ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN No. 10.354 VRIJDAG 10 APRIL 1942 82* Jaargang Buitenland Binneniand BUITSCH WEERMACHTSBERICHT. ITALIAANSCH WEERMACHTSBERICHT VAN MOOK OONFEREERT MET MACARTHUR. TERNEUZEN, 10 APRIL 1942. Mededeelingen betreffende het Arbeidsdienstplichtbesluit. r NEUZENSCHE COURANT JBBSOHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRUDAGAVOND. Prijsverhooging advertentien toegestaan door het Departement van Handel, Nrjverheid en Seheepvaart onder No. 16236 N.P. d.d. 24 Maart 1942. ABONNEMENTSPRMSBinnen Temeuzen 1,42 per 3 maanden; 'ouiten Terneuzen 1 73 per 3 maanden. Bij vooruitbetaling /6,60 per jaar. Uitgeefster: N.V. Firma P. J. VAN DE SANDE Telefoon 2073 Giro 38150 Directeur: I. van de Sande. ADVERTENTIiiNPer mm 10 cent, minimum per advertentie 1,50. Rubriek Kleine advertentien15 regels 60 cent; iedere regel meer 12 cent; max, 8 regels. Dienstaanbie- dingen en dienstaanvragen 15 regels 52 cent, iedere regel meer 10 cent. Met ver- melding Brieven of Adres Bureau van dit blad 10 cent meer. Handelsadvertenti&n bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. In- zending van advertentien uiterlijk 10 uur v.m. op den dag van verschijning. Hoofdredacteur: N. J. Harte, Temeuzen. SOVJET-AANVAL OP EEN EILAND IN DE FINSCHE GOLF M1SLUKT. Het apperbejoel van de Duitscbe weermacht maakte gisteren bekend: In den centralen en Noondeijjken sector van liet Oosfcelijke front werdian enkele vrij krach- tige aanvallen van den vrjand afgeslagen. In de Finsdhe Golf stortten aanvallen van de boiajewisten op bet door Duitsche en Ftmsche troepen bezette eiland Tytaersaari ineen. De vrjand veriootr hier 270 doodien. Aan de kust van dien Kaukasus bebben Duitsehe gefvechtsvliegtujgen overdag en des raaoSlts havenwerken en een olieraffinaderij met succes aangevaMen. In de periode van 31 Maart tot 8 April wer den aan bet Oostelrjke front 133 vijandelijke panteerwagens kapotgescboten. In Noord-Afrika mislukte een aanval van vrij sterke Brifhsche verkenmngBtroepen op de Ekiitsdh-ItaJiaanscbe stelldmgen in de Cyre- naAoa. De luchtmacht heeft haar zware aanvallen op het eiland Malta met zeer groote uitwer- king voortgezet. Vliegvelden en mihtaire in- stalttaties, rayitailleeringsinstallatiesalsmede vijandelijke sdhepen werden door talrrjke bom- t.reffers opnieuw zwaar besehaxligd. Bij gewapende verkenning boven het Kanaal hebbem Duitscbe jagers een Britsdh patrouille- vaartuig door tommen besdhadigd. Aan de ESngetedhe ZuMtenst wend een mdiostation met goede udtwenking gebombardeerd. Britsdh® botmmenwerpers bebben in den af- geboopen nacht enkele stedeni in hiet Noord- Duitsche kustgeMed aangevallen. Vier vjjan- delijke bommenwerpers werden neerge&cho- ten. Enkele Briteche vliegtuigen bebben sto- ringsvluehten ondiernaroen naar Oost- en Zuid- Dwitschlainjd. WEEK EEN LUOHTAANVAL OP ALEXANDRES:. (Het Itabaanscbe weermachtsbericht van gieteren hiiddie ails voigt: Vrjandtlijke tegenaanvaUen op stellingen, die kortgeleden door ans bezet zrjn aan het front in Cyrenaaea, zijn aflgeslager,. Tijdens een. yijandelijken aanval op bet gao^izoen van Djalo is een ESngeisch vliegtuig neergescho- ten. Alexamdrle is opnieuw gebombardeerd door formtaties van onze lucbtmacM en van de Duitscbe met resultafcen van gecontroieer- de doeitreffendfaeid- Duitscbe iuchtstrijd- krftchten bebben energieke aanvallen uitge- voerd! op talrrjke doelen op het eiland Malta, in het bijaonder op de vliegvelden van Luka en