ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN No. 10.329 MAANDAG 9 FEBRUARI 1942 82® Jaargang Buitenland A OUiTSCHLAMO STRiJDT VOOR EUROPA. DE WERKEN DES VREDES. Dr. Posthuma over 6en jaar productieslag. Nederland's tuekomst in Luropeesch varband bezien. NEUZENSCHE COURANT ABOI^BMBNTSPRUS: Binnen Terneuzen 1,42 per 3 maanden Buiten Temeuzen fr. per post 1,73 per 3 maanden B(j vooruitbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,20, overige landen 2,65 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. llttgeefster: N.V. Firms P. 3. VAN DE SANDE Directeur: L van de Sande, GIRO 38150 TELEFOON No. 3073 ADVERTENTHSN: Van 1 tot 4 regels f 0,88 Voor elken regel meer 0,22. ki.ftfvf. ADVERTENTHSN: per 5 regels 52 cent bij vooruitbetaling Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst 6en dag voor de ultgave. BIT BLAB VERSCHWNT IEDEKEN MAANDAG-, WOENSBAG- EN VRIJDAGAVOND Hoofdredacteur: N. J. Harte, Temeuzen. DUITSCH WEERMACECrBERICSHT. Het opperbevel van de Duitsche weer- jy macbt maakte Zaterdag bekend: In het Oosten duren de gevechten bij groote koude en sneeuwstormen voort. In den centralen frontsector werden eterke deelen van twee bolsjewis iscbe divisies ingesloten en verslagen. Daarbij Vielen ons 15 kanonnen, alsmede 44 ma- chinegeweren en granaatwerpers in baa- den. By de gevecbten der laatste twee \veken werden alleen al in den sector van 66n leger 80 pantserwagens, meer dan 300 kanonnen, 1000 macbingeweren en granaatwerpers, alsmede meer dan 400 automobdelen en 850 eleden buitgemaakt of vemield. De vijand verloor bebaive talrijke gevangenen meer dan 18.000 dooden. In den Noordelftken frontsec'.or brach- ten de Duitscbe troepen den vijand bij 1 verscheidene acties van stoottroepen zware bloedige verliezen toe en vermel- den een groot aantal vjjandeljjke stellin- gen. Ann bet Kareliscbe front bebben Duitsche en Finsebe lucbts rjdkrachten met sucees spoorwegwerken van de Moermansklijn alsmede barakkenkampen van den vijand bestookt. Vrfldag werden zonder elgen verliezen 34 bolsjewistische vbegtuigen in lucht- gevechten neergebaald of op den beganen grond vemield. In het zeegefoied om Elngeland brach- ten gevecbtsvliegtuigen 2 vijandeiijke koopvaardijschepen van 10.000 brt. ir. totaal tot zinken. Verder zijn nog vijf groote vrachtschepen door bommen ten deele zwaar beschadigd. Ten Westen van Engeland beeft een duikboot een Britschen torpedojager tot zinken ge- bracht. Ann de Oostkust van Noord-Amerika bracbten Dui scbe duikbooten zes vijan- Ijjke koopvaardijschepen van 38.000 brt. jn totaal tot zinken. Daarbij beeft de duikboot van den luiterant ter zee eerste Jdasse -Rascb zicb bij zonder onderschei- den. In Noord-iAfrika is bij het verder op- dringen naar bet Gosten, Ain el Gazala bereikt. Dui scbe gevecbtsvliegtuigen •steunden de achtervolgingsgevechten van de verbonden troepen en bombardeerden materianJ depots ten Westen van Mersa Matroe. Een Duitscbe duikboot beeft voor Cy- renaica een Britsch konvooi aangevallen en een torpedotreffer geplaa st. Op het eiland Malta troffen bommen van zwaar kaliber wederom duikboot-ligplaatsen en bavenwerken te La Valetta. Andere lucbtaanvallen waren gericbt op bet vliegveld Halfar. In luchtgevech- ten boven het eiland verloor de vijand vier vbegtuigen. (»><AX5XS>®>gX5XSX5XSX5><SXS><®<S>S><SXS>CS><SXS>< He>t woord van Adolf Hitler in vo.Ien oorlogstijd. ;,Mijn roem zal, wanneer