ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTiEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN No. 10.328 VRIJDAG 6 FEBRUARI 1942 82* Jaargang Buitenland Bmnenland EERSTE BLAD OUITSCHLAIMO STRIJDT VOOR EUROPA. ENGELSOH BLAD OV ER ROMMEL. TELEGRAM VAN IR. MUSSERT AAN STAF DE CLERQ. NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRUS: Blnnen Terneuzen f 1,42 per 3 maandea Batten Terneuzen fr. oer post 1,73 per 3 maanden By voor uitbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika /2,20, overige landen 2,65 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen by vooruitbetaling. Uitgeefster: N.V. Firma P. J. VAN DE SAND® Direeteur: I. van de Sande. GIRO 38150 TKLEFOON No. 2078 ADVERTENTIENVan 1 tot 4 regels 0,88 Voor elken regel meer 0,22. KLEIN E ADVERTENTIENper 6 regels 52 cent btj vooruitbetaling Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien brj regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst 6fen dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJBAGAVOND. Hoofdredacteur: N. J. Harte, Terneuzen. <3>®SX3^>«><B>«XSXS><SXS®<SXSXSX5X5><SXSX»><; p s^xsxs?<s>sxsxsxs^<€)<sxs>^xs-xs<s>^sys' I DUITSOH WEERMACHTBERICHT. Het opperbevel van de weermacbt maakt bekend: Aaai bet Oos'front levendige gevechts- actte. Gevechtsvliegtuigen bombardeerden in den nacht van Dinsdag op Woensdag havenmstallaties in Zuidwest-Engeland. In Noord-Afrika werden Indische strijdkrachten, die ter dekking van dsn Britscben terugtocht in bet veld waren gebracht, verslagen en teruggeworpen. Duitscbe gevecbtsvliegtuigformaties be- stookten autocolonnes in bet gebied om Tobroek en materieelopslagplaatsen van den vtjand by Mersa Matroe met bom- xnen. De luchtaanvallen op vliegtuigsteun- punten, afweergeschutstellingen en an- dere militaire installaties op de eilanden Malta en Gozzo werden voortgezet. W &@>&><sxs>gx§x§x§>g><sxs>®<»<s-<s>&x§x§x§x§x Qlokkade der Neutraien. Was reeds jarenlang door Engeland voorbereid. V.PJB. Nu Engeland meer en meer de ge- voJgen van den oorlog 'er zee aan den lijve begtnt te voelen, is het wellicht lnteressant na te gaan, hoe Engeland het blokkade- wapen in welks wurgende gi-eep bet zich thane zelf bevindt reeds vele jaren vddr bet uitbreken van dezen oorlog organiseerde. Sn 1938, toen Chamberlain verzekering gaf van de vredelievendheid van Engeland, was Leith-Ross, de economische adviseur van de Engelsche regeering, reeds druk bezlg met bet organlseeren van de blokkade. Het oude Ministerie voor de Blokkade 1914—18 werd nleuw leven Ingeblazen en voorzien van den aaam: Ministerie voor de Economische Oor- logvoering". Het doel van dit ministerie was niet bet blokkeeren van de staten waarmede Engeland zich in oorlog zou bevinden dat Icon aan de Engelsche vloot ovecgelaten wor den, meepde men, maar bet blokkeeren van de neutraie staten om te verhinderen, dat de invoer via neutraie havens zou plaats heb- ben. Alle Europeesche firma's die met het buitenland in het bijzonder met Duitsch land handel dreven, werden op de zwarte lijst geplaatst, terwijl de goederen, die de versi'hillende landen voor eigen gebru.ik noo- dig badden, werden nauwkeurig geregistreerd. Te Haifa, Gibraltar en drie havens aan de Engelsche kust werden contrabanda-stations opgericht. Een bankier, Ronald Cross, werd als minister gekozen. AJ deze maatregelen werden in het diepste geheim door een uit- gebreiden staf van deskundigen uit bankiers-, handels- en scheepvaartkringen genomen. Toen op 3 September 1939 den oorlog tus- seben Engeland en Duitschland uitbrak, wer den de zwarte lijsten gepubliceerd. Alle goe deren, die geconsigneerd waren aan een fir- ma, die op de zwarte lijst stond, werden in beslag genomen. Hiertoe werden de neutraie bandelsschepen gedwongen om een der con- trabandc—stations aan te loopen, waar