ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN No. 10.346 VRIJDAG 20 MAART 1942 82©, Jaargang Buitenland T Binnenland EERSTE BLAD DUITSCHLAND STRUDT VOOR EUROPA. Oe les van de geschiedenis. HOE NEDERLANBSCH-INDIE IN DEN OORLOG GERAAKTE. ONZE KOLONIALE ERVARLNG. TERNEUZEN, 20 MAART 1942. examen stuubman. NEUZENSCHE COURANT AJBONNEMENTSPR2JSBinnen Temeuzen 1,42 per 3 maanden Buiten Temeuzen fr. per post /1,7S per 3 maanden By vooruitbetallng fr. per post 6,60 per Jaar Voor Belgie en Amerika. 2,20, overige landen 2,65 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet trotter land alleen by vooruitbetallng. tttgeefstor: N.V. FJrma P. J. VAX DE 8ANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 2073. Directeur: L van de Sande. ADVERTENTOtNVan 1 tot 4 regels f 0,88 Voor elken regel meer J 0,22. KLKINE ADVEKTENTIfiNper 5 regels 52 cent by vooruitbetallng. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien by regelaDunnement tegen vermlnderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrygbaar Is. Inzending van advertentien liefst efen dag voor de uitgave. BIT BLAB VERSCHUNT 1EBEREN MA AN BAG-, WOENSDAG- EN VBUDAGAVOND. Hoofdredacteur: N. J. Harte, Temeuzen. ee>:&>^><s><xxs>C'sx^Ks>^<sxsxs>^&>^xs><s^s>^0S- JOtUTSOa WXEBMAOI 1TBKRIOUT. Het opper bevel van de Duitsche weer- macht maakte Donderdag bekend: Op.; bet sebnereiland Kartsj mislukten nieuwe aanvallen van den vyand, welke met minder kracbt dan de vorige dagen •werden ondemomen. In het Donets- gebied sloegen Duitsche en Roemeensche troepen verscheidene Hevige aanvallen met zware verliezen voor den vyand af. Eigen tegenaanvallen hadden succes. Ook op andere plaatsen aan het Ooste- Ipke front zgn nog hevige afweergevech- ten aan den gang. In Noord-Airxka waren doeltxeff ende aanvallen van Duitsche gevechtsvlieg- tuigen gericht op militaire insta 11aties van de vesting Tobroek. Het bombardeeren van vliegvelden, op 'Malta, dat dag en nacht Is voortgezet, veroorzaakte hevige branden en ontplof- fingen. In bet gebied van de Middellandsche Zee werden in luchtgevechten acht vyan- deiyke vliegtuigen neergeschoten en drie op den grond vemield. Luitenant S relow, vliegtuigcoonman- dant van een jachteskader, schoot Woensdag aan het Oosteiyke front zeven Sowjet-vliegtuigen neer. Een yolk, dat bijtyda zijxt reaping vexstaajt, sterft niet. Het donkerste uur in de geschiedenis van cms land is thans aangebrokfen. Indie is ge- vaUen, onze kost.baarste en dierbaarste be- zittingen zyn geofferd in een stryd, weiie by voorbaat verloren is geweest. Angst en be- zorgdheid on), het lot van vriendep en ver- wantendoffe wanhoop, diepe teleurs elling en machtelooze verontwaardiging vervullen ons volk. Er is echter geen nog zoo donkere tyd, of het licht van een nieuwe toekomst zal een- maal moeten doorbreken. Geen nederlaag immers, hoe zwaar ook, vermag een volk te gronde te rich ten, dat intyds zijn roeping verstaat. De geschiedenis heeft telkens opnieuw bewezen, dat een ver loren stryd niet het ergste is, wat een volk kan ov-erkomen. Het stamverwante Zuld-Afrika heeft het bewezen na den vrede van Vereeniging in 1902. In Transvaal en den Oranje-Vrystaat lagen duizenden boerenhoeven in puin, de boomgaarden waren vemield, de bronnen ver- gif'igd, de vruchtbare landeryen verwoest en verlaten. Duizenden Boeren waren in den ongeiyken stryd gevalien, meer dan twlntig- duizend vrouwen en kinderen in de Engelsche concentratiekampen (Alerxiig om het leven gekomen. En toch, enkele Jaren later reeds, waren de Ztud-Afrikaaasche boeren weer een leidende volksgToep en nu, na byna veertig jaren, is de oude weerstand