ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN No. 10.351 WOENSDAG 1 APRIL 1942 82s Jaargang Buitenland Binnenland DUITSCH WEERM ACHTSBERICHT Nederlands kans. ITALIAANSCH WEERMACHTSBERICHT felle itauaansohe locihtaanval op tobroek. Bekendmaking. NEUZENSCHE COURANT ^llron TWA ABONNEMENTSHRIJS: Bixrnen Temeuzen f 1,42 per 3 maanden - Buiten Temeuzen fr per poet /1.73 per S maanden - Bfl vooruitbetaUng fr. per poet >6,60 per jaar - Voor BelgiS en Amerika /2,20, overige landen /2,65 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor Let buitenlsnd alleen bfl vooruitbetaUng. Dltgeefster: N.V. Ftnua P. J. VAN DE SAN £>E GIRO 381S0 TELEFOQN No. 2073 Directeur: L van de Sande. ADVERTENTIENVan 1 tot 4 regelfl 0,88 Voor elken regel meer 0,22. KT.TTTVff. ADVERTENTIENper 5 regels 52 cent bij vooruitbetaUng Grootere letters en clicht's worden naar plaatsruimte berekend. Kandelsadvertentien bij regelabunnement tegen verminderd tarief, Uetwelk op ^xaag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien Uefst 6en dag voor de Mtgav DIT BEAD VERSCHMNT IEDEREN MAANBAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGA. ONI) Hoofdredacteur: N. J. Harte, Temeuzen. SOWJEX-AANVAULEN BXOEDIG AFGEWEEJRD. Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakte gisteren bekend: In bet Donets-gebied mislukten nieuwe aan vallen van den vijand. Bij een zuiveringsaetie in den sector ten Oosten van Gharkow werd een 'groote hoeveelheid oorlogsmateriaal buit- gieanaaktl In den middensector van het front vie! de vijand op verscheidene plaatsen met sterke strijdkrachten aan. De aanvallen mis lukten na verwoede gevechton onder zeer zware btoedige verKezen voor den vijand. Daarbdj werden 24 pantserwagens vemie- tigd. In verscheidene seotoren van het Ooste lijke front leverden eigen aanvalsacties nieuwe sucoessen op. De luchtmacht bomhardeerde een vUegtuig- fabriek in Sebastopol en havenwerken aan de straat van Kertsj met goede uitwerking. Bij luchtaanvallen op vliegvelden en spoorweg- verbindingen der bolsjewisten leed de vijand gevoelige verliezem aan vliegtuigen en rollend materieel. Gevechtsvliegtuigen bombardeerden de haven van Moermansk. In het tijdvak van 23 tot 3d Maart werden aan het Oostelijke front 183 vjjandelijke pant serwagens stukgescboten. Het in het weermachtsbericbt van 29 en 30 Maart genoemde vijandeitjke konvooi in het zeegebied van Moermansk werd opnieuw door Duitsche duiktoooten aangevaUe-n. Zij brachten aan den ingang van de baai van Kola twee zw&ar beladen transportschepen van 11.000 brt. in totaal tot zinken. Een derde trans- portschip we»d getorpedeerd. In verband met ■den zwaren zeegang kan worden aangenomen, dat ook dit ten onder is gegaan. Door lucht- aanvaUen werd nog een vrij groot koopvaardjj- schip baschadigd. In Noord-Afrika is tengevolge van zware zandstormen slechts geringe gevechisactivi- teit. In de Marmarica werden een vliegveld en de havenwerken van Tobroek met suooes gebombardeerd. Een Britsch vrachtsdup kreeg bomtreffers. Aan de Engelsche oostkust -besehadigden ge- vechtsvlieg-tuigen een Britsch koopvaardijschip van gemiddelde grootte. Aan de Kanaalkust s<iKX>t marine-artillerie vier Britsohe jacht- vliegtuigen neer. Storingsvluchten van enkele Britsche ge- vedhtsvUiegtujgen voerden tot in het Oostelijke Rsjksgebied. Bij nacbtelrjke pogingen van Badtsehe bommenwerpers, het bezette Noor- sc2ie gebied binnen te vliegen, werden drie vijandeitjke vheg+uigen neergeschoten. Kapitein Ihlefeldt behaalde met zeven