AL8EMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAI VOOR ZEEUWSCH VLAWiDEREN Japansche troepen op drie plaatsen op Java geland. No. 10.339 Buitenland DU8TSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA. Tokio meldt zware geallieerde vlootverliezen twee Nederlandsche kruisers ondergegaan. ABOjSTNBMBNTSPRXJS: Binnen Temeuzen 1,42 per 3 maanden Buiten Temeuzen fS. per post f 1,73 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,20, overige landen f 2,65 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vocruitbetaling. CJtg»sf8t®r; N.V. Ftoma P. J. VAN D® SAND® GIRO 38159 TKLEFO0N No. 2078 i Oirecteur: I. van de Sande. ADVERTENTTENVan 1 tot 4 regela 0,88 Voor elken regel meer /0,22. KLEIN E ADVERTENTIENper 5 regels 52 cent bij vooruitbetaling Grootere letters en clicbd's worden naar plaatsruimte berekend. Handeisadvertentien bij regelaDunnement tegen verminderd tariei', betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND, Hoofdredacteur: N. J. Harte, Temeuzen. MJITSCQU WEEBMACHTBERIOHT. Het opperbevel van de Duitsehe weer- i?) macht maakte Dinsdag bekend: Op de Krim en in bet Donetsgebied zijn kraehtige aanvallen van den vijand, gesteund door tanks, in verbi.terde ge- vechten afgeslagen. Door onze luchtaan- vallen op de stad Kertsj en een haven tn de buurt ontstonden branden van vrij grooten omvang. Ook in de overige sec- toren van bet oostelijk front mislukten talrjjke vijandelijke aanvallen. Eigen of- i fensieve ondernemingen brachten plaat- aelrjke euccessen. In Noord-Afrika bebben Duitsehe Stu- ka's en licbte gevechtsvliegtuigen sue- cesrijke aanvallen gedaan op Brits eh e autoparken en tenitenkampen in de Mar- marica. De haven van La Valetta op Malta is door Dui sche gevechtsformaties voort- durend met bommen bestookt. Voile tref fers op de installaties veroorzaakten om- vangrgke verwoestingen en uitgestrekie branden. De vliegvelden van bet' eiland werden overdag en 'snachts gebombar- deerd. Tijdens een gewapende zeeverkennlrg zijn in de Engelscbe wateren ten Oos en van Dundee twee vrij groote koopvaar- ders door voile treffers zwaar bescbadigd. ITALIAANSCH WEEKMAOHTBERICHT. Het Italiaansebe weermacbtsbericbt van Dinsdag luidt: In de Cyreaiaica aan weerszijden normale bedrgvigheid van verkenningsafdeelingen. Onze lucbtformaties bes ookten herhaalde- l(jk vijandelijke colonnes krachtig met machi- nege-weervuur en bommen, ondanks de bevige aifwedractie van den vijand, met groot succes. Talrrjke gemechaniseerde strydmiddelen wer den vernield. Andere, die met munitie geladsn waren, ontploften. Een onzer vliegtuigen is niet teruggekeerd. Tairijke Duitsehe vlieg'uigen bebben met bommen van bet zwaarsie kaliber de vloot- basis Manoel (Malta) aangevallen. In de doe- len werden ontploffingen en branden vvaarge- nomen. Jachtvliegtuigen seboten in iuchtgevech- ten twee Hurricanes neer. Vijandelijke vlieg tuigen ondernamen in deb afgeloopen naobt bweemaal een aanval op Palermo. In het cen trum der stad werden woonbuizen getroffen en in de haven werden enkele koopvaardij- achepen getroffen, waarvan er een gezonken is. Naar tot dusver beveetigd wordt, zijn twee personen gedood en een tiental gewond. Een dei' Engelscbe vliegtuigen werd door het af- weervuur getroffen en stort e brandend neer. Onze lucbt- en vlootstrijdkrachten bebben een vijandelijke duikboot tot zinken gebracbt. ENGELSCHE VERLHEZEN BOVEN HET SANAAL Zaterdagochtend zijn, volgens bericht van ket D.N.B., vier Duitsehe jacb vliegtuigen boven bet Kanaal in contact geraakt met een formatie van ongeveer 20 Spitfire 3. Er ont- etond een luchtgevecbt, waarin de Duitsehe jagers de overwinning bebaa'.den. Drie Spit fires werden neergescboten. De vi» Dui sche jachtvliegtuigen keerden bebouden op hun basis