ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSGH-VLAANDEREN HEHOENKING If AH DEN 3»STa JANUARI000R HITLER. 32e Jaargang DUITSCHLAND STRJJDT VOOR EUROPA. NA NEGEft JAREN. AJK5NNEMENTSPRXJSBtnnen Terneuzen 1,42 per 3 maanden Buiten Temeuzen fr. per post 1,78 per 3 maanden Bjj vooruitbetaling fr. per post /6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,20, overige landen 2,65 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor hot bnitenland alleen bij vooruitbetaling. Dttgeefster: N.V. Flrma P. 3. VAN BE SAJNDE Directeur. L van de Sande. GIRO 88150 TKLEFOON No. 3073 ,1DVERTENTIENVan 1 tot 4 regelfl 0,88 Voor elken regel meer 0,22. KIMNE ADVEIiTENTIENper 5 regels 52 cent brj vooruitbetaling Grootere letters en clicbd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst den dag voor de uitgave. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAG A VON I> Hoofdredacteur: N. J. Harte, Temeuzen. Het. D.N.B. meldt uit Berlin: De betooging van Vrijdag ter gelegenheid van den verjaardag van bet overnemen van de macht door bet nationaal-soeialisme, is inge- leid door Ryksminister dr. Gobbels, die den Flihrer verwelkomde. De overvvinning, zoo zeide Gobbels ter her- innering aan den toenmaligen dag, was voor ons een zaak van geloof en wel van geloof in Uw persoon. Thans staat bet geheele Duit- scbe volk, aan het hoofd zijn weermaclit, in den strijd ora de verdediging van bet verwor- vene, van onze revolutie van, de veiligheid van het Rijk en van, bet levensgebied der natie. Wat toen een zaak van het geloof was, de overwinning, dat is thans een zaak der zeker- heid geworden. Hitler spreekt. Hitler begon met een blik op het verleden, ten einde zicb „weer eens bezig te houden met de fundamenten van ons bestaan, onze ontwikkeling en onze overwinning". Wij hoo- ren thans, zoo ging bij voort, zeer vaak de op- merking, dat deze oorlog eigenlijk de tweede wereldoorlog is. Men identificeert dus dezen strijd met den eersten, dien, wij zelf nog voor het grootste deel als 'soldaten mede beleefd hebben. Eh dat is niet alleen juist in dien zin, dat ook daze strijd thans werkelijk bjjna de geheele wereld omvat, maar bet is nog veel juister, wanneer men bedenk:, dat bet gaat om dezelfde doeleinden, dat dezelfde kracnten, die den eersten wereldoorlog hebben doen ont- staan, verantwoordelijk zijn voor den tegen- woordigen en dat deze kracbten en machten dezelfde doeleinden nastreven, die indertijd in de kern der zaak, de bedoelingen van hun strijd vormden. Het zijn niet alleen dezelfde oorzaken, maar bet zijn vooral ook dezelfde personen. Ik mag daarbij met trots zeggen, dat daarop een uitzondering wordt gevormd, juist door de staten, die thans als bondgenoo- ten worden belicbaamd door het DuiSsche Rijk, Italie, Japan enz. Want den ding kan niemand tegenspreken, nl. dat wel Churchill reeds voor 1914 een van de gemeenste oor- iogsopliitsers van den toenmaligen tijd was, dat Roosevelt toentertijd de kleine man is gs- weest van president Wilson, dat de kapitalis- tische mannen van, thans ook toen reeds het gewicht van hun invloed in de weegschaal ge- worpen hebben voor den oorlog, terwijl omge- keerd niemand kan bestrijden, dat wij vol- komen onischuldig geweest zijn aan den oor log van toen. Wij waren allemaal slechts heel kleine soldaten. Het zijn dezelfde drijfkracii- ten, die de schuld droegen aan den eersten wereldoorlog en die thans ook voor den twee- den wereldoorlog verantwoordelijk zijn. Het toenmalige Duitschland was een monarohie, dus geen socialistische dictatuur. Het was democratisch, dus geen