zij on- derzocht werden. Waren de scbepen niet ge- neigd bieraan te voldoen, dan werden zij door de patrouilleerer.de oorlogsschepen daartoe gedwongen. "Het is begrypelijk, dat dit ge dwongen oponthoud, dat niet zelden weken in beslag nam en het in beslag nemen der goederen groote schade aan den neutraien handel toebracht. Wei is waar had de Britsche regeering, vol- gens den Nederlandschen regeeringspersdienst cep 1 September 1939, aan de Nederlandsche regeerinig verklaard, vastbesloten te zijn onze oeutraMteit „overeenkomstig haar traditioneel beleld ten voile te handhaven", maar de prac tise van het Engelsche Ministerie voor de Economische oorlogvoering was geheel an- ders. Engeland wenschte Nederlandsche schepean te charteren. Waren de reederijen hiertoe niet geheigd, daar zfl him schepen zelf noodig hadden, dan zou de Nederlandsche scheepvaart aan banden gelegd worden. Aan geen Nederlandsch handelsschip zou in dit g«val toestemming verleend worden om een geallieerde haven te verlaten, voordat een under Nederlandsch schip gearriveerd zou aljn. Bovendien werd een oude Engelsche wet in 1917 oak gebruikt volgens welke Engeland gerechtigd is, om neutraie schepen, (be zich in de Engelsche wateren bevinden, te onteigenen, opnieuw te voorschrjn gehaald. Engeland en Frankrijk hadden de voor- na<amste bunkerstations in handen en een schip, dat om de een of andere reden het mis- noegen van Engeland had opgev/ekt, kceeg de gTootste moeite om aan kolen te komen. Zou de Engelsche scheepvaart te veel lijden door de iDuitsche zeestrydkrachten, dan bestond bovendien nog het plan om de neutraie bandelsschepen evenals in den vorlgen oorlog te dwingen 66 van hun reizen naar Engeland te maken. Het blokkade-wapen is Engeland thans uit de handen geslagen en wordt tegen het Brit sche Rijk gebruikt. De huidlge Engelsche premier kan daarbij de woorden overdenken, die hy in 1938 heeft gesproken, n.l. dat de oprvatting, dat de veiligbeid van Engeland kan worden gekocht door een klein land in bet omgeluk te storten, een fataal zelfbedrog is. ITAllAANSCH WEERMACHTBERICHT. Het Italiaansche weermachtsbericht Van Woen°da<r luid De Hindoe-strydkrachten, die tot taak had den den Engelschen terugtocht in de Ooste- lijke Cyrenaica te beschermen, hebben een zware nederlaag geleden. De opmarsch der troepen van de spil, die krachtig door de lucht- macht gesteund worden, gaat voort in de richting van Derna. Duitsche vliegtuigformaties hebben militaire werken, hangars en opslagplaatsen op Malta gebombardeerd; in de doelen, die verscheidene malen getroffen werden, werden branden en ontploffingen waargenomen. BRAZILIB ZAL NATAL, TER BESOHIKKING VAN WASHINGTON STELLEN. In Engelsche kringen te LAssabon verluidt, dat de regeering van Brazilie den Vereenig- den Staten heeft toegestaan om de Braziliaan- sche haven Natal militair te versterken en met Amerikaansche strijdkrachten te bezet- ten. ROMMEL'S SUCCESRIJKE OPMARSCH. De Popolo di Roma schrijft, dat de troepen van de spil in Noord-Afrika hun opmarsch ijlings vocrtzetten. Nu Bengazi en Cyrene heroverd zijn, trekken de pantsercolonnes en de infanterie op naar het gebied van Derna. De vrjand, die poogt den opmarsch van de Italianen en Duitscliers te belemmeren, is door de snelheid van onze manoeuvre ont- wricht. De zware verliezen aan menschen- levens en materiaal noodzaken hem om zich onder den beslissenden druk der strijdkrach ten van de spil op den achtergrond te houden. De geheele strategic van Churchill is bezig ineen te storten. De droom van Churchill, om op te trekken naar Tripolis en de grens van Tunis, is vervlogen. Voor de tweede maal hebben Italianen en Duitscfaers de geallieerde colonnes van de Britsche democratie de Egyp- tische woestjjn ingejaagd. In een beschouwing over de gebeui'tenissen in Noord-Afrika