ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN No. 10.336 WOENSOAG 25 FEBRUARI 1942 82s Jaargang Buitenland Bmrseniand DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA. AFKGNDTHNG PROGRAM DER N.S.D.A.P. HERBACHT. TlRNEUZENSCHE COURANT a.^4. a ^rroia r» ftft Voor elken reze ABONNEMENTSPRIJS: Blnnen Temeuzen 1.42 per 3 maanden -Buiten Terneuzen fr per post 1,73 per 3 maanden - BQ vooruitbetaling fr. per post 16.60 per jaar - Voor Belgie en Amerika 2,20, overige laaden 2,65 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen b« vooruitbetaling. Uitgeefster: N.V. Flrma P. J. VAN DE BANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 2073 Directeur: L van de Sande. ADVERTENTIENVan 1 tot 4 regela 0,88 Voor elken rege. inter KLEXNE ADVERTENTIEN: per 5 regels 52 cent bij vooruitbetaling Grootere letters en clich6's worden naar plaatsruunte berekei d Handelsadvertentien bij regelaDunnement tegen verminderd tarief. hetwelk op aanvraag verkrijgbaar in. Inzending van advertentien liefst een dag voor de ultgaie DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOfcNSDAG- EN VRIJDU.AtONP Hoofdredacteur: N. J. Harte, Temeuzen. DUTPSOH WEERMACHTBERICHT. Het opperbevel der weermacbt maakt •bekend; Op verschillende plaatsen aan het Oos- telijke front deden formaties van het 1 1 legei' en de luch macbt ook Maandag ■vflandeiyke aanvallen mislukken. Ge- vecbtaformaties van de luchtmacht zet- teu de vernieling van tools jewistische spoorwegen voort. Hierbij werden ten Zuldoosten van het Hmenmeer verschei- dene transporttreinen vernietigd en dee- len van den Moermanskspoorweg zwaar geroffen. Bij nachtelijke aanvallen van Duttsche ■gevechtsvliegers op de vesting Sebastopol ontstonden groote toranden. In de periode van 20 tot 23 Februari verloren de bols- jewisten 83 pantserwagens. In Noord-Afrtka werden tijdens acties I van verkenningstroepen enkele Bri sche gepantserde verkenningswagens vemield. j Succesvolle luchtaanvallen waren gericht op de achterwaartsche verbindingen en gemotoriseerde oolonnes van den vijand. Duitsche jagers schoten ten Oast en van SOlloem 4 Britsche vliegtuigen neer. Op het eiland Malta werden vliegveld- tnstallaties en luchtafweerstellingen over; dag en 's nachts met bommen bestookt. Zooals reeds in een extra-toe richt is medegedeeld hebtoen Duitsche duikboo- ten van convooien op den Atlantischen Oceaan en voor de Amerikaansche kust wederom 8 schepen met een gezamen- Igken inboud van 63.000 ton, waaronder 5 ankscbepen, tot zinken gebracbt. Tijdens het vliegen van erJkele Britsche I bommenwerpers boven de Duitsche Bocht heeft de artiilerie van de marine op 24 Februari des ochtends vroeg 1 vijande- lijk vliegtulg neergeschoten. rrAUAANSOH WEKILMAOHTBEKIOHT. Het G33ste Italiaansche weermachtsbe- richt luidt: Bij gevech' en tusschen verkenningsafdee- lingen, die in ons voordeel geeindigd zijn, heb ben wij eenige pantserwagens van den vijand vemield. !De weersomstandigheden, die opnieuw slech- ter waren geworden, bebben de luchtmacht riiet belet doeltreffend op te treden tegen de achterwaartsche verbindingen van den vijand en mitrailleurvuur te rich en tegen groote op- eenhoopingen vdh gemechaniseerde middelen, wa.arvan een groot gedeelte in brand vloog of toeschadigd werd. De aanvallen op Malta werden voortgezet en havenwerken en vliegvelden werden kracb- fig bestookt. De doelen werden herhaaldelrjk getroffen door bommen van zwaar kaliber, die met zichtbaar vemietigende werking ontplof- ten. Vier