ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Duitsche slagschepen in gevecht in het Kanaal, No. 10.332 MAAND^G 16 FEBRUARI 1942 82e Jaargang Dr. Todt onder groote belangsfeUmg ten grave gedragen. DUSTSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA. NEUZENSCHE COURANT ABQNNEMENTSPRIJS: Binnen Terneuzen 1,42 per 3 maanden Buiten Terneuzen fr. per post 1,73 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,20, overlge landen 2,65 per 3 maanden fr. per post ATaonnementen voor het buitenland alleen by vooruitbetaling. tTttgeefster: N.V. Flrma P. J. VA N BE SAN BE OHIO 88150 TELEFOON No. 207S Directeur: L van de Sande. ADVEKTENTIffiN: Van 1 tot 4 regels 0,88 Voor elken regel meer 0,22. KLEENE ADVERTENTIfiNper 5 regels 52 cent bij vooruitbetaling Grootere letters en cliche s worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelaounnement tegen verminderd tarief, iietwelk op aanvraag verkrygbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave, BIT BLAB VERSCHIJNT IEDEKEN MAANBAG-, WOENSDAG- EN VKWDAGAVOND. Hoofdredacteur: N. J. Harte, Terneuzen. Het opperbevel van de Duitsche weermacht mapki bekend: In het Oosten beeft de vijand zyn aanvallen op talr^ke plaa' sen van het front voortgezet en bierby opnieuw zware, bloedige verliezen geleden. Aan het Donefcz-front maakt onze aanval in weerwil van taaien, vijandelijken tegertstand, nieuwe vorderingen. In de wate- ren ten Oosten van de Krim heeft de lucht - macht met bommen een groot transportschip beschadigd. Op 12 Fdbruari ombstond (in het kader van opera ties van Duitsche zeestryd- krachten in het Kanaal, alsmede in het Westelijke gedeelte van de Noordzee- ge- vechtscontact met Engelache strijdkrach- ten. Door de formatie onder bevel van vice-admlraal Clliax beataande uit de slag-1 schepen Scharnhorst, Gneisenau en de kruiser Prinz Eugen, werd volgens de tot dusver ontvangen berichten een Engeische torpedojager in brand gescboten. De aan- vallende stenke formaties van de Engei sche luchtmacht werden met zware ver liezen afgeslagen. Slechts een Duitsche torpedoboot werd door bomtreffers licht beschadigd. Een patrouillevaartuig is ge- zonken, nadat het het aanvallende vlieg- tuig had neergeschoten. De opera ties van onze zeestrydkrach en werden door de sterke formaties van de luchtmacht, onder het opperbevel van gene- raal-veldmaarschalk Sperle ondersteund. De verliezen van de vijandelijke luchtmacht bedragen, volgens de totdusver ontvangen berichten, 43 vliegtuigen, waarvan het meerendeel door Dui sche jagers en de overige door de liuchtdoelartillerie van de zeestrijdkrachten en de luchtmacht werden neergeschoten. Tijdens de hevige luchtge- vechten gingen zeven elgen vliegtuigen verloren. Aan de Engeische zuidkust hebben gevechts- vliegtuigen in scheervlucht havenwerken en vliegvelden ,met bommen van. zwaar kaliber bestookt. In Noord-Afrika wederzijdsche activiteit •van venkenners. Duitsche g-evechtavliegc-uigen- en dfuikboawnenwerpers w.erpen by aanvauen overdag en des nacihts voor dan. oarlog bei'ang- ryke installatie3 van de haven Tobroek in brand en stelden door bomvoltreffers ba.te- r-yen luchtdoelgeschut buiten gevecht. Op Britsche vliegvelden in de Marmarica warden versa he id ene vliegtuigen op den grond verhield of beschadigd. Tijdens luchtgeveeh- ten verloor de vijand nog vjjf vliegtuigen. Kg aanvallen van Duitsche gavechts vlieg tuigen op lucht- en