de Voorzienig- heid mij in bet leven houdt, tocb eens in de groote werken des vredes bestaan, die ik nog denk te scbeppen." Deze woorden sprak Adolf Hitler in het hartje van den derden oorlogswinter, ter ge- legenheid van de negende berdenking der over- name van de macbt door het nationaal-socia- Kisme in bet Duitscbe Rijik. Beseft men onder deze omstandigheden het gewicht van die woorden, welke eenvoudig en zonder preten- tie werden uitgesproken door een man, die ■ieh niet alleen eer geniaal strateeg heeft getoond, doch dien men reeds bij zijn leven 66n der grootste staatslieden kan noemen, die de geschiedenis ooit heeft gekend. Betrokken in de bevigste womteling, welke de volkeren van deze aarde ooit bebben gekend, sprak de Fiihrer me: bartstocbtelijke liefde over zijn eultureel, economisch en sociaal werk voor bet Duitscbe volk, dat slecbts werd onder- broken door den oorlog, welke door de vijan- den van een kracbtig, eensgezind Europa op- gedrongen werd. De derde oorlogswinter valt ons hard na de voorooclogsche winters, toen men, ondanks alle economiscbe zorgen, nog zooveel dingen, die bet leven en de omstandigheden van het jaargetjjde veel aangenamer te dragen maak- ten, onder zijn berelk vond. De werkelijke oorlog heeft alle voorspellingen der bitter- tafelstrategen, die voordien altijd beweerden „dat het z66 gedaan zou zijn", gelogenstraft en wanneer men zich thans beperkingen moet opleggen, dan is dat een gevolg van het felt, dat wij alien betrokken zijn in een strjjd op leven en dood. Dat is nu eenmaal een om- standtgheid, waarbij het er niet langer op aan komt, of meneer A zijn dagelgksche drie borreltjes nog wel krjjgt, meneer B. zijn 25 Bigaretten en mevrouw C. baar likeurbon- toons. De verminderde rantsoenen dageljjk- acfae levensmiddelen komen er reeds meer op aan, docb die zijn in de eerste plaats een ge- volg van de blokkade van Britsche zijde, die reeds lang voor het begin van dezen oorlog was voorbereid. Realiseeren wij ons echter, dat de omstan digheden, waarover velen van ons zich thans beklagen, den volkeren van de Sovjet-Unie voorkomen als een onbereikbaar ideaal. Be- eeffen wij, dat deze oorlog een overstrooming van het beschaafde West-Europa door de Bovjet-Russlsche borden sedert jaren bet doel van Moskou's politick beeft voor komen, dan wordt bet duidelijk, dat de op- offeringen, welke wij ons thans moeten ge- troosten, slechts gering zijn, in vergelijking met datgene, wat alle Europeesche volkeren heeft bedreigd: ondergang in den bolsjewisti- scben chaos. Getrooste men zich korten tijd deze betrekkelijk kleine offers die altijd nog beel wat minder te beteekenen bebben, dan de gevaren en ontberingen aan het front in de wetensehap dat zij noodig z.jn, opdat wij zelf en onze kindeien eenmaal weer zullen gemeten van „de werken des vredes", dan valt ook deze oorlogswinter niet hard. (VPB) (Van den L.S.P.D.-redacteur). Nu binnenkort een jaar Productieslag ach- ter den rug zal zijn, bad de Landstandpers- dienst een belangwekkend ondernoud met Dr. Posthuma, den ieider van den Proauctieslag, die een terugblik wierp op bet afgeloopen jaar en voor de toekomst de groote lynen gaf niet alleen in Nederiandsun, maar ook. in Ruropeeseh veiband. Dr. Posthuma sprak dan in de allereers e plaats bet sprookje tegen, dat Europa z.cn- zelf niet zou kunnen voeden. Heden en in de toekomst zal dit zeer zeker bet geval zijii. Want de