Engelsche vlieg uigen werden door de Duitsche luchtmacht in luchtgevechten boven het eiland neergeschoten. De vijand ondemam met weinig talrijke formaties luchtaanvallen op Zuara, Benghasi en Tripolis. Er wordt geen noemenswaardige schade gemeld. Een Italiaansche torpedojager, die een uit Libye erugkeerend convooi bege- leidde, trof een vijandelijk vliegtulg, dat bran- dend neerstortte. DE BEDREIGDE POSITIE VAN RANGOON. Het D.N.B. vemeemt uit Bern: Verwacht kan worden, dat Rangoon zal val- ten, zoo meldt Exchange Telegraph van daar. De geallieerden trekken zich thans onder zware en bloedige achterhoede-gevechten te- rug op de s ellingen van de rivier de Sittang, die de laatste verdedigingslinle voor Rangoon vormt. Zaterdagavond Is het tot een verbltterenden slag op orgeveer 100 km ten N.O. van Ran goon gekonren, die van beide zijden met uiter ate krachtsinspanning gevoerd wordt. Dome! mefdt, da" Japansche vliegtuigen Zondag de 40 km ten Oosten van Rangoon ge- legen stad Pegy hebben aangevallen en ge- bombardeerd. De stad ligt aan de straat tus- schen Rangoon en Mandalay. De regeeringsautoriteiten hebben Rangoon verlaten, zoo meldt Exchange Telegraph uit Mandalay. Dulzenden burgers, mannen en vrouwen, zijn. naar verder in het be rich' ge zegd wordt, sedert Vrijdag op bevel der auto- riteiten naar Mandalay onderweg. Te Rangoon feilllen in het ge'neel geen burgers achter mogen blijven, doch alleen nog maar militairen en vernietigingsploegen. Te oordeelen naar de voorbereidingen, zal te Rangoon de tactiek van de ,,verschroeide aarde" stelselmatig en grond ig worden toegepas". Vemomen wordt, dat Japansche vl'eqtuLgen Pegoe hebben gebombardeerd, eeni s>irategisch belangrijke stad aan den weg van Mandalay naar Rangoon, veertig kilometer ten Oosten van laatstgenoemde stad. Het Japansche hoofdkwartier heef" bekend gemaakt, dat Japansche legervliegtuigen tijdens uitvoerige operaties boven Java en Birma Zaterdag en Zondcg in totaal 30 vijan- delflke toes ellen hebben neergeschoten of on den grond vernield. Een Japansch vliegtuig werd zwaar beschadigd, een ander woixlt nog verm'st. Volgens Bet communique strekten deze ope raties zich uit tot de vliegveidsn van Buiten- t->o o- Tava 6H die van Toengoon en Bassein in Birma. DE TIMES OVER DE VERDEDIGING VAN JAVA Naar Radio Mundial uit Londen meldt, schrgft de Times over de si uatie in den Paci fic: „Java wordt thans uit drie richtingen bedreigd, van Sumatra uit het Westen, van Borneo uit het Noorden en van Bali en Timor uit het Oosten. Ook wanneer het met de \xa- ditioneele taaiheid der Hollanders wordt ver- dedigd, hangt zijn lot toch van de snelheid af, waai-mede de Vereenigde Staten en Enge- land in de vitale mimte van Oost-Indie he" evenwicht van de lucht- en zeemacht Gerstel- len kunnen. De aanval op Port Darwin was niet noodig om de Australiers op het gevaar, welke hun commonwealth bedreigt. opmerkzaam te ma- ken. De overweldigende, hoewel tijdelijke, overmacht, die Japan op zee en in de luch tien weken geleden in de geheele Zuid-West- ruimte van den Pacific heeft veroverd, laat bij geen Australi&r twijfel over wat de gevol- gen zouden kunnen zijn. Met den val van Sin gapore zullen overgebleven illusies wel ver- dwenen zijn. Toen de Japanners in Singapore waren era in Penang en Sumatra en van daar- uit Australie bedreigden, toen zij in Rabaul landden en Nieuw-Guinea bedreigden, toen zij op Timor landden en een gevaar voor de Noord-Westkus van Australie begonnen te