terug. Naar Stefani uit Tetoean meldt, is een tweede Engelsche bommenwerper Zondag bij Gibraltar in zee gestort. Een visschersboot, die in de nabijheid was, redde dris leden der bemanning en zette deze te G'bral ar aan land. Een lid van de bemanning kwam om bet leven. DE OO STZ EE-VLOOT VAN DE SOWJETTJNLE. De overblijfselen van de bolsjewlstisohe Oostzee-vloot liggen, naar van milita're z'jde wordt medegedeeld, in de haven van Kroon- stad en in de baal van Leningrad geblokkeerd. De sporadisch in de Barents-zee opereerende bolsjewistdsche duikbooten bebben totdrsverre geen noemenswaardig succes kunnen bebalen. In het bgzonder werd geen enkel Duitscb troepentransportscbip door een bolsjewis ische duikboot getorpedeerd. De activiteit van de bolsjewistische vloot in. de Oostzee en in de noordelijke zeeSn bleef beperkt tot bet dekken van den terug ocht van het bolsjewisiische leger. DE KOTJDE AAN HET OOSTELIJKE FRONT MINDER HEVIG. In het Oosten is de scberpe koude iets ver minderd, aldus vemeemt bet D.N.B. in aan- vulling op het weermacbtsbericbt. In den cen- iralen en Noordeljjken sector, bedragen de gemiddelde tempera uren tien graden onder mil. Daardoor is de strijd, vooral in den Zul- deljjken sector, weer opgeleefd. De bols-'ewis- ten probeeren daar tevergeefs met sterke strijdkraohten door de Duitsehe afweerfronten been te broken. Van de door Engeland en de Vereenigde S. aten aan de Sowietunie beloofde hulp beeft men tot dusver weinig bespeurd. VRIJHEIDSOPROEP VAN BOSE. De Britsch-Indische lei der Bose heeft zlch met een vrijheid3oproep tot de bevolking van Britsch-Indie gewend, waarin bij o.a. zevt: Ongeveer een jaar lang heb ik zwijgend en geduldig den loop der gebeurtenissen af- gewacht. Tbans, nu het uur daar is treed ik naar voren en snreek. De val van Singapore beteekent het naderbij komen van een nieuw tijdperk in de Indische gescbiedenis. Het In- dische volk bee.; lang geieden onder de ver- nedering van een vreemd juk. Het is geeste- j lijk, cultureel, politick en economiscb gerul- neerd. Tbans moet bet den Almachtige deemoedig danken voor de gelukkige gebeur- tenis, die Indie leven en vrjjheid belooft. Het Britsche imperialisme is in de modeme ge- schiedenis de duivelachtigste vijand der vrij- beid. In Indie alleen is ongeveer een vijfde deel van het menschdom zonder pardon on- decdrukt en vervoigd. Voor andere volken moge bet Britsche Imperialisme de vijand van bet heden zijn, voor Indie is het de eeuwige vijand. Tusschen beiden zijn nocti vrede, noch compromis mogelijk. De vijan- den van het Britsche imperialisme zijn de natuurlijke bondgenooten van Indie, evenals de bondgenooten van bet Britsche imperia lisme thans onze naturlijke viianden zijn. Het Indiscbe volk wensctit geen compromis met bet Britsche imperialisme, doch wil ver- der strijden tot de volkomen onafhankelijk- heid is bereikt. Op dit kruispunt van de wereldgeschiedenis, waar wij staan, verklaar ik plechtig in naam van alle vrijbeidslievende Ind.ers in Indie zoowel a is in bet buitenland, dat wij verder zullen strijden tegen bet Brit sche imperialisme tot Indie weer meester is over eigen lot. In dezen ^irijd en in den tijd van herbouw, die daarop zal volgen, zullen wij van gan- scher barte met al diegenen samenwerken, die ong belpen den gemeenschappeltjken vijand neer te slaan. Het uur der verlossing is voor Indie- gekomen. Thans zal Indie opstaan en de ketenen der slavernij verbreken, die bet zoo lang geboeid hielden. Door de bevrgding van Indie zullen otik Azie en de geheele wereld voortgaan op den weg naar bet boogece doel der emancipatie van de mensch- heid." AANVALLEN OP HAVENS IN AUSTRALIA. Volgens een bericht uit Melbourne hebben Japansche vliegtuigen Dinsdagochtend de Australiscbe havens Broome en Wyndham