viootstaonpunten op Malta schoten de ter bescherming meevluegende Duitsche jagers twee vyandeiyks vliegtuigen neer. DE ZEESIAG IN HET KANAAL. Het D.N.B. meldt uiit Vigo: Volgens radioberichten uit de Vereenigde Staten heeft he. groote Duitsche succes bij den z-eeslag in het Kanaal in Engeland een buitengewoon sterken indruk gemaakt. De sender Schenectady meldt: het baricnt over deoi uitslag van het gevecht, dat gevolgd is op de catas rophe van Singapore heeft de Esigelsche bevolking tot wo-ede gebracht. De zerider New York zegt, dat het bericht een golf van opwinding in de Britsche openbare meening heeft veroorzaakt. De Engeische pers richt hevige aanvallen op Ohurcnill en zijn oorlogvoering. Uit Stockholm wordt gemeld, dat de Nya Dagligt Allehanda een bericht van United Press bevat, volgens hetw'elk de Engeische bevolking de mededeeling over het gevecht in bet Kanaal als een „ikoude douche" op het lijf viel. De Dondensche correspondent van Aftcnbladet meldt, dat men zich thans te Don- den algemean afvraagt, waar de Britsche linieschepen gezeten hebben. Hel D.N1B. meldt uit Rome: Het bericht van de groote Duitsche over- winning in het Nauw van Calais heeft in I taliS groote geestdrift en vreugde gawekt. Uit hat communique van de Britsche admiraliteit blijkl duidelijk, aldus zegt men, dat de Engei sche pcging, den Duitschers ds doorvaart te beletten, geheel mislukt Is en dat de Britsche luchtmacht en de vlootstrijdkrachten opmar- kelijk zware verliezen hebben geleden, die door de Engelschen zijn toegegeven. Men merkt op, dat daarmede is bewezen. dat de Britsche vloot hef Kanaal niet meer kan beheerschen. B© nasiaeip van hat zeegeveaht in het Kanaal. Men voelt het in Engeland als een feahee. Het D.N.B. meldt uit Stockholm: Naar (Reuter ui Londen meldt, wordt door de bevoegde instanties een onderzoek inge- eteld, inzake den slag in het Kanaal. Het Britsche agentschap meldt voorts, dat het rapport van deze imstantle Indien noodig door hoogere ins anties geoontroleerd zal worden". De gewone man in Engeland is over de koenheid van de Duitsche actie in het Kanaal Verbaasd. zoo verklaart de Britsche berichtsn- dienst. Het geval wordt in het geheele land besproken en de kwestie van de versterking van de luchtmacht most 'bans opnieuw wor den bestudeerd. Bovendien vraagt men zich af of Groot^Brittannle wel het juiste type torpedovliegtuig bezit. Naar Radio Mondial uit Stockhblm ver- neem,', berichten de Zweedsche corresponden- ■!- be vol kin-" van Dover Donderdag door de groote ■activ'ltelt in de limn m waan rahfiioht werd. dat groote gebeurtenissen op til waren. Sommigen mean- den zelfs, dat de aanval op Engeland was begonnen. Engeische perssteanraein. ,,Hoe is het mogelijk, da: de Britsche lucht macht in het Kanaal niet met succes kon ap- treden vraagt de Evening Standard. On- danks gebruikmaking van enorme hoeveel- heden vliegtuigen van alle typen, waren de luchtaanvallen even vergeefsch als de aan- valspogingen van de torpeciobooten. Het blad vraagt zich dan af, waarom de Britsche or- pedo's minder doeltreffend zijn geweest dan de Japansche in de baai van Thailand en waarom de torpedo's, die op de Duitsche schepen gemunt waren, die niet tot zinken hebben gebracht. De Evening News schr(jft, dat wanneer Britsche schepen door vyandeiijke torpedo's getroffen worden, zy over he algemeen zin ken. Dat heeft men gezien bjj de Repulse en bij de Prince of