worden, en toen zij de Hollandsehe vlootbasis Amhoina bezetten, die binnen reikwijdte van Port Darwin ligt, wist iedere Australier, dat thans het gevaar bij de drempel van Australia was gearriveerd. Volgens een radiobericht uit Ba"avia, zoo verneemt het D.N.B. uit Tokio, dat te Saigon is opgevangeh. hebben de militaire autoritei- ten in Nederlandsch-Indie uiting gegeven aan hun verontwaardiging over de vertraagde Amerikaansche hulp, vooral wa* vl'egtu gen betreft. Daar in het Zuid-Westelijke deel van den Stillen Oceaan een gebrek aan luchtstrijd- krachten bestaat, zijn de Japanners in staat ongestoord aanvallen te doenl op de gealliear- de steunpunten in deze gebieden. De Neder- lardsch-Indische au oriteiten hebben in deze radio-uitzending toegegeven, dat de laatste Japansche luchtaanvallen op Port Darwin niet alleen een heviige slag voor dit steunpunt der geallieerden beteekenen, doch bovendien een bedreiging vormen voor de geallieerde verbin- dingswegen en de ravitailleering. In bevoegde krirgen te Lissabon verklaart men, dat he' Portugeesche transportsehip, waarop zich de versterkingen voor het gami- zoen van Timor bevindenf zijn reis normaal zal voortzetten, aldus meldt Radio Mundial. VAN SITTARD GEEFT ZIOH REOOT. OPNIEUW Het A.N .P. meldt uit Berlin: Lord Robert ■van Sittard, de vroegere onders aats-secreta- ris-van bet Foreign Office, thans diplomatiek adviseur van het Britsche kabinet, sinds tien- tallen jaren de man, die de vcornaamste hand heeft gehad in de Britsche buitenlandsehe poli- tiek, heeft onlangs een redevoering gehouden, waarin hij zijn denkbeelden verkondigd heef wat Groot Britannie, .wanneer het eenmaal de overwinning zal hebben behaald", met Duitschland denkt te zullen doen. Naar z^jn meening moet Duitschland voor den duur van minstens een generatie volko- men ontwapend worden. De opvoeding van de Duitsche jeugd zal door Groot-Britanme en zijn bondgenoo en, d.w.z. de bolsjewieken en de Amerikanen, geleid worden, het grondgs- bied van bet Duitsche rijk zal voor gerulmen tijd jnoeten worden bezet en de Duitsche Indu strie zal met den grond moeten worden gelijk gemaakt. De Deutsche diplomatisch-politische Kor- respondenz antwoordt hierop he volgende: Uit den mond van Van Sittard zijn derge- lijke uitlatingen niets nieuws. Zij vormen de opvatting van een wijdvertakte kliek in Enge- land, die van den vor'gen oorlog era van de ontwikkelinig van dezen oorlcg niets geleerd heeft, en die Britsche nederlagen als die van Singapore blijkbaar een geschik e aanleiding acht, om weer eens van haar onverdraaglijke arrongantie te demonstreeren. Van Sittard kan de vertegenwoordiger ge- noemd worden van een bijzondere groep van denkbeelden, die in Engeland school gemaakt hebben. In tegenstelling tot andere Britsche polltici, haat hij niet alleen de „nazis", doch de Dui schers kortweg. Aan zijn pen, die door het schrijven van lichte salonstukken uit de Londensche en Parijsche. ..society" bekend ge worden is, zijn eenige der wildste beleedtgin- gen ontvloden, die ooit aan het adres van het Duitsche volk gecicht zijn. Evenals Sir Aus tin Chamberlain bemint Van Sittard Frankrijk als een vrouw, tei-wjjl hij in elken Dultscher een voorwerp van aanstoot ziet. Deze hysterische denkbeelden vormden den grondslag van zijn buitenlandsehe politiek. Zij bepaalden bovendien de regelen, volgens welke Van Sittard de geheele generatie Britsche t diplomaten heef" opgeleid. Ook Eden, hoewel j van het Bri'sche wereidrijk noodig" staat dezen