nog niet gebroken, ondanks den storm der tyden. V Ook Duitschland heeft het bewezen na den rampzahgen vrede van Versailles. Nog geen kwart eeuw later is het de machtigste staat van Europa geworden. Dit Is de les, welke wQ thans moeten leeren. Wij moeten van het donkere heden maken, wat er van te maken valt, wij moeten ons bezinnen op de toekomst. Indie is verloren gegaan, onze. legers zyn verslagen. Onze kbopvaardyvloot is over de zeeen verstrooid en vemietigd, onze vlsschersscbepen liggen meerendeels werkeloos in de havens. Maar onze boeren, onze visschers, onze koopvaar ders en onze kooplieden ieven en werken reds aan de brug naar een beteren tyd. naar een nieuwe toekomst. De boer ploegt voort, de vtsscher vaart, on danks het mynengevaar en de bommen van de Engelsche vliegers. Wy zullen in de toekomst weer een volk van visschers, boeren, koopvaarders en kolo- nisten worden. Wy zullen thans reeds moeten werken en nog eens werken om straks voor onze nieuwe taak gereed te kunnen zyn. Want de tijd gaat verder en het volk, dat de teekenen der tyden verstaat, kan niet ten ooder gaan, hoe donker het heden ook is. (V.P.R) ITALLAANSGH WEEKMAC5HTSBERICHT. Het 666ste Italiaaneche woermachtsbericht hiidt:; Aan het front van Cyrenaica nlets van be- lang. De luchtmacht was wederom boven Malta in actle. Drie vhegtuigen werden op den beganen grond vemield. Duitsche jagers Bchoten in luchtgevechten acht vijapdehjke vhegtuigen neer. BE GEVABEN AAN AMERIKA'S ATJUANTISCHE KUST. fi-P-T. meldt uit New York: Minister Frank Knox die op het ocgenblik te New York vertoeft voor bezichtiging en in spec tie van de verdedigingswerken en van de lichtingswerkzaamheden van de Norman- die, heeft de pers meegedeeld, dat de kust- bewaking, vooral die aan de Atlantische kust zal worden versterkt. De patrouillediens-ten zullen met de luchtmacht samenwerken. Het is ge'oleken, da de meeste torpedeerirgen des nachts werden uitgevoerd. Er is nu bepaald, dat schepen, die den nacht op zee moeten doorbrengen met gedoofde lichten moeten varen. Zoo mogeiyk moeten zy een haven binnenloopen om er den nacht door te bren- gen. In bet Zuiden, waar minder havens zyn, zal de kust des nachts worden yerduisterd, om de silhouetten der schepen minder zicht- baar te maken. Kapiteins, die de voorschrif- ten overtreden, kunnen ult him ambt worden omtzet. BE SUCCESSEN VAN BliTSdHE BUIKBOOTEN IN AMERIKA'S WATEREN. Het D.N.B. meldt uit Beriyn: Het Amerikaansche departement van marine moet nieuwe successen van Duitsche duik- booten toegeven. Er werden wederom twee Amerikaansche koopvaarders voor de Atlan tische kust der Vereenigde Staten getorpe- deerd en tot zinken gebracht. Een Ameri- kaansch vrachtschip van ongeveer 6000 brt. werd in den ochtend van 15 Maart door een Duitsche duikboot aangevallen en tot zinken gebracht. Het schip zonk binnen enkele mi- nuten. Van de bemanning hebben 33 over- levenden een haven aan "de Atlantische kust kunnen bereiken. BE VERLIEZEN BER BOGLSIEW1STEN. Het D.N.B. meldt uit Beriyn: Naar van militaire zyde verluidt, hebben de bolsjewis en by hun aanvallen tydens den grooten afweerslag in de wintermaanden zware verliezen aan pantserwagens geleden. In de eerst zeven weken van dit jaar werdeh in totaal 960 pantserwageps vernietigd of buitgemaakt. In de daarop volgende vier weken zyn de verliezen der bolsjewis .en nog verder gestegen. Uit deze opsomming biykt, dat in de peri- ode van 17 Februari tot 16 Maart de bolsje- wisten ncg 879 pantserwagens hebben verlo ren. Zoodoende bedragen de bolsjewistische verliezen aan pantserwagens sinds I Januari tot 16 Maart meer dan 1800. Volgens