ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN No. 10.350 MAANDAG 30 MAART 1942 82s Jaargang Buitenland Binnenland BUITSCH WEERMACHTSBERICHT. KONVOOI BU DE NOOKDKAAB AANGEVALLEN. Oe nieuwe Europeesche economische gemeenschap. ITALIAANSCH WEERMACHTSBERICHT NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Blnnen Temeuzen 1,42 per 3 maanden Buiten Temeuzen fr. per post f 1,73 per 3 maanden By vooruitbetaling fr. per post /6,60 per jaar Voor Belgie en America 2,20, overige landen f 2.65 per 3 maanden fr. per post ftTwYrmoTnOTtgn voor bet buitenland alleen by vooruitbetaling. Cttgeefster: N.V. Finns P. J. VAN 1>K SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 2073. Directeur: L van de Sande. AJDVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regelfl 0,88 Voor elken regel meer f 0,22. KUE3NE ADVERTENTIfiN: per 5 regels 52 cent brj vooruitbetaling Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentlen bij regelaconnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrrjgbaar is. Inzending van advertentien liefst 6en dag voor de uitgave. DM BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND HoofdredacteurN. J. Harte, Temeuzen. MJSIAKTE BRITSCHE LANDING IN LOIRE-MON DING Geen schade in dnihbootsteunpont. Het opperbevel der Duitsche weermacht maakte 2iaterdag bekend: Op bet schiereiland Kertsj en in den Zuide- lijken sector van het Oosteiyke front werden vrij zwakke vijandelrjke aanvallen en ver- kennlngsuitvallen van den vijand afgeslagen. Qok in den centralen en Noordelijken front- sector ondeman* de vijand op verscheidene plaatsen met sterke, door pantserwagens on- lersteunde strydkractoten vergeefsche aan- vallen. Gevedhtsvldegtuigen vielen in den nacht van Vrrjdag op Zaterdag voor de oorlogvoering befa.ngrtjke werken in Moskou aan. Vrrjdag werden aan het Oostelijk front 21 vijandelijke vliegtuigen vemietigd en 36 pantserwagens stukgeschoten. In Noord-Afrika werd brj een nachteljjk gevecht in het gebied van Tmimi een aantal Britsche gevangenen bdnnengebracht. Duitsche duikbommenwerpers vielen de havenwerken van Tobroek aan en plaatsten bomtreffers op een vrjandelrjk koopvaardij- scMp. In luchtgevecbten werden drie Brit- sdhe vliegtuigen neergescboten. I>e luchtaanvallen op vliegvelden op het oiland Malta alsmede op de marine werven en havenwerken van La Valetta werden over- dag en des nachts voortgezet, Aan de Britsche Zuid- en Oostkust bom- bardeerden gevechtsvliegtuigen overdag ver- sdheiden havens. Twee koopvaardijschepen' wierden beschadigd. Zooals in een extra-bericht is medegedeeld, bebben Engelsche zeestrijdkrachten in den nacht van 27 op 28 Maart getracht, in de monding van de Loire troepen aan land te aestten om het steunpunt van duikbooten St. Nazadre aan te vallen en de havehsluizen te verpielen. Onder het vuur der Duitsdhe manine-batte- rijen vloog een met ontplofbare stoffen be- laden oude Amerikaansche torpedtojager, die een sluisdeur wilde rammen, v66r het berei- ken van zijn doel in de lucht. Het meeren- deel der vyanideiyke motortorpedo- en storm- booten werd eveneens door marine-artillerie vemietigd of zwaar beschadigd. Voor zoover de vijand er in slaagde troepen aan land te zetten, werden zij brj de poging, de werf aan te vallen en.de stad binnen te dringen, door troepen van alle deelen der weermacht ver- nietigd. Voigens tot dukver ontvangen berichten werden een torpedojager, rregen motortorpedo- booten en vier torpedobooten van den vijand vemietigd. Naast hooge bloedige verbezen liet de vijand meer dan 100 gevangenen in onze han- den achter. Aan Duitsche zjjde ging geen enkel oorlogBVaartujg verloren. Ook in het duikbootsteunpunt is geen schade aange- rldht. Toen het bcht werd stieten Dultsche tor pedobooten op een in de meerderhed zgnde formatie Britsche torpedojagers, die het ge- vecht afbrak, nadat zjj Verscheidene'treffers had gekregen. Van een vry zwakke formatie