aan de Noordwestkust gebombardeerd. De aanvallen waren in hoofdzaak gericbt op vliegvelden. Toegegeven wordt, dat in beide plaatsen eenige scbade is aangericht. Het Australiscbe legerbericbt maakt melding van bet werpen van bommen boven Broome en schrijft de te Wyndham aan de golf van Cambridge aangerichte scbade toe aan kanon- en machinegeweervuur. DE OORLOG EERST IN HET BEGINSTADIUM, VOLGENS TOJO. De Japansche minister-president Tojo, heeft in zijn openingsrede op de conferentie van gouverneucs o.a. verklaard, dat de oorlog in Oast-Azie pas in zijn beginstadium is. Het gebeele volk moet zich met het oog op den komenden strijd en om de moeilijkheden te boven te komen, die aan de eindoverwinning nog in den weg staan, nog nauwer dan tot dusver aaneensluiten. Tojo legde vervolgens opnieuw den nadruk op Japans vastberaden- be.d om door te vechten, totdat door de ver- overing van alle strategiscbe steunpunten in Oost-Azie, door de beheeracking van de be- langrijke gr'ondstofbronnen en door nauwe samenwerking met Duitscbland en Italie, de twee voornaamste tegenstanders, Amerika en Engeland, op de knieen gedwongen zijn. DE ORGANISATIE VAN HET OPPERBEVEL. De Britsche nieuwsdienst, zoo verneemt bet A.N. P., moet in een beschouwing van de oor- logssituatie veckiaren, dat het helaas een feit is, dat bet Japansche offensief een omvan» beeft bereikt, die met alleen de Britsche troe° pen in Birma. maar ook den algeheelen toe- stand in Britsch-Ind.e bedreigt. Hiermee motiveert de nieuwsdienst het her- stel van Wavell in het opperbevel over Br.- Indie. Wavell ne'emt op een kritiek moment een zware veraiitwoordelijkheid op zich. Omtrent den stcijd op Java zegt de nieuws dienst dat Java er nu alleen voor staat. Deze strijd is niet meer een deal van het algemeene strategiscbe plan der geallieerden. Java is geen springplank meer, vanwaar men een tegenaanval zou bebben kunnen ondernemen zocals men bad gehoopt, teen Wavell het op perbevel op dit eiland op zich nam. Wavell heeft derhalve ook besloten het hoofdkwartier der geallieerden te ontbinden. De geallieerden blijven evenwel bereid Java steun te verleenen, maar een „opeenbooping van versterkingen" voor Java moet worden vermeden, daar deze wellicbt op andere pun- ten dringender noodig is. AMERLKAANSCHE TORPEDO.JAGER GEZONKEN. Het Amerikaansche departement van ma rine heeft bekend gemaakt zoo meldt de Britsche nieuwsdienst uit Washington dat de Amerikaansche torpedojager Jacob Jones in den Atlantisehen Oceaan is getorpedeerd en gezonken. DE STRIJD OP SUMATRA. De Japansche troepen, die den opmarsch van Palembang uit in Westelijke richting voortzetten, be.'bed, naar Domei meld een verrassenden aanval ondemomen op Soeroe- lanjoen, 200 km ten Westen van Palembanf gelegen. Zij rukten vervolgens in Noord°- Westelijke ricbtLng op en bezetten den 28sten Februari Moeratebo, 80 km ten Noord-Westen van Soeroelangoen. De tegenstander hood geen weers and en zette den terugtocht voort De totale verliezen der Japansche troepen tijdens doorlogshandelingen tusschen Pa'em- barr en Moearatebo bedragen slecbts tien gewonden. NA DEN VAL VAN SINGAPORE. De overwirmaar van Singapore, luitenant- generaal Jamasjita, heeft Zonda*j in een in terview medegedeeld, dat in totaal 88.000 Britsche en in Britschen dienst staande koio- niale troepen zijn gevangen genomen Tolt men de Chineescbe en Male'sche vrijwiHDers bierbij op, dan bedraa.gt het totale aantai krrgsgevangenen 96.000 man. Het D.N.B. ontleent aan berichten uit ge- allieerde bron, dat Japansche troepen landin- gen bebben verricht op Java. Deze landingen zijn in den nacbt van Zon- dag op drie plaa sen aan de Noordkust van het eiland uitgevoerd. Het eerste punt, waar de Japanners aan land zijn gegaan, ligt in de residentie