Venezia, benevens op de vlootbasis La VaJetta. Een ooriogsscihip werd getroffen, een, schip van kleine tonnage weed onder mi- trailleurvuur genomen en vkxxg in brand. DE HTKUO IN LIB YE. S.P.T. meldt uit Louden: Over' de Wloemsdag uit Kairo gemelde ver- sterkte acfcrviteSit der Duitscbe en Italiaansche gfcrijdkraichten in Libye zijn hier nog geen readere berocihten binnangekoanen. In bevoeg- ds ikriingien wctrdlt tegenover de pens verklaard, dat het nog nliet duidelijk is, of de gemelde beweginigen der vijandelijke st rijdikracbten de voorbereidlng vo«rmien voor een groot offen- stef. DE DO DvBOOTACTIE VOOR DE AMERIKAANSCHE REST. (Het D.NiB. meklt Uit Berltjn Onder de vgandeltfke koopvaardijsdhepen, waarvanhet Duitscbe weermadhthericbt van Woensdiag mededeelde, dat zij voor de Ameri- kaansehe kust tot zdnken, waren gebradht, be- voanci zLch naar het opperbevel der weermacht mededeelt, oak een duikbootval. E5«n der Duiteche dutlcbooten bad 'n stoam- schip van 3000 ton aangevaUen, Het kwam tot een verbdtterd gevedbt, dat gedeeltektjk boven water met antiiBerie, ten deele onder water met dieptebarrvmen en torpedo's werd geleverd. De met verscMilendte wapens sterk uhjgeruste duikbootval was echter tegen de Duitsche duikboot machteioos en werd door een handdg uitgevoerden tcrpedo-aanval tot abiken gebracht. Older de tot zdnken gebrachte sdhepen be- vond -mcb vender een modtem koel schip van 11.000 ton, dat vol geladen was met vleesch ear boter uit Australie en pocgde een der ver- aamelplaatsen van,' konvooien aan de Ameri- kaansche kust te bereiken, teneinde zich al- daar bjj een konivooi naar Engeland aan te shiiiten. Het schip *sverd na een jacht van veertien uur door een dSuikboot tot zinken ge- brarht, aan welke het ondanks de groote snelhedd' en de koenswjjizigingen van het vijandelijke schip gelukt was een gunstige aaiwalsposdtle te kiezen. BRITSCH-AMER1KAANSCHE SOHEEPS- VERLIEZEN VOOR DE AMERIKAANSCHE EN AFRIKAANSCHE KUST. Het opperbevel van de Duitsche weermacht miaakt in een extra be rich! bekend: In voortgezette aanvallen op de Ameri- kaansche en Britsehe ravltailleertngsscheep- vaart bebben Diritscihe duitobooten nieuwe groote suocestsen behaald. Zij brachten 16 vijandelijke koopvaandijschepen met een geza- mjemlijken inhoud van 104.000 trt. tot zdnken, waarvan 13 voor de Amerikaansche en de overige voar de Afrikaansche kust. ZEER ZWARE STKUD OP BATAAN. Het A.N.P. meldt Uit Stockholm: In het legerbericht van het Amerikaansche minis e- rie van oorlog van Woensdagavond wordt over den toestand aan het front op de Philippijnen medegedeeld, dat versche Japansche troepen hun aanval op het schiereiland Bataan met groote kracht voortzetten. Op het oogenblik is een zware aanval op de nieuwe sielUngen der Amerikaansche troepen aan den gang. Duikbommenwerpers en gevechtsvliegtuigen bestoken de Amerikaansche frontlinies met bommen en mitrailleurvuur, terwijl zrware bommenwerpers hun aanvallen op achter- waartsche gebieden in de nabijheid van de Zuidpunt van Bataan voortzetten. De huidige Japansche aanval is de langste en met de grootste krach{ uitgevoerde aanval, welken de Japanners sedert het begin van de opera- ties tegen het schiereiland Bataan hebben ondernomen. Golven stormtroepen hebben bij- na zonder onderbreking aangevallen. De ver- liezen der Amerikaansche troepen zijn zwaar. Nader wordt gemeld: Het Amerikaansche departement van oorlog heeft, naar Reuter in een extra-bericht uit Washington meedeelt, bekend gemaakt, dat