Britsche bommeirwerpers, die vannacht de Noord- Duitsche hocht en het bezette Nederlandsehe kustgebded binnenvloog werden door nacht- jagers en 1-uchtdoelgeschut vijf vliegtuigen neergehaald. Storingsvluchten van enkele Britsche vliegtuigen voerden tot in het kust- gebied der Oostzee eh naar Zuid-Dudtsohland. Hoe de landingspoging der Britten by St. Nazaire werd afgeslagen. D.N.B. meldt uit Berlin: Aangaande het afelaan van de Britsche landingspoging te St. Nazaire, deelt het. opperbevel der weermacht de volgende bijzon- derheden mede: Op 28 Maart kort na middernacht vlogen vijandelijke vliegtuigen in verscheidene gol- ven over het gebied van St. Nazaire en wier- pen eenige bommen neer, die geen schade aanrichtten. Deze vlucbten moesten klaar- blijkelijk de aandacht van de kustverdediging afleiden. Nog terwijl het afweergeschut de vliegers beschoot, poogden lichte Britsche zeestrijd krachten de monding van de Lioire bihnen te dringen. Zij werden echter door de marine- batterijen ontdekt en onder vuur genomen. De vijand had zijh plan opgesteld naar het voorbeeld van de expeditie naar Zeebrugge tijdens den wereldooriog, die eveneens gericht was tegen een Dultsche duikbootbasis. De ontwikkeling der gebeurtenissen vond met groote snelheid plaats. Terwijl motortorpedo- booten en stormbooten met groote snelbsid op verschiilende punten der kust aanvoeren, zette een torpedobootjager koers naar de sluisdeur. De marinebatterijen verdeelden bet vuur. Na korten tjjd vloog de torpedoboot jager onder een enorme ontploffihg in de lucht, alvorens hij de sluis had bereikt. Uit de overblijfselen kon worden vastgesteld, dat het een van de oude Amerikaansche torpedo- bootjagers was, die destijds in ruil voor steun- punten aan de Britsche marine waren alge- staan. Het schip was thans met ontplofbare stoffen geladen in den strijd gebracht. In het vuur der kustbatterijen gingen bjjna gelijktrjdig op verscheidene plaatsen van de baai torpedobooten, motortorpedobooten en stormbooten ten onder. Tijdens den massalen aanval gelukte het eenigen vijandelijken sche- pen troepen' aan land' te Zetten. Deze werden echter door onmiddeilijk volgende aanvallen, waaraan werd ideegenomen door afdeelingen van alle drie de onderdeelen van de weer macht, uiteengeslagen en vluchtten, afgesne- den van den terugweg, in kleine groepen de omliggende huizen binnen,- waar zij zich ten deele gezamenlijk overgaven. In korten tijd was de rust in de stad en in bet gebied van de haven weer hersteld. Bij de achtervolging van eenige vluchtende vijandelijke schepen stieten Duitsche torpedo- booten brj het aanbreken van den dag op een formatie Britsche torpedobootjagers, die nu- meriek sterker was en die de vijand daar in afwacfating van den afloop had geposteerd. De Duitsche torpedobooten openden het artil- lerievuur op de Britsche torpedobootjagers, die ondanks dat zij zich in een kunstmatigen nevel hulden, een duidelijk doelwit voor de torpedo's boden. Vijf torpedo's troffen doel. De rest van de formatie vluchtte onder dek- king van den nevel. Len andere torpedoboot nam aan de mon ding van de Loire een vluchtende motortor- pedoboot onder vuur, die beschadigd werd en later in de haven werd binnengesleept. Be- halve deze boot werd geen enkel vijandelijk schip gezien, dat uit de baai van St. Nazaire was ontkomen. De formatie Britsche torpedo bootjagers had tevergeefs voor de Loire op post gelegen. De Berlynsche pers. De Berlijnsche avondbladen leveren voigens de Tel. commentaar op de mislukte landings poging van Britsche zeestrijdkrachten in de baai van St. Nazaire. De Berliner Lokalanzeiger schrijft, dat een poging om daar binnen te dringen, waar Duit sche soldaten staan, levensgevaarlijk is en geen kans op succes heeft. Van Duitsche zijde kan'slechts gezegd worden, dat de Britten ge- rust kunnen komen. Er staan commando's genoeg gereed om hen, evenals dat brj St. Nazaire is