Productieslag geidt niet alleen voor Nederland, maar voor ons geheele vasceland. Ook als deze oorlog to, bet verieden zal be- booren. Zijn gevieugeld woord Alleen een volk, dat zichzelf kan voeden, is een vrij volk" •geldt evenzeer voor een werelddeel, evenzeer voor de Europeesche* beschavmg. Willen wjj deze bandbaven, dan zal bet oude Avondland zicb aaneen dienen te sluiten, hecbt en sterk. Eerst op grond van een ven.g gestelde eigen productie, kan men waarbjk vrij zijn en zicb vrij voelen. Ook in de toe-, komst zullen wjj ons niet in slaap mogen laten sussen, maar beducbt moe en zyn op aansla- gen, welke ook dan ongetwgfeld op den Euro peesche mensch beraamd zuben worden. Eensgezind en gelijkgericbt zijn, is daarom een eerste eisch, welke aan het nieuwe Europa gesteld dient te worden. Alles zal in bet werk gesteld moeten worden om een zoo groot mcgelijke mate van zeifvoorziening te berei- ken, elk land afzonderlijk zal zicb hiertoe to: bet uiterate moeten inspannen. En Dr. Pos thuma kon hierbij de gerustellende verzeke- ring geven: het kan! Europa kan in eigen bfhoeite voorzien! Alle ander gepraat hierover is een fabel. Bewijs- biervoor is, dat Europa, bet Euro- peescb Rusland inbegrepen, 47 van de wereldproductie aan landbouwvoortbrengselen bezit, lerwijl de Europeesche bevoiking, Rus land wederom inbegrepen, 27 van de wereldbevoIking uitmaakt. De betrekkelijk hooge Europeesche levensstandaard en de speciale behoeften tengevolge van bet klimaat nemen niet weg, dat in deze cijfers geenszins de tendenz van een van de rest der wereld afhankelijk Europa besloten ligt. De moge- lijkheden voor Europa zijn nog enorm. En daarbij. dacbt Dr. Pos huma niet in de eerste plaats aan de intensiveering en rationalisatie, welke nog in West-Europa kan plaats vinden, maar vooral aan de groote en grootste pers- pectieven, die Oost- en Zuid-Europa bieden. Dit alles zal een geweldige krachtsinspannir.g vorderen. In de eerste plaats, waar hede productie van plantaardige vetten betreft, daar deze in vroeger jaren voor een over- wegend deel van oversee werden aangevoerd. Goed jaar. En, om tot ons eigen land terug te keeren, waar nu 66n jaar lang Productieslag geleverd werd, meende de Generaal-Adviseur van den Ned. Bandstand, dat er zeker geen slecht productiejaar achter ons ligt, waarbij bij denkt aan het feit, dat de slag om de voed- selvoorziening voor ons volk eerst begin Maart '41 aanving, waardoor alleen nog maar in- vloed kon worden uitgeoefend op de zomer-' gewassen, omdat immers bet wintergewas reeds lang was uitgezaaid. ,,Bij het bescbou- wen van het resultaat, aldus Dr. Posthuma, moet in de eerst plaats ons volksvoedsel bij uitnemendheid, de aardappel, worden bezien, omdat deze de hoogste consumptieopbrengst per ha levert. De biervoor gevoerde propa ganda heeft resultaten opgeleverd, evenals die voor scheuren van grasland. Een en ander houdt trouwens met elkaar ten nauwste ver- band. Hoezeer onze voedselvoorziening vein het buitenland afhankelijk was, moge blijken uit de cijfers van 1938. Ruim 600.000 ton tarwe werd er toen ingevoerd alsmede 1.800.000 ton krachtvoer voor bet vee. Na de invoering van de volledige Engelscbe blQkkade was Neder land op zichzelf aangewezen en werd „Neder- land voedt zichzelf" het parool. Voor een land als Nederland, het op Belgie na bet dichts- bevolkte van Europa, beteekent zeifvoorzie ning een zoo hocg mogeliike opbrenes<" voed- sel per 66nheid van oppervlak. Onder die voor menscheljjke consumptie bestemde gewas en nemen broodgraan en aardappelen een aller- eerste plaats in. Uitbreid'ng ten koste van andere gewassen was slechts tot op een zekere grens mogelflk, dus moest de hoeveel- beid bouwland vermeerderd worden. Eh dit kon onder de buidige omstandigheden het best geschieden door grasland in bouwland om te zetten. Scheuractle. De actie voor meer scheuren en grooteren aardappelverbouw mag geslaagd heeten. 