de totdusver ontvangen berich'en, hebben de bolsjewisten Woensdag in totaal 34 vliegtuigen verloren. Hiervan werden er 31 in luchtgevechten en 2 door de luchtdoel- artillerie neergeschoten. Edn toestel werd op den grond vemield. ENGELSOHEN IN FRANSCH-MAROHK.O GE1NTERNEERB. (Radio Mundial.) Reutec* meldt uit. Tanger, dat door de autoriteiten van Fransch Marokko de ontaiddeliyke intemeering van alle Brit- sche staatsburgers in de ouderdom van 18 tot 50 jaar in de Marokkaansche kusts_eden is bevolen. Er worden door dezen maatregel ongeveer 2000 Engelschen getroffen. In welingelichte kringen te Tanger verklaart men dat deze maatregel genomen is als vergelding voor de luchtaanvaUen op het bezette Frankrijk. TURKIJE'S BUITENLANBSGHE POLITIEK. De Pojx>lo di Roma publiceert een onder- houd, dat haar correspondent te Ankara heeft gehad met den Turkschen minister van buitenlandsche zaken, Saracogloe, die o.a. ver- klaarde, dat de doeleinden der buitenlandsche politiek van Turkye gebaseerd zijn op. een straffe neutraliteit, die Turkye besloten is tegen een ieder te verdedigen. Saracogloe vervolgde, dat Turkye op .een critiek oogenblik met Engeland een verdrag heeft gesloten, dat een voorbehoud bevatte, hetwelk Turkije in staat moest stelien zi.ch niet te laten meeslepen in een combina.ie, die vijandig was jegens Rusland. Vervolgens sloot het een verdrag met Duitschland, daar dit land niet met vijandige gevoelens jegens Turkye was bezield. Duitsch land is een oud bondgenoot en vriend van Turkije, met wien wy smart el ijke dagen heb ben gedeeld. De aanslag op Von Papen heeft de algemeene verontwaardiging in Turkije yerwekt. Omtrent de betrekkingen met Moslcou zei de minister, dat reeds Kemal Ataturk twinUg jaar geleden den grondslag heeft gelegd voor een trouwe vriendschap met de Sowjetunie en dat Turkye zyn trouw heeft bewezen. .Nopens Italie sprak de bewindsman over de mogelykheden tot samenwerking tusscheai de beide landen gesohapen door hun medi er- l-ane karakter en verwantschap in tal van andere opzichten. Stefani.) AMERIKAANSCHE PLANNEN VOOR DEN BOUW VAN EEN TRANSPORTVL.OOT. S.P.T. meldt uit Canberra: De gemachtg.ie voor de toepassing van" de leen- en pach*wet in Australie, Waterman, heeft medegedeeld, dat er plannen bestaan om een ransportvloot te bouwen, die onge veer anderhalf mlllioen man met voile uit- rusting kan overbrengen. Waterman voegde er aan toe, dat het bouwen van transport- schepen een der belangrykste onderdeelen Is van de productie ten behoeve van de .Ameri kaansche vloot. dere contingenten grondstoffen zyn verleend aan de Industrie van landbouwwerktuigen, teneinde de vervaardiging van de benoodigde landbouwmachines te verhoogen, Uw arbeid. aldus minister Goring, is even belangryk voor de beslissing van den oorlog als de stryd en over-winning van den Duitschen soldaat ginds tegenover den vyand. Vervult derhalve uw taak met voile toewyding en den grodtsten yver, opdat ook voor de toekomst de voeding van het Duitsche volk gewaar- borgd is. DE BEDREIGDE POSITIE VAN AUSTRAXIE. Naar de Britsche berichtendienst meldt, heeft Curtin Woensda^avond laat Verklaard, dat Japansche vliegtuigen Woensdag twee- maal Toelygi, de zetel van het bestuur over de Salomons-eilandeh, hebben aangevallen. Het erland Florida in dezelfde eilandengroep is ook met bommen bestookt. De benoeming van generaal Mac-Arthur tot opperbeveihebber van de geallieerde stryd- krachten in den Zuid-west Pacific heeft op de New Yorksche beurs een hause te weeg ge bracht, aldus meldt S.P.T. uit Londen. De koersen van Australische fondsen zyn aan- zienlyk gestegen. De New York Daily