geschied, te vernietigen. De Berliner Boersenzedtung schrjjft, dat op den categorischen eisch van den Sovjet-Rus- sischen ambassadem- Maisky, tot een volledig in den strijd brengen der Britsche en Ameri kaansche strijdkrachten thans een zekere af- betaling heeft plaats gevonden, bijjkbaar in de hoop, dat de bolsjewistische scfauldeischen met deze afbetaling een tgdlang genoegen zal nemen. Het blad noodigt de Bngelschen uit, een dergelijke ,,offensieve" actie voort te zet ten en wjjst er op, dat dit „Maisky-offensief" den Britten duur te staan kwarn. De Deutsche Aligemeine Zeitung" schrrjft, dat men door de wrjze, waarop de onderne- ming werd opgezet, bjjna tot de gedachte zou komen, dat de Britsche Admiraliteit haar op- drachtgevers heeft willen demonstreeren, dat het vormen van een tweede front onmoge- irjk is. Torpedo jager en vier kooptvaarders door bommen beschadigd. Het opper'feevel van de weermacht maakte Zondag bekend: Op het scijiereiland Kertsj hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen vijandelijke concentraties van pantserwagens uiteemgedreven. Bij lucht aanvallen op het havengebied van Novorossisk werden bomtreffers geplaatst op twee koop vaardijschepen alsmede op spoorweginstalla- ties. In het Donetzgebied sloegen Duitsche en Roemeensche troepen op enkele plaatsen krachtige vijandelijke aanvallen af. Ook in verschiilende sectoren aan het overige deel van het Oostelijk front zette de vijand zijn vergeef sche aanvallen voort. In de hevige afweerge- vechten werden den vijand wederom zware, bloedige verliezeh toegebracht. In het zeegebied van de Ndordkaap bescha- digde de luchtmacht een torpedobootjager en vier koopvaardijschepen van een krach ig be- schermd konvooi door bomxnen. De haven van Moermansk werd overdag en des nachts met bommen bestookt. In Noord-Afrika wederzjjdsche activiteit van verkermings troepen. Succes voile hjchtaanv al ien waren gericht ap de vesting en de haven van .Tobroek alsmede op Britsche autocokm- nes en tentenkampen. Op Malta werd vooral de staatsweff van La Valetta gebombardeerd. Aan de Kanaalkust schoten Duitsche jagers uit een vijandelijke formatie zeven jachtvheg- toiigen neer. Ted Westen van St. Nazaire beb ben gevechtsvliegtuigen Overdag in scheer- ■vlucht een Britsche mo ortorpedoboot tot ziln- ken gebracht. Britsche bommenwerpers bebben in den nacht van Zaterdag op Zondag enkele plaatsen in het Noordduitsche kustgebied aangevallen, inzonderlheid de stad Liibeck. De burgerbevol- king leed eenige verliezen. Nachtjagers. lucht- doelartillerie en de artillerie van de marine schoten 12 der aanvallende bommenwerpers neer. Naar de Britsche berietTendiemst meldt, heeft het Britsche ministerie van Luchtvaart toegcgeven, dat van de vluchten der Britsche bommenwerpers naar het Rijksgebied en de beizette gebieden in den nacht van Zaterdag op Zondag 12 toes ellen niet op (ruin base® zijn teruggekeerd. Boveri Nocwrdeliike Mszee. Betreffende den aanval van de Duitsche luchtmacht op een konvooi in het zeegebied van de Noordkaap wordt door het opperbevel van de weermacht nog medegedeeld, dat Duit sche gevechtsvliegtuigen Zaterdagmiddag tij dens een gewapende verkenning baven de Noordeljjke Uszee een konvooi signaleerdeii. Onder bescherming van een kruiser en ver- scheiden torpedoboo jagers \x>eren eenige koopvaardijschepen van middelmat'ge tonnage in matrge vaart om de Oost. Ondanks hevige sneeuwbuien vielen de Duitsche gevechts vliegtuigen het konvooi aan. Een koopvaarder van 4000 B.R.T. kreeg een bom van 1000 kg on het achterschip. Een tarpedojager, die de vliegtuigen hevig beschoot, werd eveneens door twee bommen van 500 kg op het ach'ersehlp getroffen en ernstig beschadigd. Des avonds werd de aanval voortgezet en Euitoobe duik bommenwerpers, die gestart waren nadat het konvooi gesignaleerd was, plaatsen verdere treffers op twee koopvaarders. Een vracht- schip van 6000 B.R.T. kreeg twee voltreffers van bommen van. 500 kg, die midscheeps en op den boeg explodeerden. Waargenomen werd, dat het achterschip va.het zwaar getroffen vaartuig zich uit het water oprichtte. Ben andere koopvaarder van 6000 B.R.T. werd eveneens door twee treffers op het achterschip beschadigd. Een van de getroffen schepen moest prijsgegeven worden en strandde. WEER 16 SCHEPEN VERNIETOGD. Ojh. acht tankschepen met 73.900 brt. