«i bfmffm NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Laat ze praten, doe Uw plicht llw gift maakt sombre ievenslicht. No. 10.348 WOENSDAG 25 MAART 1942 82s Jaargang Buitenland Binnenland DUITSCH WEERMACHTSBERICHT. ITALIAANSCH WEERMACHTSBERICHT mat: GENERAAL MAC ARTHUR VRAAGT OM MATERLAAL. 1 TERNEUZEN, 25 MAART 1942. Installatie van den Ned. Landstand in Zeeland. NEUZENSCHE COURANT aBONNEMENTSPRIJSBinnen Temeuzen 1,42 per 3 maanden Buiten Temeuzen fr iter post i 1,73 per 3 maanden - Bij vooruitbetaling fr. per post /6.60 per jaar - Voor Belgie en Amerika 2,20, overige landen 2,65 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het brdtenland alleen bg vooruitbetaling. Uttgeefster: N.V. Firms P. J. VAN BIS SAN BE GIRO 88150 TELEFOON No. 2073 Direcfceur: I. van de Sande. ADVERTENTIBN: Van 1 tot 4 regels 0,88 Voor elken regel meer 0,22. KLEIN E ADVERTENTHSN: per 5 regels 52 cent bij vooruitbetaling Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelaDonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Intending van advertentien liefst efen dag voor de uitgave. BIT BLAB VERSGHIJNT IEBEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVONB. Hoofdredacteur: N. J. Harte, Temeuzen. 13 KOOFVAARDERS TOT ZINKEN GEBKAGHT. Het opperbevel van de Duiteche weermacht deelde Dinsdag mede: B«itscbe duikbooten hebben voor de Ameri- kaansohe kust 13 vijandelrjke koopvaardg- schepen met een gezamenlijken inhoud van 8Q.3Q0 ton tot zinken gebracbt. De vgandelijke tankscbeepsruimte werd daarbij op bijzonder gevoelige wijze getroffen. Tot de tot zinken gebrachte schepen behooren zeven groote tankschepen. Een achtete tankscbip van 11.000 tyon werd door torpedo's z66 emstig bescha- dlgd, dat bet eveneens verloren geacbt kan worden. Ook in de MiddeUandscbe Zee werden den vijand zware verMezen toegebracht. In samen- wefking met Italiaanscbe lucht- en vloot- strndkrachten slaagde de Duitsche lucht macht er in, een konvooi, dat koers zette aaar Malta, uiteen te drijven. Daarbij bracb- ten Duitscbe vbegtuigen alleen reeds drie koopvaardijsebepen met een gezamenlijken inhdud van ongeveer 18.000 ton tot" zinken. Zij bracbten voorts zware scbade toe aan drie koopvaardgschepen, een kruiser en een tor- pedobootjager. Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend: Op bet scbiereiland Kertsj werden vrij zwakke, in bet Donetsgebied vrij kracbtige aanvallen van den vijand afgeslagen. Ook aan de overige deelen van het Oostelijke front leverden aanvals- en afweergevechten weder- om succes op. in bet zeegebied ten Zuiden van Sebastjopol brachten gevech^svliegtuigen door luchttorpe- dotreffers een koopvaardtjscbip van 5000 brt. tot zinken en vemietigden in een haven aan de Kaukasuskust een duikboot, twee andere duikbooten kregen bomtreffers. In Noord-Afrika verloor de vijand bij een aanvalspoging op een vliegveld in Cyrenaica <toor afweer van jaehtvliegtuigen eh luchtdoel- geschut vijf vliegtuigen. in den strijd tegen bet Britsche eiland beeft de luchtmacht oveidag in de haven van New- haven een koopvaardgschip van 3000 brt. ver- niettgd en munitie- zoowel als brands tof depots van dit steunpunt voor motor-torpedobooten met goed gevolg' met bommen bestookt. Doel- treffende nachtelijke aanvallen van gevechts- vhegtuigen waren gericht tegen militaire doe- len