schrijft de Daily Mail o.a.: Het is geen geheim meer, dat wij enorme hoeveelheden benzine, munitle en andere oor- logsvoorraden voor ons offensief naar de voorste linies gebracht hadden. Het meeste daarvan heeft Rommel buitgemaakt. De snelheid van den Duitschen tegenaanval ver- schaft de zekerheid, dat thans een groot aan- tai Duitsche voertuigen op Engelsche benzine rijdt en dat een deel der troepen van de mogendheden van de spil gevoed wordt uit de Engelsche voorraden. DE ENGELSCHE LUCHTAANVALLEN OP DUITSCHLAND. Het D.N.B. meldt uit Berlijn: De aanvallen der Britsche luchtmaeht op Duitsch gebied zijn de laats'e weken niet slechts absoluut, doch ook relatief geringer geworden. In December bedroeg hun aaatal 10, in Januarl zelfs maar zeven en deze aan vallen waren militair volstrekt zonder betee- kenis. Een jaar geleden stonden tegenover deze 17 aanvallen 34. Toen werden er 17 bom- menwerpers neergeschoten, ditmaal waren 67 Britsche bommenwerpers het slachtoffer van den Duitschen afweer. 'Even indrukwekkend is een vergelrjking tusschen het tweede halfjaar 1941 met (?at van een jaar te voren. In 1940 werden bij 155 nachtelijke Britsche aanvallen op Duitschland 221 bommenwerpers neergeschoten, in dezelfde periode van 1941 werden slechts 105 aanval len gedaan, waarbij de Engelschen evenwel 470 toes ellen verloren. Tegenover de dalende Britsche offensieve kracht staat dus een opmerkelijke stijging van de Duitsche defensieve kracht. Onder het opschrift: „Rommel, de pantser- held" schrijft de Daily Mail van 2 Februari o.a.: kolonel-igeneraal Rommel is de ,,verras- sing van den tweeden wereldoorlog". Het is geen wonder dat zijn naam in Duitschland tot een legende geworden is, want Rommel is een pantserheld, wien het totdusver altijd ge'ukt is, niet alleen uit elke val te komen. die men hem op militair gebied stelde/'doch die er din ook nog altijd in slaagde, ters'ond tot het tegenoffensief over te gaan en harde siagen uit te deelen. Het blad spreekt van Rommel, „die voor zijn optreden in Noord-Afrika nog nooit een woestijn gezien had", als van den ,,meester in de techniek van den woestijn- oorlcg". NOG EEN AAIERIKAANSCH TANKSCH1P GEZONKEN. De Britsche nieuwsdiens' meldt uit Was hington, dat volgens een officleele mededse- ling van het Amerikaansche departement van marine, opnieuw een Amerikaansche tankboot tot zinken is gebracht, en wel het tankschtp van de Amerikaansche marine, „Neches", van 5400 brt., dat door een duikboot ge orpedeerd is. 56 leden der bemanning van deze tank- boot worden nog vermist. WIJZIGING V AN DE ENGELSCHE REGEERING, Hef. A.N.P, meldt uit Stockholm: Volgens den Britschen berichtendienst is te Londen officieel de volgende wijziging in bet kabinet bekend gemaakt: Lord Beaverbrook heeft het ministerie voor oorlogsproductie, Sir Andrew Duncan dat voor voorziening en kolonel J. J. Llewellyn dat voor handel overgenomen. Tevoren had het D.N.B. uit Geneve gemeld: De politieke correspondent van de News Chronicle schryft, dat de reorganisatie van de Britsche regeering op breederen gromdslag zal geschleden dan men aanvankelijk aannam. De Daily Sketch meldt, dat sir Stafford Cripps sreen minister van voorzien'n»j wil wor den. Hi), zal wel tot de regeering toetreden doch zijn werkzaamheid zal een groote ver- rassing voor het publiek be'eekenen. DE STRJD BIJ LENINGRAD. De Duitsehe afweer houdt stand. Sedert weken hebben, naar aan het D.N.B. van bevoegde zijde wordt gemeld, de bolsje- wisten met sterke troepenmassa's getracht op te rukken, teneinde de te Leningrad ingeslo- ten troepen te ontlapten. De Duitsche afweer door Oldenburgsche fen Holsieinsche troepen heeft echter tot vollVdig succes geleid. Den bolsjewisten werd de mogelijkheid ontnomen, het ingesloten Leningrad te ontlasten. De artillerie van het Duitsche