lieden niet voor den geest. Zij hebben in bet verleden gebandeld als blinden en zijn voomemens, wanneer men hen slechts him gang zou laten gaan, zulks ook in de toekomst te doen. In Duitschland, zoo besluit de Korrespon- denz, heeft men voor de-i nieuwen uitval van haat van !Van Sittard, slech s belangstelling als medisch verschijnsel. Men juicht het toe, dat juist op dit oogenblik een der hoofdschul- digen aan dezen oorlog, een der lieden, die bijdroegen tot het verlies van Duinkerken en Singapore, zijn stem verheft. Van Sittard's s em gelijkt op den roep van een geest, die niet tot rust komt, omdat de geschiedenis hem vervloekt heeft. Inderdaad, wie zoo redeneert, heeft de les sen van het verleden wel zeer slecht begrepen. Dit verkeerde begrip wreekt zich in dezen oorlog. Enkel en alleen, omdat een kortzieh- +ige kliek weigerde de consequenties van be- gane misslagen te aanvaarden en weigerde recht inderdaad recht te doen zijn, werden millioenen opigeofferd. De Britsche diplomaat, een man van groo- ten invloed in het Foreign Office, die zich reeds in den tijd van de Volkenbonds-sancties tegen Italie als een onverzoenlijken hater van het autoritaire regime heef". doen kennen, deze zelfde Van Sittard heeft zich thans ont- pont als een hater tevens van het Duitsche volk. Van welk eeni kortzichtigheid getuigi een aanmoediging als die van Van Sittard, nu de Britten juist weer zulke gevoelige slagen te incasseeren hebben gekregen. Ook al kan men zooiets nit den mond van dezen diplo maat verwachten, merkwaardig is, dat de openbare meening ncg genelgdheid vertoont, deze vuilspui'erij op te nemen. Inderdaad: wien de goden treffen willen, dien slaan zij met blindheid. DE WAPENPRODUCTIE VAN DE VEREENIGDE STATEN. Het D.N.B. meldt uit Stockholm: President Roosevelt heeft Maandagavond in een radiorede, naar de Britsche nieuws- dienst uit Washington meldt, o.m. gezegd: Voordat ons de voortdurende stroom van ons bewapeningsmateriaal een duidelijke su- perioriteit heeft gegeven, moeten wij er aan vasthouden, onze vijanden te alien tijde en overal te verslaan, waar wij ze aantreffen, ook al moeten wij wellicht een zekeren tijd terrein opgeven. Op het oogenblik, aldus Roosevelt, eischen wij een zware schatting van onze vijanden. De president zeide vervol- gens: Wij en niet onze vijand zullen het offensief in dezen oorlog uitvoeren. Wij zul len de laatste slagen winnen en definitief vrede maken. In zijn verdere rede zeide de president o.m. nog: Wanneer wij, zooals gevraagd is, onze ooclogsschepen, onze vliegtuigen en onze koopvaarders naar de vaderlandsche wateren zouden brengen en ons uitsluitend zouden concentreeren op de laatste verdedigingsloop- graven, zouden onze groote krachtbronnen van elkander worden afgesneden. De Vereen. Staten zouden dan geeneelei hulp nieer kun nen zenden naar China, Engeland, de Sovjet- unie, nsar de Middellandsche Zee en de Perzi- sche golf. Wanneer de Ver. Staten de klare politiek van het toeschermen van de Noord-Atlanti- sclie ravitailleeringslijneJi naar Engeland en de Sovjetunie zouden staken, aldus Roosevelt, dan zouden zij er toe bijdragen, het schitte- rerade Russische tegenoffensief" tegen de Duitschers kreupel te doen warden. Zij zou den Engeland berooven van een belangrijk deel van zijn aanvoer van levensmiddelen en oorlogstuig. Ondanks den grooten afstand en de moeilijke transportomstandigheden staan reeds, aldus de president, een groot aantal bommenwerpers en andere vliegtuigen van de