neer- geschoten vliegttogen zjjn 82ste overwinning in de lucht. De duikboot ander bevel van den iuitenant ter-zee le klasse Endrass, drager van het eikeniloof beboorende bij. het Ridderknns van het Uzeren Kruis, is van een actie niet terug- gekeerd. Een vooraansteande duikbootoom- mandant iss met zgn dappere bemanning in den strijd tegen den vijand gevaUen. Van een algemeene wijziging van de pro- ducties der to de Europeesche oeconomiache gemeenschap te vereenigen volkeren maakt, achrijft de N, R. Crt., prof. Hunke het uit- gangspunt voor de organisatie van deae samenwerking. -De mogetijkhedid daartoe kan men van den pessimLstischen of den optimistischen kant be- kijken; men kan haar iruchter of met fan tame bezien. Miaar er zal een oplossing gevonden rooeten worden, waardoor zoowel de grand- slag voor zelfvoorzientog versterkt wordt ais een bijdrage geleverd wordt tot de vereffe mug van tekorten en overschotten in de ge- meenscliappelijke ruimten. Een 'medewerker van De Waag heeft aan dezen kant van het vraagstuk bijzoaidere aan- dacht gewijd. A i s bijzonder dicht bevoLkt kleto land, aldus deze sohrijver, had Nederland in het verleden, ondanks zijn overzeesah gebied, met het pro- bleem der levensruimte te kampen. Het was ons probleem den afcet van de prodncten eener. -» meer dan voordien op. scheppende voortbrengtog zich eoncentreerende Neder- landsche bevolktog te verzekeren: ^Wjj stonden dus voor de noodzaak, to over- leg met derden, to levensruimte te kiezen, waar men toenemende Nederlandsche goederenleve- ringen en ddenstpreetaties op prijs stelde. Dat men daartoe de eesis gemaakte keuze voor de Engelsch -overaeesche levensruimte handhEiaf- de, was een dwaling, welke haar straf met zich bradht. (Met de diensten van scheepvaart en van distrfbutie van kolontaie producten ed. war en we directe coneurrenten van Engeland en met onze eigen agrarisohe producten waren we directe coneurrenten van zijn Dominions. Bij een vorjge gelegenheid kon in daze kolom- men worden geweaen op het enorme oeoono- mische belang, dat voor Engeland gelegen was bij een irinige samenwerking met zijn Domi nions; to het aldaar geschets e belangen- complax konden onze wensichen met veel meer zijn dan verzoekesn om gratie, waardoor wtj oeccnomisch gebeel van Engeland afhanke- lijk werden. Een. oplosstng van ons levens- mimteprobleem werd er ecthter geenszins door bevorderd. Een poging deze te tzoeken- door aaneen sVuiting van een aantal' landen tot een Oslo- of Ouchy-blokfaaide en pogingen om de oplossing to Oostelijke ndhting te zoeken sdStten af op onze .eigen Engeland-hoorigheid. Toch had de oplossing bij Dui'schland ge- legen, dat onze .diensten" en agxariscbe pro ducten zeer zeker had ktrnnen gebruiken. en dat ook voor onze todJustrieproducten een weg had krunnen opeaien naar markten, welke als- nog voor ons gesloten waren. Een en ander zou tonige samenwerking hebben verelscht, doch zou vooral gezien de diensten, welke onze activa bij regehngen der Duitsche schuld- positie hadden kunnen bewijzen- geen groo- ter offer van onze oeoonomische onafhanke- lijkheid hebben gevergd dan de orientatie op Engeland met zich bradht. Had aldus to het verleden een orientatie op het Oosten ons bij de bestrijding onzer moeilijkheden kunnen helpen, zooveel te meer is dit thans het ge- val, nu wij weldra, met gelijk kostenpeil samenwerkend met Duitsche belangen, voor orze producten afzet kunnen vinden op bet geheele Europeesche continent. Deze in het verleden genegee-de mogehjk- heid