Bantam, ten Westen van Batavia, bet tweede in de buurt van Indramajoe, onge veer 200 km ten Oosteh van Batavia en het derde bij de stad Rembang, halverwage tus schen Soerabaja en Semarang. In berichten van bet Japansche hoofdkwar tier wordt melding gemaakt van zees'.agen, geleverd bij Batavia en Soerabaja. Daarm zouden vijf geallieerde kruisers en zes torpe- dobootjagers tot zinken zijn gebracbt. Nog vier kruisers zijn bescbadigd. Aan Japansche zijde wordt slech's de beschadigiug van een torpedobootjager gemeld. De Nederlandsch-Indiscbe marine beeft het verlles van twee barer kruisers en van een torpedobootjager bekend gemaakt. De landingsoperaties. Naar bet A.N.P. uit Stockholm meldt, be richt het Nederlandsch-Indiscbe legerbericnt volgens den Engelschen berichtend.ecst: Zaterdagavond zijn vijandelijke afdeelngen bij Bantam en, kort daarop andere Japansche atdeelingen in de baai van Indramajoe aan land gegaan. Laat in den nacbt volgde een nieuwe landing van een sterk Japansch expe- ditiecorps op ongeveer dertig kilometer ten Oosten van Rembang. In verband met de lan ding bij Ban am is tijdens een treffen tusschen Japansche en Nederlandsch-Indische zeestrijd- krachten een Nederlandscb-Indisch oorlogs- scbip tot zinken gebracht. Aan de afweer- maatregelen, die in de streken van de andere landingsgebieden zijn genomen, heeft in bet bijzonder de luchtmacht deeijenomen. Be richten over de aan den gang zijnde gevech- ten zijn nog niet ontvangen. In het legeroerich wordt voorts nog mede gedeeld, dat men, daar door de landing der Japanners in de buurt van Tajoe, dat gelegen is in de nabijheid van Rembang, de groote petroleumvelden van Tajoe gevaar liepen, deze nog in den naeht van Zaterdag op Zondag heeft vernield. Het A.N.P. ontleent verder aan den Engel schen berichtendienst, dat de landingstroepen der Japanners, die uit elitetroepen zouden be- staan, voor operaties te land en ter ze-e vor- reffelijk opgeieid scbenen. Zij werden ifi de lucht door vliegtuigen van het vasteland en klaarblijkelijk ook door vl'egtuigen van een vliegtuigmoederschip uitstekend be-cbermd. De Japansche legervliegtuigen, d'e tijdsns deze landirgen in den strijd waren geworpen, waren afkomstig van de bezette vliegvelden op Su matra, Bali en Borneo. De toes and aan de kust van Java is nog te verward, dan dat men een juist overzieht van den toestand kan hebben. De Japanners hebben voor bun landingen een plaats uitgekozen, waar zich een net van kleine riviertjes en hieraan aansluitende kust- wegen bevinden. Ongetwijfeld is he den Japanners gelukt enkele sectoren van bet land te infiltreeren. In bet gebied van Bantam ten Westen van Batavia, waar de Japanners zijn geland, is het land vlak. Hier liggen meest maisvelden met goede verbindingswegen. De Engelsche berichtendienst is van mee- ning, da de Japanners van plan zijn Batavia te ommngelen. Hetzelfde geldt, zoo" meect de Britsche berichtendienst verder, van Soera baja. 35 Mijl van de kust bij Rembang loopt een hoofdverkearsweg en een spcorlijn d'rect naar Soerabaja. Waarscbijnlijk z "n de Japan ners voomemens met bet ocg op hun derde landing in de baai van Idramajoe Java in tweeen te verdeelen. Ten aanzien van de zeesiagen meldt Lon don. dat de commandan en van de Neder landsch-Indiscbe oorlogsschepen het bevel bad- den „tot hun vemietiging" te strijden. Naar Reuter in een extra-bericbt Uit Ban doeng meldt, zijn de Japanners-er in geslaagd ongeveer 50 transportschepen naar Java over te brengen. De ramingen van de op Java ge- lande Japansche troepen loopen, eveneens vol gens Reu er, tusschen eenige duizenden man- schappen en vier divisies. Naar de Engelscbe berichtendienst meldt, zijn de beurzen van Batavia en Soerabaja tot nadere aankondiging gesloten. Uit Bandoeng op Java meldt de Britsche berichtendienst, dat officieel wordt bekend ge maakt, dat Soebang, op 40 mijl 'en N.O. van Bandoeng, in handen der Japanners is. De plaats is bezet door de bij Indramajoe gelande Japanners. ■i JAPANNERS M4KEIV IN NED.