de verdediging op Bataan waarschrjnlijk is overweldigd". BRITSCHE VXJEGTUIGEN BOVEN NOORD-WEST-DOTTSCHLAND. Het D'NB meldt uit Berlijn,: Britsehe vliegtuigen hebben in de nacht van 8 op 9 April boven bet Noord-Westelijke ge- bied van Duit^chland bommen geworpen. In woonwijken werd schade aan gebouwen aan- gericht. De burgerbevolking leed verliezen aan dooden en gewonden. Volgen-s ontvangen berichten werden drie der aanval lende bommenwerpers neergescho- ten. BRAND IN HET OLDEBEDRIJF VAN TJEPOE GEBLUSOHT. Volgens berichten van de Tokio Nitsji Nitsji uit Java hebben Japansche genie-troepen de olieleidingen naar Tjepoe weer hersteld. Ook zijn ze er in geslaagd den brand, die tijdens de vijandelrjkhieden op de petroleumvelden aldaar is ontstaan, defindtief te blusschen. De oMeraffinaderijen van Canes konden inmid- deis het bedrrjf hervatten. Men verwacht, dat de petroleuminstallaties te Soerabaja in Juli weer in bedrrjf kunnen worden gesteld. DE RIJKSCXJMMISSARIS TE DU^ELDORP Het D.N.B. meldt uit Dusseldorp: De Rijkscommissaris voor het bezette Ne- derilanxiscbe gebiedi, Rijksmindster Seyss- Inquar\ heeft een bezoek gebracht aan de voorjaarstentoonstelling van Dusseldorpsche kunstenaars in de .stedelijke kunstzaal. De Rijkscommissaris, tdie door den Dusseldorp- sdhen kunstschdlder Fritz Ktxhler werd rond- geledd, sprak zich zeer waardoarend over de tentoongestelde werken uit. De artistieke prestaties van de gouw Dusseldorp maakten op den Rijkscommissaris een cBepeoi rndruk. MARSHALL EN HOPKINS IN LONDEN. Het D.N.B. vemeemt uit Stockholm: De chef van den genexalen staf van het Ahierfflcaamsdhe leger, generaal Marshall en de bijzondere gevolmadhtigdie van president Roo sevelt voor de uitvoering der leveranties krachtens het leen- en pachtprogram, Harry Hopkins, zrjn te Londen aangekomen. Hopkins en generaal Marshall hebben een bezoek gebracht aan Churchill. Harry Hop kins is, naar de Britsehe bericlrtendiens t meldt, belast met bijzoindere opd rach ten van Roosevelt. Hij za.1 bovendien onderhandelin- gen voecen met LytteRon. Generaal Marshall verklaarde, dat hfl naar Engeland was ge- komen om met de leden van den Britschen generaden staf te onderhandeien. WEEKOVERZIOHT. Te Utrecht werd eenige dagen geleden een bjjeenkomst gehouden van directeuren van Gewestelijke Arbeidsbureaux. Zij werden tij dens deze bijeenkomst toegesproken door den heer W. O. A. Koster, hoofd van de afdeeling sociale zaken der N3.B., die in zijne rede nieuwe richtlijnen aangaf langs welke de arbeddsbemiddelaar zou moeten gaan ter be- reiking van zijn doel alsmede ter volledige verantwoording van de taak, welke hem op de schouders is gelegd. Op buitengewoon scherpe wijze kwam in zijn toespraak tot uiting welke de belangrijke verschdlpunten zijn tusschen de arbeidsbemid- deling naar democratiscfaen trant en die, welke gegrondvest is op de theoridn dden- aangaande, geformuleerd op nationaal-socia- listische wijze. Voorheen was het zoo, dat zij die zich bezig hielden met werkzaamheden, welke bedoeiden het lot der arbeiders te verbeteren en him maatschappeltjken stand op te heffen met den naara ^socialisten" werden aangeduad. Zij verkregen dien naarn niet, omdat zij zich op sociaai berrein bewogen, doch omdat zij zich met arbeiders, waarmede dan uitsluitend „loonarbeiders" werden gemeend, bezig hid den. Warit zoo was het in die dagen. Socia- lisme had alleen iets uit te staan met loon- arbeiders. Dat aile andere arbeiders: boeren, middenstanders, kleine