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In den strijd tegen de Britsche en Ameri kaansche ravitailleeringsscheepvaart hebben Duitsche duikbooten opnieuw groote successen behaald. Zij hebben in het Noordelijke deel van den Atlantischen Oceaan en voor de Ame rikaansche kust 16 vijandelrjke koopvaardij schepen met een gezamenljjkan inhoud van 110.600 brt., waaronder 8 groote tankschepen inet een inhoud van 78.900 brt. tot zinken ge bracht. Ter aanvulling op het extra-bericht deelt het opperbevel van de weermacht nog mede, dat in het bijzonder gewezen moet worden. op het groote aantal tot zinken gebrachte +ank- schepen, die bijna alle voor de Amerikaansche kust vemietigd werden. Sedert het eerste op- treden van de Duitsche duikbooten voor de kusten van Noord-Amerika is daarmede het totaalcjjfer van de bij de bestrijding van de Amerikaansche en Britsche ravitailleerings- s cheep vaart in de verschiilende gebieden van den Atlantischen Oceaan tot zihken gebrachte tonnage gestagen tot bijna 1.3 millioen brt. Het aantal in den grond geboorde tanksche pen is gestegen tot 73. De toekomstige Europeesche economische gemeenschap, waarbij het vasteland als eco nomische eenheid is gedacht, staat thans, schrijft die H. Crt., op den voorgrond der be- langstelliing. In het begin van het jaar is de umiversiteit van HeideiDerg verrijkt met. een ..Instituut voor Grossraumwirtschaft". Het doel daarvan is o.a. een Europeesche huis- houdkunde te helpen opbouwen. Voor die eco nomische ontwikkeling van het nieuwe Europa, waarbij Duitschland geroepen is de leidmg te nemen dringen zich verschiilende pro- blemen naai- voren. Allereerst cat van de, te- werks elling van alle beschikbare arbeids- krachten. Van bevoegde zjjde geeft men de volgende ui-eanzetting over de volledige tewerkstelling van Europa: l>e desorganisaue welke Europa in den tijd v66r den ooriog vertoonde, teeken- de zich duidelijk af in de braak liggende ar- beidskrachten. Gfschoon reeds bij het begin van de modeme econome wetenschap erxend werd, dat arbeid de bron voor den welstand van het volk is, heef. men aan tewerkstelling en behoud van de arbeidskrachten weinig aan dacht besteed, misschien in de meening, dat deze bron omiitputtelijk is. In de 19e eeuw was de bevolking van Europa verdrievoudigd. Men slaagde er echter niiet in, aan deze be volking arbeid te verschaffen, zoodat in het- zelfde tjjdvak 40 millioen menschen uit Europa als landverhuizers naar den vreemde gmgen. In de 80-er jaren van de vorige eeuw ver- trokken ui Duitschland 1% millioen men schen naar de Vereenigde Staten. In het tjjds- verloop van 80 jaren voor den wereldooriog zijn uit Duitschland bijna 5 millioen menschen naar Amerika gegaanu Nog in de 20-er jaren zijn een half millioen landverhuizers uit Europa vertrokken. Dit is des te merkwaar- diger omdat sedert de 80-er jaren van de vorige eeuw de ^bescherming van den natio- nalen arbeid" een belangrjjke economisch- politieke leuze was. De ontwikkeling oont echter, dat men er in de meeste landen op geen enkele wijze in is geslaagd, den natio- nalen arbeid te beschermen en de volledige tewerkstelling tot stand te brengen. In de 20 jaren voor bet uitbreken van den eersten wereldooriog geluk e in Duitschland de vol ledige tewerkstelling'. Het kenmerkende in dezen trjd was niet het gebrek aan arbeid, doch het gebrek aan arbeidskrachten. In de 80-er jaren van de vorige eeuw werden 50.000 buitenlandsche arbeiders in den Duitschen landbouw