ontwikkelt de schr. dan nader met het oog op de toekomst. Na den lezer een. voorstelling te hebber; ge- geven van de veideeltog van goederentekorten en oversobotten over een aantal groepen van Europeesche landen, leidt hi) dr.aruit voor ons land een taak af. In den geest van de uitspraak van Hunke taat voorop het opvoeren der productie, aaar waar zulks uit eigen bodem mogelijk is; gra- nen, aardappelen, oUezaden, vaste brandstof- fen, visch etc. en voorts concentr^tie op ver- vangingsproducten en het regelen van den af zet onzer overschotten to de Europeescne rulmte. Op grond van zijn becijferingen neemt de schr. aan, dat men onze agrarisohe pro ducten reeds zonder meer hard r.oodig zal heblienvoor industiieproducter. dlent het ter- rein verkend. Maar ook overigens ziet hij nog verschieten genoeg: ,,het t.z.t. toschakelen van-onze - - op vroe- gere ervaring gelbaseerde -diensten bij de voorziening van koffie, thee, cacao, oliezaden en -vruchten, rubber, tabak, aardolieprodiic- ten e.d.; het in-zetten van kapitaal en ervaring op de ontginning van den bovengrond to het oosten en zuidoosten van Europa; niet alleen wat be- treft de in Nederland en Indie opgedane er varing met het bewerken van den bodem, doch ook wat betreft indijken, ontwateren, be- vloeien e.a. technische middelen om het be- bouwbaar areaal te vergrooten; Polen, Servie, Kroatie, Griekenland en andere landen over- stroomden in de afgeloopen jaren de aan.be- stedingsmarkt met aanvragen op dit gebied; het inzetten van kapitaal en ervaring op de ontginning van den ondergrond; Merbij is niet alleen te denken aan. aardolie in Roemenie, GaUcie, den Kaukasus, in andere deelen van Rusland of, elders, doch ook aan ertswtoning op den Balkan, het Iberisch schiereiland, Rus land en andere .gebieden; met name uit den Balkan werd to de afigeloopen jaren herhaal- delijk gepoogd de belangstelling voor derge- lijke ontginningen bij het Nederlandsche kapi taal te wekken; het toschakelen van onze technische erva ring door kapitaal gerugsteund bij de verkc ,rsontwikkeling van het eonfin-en.t; eenerzijds op het gebied) van kanalen. wegen, spoorwegen en havenwerken, waar to de afge- loopen jaren door welhaast alle hder be- schouwde landen pogingen werden onder- nomen om totemationale aannemingsbedrijven voor projecten te interesseerenanderzrjds op het gebied van den boUw van schepen, in de eerste plaats voor de binnenvaart, de kust- vaart en de vaart op de Oostzee, MiddeUand- sche Zee en Zwarte Zee en to een latere phase voor het herstel van de groote vaart." Overigens gaat het minder am de volledig- heid van de opsommtog dan om de richttog, welke erin gewezen wordt: Bij deze opsommtog wordt uiteraard niet voorbijgezien aan de taak welke - naast den pioductieslag ook to. Nederland zelf kan zijn gelegen bij landaanwinning (Zuiderzee), -btj den aanleg van kanalen en wegen to aan- eluiting aan het Europeesche verkeersnet, bij de ou"illage der havens te Rotterdam. Delfzijl e.d.; het is eehter noodzakelijk den bUk ge- rieht te houden op het wijdere verschiet dat ons wordt geboden, ook reeds to veroamd met de momenteele grondstoffenschaarschte in Nederland, waardoor de tozet onzerfinan- cieele en technische kracbten eventueel spoe- diger is te bewerks elUgen op buitenlandsche objecten; waardoor dan onze.zin tot construe- tief medewerken aan den dag treedK, en to- vesteertogen tot stand komen welke t.z.t. het gebeele volk ten goede komen. Het gemeenschappetyke Europeesche doel. werk en welvaart voor