leger ze de be- schieting van voor den oorlog belangrijke doe len in de belegerde stad nog steeds voort. De troepenmassa's der bolsjewisten hebben 123 maal in de afgeloopen weken storm ge- loopen op de Duitsche linies en-zijn 123 maal bloedig tercggeslagen. Bij een koude van vaak 30 graden onder nul deden de Duitsche infan- teristen in zware gevechten van man tegen man de bolsjewistische aanvalsgolven stran- den. Het vuur van het Duitsche geschut ver- stikte elf andere aanvallen van den vijand reeds tijdens de voorbereiding. Bij de steeds weer herhaalde bestormingen hebben vijf bolsjewistische divisies en twee bolsjewistische brigades bijzonder zwaar ge leden. Voor de Duitsche linies liggen 7000 doode bolsjewisten. Er werden 979 gevange- nen gemaakt, terwijl de bolsjewisten 2100 ge- wonden niet meer met zich mede konden nemen. De gevangenen deelden mede, dat het aantal bevrorenen enorm geweest moet zijn, daar de bols-'ewisten zonder bescbu' ting in de sneeuw en koude voor de Duitsche stellingen lagen. Aan materiaal verloren de bolsjewisten 33 pantserwagens, 121 stukken geschut, 28 gra- naatwerpers. 47 machinegeweren en een groot aantal andere infanteriewapens, die alleen in het gebied van een dlvisie in den tijd van vier weken werden buitgemaakt of vemietigd. Sterke formaties Duitsche gevecbtsvlieg tuigen en stuka's hebben den 3en Februari in het Noordelijke deel van het Oostelijke front bolsjewistische troepenbewe>gingen en ravi- tailleeringscolonnes met goed succes aange- vallen. Twee vlieg'uigen werden op den grond vernield. Du-ische iachtvliegtuigen hebben zonder zelf ye'rliezen te lijden zeven vliegtui- gen van den vijand neergescboten. OPROEP VAN GENERAAL WAVELL TOT DE VERDEDIGERS VAN SINGAPORE. Het A.N.P. meldt uit Stockholm: Generaal Wavell, de opperbevelhebber in het Zuid-Westelijke deel van den Stillen Oceaan, heeft,. naar de Britsche berichten dienst mededeelt, een speciale order tot zijn troepen gericht met betrekkirg tot de ver- dediging van Singapore. Daar in zegt hrj, dat het hun plicht is tijd te winnen voor het zen- den van versterkingen, waartoe Engeland en de Vereenigde Staten het voornemen hebben. Verder wordt in deze speciale order gezegd: wij moeten Azie redden, door de Japanners te bevechten. Gij moogt geen duimgronds zonder taaien s' rjjd prijsgeven en niets onvemield achterlaten, dat den vijand ook maar npn het geringste nut zou kunnen zijn. Volgens S.P.T. wordt in den oproep nog gezegd, dat de ver- dediging van Singapore een waardig vervolg moet zijn op die van Tobroek. In een speciaal bericht uit Johore Baroe geeft een vertegenwoord'ger van Domei zijn laatste indrukken weer van de ves ing Singa pore. Boven het Noordelijk deel der eiland- vesting, aldus het bericht, hangen dikke zwarte rookwolken, want van de 26 groote petroleumtanks te Singapore branden er vijf. Met een verrekijker kan men in de oorlogs- haven een gezonken kruiser zien, die nog met het voorschip boven water ui steekt. De ge- bouwen van het Britsche hoofdkwartier, die zich daar achter verheffen, schijnen uitge- storven te zjjn. Ook de straten zijn volkomen veriaten, vooral in het Noordelijk deel van het eiland. Slechts hier en daar ziet men zwaarbeladen vrach wagens in de straten tusschen de marinehaven en de stad Singapore. De stilte wordt nu en dan onderbroken door vllegtui- gen, die van het vliegveld Selatar opstijgen en in de richting Batavia verdwijnen. Geen enkel vijandelijk gevechtsvliegtuig of bom- menwerper, aldus het bericht verder, valt - te bespeuren. Of de Vgandelijke luch'macht, die te Singapore was igestationneerd, is volkomen vernield, of zij werd naar de vliegvelden -in Nederalndsch-Indie overgebracht. De tegenstander heeft de laatste dageri op de straten en terzijde daarvan nieuwe ver- dedigingswerken aangelegd met