1941 gaf b.v. een 24 hoogere opbrengst op een met 31.000 ha vergroote oppervlakte. Wat dit beteekent, behoeft niet nader uiteengezet te worden. Niet alle grasland kan gescheurd worden, een groot deel leent zich hiertoe niet door de bodemgesteldheid en mede daardoor is een zoo doelmatig mogelijk gebruik van bet grasland 66n der belangrijkste onderdeelen van den Productieslag. De propaganda voor rationeele beweiding, juiste conserveering en deugdelijke mest- en gierbewaring beeft op dit gebied pracbtige resultaten afgeworpen, evenals de actie voor den verbouw van meer stoppelgewassen, om niet te vergeten die, welke voor uitbreiding van den verbouw van koolzaad is gevoerd. ,,Nu de Nederiandscbe Landstand is opge- richt" zoo besloot Dr. Posthuma bet gesprek, zal bet diens voomaamste taak zijn te zorgen voor de voeding van het Nederlandsche volk. Per 1 April a.s. zal, zooals bekend, de Land- s and de leiding van den Productieslag over- nemen van de ,,Commissie ter ondersteuning van de maatregelen, getroffen voor de Land- bouwproductie waarvan ik voorzitter was. Dit houdt uiteraard jn, dat ieder, die tot nu toe meewerkte, dit ook in de toekomst blijft doen. Het .gaat hierbij in de eerste plaats om bet welzijn van bet Nederiandscbe volk. Alles Wat m66r uit den bodem gehaald wordt, komt de voedselvoorziening, -met andere woorden: den welstand van ons eigen volk ten goede. Geen waarach ige vaderlander zal zicb aan het medewerken aan deze taak willen ont- trekken, Dat in mijn vaste overtuiging ITA1XAANSCH WEERMAOHT3ERIOHT. Het hoofdkwartier van de Italiaansche weermacht maakt bekend: Vooruitgezonden eenheden bereikten Vr(j- dag Ain-el-Gazala. In de Libysche Sahara werd de oase Dzjalo weer bezet. Italiaansche en Duitscbe vbegtuigen vielen vrjandelijke concentraties voertuigen aan, bombardeerden eenige voertuigen in brand of beschadigden ze. Een Hurricane werd in een luchtgevecht neergeschoten. Op bet eiland Malta bestookten Italiaan sche en Duitsche formaties fabrieken, die voor de oorlogsproductie werken, werven en vlootsteunpunten met talrijke bommen van middelbaar en van het zwaarste kaliber. Er ontstonden lj^vige branden. Oorlogsscbepen werden getroffen. In gevechten met jagers verlcren de Engelschen vier vbegtuigen. Een van onze machines keerde niet terug. Nachtelijke aanvallen op Tripobs en Ben ghazi .veroorzaakten den dood van acht in landers. Eenige anderen werden gewond. De gemelde schade is niet groot. Onze zeestrijd- krachten brachten een groote vijandelijke duikboot tot zinken. Een Italiaansche duik boot is niet op baar basis teruggekeerd. PLOTSEIANGE DOOB EN ONGEVALLEN VAN HOOGE FUNCTIONARISSEN. Het .jHandelsblad" schrrjft: Op 14 November 1940 had in Kairo een dra- matische zitting van het Egyptisehe parle- ment plaats. De twintigjarige koning Faroek zou de nieuwe zittingsperiode openen. Vol- gens de gebruiken van het land zou de troon- rede door den