in de havensteden Dover en Portland. Un de successen voor de Amerikaansche kust beeft de duikboot van den luitenant ter aee le klasse Mohrr een. belangrijk aandeel gebad. HEN KRUISER TOT ZINKEN GEBRAGHT, VERSOHEIDENE ANDERE GETROFFEN. Het 66CLste Italiaanscbe weermachtsbericht Gebleken is, dat bij de in het weermacbts bericht van gisteren gemelde actles van lucht- en zeestrijdkrachten een kruiser, een andere eenheid. waarvan men bet type niet beeft kunnen vaststellen en een koopvaardijschip van 10.000 ton met zekerbeid tot zinken zijn gebracbt. Drie andere kruisers, een torpedo- boo jager en drie koopvaardijschepen werden beschadigd. Bij bet gevecbt, dat zicb in de Golf van Byrte heeft afgespeeld, bebben onze zeestrgd- krachten met zekerbeid een kruiser en twee torpedobootjagers getroffen. Een andere vgan- delijke eenbeid werd getorpedeerd door een van onze duikbooten, die de wacht hielden, •Formaties van de Duitscbe lucb macht be- reikten eveneens het vijandelijke konvooi en tx>mbardeerden het verscheidene malen, waar- bij zij een koopvaardijschip tot zinken brach- ten en twee andere beschadigden. Bij luchtgevechten in het centrale deel van de MiddeUandscbe Zee bebben Duitsche jacht- vbeg uigen twee Spitfires neergehaald. Drie onzer torpedovUegtuigen zijn niet op hun bases teruggekeerd. In bet Oostelijke deel van de MiddeUandscbe Zee bebben onze vbegtuigen gisteren tijdens de sch^mering een Engelsche vlootformatie, die waarschjjnlijk op den terugweg was van bet tooneel van den strtfd, aangervallen en met torpedo's een kruiser van middelgroo e tonnage getroffen en met een andere torpedo een grooten torpedobootjager. Vijandelijke bommenwerpers werden boven Martoeba krachtig aangevaUen door escadril- les onzer jagers, die zonder eigen verliezen vijf Curtiss-Vliegtuigen brandend dede'n neer- storten en talrijke andere met machinegeweer- vuur bes ook ten. Een zesde Engelsch vlieg- tuig stortte neer na door bet Duitsche af- weervuur te zijn getroffen. Naar de zender Schenectady meldt, heeft generaal Mac Arthur vanuit Melbourne een korte rede gehouden, waarln bij o.a. zeide: ^ln den modemen oorlog is he succes niet aUeen afbankelijk van de bekwhamheid van de soldaten, docb het is noodzakelijk voldoende oorlogsmateriaal te bezitten. Geen generaal is in staat uit niets iets te maken. Mijn succes sen zullen in de eerste plants afhangen van de hulpmiddelen en van het materlaal, dat mi) de daarvoor in aanmerking komende regee- rir.jjen ter beschikking zullen stellen. IAPAN MOET BEZEN OORUOG DOOR OFFENSIEVE MAATREXJEXEN WINNEN. Het D.N.B. meldt uit Tokio: ,,Er moet rekening gehouden worden met de mogelijkheid, dat de vijand de guerilla-tac iek in zijn oorlogvoering tegen Japan in de toe- komst nog zal versterken", zoo schrjjft de woordvoerder der marine, kapitein Hiraide, in de Jomioeri Sjimboen. Sinds bet begin van den oorlog in Groot-Azie zijn webswaar, zoo scbrijft Hiraide, meer dan vjjftig vijandelijke duikbooten alsmede vier van de in totaal negen vijandelijke vUegtuigmoederschepen tot zin ken gebracbt, docb verwacht kan worden. dat de vijand zijn nog resteerende vloot aan vUeg tuigmoederschepen in den loop van dit jaar met 10 andere s'peciale moederscbepen zal versterken. De vijand zal dan ongetwijfeld probeeren van Hawaii, Nieuw-Zeeland, Samoa