Wales. Het heeft geen-zin, wanneer Cfnurchill thans weer verklaart: ,,Ik ben het die de verantwoordelijkhe.d draagt", zonder dat er iets gebeurt om de methoden van oorlogvoering te verbeteren. T!han3 ziet men duidelijk, dat de Britsche strategic vol- ikomen onZinnig is geweest, want de ervarin-' gen hebben geleerd, dat het in feite onmoge- lyk is, met de grootste luchtmacht er were.d de Duitsche bewapeningsindustrie te besrciia- digen, op welker verwoesting de Britsche luchtmaeht zich, naar het heet, speciaal had voortereid. In de Engeische bladen van Zaterdag komt de groo e teleurstelling en verontwaardiging van de Engeische openbare meening tot uitlng ten aanzien van den succesrijken doortocht der Duitsche slagschepen door het Kanaal. De Daily Mirror schrijft. ,,kan men nog zeggen, dat wij vertrouwen in den minister- president hebben ofschoon wjj geen vertrou wen. in zijn regeering hebben Churchill heeft ons vertrouwen gedurende lange, moeUijke maanden gehad. Hij zal ons ver rouwen nog verder hebben, indien men hem zou kunnen overreden zijn bestuursapparaat te hervormen en. zich minder met de groote strategic en meer met de leiding bezig te houden. Hij kan echter ons vertrouwen niet meer genieten, als hij en zijn naaste medewerkers verder blijven vertrouwen op hun vroegere prestaties. Hieraan kan nog worden toege- voegd, dat als Churcthill ook in de toskomst zyn wil aan het parlement en de strategic opdringt, zijn groote capaciteiten niet langer een bron van kracht voor het volk, maar een groot gevaar zouden worden". De Daily Ske ch schrijft: „Ohurchill moet op een of andere wijze tot een duidelijk inzicht van een aantal belangrijks waarheden ge bracht worden. Daadt hij' niet teveel verant- woordelijkheid op ziah?" De Dailv Herald.schrijft: („Wij staan thans tamelrjk dom te kijken, nu ons veelgeprezen marinecommando ons voor de tweede maai in enkele weken tjds geblameerd is. He zou on- verstandig zijn van de regeering, wanneer Bij zou weigeren antwoord te geven op de vele vragen, of dit antwoord zou willen uitstelleoi". De News Chronicle schrijft: de doorbraak der slagschepen uit Brest 'beteekent ee.i criJ sis in. dezen oorlog. Zijn wij door Churcbill's persooniykiheid, door de kracht van zijn woor- den en| zijn invloed op het Dagerhuis wellicht geCiypno iseerd, zoodat wij het eens z-yn met zijn onvoldoende oorlogvoering? Z'jn wij niet door holle woorden verdoofd en door telkens herhaalde verzckeringen er toe gebracht de feiten niet meer duidelijk te kunnen onder- scheiden? Thans moet Churchill be:list het roode stoplicht zien. Zijn regeeringsmethoden moe'ten sr.el Veranderd worden. Wy moeten voor alles 'zekerheid hebben. De gevaarlijkste en verneder-andste to33tand, waarln w'j ons tot nu toe hebben bevondcn, moet weer wor den oc€cig<ir aakt". De correspondent van Nya Dagligt Alle handa te Donden schrijft, dat de wosde en het gevoel van vemedering in deze dagen op de Britsche eilanden grooter dan ooit tevoren in dezen oorlcg is. Officieuze verklaringen kunnen de stemming niet kalmeeren. De Daily Mirror plaats een teekening van een plotse- ling ontwaakten John Bull naast een reus- acht'i/gen Wekker. De bel Ueeft reeds verschei- dene keeren geklonken, de laatste maai voor ILibye en OoSt-Azie. Thans staat de wekker op Scharnhorst en Gneisenau. Onder de tee kening staan de woorden: „Wy slapen weer in". ,,De martnedeskundiigen mog'en dan een