Ver. Staten met Amerikaansche beman- ningen thans in dagelijksch gevechtscontact met den vijand in het Zuidwesten van den Stillen Oceaan. Dulzenden aan Amerikaansche troepen bevinden zich thans in dit gebied. De oorlog tegen Japan moet worden ge- wonnen door een slijtageproces. De laatste twee maanden is er niets gebeurd, dat den Ver. Staten aanleiding zou moeten geven om deze fundamenteele strategie aan een herzie- ning te onderwerpen. Roosevelt beweerde vecvolgens, dat de con sequenties van den aanval op Pearl 'Harbor, al waren ze ,,ernstig genoeg", sterk overdre- ven zijn. Het aantal der in Pearl Harbor op 7 December gedoode officieren en manschap- pen bedroeg 2340 en het aantal gewonden 946. Van alle in Peacl Harbor gestationneer- de schepen zijn, volgens de gegevens van Roosevelt, slechts drie buiten dienst gesteld. Tenslotte verklaarde Roosevelt: Nooit te- voren hebben wij zoo weinig tijd gehad, waar in zooveel te doen is. In Pulchri Studio" te 's-Gravenhage sprak Woensdagmiddag Ir. A. A. Mussert. de leider der N.S.B., voor het kader van den Nederlandschen Arbeidsdienst. Een overzicht tijdens de rede van Ir. Mussert. Foto Pax-Holland. zaken heeft medegedeeld, dat de spoorlijn van Port Darwin naar bet binnenland over een afstand van meer dan 6 kilometer is vernield. De stroom van vluchtelingen uit de stad werd daardoor ruim acht uur opgehouden. BOODSCHAP VAN CHURCHILL AAN STALIN. Het A.N.P. meldt uit Stockholm: De Britsche premier, Churchill, heeft naar de Britsche nieuwsdienst uit Londen meldt, schoonen plicht de kleine volken, die onder bescherming van het Groot-Duitsche rgk staan, deel te laten nemen aan alles, wat be- hoort tot de inwendige vormgeving van het oude Europeesche continent. STIJGEND GEBOORTECUFER IN DUITSCHLAND. Het D.N.B. meldt uit Berlijj: Ook in den oorlog heeft zich de sttjgende lijn van het Duitsche geboortecijfer voortge zet naar het Duitsche bureau voor statistiek ter gelegenheid van den 24sten verjaardag mededeelt. In 1939 zijn in het Groot Duitsche nor, i (met Dantzig, zonder de nieuwe Ooste- lrjke gebieden en het protectoraat) omstreeks 1.64 millioen kinderen levend geboren. De ab- normale jaren na den oorlog 1920 en 1921 n'et meegerekend, is voor het eerst sedert 1914 het geboortecijfer per 1000 inwoners tot boven de 20 gestegen. jarenlang zijn superieur, is elgenlijk voortge- komen. uit de school van Van Sittard. Deze denkbeelden zijn het, die Groot Brittannie tot den ondergang gebracht hebben, en waarvoor het dezer dagen met den val van Singapore een nieuwe quitantie aangeboden heeft ge kregen. Van Si tard behoort tot de Engelschen die met blindheid geslagen werd«n en waar- door Groot-Britannid aan den rand van den afgrond werd gebracht. Zrjn wereld, de wereld van Versailles, is sinds lang ineer.gesort. Des- ondanks zou Van Sittard gaame nog eens het huis van de Britsche politiek op hetzelfde rand bouwen en, in Europa een feuper-Versa lies w l- len oprichten. Ter onderscheiding van het Ver- DE SAMENWERKING TUSSCHEN AUSTRALIE EN NIEUW-ZEELAND. Het D.N.B. verneemt uit Sjanghai: De Australische regeering heeft vo'gens een be richt uit Sidney een Nieuw^Zeelandsche de- legat'e ontvangen 'er bespreklng van vraag- stukken van de toekomstige gezameriij'-e oorlogsvoering. D e N'euw-Ze eland sche delega- tle. die uit den minister van handel en Indu strie, Sullivan, en leidende personen van de Nieuw-Keelandsche luchtmacht bestond, wees op de noodza.keltjkheid van eanfTezind hane'e- len door