zelfstandigen enz. daarmede over het hoofd werden gezien, was een van die kenmerkende dwaasheden waar van de democratic doo'rloopend zwanger ging. Dit soort ,,spcialisme" was echter een uit- vloeisiel van het marxisme, dat ,als zijn be- staansvoorwaarde de splitsing der bevolking ir 9 crrOP-„n n0od.i(T bad: arbeiders en kapita- listen. Wat tusschen deze beiden in stond werd doodeenvoudig niet medegerekend. Het logische gevolg hiervan was, dat een Zeer beiangrrjk gedeelte der bevolking bij tal van maatregelen er nooit anders dan stlefmoeder- lijk bedeeld afkwani. Ook van liberale zljde had men nooit aan- dacht geschonken aan hun lot en toen de demoemtie op het einde lieb, aan de n^oien dezer werkers in de vrjje beroepen. Hlerop werd b'j herhaling door de vertegenwoordi- gers der N.S.B. in het parlement de aan- dacht gevestigd en voorstellen tot verbete- ring gedaan. De toenmalige minister van Sociale Zaken, Mr. Romme, achtte uitwerking dezer voorstellen „teehnisch" te moeilijk. De heer Koster toonde het onhoudbare dezer stelling aan en betoogde, dat naar nationaal- sociialistische inzichten aile werkers 66n zijn en dan ook een gelijke zorg zullen ontvan gen. De vraag geldt dan slechts: Is hij Wer ner? Ja? Dan verdient h:j geborgen te zijn in eigen volk. Directeuren van Arbeidsbureaux werken niet uitsluitend voor arbeiders in loondienst. Hun taak ligt veel hooger. Zij zullen niet slechts hebben te zoeken naar het leggen van contact tusschen werkgever en werknemer, zooals dat vroeger heette, maar naar het verdere levenslot van hen, die hunne bemid- deling vragen en dat ten deele aan hunne goede zorgen wordt toevertrouwd. Hierbij vragen in het bijzonder de aandacht: vak- opleiding, scholing, herscholing en arbeids- verplaatsing. Het brengen van werk naar die plaatsen waar arbeidskracht over is behoort tot him werk. Meldt zich iemand voor loop- jongen en is de bemiddelaar van meening, dat deze meer aanleg vtx>r ander, belangrij- ker werk heeft, dan moet den betreffenden jongeman den weg worden gewezen. Een jonge boer, zoekend naar werk, m«et opmerk- zaam gemaakt worden op de enorme moge- lrjkheden, welke het Oosten van Europa biedt. Aile aan bloedarmoede en vliegende tering lijdende winkelbedrijf jes zullen zoovebl moge- lijk moeten verdwijnen, door den eigenaars ervan nieuwe, begaanbare wegen te wtjzen naar grooter welstand en meer levehsgeluk. Zij moeten tot nuttige arbeidskrachten wor den omgewerkt, waarvan dan de voordeelen de geheele volksgemeensehap ten goede komen. Jonge vrouwen welke zich om arbeids- bemiddeling wenden moeten niet zonder meer naar de fabriek worden verwezeh. Deze kan men b.v. aBereerst "wrjzen op de hooge roe- ping der vrouw, welke ver uitgaat boven iederen vorm van arbedd buiten het gezin, daarna zal er gezien moeten worden of zij ndet kunnen worden geholpen aan werk, dat meer in overeenstemming iB met de vrouwe- lijke natuur, zooals b.v. huishoudster, huis- naaister e.cL Hieruit alleen reeds spreekt zonneklaar het enorme versohil tusschen de oude mar- xistische opvattingqn en die van de nieuwe orde. Toen was sociialisme alleen en uitsluitend datgene wat zich bezig bield met het loon van den loonarbeider. De sociale welstand en voldoening groeide vanzelf wel tegen bet loon aan, was de gangbare meening. Thans socialisme dat zicb uitbreidt over het-geheele terrein waarop sociale verzorging, sociale opbeffing enz. dit vereischen. Loon alleen brenigt geen socialisme. Loon moet zooveel mogelijk v/orden