andere opvat ing hebben over de kwestie, voor de landrotten echter is de prestatie van een deel der Duitsdhe slagvloot in het Kanaal een schitterend staaltje van onderneminigs- geest, handigheid en durf", zoo schrijft de New York Times. He1 succes van de Duitsche vloot in het Kanaal wordt door de News Chronicle be- treurd. Het blad gelooft, dat ,,het vertrouwen der openbare meening, onverscbiU'g welke op- heldering de regeering over deze kwestie zal verstrekken, geschokt is. Het incident zou echter ook emstige gevolgen in de dominions met zich kunnen medebrengen". Naar ui' Ankara wordt gemeld, wy'st Daver in Cumihurijet naar aanleiding van de flucces- rijke doorbraak van de Duitsche oorlogs- schepen op de inferioriteit van de Britsche luchtmacht. De schrijver ziet in den geluk- kigen tocht van de beide schepen een n'euw bewijs voor ihet feit, dat men zonder supe- rieure luchtmacht noch fe land, noch ter zee lets kan ondememen en presteeren. Be Times over hot verjoop den slag. Radio Mundial meldt uit Londen: Over den slag irf het Kanaal schreef de Times: ,,Een volledig verslag van deze actie is nog niet ontvangen. De Duitschers hebben zich voor hun ondernerrng een maanl-oze nacht uitgezocht. Toen zj Brest verlieten, «XS&«XS-SXS>«><5&<S>S>«XSX&S><5><SXSXS><S>«>©»^ BUITSCH WEER IACHTSBERICHT. Het opperbevel der weermacht maakte gisteren bekend: In het Oosten zyn ook gisteren de aan vallen van den vijand, die op enkele plaatsen aan het front steeds weer wer den herhaald, mislukt. Eigen aanvals- operaties verliepen succesvol. Formaties gevechtsvliegtuigen en duikbommenwer- pers deden, ondanks onghnstige weers- omstandigheden, doeltreffende aanvallen op vijandelyke troepenbewegingen, ver- nietigden versctieidfen marcheerende colonnes van den vijand volledig en ver- nielden een groote hoeveelheid ravitail- leeringsmateriaal. In het hooge Noorden werden installaties van den Moermansk- spoorweg verwoest. In Noord-Afrika hebben duikbommen- werpers van de Duitsche luchtmacht ge- motoriseerde afdeelingen van den vijand in de omgeving van Ain el Gazala ge- bombardeerd. In de' wateren ten Noor den van Benghazi beschadigden Duitsche gevectitsvliegtuigen van twee geescor- teerde Britsche konvooien nog twee vrachtbooten van in totaal 15.000 ton zoo zwaar, dat ook deze schepen als ver- nietigd ktmnen word-en beschouwd. Bo vendien werden twee lichte kruisers, twee torpedojagers eni een groote koop- vaarder door bommen getroffen. Ten Oosten van Malta is een patrouillevaar- tuig door een luchtaanval vernietigd. Een duikboot bracht aan de Afrikaansche kust ter hoogte van Mersa Matroeii van een konvooi twee schepen tot zinken. Brits11.1-3 bommenwerpecs hebben in den afgeloopen nacht op enkele plaatsen in Zuidwest-Duitschland storingsaanval- len gedaan, die' milftair zonder succes bleven. De verliezen der Britsche luchtmacht bij den strijd ter zee en in de lucht, die 12 dezer in Het Kanaal werd geleverd, zijn tot 49 vliegtuigen gestegen. Ver- wacht mag worden, dat in deze luchtge- vechten nog 13 andere vijandelyke toe- stellen zyn neergeschoten. Bij deze ge- vechten ondersitieidden zich de forma ties onder het opperbevel van generaal- veldmaarschalk Sperrle, aangevoerd door generaal der vliegers Goler en kolonel Galland. De Sovjet-luchtmacht heeft in de periode van 7 tot 14 Febmari 153 vlieg tuigen verloren. Daarvan werden er 88 in luch'tgevechten en 38 door