front naar Johore Baroe. Deze herinneren er aan, dat de groo'e stryd om Gibraltar van het Oosten, ondanks het vreedzame beeld, binnenkort zal beginnen. Naar de Tokio Asahi Sjimboen schrijft zal slechts de strijd over het lot van Singapore beslissen. Het blad- waarscbuwt ervoor te meenen, dat de Engelschen gedwongen zouden zijn wegens gebrek aan water en levensirfd- delen de vesting na eenigen tijd zonder strijd over te ge-ven. De verhoudingen zijn hier an- ders dan b.v. te Hongkong, waar inderdaad het watergebrek tot de overgave heeft ge dwongen, nadat de reservoirs by de beschie- ting vernield waren. Te Singapore bevinden zich twee of drie groote waterreservoirs. Bovendien is het eiland rijk aan grondwater. Als het dus al'een om het wa'er gaat, zoo verklaart het blad, dan kan Singapore het tenmi.nste zes maan den vol houden. Wat de voedselvoorziening ibetreft kan door rantsoeneeringsmaatregelen de voorwaarde worden geschapen voor een langen weerstand, ondanks de door vluchte- lineen sterk toe^enomen bevolking. Tn Engeland begint men reeds te wijzen op de groo'e moeilijkheden waarvoor men by de verdediging komt te staan. Indien de En gelschen derhalve besloten hebben. zoo merkt het bind tenslotte op, Sineanore bardnekk'g te verdedigen, dan is dit meer een prest'ee- kwestie dan de hoop met kans op succes weerstand te kunnen" bieden. De gouverneur der Straits Settlements, sir Shenton Thomas, heeft aan den vooravond van de evacuatie van Singapore medegedeeld, dat deze zonder onderscheid tusschen de rassen waartoe de burgers behooren, zal worden uit- gevoerd. e HET ALGEMEENE OFFENSIEF TEGEN DE VESTING SINGAPORE GEOPEND. Het D.N.B. meldt uit Tokio: Het algemeene offensief op Singapore is Woensdagavond om 6 uur geopend. Naar Domei van Johore Baroe meldt heb ben de Japanners het algemeene offensief op Singapore ingezet met een schrikwekkend bombardement van de zware Japansche artil lerie, die haar granaten afschiet over de een kilometer breede straat van Johore. DE LDCHTAANVAL OP SOERABAJA. 238 Dooden en gewonden. Uit een bericht van United Press uit Batavia blijkt, dat by den Japanschen lucht- aanval op Soerabaja 238 mensc-hen in de nabijheid van de marinebasis gedood of ge- wond zijn. (D.N.B.) Omtrent den eersten Japanschen aanval op verscheidene plaatsen in Oost-Java meldt thans het Japansche keizerlijke hoofdkwartier volgens een bericht van Domei, dat de Japan sche luchtmaeht, die opereert boven het Zuid- Westelijke gebied van den Stillen Oceaan, op 3 Februari een massalen aanval heeft gedaan op de vlootbases van Soerabaja en de lucht- basis van Malang. In totaal werden 85 vijan- deljjke vliegtuigen neergeschoten of op den beganen grond vernield. Omtrent' zes vijandelijke vliegtuigen is de vernietiging nog niet bevestigd. Naar verluidt, heeft de Japansche lucht- actie tot de feitelyke vernietiging van de ge heele vyandelijke luchtmaeht geleid. Drie Japansche vliegtuigen worden vermist, een vliegtuig is binnen de vijandelyke stellingen neergestort. Het communique voegt hieraan toe, dat de Japansche luchtmaeht gedurende drie dagen van patroudlleeren in het Weste- lyke deel van de Java-zee, dus op 1, 2 en 3 Februari, met bomraen een vijandelijk*schip van 6000, een van 3000 en een van 2000 ton tot zinken heeft gebracht. (A.N.P.) De leider der N.S.B., ir. A. A. Mussert, heeft 1 aan Staf de Clerq, leider van het Vlaamsch Nationaal Verbond te Brussel, het volgende telegram gezonden: „Met het sneuvelen van uw trouwen mede- werker Tollenaere aan het Oostfrqnt in den grooten strijd tegen het bolsjewisme betuig ik u mj'n hartelijke deelneming. Zijn bloed vloei-' de voor Eucopa. Het stolde voor Vlaanderen- land. Moge zijn offer, evenals dat van honder- den andere zonen van Neerlands stam, ten voorbeeld zijn aan onze jeugd. Mussert." DIPHTERIE