verdiend in werk dat wordt verricht volgens aanleg, op zoo'n wijze, dat het voldoening schenkt en het leven waren inhoud geeft. Ala dan het loon toereikend is om den arbeider zonder huise- lijke zorgen in het hoofd zijn taak te doen verrichten, zal hij zich inderdaad gelukkig voelen. De ddrecteur-generaal van den landbouw, de heer G. J. Ruiter, heeft in een radio-toe- spraak de aandacht van alien die bij den landbouw zijn betrokken gevraagd voor een aan tal zeer moeilijke opgaven, waarvoor wij tengevolge van den uiterst strengen winter 1941'42 werden geplaatst. Wij willen aannemen, dat zijn woorden alom in den lande werden gehoord en verstaan en" zullen ze daarom hier ndet herhalen. Slechts Willen wij flier nog even met nadruk wtjzen op de beteekenis van het slot zrjner wooixien, eene beteekenis welke bijzonder aan waarde voor de Nederlandsehe boeren wint, doordat de heer Ruiter zelf boer uit de voile praktijk is. In deze woorden, welke direct volgen op een aantal maatregelen welke hij aankondig- de, en die als in hooge mate reddend voor de naaste toekomst voor one volk moeten worden geacht, zooals: het zaaien van blauw- maanzaad in de plaats van het uitgewinterde koolzaad, het scheunen van nog meer grond voor dit gewas, het beperken van de hoeveel- heid jongvee tot het strikt noodzakelijke aantal en het toepassen van het nieuwe weldesysbeem, ,het gebruik maken van de be- staande grasdroogdnstallaties, sprak bij den wensch uit, dat zijne rede de boeren zou ver- sterken in hunnen wil tot het hooghouden van den boerfeneer. Deze te stellen in den ddenst van het geheele volk achtte hij de pHcht van iederen rechtgeaarden Nederland- schen boer. Wij zijn er zeker van, dat hij zijn vertrou- wen schonk aan het beste deel van het Ne derlandsehe volk en dat dit vertrouwen vol- ledigen weerklank zal vinden. STRENGE STRAFFEN VOOR GEWELDDADIG OPTREDEN TEGEN Durrscf-iERs. In de afgeloopen weken hebben in bet gene- raaDgouvernement enkele processen plaats- gevonden tegen burgers van den vroegeren Poolschen staat, die v<5br, tijdens en ook nog na <Jen Poolschen veldtocht in 1939 volksduit- schers mishandeld en tevens verscniilende ge- dood hadden. In deze processen werden strenge straffen opgelegd. Verschiillende aan- geklaagden wiarden ter dood veroordeeld, an- deren hoorden langjarige gevangenisstraffen tegen zich eischem Uit deze processen blijkt, dat men van Duitsche zijde streng en onverbiddeltjk op- treedt tegen aile euveldaden, wddr ook, tegen rijksdvrtsrhers en vol-ksdudtscfners bedreven. De tijd Is voorbij, dat men op het Europee- sehe vasteland rechtelioos en willekeurig met bet leven en goed1 van Duiitschers omspringen kon. De nationaal-socialistische revolutie heeft den Duitschers nieuwe macht verleend, een madht zooals Europa die nog niet gekend heeft. De nieuwe Duitsche staat heeft aile Duitschers, om het even waar ze zich bevin- detn, onder zijn bescherming genomen. Een misdaad tegen een lid van de groot-Duitsehe gemeenschap is een misdaad ook tegen deze gemeenschap zelf. Aan dezen stelregel wordt' sedert Hitler's machtovememing streng en onverbiddelijk de hand gehouden. Deze opvatting brengt ook voor de bezette gebeddlen consequenties mee, waar de bevol king dezer gebieden ernstilg rekening mee moet houden. Verschillende personen in de bezette gebieden, Noren, Belgen, Franschen en ook Nederlanders, hebben moeten onder- vinden, dat gewelddadig optreden tegen Duit schers, om het even of het nu leden van de weermacht