nationaal-socialisti- sche staat. Het was parlemeh air, dus niet wat 't tegenwoorjdige Duitschland is. Er moe- ten dus motieven zijn, die niet gelegen zijn in den staatsvorm, die toen en thans wederom geleid hebben tot den aanval van die kracb ten, ofschoon zij in beide gevallen voorgeven, dat het de staatsvorm is. Het zijn andere motieven, die hen reeds toen den oorlog tegen het Dui'sche Rijk in gebracht hebben. Toen was Engeland de voomaamste ophitser in dien strijd, het Engeland, dat in den loop van 300 jaren alleen door geweld en door een heele reeks van bloedige oorlogen ongeveer een kwart van de geheele oppervlakte der aarde aan zich heeft onderworpen. Orn deze verovering- der wereld, deze onderdrukking van de volkeren te beveiligen,, he-eft Engeland er naar ges reefd in [Europa het z.g. even- wicht van krachten in stand te houden, dat wil dus zeggqn er naar te streven, dat geen enkele Europeesche staat boven eenzekere mate uit in kracht zou kunnen toenemen en misschien daardoor zou kunnen opstijgen tot een leidende rol in Europa. Wat zij wilden, dat was het versplinterde Europa, het inner- lijk verdeelde. Om di doel te bereiken, heeft Engeland ook in Europa den eenen oorlog na den anderen gevoerd. De Engeisohe doeleijiden. De FUhrer schilderde vervolgen3 hoe Enge land om der wille van de instandhouding van zijn suprematie achter elkander Spanje, Nederland, en met behulp van geheel Europa, ook Frankrijk heeft bestreden. Voortgaande zeide bij o.m.: dan geloofden de Engelschen ook eens in Duitschland den factor te moeten zien, die Europa wellicht zou kunnen vereeni- gen, Thans begon de strijd tegen Duitschland, niet uit liefde tode volkeren, maar uit net meest toigen, meest nuchtere belang. Daar- achter stond dat eeuwige Jodendom, dat weet te verdienen aan en winst te maken uit iede- ren strijd tusschen de volker^ji. Het is der- halve s eeds de drijfkracht geweest ter ver- wekking van onrust onder de volkeren. Toen in 1314 voor de eersfce maal een wereldcoalitie tegen het toenmalige Duitsche Rijk bijeengebrach't moest worden, had men daarvoor een paar motiveeringen. Men zeide toen, dat Duitschland vrij moest worden, ten eerste van zijn keizer. Men zeide verder, dat het he! militarisme was, dat het Duitsche volk ongelukkig maakte en bedrukt. Ten slotte zeide men, dat er heelemaal een einde moest komen aan den oorlcg, dus oorlog aan den oorlog. Het zou wonderbaarlijk geweest zijn, wanneer Engeland de wereld in afschuw voor den oorlog zou zijn voorgegaan door de resultaten van zijn oorlcgen vrij te laten en weer ter beschikking te stellen van de overige wereld. Maar onder het oorlog aan den oor lcg" verstond men in Engeland ie s anders, nl. den oorlog tegen Europa, tegen de moge- lijkheid het onrecht in deze wereld nog een- maal weer goed te maken. Twee doeleinden dus: de macht aan den- gene, die de macht heeft en iedere macht weg van hem, die haar niet heeft. Het is ongeveer zoo, zooals in het binmenlandsche politieke leven vele lieden zeggen: wij willen geen ver- andering in de maatschappelijke orde, wie rijk is, moet rijk (blijven, wie arm is, moet arm blijven, zooals het gegeven is en gewild en zooals het gewild is zoo moet het blijven en de mensch mag niet in opsiand komen tegen datgene, wat gewild is, omdat het gegeven is. Daartegenover kent gij onze nationaal- socialistische opvatting. Wij zien in iederen toestand en op ieder oogenblik van de wereld- geschiedenis het resultaat van een zich nooit onderbrekend levensproces en net is onmoge - lijk op -een bepaald oogenblik te zeggen: nu houdt dit onwikkelingsproces