getekt Hun aantal steeg totbet jaar 1914 op 433.000. Zij waren overwegend afkoins ig uit Rus.snd en het toenmalige Oos- tenrijk. Onde" hen bevonden zich. 326.000 Polen. Ook in de Duitsche industrie, met in- oegrip van den mijnbouw en het bouwbedrijf waren buitenlanders in grooten getale te werk gesteld. In 1907 telde men 441.000 buitenlan ders, van wie 125.000 in het bouwbedrjjf. In den mijnbouw waren 8 pro-cent, in het hoog- ovenbedrijf 9 procent, in. de lei- en steen- groeven 10 procent van de arbeiders buiten landers. Deze tewerkstelling heeft verhinderd, dat het Europeesche menschenverlies ncg grooter werd. Tusschen de beide oorlogen moesten de in Duitschland werkende buiten landsche arbeidskrachten tot op een klein restartna, verdwljnen, omdat Duitschland voor zijn eigen volksgenootem niet genoeg arbeid had. In 1938 werden in Europa, behalve Duitsch land, Zuid-Europa en de Sovjet-Unie, bijna 4 millioen werkloozen geteld. Feitelijk wa3 het aaaital nog grooter, daar in de ambtelijke statistieken de latente werkloooheid nie ge- registreerd wordt. Door den huidigen ooriog en de daarmede samenhangende grondstoffen- em handelsmoeilijkheden, zou deze werkloos- he'd nog aamzienlijk zijn ge"'';egen, wa a er niet de groote arbeidersbehoefte in Duitsch- i land den volken een arbeidsmog-elijkheid had gegeven. Einde September van dit jaar waren 2,14 millioen buitenlandsche arbeidskrachten in Duitschland aan het werk, waarvan 1 mil lioen Polen. Overigens kwamen de buitenlan ders uit volgende landen: Italie, protectoraat Bohemen en Moravie, Belgie, voormalig Zuid- Slavie, Nederland, Slowakije, Prankrijk, Hon- garrje, Denemarken, Rusland, Zwitserland. Bij de buitenlandsche arbeiders komt nog een on- geveer gelijk aantal krijgsgevangenen, die in den Duitschen landbouw werken. De ooriog heeft dus in het gebruik van buitenlandsche arbeiders weer dergelijke verhoudingen ge bracht, zooals ze v<5or den eersten wereld ooriog besbonden. Duitschland heeft sedert 1933 uit eigen kracht en met getoruik van de eigen arbeids- mogelijkheid met behulp van de bestuurde economic de volledige tewerkstelling bereikt. Na het einde van dezen ooriog zal ook in Europa de volledige tewerkstelling worden bereikt. In het nieuwe Europa zullen de vol ken zonder ruinate en de ruimten zonder volk tot samenwerking worden gebracht. Duitsch land heeft practisch bewezen, dat financieele, economische en grondstoffenmoeilijkheden voor een volledige tewerkstelling geen onover- komelrjke hindemissen behoeven te zijn. De ervaring heeft geleerd, dat de volledige te werkstelling juist de veilige grondslag voor de waarde van het geld is. Zoo zal het volledig te werk gestelde Europa niet alleen zijn be- woners werk verschaffen, doch ook tot dusver onbenutte grondstoffen, kraohtbronnen en akkerland in exploitatie brengen en voor zijn landbouw een vaste vrije grootmarkt ter be- schikking stellen. Tenslot e zal het volledig te werk gestelde Europa gewaaihongd1 zijn tegen de periodiek terugkeerende crisis, welke met haar werkloosheid de schrik der arbeiders waren. Het Itahaansche weermachtsbericht no. 666 luidt als volgt: •Ten Zuidoosten van Mechili werden vijande- lflke pantserwagens, die op verkenning waren, door het welgerdehte vuur van onze artillerie op de vlucht gedreven. Onze vliegtuigformaties hebben met buiten^ gewone ultwerking de militadre installaties en de haven van Tobroek gebombardeerd en rij- dende en stilstaande autocolonnes van den vijand met mitrailleurvuur bestookt, waardoor hier aan. zware schade werd toegebracht. Tij dens luchtgevechten Werden vier vijandeltjke vliegtuigen neergeschoten. Een jachtvMegtuig is niet op zijn basis teruggekeerd. In de nabijh-edd van de Amerikaansche kust heeft een duikboot onder bevel van korvetten- kapitein Carlo Fecla di Cossato nog vier koop- vaardijschepen met een gezamenlijken inhoud van 20.000 B_R.T. tot zinken gebracht. Hier- door