alien te bgvorderen, zal ongetwtjfeld de strekktog hebben den levens- standaard te verhoogen to die gebieden welke ten deze alsnog achterbleven, hetgeen gepaard zal gaan met een vermeerdertng der hooger opgesomde af zetkansen en werkobjecten. X>oor den tozet onzer krachten op deze doel- steUingen kunnen wjj zelf het noodige b(jdra- gen tot die verhooging van het algemean wel- vaartspeil. Hierbij behoeven van ons eigen welvaartspeil geen groote offers te worden gevraagd; bij die geschetste bestaansbajsis van het continent behoeft men in geenen deele een verarming van Nederland te vreezen; totegen- deelde Europeesche levensruimte moge ons de redding brengen van de verarming ■waarmede onze orientatie op de Engelsche levensruimte dreigde. Een vroolijk tafereel v;an bedrjjvigheid in alle richttog ontrolt zich to deze echets voor onze oogen, onwaarschtjniijk vroolijk temidT den van de drukkende zwarigheden van den tijd. Maar uit zulk een sterk geioof in de toe komst zullen we tenslotte de kracht moeten puttcn om dien weg to gaan, die door de Europeesche oeoonomische gemeensdhap tot ons zelf en ons eigen welzijn terug voert. luchtformaties van het derde regiment jacht- vliegtuigen onder bevel van kapitein Guiseppe Tovazzi de baven van Tobroek gebombardeerd en to scheervlucht met bijzondere doeltreffend- heid het verkeer op den kustweg en vtjande- lijke kampementen aangevallen. Tien voer- tuigea werden vemield en meer dan honderd beschadigd. Op verscheiv ne plaatsen, braken talrijke branden uit. Engelsche jachtvliegtui- gen, die opstegen, werden teruggedreven. A1 onze vliegtuigen zijn op hun basis terugge- keerd. DE AMER1KAANSGHE SOIEEPS- VERLIEZEN S.P.T. meldt uit Washington: In een communique van het Amerikaansche mtoisterie van marine wosdt medegedeeld, dat in de afgeloopen week 22 geallieerde schepen verloren zijn gegaan, waaronder 11 Amerikaansche. Volgens de officieele publi- caties zijn, sedert het begin van den oorlog, 98 Amerikaansche schepen door duikbooten tot zinken gebracht. DE ENGELSCHE AANVAL OP LUBECK. Bij den Engelschen luchtaanval in den nacht van Zaterdag op Zondag, zoo meldt het D.N.B., zijn wereldberoemde, onvervangbare Duitsche cultuurgoederen verwoest, o.a. de historische Mariakerk, de wereldberoemde Dom, de Petruskerk en bfct museum. DE PACIFIC-OORLOGSRAAD. SJP.T. meldt uit Washington: Dinsdag zou alhier d:e eerste zitttog plaats hebben van den nieuwen Pacific-oorlogsraad. De aanwezigen zullen zijn de Aus"ralische mimister van buitenlandsche zaken, Evatt, de gezant van Nieuw-IZeeland, Walter Nash, de Nederlandsche gezant, jhr. Loudon, de Ca-na- deesche gezantschapsraad Hume Wrong, de Britsche ambassadeur Lord) Halifax en de Gbineesche ambassadeur dr. Soong. DE AANVAL OP ST. NAZAIRE. Het 668ste Italiaansche weetrxnachtsbericht luidt: De in Cyren-aica woedende ghibli heeft de operaties emstig belemmerd. Bij een stout- moedigen nachtelijken aanval heeft een onzer De aanval, weiken de Engelschen Zaterdag to den vroegen ochtend op de martoebasis St. Nazaire hebben ondemomen, wekt, schrft de N. R. Crt vergelijktogen op met dien to den nacht van 22 op 23 April 1918 ondemomen op Zeebrugge en Oostende. Ook toen probeerden de Engelschen reeds geruimen tijd effectieve maatregreien te nemen tot bestriding van het duikbootengevaar. Vooral na de mislukking van het offensief in Vlaanderen was de nood zaak dringender geworden om door een ver- metele actie dergelijke duikbootbqses, nu ge- bleken was dat de Duitsche bezetttog er van de