op. Veeleer ligt het in de natuur van de ontwikkeling van alie dingen, dat iedere sterilisatie van dit levens proces moet leiden tot een afsterven. Het slagwoord: „oorlog aan den oorlog" is dus een volkomen leugenachtig parool geweest. De feiten bewijzen, dat op het oogenblik, waarop de oorlog ten einde was, de voorwaar- den voor nieuwe oorlogen "geenszins uit den weg konden worden geruimd, evenmin als de insurumenten voor het voeren van nieuwe oor logen. Het zou een prachtig gebaar geweest zijn wanneer na de ontwapening van Duitsch land ook Engeland, Amerika en Frankrijk zouden hebben ontwapend. Wij- hebben hen zoo vaak vermaand, tijdens de republiek van Weimar gevraagd, later geeischt da. zij dat zouden doen. Maar de oorlcgen gingen voort. Alleen voor den eenigen versiagene, het Duit sche volk, scheen het onmogelijk zijn beJiaan in deze wereld nog eenmaal te zijnen gunste te veranderen. Men streed toen met gelijke methoden als thans. Men voerde eerst den strijd in den vorm van het samenbrengen, van coali ies. Churchill heeft jarenlang door zijn voorgan- geis garantiebeloften laten aanbieden. Hij geeft thans zelf toe, dat de Engelschen heele maal niet in staat geweest zouden zijn alleen te strijden. Maar zij hebben de Oostzeelanden gegarandeerd, zij bebben de (Balkanlanden gegarandeerd. Aan iederen staat verklaren zij, daGroot-Brittannie met heel zijn macht achter hen zou gaan staan. Hun methoden zijn ook verder dezelfde gebleven: beloften aan al de lichtgeloovigen, kleingeloovigen of dommen, die er in wilden vliegen, verder hun po-ging om zooveel mogelijk met het hloed van anderen de eigen belangen te laten ver- tegenwoordigen. isteeds weer moet men be- denken, dat het Britsehe wereldrijk in vier- honderd jaren nauwelijks tien procent van het bloed in tallooze oorlcgen heeft moeten ver- gieten, dat Duitschland vergieten moest om slechts zijn naakte bestaan te verdedigen. Met de tweede Britsehe methode staat de versplintering in verband. De Fuhrer beschreef, hoe in denzelfden tijd, waarin Duitschland verscheurd was door zware bin- nenlandsche godsdiensttwisten, die het Duit sche volk oneindig veel bloed kostten, Enge land de mogelijkheid kreeg zich te verheEen tot wereldmacht. Ik moet er steeds weer op wijzen, zoo zeide hij, dat het nie waar is, dat wij Duitschers de parvenus zouden zijn. De parvenu is Engeland, wij niet. Wij hebben een oudere geschiedenis, en in een tij.d, waar in Europa een geweldig Duitsch keizerrijk kende, was Engeland een klein, onbelangrijk eiland. Be vorige wereldoorlog en zijn nasleep. In den vorigen wereldoorlog zag men de mcgelijkheid van de versplintering op ander gebied. Na de onmogelijkheid het Duitsche volk nog in dynastieke binnenlandsche crises te verwikkelen, zag men een nieuwe moge lijkheid in het tegen elkaar uitspelen van de partijen. He1! is toen gelukt heDuitsche volk inwendig langzaam murw te maken. Er werd een gemeene opstand ontketend door marxis- tische liberalistische en kapitalistische belar.g- hebbenden achter wie als drijvende kraciit da eeuwige Jood stond. Zij hebben Duitschland toen ten val gebracrr. Wij weten thans uit de uitspraken der En gelschen zelf, dat ziji in 1918 aan het eind Waren, en voor hun eigen ineenstorting stom dan. De eerste wereldoorlog kon niet verlo-1 ren worden door de verdiensten van onze tegenstanders, maar uitsluitend door onze eigen schuld. He gevolg van deze ineenstor ting was niet zoozeer dat Duitschland met open armen door de werelddemocratie werd opganomen, integendeel de gevolgen waren de meest ontzettende ineenstorting