mibister-president Hassan Sabri Pasja worden uitgesproken, doch deze bleef in de eerste woorden steken en zakte toen levenloos ineen. De ontsteltenis in bet land was, naar men zictr nog zal herinneren, zeer groot. Hassan Sabri stond nog in den vollen bloei van zijn leven en niemand uit Zijn naaste omgeving wist, dat hij niet ge- zond was. Twee weken later. De jonge koning zou een waterleiding in Fajoem openen. In zijn gezelschap bevond zicb Joenoes Saleb Pasja, minister van Defensie in bet kabinet-Hoes- sein Sirri, dat na den plotselingen en geheim- zmnigen dood van Hassan Sabri Pasja aan bet bewind was gekomen. Juist voor het ver- trek van den trein, die het gezelschap naar Fajoem moest brengen, zakte de minister aan 's konings zijde levenloos ineen. Twee zeer merkwaardige sterfgevallen in zeer korten tjjd! Beide malen betrof bet mtibsters, die als sterke figuren bekend ston- den en in bun pobtiek beleid bet duidebjke streven aan den dag legden, zich meer en meer van Engeland af te willen wenden. Beide ministers bekleedden belangrijke sl^utelposi- ties en beiden werden opgevolgd door politici, die den koers plotseling wgzigden eri zicb meer naar Engelands wenschen voegden. De Egvptische afzijdigbeid van de Britsche oor- logsplannen, die beiden met klem hadden yer- dedlgd, werd door hun opvolgers opgegeven. De sluier van geheimzinnigheid, die over deze plotsebnge sterfgevallen bing, werd nimmer opgelicht. In officieele regeerings- kringen verloor men zicb in tegenstrijdige verklaringen. De bladen van de Egyptisehe nationalistenpartij lieten in hun commentaren op de daarop gevolgde koerswijziging der regeering in meer Britschen zin doorscbeme- ren, dat de'ze plotsebnge sterfgevallen slechts aan 66n betrokkene voordeel verscbafte, n.l. Engeland. In verbanning levende Egyptisehe nationalisten, die voor de Britten hadden moeten vluchten, glngen nog verder en ver- klaarden openlijk, dat beide ministers slacht- offers van de Britisfi Intelbgence Service waren geworden. Door Engeland betaalde agenten zouden beide ministers vergiftigd bebben. In Griekenland. Niet minder opzienbarend waren de plotse bnge sterfgevaben van den Griekschen pre mier Metaxas en zijn opvolger dr. Alexander Koritzis, die in bet afgeloopen voorjaar plot- seling kort na elkaar stlerven. Beiden waren de pobtiek van onderworpenheid aan Enge land moe, want die pobtiek had hun land door wljdvertakte kapitaahnvesteringen tot den oorlog tegen Italie en Duitschland ge- dwongen eji zlj verweten Engeland bij ver- schillende gelegenheden het uitbbjren van de nadrukkelrjk Heloofde hulp. Hun dood vlel in beide gevallen op een tijdstip, dat Grieken land bet nuttelooze van zijn strijd inzag. Zon der dat beiden ziek waren geweest, verdwe- nen zij onverwacht van bet tooneel. Alleen Engeland was bet, dat bjj hun ver- dwijning gebaat was en slechts de doortas- tendheid der Duitsche wapenen kon den op hun dood gevolgden pro-Engelschen wind in zjjn tegendeel doen verkeeren. In Frankrijk. Daarop volgden in Frankrijk enkele opval- lende en plotseliruge sterfgevaben. In dezelfde maand, dat beide Egyptisehe ministers stier- ven, kwam de vroegere pobtieprefect van Parijs, Jean Cbiappe, met zijn vbegtuig om het leven. Hij stond bekend om zijn afkeer van al wat Britsch was en bevond zich op weg naar Syrie, om daar de functie van Hoogen Commissaris te aanvaarden. Aan- vankelijk werd bericht, dat het vbegtuig