landzjjde af niet te verdrtjven was, van de zeezrjde £if te sluiten. Bij St. Nazaire, aan de mondtog van de ■Loiie, lag de situatie anders. De Duitsche steunpunten aan de Atlantische kust staan aan de landzijde aan geen enkele bedreiging bloot, de eenige mogeltjkheid, welke den En gelschen tot actie gelaten is, is die van een aanval uit zee. Doch ook op dat punt verschilt de situatie van die, welke men te Zeebrugge kon aantreffen. Tn den wereldoorlog was het de opzet van de Engelschen om de Duitsche bases te nade- ren met eenige oude schepen onder kraohtige bescherming en deze schepen voor den ingang van de haven tot zinken te brengen, waardoor de haven als het ware werd afgegrendeld. Een dergelijke afgrendeling behoort te St. Nazaire tot de onmogeliikheden en het plan voor een aanval moest dus van andere om- standigheden gebruik zien te maken om zijn doeltreffendheid te verwerven.Men heeft deze mogelijkheden blrjkens het Duitsche weer machtsbericht gezocht to een pogtog tot ver- nietigtog vqn een sluisdeur en blijkens het aan land zetten van een aantal manschappen, to het vemielen van de bereikbare haventostal- laties. De over den aanval gemelde bijzonderheden geven het beeld van den opzet van de aan- vallers. Het element van verrassing, dat voor een dergelijken ajanval noodzakelijk is, werd: voor- bereid door bombardementsvliegtui-gien, welke de aandacht van de verdedigers dienden af te leaden van de gebeuitenissen. voor de kust. In verscheidene golven, zoo wordt gemeld. ver- schenen deze vliegtuigen boven het steunpunt en to dergelijke omstandigheden kan de in- druk van een grootscheepschen luchtaanval zich gemakkelijk vestigen en de volledige con- centratie op den afweer hiervan richten. Een dergelijke aanval behoeft de volledige actiyi- tedt van de batterijen en zoeklichten en zon der twijfel ook van de manschappen der kust- batterjjen. Hiervan gebruik makende kon men het belangrtjkste wapen van den aanval, een opde Amerikaansche torpedobootjager, ge- laden met ontplofbare stoffen, naar voren brengen. De bedoeltag is geweest dezen tor pedobootjager een militair belangrjjke sluis deur te la'en rainmen en vervolgens uit elkander te laten vliegen, waardoor de vemie- lingen aan de sluisdeur een omvang zouden kunnen krijgen, welke reparatie op korten termtjn tot de onmogelijkheden maak'-e. Het komt er to een dergelijk geval maar op aan, het aanvallende vaartuig zoo dicht te laten naderen, alvorens de ontdekktog vol-gt, dat de gang van zaken niet meer te keeren is. Voor het geval een vroegtrjdige ontdekkiqg zou vol- gen, moes'en andere, zoo licht mogeltjke strijdkrachten aanwezig zijn om den strijd op te nemen met de kustbatterijen, deze voor eoo- ver doenlifk buiten gevecbt te stellen en i-oor het overige hun aandacht van het voomaam- ste aanvallende vaartuig af to leiden. In de atmostfeer van verwarring, welke een dergelijke cperatie onherroepelijk tot gevolg heeft. was het dan tevens het plan om eenige afdeeMrgen troepen aian land te zetten, die tot taak hadden aan wal, op de werf van S'. Naraire, waar verscheidene der Pransche iiuie- schepen zijn gebouwd en aan de haventosfal- laties vemiellngen aan te brengen, waardoor de basis behalve het verlies van de sluis ver- dere sohade zou loopen, die haar bruikbaar- heid voor korteren of langeren tijd vermmde- ren of wegnemen zou. Parallel met deze aeties zijn motortonpedobooten to den strjjd gebracht met den opzet to de haven liggende doelen aan te vallen en de verwarring grooter te maken. Eventueel