van politie- ken en oeconomischen aard, die een volk ooit beleefd heeft. In dit verband herinnerde de Fuhrer aan Wilson,, die het Dui sche volk voorloog, dat wanneer Duitschland de wapens zou neerleg-1 gen, een algemeene overeenstemming zou vol- gen en een nieuw tijdperk van vrede, van rechtsgeiijkheid, van verstand enz. zou aanJ breken. Zoo kwam indertijd, aldus ging de Fuhrer verder, het oogenblik van die uiter-st bittere teleurstelling die begon op het oogenblik, waarop de Duitsche onderhandelaars naar dfen salonwagen gingen, en daar met de barsche vraag werden on vangen: ,,wat wenschen de heeren hier?" Het Duitsche volk vsrzonk in enkele maanden in een ondenkbare, d'epe versaagdheid. Het zag nergens meer hoop, een uitgehongerd volk, dat men zelfs toen zijn plaats niet terug gaf, toen het dsn waJ penstilstand en den vrede had onderteekend, dat men ook toen geen levensmiddelen gaf toen het reeds zonder wapenen was, dat men steeds weer afp-erste en met steeds nieuwe afpersing een nieuwe onderwerping afdwor.g. Hitler's eerste optreden. In dien tijd ben ik in het politieke strijd- perk getreden met het besluit di! Dui sch- land weer op te richten. Het was een zoo dwaas besluit in de ocgen van, vele anderen, dat mij m\jn naaste vrienden niet begrepen. Ik heb de kracht tot dit besluit slech s ver- kregen ui't kennis van het volk. Het moesten wel grenzenlooze idealisten zijn, die toen tot mij kwamen, want zjj hadden heelemaal niets te winnen, maar steeds alleen te verliezen en op te offeren. Ik ben dezen strjjd begonnen tegen de domheid en traagheid van onze zoo- genaamde hocgere kringen, tegen de lafheid, die zich overal verspreidde. Ik moest voorts strijden, toentertijd, tegen zoovele belangen van alle enkelingen. paarbij kwam de tradi- tie, waarin iedere >keling opgegroeid was, waarvan hij geloofde '.':ich niet te kunnen los- maken. Het was een* strijd tegen bijna alle levensgewoonten en bovendien nog een strijd tegen de meest natuurjiijke belangen. Het was toen heldendom de esrste nationaal-socialis'i in een of andere groep, in een of andere fa- briek te zijn, maar ook in een of andere salon. Deze helden, die tot Ons kwamen hebben in werkelijkheid den oorlog van 1914/1918 voort- gezet. Men heeft het! la^er ook zoo voorge- steld, alsof aan den eejnen kant soldaten zou den staan en aan den anderen kant de partij. Neen, zij waren eens de sioldaten geweest en wel de beste, n.l. de eeuwige soldaten, die de onderwerping niet wilden en niet konden ver- dragen. Then kwamen de georganiseerde tegen standers, in het eerst zoo ongeveer 46 par tijen. Toen ik den strijd toentertijd begon, was ik mij er nauwkeurig van bewust, dat het een strijd tegen een heele wereld was en hoe moeilijk het was. In dien tijd moest ik de beweging op de proef stellen en natuurlijk ook mrjzelf. Het beslissende voor onze partij was daarbij misschien de overweging: overwinnin- gen behalen kan iedere zwakkeling, slagen van het noodlot doorstaan, kunnen alleen de sterken. Ik heb mij toen het woord van een groot Duitsch filosoof ter harte genomen,: een stoot, die een sterken man niet omver werpt, versterkt hem nog slechts te meer. En, aldus ging de Fuhrer verder, hoe was toen de hou- ding van he: buitenland? Het nam van ons geen notitie. Want dit buitenland werd inge- licht door zijn diplomaten. En de diplomaten gingen om in kringen, waarin wij, nationaal- socialisten, niet konden verkeertfn, niet wilden verkeeren en ten slotte ook niet mochten ver- keeren. Deze diploma'en hebben prachtige rapporten aan hun r.egeeringen gezonden, waarin zij een