lucht- doelartillecie neergeschoten, de rest op den grond vernield. In hetzelfde tijds- verloop gingen aan bet Oostelyk front 25 eigen toestelien verloren. Bij de gevechten in den Noordelijken sector van het Oostelyk front heeft wachtmeester Kirchn-ar, stukleider bij een stormbatterij, zich hyzonder onder- scheiden door in den loop van 3 dagen 11 aanvallende vijandelijke tanks stuk te schieten, wa,a<ronder verscheiden bijzon- der zware. aanstaande plaats in. Alhoewel men heden nog niet kan voorzien, welke gevolgen dit Duitsche succes met be trekking tot den slag op den Atlahtischen Oceaan zal hebben, is echter he geen- vandaag van competente zrjde daarover werd gezegd, ongetwijfeld van groot belang en laat het eenigermate de toekom- stige mogelijldheden in dit verband van den strijd doorschemeren. De Duitsche pers stelt met voldoening de buitenlandsche en zelfs ook de Engeische I ersstemmen in he' licht, die er van gewa>jan dat opvallenderwijs de Engeische thuisvloot zich in het geheel niet heeft laten zien en niet gepoogd heeft de doorbraak van de Duitsche linleschepen te verhinderen. Te Berlijn wordt Vermoed, dat de Britsche admiralitei'. het slachtoffer is geworden van haar eigen pro paganda, die sedert maanden namelvjk be- weerde, dat de sla»gschepen Gneisenau, Scharn horst en de zware kruisen Prins Eugen aan- zienlijke schade hebben opgeloopem In verband hiermede acht men het niet uit- gesloten, dat de Engeische admiraliteit dis- posities heef.getroffen, welke niet eens meer met de mogelykheid rekening hield, dat het Duitsche eskader Brest kon verlaten en de thuisreis aanvaarden. De Engeische tegen- maatregelen in het Kanaal werden -alleen uit- gevoerd door torpedo's en snelbooten, niet eens door duikbooten, en voor s door talrijke eskaders van het Engeische luchtwapen. Het negatieve resultaat van deze maatregelen is bekend. De Engeische kustbatterijen bij Dover zijn door het te rechter tijd begonnen. vuren v-an het verdragende gesc.hu' der Duit schers aan de Fransche Kan-aalkust in be- dwang gehouden en konden evenmin een re sultaat bereiken. De bewering van de Engeische propaganda, dat de Duitsche slagschepen door talryke luchtaanvallen op de dokken van Brest zulke zware schade hebben geleden, -dat de moge- lijkheid van een binmenkort weer in dienst stellen dubieus moest worden geacht, is nu door de feiten weerlegd. Seder' den zomer van 1'941 heeft Brest iedere week zelfs meermalen per wgek aan luchtbomhard-ementen bloot gestaan, d'e ten lleele met bommen van zwaar en aller- zwaarste kaliber, ook door zware bepantsering slaan-d, werden uitgevoerd. Indien de Engei sche bewering juSst ware geweest en de be- Be.hadigin.g van dien aard was, als de Engel schen beweerden, zouden de Duitsche s.a>g- sdbepon de thuisreis nooit op eigen kracht hebben kunnen volbrengan. Volk-omen zinlods noemdie men hier de ver- sie, da' de betreffende slagschepen nog steeds in de dokken Uggen en dat de schepen in het Kanaal. slechts namaaksehepen warsn. De doorbraak van het Duitsche eskader is te- meer opvallend, omdat toch ook met de moge- lijkheid rekening moest worden gehouden, dat Engeische ljnieschepen tegemoet zouden tre- den. Klaarblijkelijk waren dus de Gneisenau, de Scharnhorst, enz. daarop gewapen'd en be- reid een -strijd met gelijkwaardige, en wat strijdmiddelenen pantserir.g aangaat, zelfs superieure krachten aan te binden. Het op zichzelf