zoo groot, dat er een ir.ocrelijkheid zou zijn voor de aan land gezette troepen om zich nog terug te trekken. Voor het geval deze operatie ook nog gelukte, lag dan buiten de mondtog van de rivier-een aan tal torpedobootjagers gereed om den terug- tocht van de deelnemende strijdkrachten te dekken. Uit het to het Duitsche weermachtsbericht vermelde verloop van den aanval kan nu blij- ken, dat de Engelschen er toderdaad in ge- slaagd zijn de duikbootbasi® tot op korten af- stand te naderen. Het gevaar van den nade- renden torpedobootjager heeft men echter tpdig ingezien en gelijk het weermachtbericht meldt: voor het bereiken van de sluisdeur vloog het vaartuig to de lucht. De gebeurtenissen van den aanval en de verdediging zijn in een snel tempo verloopen en to den vloed van gebeurtenissen, werden de landtogsmanschappen aan land gezet. Hieruit kan blijken, dat het aantal der aan Britschen kant optredende vaartuigen zeer groot ge- w-eest moet z.ijn, zooals er ook uit kan blijken, dat de optredende kletoe kanonneerbooten, die blijkens de berichten 2 kanonnen aan boord hadden en dus vermoedelijk van een klasse van scheepjes van omstreeks 300 ton waren, niet to staat bleken op voldoende schaal de aanwezige kustbatterijen aan te vallen. Van bet weder aan boord nemen van een goed deel der landtogsmanschappen blijkt wei- nig. De verdedigers hebben zich blijkbaar van de aanvankelijke verrassing door hun aan- wezigheid spoedig hersteld en hen in een hef- tigen strijd, die zich ook in het middelerwrjl ontruimde centrum van de stad heeft afge- speeld, onschadelijk gemaakt. In de laatste fase van den strijd zijn Duit sche torpedobootjagers uitgeloopen die ten slotte nog gevecht hebben geleverd met de voor de Loiremondtog liggende Engelsche tor pedobootjagers, waarbij zij er to slaagden tor- pedotreffers te plaatsen. De aanval heeft aangetoond, dat de woor- den. welke Churchill de afgeloopen week ge- sproken heeft over de toenemende verliezen van de Britsch—Amerikaansche handelsvloot een toestand geechilderd hebben, welke zooals in den tijd dat de aanval op Zeebrugge en Oostende werd ondernomen, de noodzaak van kostbare ondememtogen als de actie in de Loiremondtog, een 500 km van de Britsche kust, naar voren brengt. Het bureau van den bevelhebber der weermacht in Nederland maakt bekend Vijf Nederlanders zijn bij een poging om naar Nederlandsch-Indie te komen, teneinde daar oorlogsdienst te doer, tegen de landen van het Driemogend- hedenpact, gevangen genomen op ge bied buiten Nederland. Zrj zijn door een Duitschen krijgsraad in Frankrijlj we- gens begunstiging van den vijand ter dood veroordeeld. De vonnissen zijn vol- trokken. AUSTRALISOH-AMERIKAANSCHEN OORLOGSRAAD? Het Australische parlement zal, naar de Britsche berichtendienst meldt, tot 29 April worden verdaagd. De afgevaardigden kunnen echter, in geval dit noodig mocht zijn, eerder bijeengeroepen worden. Dr. Evatt, de Austra lische minister van buitenlandsche zaken, heeft to Washington de volgende verklaring afgelegd: „Ik geloof, dat de Japanners Indi6 en Aus tralia op hetzelfde tijdstip zullen aanvallen. De vraag, welk van de beide landen zij het eerst zullen aanvallen is overbodig, want beide landen moeten even goed worden verdedigd. De gemeenschappelijke beraadslagingen al leen leiden niet tot de averwinntog. Zonder dergelijke beraadslagingen gaat het echter niet. Het beste zou zijn, wanneer een Austra- lisch-Amerikaanscbe oorlogsraad in Washing ton zou worden opgericht." MEXICAANSCH-.AMERIKAANSCH