News schryft: Roose velt heeft het voorbeeld van Lincoln gevolgd. De benoeming van generaal Mac-Arthur door president Roosevelt is van even groote betee- kenas als de benoeming van generaal Grant door president Lincoln tijdens den Amerikaan- schen burgeroorlog. De aankomsi van Amerikaansctie troepen- contingenten in Australie is door minister- president Curtin met de volgende wooirden begroet: „Australie voelt een diepe dank- baarheid voor den president en volk van de Vereenigde Staten voor deze zending van troepen en munitie". Be verdediglng van Port Moresby. Radio Mundial meldt u£$ Londen: Naar uit Sydney wordt gemeld, berlcht de correspondent van de Sydney Sun ult Port Moresby, dat men daar ter dege rekening houdt met de niogelijkheid van een tweezijdi- gen aanval van de Japanners op de hoofdstad van Nieuw Guinea. De verdediging is niet slechts op een aanval van zee uit ingericht, docii ook op een aanval van de landzyde. Men heeft er zich ook op voorbereid, dat een aan val van Japansche valschermlroepen zou kun nen komen. Het belangrykste tegenwdor- dige probleem is de vraag, Eioeveel schepen de Japanners missen kunnen, om ze by een .geconcentreerden aanval op Port Moresby in te zetten. Het zou, dom zyh te hopen, zoo verklaart de correspondent, dat de Japanners niet voldoende oorlogs- en transportschepen byeen kunnen brengen, om een grootsch op- gezetten aanval te ondernemen. Een Japan sche aanval van de zeezyde zou een tegen- actie van de kustbatterijen en van de Austra lische bammenwerpers tengevolge hebben. De iandingen op Mindoro. Het DAJ.B. meldt uit Tokio: Na de geslaagde landing van de Japanners naby Calapan op het eiland Mindoro bevindt dit eiland. zich thans geheel onder controle van de Japansche strijdkrachten. Omtrent den toestand op de oVerige tal- rijke Ptiilippynsche eilanden zyn hier nog geen berichten ontvangen. Het is echter nauwe- Irjks aan te nemen, dat zich op deze eilanden nog noemenswaardige vyandelijke stryd- krachten bevinden, daar de Amerikanen zich in de verdediging der Philippynen vooral be- perkt hebben tot bet eiland Luzon met de hoofdstad Manilla. Welingelichte kringen zijn van meening, dat het ook niet noodig zal zyn, het ontelbare aantal eilanden te bezet- ten, docfa alleen de militair belangrijke plaatsen. werd geheel gratis aangeboden door de brood- en banketbakkery v. d. Most, Steinlaan te Zeist. De N.V. Gevato's Exportslagery en Vleeschwarenfabriek te Driebergen, hlelp eveneens geheel gratis, met een extra ver- strekking van vleesch voor de erwtensoep. De kindertjes hebben in alle opzichten ge nomen van het hun gebodene, allereerst wat betreft het culinaire gedeelte, maar zeker ook door de aardig versierde zaal en de vroolyke liedjes, die zy onder begeleiding van een strykje zongen. De stralende gezichtjes vormden wel de mooiste belooning voor den Nederlandschen Arbeidsdienst, die met de grootste voldoening kan terugzien op dit kinderfestyn. Het D.N.B. meldt uit Tokio: Uit^ een interview met den vroegeren gou- vemeur-generaal van Nederlandsch-Indie, jhr. mr. dr. A. W. L. Tjarda van Starkenborgh S.achouwer met een Japansch journalist blykt -van deze conclusie is door politieke kringen alhier met zeer groote belangstelling kennis genomen dat Nederlandsch-Indie door de Engelschen en Amerikanen tegen den wil van bet land tot een stryd tegen Japan is ge- dwongen. De woordvoerder der regeering haalde dit interview aan, waarin jhr. Tjarda tegenoven den correspondent als zyn meening te kennen gaf, dat he: zeker mcgelyk zou zijn geweest, het tragische lot van Nederlandsch-Indie af te wenden, warmeer hy voor het uitbreken