Australie en Nieuw-'Zeeland, ten einde de tegenwoordige ernstlge crisis het hoofd te bledsn. De delegatie nam deel aan sallies van gisteren, moet het nieuwe Versail- een bijeenkomst van den AustralIschen oor- les nie" door Frankrijk, maar door de Sowjet- j lae-^raa-d. Unie gegarandeerd worden. De bolsr'ev/tsten en het Sowiet-leger zijn in de oogen van Van Sittard en Eden, van Churchill en Cripps er- toe bestemd, de rol van den Brltsohen decen op het Eurooeesche vasteland over te nenvm. Het woord van Lenin: vhet comm^n'sme heeft voor zijn overwinning de vernietiging Volgens berichten uit Sydney hebben oog- jr.oti,iq-en <pe go bomaanvaren on Londen hebben meeeemaakt. verklaard, dat de groote Japansche aanval op Poi"t Darwin met de parivallen on Londen ve^eleken kan worden. Port Parwln werd volkomen verrast. De Australische minister »van binnenlandsche van de oprichting van het Sovjetleger een boodschap aan Stalin gezonden. Daarin zendt hij Stalin, als voorzitter van de vecdedigings- commissie van de Sovjetunie voor de bolsje- wistische strijdkrachten zijn uiting van „be- wondering en dankbaarheid", waarmede de „volken van het Britsche Rijk" de daden van de bolsjewisten hebben waargenomen. Enge land, zoo wordt ten slotte in Churchill's bood schap gezegd, vertrouwt op het zegevierende einde van den strijd, dien wij gemeenschappe- lijk tegen onzen gemeenschappelijken vijand voeren. DE VIJANDELIJKHEDEN OP LUZZON AFGEBROKEN. Het A.N.P. verneemt uit Lissabon: Naar Reuter uit Washington meldt, heeft het Amerikaansche ministerie van oorlog be kend gemaakt, dat de strijd op bet Philip- pijnsche eiland Luzon overal geeindigd is. „DIPLO" OVER DE BRITSCHE KABINETSWIJZIGING. De ..Deutsche Diplomatisch Politische Kor- respondenz" schrijft naar aanleiding van de kabinetswijziging van Churchill: Nadat Churchill enkele weken geleden be- slist had geweigerd zijn trouwe en betrouw- bare medewerkers en vrienden opte offeren en de Reutereorrespondent had medegedeeld, dat Sir Stafford Cripips geen func ie had aan- vaard, aangezien hij een zekere mate van ge- zag had geeischt, dat de minister-president hem onmogelijk had kunnen verleenen, heeft Churchill thans het gezag verleend, dat Cripps voor zijn toetredir.g tot het oorlogskabine had hedongen: woordvoerder der regeering in het Lagerhuis. Churchill fcewijst daarmede opnieuw, dat hij om zelf aan de macht te blijven en zijn oorlog tegen Duitschland en Italie verder te kunnen voeren tot iedere concessie bereid is, al gaat die ook nog zoo zeer ten koste van eigen vaderland. Nu Churchill den vertrouwensman van Sta lin, Cripps, een gezagbebbende plaats in re geering en parlement van Engeland inruimt, geeft hij daarmede te kennen, dat bij zicb er niet alleen toe leent het Britsche wereidrijk materieel onder den tamer te brengen, hij toon" zich oak in staat ziel en traditie van zijn volk te verkoopen, alleen om zich het hechte bondgenootschap van het Kremlin te verschaffen. Thans schijnt Churchill de openbare meening rij:p te zfln om het spel met den duivel te wagen. OOSTEN DE BANT HET FEANSCH. Het gemeentebestuur van Oostende heeft besloten, dat alle brieven, die door de stede- lijke diensten worden verzonden voortaan uit sluitend in de Vlaamsche taal mogen worden geschreven. Brieven in de Fransche taal aan de stad Oostende gericht, zullen aan de af- zenders worden teruggszonden met het ver- zoek ze in de Vlaamsche taal geschreven, op nieuw in te zenden. (A.N.P.) Ter herdenking van het feit, dat