VERDRAG OVER GEMEENSCHAPf ELMKE V ERDEDIGING VAN DE KUST. Het D.N.B. meldt uit Buenos Aires: Na langdurige onderhandelingen hebben de Amerikaansche regeertog en Mexico een nieuw verdrag gesloten op grond van de leen- en pachtwet, dat door Sumner Welles en den Mexicaanschen ambassadeur te Washington is onderteekend. Er zouden Amerikaansche leveranties naar Mexico van aanzieniijke be- teekerris zijn overeengekomen. Daarover is echter ndets bekend gemaakt. Uit bevoegde kringen te Washington wordt vemoanen, dat het verdrag ook voorziet to beraadislagtogen tusschen beide landen over een gemeenschap pelijke verdediging van de kust van den. Stil- len Oceaan en van de CaraTbische Zee. BERLLTN OVER VERLIESdJEERS DER NEDERL.-INI>LSC!HE V IX)OT. Niet alle Net! schepelingen onagekomen. (jV.P.B.De bezetting .van N. O.-I. door de Japanners is betrekkelijk snel in haar werk gegaan. Terwijl echter het landleger in den regel overging tot een spoedige capTulatie, 2xx>dra de leidtog in had gezien, dat alle ver- der verzet gelijkstond met nutteloos bloed- vergieten, hebben de luchtmacht en de vloot brj hun pogingen om de landingstrarrsporten der Japanners te vemietigen, of deze althans zoo lang mogelijk tegen te houden, verbit- terden tegenstand geboden en in velen geval- len tot het laatste toe volgehouden. Het is bekend, dat het N. O-Indische lucht.wapen zware verliezen geleden heeft, terwijl de Ned. O. dndische vloot grootendeels is onderge- gaan. Ui'eraard bestaat er onder degenen, wier fpmilieleden deel uitmaakten, vooral van de Ned. Oost-Indische marine, die ontegen- zeggelijk de zwaarste offers heeft gebracht, groote ongerustheid, temeer omdat de ver bimdir.gen, tusschen Indie en het Moederlarul verbroken zijn, en de loffelijke pogingen van het Internationale Roode Kruis om hierin te voorzien, lielaas zeer veel tijd in beslag nemen. bracht, zijn er min of meer officaeuze schat- tingen bekend geworden, volgens welke de geallieerden vlootstrijdkraehten circa 3000 man, waarvan ruirn 1800 Nederlanders, ver loren hadden. In den laatsten tjjd heeft de correspondent van de Daily! Mail te Melbourne aan zijn blad geseind, dat volgens latere schat- tingen de* geallieerden in den zeeslag voOr Java ongeveer 14.000 man verloren zouden hebben. Dit bericht heeft begrijpelijker'wqw Nederland groote ontsteltenis teweegge- bracht, omdat wanneer de verliezen toder daad zoo groot zouden zijn, deze voor een belangrijk gedeelte voor rekentog zouden komen van de NeeL-Indische vloot, die immers den kern vormde der geallieerde zeestrijd- kraohten en alleen maar versterkt was door een Deperk aantal Amerikaansche eh Engel sche eenheden. Nog geen Japanese!*? gegevetus. In Duitsche militaire kringen, waar wij heden deze kwestie ter sprake brachten, wees men erop, dat het tot het huidige stadium en bij het absolute ontbreken van Japansehe ge- gevens van Berlijn uit al heel moeilijk is, to dezen een oordeel te vellen. Tegeljjkertijd ech ter toonde men zich uiterst gereserveerd t.a.v. het door de Daily Mail gepubliceerde verlies- cijfer. Men wees er ons op, dat uit vrijwei overeenstemmesnde Japansehe en gealheerde mededeelingen vrij nauwkeurig bekend is ge worden, welke Nederlandsche, Engelsche en Amerikaiansche oorlogsschepen rondom Java in actie zijn geweest. Slagschepen zijn hier Met opgetreden, terwijl het aantal kruieers, vooral dat van de zware kruisers beperkt was. De hoofdrol werd gespeeld door eenige des troyers, en verder door de torpedojagers der Ned.