ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN e capitulatie van Singapore m No. 10.333 WOENSD&G 18 FEBRUARI 1942 82s Jaargang Buitenland Na de capitulatie van Singapore. I DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA. ABONNEMENTSPRIJSBinnen Terneuzen 1,42 per 3 maanden Buiten Terneuzen fr. per post /1,73 per 3 maanden By vooruitbetaling fr. per post ft,BP per jaar Voor BelgiS en Amerika f 2,20, overige landen 2,65 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor hot buitenland alleen by vooruitbetaling. CJKgeefster: N.V. Flrrna P. J. VAN BB BAADE i Mreote-.-r 1- van de Sande. GIRO 38J50 TELEFOON No, 2073 ADVEKTENTIENVan 1 tot 4 regels 0,88 Voor elken regel meer 0,22, 541.PAIMF AjDVERTENTIEN: per 5 regels 52 cent by vooruitbetaling Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvert.entien bij regelabunnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrygbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BEAD VERSCHIJNT EEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAt OND. Hoofdredacteur: N. J. Harte, Terneuzen. Nadat de Bri'sche opperbevelhebber van de fttrtj-dkraobten op 't eiland Singapore aan bet Japansche boofdkwartier bekend gemaakt bad, dat bet leger van Singapore bored was zlerf over te geven, volgden de .bespreklngen die de onvoorwaa rdely ke capitulatie tot ge- volg dad. I>e J&pansdte en -Brifcsche mill' dire beVel- bobbers hadden. een bijeen&omst bbpaald. o n de bijzondlerhedien der voorwaarden VOOr da overgave te bespreken. Om half drle 'smdddags naderde een groep I van vier Brltsche offlcieren, onder aanvoering j van majoor Wilde van den -Britschen genera- len staf, met een witte vlag het hoofdkwar tier van bet Japansche leger en verwittigden de Japansdbo autori edten van de bereidbeid der Britten om zich over te geven. "De Japanners overbandigdien namens bun opper-bevelh-ebber op Malakka, luitenant ge-ne- raai Jamasjita, deze voorwaarden. De delega te verliet bet Japansche hoofdkwartier om kwart over vier, nadat men de bespreking van die aanvoerders der beide legers omtrent de voorwaarden van overgave bad bepaald op Half zes. Luitanan) -gene raal Jamasjita en luitenant- generaal Perceval, opperbevelhebber der Brit- eobe strijdkracbten, hebben, volgens een be- ricbt van Domel uit Singapore, Zondagavond am zeven uur de docuimeirten onderteekend, waardoor bet stadiumnMalakka van den oor log in de Stille Kuidzee wordt beeindigd. De Vijandelijkbeden sfln langs bet geheele front om tien uur gesraakt. De onderteekenin.g gescbiedde voor een fa- briek van Ford-motoresn aan den voet van den beuvel Boekit Timah. Het Brltscbe aanbod tot overgave van Sin gapore gescbiedde, naar te Tokio verluidt, op grond van de omstandigbeid, dat Singapore idet meer is te houden, De etad zelf is van de landzifde volkomen ingesloten en bgt onder bet vuur van de Japansche artlllerie. Van btjzondere beteekenis is voorts het felt, dat d® Japanners niet elechts in bet bezit zyn van de belangrjjkste versterkingen op het eOand, maar ook van de drie vliegvelden. Ten- gab, Sembawan en Seletar. Op grond van de capitulatie van Singapore verwacht men in polltleke krlnigen te Tokio reeds tegen Maandag de btjeenroepdng van den Rjjksdag tot het aanhooren van belang1- r$ke regeeringsverklaringen van den premier en van de belde weermacbtsmlnls'ers. De chef van den generalen staf, generaal Soegiyama, is door den Japanscben kelzer in g^ioor ontvangen om een uiteenzetting over den val van Singapore te geven. 