nauwelijks te begrijpen. fe- nomeen, dat vele dozijnen zware luchtbombar- dementen op de stil in het dak liggende slag schepen geenerlei effectieve uitwerking had- den, zal wellicht na bet einda van den ooidog kunnen worden verklaard. Wel is bekend, dat in het bijzon-der door den oniangs overleden dr. Todt in de afgeloopen andernalf jaar aan de Atlantische kustfortificaties werkzaam- heden zijn uitgevoerd, welke .rpeeiaal de Duit sche marine ten goede zyn gekomen en haar tegen aanvallen van zee uit en uit de lucht ten deele onkwetabaar hebben gemaakt. Ook is bekend, dat geweldige boeveelheden staal en beton zijn ingebouwd, vooral op die plaatsen, waar de kust rotsachtig is, zoodat men van de natuurlijke hoedatiigheid van het landschap gebruik heeft gemaakt om Duit- liche onderzeeers en andere eenheden. vkn de marine onderkomen in rotsen, welke gedeei- telijk ncg sterk gbe' onneerd, te verschaffen. Interessant is in dit verband, dat de Duit sche bouwleidiing voor een deel het materiaal heeft gehaald uit de Maginotl'inie, b.v. pant- serplaten, pantserkoepels, artilleriegeschut, enz., welke per spoor en per a-uto naar de Atlantische ikust zijn gebracht. Men voorziet nu een wijziging in de pers- pectieven van de oorlogvoering ter zee, beter gezegd vatn den slag op len Atlantischen Oceaan. De Engeische admiraliteit zal, zoo ineen'. men hier, de ops telling van de thuis vloot verregaand moeten herzien. Men heeft zich wellicht tot de illusie later? verleidien, dat de Scharnhorst, de Gneisenau en d-e Prins Eugen voor altijd of tenminste voor langen tijd uitgeschakeld zouden zijn, en dat men alleen) rekening moest houden mat het 35,000 ton liniieschip Tirpitz, het zuster- schip van de Bismarck, en eenige zware krui sers en met de beide vestzaklinieschepen. Nu moet men arvaren, dat men tegenover een Veel grootere en strijdvaardige Duitsche ma rine staab Daarbij komt nog, dat de Britsche vloot in de laatste maanden, in het bijzondeY in de Middellanische Zee, verliezen heeft ge leden, welke haar kracht zeer hebben cioen verminderen. Men acht hu de vooruitzlchten van den slag op den Atlantischen Oceaan be- laugrijk verbeterd en wel ten ongunste van Engeland. Di' wordt hier in milltaire kringen als bet voomaamste succes van de geslaagde doorbraak van het Duitsche slagschipeskader be®chomvd. kon het weer ideaal voor hun dosl genoemd worden. Zij. konden er op rekenen, dat by het aanbreken van den dag een laag hangend wolkend-ek hun vaarroute zou besclhermen en den Britschen bombardementsvliegtuigen voor de grootste moeilijkhedea zou stellen. Waar- schijnlijk wist het Bri sche ministerie van luchtvaart van de in Brest getroffen voorbe- reidingen voor den doorbraak af. Dit schijnt te blijken ,uit het feit, dat Brest in don laat- s en tyd verschillends zware Britmio luc.it- aan'vallen heeft moeten doormaken. Drle uren daglicfht waren Donderdag echter ver loren, voordat het onze patrouilles golukte den- vyand op zee op te sporen. H'y bevond zich toen reeds ter hoogte v"an Boulogne. Alle Britsche schepen, die nog eenigszin's hoopten den vijand aan te 'reffen., ijlden hem tegemoet om te trachten hem aan te vallen. Het zware geschut van Dover trad in werking, everials onze jachtvliegtuigeni, onze bommenvrerpers en borpedovliegtuigen. Tijdens zijn vaart Webd de vijand echter voortduread b33cherml door Ltfn jacibtvl-iegtu'igendie eskadorg-ow js" Yah de naastb gelegen