of burgers zijn, zwaar moet uit- gefboet worden. Mien beschikt van Duitsche zijde over een machtig apparaat en aile middelen om deze misdadige elementen op te sporen en te straf fen. Enkele recente gevallen in het bezette Fransche gebied hebben bewezen, dat men voor de ergste straffen niet terugschrikt. Deze voorbeelden en de jongste processen in het generaal-gouvemement mogen een ernstige waarschuwing zijn. Het hoofdkwartier van het Amerikaansche leger heeft, volgens den Britschen berichten- dienst, meegedeeld, dat de voormalige luite- nant-gouverneur-generaai van Nederlandsch- Indie, Van Mook, Zaterdag te Melbourne een onderhoud heeft gch&d met MacArthur. Tijdens dit onderhoud is gesproken over de rol, welke de Nederlanders verder zullen spe- len bij de toekomstige krijgsoperaties. GEEN BURGERS IN MILITAIRE SPOORWEGCOUPfi'S. Van officieele zijde wordt er op gewezen, dat spoorwegcoupd's met het opschrift: Nur fiir Deutsche Wehrmadht, niet mogen wor den gebruikt door Neddrla ndsche burgers. Onrechtmatig gebruik van deze coupe's zal warden gestraft. WTNTERHULP NEDERLAND EN NEDERLANDSCHE VOLKSDIENST. J.l. Dinsdag werd alhier in de zaal van den heer Hector Meeusen een bijeenkomst gehou den van genoodigden, waarin mededeelingen werden gedaan omtrent W.H.N, en NJV.D. De matig bezette bijeenkomst werd geopend door den plaatselijken ieider van W.H.N, te Ter neuzen, het buurtschapshoofd den heer Simpe- laar, die daarin het woord verleende aan den Prov. Voorlichtingsleider, den heer J. Enzhn. Deze richtte zich tot de aanwezige „kame- raden". Hij verklaarde dat woord niet te ge- bruiken in politieken zin, doch uit echte kame- raadschap. omdat het werk ten bate van Winterhulp Nederland en den Nederlandschen Volksdiens:, ten bate van de volksgemeen sehap uit echte kameraad^phap moet worden aangevat en uitgevoerd. Hij betreurt het, dat zoo velen nog afwijzend staan tegenover deze twee diensten, welke zijn ingesteld om te voor- komen een verdere inzinking van het Neder landsehe Volk, en om die volkskracht integen- deel te versterken. Bij vemieuwing besprak hij de verscbiliende geruchten, die hebben geloopen, om het werk van Winterhulp Nederland af te breken, waar- bij van lieverlede bleek, dat het slechts ge ruchten waren, bedoeld om het werk af te breken. De leiders hebben zicb daardoor ech ter niet laten ontmoedigen en zetten met aile kracht den opgenomen arbeid voort. Spreker kwam ook op tegen de bewering dat men de werking der kerkelijke instellingen wilde op zijde zetten. Integendeel: Winterhulp Neder land wil gaame met de kerkelijke instellingen samenwerken. Men heeft echter van kerke lijke zijde de toegestoken hand nog niet willen aanvaarden. Hij betreurt het, dat men in tegendeel van die zijde W.EN. tegenwerkt. Als voorbeeld haalde hij aan een feit, dat bij iemand in onze provincie waar een jong- geborene was verschenen, door W.H.N.omdat men het noodtg achtte dat in dat gezin steun verleend werd, een bedrag was tbuis bezorgd. Toen is men van kerkelijke zijde gekomen en •heefl den vader overgehaald, om het ontvan gen bedrag terug te brengen, want hij zou dan wel van andere zijde gesteund worden. Het bedrag is teruggebracht, doch toen een tijd later bij den vader werd getaformeerd, of hij nu later van andere zijde een uitkeering had ontvangen. moest hij daarop ontkennend ant- woorden. Z6<5 wordt van kerkelijke zijde ge- handeld. De kerkelijke ins'ellingen hebben aitijd een groot terrein braak laten liggen. Het is ook van