en andere punten uit aanvaUen te ondememen. Vervolgens levert Hiraide critiek op de op- vattmg, die in bepaalde kringen van het Japanscbe volk bestaat, als zouden de rijk- dommen der Zuidzee-gebieden thans reeds on- begrensd ter beschikking van Japan staan en het Japansche imperium zoodoende onover- winnelijk geworden zijn. Hiraide noemt deze opvatting een groote misrekening, die onmid- dellijk hersteld moet worden. De grondstof- bronnen der Zuidzeegebieden, zoo scbrijft kapitein Hiraide, zijn nog niet aangeboord, ook al bevinden zij zicb in Japansche handen. Eerst wanneer de gronds ofbronnen practiscb Japan ter bescbikikng staan, zal Japan's on- overwinnelijke positie gewaarborgd zijn. Tot- dat bet zoover is, moeten echter nog talrijke moeilijke vraagstukken worden opgelost. Een van deze vraagstukken is de vervoerskwestie. Het schijnt, dat met de capitulatie van Neder- landscb-Indie de dingen in zooverre een keer hebben genomen, dat Japan zich thans in het defensiief en bet Engelsch-Amerikaansehe kamp zicb in bet offensief bevindt. De verdediging alleen, zoo verklaart Hiraide, brengt echter niet de overwinning. Japan moet derhalve den buidigen oorlog onder alle omstandigbeden door offensieve maatregeleij winnen. Het moet zijn offensief voortzetten, door zicb van den Indischen Oceaeui en Austrabe als steunpunten voor toekomstige groote militaire operaties te vprzekeren. Tenslotte verklaarde Hifaide, dat de Japan scbe marine voorbereid is op haar groote taak en vastbesloten is den vpandelijke invloed in den Syilen en in den Indischen Oceaan ge- heel en al uit te schakelen. GROOTSOHEEPSOHE AANVALLEN VAN DE JAPANSCHE EUCHTMACHT. Het Japanscbe hoofdkwartier deelt mede, dat de luchtmacht van de Japansche marine tijdens aanvallen in bet Zuidelijke deel van den Stillen Oceaan en in de golf van Bengalen bij berhaUng Port Darwin, Broome, Wynd- bam, Homeiland, Port Moresby op Nieuw- Guinea, Toelagi op de Salomons-ei'landen en Port Blair op de Andamanen in de golf van Bengalen aangevallen. In al deze plaatsen werden de militaire installaties vemield. BANGS BEN WEG IN B1RMA. De New York Herald Tribune meldt, dat 43 gewezen Amerikaansche taxi-chauffeurs en vrachtautobes uurders thans het Noorde- lijke deel van den weg door Birma afzoeken naar verongelukte vrachtauto's, die door de bestuurders in den steek zijn gelaten. Hun taak is deze wagens te repareeren en dan weg te brengen Men neemt aan, dat er gemiddeld elken kilometer zulk een verongelukte vracht- auto s aat. BE BESTUTJRSINDE1E1LING VAN JAVA Het D.N.B. meldt uit Tokio: Volgens berichtenuit Batavia zal Java voortaan in drie provincies, resp. bestuurs- gebieden verdeeld worden. Voor den zetel der centrale regeering is Batavia uitgekozen, bet Oostelijke, Centrale en Westelijke deel van Java zullen van Ba'avia, Semarang en Soera- baja uit bestuurd worden. (Oelijk bekend was Java reeds in drie pro- vihcies ingedeeld. West-, Oost- en Midden- Java, met Batavia, Semarang en Soerabaja als standplaatsen van de gouvemeurs. Indien bovenstaand bericht een wijziging in de be- stuursorganisatie meedeelt, zou het deze moe ten zijn, dat de twee gouvememen en Soera- karta en Jogjakarta, welke een overkapping vormen, van het gebied der vier zelfbesturen, dus bet gebied, dat als ..indirect bestuurd ge bied" wordt