ver- ongelukt was. Uit het ingestelde onderzoek bleek evenwel, dat zijn toestel door een Britsch jachtvliegtuig tusschen Sardinie en Afrika omlaag was geschoten, hoewel bet duidelijk de Fransche emblemen droeg en ten overvloede geen oorlogsmacbine was. Enkele maanden later werd te Parrjs een aanslag gepleegd op Pierre Laval en Marcel D6at, beiden overtuigde pleitbezorgers voor een pobtiek van samenwerking met Duitsch land. Hoewel emstig gewond, herstelden beiden. De daders gaven na een langdurig onderzoek toe, dat zij in opdracht van de Secret Service hadden gehandeld. In November van bet afgeloopen jaar kwam generaal Huntziger, minister van Oor log, bij een vbegtuigongeluk bij Le Vignaij om het leven. Hij had van Fransche zijde bet wapenstilstandsverdrag met Duitscbland in bet Bosch van Compi6gne onderteekend. Het vbegtuig, waarmee hrj den dood vond, bracht hem terug van een inspectiereis uit Noord-Afrika. Huntziger streefde zeer krach- tig een j>obtiek van nauwe samenwerking met Duitschland na en had deswege van de |3ritsche radio-propaganda veel critiek te ver- duren. Versch staat de dood van Paringaux, secre- taris-generaal van bet ministerie van Binnen- landsche Zaken en intiem medewerker van minister Pucheux, nog in het gebeugen. Hij werd op 5 Januari j.l. tusschen Parijs en Troyes dood op de rabs gevonden. Daarbij deed zich een merkwaardige omstandigheid voor. De Britsche radio verkondigde reeds op een moment, dat men te Parjjs nog on- kundig van dit feit was, dat minister Pucheux zelf in den betreffenden trein was vermoord! Wanneer men al deze plotsebnge sterfge vaben overziet en daarbij moet vaststellen, dat allddn Engeland belang had bij den dood van deze menschen, dan geeft bet nog m66c te denken, dat de Britten zoo nauwkeurig van de omstandigheden op de hoogte waren. In het geval-Paringaux hadden zij echter een grove misrekening gemaakt en zich daardoor in de kaart laten kijken. Minister Pucheux n.l. was inderdaad van plan geweest, zelf e reis van f'arijs naar Troyes in den trein te maken. Op het laatste oogenblik was hij ech ter gedwongen, dit plan op te geven. In zijn plaats bet bij den secretaris-generaal Parin gaux vertrekken. De moordenaars van Paringaux hebben, toen ze hun euveldaad vol- brachten, in den waan verkeerd, Pucheux vermoord te hebben. Dit was dan ook de reden, waarom de Britsche omroep zoo snel met een bericht over den moord op .Pucheux" kwam! Speciaal bij dit laatste sterfgeval heeft men van Britsche zjjde hi te overijld het masker laten vallen. Bij den plotsehngen dood van de Egyptiscbe ministers is het een geheim ge- bleven. In het geval-Paringaux werd het openlijk toegegeven. In verscheidene uitzen- dingen van den Britschen omroep werd open lijk met den moord op ,,Peucheux" gepronkt Men ging zelfs zoo ver, anderen wegens hun pro-Duitsche gezindheid met iets dergebjks te bedreigen. Er is ndg een geheimzinnig sterfgeval in de laatste maanden voorgekomen. In begin October van het afgeloopen jaar kwam in Ned.-Indie de commandant van het Indiscbe leger, lintenant-generaal Bercnschot, hij een vhegtuigongeval om het leven. Direct was er een dicht waas van geheimzinnigheid om dit geval. Het gebeurde in den tijd, dat Ned.- Indie met Britsche legerautoriteiten over de verdediging van Ned.