-INDIE 610 TANKS BUIT. Het D.N.B. meldt uit Tokio: In een samenvattend verslag van het kei- zerlijke hoofdkwartier over de operaties tus schen 9 en 25 Februari zijn o.a. de volger.de gegevens vervat: Aan het front van Birma b~draag het aan- tal gemaakte gevangenen 2398, de vijandelijke verliezen aan dooden 3537. Eultgemaakt wer den. 12 tanks, 88 kanonnen, 161 machine- geweren, 10C3 geweren, 557 vrachtauto's cn ongeveer een half mTlioen patronen. Aan het Nederlandsch-Indiscbe front wer den 610 tanks, 23 kanonnen en 50 spaor e r- wagons buitgemaakt. He> aartal gemaak e gevangenen bedraagt daar 400. Op Tim^r werden ruim 1500 Austra iers gevangen g - nomen On /mbon werirn 2300 ge a""^en n gemaakt. In het gebied van dr Javazee we - den in totaal 218 vijande-.jke vliegtuigen neer- geschoten of op den beganen grond vernield. Op den Bismarck-Archipel werden 697 ge vangenen gemaakt. NEDERLANDSCH-INDISCHE REGEERING NAAR BANDOENG VERPLAATST. Japanners in de nabijheid van deze stad. De aan de Noordkust van Java gelande Japansche troepen dringen voortdurend ver der het land in, zoo wordt van het Japansche front gemeld. Sterke Japansche afdeelingen zijn van de baai van Indramajoe uit in Zuid- Westelijke richting opgetrokken naar Ban doeng, waar zich nog enkele dagen geieden bet hoofdkwartier van generaal Wavell be- vond. Na een marsch van twee dagen, waar in bijna 100 km over moeilijk terrein werd afgelegd, bereikten Japansche troepen Maan- dagavond de onmiddellijke nabijheid van Bandoeng, waarmede beide spoorwegverbin- dingen tusschen Oost- en West-Java ver- broken zijn. Een punt aan de spoorlijin Batavia Bandoeng bezet. Het D.N.B. meldt uit Stockholm: Naar de Britsche nieuwsdienst meldt, beeft de regeering van Nederlandsch-Indie Dinsdag Batavia wegens de groote kwetsbaarheid van de hoofdstad verjaten. De regeering heeft zich naar Bandoeng begeven, waar zich reeds het militaire centrum bevindt. Van een niet nader genoemde basis meldt Domei, dat de Japansche strrjdkrachten op Java een strategisch punt bebben bezet aan de spoorlijn tusschen Batavia en Bandoeng, d.d. 2 Maart. Naar da Britsche nieuwsdienst uit Batavia meldt, bebben de Japanners Dinsdag een groo ten aanval op Bandoeng ondernomen. De Japansche bommenwerpers blevei* negentig minuten lang boven de stad. Op een bepaald oogenblik nam men 42 bombardementsvlieg- tuigen en J18 jagers boven de stad waar. Om trent de aangerichte scbade wordt niets ver- meld. Tijdens een ondanks stormachtig weder uitgevoerden aanval op een vliegveld ten Westen van Bandoeng hebben Japansche legervliegtuigen, naar Domei meldt, twee Buffalo's tijdens luchtgevectiten neergescbo ten en op dun grond tien groote en middel- groote vliegtuigen vernield. Vier verdedigingszones. Met D.N.B. meldt uit Tokio: Omtrent de militaire en strategische maat- regelen, die in Nederlandsch-Indie waren ge troffen voor de verdediging van bet eiland Java, woiden thans te Tokio eenige bijzonder- heden bekend gemaakt. Java is in vier verdedigingssectoren ge- splitst, met Soerabaja, Semarang, Bandoeng en Batavia als keenpunten. Buiten de ge noemde centra beschikte nog Tjilatjap over vrij sterke verdedigingsstellingen. Over heel Java liggen ongeveer 70 vliegvelden verspreid, waarvan de grootste gelegen zijn bij Batavia, Bandoeng en Soerabaja. Voor het uitbreken der vijandelijkheden tusscben Japan en Neder landsch-Indie weed Java verdedigd door een leger ter sterkte van ongeveer 50.000 man, dat inmiddels door versterkingen uit Enge land en Australia tot meer