aangeduid, thans in de provincie Midden-Java zijn opgenomen. Red. N.R.C. HII'P'S VERBLJJF IN 1NBII3. (Sir Stafford Cripps heeft Maandag in New Delhi eerst een onderboud gehad met Lord Linlithgow, den Onderkoning. Volgens den Britschen nieuwsdienst was generaal Wavell bij de ontvangst aanwezig. Journalisten hebben Cripps de vraag ge- steld, wat er zou gebeuren, wanneer een of twee pobtieke partijen de Engelsche voorstel len niet zouden aannemen. Cripps antwoord- de. dat dit zou afhangen van de betrokken partijen. ,,Mrjn veiwacbtingen", zoo zeide bij, zouden te ver strekken, wanneer ik wilde hopen, dat ik een „aanvaarding voor 100 pro- cent zou krijgen." Ten slot'e verklaarde Cripps: „Ik geloof niet, dat wjj moeten spre- ken over een ronde tafel-conferentie." STILLE OMGANG TE AMSTERDAM. Maandag hebben de Amsterdamscbe R. Katholiekcn en vele buitenmenscben den jaar- lijkscben Stillen Omgang ter gelegenheid van het Mirakelfeest gehouden echter niet in groe- pen gelijk vroeger, maar ieder op zich zelf Mgr. J. P. Huibers, bisschop van Haarlem, leidde na afloop van den omgang in de Bag.„n bofkerk den dienst en hield een toespraak. Ook in de andere r.k. kerken werden specials diensten gehouden en voor een spocd'gen vrede, de Intentie van dezen S illen Omgang gebeden. In de St. Nlcolaaskerk aan de Prins Hendrikkade was een speciale dienst voor de vrouwen. NEA'ENWERKZAAMHEDEN van OVERHEIDSPERSONEEL. De secretaris-generaal van bet departement van binnenlandsche zaken heeft de burge- meesters een circulaire ^erzonden waarin bij verzoekt betreffende bet verrichten van neven- werkzaambeden en het drijven van handel en nering door overbeidspersoneel eenzelfde ge- dragsljjn te volgen als ten opzicbte van bet rrjkspersoneel zal geschieden. Het verrichten van nevenwerkzaamheden zal dan in het vervolg aan een vergunning verbonden zijn, die slechts in bjjzondere geval- len verleend zal worden. In bet algemeen zullen alle werkzaamheden, waardoor de Mid- denstand getroffen wordt, niet geoorloofd zijn. Het bekleeden van functien en nevenfunc- tien in of bij pubbekrechtelijke of semi- publiekrechtelrjke instellingen of lichamen blijven bier buiten beschouwing en zijn dus zonder meer geoorloofd. Personen, die minder dan 6 uren per dag in overheidsdienst zijn, beboeven voor het ver- vullen van nevenbetrekkingen geen vergun ning. Werkzaamheden, die men als van weten- schappelijken aard kan beschouwen, vallen buiten de regeling en zijn dus even bens ge oorloofd. Het houden van een wiiikel, bet uitoefenen van een beroep of bedrijf en dergelijke geval- len zullen echter in de naaste toekomst voor overbeidspersoneel onmogelijk zijn. EX.AMENS RIJKSBELASTINGACADE1MIE. In Mei en Juni zal te 's43ravenhage ge legenheid worden gegeven om zicb te onder- werpen aan het vergelijkend onderzoek ter aanwijzing als candidaat-sumumerair der be- las ingen. De verzoekschriften om toelating tot dit onderzoek dienen v6or 15 April bij bet Departement van Financien, afdeeling perso- neel van den belastingdienst, te worden in- gezonden. Tot het vergelijkend onderzoek worden toegelalen ong«huwde mannelijke Nederlanders, die op 1 Ja*n. 1942 den leeftijd van 23 jaren nog niet hadden bereikt. UNIE EN SCHOOLRAAD. De 64e algemeene vergadering van de Unie ,Een school met den Bijbel'zal meldt De Z., dit