van den oorlog naar eigen goedvinden had kunnen handelen. Hori verklaarde, dat deze verklaring niets anders was dan een erkenning van het feit, dat zelfs de gouverne ur-generaal van Neder landsch-Indie geen weerstand kon bieden aan den zwaren en voortdurenden druk van Enge land en de Vereenigde S aten, die Neder landsch-Indie aan bun aanval 'op Japan wil- den doen deelnemen. Nederlandsch-Indie heeft <}us tegen zyn eigen wil een stryd tegen Japan moeten voeren. V66r de capitulatie van Java, zoo zelde Hori voorts, werd Nederlandsch-Indie door de En gelschen en Amerikanen steeds "opnieuw aan- gespoord om zich tot het uiterste tegen de Japanners te verdedigen, daar he', het eenige ncg overgebleven bolwerk in de Zuidelijke gebieden was. Om dezelfde redenen, zoo zeide Hori, wendt dezelfde Anglo-Am eri kaansche clique zich thans tot het Australische volk. Voor de Australiers zouden derhalve onge- twyfeid de jongste verklaringen van den vroe geren gouverneur-generaal van Nederlandsch- Indie van het grootste belang kunnen zyn, want hieruit blijkt welk lo'. ook Australie te wachten staat, voor het geval het zich verder voor de hopelooze zaak der geallieerden tegen Japan zou laten gebruiken. OOST-IAVA GEHEEL ONDER JAPANSCHE CONTROLE. gebied 'kunnen brengen en onze bulp stefllg gevraagd zal worden ook voor den practi- schen arbeid op dit terrein, bijv. in Afrika. En ten slotte kan de voortzetting van ons koloniaal studiewerk ons opheffen uit de droefheid, die de val van ons koloniaal rijk gebracht heeft. HET NEDERLANBSCHE HAND WERE De ledactie van Niederlande, het orgaan van de Duitsche Kamer van Koopbandel voor Nederland, wijdt haar nuimmer van 2 dezer voor het grootste gedeelte aan het Nederlano- sche handwerk. In een woord vooraf merkt Alfred Flesche, de voorzitter van genoeAide Kamer, o.m. op, dat een oeconomische beschouwing van ons land gebrekkig moet blijven, zoo ztj niet aan de groote pres'atles, waarop het Nederland- sche handwerk kan bogcn, de daaraan toe- komende aandacht schenkt. „Gesteund door de doof capaciteit en vlijt vei-worven wereldfaam zal het Nederlandsehe handwerk uit de vervulling van de eischen, welke de huidlge tyd er in oeconomisch en organisatorisch opzicht aan stelt, de moge- lQkheden putten, die het tot een belangryken er noodzakelijken factor bij den opbouw van een nieuw en beter Europa. zullen maken", aldus besluit de president IUIllliUI(llimilllllUIII!llll!lllilll!lllllllllllll!lll!l!|]|||||l!IIHIIIUlillMWmillIltmiini[IlUn(iI8BSIlf POSTGIRONUMMERS VAN DE WINTEKHULP NEDERLAND: Winterhiilp Nederland, Den Haag no. 5653. Als bank der Winterhulp Nederland is aangewezen de Kasvereenlging N.V.1, Amsterdam, no. 877. Stort op 5553 of 877. Ge brengt geluk in veler leven. OPROEP VAN GORING TOT DE DUITSCHE BOEREN. Het D.N.B. meldt uit Berlin: Ry'ksmaarschalk Hermann Gdring heeft in een oproep ot de Duitsche boeren hun namens het geheele Duitsche volk zyn dank uitgesproken voor de geweldige volbraehte prestatie ter waarborging van de voedsel- positie; Voorts rlep de minister het boeren- volk op tot onvermoeiden artreid om dit jaar nog grootere pres aties te volbrengen. In de dringende behoefte aan arbeidskrachten voor den landbouw zal voorzlen worden door het betrekken van bruikbare hulparbeiders uit de bezette gebieden in het Oosten en door het in- schakelen van vreemdelingen en kriigsgevan- genen. Ook. is er gezorgd voor het beschik- baarstellen van meststoffen en zaa'goed. Ook de aanvoer van vloeibare brandstof is ten gunste van den landbouw geregeld en byzon- BE5KENDMAKING. SDe hoogere 3jS. und PolizeifUl#er maakt bekend: Voor den len