belang, dat er in de plaatc van de 8500 instellingen in ons land die zich met charitatief werk bezig hielden, slechts d&i instelling is, Daarvan zal dan meer kracht uitgaan, hetgeen aan degenen die ondersteu- ning noodig hebben, zal fen goede komen. W.H.N, werkt ten bate van het Nederland sehe Volk. Het ..volk" dat is niet een zeker deel of groepen van ons volk, doch dat betee- kenhet Volk in al zijn lagen. Daarom be hoort ook ieder, in wiens vermogen zulks ligt, mede te werken voor instandhouding cf gezond maken van dat geheele volk. Tot hier'oe ver leend de Staat ondersteuning aan werkloozen. Da-t is niet juist. Het Volk zelf, moet voor zijn beboeftige mede-volksgenooten zorgen. De Steiat moet slechts zijn de dienaar van het Volk. Door eigen kracht moet dit omhoog worden gebracht. Spreker zette vervolgens de tegenwoordige werkwijze van WULN. uiteen, vanaf de leiding door een directeur-generaal en de provinciate directeuren tot de plaatselijke leiders, met huurtschapshocfden, wrjkhoofden en bloklei- ders. Door deze verd-eelirg van den arbeid zal het mogelijk zrjn, dat men ten elotte vol- 'ed'sr ot> de booo- e komt van de omstandig- heden der ingezetenen en het mogelijk zal zijn de hulp te brengen daar waar ze noodig is. Daarvoor zijn echter veel medewerkers noodig 1. Aanstaand personeel in opervbaren crienut of bij het bijzonder ondenvijs. Mannelrjke per sonen, die na 1 Januari 1943 in aanmerkin^ wensdben te komen voor een aanstellrng in openbaren dienst of bij het bijzonder onder- wrjs en den leeftijd van 18 jaar hebben be reiki en niet geboren zijn v66r 1 Januari 1920, moe ten hun arbeidsdienstplicht hebben vervuki. 2. ,Yanstaande studenten. Mannelijike per sonen. die in eenig studiejaa.r als student wen- schen te worden ingeschreven of eenig examen wenschen af te leggen brj een Universiteit of Hoogeschool, moeten, indien zij den leeftjjd van 18 jaar hebben bereikt v66r 1 November voorafgaande aan dat studiejaar bun arbeids dienstplicht hebben vervuid. Een en ander is niet van toepassing op hen, geboren v66r 1 Januari 1920 of hen, die reeds v66r 1 Januari 1942 als student waren ingeschreven. Op 1 Juni a.s. beginnen de kampen en be- staat er voor beide bovengenoemde catego- rieen gelegenheid zich tot 25 April ajs. in per- soon of schriftelijk aan te melden bij edn der aanmeldingsbureaux te: .Amsterdam. Apel- doom, 's-Gravenhage, Groningen, 's-Hertogen- bosch en Utrecht. Verzoeken om vrrjstelling of uitstel van personen behoorende-tot een der bovenstaan- de dienen zoo spoedig mogelijk schriftelijk te worden ingediend bij den Commandant van den Nederlandschen Arbeidsdienst, Gevers Deynoot 59, Scheveningen. Indiening dezer verzoeken ontibeft niet van eenige verplichting. Vrtiwilligers kunnen zich als voorheen aanmelden. Voor nadere bijzwnderheden omtrent d,e aari- melding verwnjzen wij naar de ahnonce in dit blad. en het werk moet met toewijding worden ver richt. Men moet gevoelen, dat men voor zfjin medemenschen iets moet opofferen. Ook bet collecteeren moet met doorzacht gescbieden. Dat moet mddr zijn, daij. bet loopen met een bus. Het zal ook wel eens noodig zijn, om hen die afzijdig staan, te over- tudgen van hun ongelijk en hen te wijaen op hun plicht tegenover de gemeenschap. Vervolgens zette spreker uiteen, dat, al is met 1 April het werk van Winterhulp Neder land wel is waar opgeschort, doch dat men daarom nog niet stil zit. Winterhulp verleent hulp in den winter, omdat dan door het jaan- getijde in bepaalde