jaar, naar wij vernemen, Woensdag 8 April a.s. te Utrecht in de Westerkerk gehou den worden. De morgenvengadering is gewijd aan de behandeling van huishoudelijke zaken. Aan de orde komt o.m. de verkiezing van drie bestuursleden in de vac. ontstaan door het aftreden van de heeren A. Jonkhoff te Gro- ningen, Dr. G. Kalsbeek te 's-Gravenhage en het bedanken van Ds. J. Barbas te Hengelo (G.). In de vacature heeft het bestuur drie dubbeltallen gesteld bestaande uit de heeren E. J. Anneveldt te Groningen en S." Zwart te Winschoten; H. de Boer en W. Wagenaar, lid der 2de Kamer, beiden te 's-Gravenbage; Dr. G. P. v. Itterzon te 's-Gravenhage en Dr. H. Schilp te Leiden. De 53e algemeene vergadering van den Schoolraad voor de scholen met den Bijbel zal, naar wtj vernemen, Woensdag 8 April a".s. te Utrecht in de Westerkerk gehouden worden. De morgenvergadering is gewijd aan de be handeling van huishoudelijke zaken, w.o. ver- schillende rapporten, Zij sluit onmiddellijk aan op de algemeene vergadering van de Unie jEen school met den Bijbel". Evenals verleden jaar zullen Unie en Schoolraad's middags hun gecombineerde ver gadering houden in de Westerkerk. Als refe rent zal optreden Prof. Dr. J. H. Bavinck van Bilthoven, met het onderwerp; „Onverganke- lijke waarden". De middagvergadering vangt om 2 uur aan. N E2DERJLANBSOHE BOEIREN NAAR RUSUVNB. Vrijdag is van het station Oldenzaal een derde transport boeren, bestaande uit hon- derd man, aangeworven door de Ostdeutsche Landbewirtschafturgsgesellschaft C's Graven- hage), vertroklten om in bezet Rusland als bedrrjfsleider en assistent op de boerehbedrij- ven op te treden. De waamemend burgemeester van Olden zaal sprak de Oostlandboeren, in hun groene uniformen toe, welke toespraak met een ,.hou zee" werd beantwoord. ROR1NGEN NAAR PETROLEUM Naar de ,.Oos' -GelderSche Volksbode" ver- neemt, treft de Bataafsche Petroleum Maat- schappij wjorbereidende maatregelen voor een nader onderzoek naar de aanwezigheid van petroleum in den bodem onder de gemeente Winterswijk. Zooals men zich zal herinneren, is indertijd bij een diepteboring vanwege den Rijksopsporingsdienst van Delfstoffen te Corle in ieder geval een hoeveelheid aardolie uit bet boorga1" komen vloeien. Men zal thans door proefboringen te weten trachten te komen, of er eenig perspectief voorhanden is om aan prac.tische exploitatie te denken. WEZEN EN GEDACHTE VAN BE S.S. Zondag heeft te Hilversum in een bijeen- komst van den starfdaard 3 der Nederlandsctie SS de voorman der SS, Feldmeijer, een rede uitgesproken, waarin hij o.m. hedft gezegd, dat in het nationaal-socialisme het geloof in het harde, ruige, maar schoone aardsche leven terug is gevonden, in de wereldbeschou- wing, die als eeuwigheidskenmerken heeft de eeuwige en onveranderlfjke wetten van fret bloed, die gelden boven alle eeuwen. Er is slechts een gevaar, namclijk dat in de breede massa van het volk, vooral in tijden van vrede de ernstige consequenties van Let natio naal-socialisme verwateren. Daarom zijn twee dingen noodzakelijk om het te laten vcoitbestaan, namelijk een strong doorge- voerd leidersteginsel en een ordegemeenschap als een garantie, dat deze wereldbeschouwing onverflauwd blijft voortleven. Deze ordege meenschap, hoedster van de rassengedachte en van de groot-Germaansche