vliegvelden opstegen. De betrekkelijke onkwetsbaarheid die de Duit sche schepen onder de bc3Char.ni.ng van hun jagers hadden, wijst overtuigond op het be lang van zulk een besdherming, die de Engei sche linleschepen Prince of Wales en Repulse destijds niet hadden. De Britsche bommen- werpers waren door het lage wolk-endek ge- dwongen hun bommen van een hocgte te wer- pen, waar zij de pantserpla en niet konden doorboren. Zelfs de torpedovliegtuigen waren vrijwel kansloos in den stryd tegen het ge- schut van de groote schepen. Het Engeische luchtwapen betreurt een be- droevend lange lijst van dappere piloten en andere vliegers. Voor de dapperheid van 'officiersn en minscliappcrt van marine en luchtmach', die zich in den strijd wierpen en die zooveel offers moesten brengen, kan niets dan lof zrjn. Het vciommmste slices van de diconbrank in het Kanaal. Verbetering van de Dultche PooTufiteitWian op den sla-g op den Oocam. De correspondent der N. R. Crt. te Berl jn telefor-eerde Zaterdagavond: Het florceeren v<aoi den doongang door het Kanaal door de Duitsche lin'.eechepen neemt nog steeds in de openbare discuseies een vooi"- Onder groote belangstelling van de Ber- lrjnsche bevolking is, volgens D.N.B.Vrijdag- middag dr. Todt ten grave gedragen. De Futicer zelf gaf tijdens de plechtigheid in de nieuwe Rykskanselarij, welke door de hoogste autoriteiten werd bijgewoond, in warm© bewoordingen uiting aan den diepen rcuw wan het geheele Duitsche volk. Bij de officieele plechtigheid voor dr. Todt noemde de Fuhrer den overledene een schep- pende persoonlijkiheid, in wien Duitschland tegelijkertijd een trouw man en een onver- getelijke -kameraad heeft verloren. In korte scCietsen b-eschceef de Fuhrer ver- volgens het optreden van dr. Todt voor het nationaal-socialisme reeds in den eersten tijd van den striid. Terstond na de opheffing van het verbcd der partij van November 1923 tot 1925 werd dr. Todt weer partijlid. In dien tussehentijd ageerde hij onafgebro- ken. Verschillende op grond hiecvan t-egen hem aanhangig gemaakte strafvervolgingen werden eerst m 1924 gestaakt. In 1931 kwam hij bij de S.A., beginnende als eenvoudig S.A.- man. Zijn activiteit in de partij ging niet alleen op in dien dienst der S.A. Hij was eerst medewerker van den strijd- bond van Duitsclie architecten en ingenieurs te Munchen en deskundig adviseur voor we- genbouw in het toenmalige bureau voor eco- nomische' techniek en werkverschaffing der N.S.D.A.P. In 1934 werd toen de door hem geleide af- deeltng aaneengesloten met die van den strtjd- hond van Duitsche architecten en ingenieurs in het bureau voor techniek en ten slotte in den nat.-soc. bond voor Duitsche techniek, welke onder zijn leiding stond. In 1936 werd de bond wegens bijzoridere prestaties verhe- ven tot hoofdbureau voor techniek. Intusschen, zoo ging de FUhrer verder. be- gon dir. Todt met het werk, dat hem voor de eerste maai niet alleen aan het Duitsche volk maar aan Pen groot deel van de overige we- reld zou laten kennen. In aans.uiting op de in .1933 plaats gevon- den hebbende opening van de autotentoonst el- ling tracfatte ik de toen afgekondigde begin- selen ook te verwezenlijken op het gebied der schepping van nieuwe, speciale autowegen. Een door dr. Todt uitgegeven brochure over meuwe gezichtspunten in den a-anleg van we- gen, gaf aanleiding hem de taak van het aan- leggen der nieuwe rijksautowegen en