7Avare scheepsverllezien. Naar bet Japansche hoofdikwartier meldt, heeft de Japansche vloot een aanval onder- rtomen op vijandelflke kanvooien ten Ziriden van Singapore. In totaal werden 32 ochepen, waarby krulsers, duikboo en, kanonneerboo- ten, mynenlaggers en transportschepen tot zbrtoen gebracbt of bescbadigd. Mien neemt aan, dat o.a. de Britsche lichte kruiser ..Arethusa" (5220 ton) in den grond ts geboord. Voorts werden tot zdnken gebracbt een bulpkruiser, een duikboot, twee kanon- neerbooten, een mflnenlegger, een „specdaal scbip", en acht transportvaartu'rpen, te wet en 66n van 30.000 t., een van 8000 t., vier van 5000 t_ en twee van 3000 ton. Voorts werden een Nederlandscbe kruiser, een Brltsche tor- pedoboottager. twee „speciale sabeioen", tien transnortvaartulgen en een torpedoboot be- achadigd, benervens een mrjnenlegger en een transportscbip gedwongen aan den grond te ioopen. De biatste gevee-hten. Volgens de laatste te Tokio ontvangen be- richten van bet front op Singapore was het hocgst waarschjjnlijtk, dat de Britten een tweede Dulnkerken tegemoe' gaan. Na de be- eetting van de oorlogshaven Seletar "Werden nleuwe, van het vasteland gehaalde versterr ikingen op marsch gebracht naar Singapore teneinde het omslngelrngsfront ten Weaten van Boekit Timah e bespoeddgen. De gevecb- ten in de stad Singapore namen steeds in bevigbeid toe. Den door artillerie van alleriei kabbers gesteunden Japanscben t roe pen is 't. gelukt bij het Empire-dock tot de pier toe door te dringen. Alle ins allaties van de pier, staan tn brand. By den Noordelijken uitgang, by Kallang, saouden de Japanners de kuet hebben bereikt. Zeer zware gevechten, die van beide izflden met de grootste hardnekldg- beid geieverd werden, werden uitgevocbten in het gebied ten Zuiden van Singapore ran de heuvelstelliaigen by de Keppelhaven, aange- zien het bezit van deze versterkte heuvels een levenskwestie was voor de bij S'ngapore ve-b tende Britsche troepen. Uit verschillende frontiberichten bleek, dat de Engelschen ge- teidelijk naar het Ocrrtelijke deel van Singa pore gedrongen werden. Volgens op 14 Februari ontvangen bench- ten zouden de gouvemeur-genemal van de Btrai's Settlements, Tliomas, en generaal Wavell reeds op 1 Februari per vllegtuig naar Batavia of Calcutta gevlogen zijn, aldus de frontcorrespondent van de Tokio Asahi Sjim- boen. Voorts meldt de correspondent, dat de Britsche, Maleische en Indlsche troepen pedert 10 Februari voor durend hebben getracht uit Singapore te ontkomen. Volgens de verklaringen van gewonde Brit sche soldaten, die in een niet-genoemde Neder- landsch-Indische haven zijn aangekomen, leek Singanore in zt'n laatste uren op een laaiende bel, aldus 't D.N.B. uit Sjanghai. Terwiil de stad in rook gehuld was, zag men dak1 ooze burgers op straat en in de parken slap'n caasrt ultgepu'te soldaten en off'c'e-en. Door een vlucht, die aan Duinkerken deed denken, trachten de Engelschen aan deze hel te ont komen, doch Japansche duikbooten en bom- menwerpers versperden bun den weg. Slechts enkelen wisten te ontsnappen. Een klein Australisch oorlcgsschip, da' hit Sydney kwam nam op 7 m:j! van S'n ,'apore van een in brand staand transportscbip van 20.000 ton 1334 soldaten op en haalde er 200 andere uit het water. Een klein gedeelte der Australische troepen Is op Java aangekomen. Een ander