-'Indische vloot Zelfs wanneer men zou aannemen, dat de bemanning der verloren ge- gane eenheden practisch voltallig was omge- komen en uit verschillende berichten blijkt, dat zulks niet het geval is zou het door de Daily Mail genoemde verliescijfer nog rowaar- schijnlijk hoog zijn. Zonder tenslotte een defi- nitieve ui'spraak te widen doen, sprak men het vermoeden uit, dat de aangehaalde cor respondent er waarschjjnlijk naar heeft ge- streefd om de openbare meentog to de Ver. Staten en Engeland er van te overtudgen, dat de geallieerden Indie niet'zonder meer aan zijn lot hebben overgelaten, maar dat er to tegendeel zeer zware offers ztjn gebracht can het te behouden. Op die manier zou het Daily Mad-bericht geheel passen in de Anglo-Amerikaansche propaganda, die den strijd to het Verre Oos ten steeds blijft afschilderen als een held- haft%en tegenstand tegen een overmachtigen vijand. DE POIJTIEKE SOLDATEN. Te s-Gravenhage werd Dinsdag 30 Maart een tentoonstelltog van de W.A. der N.S.B. geopend; onder den naam: ,,De W.A in chetst van ons volk". In de geschiedenis is het herhaaldeljjk voor- gekomen, dat een volk met een roemrjjk ver leden. een tijd van verval moest doormaken, omdat de geestelrjke paraatheid, welke het eenmaal omhoog had gestuwd, verslapte en schadelijke tovloeden hierdoor een kans kre- gen om het gezonde volksleven te oveiwoe-ke- ren eh de daadkracht te ondermtjnen. Op het diepste punt van -het verval volgde dan meestal een reactle, die tot gevolg had, dat met kracht de strjjd werd aangebonden tegen alle tovloeden, welke het volksbestaan bedredgden. Thans leven wij in zulk een tijd. Na de ellende doorgemaakt te hebben, welke het liberale, materialistische stelsel, met zrjn ont- kenning van het gezonde volksbestaan ter- wille van het goud, over ons heeft gebracht, is het verzet hier tegen ook in Nederland steeds sterker geworden. Een bijzonderheid, welke bij dezen strijd op den voorgrond treedt en welke in vroeger tijd niet' in zulk een mate aanwezig was, is het op militaire leest schoeien van de poditieke strijdorganisatie. Aan de leden van deze organisa'ies, die de geestelrjke verheffing van hun volk nastreven. heeft men dientengevolge den naam van ..politieke sokiateix" gegeven. Er zijn nog altijd lieden, wien bp het hooren van de woorden .^soldaat" en .militair" de schrik om het hart en de doofbeid op de ooren slaat. Zij mcgen echter bedenken, dat geen enkel organisme zich zelf in stand kan hou den, zander dat het afweermiddelen tot zijn beschikklng heeft. Dit geldt evenzeer voor de planten en dieren to de natuur, als voor de volkeren der wereld. De geschiedenis leert ons, dat geen enkele beschaving kon bestaan, zonder dat zij door een eigen kaste van krjjgsHeden werd beschermd. En daarom is de voorliefde, welke de nieuwe politick blijkt te koesteren voor geitoiformeerde weerafdee- lingen dan ook volkomen gezond en begrijpe- lijk. De naam politieke soldaat houd-t in, dat men de discipline en zelfbeheerschrug, het terug- wijker. van het persoonlijke belang voor het algemeene, zooals dit voorkomt in een goed georganiseerd, strijdvaardig leger, bij de leden van deze strjjdorganisaties aantreft. Natuurirjk is het in het begin van den dik- wijls fellen s'rijd voorgekomen, dat bepaalde elementen, die niet voldoende zelfbeheerachtog Direct na de zware slagen, welke de Ned. Indische vloot to de Javazee waren toege- bezaten, op een wijze zijn opgetreden, are met

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1942 | | pagina 1