen neer- geschoten. I Aan de Zuidw estelij he kust van Sicidie weTd een vijandelijk vliegtuig gedwongen op het water neer te striken. De bemaiming, be staande uit vijf man, werd gevangen genomen. Een van onze vliegtuigen nam in het Ooete lijke deel van de Middellandische Zee een koopwaardrjschip van 10.000 brt. waar. Het vliegtuig ivied het schip aan en bracht liet, ondlanikBi het optreden van vijandelijke jagers, tot zSniloen. LrCMTSLAG BOVEN HET KANAAL. 14 Britsche vliegtuigen neergeschoten. Naar het opperbevel van de Duitsche weer- ma"M med-sdeelt, heibbsn de Britten Zondag- mk'jtag aan de kust van Het Kanaal een ndeu- i we zware nederlaag gdeden. Een formatie DISTRTBITTE VAN ItOOHARTTKELEN EN VAN VERSNARERINGKN INGAANDE 17 MET a»s. De secretarissen-generaal van handel, nrjverheid en scheepvaart en van landbouw en visscherij maken bekend, dat in verband met de invoering van een distributie van tabak, sigaren, cigaiillos en sigaretten en van ver- snaperingen (voornamelijk chocoladeartikelen en suiikerwerk) de distributiediensten gedu rende het tijdvak van 26 April a,s. tot en met 16 Mei a,s. op nader door de distributiedien- stien bekend te malten tijdstippen tabakskaar- ten (voor inannen van 18 jaar en ouder), riigarettenkaarten (voor vrouwen van 25 j-aar ep ouder) of versnapcringenkaajten zullen uit- reilcen. Het Hgt in de bedoehng van 17 Mei a.s. af beschitkbaar te stellen: op de tabakskaart 11EFDADIGH ETD OF EEKEPLIGHT. Xn het Nederland van v66r 10 Mei werd veel gedoodverfd als liefdadigheid, da dus als ge- heel onverplicht bedreven werd, terwijl het in werkelijkheid niet anders was, dan het ver- vullen van een eereplicht. In dezen tijd zijn wij gewend het'kind bij den naam te noemen. Het i ten lien van ons Verzorgingsfonds is niet anders dan het doen van onz-en plicht ten opzichte van onze strijders in he' Oosten. Ons Verzorgingsfonds zorgt voor het samenstelien en verzer.dcn van paketten met boeken, tijd- schriften, kranten, sigaren, sigaretten, tabak en versnaperingen naar onze vrijwilligers aan het Oostfront. Landgenoo\ steun dit fonds door bet overschrijven van uw bijdrags op girorekening 4 3 210 0 tji. Verzorgingsfonds Vrijwilligerslegioen Nederland, Koninginne- gracht 22 te 's-Gravenhage.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1942 | | pagina 1