uiteenzetting gaven van het geheele spel van krachten in Duitschland en de kracht over het hoctfd zagen, die voorbe- stemd was zich eens met het geheele Rijk te belasten. IK licb er nuull. pi'ljS Op geaLelu. hoe het buitenland over mij oordeelt. He't is mij volkomen onverschillig. Wanneer mij mijn vijanden eens mochten prijzen, dan kan het Duitsche volk mij. naar den duivel jagen. De Fuhrer herinnerde er nogmaals aan, hoe echter ook tezelfdertijd de democraten in Duitschland door het bui'enland werden be- handeld. Zij zijn zoo zeide de Fuhrer - werkelijk als ,,haveloozen" behandeld, maar zij hadden tenminste \de ee-r in Geneve te mo- gen zitten. Men heeft hun alle menschen- rechten geweigerd, maar zij hadden de eer hier en daar deel te nemen aan een intema- t:onal.e conferentie of zelfs te mogen presi- deeren. Men heeft het zelfbes emminosrecht van het Duitsche volk mishandeld, maar zij mochten ten minste van het zelfbes' emmirgs- recht in het Geneefsche Volkenbondspaleis spreken ten aanzien van andere naties. En dan, aldus Hitler verder, ds ontzaglijke werklooshejd, de oeconomische ellende. Waar is toen de oeconomisghe hulp der wereld ge bleven? Wanneer ik hans lees, dat de heer Roosevelt verklaart, dat Amerika de wereld een nieuw, oeconomisch systeem zal geven, welnu, misschien wel een nieuw maar het zal een miserabel systeem zijn, n.l. het systeem waardoor Roosevelt zelf reeds bankroet is gegaan en dat hij gelooft alleen door een oor log te kunnen redden van het gerecht. De opbouw. Hitler beschreef hoe na September 1930, toen de partij met 107 mandaten haar irs- trede deed in den Rijksdag, de moeilijkheden eerst toenamen. Hij herinnerde aan de par- tijgenooten, die toen ten offer vielen aan siuipmoord, aan de ruim 40.000 nationaal- soeialistische gewonden *in die jaren, aan de verschillende tegenslagen die tie partij be- leefde, tot eindelijk de dag kwam, die thans herdacht wordt. Uitvoerig besprak Hitler tie erfenis, die hij aantrof. Alles geruineerd, het bedrijfsleven vernietigd, vele miliioenen werkloos, het aantal weikloozen toenemend van week tot week, zeven millioen personen, die een verkorten werktyd hadden, bij 's rijks en 's lands-financien een ontzaglijk tekort, het boerenvolk ineengestort. Ik heb toen gewaagd, zeide Hitler, en wij hebben het gewonnen. Na een beschrijving van het geweldige op- bouwwerk in he binnenland, ging Hitler o.m. voort: In- 1935 begon de vrijhei|d naiar buiten zich, reeds 'Le verwezenlijken. Toen de oorlog begon, had ik een program van cultureel, oeconomisch en sociaal werk ter hand geno men, of voor een deel ook re-eds voltooid. Wanneer deze oorlog niet zou zijn gekomen, zou men van ons tijdperk, van ons alien en ook van mij gesproken hebben als scheppers van de werken des vredes. Wanneer echter deze oorlog niet zou zijn gekomen, wie zou dan van Churchill spreken? Thans echter zal men van hem spreken als van den vernie- tiger van een imperium, dat hij zelf ver- woestte. Hitler karakteriseerde Churchill als ,,onbe- kwaam om ie s te scheppen, iets te prestee- ren, een creatieve daad te volbrengen, slechts in staat om te vernielen". Zijn ,,:rotgenoot in het Wiitte Huis", over wien hij daarbij, heele maal niet zou willen spreken, noemde Hitler een armzaligen dwaas. -Hoe meer wij werkten, aldus de Fuhrer verder, hoe meer wij in orde brachten, hoe meer de haat toenam, wan nu kwam daarbij de bekrompen haat van maatschappe'.jke lagen, die in het bui enland geloofden, dat het sociaie Duitsche voorfce'eld -ev-entueel ook daar zou kunnen worden toegepast. Ik verlang niet, dat de