klein transpor'schip, dat gewoon- lijk slechts 50 personen vervoert, bereikte Java met 500 vluchtelingen. A1 deze menschen deden opgewonden verhalen over de vreese- lijke laatste uren in Singapore. Verklaring van kolonel Ohira. Wy moeten zoolang strjjden, tot wij de hand kunnen reiken aan onze bondgenooten Dultsch- land en Italie, aldus kolonel Ohira, van de persafdeeling- van het ministerie van oorlog in een toespraak. Het militaire bondgenootschap tusschen de drle mogendheden geeft uitdruk- king aan het vaste besluit. om den strijd tot aan de overwinning voort te zetten. Met den val van Singapore krjjgen de Japanners een sterke basis voor bun militaire operatdes tegen Australia en op den Indischen Oceaan. In Singapore kan Japan nooit meer overwonnen worden. Engeland en Amerika moe'en vol komen worden uitgeschakeld, aangezien anders de nieuwe orde in de wereld nlet uit- voerbaar is. Daarom moeten de landen van de spil tot den laatsten ademtocht strtjden om deze vy'anden van de nieuwe orde uit den weg te ruimen. Vesttngem op en om het eiland in Japansche harden. Maandagochtend om 8 uur (Japansche tyd) zyn de eerste gesloten Japansche colonnes, de tankfoi-matle Kitajama aan de spits, de stad Singapore blnnengerukt. Op het vroegere paleis van den Britschen gouvemeur en op talrijke andere belangrjjke gehouwen wa,p- pert reeds de Japansche vlag. Het Japanscfie opperbevel te Singapore Is door de Engelschen ingelicht over de raijn- versperringen voor de haven. Voorts is een overeenkomst tot stand gekomen over het ge- bruik van in'de haven liggende Britsche bor- logsschepen. Omtrent de ondeihandelingen over de capi tulatie publiceert de Tokio Asahi Sjimboen de volgende bijzonderheden Nadat overeengekomen was, dat generaal Perclval pecsoonlijk aan de bespreklngen zou deelnemen, begonnen deze am 6.40 uur in een fabrieksgebouw, dat uitzag op Ciet brandende Singapore. Van Japansche zijde versciheen de opperbevelhebber aan het front van Malakka, luitenant-generaal Jamasjita, met zijn staf. Alle Britsche officieren schenen erg ver- moeid te z'jn en zagen er terneergeslagen uit. Het gelaat van generaal Perclval, zoo meld*, de correspondent, was rood gezwollen en ook zijn oogleden waren erg rood. Generaal Ja masjita reikte den Britschen officieren de hand en verklaarde kort: „Wanneer de door Japan gestelde voorwaarden worden aange- nomen, zal Japan het Britsche voorstel aan- nemen. Wjj wensctien een duidelijk ja of neen." Percival nam terstond den Japansohen elsch tot onvocrwaardelijke capitulatie aan. Afgesproken werd, dat Percival en de Brlt sche gouvemeur-generaal om 10 uur des avonds naar het Japansche opperbevel zou den komen en dat een uur later de Britten ontwapend zouden worden. Het eerste Japansche oorlogsschip in Singapore. Radio Mundial meldt uit Tokio: Van bevoegde zijde wordt venomen, dat het eerste Japansche oorlogsschip reeds de haven van Singapore is binnengeloopen. Naar Domei meldt, zouden de vtjandelijke skrijdkraohten, die op de eiland-vesting Sin gapore tot de overgave genoodzaakt werden, ongeveer 60.000 man sterk zjjn, van wie on- geveer 15.000 Engelschen en 15.000 Austra- liers, de overige 30.000 IndiSrs. Voorts wordt bekend, dat zich in de stad Singapore op het oogenblik van de bezetting .nog ongeveer een millioen menschen hevindt, onder wie 120 En- gels che vrouwen en klnderen. Naar te Tokio bekend wordt gemaakt, zul- len de officieele