volksverbon- denheid, is de SjS., die men niet kan zien zon der den achtergrond van de Germaansche volksverbondenheid. Be S.S. vormt den stoottroep en de voorboede van de nationaal- socialistische wereldbeschouwing en daarom ook moet de S.S. vaalt dingen zeggen of doen, die zelfs in nationaal-socialistiscbe kringen als ver-gaand worden beschouwd. Maar men moet de S.S. daarbij zien als een lichaam, dat als een lichaam, dat als voorhoede der natio- als voorhoede der nationaal-socialistische wereldbeschouwing vecht en een bres slaat voor de millioenen, die later zullen begrijpen en volgen. CENTRAAL BUREAU VOOR THEIESURROGATEN. De Nederlandsche meelcentrale heeft de stichting centraal bureau voor tbeesurrogaten opgericht. Het doe! van deze stichting is, naar het Ned. Weekblad voor den groothan- del in levensmiddelen mededeelt, den handel in grondstoffen voor tbeesurrogaten te nor- maliseeren en maatregelen te treffen ter waarborging van de hoedanigheden van het product. Bovendien zal het bureau den aan- koop van genoemde grondstoffen vergemak- kelijken en hierbij bemiddelend optreden. Voorts is op grond van artikel 15 van het ge- wijzigde koffie- en theebesluit het aankoopen van alle grondstoffen voor theesurrogaat voor taan ultsluitend toegestaan, nadat het bureau daartoe schriftelijk toestemrning heeft ver leend. Ri ERA1XEVEKIN<J WORDT HEIIVAT MET INGANG VAN 30 DEZER. Naar het rijksbureau voor de voedselvoor- ziening in oorlogstijd mededeelt, zijn de bij- zondere omstandigbeden, die eenigen tijd ge- leden hebben genoopt tot stopzetting van de aflevering van bier door de brouwerijen, thans zoodanig gewrjzigd, dat met ingang van 30 dezer de aflevering zal kunnen worden her- vat. Het spreekt vanzelf, dat na de stagnatie, die eenige weken geduurd heeft, niet ieder zijn volledige rantsoen terstond zal kunnen ontvangen en dat in den eerstkomenden tijd nog onregelmatighcden in den aanvoer kun nen optreden. f 1000; Lompenhandel M. L. Polak Zn f 250; de N.V. Stijfsel en Glucosefabriek te Sas van Gent f. 5000; de N.V. Bank voor Schou- wen en Duiveland te Zierikzee 752; de N.V. Scheldebank te Zierikzee 550; de N.V. Zeeuwsche Oestermaatschappfj ..Bonefides" te Tholen f 250. Van verschillende andere instellingen wor den dezer dagen nog bijdragen verwacht. BISTRIBUTIE VAN BOTE2R, MARGARINE EN VET. De Secretaris-Generaal van het Departe ment van Landbouw en Visscherij maakt be kend, dat gedurende het tijdvak van 26 Maart tot en met 11 April a.s. bon 16, zxxxwel van de boterkaart als van de vetkaart, uitsluitend reeht geeft op bet koopen van margarine. Voorts geeft gedurende genoemd tijdvak bon 17, zoowel van de boterkaart als van de vetkaart, naar keuze recht op het koopen van botes-, margarine of vet, zulks met dien ver- stande, dat men niet steeds het artikel zal kunnen verkrijgen, waaraan men de voorkeur geeft, doch genoegen zal moeten nemen met het artikel of de artikelen, waarover de win- kelier beschikt. BONTE AVOND. Zooals uit de advertentie, elders in dit blad, blijkt, geeft de Concordia Band een avond in het Luxor Theater. De band, een Zeeuwsch- Viaamsch ensemble, heeft reeds in verschei dene plaatsen een uitvoering gegeven en zoo als uit de pers blijkt, niet zonder succes. Zoo schrijft het Dagbl. v. N.