IN WEST-BRABANT. In verscheidene gemeenten in West-Brabant heerscht reeds geruimen tijd een hardnekkige diphterie-epidemie, waarop tot dusver alle bestrijdingspogingen van overheidswege zijn afgestuit. Vooral te Etten-Leur en omgeving schynt deze epidemie zich te hebben vastge- zet. Inenting en herinenting van de school- kinderen heeft de ziekte niet kunnen ver- jagen, zoodat in den loop van de laatste weken weer verscheidene personen, oudere zoowel als jbngere, naar de barakken te Breda en Oudenbosch moesten worden over gebracht. In die gemeente, zoomede in de dorpen Sprundel en St. WUlebrord, hebben i zich verscheidene gevallen met doodelijken j afloop voorgedaan. De ziekte heeft ook te Baarie Nassau en te Baarle Hertog veront- rustende afimetingen aangenomen. Nadat daar de scholen wegens de vele gevallen van diphterie waren gesloten, heeft de epidemie zich intusschen nog uitgebreid. Reeds een vjjftal kinderen is eraan bezweken. tjec- BOMMEN OP ROTTERDAM. (V.P.B.) Het is een week geleden, dat boven Rotterdam, de stad, die door de Brit sche propaganda als een belangrijk oorlogs- doel werd aangewezen, voor de zooveelste maal Engelsche vliegtui-gen verschenen om, wat de Britsche propaganda noemt, ,,met suc ces een geslaagde aanval te ondememen". Inderdaad met „succes". Bvenveel succes als tijdens den verraderlijken aanval in Oc o- ber van het vorige jaar, toen uit een hoogte van meer dan 7000 meter lukraak bommen op de onbeschermde burgerbevolking werden neer-geworpen. Een-en-zestig dooden, 46 zwaargewonden, verscheidene lichtgewonden, ziedaar de droe- vige balans. Talryke woonhuizen werden met den grond gelrjk gemaakt, een groot aantal beschadigd. Alleen al de schade, welke aan het museum Boymans werd toejebracht, wordt op ruim honderduizend (gulden geschat. Wer- kelijk een „geslaagde" aanval. Bommen op Rotterdam...... Het zou een- tonig worden, wanneer het niet zoo afschuwe- lijk was. Keer op keer verschjjnen de Britsche vliegtuigen boven de zwaar geteisterde stad en werpen lukraak hun doodelijken last om- laag. Op arb eiders wij ken, op ziekerihuizen, op musea. De liggirjg van Rotterdam maakt het onmogelijk om behoorlijke sehuilkelders te bouwen, weerloos is de bevolking overgeleverd aan een terreur, die haars gelifike niet k-ent. Maar de Fngelsche bericbtehdienst spreekt van e-£n ..geslaacden" aanval. Het zou be- lachelijk zijn, wanneer het niet zoo intens droevifg was. Dag in, dag uit wendt de Brit sche propaganda zich tot de bezet e gebieden, tracht de bevolking van de Engelsche sym- pathie te overtuigen, van medeleven en strooit kwistig beloften rond, die eens, „na de Brit sche overwinning" voor de voile honderd pro- cent zullen worden ingelost. En elken nacht, wanneer de weersoms andigheden gunstig zijn en het vliegen niet te veel risico met zich brengt, hageit het bommen. Bommen op Rot terdam, bommen op andere steden in ons land. Bommen op weerlooze slachtoffers, bommen op kerken en ziekenhuizen. En den dag daar- op wordt de wereld kond gedaan van den zoo- veelsten „geslaagden" aanval. Het zullen deze ,,-geslaagde" aanvallen zijn, waarover Engeland eens rekening en verant- woording zal moeten afieggen. HONDERDDUIZEND GULDEN SCHADE .AAN MUSEUM BOYMANS. De correspondent van het Handelsblad te Rotterdam schrijft: Het schijnt, dat de Engelsche vliegers Rot terdam met alle geweld van het Boymans- museum, met zyn cultureele schatten, wil be- rooven. Tijdens den aanval van verleden week Woensdag, die zooveel Rotterdamsch bloed en tranen heeft gekost, was het fraaie bouwwerk met zijn schitterende collectie kunstvoorwer- pen, die zelfs bij benadering niet op haar waarde is te schatten, voor de tweede maal binnen eenige maanden het doelwlt van de Engelsche oorlogsvliegers. Deskundigen hebben thans de enorme scha de, die Woensdag