feesten ter gelegenheid van den val van Singapore In heel Japan plaats vinden op 18 Februari a.s. Mogeljjke gevolgen van Singapore's val. Radio Mundial meldt, volgens de N. R. Crt. uit Londen: De Engelsche radio-commentator Robert Fras-er hield zich gisteren bezig met de situa- tie in Oost-Azie en in het bijzonder met de bedreiging van Java door de Japanners. Hij zeide dat, indien Java zou vallen, de geallieer- den uit het geheele gebied tusschen Hong kong en Port Darwin verdreven zouder .zijn etKdat het voor hen zeer moeiiyk zou zijn daar terug te keeren. Daarom zou men zich de uiterste inspanningen moeten getroosten om Java tegen de Japanners te houden. Java Is de basis voor een verder oprukken van de Japanners naar Australie en Nieuw Zeeland. Daarom heeft Churchill verklaard, dat En geland al zijn krachten zal Inspannen om Java te verdedigen, aldus meldde Radio Mun dial. Het D.N.B. verneemt uit Stockholm: Volgens een bericht van den radiozender New-York wordt de definitieve val van Sin gapore te Washington „als zeer ernstig be- s^houwd". Hierdoor wordt, naar men ver- klaart, de toch reeds bedreigde positie, waar- in zich generaal Mac Arthur bevindt, nog meer bedreigd. De Japanners kunnen zooveel !®«>«>«>®XSXSXS>«>«XS«XSXS><SX5>«XSX»<S DUITSCH WEERMAOHTSBERIOHT. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Bij de gevechten in den centralen sec tor van het Oostelijk front was een vij- andelijke formatie er in geslaagd onze linies in het gebied 80 km ten Zuidoos- ten van Wjasma te doorbreken. Na har den strijd werd zij bij een tegenaanval ingesloten en vernietigd. De overblijven- den, 1848 man, werden gevangen geno- men, 17 pantserwagens, 86 kanonnen, honderden machinegeweren, granaatwer- pers en bespannen sleden, alsmede veel ander oorlogsmaterieel viel in onze han- den. Bovendien werden tot dusver meer dan 5000 dooden van den vjjand op het slagveld geteld. In den trjd van 14 tot 16 Februari werden bij de gevechten in het Oosten in totaal 78 pantserwagens cn 134 kanon nen buitgemaakt of vepiield. De Sovietstriidkraohter verloren Maandag 40 vliegtulgen; vier onzer eigen toestellen worden vermist. Duitsche duikbooten drongen de Ca- raibische Zee binnen, brachten voor de eilanden Aruba en Curasao drie tank- schepen van in totaal 17.400 brt. tot zin- ken en beschoten met artillerie de olie- raffinaderijen en haveninstallaties. In Noord-Afrika geen belangrijke ge- vechtshandelingen. Voor Alexandria viei een Duitsche duikboot een Britsche formatie oorlogs- schepen, bestaande uit een kruiser en drie torpedojagers aan. Twee vijandelij- ke eenheden werden door torpedotref- fers zwaar beschadigd. Van enkele Britsche bommenwerpers die naar de Duitsche jDocht waren ge vlogen, werd .^l' neergeschoten. De in het, weermachtsbericht van 15 Februari genoemde opperwachtmeester Kirchner, stukscommandant in een bat- terri stormgeschut, vernielde Maandag wederom zeven vijandelrjke pantserwa gens. (ij troepen op het schiereiland Bataan concen- treeren als zij willen. In verband met het gestadige oprukken van de Japanners h'ereidt Nieuw Guinea zich voor op alle eventuaiit^ite.., zoo Wordt uit Port Moresby gemeld. "Het geheele gebied van Papoea staat thans onder militaire con- trole van generaal-majoor Morres, die den burgerlijken gouverneui', Murray, is opge- volgd. De Australische minister voor munitie, Makin. heeft een beroep gedaan op de arbei- ders om de