nationaal-socialis- j tische gedachten in het buitenland worden verwezenlijkt. Want ik ben er niet voor om te zorgen voor het geluk van andere volken, maar ik voel mij alleen verantwoordelijk voor mijn eigen volk. Be igevolgde buitenlandsche politiek. In dit verband noemde Hitler het door Roosevelt aangekondigde wereldprogram, dat den menschen vrijiheid en recnt op arbeid moet geven, een grap. Wat hij aankondigt, zijn dingen, die hij aan het nationaal-sociaLs- tische program heeft ontleend. Om hun e.gen volkeren te lokken, moeten deze kapitalis tische hyena's in ons par ijprogram kruipen en er enkele zinnen uit opvisschen, die Stum- perds. Daarbij1 doen ze nog alles onvolmaakt. Nogmaals gaf de Fuhrer een uiteenzetting' van het buitenlandsche politieke program, da<. hij na het overnemen van de macht traehtte in te voeren: he. voornemen om met drie lan den, met Engeland, Italie en Japan, een nauwe verhouding aan te gaan. Iedere poging, zoo verzekerde hij, om met Engeland tot een over eenstemming te komen was volkomen doel- loos. Zij zagen in Duitschland een vijand. Dat niet Duitschland in laatste instantie hun empire bedrelgde, maar dadit empire slechts in stand gehouden kon worden, wanneer En geland het verband met Europa vond, werd hun niet bewust. Zij streden tegen Europa bij iedere gelegenheid en het was vooral de man, dien ik reeds verscheidene malen genoemd heb: Churchill. Iedere poging dezen man nader te komen, strandde op zijn hardnekkig: ik wil een oorlog hebben. Om hem heen stond een clique. Wanneer men hun namen noemt, zijn dat louter nullen. Wanneer een man binnenkomt, zooals Wavell, dan wordt hij er ters ond weer uitgeworpen. Van de Joden wil ik hierbij niet spreken. Zij zijn in ieder geval onze oude tegenstanders. En wij zijn ons er van bewust, dat de oorlog er slechts mee kan eindigen, dat of wel de Germaansche volkeren worden uitgeroeid of dat het jodendom uit Europa verdwijnt. Ik heb op 9 September in den Rijksdag reeds gezegd en ik hoed mij voor overijide voorspellingen dat deze oorlog niet zoo zal eindigen, als de Joden het zich voors ellen. In Europa zullen niet de arische volken wor den uitgeroeid, maar deze oorlog zal de ver- nietiging van het Jodenddm zijn. Voor de eerste maal zullen niet andere volkeren dood- fr] pr!<a;n_ maar vocr de EBTSLe man1 col echt oud-Joodsche wet worden toegepast: ocg om oog, tand om tand. En hoe verder daze gevechten zich uitbreiden, des te meer zal, dat mag het Jodendom zich voor gezegd hou den, het anti--semitisme zich uitbreiden. Het uur zal komen, waarop de slechtste wereld- vijand van alle tijden weer ten minste wel licht voor duizend jaar, zijn rol uitgespeeld zal hebben. Des te gelukkiger was ik, zoo ging Hitler verder, dat ik in plaats daarvan, met den tw-eeden staat die verhouding tot stand kon brengen, die wij eens nastreefden. Dat is geen wonder, het zcu bijna een wonder ge weest zijn, wanneer het anders zou zijn ge- loopen, want het is geen toeval, wanneer een volk in den loop van nauwelijks honderd jaren bijna hetzelfde lot ondergaat als een ander. Het begon reeds in 1935, toen plotse- ling Engeland zicb tegen Italie keerde, zon der eenige aanleiding. Italie heeft Engeland in het geheel niets ontnomen. Engeland han- delde alleen op grond van de overweging, dat het niet wilde, dat Italie zijn levensvrijheid zou krijgen. Duitschland en Italie staan thans tegenover denzelfden vijand, om vol komen dezelfde redepen. Zij zijn gedwongen samen denzelfden strijd te voeren, op leven en dood met elkander verbonden te zijn. Ik heb de laatste wek-en gedurende