in ver band daarmede de hervorming van het ge heele Duitsche wegennet op te dragen als Gencral-baulnspektor voor het Duitsche we gennet. De Duitsche Ryksautowegen zijn in hun ontwerp en uitvoering het werk van de unie- ke, technische en artistieke talenten van dr. Todt. Het is derhalve niet meer dan natuur- lijk, dat deze man toen ook tot algemeen ge- volmar-htigde werd benoemd voor de regeling van het geheele bouwbedrijf en in het vier- jarenplan een s-peciale positie kreeg. In ret vervolg van zijn toespraak beschreef de FUhrer <k\ Todt als den eenigen man, die in staat was tegenover de Maginotlinie een vesting te bouwen, die onder alle omstandig- heden het vitale Westen van het Ryk tegen iederen aanval kon beschermen zelfs in geval groote Duitsche strijdkrachten in het Oosten zouden zijn gebonden. Ook de ervaringen, die thans zijn opgedaan hebben de overtuiging nog slechts versterkt dat het geen macht ter wereld zou zijn ge- lukt door deze meest geweldige vestingzone van alle tijden heen te brengen. Het uitbreken van den oorlog gaf dr. Todt een nieuwe taak. In zeer korten tijd moest een systeem van groote opmarschwegen ge- reed komen. Toen de strijd begon, marcheer- dsn de door dit unieke organisatietalent in het leven geroepen formaties achter en met de troepen op, ruimden hindernissen op en berstelden bruggen, verbeterden wegen, bouw- den nieuwe overgangen over dalen, kloven, riviersn, kanalen enz. De overwinning in Noorwegen en het Wes ten bracht nieuwen arbeid. Todt was intus schen tot minister van bewapening en muni- tie benoemd en kreeg bovendien tot taak, de veroverde kusten tegen vijandelijke aanvallen te beschermen door den aanleg van geweldige versterkingen. Voorts moesten bouwwerken voor actieve en passieve luchtbescherming worden tot stand gebracht, die eveneens eenig in de geschiedenis zijn. De totale afstand der verbeterde wegen in het Oosten en het aantal nieuwe bruggen daar zijn enorm. Dit geheele werk, met ;nbe- grip van de taak, die bij als minister van be wapening en munitie had te volhrengen, ver- richtte deze man met een minimale hulp. Op dit gebied was hij. ongetwijfeld de grootste organisator, dien het Duitsche volk heeft be- zeten. Veel van wat hij tot stand heeft gebracht. zal eerst na den oorlog ter kennls van het Duitsche volk komen en. dat zal zich daar over verbazen. Hitler sprak daarna over Todt als mensch en zeide dien mensch niet beter te kunnen typeeren dan'met de verklaring, dat Todt in de beweging nocb onder zijn medewerkers ooit een vijand heei't gchad. 'Hy heeft steeds gestreefd naar verbetering der levensvoorwaarden van zijn arbeiders. Hitler zeide reeds eerder het plan gehad te hebben, een Duitsche orde te stlchten ter er- kenning van de hoogste verdiensten, die een Duitscher jegens zijn volk kan hebben. Ik verledn thans, aldus de Fuhrer, de meu we orde aan dr. Todt als eerste, derf inspec- teur-generaal onzer wegen, den bouwer van onzen Westwall, den organisator van wape- ning en munitie in den grootsten oorlog, dien het Duitsche volk ooit voor zijn vrijheid en zijn toekomst heeft gevoerd. Ik zelf heb in dezen man een myner trouw- ste medewerkers en vrienden verloren. Ik beschouw zrjn dood ook als esn bydrage der nationaal-socialistische beweging aan den vrijheidsstrijd van ons volk. Na de officieele plechtigheid, die voor dr.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1942 | | pagina 1