-Br. en Zld.Beide avonden waren totaal uitverkocht... Een compliment voor den leider, J. Anthonisse, is dan ook zeer zeker op zijn plaats... De be- kende conierencier Adrie van Oorschot deed de zaal telkens schateren van het lachen"... De Prov. Z. Crt. getuigt: Pr. van Hjjfte, Belgisch grootste accordeonvirtuoos, ver- gascte het publiek op een paar eminente soli... A. W. Kaan oogstte met zijn levensliedjes veel succes".., Wij bopen, dat ook het Terneuzensche pu bliek het gebodene zal kunnen waardeeren. GEVONDEN VOORWERPEN. De inspecteur van politie alhier maakt be kend, dat omtrent de volgende gevonden vooi-werpen inlichtingen zijn te bekomeu aan de daaraohter vermeide adressen: Wollen kinderdas, kinderwantje, twee sleu- tels (aan veter), blauwe kinderhandschoen, Lipssleutel, balk, grijze dameshandschoen, damesschoen, bezem met steel, kinderschoen- tje, bureau van politic; een paar wollen hand- schoenen, J, van Leeuwe, Axelschestr. 39; Friesche scbaats, J. Oppeneer, Steenkamplaan 99; armband, M. hammers, Baandijk 53; kin derwantje en heerenportemonnaie, F. van der Hooft, Baandijk 24; kinderportemonnaie met inh., P. van der Hooft, Baandijk 37een paar regenbeenpijpen, L. de Fouw, Goeschendijk E 2; wollen dameshandschoen, V. Baert, Steen kamplaan 16; zakmes, Th. A. van Pienbroek, Scheldekade 27Collier, J. Scheele, Middenstr. 93; beursje met irihoud, A. Rouw, Steenkamp laan 26; kinderwantje, M. de Doelder, Lange Kerkstraat 19; kruiwagen, M. Zegers, Dek- kerstr. 51; blauw kinderwantje, W. Rouw, Baandijk 30; zilverbon van /2,50, J. van de Ree, L. Kerkstr. 25; idem, C. Klaassen, Hon- diusstraat 30; blauwe mantelband, Rijnberg, Westkolkstr. 54; zwarte dameshandschoen, A. Hamerlinck, Stationsweg 53; kinder- en meisjeshandschoen, J. Dieleman, 2e Verbin- dingstr. 12; grijze das, blauwe das en mute, R. Jonkman, Vlooswijkstr. 69; damesarrnband- horloge, J. Plant, marechausseekazerneover- schoen, A. de Koeijer, Baandijk 11; ijzeren staaf, A. Dekker, Verl. v. Steenbergenlaan 15; portemonnaie met inh., wed. J. van Hijfte, N. Kerkstr. 15 (Sluiskil). GIFTEN VOOR WINTERHULP. De laatste weken is vanwege het Provinci- aal Bureau voor Winterhulp een speciaal be roep gedaan op de leiders der groote onder- nemir.gen in onze provincie. Dit had tot resul tant, dat verschillende beldngrijke geldsbedra- gen inkwamen. De N.V. Ned. Mij to" vervaardiijing van spiegelglas te Sas van Gent schonk 3000; de N.V. Zaadhandel en Boomkweekerij Wed. J. de Jongh te Goes f 1000; H. Metsers Heijn- drickx te Hulst 250; Firma M. H. Boasson Zn te Middelburg 1000; de Bank voir Zeeland te Goes 1000; N. N. te Middelburg 1500; Gebr. 'Verwijs te Yerseke 255; L. v. d. Broeck Tieleman te Nieuw Nam-en 500; de N.V. Conservenfabriek Zuid-Beveland te Krabbendijke 1250; de N.V. .Molusken te Krabbendijke f 1000; Gebr. Padmoi te Yer seke 200; The Vitri e Works te Middelburg RANTSOENEN VOOR A.S. EN JONGE MOEDERS. Be Secretaris-fG-eneraal van bet Departe ment van Landbouw en Visscherij maakt be kend, dat het extra rantsoen grutterswaren. betwelk ten behoeve van a.s. en jonge moe- der3 per week beschikbaar wordt gesteld, ge- bracht is op 500 gram havermout, aangevuld met 500 gram gort. A.s. en jonge moeders komen dus voortaan gedurende 26 weken, n.1. 