April 1942 moeten in de be- ziette Nederlandsche gebieden alle personen-- auto's, die een Ryks-Duitsch kenteeken dra- gen en alle personenauto's, die weliswaar een Nederland set kenteeken dragen, doch zich na den 14en Mei 1940 in het bezit van rjjks- Duitschers bevinden, aangegeven worden. De aangifte dient v66r den len April 1942 te ge- schieden bi) den voor de woonplaats (in de bezette Nederlandsche gebieden) van den tot aangifte verplichten persoon bevoegden poli- tie-otfficier by den gevolmachtigde van den rykscommissaris. Bij de aangifte dient een gereed liggend formulier te worden ingevuld dat tegelykertijd het verzoek tot uitreiking van een kenteeken voor de bezette Nederland sche gebieden en het verzoek tot verder ge- bruik bevat. NEDERLANDSCHE ARBEIDSDIENST ALS GASTHEER VAN ABME KINDERTJES. Vrydag jj. is op initiatief van den Com mandant le Hoofdkorps, den 'Hoofdarbeids- leider J. F. C. B. Cleton, in (let gebouw „Hoog Beek en Royen", Driebergscheweg 1 te Zeist oen maaltijd aangeboden aan 50 arme kinder tjes uit Zeist eh 50 arme kindertjes uit Drie bergen. Dit was in de eerste plaats mogelijk, door- dat alle leden van den Staf, le Hoofdkcrps N.A.D. geheel vrijwillig hun bydrage hebben verleend. Tot het welslagen van den kindermaaltijd is echter ook van particuliere zijde spontaan medegewerkt. Het benoodigde sei-vies werd grootendeels beschikbaar gesteld door het Hoofd van de Kath. Jongensschool te Zeist De koek, welke by de koffie werd verstrekt, Domei meldt uit Soerabaja: Het Oosteiyke deel van Java, met inbegrip van Soerabaja, is sinds gister onder de vol- ledige con role van de Japansche strydkrach- ten. De Japansche coldSnes, die naar Besoeki waren opgerukt, zijn Maandag Sitoebondo en Dinsdag Bondowoso binnengetrokken. Andere eenheden zijn Banjoewangi binnengetrokken, gekgen tegenover Straat Ball. Terwijl de Japansche regeering voorshands het openen van filialen door de Japansche groote banken in de bezette gebieden tegen- gaat am de financiering van die gebieden ge heel onder staatscon'role te kunnen regelen, heeft zy zoo meldt het A.N.P. uit Berlijn aan de Ned.-dndische banken toe>gestaan haar bedrijf als tot dusver uit te oefenen. De Japanscbe bezettingsautoritel en hopen daar- door de eerlijke medewerking dei' in Ned.- Indie acbtergebleven EJuropeanen te verkrijgen De reeds vroeger in Ned.-Indie werkzame Yokohama Specie bank, de bank van Formosa en de bank van Korea, mogen eveneens haar werkzaamheden voortzetten. In het Nationale Dagblad beschouwt prof, mr. dr. HE Westra, van Nederlandsch stand- punt gezien, de wording van het nieuwe Euro- pa als een derde Imperium: eens hebben wij deelgehad aan het Heilige Roomsche Rjjk, later riepen wij in Oost- en West-Inflie een koloniaal riik in het leven, dat den blik west- i waarts trok. En nu: Een derde imperium is bezig zich te vor- j rnen. een groot Germaansch rijk, waarin ook de Nederlanden, juist door hun ligging aan de zee en aan de monding van drie groote rivie- ren een rol van beteekenis kunnen spelen, wanneer zij de ener.gie, die zij getoond heb ben te bezitten bij de expansie naar het Wes- ten, thans willen. gebruiken om een eervolle plaats in het nieuwe Europa te verwerven. Dit is tevens de eenige weg om nog wat van onzen invloed in Indie te redden. Wat echter niet verloren mag gaan, is onze koloniale ervaring van biikans 350 jaar en ons koloniaal wetenschappelyk werk, waarmede wij ons een eereplaats hebben veroverd. Het is een Nederlandsch en nog meer een Euro- peesch helang, wanneer wij doorgaan met ons koloniaal studiewerk op zoo breed mogelijke basis, omdat de Westerling altijd