Hitler 22 jaar geleden het partijprogramma afkondig- de, is te Berlijn een plechtigheid gehouden, waarbij minister Rosenberg een rede hield over de vrijheid. De rry'nister betoogde, dat het aloude Duit sche vrijheldsbegrip, zooals het nationaal- socialisme dit heeft hersteld in scherpe onder scheiding van het marxistisch-bolsjewistische, geen vernietiging, maar het tegendeel van tyrann'e en willekeur inhoi'd. De vrt'heid is voor het Du.Ps'he vo'k dan ook meer verhonden met pllchten dan met reehten en deze natie rekent het zich tot een WAARSCHUWING. Het departement van financien waarschuwt het publiek om geldstukken, welke door in- kervingen of anderszins zijn verminkt of ver- anderd, aan te nemen, daar men zich bij het in bezit hebben van zulke waardelooze geld stukken, aan ernstige moeilijkheden bloot- stelt. HET GEVAAR VOOR JAVA. Het A.N.P. meldt uit Sjanghai: Volgens hier uit Batavia ontvangen berich ten blijkt, dat de hoofdstad van Nederlandsch Indie den Japanschen aanval gelaten afwacht. Hoe dicht deze aanval voor de deur staat, bleek de bevolking reeds Zondagmorgen om half twaalf, toen de girenes laeiden en ver- scheiden eskaders Japansche bommenwerpers boven de stad vlogen en de voorsteden bom- bardeerden. In militaire kringen te Batavia vergelijkt men den toestand, die door de Japansche lan- dingen op Bali en de verovecing van Palem- bang is ontstaan, met de situatie, waarin Frankrijk zich bevond, nadat de Duitschers de Somme en de Aisne waren overgetrokken. Zelfs is deze situatie nog bedenkeltjker, om dat de Japanners thans met landvliegtuigen van Bali uit ieder transport uit Australie kun nen verhindecen. VOORLOOPIGE UITSLAG VAN DE B A NDENPRIJS VRAAG. De jury voor de door het Centraal Bureau voor Industralisatie (Civi) ui geschreven prijsvraag voor een nieuwen rijwielband ter vervan-ging van den rubberband, heeft na een zorgvuldig onderzoek een voorloopige uit- spraak gedaan. Zij heeft vastgesteld, wie van de inzenders een prijs zullen ontvamjen, maar nog niet aan wie van deze uitverkorenen de eerste, de tweede of een volgende prjjs zal worden toegekend. Over deze volgorde wordt later na practijkproeven, beslist. Uit hoofde van de goede "jrondgedachte zijn de volgende inzendlngen, verrpeld in willekeu- rige volgorde, onder de prijswinnaars gerang- schikt: de inzendingen onder motto's Libra, Flexifix, Gertro en Stark. Voorts kwam het voor, dat meer dan 66n inzender een zelfde constructiewijze, welke een prijs waardig werd gekeurd hebben ingezon- den. Zij zullen derhalve hun prijs met elkaar moeten deelen. Dit is he" geval met de vol gende drie paren van inzenders, wier motto's luiden: Zwartsluis en Bloemendaal, Veerrond en Kurvenas, Ressort en Apeldoom. Vervolgens is wegens keurige verzopgmg een troostprijs toegekend aan de inzending onder het motto: ,,Ook voor na den oorlog". Deni inzenders wordt verzocht hun namen aan het Cen raal Instituut voor Industriali- satie bekend te maken. Bijna 2000 inzendingen werden ontvangen. Er bestond een stille hoop, dat uit den stapel brieven een verlossende gedachte te voorschijn zou komen voor een band, die zoo mogelijk nog beter zou voldoen dan een lucbtband. H-elans, het ei van Columbus is niet gevonden. Tot een al "e groot pessimisme beboeft dit evenwel niet te stemmen, want dat resultaten mogelijk zijn, zij het dan ook A.e"tits beschei- den resultaten, hebben de oplossingen buiten twijfel getoond.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1942 | | pagina 1