de en kele vrije uren, die ik had, zeer veel ook over de Italiaansche fascistische revolutie gelezen. Het was alsof ik de geschiedenis van mijn eigen partij voor mij zag. En nu strijden wij ook op dezelfde oorlogstooneelen. Duitschers in Afrika, Italianen op het Oostelijk ooriogs- tooneel, wij strijden gemeenschappelijk en men moet zich niet vergissen: deze strijd wordt tot de gemeenschappelijfre overwinning ge voerd. En nu is ook de derde staat aan onze zijde getreden, waarmede ik steeds goede betrek- kingen wilde sedert vele jaren: Japan. Daar- mede zijn nu de drie groote ,/Ha/benichtse" vereenigd en wij w-illen thans ziep wie in dezen strijd de stenkst-en zijn: zij, die niets te verliezen en alles te winnen hebben, of zij, die alles te verliezen en niets te winnen hebben. Want wat wil Engeland, -wat wil Amerika winnen? Zij bebben zooveel, dat zij met het- geen wat zij bezitten, niets weten te beginnen. Zij hebben al die zorgen niet, die wij hebben en zij slagen er niet in met hun probiem-en een verstandige oplossing te vinden. En wan neer een Britsehe vorst-aartsbisschop tot God bidt, dat hij het bolsjewisme over Duitschland en over Europa moge z-enden als straf, kan ik slechts zeggen: over Duitschland komt het niet. Maar of bet niet over Engeland komt, dat is een andere kwestie. Het slot der rede moeten wij uitstellen tot het vokgend nummer. Wij laten hier echter nog volgen 2 passages van het slot: Ik kan op dezen dertigsten Januari slechts een ding verzekeren. Hoe dit jaar zal afloo- pen weet ik niet. Of dan de oorlog voorbij zal zijn, weet ik niet, doch een ding weet ik: waar de vijand ook opduikt, wy zullen hem in dit jaar weer verslaan, precies als tot dusver. Het zal weer een jaar van groote overwinningen zijn. Het gebed van den aartsbisschop, die wensclit, dat Europa door het bolsjewisme gestraft wordt, zal niet in vervulling gaan. Doch het volgende gebed zal in vervulling gaan: God, geef ons de kracht, opdat wij voor ons volk, onze kinderen en kindskinde- HO ffl DUITSClH WEERMACHTBERICHT. Het opperbevel van de Duitsche weer- macht deelde Zaterdag mede: Op verscheidene plaatsen aan het Oos telijk front hebben Duitsche, Italiaansche Roemeensche en Slowaaksche troepen bij het afweren van plaatselijke vijandelijke aanvallen, alsmede bij eigen aanvaLs- en stoottroepacties den vijand opnieuw zware verliezen toegebracht. Daarbij werden 19 vijandelijke pantserwagens vernield en talrijke vijandelijke stellingen verwoest. In het gebied ten N.O. van Koersk heeft een tegenaanval van Duitsche in- fanterie- en pantsertroepen onder bevel van generaal-majoor Breitb na gevech ten van verscheidene dagen tot een vol- iedig succes geleid. Een uit verscheidene divisies en pantserformaties bestaande vijandelijke strijdmacht, die de Duitsche iinies was binnengedrongen, werd met zware verliezen voor den vijand versla- gen en naar het Oosten teruggedrongen. In het zeegebied rond Engeland heb ben vliegtuigen in het bes-tek van de ge- wapende verkenning een militaire in- richting aan de Oos kust van het eiland aangevallen en spoorwegdoelen in Noord- Ierland met de boordwapens beschoten. In Noord-Afrika verkenningsactie. In het Noorden van de Cyrenaica hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen, duikbom- menwerpers en jachtvliegtuigen auto- mobielconcentraties der Engelschen uit- eengedreven. De aanvallen van de Duitsche lucht- mach' op vliegtuig- en vlootsteunpunten van het eiland Malta werden overdag en des; nachts met succes voortgezet. De staatswerf te La Valetta werd met bri- sant- en brandhommen