is de door deze duikboot op haar huidi gen tocht naar den vijand tot zinken ge brachte tonnage tot 32.000 B.R.T. gestegen. De beide tankschepen, waarvan melding is gemaakt in het weermachtbericht van Vrrjdag werden door de op den Atlantischen Oceaan opereerende duikboot onder bevel van kor- vettenkapitelt Athos Fratemale tot zinken gebracht. De totale tonnage, die van einde Januari tot en met vandaag langs de Ameri kaansche kust tot zinken is gebracht, is zoo- doende gestegen tot 114.000 B.R.T. LEGEIRP.AAROEN IN PEN RUSSISOHEN WINTER. Een trourwe en onontbeerlyke helper. Vele zijn er, evenals wij, vanaf den eersten dag der opmarsch by ge wees', dien merk- waardigen dag van den 22 J urn, toen de Duit sche weermacht overging tot den tegenaanval op het bolsjewisme. De ontberingen en offers, die wij doorstaan en brengen moesten, heb ben ook onze fiaarden doorstaan en gebracht. Maanden zijn sindsdien verstreken en. deze' tijd is aan mensch en dier niet zonder sporen voorbij gegaan. Toen brak de Russische win ter aan in al zijn hardheidi en grimmigheid. En weer moesten onze paarden dezelfde ont beringen doorstaan en dezelfde offers brengen als den Duitschen soldaat. Onvermoeid trek- ken de paarden echter de sleden en wagens. Paarden sleepen in de metershooge sneeuw kanonnen en wagens naar voren en waar de motor het opgaf werd het paard ditmaal meer dan ooiit een onontbeerlijke helper. De ijizige koude en de bijna bovenmensche- lijke inspanning van dezen veldtocht in den grimmigen Russischen winter hebben ook op onze vierbeenige kamaraden huh stempel ge- druk\ De eens zoo glanzende huid is raw en behaard gewordien menige gaping ontstond in hun rijen. Talrijke dieren bezweken door de koude of onder het vijandelijke vuur. Des te grooter echter is de zorg, v/aarmede de overgebleven paarden behandeld worden. Ruiter en voerman. slaan nog meer acht op de hen toevertrouwde paarden dan anders, in de ziekenstallen wordt door het veterinaire per- soneel alles gedaan am de zieke en- verwonde paarden zoo snel mogelijik te genezen. Met groote zorgvuldigheid worden overal, warme salien gebouwd. Talrijke problemen moesten opgelost worden; stalling, verzorging, voeder- rantsoenen en -beh an deling brachten elken dag weer nieuwe moeilijkheden met zich mede. j Maar alles, wat maar eanigszins mogeljjk was werd gedaan om het zware lot van de paarden j in den Russischen winter te verzachten. Onvermoeid, dag na dag, ook wanneer het rog 7no koud is, zien wij ori-e paarden voor j de Sleden, voor de wagens of onder den rui- I ter. De stell'tgsoorlog gunt hen geen rust. Wat zouden wij zonder deze zwijgende helpers zijn, in dezen harden winter hebben wij ge leerd, dat ook in onze technische eeuw, de eeuw van de gemotoriseerde legers, het paard evenals vroeger, een onontbeerlijke helper iB. Wanneer eens de geschiedenis van dezen ooriog te boek zal worden gesteld, dan zullen ook de paarden in dezesn strijd niet vergeten worden. P.K.--L Noack. SOMBEKE REDE VAN OHUKiGHIJLL. Vele beproevingen staan nog te wachten. Naar de B^tsche nieuwsdienst, voigens de H. Crt. meldt, heeft Churchill Donderdag in een toespraak tot den raad van de conserva- tieve partij verschiilende kwesties van aotueele politiek besproken. Hij onderstreepte, dat hij thans geen waar- borg ervoor kan bieden, dat Engeland aan het eind van zijn ,,tegenspoed" is aangekomen. Churchill sprak er over, dat het afgeloopen jaar een .somber" jaar geweest is en dat ,,vele beproevingen" den Geallieerden nog te wachten staan. Hij gaf als zijn meening te kennen, dat Engeland's oorlogspositie in zoo ver „verbeterd" is, dat het een jaar geleden nog alleen stond, terwijl thans 3 wereldmaeh- ten terbonden zijn. Met be'rekking tot de uitgeoefende critiek vei'klaarde de premier o.a„Het is ons ge luk t de vrijheid van het woord, een parlemen taire regeering en de persvrijheid te be waren. Maar er bestaat een