-Indie onderhandelde. Het was in Indische kringen bekend, dat gene raal Berenschot meer dan eens zijn tegenzin tot uiting had gebracbt, om voetstoots en on- voorwaardebjk aan den |3ritschen leiband te loopen. Hij was geenszins geneigd zich aan de Britsche orlogsdoeleinden te binden. Met Britsche legerautoriteiten in Singapore had hij vrij scherpe uiteenzettingen gehad, waar bij de Nederlandsche generaal hardnekkig aan zijn standpunt vasthield en ten slotte Singa pore verbet, zondgr dat hij met de Britten tot overeenstemmmg was gekomen. Een vbegtuigongeval van zeer recenten datum is aan deze reeks nog toe te voegen. In de afgeloopen week stortte het vbegtuig, waarmee de Argentijnsche minister van Bui- tenlandsche Zaken en zijn delegatie van de Rio-Conferentie naar zijn land terugkeerde, door onopgehelderde oorzaak plotseling in zee. Zooals bekend uit de te Rio gevoerde be- sprekingen, was het juist deze minister, die op deze conferentie zoo scherp tegen het Ame- rikaansche en Britsche standpunt en met succes stelling nam. Voor wie de verhou- dingen van de Britscbe Secret Sei-vice met kolonel Donovan en zijn trawanten kent, komt het bericht van het springen van een band tijdens den start en de mededeehng, dat er geen sabotage in het spel was, verdacht voor, wanneer men denkt aan de vbegongevallen van Chiappe, Huntziger en generaal Beren schot. Al deze doodelijke ongevallen, waaraan nog verscheidene soortgebjke In Syrie, Irak en Britsch-Indie toe te voegen zijn, vertoonen veel overeenkomst. Telkens is het Engeland, dat er profijt van trok of kon verwachten. Telkens wordt door een plotseling voorval een ontwikkebng geforceerd, die Engelands be- langen ten goede komt. Men behoeft niet over veel fantasie te beschikken, om hier een „sehema", een ,,lijn" te zien. Telkens blijkt er een zelfde hand, die door gewelddadig in- grijpen een plotseling sterfgeval, een vbeg tuigongeluk of zelfs een door misrekening toegegeven moord tegenstand opheft en personen terzijde stelt of onschadelijk maakt. Wanneer men dan vemeemt, dajj de Britsche radio luide pocht op deze daden en sterker nog, wanneer men van Britsche zijde zelf deze sluipmoorden, zooals in het geval-Paringaux, pralend toegeeft, dan kan men er niet om- heen, dat al deze voorvailen tot de werkzaam- heid van 66n en dezelfde centrale zijn te her- leiden: de British Secret Service. Deze gevolgtrekking wordt welhaast tot zekerheid, wanneer men kennis neemt van de wijze, waarop de Engelsche radio-propaganda in alle talen en in alle toonaarden tot in het zeer lage en platvloersche ophitst tot verzet en dreigt met moord en doodslag op hun tegenstanders na ,,de ovei*winning". EEN ENGELSOH-ABESSIJNSOH VERDRAG! Het D.NiB. meldt uit Rome: De dlplomatieke medewerker van Stefani schrrjft omtrent een te Addis Abeba onder teekend Engelscb-Abessijnsch verdrag, dat dit een overeenkomst is, waarbij Tafari (vroeger Haile Selassie genoemd) toestemt in de wijzi- ging van Abessinie in een Engelsche kolonie. In het verdrag wordt bepaald, dat Engel sche ambtenaren, troepen en rechters naar Abessinie worden gezonden en dit is een schending van abe beloften, die Engeland eens aan Tafari heeft gedaan. Het verschaft Engeland beslissenden invloed op de binnen- landsche aangelegenheden des lands, dat daarmee zijn souvereine rechten heeft ver- loren. De aan Tafari toegestane leening be- doelt slecbts zijn afhankebjkheid van Enge land te voltooien. Terwijl Engeland zich zooveel rechten voor- behoudt, aldus Stefani, neemt het anderzijds geenerlei