productie te vergrooten, zoo" meldt de Britsche berichtendienst uit Sidney. „Aus- traliS heeft na den terugtocht uit Duinker ken", zoo zeide de minister, ,,zjjn geheele reservevoorraad geweren naar Engeland ge- stuurd, zoodat het vrijwillige verdediglngs- corps en de milltie gedwongen waren met bezeraistelen te exerceeren. Aftonbladet schrijft uit Londen, dat Singa pore thans een dolk is, gericht op het hart van het Britsche Rijk. Volgens de verklarin gen van Engelsche marine-experts zullen weldra groote Japansche vlooteskaders de modeme havenwerken kunnen gebruiken, kolen kunnen innemen en herstellingen kun nen ondergaan. Het groote drrjvende dok zal gemakkeiyk gelicht en faersteld kunnen wor den. Radio Mundial meldt uit Londen: Volgens hier uit Batavia ontvangen be- riehten Is tot dusverre nog slechts 66n oor logsschip met 1634 weggelelden uit Singa pore In een haven van Sumatra aangekomen. De transportvioot, die iirp Siaigapore veraameld was, heeft zwaar geleden onder> de onoiider-- broken Japansche.- luehtaanvallen. Volgens tet nu toe on vangen bench ten zouden" 16 troe- penstransportschepen -■ tdoor "Japansche b<wt- men getroffen zijn.i -Uit, Sidney: Wordt-gemeld,' dat de Australische minister van oorlog For1- bes Zondagavond bekend -makkte, dat de rEn- gelsche opperbevelhebber in Cost AziS, gene raal Wavell, hem officieel van den val van Singapore op de hoogte had gebracbt. Wa vell kon hem echter nog niet mededeelen, of het mogelpk g.eweest was. de - in Singapore strijd ende Australische afdeelingen trjdig terug te trekken. Hicromtrent verwachtte Forbes nadere bijzonderheden. - In de Engel sche bladen wordt verklaa'rt, dat de moge- lii-kheden tot evacuatie: op groote schaal uiterst gering waren. Britsche oorlogsschepen die tot het laatste oogenblik in de oude kep pelhaven aan den Zuid-westeiyken kant van Singapore bleven en die de rechterflank van de aanvaliende Japanners beschoten, hebben, naar men zegt, een aahtal transportschepen en koopvaarders, waarnp zic'i gewor.den, vrouwen en klnderen bevonden, van Singa pore in voile zee geescorteerd. Over het lot van deze sohepen is nog niets bekend. De capitulatie van Singapore beteekent voor Australie he-t equivalent van Duinkerken vn het begin van den veldslag, zoo verklaarde Curtin, de Australische minister-president, naar de Britsche nieuWsdienst uit Canberra meldt. Van den afloop van dozen veldslag, zoo vervolgde hij, hangt niet alleen het lot van de commonwealth, doch ook grooten- deels het lot van de Engelsch sprekende we reld af. Ons land wordt niet langer beschermd door de omstandigheid, dat wij een bijdrage voor den wereldoorlog leveren, neen, wij moe ten den vrjand verzet bieden, want hij dreigt onze kusten binnen te dringen. De Australische minister van oorlog, Forde, noemde de capitulatie van Singapore een har den en wreeden slag. De regeering, zoo ver volgde hij, zal stellig niet pogen, den ernst van den toestand voor de bevblking te ver- doezelen. Het is duidelijk, dat de strategische voorwaarden voor den strijd in den Stillen Oceaan en in den Indischen Oceaan in ons nadeel veranderd zijn. HetArechtstreeksche gevaar, dat de andere gebieden, waaronder Australie, bedreigt, is ernstig verscherpt. De belangrijkste vraag op dit oogenblik is niet, waar de eigenlij-ke verantwoordelijkheid ligt, doch wat wij moeten doen. Forde betoogde, dat de toestand in den Stillen Oceaan van Australie uit