gezinnen de nood grooter kan worden of nood ontstaat. Er zijn echler ook gezinnen en omstandigbeden, waarvoor het geheele jaar door helpend en steimend kan worden opgetreden. DdArvoor is ingesteld de Nederlandsehe Volksdienst. Deze dienst stelt zich ten doel, verhooging der volkskracht van het gezonde deel van het volk, hetgeen vroe ger verwaarloosd werd. Vroeger werd van wege den Staat wel steun verleend voor krankzinnigenverpleging en zwakzinnigen. De kosten daarvan bedroegen een paar duizend gulden per jaar, een bedrag waarvan een normaal gezin kan leven. Voor de gezonden werd echter ndets gedaan. DdArin wil de N.VJD. voorzien. HCt is in Zeeland reeds hegonnen met schooltandverzorging. Dan wil men ook zor gen voor uitzending van de moeders en kin- deren. Men wil zorgen voor hulp in de buis- houding van gezinnen waar de moeders door omstandigbeden belet zijn dat zelf te doen. Ook het inrichten van kinderbewaarplaa sen waar de kinderen onder goed toezicht kunnen spelen of worden bezig gehouden staat op het program. Zoo is er een rijk programma. Het spreekt van zelf, dat niet alles tegeljjk kail wordej} aangepakt. De instelling staat nog in ae kinderschoenen, zij moet groeien en zich ontwikkelen. Staat voor Winterhulp Nederland op den voorgrond, dat men de noodige gciden wil vinden uit de opbrengst van collecteft en vrij- willige bijdragen, omdat die hulp van het Volk zelf moet uitgaan a' zou het heel gemakke- lijk zrjn om de noodige gelden uit de belastinge penningen te nemen zoo wil meB de kosten van den Nederlandschen Volksdienst bes'rg- deii uit contributies der !eden. Hij noodigde daarom de aanwezigen <5an ook uit, deze in stelling daadwerkelijk te steunen, dooi' toe te treden als lid. Men moet dan per maand een offer brengen, doch doet dit dan voor het steuhen van een werk van groo'e sociale be teekenis, namelijk voor de gezondmaking en verheffing van bet Nederlandsehe Volk'. Door den heer Mr. W. K. H, Dieleman, prov. directeur van WEN. en N.V.D., werd nog een slotwoord gesproken- Hij meende, dat het na de enthousiaste rede van den heerr Enzlin niet noodig was, over deze bnderwer- pen nog veel uit te wijden, doch drong ook aan op steun, voorai cok op het verieenen van persoonlijken steun, door daadwerkelijke medewerking, door het aanwerven van mede werkers, 'e stevnen. flpeciaal wees htj er op, dat hier in Zeeuwsch- Vlaanderen bezuiden de Schelde een gezond en levendig volk leeft. Alles moet er dp -.**or- den gericht, dat men de volkskracht op peil kan, houden niet alleen, doch dat men dien nog moet trachten op te hefffen. Hij noemde dat voorai cok van beteek-enls voor een ge- meente als Terneuren. Dit is me' zijn haven voor vervoer ten opzdcbte van Europa gimstig geiegen. De haven ondervindt thans sinds den vorigen oorlog den ongunst der tifden. Dit zal echter ook weer eenmaal veranderen. Dan gaat het een (groote toekomst tegemoet. Men moet zorgen, dat^de daar wonende bevolking gezond en krachtig blijft, om de nieuwe op- bloei, die ongetwijfeld komen zal, te kunnen opvangen en bewerken. e i*oet eendra^htig samenwerken, gevoe len dat men ook offers moet brengen voor het bereiken van h^t schoone doel: de verheffing van de volkskracht van dk .schoone deel van Zeeland, met zijn gemoedelgke, levendigo be volking. Men zal dan echter over meer medewerkers moe'en hes°hikken. Spreker koestert de ver- wachting, dat, ook dit werk, zooals alles, zal

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1942 | | pagina 1