zal blijven koloniseeren. Het koloniale vraagstuk moge al een verschillend aspect hebben naar de differentiatie van land en volk, de algemeene lrnen van koloniale politiek zullen overal gel- den. Warmeer wy ons ten deze aan een ander spiegelen mogen, laten wy dat dan aan Duitschland doen, dat in deh diepsten tyd van zijn verval, toen de gedachte aan het terug- kr men van de vroegere kolonien een dwaas- heid leek, geen oogenblik zijn koloniale stu diewerk terzyde heeft gelegd en by de pak- ken ;s gaan neerzitten. Wij mogten ons koloniaal werk niet opgeven omdat wy aan anderen nog steeds iets op dit EX AMEN SEMI-ARTS. Te Utrecht slaagde voor het examen semi- arts de heer A. van Puyvelde, alhier. MACmNESCHBIJVEN. Voor machlneschryven, diploma C (hcog- ste snelheidsdiploma) van het Instituut Rients Bait te Den Haag slaagden dezer dagen mej. N. van Es en de heeren M. Wisse en M. J. Kors.anje, alien alhier. BAKKERSVAKEXAMEN. Te Alkmaar slaagde voor het bakkersvak- examen onze vroegere stadgenoot de heer D. Le Mat. Te 's-Gravenhage slaagde voor het examen derde stuurman groote handelsvaart, onze stadgenoot de heer M. van der Klooeter GEWASSENKEURING. Woensdagmiddag werd alhier, in Hotel ,/±ee Pays-Bas'1, onder voorzitterschap van den heer Jac. den Hamer te Temeuzen, een ver- gadering gehouden vanwege den .Keurings- dienst Zeeland". Het doel van deze vergadering was, de deelnemers aan de gewassenkeuring nader op de hoogte te brengen van de middelen, die in het algemeen moeten worden aangewend om een goed product te verkrygen. Als sprekers traden in deze vergadering op de heer Ir. C, J. Droogendyk, ryksland- bouwoonsulent te Goes, Ir. J. Versteeg te Goes en J. Schippar te Wilhelminadorp. Deze gaven edn uiteenzetting over de „rassenkeuze in het algemeen", jaet keuringswezen in het algemeen" en de „proefboerdery". Hierby werd duidelijk uiteengezet, wat; de deelnemers aan de gewassenkeuringen te doen staat ter bestryding van ziekten en het ver krygen van goede opbrengsten. Uit proeven was o.a. gebleken, dat een en dezelfde soort van een bepaald product in verschillende jaren nooit dezelfde opbrengst leverde, ter- wyl dit nog niet moet inhouden, dat ter zon- der nader overleg moet worden omgezien naar iets dat .nieuw" is. Verschillende op brengsten werden hierby met cyfers aange- toond. Er werd mededeeling gedaan, dat er oj&. rekening moet worden gehouden welke voorvrucht er geteeld is, hoe de ryafstanden bepaald moeten worden, hoe de rassenkeuze dient te geschieden, enz. Van de gelegeiiheid tot het stellen van vragen, het besprokene raktende; werd een goed getcuik gemaakt. Gezien het doel, waartoe deze vergadering was helegd, is het wel jammer, dat de op- komst gerirg was. DE NIEUWE BONNER. Voor de hieronder g-enoemde tydvakken geven de volgende bonnen recht op het koopen van de daarbij vei'melde artikelen. 22 Maart tot en met 18 April: Brood of gebak: 16A, elke bon 400 gram brood of vier rantsoenen gebak; 16B, elke bon 50 gram brood of een. half rantsoen gebak. Vleesch of vleeschwaren16A, elke bon tedn rantsoen; 16B, elke bon een kwact rantsoen. Aardappelen16A, elke bon 1% kg; 16B, elke bon kg. 22 tot en met 18 April: Suiker: 260 algemeen, 1 kg. Cacao: 3-01 of 4-01 reserve, elke bon 50 gr. Koif.esurrogaat: 259 algemeen, 250 gram. Jam: 263 algemeen, 500 gram. Bloem, brood of gebak: 257, 261, 265, 269 algemeen, elke bon 6an rantsoen. Rijst: 4-02 en 4-03 reserve, elke bon 250 gT. Peulvruchten: 264 algemeen, 250 gram Gcct: 268 algemeen, 250 gram. Vermicelli of maizena: 267 algemeen, 100 gram. mm

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1942 | | pagina 1