dan 100.000 man is aangegroeid. Van de zes kruisers en tien torpedojagers, waarover de Nederlandsch-Indiscbe vloot oor- spronkelijk beschikte, zullen na de vernieti- gende zeesiagen ter hoogte van Soerabaja en Batavia wel even weinig schepen nog ge- vechtsklaar zijn als van de zeestrijdkrachten, die Engeland en Amerika ter versterking hebben gezonden. Hetzelfde zal wel gezeg'd kunnen worden van de Nederlandscb-Indische luebtmacbt, die bij het uitbreken van den ocrlog geschat werd op ongeveer 670 machi nes. De Japansche verkenningsvliegtuigen hebben n.l. de laatste dagen noch boven Sumatra noch boven Java vijandelijke vlieg tuigen kunnen waarnemen. Naar te Tokio verluidt, worden de Japan sche operaties na de landingen op Java zoo voortgezet, dat Bandoeng niet minder gevaar loopt dan Batavia. Daar komt nog bij, dat de op bet Oostelijke deel van het eiland ver- rlchje landingen de vlootbasis Soerabaja na- genoeg waardeloos hebben gemaakt. In Japan heerscht de algemeene opvatting, dat bet lot van Java tbans reeds als bezegeld kan worden beschouwd. De toestand op Java is, naar men van En- ge sche zijde tcegeeft, erne-tig, aldus bericht bet A.N.P. uit Berlijn. Een groote Japanscbe vloot moet weer in aantocbt zijn met nieuwe versterkingen. Te Batavia beeft men verschillende instal laties vernield. Welke deze precies zijn, is moeilijk na te gaan, doch daarbij behoort waarsohifnlijk het fraaie landingsveld Kema- jocan in bet centrum en het vliegveld Tjilili- tan ten Zuid-Oosten van Meester Cornells. Van Amerikaan-scbe zijde helpt men weer, zoo vervolgt het A.N.P., met verklaringen als van admiraal King en generaal Marshal, met groate credieten door den Senaat toegestaan en met fabelachtige getallen over wat men wel zou gaan doen. In dit geval de bouw van 16 miilioen ton schepen in 65n jaar. Intus- schen staat, volgens Wavell's laatst-en oproep, aan de geallieerde troepen in Java het laatste bolwerk der democratie in den Zuid-Weste- lijken Pacific" op het spel. De Britsche berichtendienst merit uit New Delhi, dat generaal Wavell in Britscb-Indie is aangekomen. HET OPPERBEVEL OVER DE GEAULIEEP.DE STRIJDKRACHTEN IN NED.-INDIE DOOR NEDERLANDERS OVERGENOMEN. Naar bet A.N.P. uit Stockholm vemeemt, word: in een draadloos bericht uit Londen door den Engelschen nieuwsdienst gemeld, dat het opperbevel over de geallieerde strijdkrach- ten in Nederlandsch-Indie door de Nederlan- ders wordt overgenomen. Wavell belast zich weer met bet Indiscbe opperbevel. Retreffende het over-gaan van bet opperbe vel over de geallieerde strijdkrackten tn Ne- derlandscb-Indie naar de Nederlanders en de hervat ing van het Indis-cbe opperbevel door Wavell is Maandagavond bet volgende com munique uitgegeven: „Het verlies van Malakka en de Japansche landing op Sumatra hebben Birma van Neder landsch-Indie gescheiden. Onder deze omstan- digheden beeft men besloten, dat bet opper bevel over de land-, zee- en luchtstrijdkrachten der geallieerde naties in Nederlandsch-Ir.die zal overgaan op de Nederlanders, wien verder alle steun ten deel zal vallen, die door de ge allieerde naties kan worden verleend. Met toestemmtng van den koning zal generaal Wavell weer den post van opperbevelhebber in Indie op zich nemen, die thans ook belast is met de verantwoordelijkheid voor de opera- ties in Birma en voor een nauwe samenwer king met China. De op het oogenblik aange- gane overeenkomsten betreffende de alge meene gelijkschakeling van de strategic en politiek in den oorlog tegen Japan ondei'gaat geenerlei wijziging. DE ZEESLAG IN DE JAVAZEE. Japansch vers ag over het verloop van den strijd. Omtrent den s'rijd in de Java Zee publiceert Domei een verslag van den correspondent der marinepersafdeeling bij bet vlootsteunpunt Singapore. Op den avond