20 weken v66r en 6 weken na de bevalling, in aanmerking voor; 3% liter melk per week, ben evens naar keuze; a. 500 gram havermout 4 500 gram gort per week, 5f b. 1000 gram brood per week, of c. 750 gram brood 125 gram bo ter pet week. WATERLEVERING. De commissaris der provincie Zeeland heeft aan de burgemeesters van de gemeenten op Walcheren en Zuid-Beveland verzocht de al gemeene politieverordening van him gemeen ten aan te vullen met bepalingen omtrent het waterverbruik. Tengevolge van de bijzon- dere tijdsomstandigheden is op de beide ge noemde eilanden het waterverbruik belangrijk gestegen, waardoor maatregelen ter beper- king van het gebruik noodzakelijk zijn gewor den. Volgens de voorgestelde bepalingen zai het verboden zijn leidingwater te verspillen door het noodeloos open laten staan van krar.en of het niet onmiddellijk herstellen of doen -her- stellen van gebreken in de installaties; lei dingwater te gebruiken voor het schrobben van stoepen en straten en leidingwater te ge bruiken voor tuinbespoeiing anders dan met een gieter. Voor (tuinderijen en bloemisterfjen geven de waterleidlngbedrijven ontheffing van boven- genoemde bepalingen. (De Z.) P. STEHOUWER. f Te Breda is op 60-jarigen leeftijd overleden de beer P. Stehouwer, inleven inspecteur van de Volksgezondheid, tevens inspecteur van den Veeartsenijkundigen Dienst, wiens ambtege- bied Westelijk Noord-Brabant en Zeeland om- vatte. De beer Stehouwer kwam in 1922 als in specteur naar Zeeland en heeft gedurende eenige jaren te Middelburg gewoond, tot zijn standplaats Breda werd. Maar hij bleef in Zeeland werkzaain tot aan zijn ziekte, die een einde aan zijn werkzaam leven zou maken. Hij stolid in landbouwkringen in hoog aanzien ep zijri deskund:>je adviezen op het gebied van de veeartse'niJRunde werden op hoogen prijs gesteld. Zijn heengaan op volgens menscbeliike opvatting te jongen leeftijd, zal zeker in breede krihgefi me" droefheid worden ver- nomen. Morgen (Donderdag) wordt zijn stoffelijk overscbot te Ulvenhout ter aarde besteld. Dinsdag heeft de officieele installatie van den Nederlandscben Landstand In de provin cie Zeeland plaats gehad, waarbij tevens de landelijke Boerenlei-der E. J. Roskam, de boe- renleider in onze provincie W. F. van Gorsel van Rilland-Bath. heeft gelnstalleerd. Voor deze plechtigheid had men debe schikking gckregen over de raadzaal van het stadfiuis te Goes en deze was op fraaie wijze versierd met de emblemen van den Land- stand en voorjaarsbloemen. Tot de aanwezi- gen behoorden Referent Korte, namens den heer W. Miinzer, Beaufi-agte van den Rijks- commissaris voor Zeeland, de boerenleider in Limburg, W. F. J. Quaedvlieg, ir. J. D. Dorst, provinciaal voedselcommissaris, buree^ees- ster C. E. P. Lgnshoek van Goes, J. Dekker, gevolmachtigde In Zeeland van deri leider der N.S.B. en andere N.S.B. fu.nctlonarissen, als mede verschillende genoodigden. De bijeenkorhst werd geooehd door den plv. boerenleider in Zeeland, J. C. Droogendijk, die de aanVfezigen, in het bijzender de autoritei- tpn, welkom heette en vervolgens erop wees, dat het een beLangrijke dag was, waamaar velen hebben verlangd. Thans is het zoover, dat wij krijgen' wat wij v^ensrhten, nl. mede- zeggensciiap, ook voor onze Zeeuwsche land- bouwers. Spr. deelde mede, dat de wnd. commissaris verhinderd was aanwezig te zijn en las van

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1942 | | pagina 1