jj. aan het fraaie bouwwerk is toegebracht, vastgesteld op honderdduizend gulden. Men zal zich herinneren, dat het Boymans- museum tijdens den rampzaligen avond van den 3den October j.l. ook he' mikpunt van de Engelsche oorlogsvliegers is geweest. Toen heeft het brandbommen op het gebouw ge- regend en het was aan het energieke ingrijpen van de brandwacht slechts te danken, dat de kostbare collectie kunstschatten gespaard is gebleven, al bedroeg de schade toen aan het bouwwerk toegebracht, ruim 50.000. De vemielingen, verleden week Woensdag avond aangericht, heeft deze schade dus verre overtroffen. Iedere Rotterdammer zal kunnen getuigen, dat het museum Boymans vhr ver- wijderd ligt van eenig militair doel. Nochtans regende het brisantbommen in den tuin van he' mooie complex. Zij kwamen door een ge- lukkige spelir.g van het noodlot vlak bij dsn achtergevel. neer, maar luchtdruk en rond- vliegende scherven deden toch hun vemielend werk. Vooral de sierlijke gevel, die aan den turn grenst en die grootendeels uit groote glazen deuren en ramen in toronzen omlIjstingen ge- zet, bestaat, heeft het on'zettend moeten ont- gelden, evenals de glazen overkapping, beide boven de twee groote tentoonstellingsz.alen achter in het gebouw gelegen. Vooral aan den bouw van deze kostbare overkapping werd destijds aandacht geschonken om de schilde- ryen in de zalen zoo goed ipogelijk tot hun recht te doen komen. Thans biedt deze eens zoo fraaie achter gevel van Boymans een troosteloozen aanbl'k. De groote ramen van-den gevel en de zestig meter lange glazen overkapping zijn in grui- zelementen geslagen. De bronzen omlijstingen zijn 6f totaal vernield, of geheel verbegen. De mooie gevel vertoont tallooze putten van bom- scherven. Om den kostbaren inventaris tegen het water te beschermen, heeft men na het bom bardement in allerijl zeildoeken over de ont- stane gaten gespannen. Vooral het dichten van de zes'ig meter lange overkapp'ng was een ontzettend moeilijk werk. Van de kunst- colectie is alleen een schilderij van Jacob de Witt doorboord. Het zal, zoo vememen wij, zeer langen tijd duren, eer de schade, die de Engelsche lucht- helden ditmaal hebben aangebracht, zal zyn hersteld. Met angst in het har' vraagt men zich te Rotterdam af hoe het wereldvermaar- de Boymans-museum met kunstschatten er ga een volgend bombardement zal uitzien. De directie van Boymans heeft fhans een groot gedeelte van het museum voor langen ttjd voor het publiek moeten sluiten. w DE OFBRENGST VAN DE KINDERPOSTZEGELS. De secretaris van de centrale pt-opaganda- commissie voor de weldadigheidspostzegels schrijft i Woensdag was het veertien dagen geleden, dat de verkoop der weldadigheidspostzegels werd gesloten. Hoewel het uit den aard der zaak nog niet mogeltjk is, de totale opbreiigst te melden, zijn tot heden o.m. wel bekend ge worden de voorloopige cijfers van Amster dam, Rotterdam, Den Haag, Utrectit, Oronln- gen, Eindhoven en Amhem. De bijslag op de verkochte zegels bedroeg te Amsterdanj 57.557 (v. j. 40.490), zoodat dus ditmaal de opbreiigst 17.067 hooger was. Rotterdam had een opbrengs van f 15.676 (v. j. 12.312), Den Haag 38.802. (v! j. 21.C88). Te Utrecht bedroeg de bitelag 11.323 (v. j. f 9339)te Groningen /5036 (v. j. /5107); te Eindhoven 2352 (v. j. f 1415)Amhem 2590 (v. j. ,f 2285). Telt men de cijfers dezer zeven steden bij- een, dan komt men tot het volgende: de op- brengst bedroeg verleden jaar 92.019, dil jaar 133.339. 1Y werd dus mim 41.000 meer behaald dan tijdens de actie 1940/'41. In Den Boscb liep -de opbrengst terug van 2257 tot f 1114. Maastricht bracht op /2383 (v. j. /2264); Bussum 1583 (v. j. 1259)Aueldoom (v. i. f 1159: Leevwarden /20715 (v.'j. 2700) en Middelbuxg 583 (v. j. /383).

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1942 | | pagina 1