grens en ik moet den eisch stellen, dat daarmee rekening gehouden wordt. Ik kan niet toelaten, zoolang ik de verantwoordelijkheid voor de propaganda draag, dat het leger verstoord wordt of dat het vertrouwen van Engeland en van. het leger in de bekwaamheid en het karakter van ons corps off icier en ondieimijnd wordt. Her- haaldelijk heb ik verzocht, meer tijd en aan dacht te besteden aan den wederopbouw voor den tijd na den ooriog. Wij moeten bij machte zijn alle kwesties zorgvuldig te behandelen, opdat nie's onze gedachten of onze volledige eenergie afleidt van de taak van het nationale zelfbehoud en van de verpliehtingen onder de Geallieerden, welke verpliehtingen ons opleg- gen, dat wij voor ombepaalden tijd alios, wat wrj geven kunnen, in den meest volledigesn z4n, aan die taak besteden. Tijdens zijn toespraak heeft de premier Sin gapore het tooneel genoemd van 66n der groot- ste catastrofes in de Britsche geschiedenis. Vervolgens zeide hij, dat het verloojp van den strijd op den Atlantischen Oceaan zich wed4r ten ongunste gekeerd had. Hij kon niet ga- randeeren, dat de ongelukkige tijden voor Engeland voorbij waren. Tenslotte was hij van meening, dat den Geallieerden zelf schuld trotf wanneer zij den ooriog zouden verliezen. MUSSERT TE VENLO. Nederland moet .uit de diepte berryaen. De leider der N.S.B. Mussert, heeft, meldt het Handelsblad, Vrjjdag gesproken. tn een openbare vergadering te Venlo. De belangstel- ling voor deze rede was buitengewoan groot. Mussert gaf een schets van het dieptepu.it waarin ons volk in zrjn bestaan is gekomen: het moederland bezet, Curaqao en Suriname eveneens en sedert kort ook Oosi-Lndie. Bg dit alles groote materieele nood, welke veel sterker wordt onder vonden door de vrouwen. die met een klein budget een gezin hebben te verzorgen. Hoe komen wij uit( dezen put? Niet door allerlei nonsens uit te kramen, noch door ge- loof te schenken, aan de leugenpraat van de zich noemende Nederlandsehe regeering te London. Maar wel, door mee te werken aan de nieuwe ontwikkeling, zooals die oaiafwend- baar moest komen, continentale ontwikkeling met aan den eenen kant Amerika, aan den anderen kant Azie, beide werelddeelen veel grooter dan Europa, dat wil het zich staande houden, eveneens tot een eenheid moet groeten. Tot een mill aire eenheid, waarbij de soldaten van alle Germaansche landen en daar boven uit van geheel Europa niet meer tegen elkan- dier vechten, maar tezamen willen werken om de grenzen van Europa te verdedigen en tevens een economische samenwerking om te komen tot een zoo nuttig mogetyk gebruik van de hier aanwezige grondstoffen en pro ductiemiddelen. In dit nieuwe Europa moet - ook ons land de plaa s imnemen, waarbij het krachtens eijin capaciteiten en geschiedenis recht heeft en daartoe moet men ook hier de handen uit de mouwen steken. Dank zy het bestaan van de N.S.B. in ons land en dank zy aan de leden dezer beweging (thans reeds twaalf procent van het totaal), die schouder aan schouder strijden me de legers van Duitschland en zijn verbondten machten, zal het deze plaats ook inderdaad kunnen innemen. Spreker eindlgde met de kameraden op te wekken, om ondanks alien hoon en laster, welke zij nog altijd ondervinden, door te gaan met lankmoedigheid te betrachten en met otrijdien to' den laatsten man en de laatste vrouw, totdat het nationaal-soeialisme zal zyn gebracht, om als gemeenschap, samen wer- kend', samen offerend, samen dienend en sai^en slagend ons volk en ons vaderland uit den put te halen. DE ENGELSCHE LUCHTAANVALLEN OP ONS LAND. In den nacht van Donderdag- op Vrydag hebben weer verscheidene Engel^che vliegtui gen boven Nederlandsch gebied gevlogen. De aanvallen, die van militair oogpunt bekeken, volkomen zinneloos waren. sadden behalve geringe schade aan woonhuizen den dood van twee burgers ten gevolga.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1942 | | pagina 1