meet worden ov-ermeesterd en dat de regeering alles in het werk moet stel- len om dit doel te bereiken.. Voorts deelde de minister me-de niet te kunnen zeggen, of Australische troepen uit Singapore kunnen worden geevacueerd. Hij zeide hierover nog bijzonderheden te verwach- ten. Ook heeft hij geen nadere berichten ont vangen over de Australische troepen op Nieuw Guinea en Ambon. De Times spreekt van een verschriltkelijke tragedie. Het blad is van meening, dat de strijd tegen de opdringende Japansche strijd- krachten tot elken prijs moet worden voort- gezet, ook indien men daarvoor elders risico's moet aanvaarden. De Da ly Express steit aan het publiek den eisch, dat het loyaal party kiest voor Chur chill, die aan Engeland in het uur der beproe- ving is gegeven. De Daily Herald verlangt over de geheele linie grootere krachtsinspanning en de Daily Mail oordeelt, dat het geheele Britsche regee- ringsapparaat op de helling moet en dat het kabjiet behoefte heeft aan frisch bloed. EEN NIEUWE NAAM VOOR SINGAPORE. Het keizerlgke Japansche hoofdkwartier maakt bekend, dat Singapore voortaan een nieuwen naam zal dragen. De vroegere Brit sche vesting zal van nu af aan heeten Sjo- nanko (lich ende Zuidhaven). ITALIAANSOH WEERMACHTSBERICHT. Het Italiaansche weermachtsbericht van Dinsdag luidt als volgt: In het gebted van Mecjhili bedryvigheid van patrouilles. Maandag heeft de Dul'sch-Italiaansche luchtmacht verscheidene malen belan-grgke vtjandeiy-ke doelen in Libye en op het eiland Malta aangovallen. Bij verwoede luohtgevechten tusschen groote lucbtf;ormatie;3 werden in totaal 17 Engelsche vliegtulgen neergehaald, waarvan 15 door Duitschers jagers en 2 door de onze. Andere Britsche vlieg ui'gen werden op den grond vemield. Op de Egei'sche Zee is een vyandeiyk vlieg- tuig door onze torpedovliegtuigen getroffen en in zee gestort. In de vroege och'tenduren werd een poging .gedaan Castel Vetrano uit de -lucWt aan te vallen. Het afweergesohut, dat onmiddeliyk In werking 'rad, schoot een Wellington-bommen- werper in brand, welks uit izes Nieuw-Zeelan- ders bestaande bemanning gevangen werd ge- nomen. Een ander vliegtulg van hetzelfde type werd door een Duitschen jager gedwon gen in de nabyheid van Modica te landen. Het toestel werd in ongesohonden staat buit gemaakt en de uit zeven personen bestaande bemanning gevangen genomen. SOMBERE EN NEERSLACHTIGE STEMMING IN HET BRITSCHE RIJK. Het D.N.B. meldt uit Tokio: Majoor Nakajima van de persafdeeling van het Japansche leger, heeft Maandagavond in een radiotoespraak Singapore de beste basis genoemd voor de toekomstige Japansche ope- raties. Over de beteekenis, die Singapore voor Engeland gehad heeft, zeide hy Engeland beheerschte eens de zeven zeeen en beza' een vyfde deel van de geheele wereld, maar voor het grootste deel lagen de Britsche bezittingen in Azle. Landen als Indie, Birma, Malakka-en Australie vormden de gibndsla- gen van de Britsche hegemonie in de wereld. Singapore was niet alleen het voornaamste steiinpunt voor de beh-eersching van Azie, doch ook voor de ontplooiing der Britsche Werdkipolitiek. NA de schildeiing van de moeriykheden met klinraat eh terrein op Malakka, )-oemde majoor Nakajima het tempo van den Japanscben op- marsch. De troepen hebben op Malakka hun opmarsch over duizend km zonder pauze voortgezet. De veldtocht toont vooral de flinkheid van de Japansche gemotoriseerde eenheden aan. De sterke