bestookt. Vrijdag zijn tijdens luch' gevechten elf Sowjet-vliegtuigen neergeschoten. Ver der werden nog 22 toestellen der Sowjet- unie bij aanvallen op vliegvelden op den zijn tot nu toe riiet op hun bases terug- v gekeerd, aldus het D.N.B. 6&<s>«><s>®<s><sx«><5>®®xsx»x5>«x»x®«>sxsxsx De weg van een volk, dat de nioujive wereldbeschouwing aanvaardde. Negen jaar geleden, op 30 Januari 1933 ontving de grijze Rijkspresident von Hinden- burg, Adolf Hi Ter in audien tie en benoemde hem tot Rijkskanselier, waarop de Ftihrer het nieuwe kabinet samenstelde. Wie getuige is geweest van de spontane demonstratie, welke er dien avond te Berlijn in de Wilhelmstrasse werd gehouden: een groobsehe, eindelooze fakkeloptocht van de leden der partij langs de Rijkskanselarij. waar de Fuhrer voor het raam stond. zal deze nooit vergeten. Erheerschte in die dagen angst en verwarring in Duitschland; velen vreesden door het aan het bewind komen yan de gehate en gesmade ,,nazi's" hun bestaan bedreigd. De stemming was dus buiten de kringen der Partij allesbehalve rooskleurig. En toch: men kon den indruk niet van zich afzetten, dat er op dat oogenblik iets geer groots gebeurde, dat wellichf het nieuwe Duitschland, waarover alien spraken, werd geborenVandaar ook, dat de regeerings- proclamatie, welke Hitler op 1 Februari 1933 voor de radio voorlas, ondanks alle. enrustige, verwarde gevoelens, weerklank vond bij velen, die overigens buiten de partij stonden. Het zou te ver voeren om in dit bestek, deze proclamtie van den Fuhrer wederom te citee- ren, doch wij kunnen een ieder, die zich waar- lijk interesseert voor de politieke geschiede nis der volkeren, aanraden haar nog eens op te slaan. Zelden hoorde men een regeerings- verklaring, welke van z<56 verstrekkende ge volgen voor de historie zou blijken. Zelden heeft men een regeeringsprogramma gehoord, dat op zoo onverzettelijke wijze werd door- gevoerd in de praktijk, zelfs toen door het samenspannen van alle anti-Duitsche mach ten ter wereld de consequenties van di politieke beginsel een wereldoorlog bleken te zijn. ren de vrijheid behouden en niet alleen voor ons Duitsche volk, doch voor de andere volken van Europa. Want het is een oorlog voor geheel Europa en zoodoende werkelijk voor de geheele menschheid. Het Duitschland van begin 1933 was, in den wurgenden greep van het dictaat van Ver sailles, een staat welke de ontbinding rnet reuzenschreden tegemoet ging, terwijl het Duitsche volk dat ncg tijdens den wereld4 oorlog blijik had gegeven zulke verheven eigenschappen te bezit'en ten doode ge- doemd scheen, zoozeer was het ten prooi ge vallen aan de ontbindende invloeden, welke d? uiterste consequenties vormden der ioodsc':- liberalistische wereldbeschouwing. Duitsch land had praktisch geen stem in het kapittel der groote mogendheden, ondanks het feit, dat elke buiteniandsche staatsman in theo- rie altbans inzag, dat het uitschakelen van Europa's grootste en krachtigste natie le'die tot een eeonomische malaise, welke op den duur doodelijk kon blijken voor alle volkeren van dit continent. (Een typisch bewijs voor de steliin.g, dat het lenslotte alleen de vress der regeerders der oude volkeren was om het jonge Duitsche volk de positie te geven, welke het toekwam, die leidde tot de latere anti- Duitsche ophitserij en niet de schijnheilige ..afschuw van den nationaal-socialistischen regeeringsvorm".) Negen jaar geleden kwam Adolf Hi Ter aan het hoofd van het verarmde, verscheurde en verdeelde Duitsche volk, dat acht millioen,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1942 | | pagina 1