van 27 Februari, aldus dit verslag, kregen de door onze vloot begeleide troepentransportscbepen de vage om.rekken in zicht van de gecombineerde vloot van den tegenstander in de nabijheid van de kust van Batavia. De vloot der vereenigde nacie3 be- stond uit twee zware kruicers, een lichte krui- ser en twee torpedojagers. Klaarblijkelijk waren deze schepen uitgezonden om onze kon- vooien aan te vallen. Wij wisten, dat wij in de pabijheid van de kust van Batavia en Soerabaja den vijand zou den on moeten, voor wij met succes landen op Java ten uitvoer konden leggen. Onze batterijen openden terstond het vuur. Het was toen 27 Februari 18 uur. Onze vloot ont- moette daarbij sedert het ui breken van den oorlog in Groot Oost-Azie voor den eersten maal den tegenstander in een werkelijken zee- Door een draadloos bericht van een andere eenheid van onze in de Nederlandsch-Indiscbe wateren bij Soerabaja opereerende vlootfor- matie van den tegenstander groo drie of vier kruisers en verscheidene niet nader aan te geven schepen, waarschijnlijk torpedoboot- jagers in zicbt had gekregen. Zij openden. tegelijk met ons het vuur. Een onzer schepen lanceerde torpedo's, die met voile treffers twee vijandelijke kruisers 'ot zinken brachten. In den stikdonkeren nacbt kwam een ver- woede slag tusscben de staalmassa's tot ont- wikkeling. Deze felle slag duurde den ge- heelen nacht door. Op 28 Februari bjj bet aanbreken van den dag bleek, dat onze vloot had bewezen superieur te zijn. Drie vijande lijke kruisers en zes torpedobootjagers werden in den grond geboord en vier kruisers zwaar bescbadigd. Onze marinevlifgtuigen ronk en over ons heen en lieten hun granaten en bom men op den vijand neerregenen. Wat van de vijandelijke vloot overbleef vlucbtte de havens van Batavia en Soerabaja binnen. Ons kon- vooi zette zgn weg weer voort. Op 1 Maart om 12 uur 30 kreeg een een heid van onze bij Batavia liggende vloot een vijandelijke vloot, bes aande uit twee kruisers, in zicht, terwijl een andere eenheid van enze vloot in de nabijheid van Soerabaja een vijan delijke vloot zag, die bestond uri drie kruisers en zes torpedobootjagers. De transportsche pen van bet konvooi werden op een veilige plaats achtergelaten en onze zees rjjdkrachten bonden opnieuw den strijd aan, waarbij onze vloot twee vijandelijke kruisers tot zinken bracbt; de rest sloeg op de vlucht. Wij waren echter vastbesloten, den tegens ander niet te laten cntkomen en maakten derhalve jacbt cp hem. Hc« resultaat was\ dat wij in totaal vijf kruisers en zes torpedoboo jagers tot zinken brachten en vier zware kruisers zwaar be- schad gden. Een van onze torpedobo tjagers kreeg een bomtreffer, doch was in staat zich op eigen kracbt verder te bewegen. „De Rnyter", „Java" en „Tromp" gezonken. Domei meldt uit Tokio: Volgens mededeeling van het Japanscbe hoofdwartier is de geallieerde vloot in de zee siagen bij Soerabaja en Batavia vrjjwei ver- niecigd. Het communiquA van het boofd- "kwartier zegt, dat 6 kruisers, 8 torpedojagers, 7 auikbooien, 1 kanonneerboot en 1 mjnveger van den tegenstander tot zinken zijn gebracht. De 6 tot zinken gebrachte kruisers zijn: de zware Amerikaansche kruiser .Houston" (9J50 ton), de zware Britsche kruiser „Exeter" (8390 ton), de lichte Australische kruisers „Perth" (6830 ton) en .Jiobart" (6980 ton) en de lichte Nederlandsche krui sers „De Ruyter" (6450 ton) en ,,Java" (6670 ten). Van de 8 torpedojagers zijn er twee gestrand. Da zwara Amerikaansche kruiser, die bjj den zeeslag van eenig-en ijd geieden vernie- tigd werd gemeld, blijkt de Augusta" (9050 ton) te zijn geweest en de Nederlandsche kruiser „De Ruyter", waarvan ondergang werd gemeld, was de „Tromp" (3350 ton)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1942 | | pagina 1