Japansche formaties, die als reseive in den veldtocht van Malakka zyn achtergehouden,, kunnen thans in andere (gebieden optreden, zoo besloot majoor Naka jima. ,,Daden spreken luider dan woorden", zoo sc-hryft de Japan Times and Advertiser naar aanleiding van den val van Singapore. Na gewez-en te hebben op de radiorede, welke Churchill Zondag heeft gehouden, vraagt het blad, wat Churchill, in werkelijkheid van zyn Amerikaanschen .bondgenoot denkt, die van een ,,onuitputtelijk arsenaal der democrat's" sprak en hem in de ure des gevaars in den steek li-et. Een paar maanden geleden, zoo schrijft het blad verder, hebben de Engelsehen gezegd, dat de val van Singapore het begin van het einde van het Britsche ryk zou be- teekenen. De vierhonderdjarige geschledenis van een imperium, waarin de zon nooit onder- ging, nadert baar eiivie. s+aat op een keerpunt van de wereldgeschiedenis. De bekende Londenscne commentator Ro bert .Toimsten heeft voor de radio verklaard: „In Groot-Britannle heerscht thans een stem ming als na Duinkerken. Ik kan nlet nalaten, zoo zeide Johnston, te wijzen op dezelfde at- mospheer, die bestond in den tyd toen de Britsche -bevolking zich geplaatst zag tegen- over het donkerste uur van haar duizendjarige geschiedenis. In het leven van he'. Engelsche volk is een zeer groote verandering gekomen. De grocftste militaire ramp, w-elke oolt is voorgekomen, is met een snelheld als van een meteoor gekomen. Engeland weet, zoo besloot Johnston, dat het leeft in een tyd, vol van gevaren als nooit tevoren." De Engelsche admiraal Sir Roger Keyes heeft, volgens den Britschen berichtendienst, in een te Gosport gehouden rede onder meer verklaard, dat hij er van wilde afzien corn- men taar te leveren op het onderzoek, dat op het oogenblik wordt ingesteld naar de betreu- renswaardige gebeur enissen bij Singapore en in de Engelsche wateren. Hy zou echter wel willen verklaren, dat de vloot vry moet zijn om de luchtmacht der marine te ontwikkelen, te verbeteren en te controleeren. Ben ding is echter volkomen zek-er, zoo zeide hy ten slot'e, de oorlcgsmaohinerie In -dit land moet grondig worden1 nagezien, anders moet het volk met zyn leven hiervoor betalen, terwijl het op de overwinning wacht. Admiraal Lord Chatfield heeft in een rede te Coventry verklaard: Groo'-Britannid be vindt zich in dezen oorlog na den val van Singapore nog niet volledig met den rug tegen den muur, doch het is er niet meer ver van verwyderd, om met den rug tegen den muur te vechten en zich te moeten verdedigen. Vooral de Bri'sdhe vloot heeft het thans hard te verduren. Groot-Britannid beschikt helaas niet over genoeg schepen. In een rede in een plaats naby Manchester heeft Lord Winster (het vroegere Lagerhuis- lid -Fletcher) verklaard, dat de recente alag in het Kanaal tusschen Dui'sche en Britsche zee- en luchtstrydkrachteri, een der zwaarste slagen van het lot is, die Engeland in dezen oorlog getroffen hebben. Hy eischte een gron dig onderzoek naar de oorzaak van dit echec. SOMBERE REDE VAN CHURCHILL, .Thans triomfeert Japan en wij wjn zeer in het nauw gebraoht". Volgens den Britschen berichtendienat heeft Churchill Zondagavond een radiorede gehou den, waarin hij mededeelde, dat Singapore was gevallen. Terwyl hij zich richtte tot de heele Britsche wereld, tot onze trouwe vrien- den in Bri'sch-Indie en Birma, tot onze bond genooten in Rualand en tot onze stamverwian- ten in de