verpbehtingen op zich jegens het Abessijnsche volk, vooral nopens voortzetting van het cultuurwerk, dat Itabb ondemomen en de oorlog onderbroken heeft. NogmaaLs toont Albion daardoor, dat het slecbts denkt asm uitbuiting van het Ethiopische volk. Engeland heeft zich ditmaal evenwel te zeer gehaast de hand te leggen op iets, waarop het geen recht heeft. Al heeft het in Tafan ook een volgzamen medepbehtige gevonden, toch duurt het 'conflict met Italie nog- voort. Abessinie, waar Itahe zijn civiliseerenden ar- beid is begonnen, zal te zijner tijd bevrijd worden van slavenhandelaars en Angelsaksl- sche uitbuiters en zijn ware vrijheid en wel- vaart onder bescherming van de Italiaansche vlag bervinden. ZILVEREN JUB1LEUM VAN HET REICHSMESSEAMT IN LEIPZIG. Op 8 Februairi zal het 25 jaren geleder. zijn dat het Reichsmesseamt in Leipzig (oor- spronkebjk Mess am' fur die Mustermessen in Leipzig en daarna Leipziger Mess am t gehee- ten) officieel met zijn werkzaamheden is be gonnen. Voordien berustte de organisatie van de Leipziger Messen bij de Kamer van Koop- handel ter plaatse, maar bij den groei van de instebing was het gewenscht gebleken, hier- voor een eigen bureau te stichten. Zooals de feiten inmiddels hebben uiigewezen, heeft dit besluit onnoemebjk veel tot de verdece ont- wikkeling bijgedragen. Voor de eerste maal werd tot directeur be- noemd de beer dr. Raimund Kohler, aan wien later den titel van president werd verleend. Dr. Kdhler heeft de eerste sehreden metin- zicht geleid en onder zijn bestuur is ook de groote Technische Messe en Bouwvak-Messe tot stand gekomen. (Bij zijn aftreden in 1936 werd hij opgevolgd door den heer Ludwig Fichte, die als vice-president reeds een ruime ervaring op dit speciale gebied had verkregen tn als president zijn taak met buitengewone energie heeft voortgezet. In het bijzonder is door hem-veel zorg besteed aan het scheppen van een gezonden financieelen grondslag voor het instttuut en als belooning van zijn onver- moeid streven mag wel gelden, dat door de verheffing tot ,,Rijks-Masse" de beteekenis, welke de Leipziger Messe heeft voor het ge heele Duitsche rrjk, is vastgelegd. Evenals is geschied met het 25-jarig be staan van het Bureau van het Reichamesseamt in Leipzig voor Nederland, zou ook dit jubi- leum weggns de oorlogsonistandigheden slecbts in stilte worden herdacht Toch zullen de over de geheele wereld verspreide relaties van het Reichsmesseamt ongetwrjfeld met sympathie aan het glansrijke veiloop van deze kwarteeuw terugdenken. JAPANSOHE STRATEGIE NA DEN VAL VAN SINGAPORE. Geallieerd "ront door verovering van Ned. Indie in tweedn gespbtst. Tegen Australig slechts verdediglngs- oorlog. (V.P.B.) De corr. van de Daily Mail meldt uit Batavia aan zijn blad, dat de val van Sin gapore waarschijnlrjk geacht moet worden. Het gebrek aan drinkwater en verdedigings- materiaal tegen de voortdurende Japansche hxchtaanvallen maakt de situatie uiterst moeilijk. Volgens den Britschen corr. is het onder de gegeven omstandigheden niet slecbts onmogelijk, maar zelfs gevaarlrjk de vobe waarheid over de gebeurtenissen op Malakka wereldkundig te maken. Binnen afzienlaaren tijd zal echter volgens hem de c.ensuur een nauwkeurige puhbeatie hierover niet meer kunnen verbieden. Te Berlin leidt men hieruit af, dat aan de officieele "Britsche berichtgeving slechts

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1942 | | pagina 1