Vereenigde Staten", zeide hy, aldus, A.N.P.: ,Jk spreek tot u alien in de schaduw van een zware militaire nederlaag van groote beteekenis. Het is een nederlaag voor Enge land en voor het Britsche rijk. Singapore is gevallen. He', geheele Maleische schiereiland iis onder den voet geloopen. Andere gevaren omringen ons." Churchill eindigde zyn rede met de reeds gemelde mededeeling van de ..vreeseiyke'' nederlaag in Singapore en ap het Maleische schiereiland. ,,Wy moeten onze vastbesloten- heid .toonen, welke ons uit het dal des ver- derfs zal brengen." In den aanvang van zyn radiorede herinner- de Churchill aan zijn toespraak met Roose velt. ,,By deze samenkom-st", aldus zeide hij, ,,speelde ik de rol van den zeer in het nauw gebrach'en krijger, die een ontmoeting heeft met een machtigen vriend, die oyerigens niet meer en niet minder dan een welwillende neu- trale was." Na de verklaring, dat de Sovjet- Unie zidh toen" In den grootsten nood be- vond, zeide Churchill onder meer: ,,Onze eigen mogelijkheden waren vrywel geheel uit- gepoit. In Augustus was het onze plioh' de Sovjet-Unie zooveel mogelylt te steunen en dat hebben wij ook gedaan. ofs-choon het bitter weinig was in verfgelijking tot hetgeen de Sovjet-Unle zelf heefL gepresteerd. Op ons zelf aapgewezen, konden wij niet met succes een oorlog tegen Japan voeren". Churchill -sprak vervolgens over den tegen- woordigten- toestand, waarby hy wees op de Amerikaansche deelneming aan den oorlog en traqbtto -de -.g-ebeurtenissen in de Sovjet-Unie als een voor Engeland guns iger factor voor te stellen. Daartegenover -echter, zoo zeide hij, staat het feit, dat Japan aan den oorlog ging deelnemen.- Wy kofiden ternauwemood het hoofd bovert wAter houden en ternauwemood de vereischte hoeyeelheden - levensmiddelen en materlaal aan voeren. - -De Mlddellandsche Zee was ge sloten en onze transporten moes en om de Kaap geleld worden, zoodat elk schip maar drie reizen kon afleggen. Wy moeten in Libye hard vechten. Wij moeten zonder opfrouden troepen naar het Veire Oosten zenden. Voorts moesten wy ons ulterste best doen om de Soyjet-iUnie te steunen en wij mogen thans niet falen. Hoe hadden wij het Verre Oosten moeten verdedigen en hoe hadden wy ons te weer moeten stellen tegen den yzer- en staal- liagel der Japanners? Er bestond voor ons slechts Aen hoop: dat de Vereenigde Staten ons als bondgenooten tefzijde zouden staan, wanneer Japan werkelijk aan den oorlog gtng deelnemen. Churchill zeide, eigeniyk niet te hebben ge l-oof d, dat Japan in den oorlog zou gaan. „Thans echter triomfeert Japan en wy zyn zeer in het nauw gebracht." Da slagvloot in den Stillen Oceaan, ,,dit schild der zeemacht". zooals Churchill het uitdrukte, is ..tijdelrjk ter aarde geworpen". ,,Wy staan thans blcot p.an den aanval van een kriigshaf ig ras, dat uit- stekend gewapend is. Zelfs wanneer w-e bs-'er voorbereid waren geweest, -zouden .we het niet alleen tegen de Japanners hebben kunnan op- nemen, terwyl wij de Duitsohers en Italianeo aan het ly-f hadden." Na loftultingen voor Tjsoengking en Tsjang- Kai-en'ek vervolgde Churchill: ,.Ik heb nooit beloofd dat wij een gemakicel'l-kan tiji t<-»Te- moet gingen. Thans moet Ik zeggen, dat een zeer ongunstige en moeilijke trjd voor orn ligt. Dat zal vele maanden zo-o voortd-uren." Niet- temin stelde Churchill zich op het standpunt.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1942 | | pagina 1